Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving"

Transcriptie

1 Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

2 De kerk aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal is de oudste kerk van Stadskanaal. Wij zijn van mening dat de Semsstraatkerk een historisch gebouw is dat we moeten behouden voor de kerkelijke - en burgerlijke gemeente. We doelen op een levende kerk, een laagdrempelige kerk voor iedereen. Werkgroep Herinrichting en Renovatie Semsstraatkerk Afbeelding voorblad: pentekening van Gerrit Heuver (voormalig predikant in onze gemeente) gemaakt in Deze is gedrukt en verkocht aan belangstellenden voor 10 gulden t.b.v. de restauratie in die periode. 2

3 Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Versie: 3.1 d.d. 17 maart 2014, definitief. Code 02/14

4 4

5 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING AANLEIDING, MEERWAARDE EN UITGANGSSITUATIE 2.1 Aanleiding 2.2 Meerwaarde van het project HOOFDSTUK 3 PROJECTDOELSTELLING EN RESULTATEN 3.1 Motivatie. 3.2 Doelstellingen / afbakening van het project 3.3 Resultaten 3.4 Risico s en randvoorwaarden 3.5 Haalbaarheid HOOFDSTUK 4 PLAN VAN AANPAK 4.1 Initiatief- en verkenningsfase: februari 2014 augustus Diagnostische fase: september 2014 november Realisatie (uitvoerings)fase: december 2014 juli Borgings- en evaluatiefase: augustus 2015 HOOFDSTUK 5 PROJECTORGANISATIE 5.1 Organogram van het project 5.2 Taken en verantwoordelijkheden 5.3 Communicatie HOOFDSTUK 6 FINANCIERING 6.1 Projectbegroting 6.2 Structurele financiering na de renovatie en herinrichting 6.3 Meerjaren begroting Stichting Vrienden Semsstraatkerk BIJLAGEN BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 STATUTEN STICHTING I.O. BASIS VOOR EEN COMMUNICATIEPLAN HISTORIE VAN HET KERKGEBOUW 5

6 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Met het aanleggen (1765) van het kanaal "Stadskanaal", ten behoeve van de turfwinning, is de plaats Stadskanaal ontstaan als een langgerekte lintbebouwing langs het kanaal. De eerste bebouwing vond plaats in de omgeving van het Pekelderdiep. Met de ontwikkeling van het kanaal is de bebouwing naar het zuiden uitgebreid en is het lint verdicht. De ontwikkeling van Stadskanaal heeft plaatsgevonden langs een dubbelkanaal. Achter het Stadskanaal lag een smaller tweede diep (Noorderdiep of Boerendiep). Kaart 1. Weergaven vervening langs het Stadskanaal vanaf 1765 tot 1900 (Vier eeuwen turfwinning, M.A.W. Gerding, proefschrift 1995 Landbouwuniversiteit Wageningen). Het centrum van Stadskanaal heeft zich van tijd tot tijd langs het kanaal in zuidelijke richting verplaatst. Pas na de komst van Philips in 1955 en het realiseren van de woonwijken van Plan Ter Maars heeft het centrum zich op de huidige locatie gevestigd, rond de Europalaan. Daarvoor lag het centrum ten noorden van de Gele Klap (in de gemeente Wildervank). Het voormalige centrum is nu nog te zien aan de grootte van de panden langs het kanaal. 7

8 De eerste kerk in Stadskanaal was de Nederduitse 1 hervormde Semsstraatkerk, waartoe in 1821 het besluit werd genomen tot stichting en die in 1830 in gebruik werd genomen. Koning Willem I heeft toestemming gegeven voor de bouw van de kerk. Voor een uitgebreide geschiedenis wordt verwezen naar de site In 2007 is met vereende krachten de toren van onze kerk gerestaureerd. Dit was hard nodig, omdat het geheel werd aangetast door de zwam. Gezamenlijk is toen besloten dat de toren moest worden behouden. Immers we hebben het hier over de oudste kerk van Stadskanaal. Het Stadskanaal bestaat 250 jaar in 2015 en dat was voor ons ook een moment om te stellen dat we daaraan aandacht willen besteden met onze kerk. Bij de renovatie van de toren bleek al dat het niet alleen maar een hoop stenen is en waar toevallig ook nog eens kerkdiensten worden georganiseerd. Er is een groot draagvlak onder de plaatselijke bevolking, dus zowel kerkelijk aangesloten als kerkelijk niet aangesloten mensen, om te investeren in de kerk als gebouw. Tijdens de acties bij deze restauratie in 2007 is een bedrag van ruim ,- bijeen gebracht. We merkten aan diverse reacties hoezeer dit monument (al is het dan geen door het Rijk of gemeente vastgesteld monument) voor onze omgeving er toe doet. De werkgroep is van mening dat dit gezichtsbepalende kerkgebouw niet mag verdwijnen. Om de benodigde gelden bij elkaar te brengen zal een beroep worden gedaan op subsidieverstrekkers, fondsen, bedrijven, buurtbewoners en gemeenteleden. We zijn ervan overtuigd dat we met serieuze inspanningen een goed resultaat zullen bereiken. In de omgeving is er ook behoefte aan een plaats waar we meer kunnen, dus ook met het kerkgebouw dat we gebruiken voor velerlei doeleinden, en ook met het aangrenzende verenigingsgebouw. In het kort komt de doelstelling van dit project neer op: Herinrichting en renovatie van het kerkgebouw om deze toekomstbestendig te laten zijn als kerkgebouw en als multifunctioneel gebouw voor een breed gebruik. De Stichting Vrienden Semsstraatkerk op te richten voor de realisatie van het bovenstaande. Leeswijzer projectplan In Hoofdstuk 2 wordt de aanleiding, relevantie en uitgangssituatie van het project toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de maatschappelijke meerwaarde. In Hoofdstuk 3 zijn de projectdoelen en de te verwachten resultaten beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de projectdoelen en resultaten vertaald in een plan van aanpak. In hoofdstuk 5 wordt uitleg gegeven over de organisatie, sturing en communicatie in en rondom het project. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de financiering van het project en is de begroting opgenomen. 1 De Nederduits Gereformeerde Kerk (ook wel: Nederduitsch Gereformeerde Kerk of vaak in die tijd ook Gereformeerde Kerk ) is de gereformeerde kerk die ontstaan is in de stad Emden (Oost-Friesland, thans binnen de Bondsrepubliek Duitsland) in In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, en zij kreeg in 1816 van koning Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlandse Hervormde Kerk (bron wikipedia.org). 8

9 Hoofdstuk 2 Aanleiding, meerwaarde en uitgangssituatie 2.1 Aanleiding De Semsstraatkerk heeft in zijn bestaan al een aantal renovaties en verbouwingen achter de rug. In 1926 werd de indeling van het kerkmeubilair veranderd. In 1932 begon de toren te wankelen en moest hij worden gerestaureerd. In 1988 onderging de toren opnieuw een restauratie. De kerk is in 1955 gerestaureerd en in 1991 van binnen opgeknapt. Het gewelf is schoon gemaakt en geschilderd, terwijl ook de muren van een nieuwe verflaag zijn voorzien. Zoals al eerder beschreven is in 2007 de kerktoren gerestaureerd. Met de voorgenomen renovatie en herinrichting van het kerkgebouw krijgt de binnenzijde een upgrade. Hiermee zal het gebouw een multifunctioneel karakter krijgen. 2.2 Meerwaarde van het project Stadskanaal Noord krijgt er na de renovatie een multifunctioneel gebouw bij. Het kerkgebouw kan naast kerkdiensten ook worden gebruikt voor diverse bijeenkomsten en concerten. Hierbij kan gedacht worden aan: Vieringen in diverse vormen Kleinschalige diensten Trouwlocatie Concerten Lezingen Exposities en tentoonstellingen Vlakke vloer theater Naast tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars en prachtige wisselexposities in de zomermaanden wil de stichting toeristen in de gelegenheid stellen even een kop thee of koffie kunnen nuttigen. Een keur aan activiteiten, waarvan de stichting denkt, mede gelet op reacties van de bewoners in de naaste omgeving, dat in samenwerking met de buurt gerealiseerd en instand kan worden gehouden. De stichting wil geen concurrentie aangaan met Noordstee maar juist gaan samenwerken om in gezamenlijk de leefbaarheid in Stadskanaal Noord te versterken. Daarnaast zal samenwerking gezocht worden met andere culturele instellingen, bijvoorbeeld het Geert Teis theater en de muziekschool in Stadskanaal. Na de renovatie is het kerkgebouw zeer geschikt voor bijvoorbeeld concerten. Een dergelijke locatie is in Stadskanaal verder niet te vinden. Dit door het creëren van een grote vlakke vloer en de reeds bestaande uitstekende akoestiek van het gebouw. 2.3 Uitgangssituatie De Semsstraatkerk vormt een kleine hechte gemeenschap en de activiteiten worden al jaren door vrijwilligers gedragen. Het gebouw ligt centraal in de wijk Stadskanaal Noord. Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Zo is er een kerstwandeling, een herfstfair, een bloemenmarkt, open oudermiddagen voor belangstellenden van alle gezindten, open dagen voor bezoekers uit de wijde omtrek, open 9

10 monumentendag, toneelavonden, orgeldagen. Zo vormt de Semsstraatkerk een laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Kaart 2. Ligging kerk (Google Maps) Het kerkgebouw heeft voor de nieuwe rol een bouwkundige aanpassing nodig. Daarnaast zal geïnvesteerd moeten worden in een aantal zaken die verouderd tot sterk verouderd zijn. Het betreft hier de verwarming (nu ringleiding onder de banken en een hoge opstap, zie foto 1 en 2) en de elektrische installatie (verouderde bedrading en verlichting, zie foto 3). Foto 1. Oude ringverwarming 10

11 Foto 2. Oude ringverwarming Foto 3. Verouderde elektriciteit leidingen en stopcontacten. 11

12 Hoofdstuk 3 Projectdoelstelling en resultaten 3.1 Motivatie. De bewoners van de omgeving Stadskanaal Noord en andere inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling van activiteiten in de gerenoveerde Semsstraatkerk. In de exploitatie zal het volledig draaien op vrijwilligers onder auspiciën van de stichting i.o.. Met de herinrichting en renovatie op zich zoeken we hulp in grotere omgeving. Dat is de aanleiding om met dit projectplan bij uw organisatie aan te kloppen om ons financieel te ondersteunen. Oprichting Stichting De op te richten stichting zal, door de hieronder omschreven visie en missie, een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) kunnen worden. Hiervoor is overleg geweest met de belastingdienst en zal positief op een aanvraag beschikken, mits aan de voorwaarden (beleidsplan e.d.) wordt voldaan. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Verder moet bij de oprichting gekeken worden of de stichting BTW plichtig. Dit zal beoordeeld worden bij aanmelding Kamer van Koophandel en belastingdienst. Visie Stichting De stichting Vrienden Semsstraatkerk wil de leefbaarheid in Stadskanaal Noord behouden en vergroten door het kerkgebouw in te zetten, naast het houden van kerkdiensten, voor allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten. De stichting wil het kerkgebouw in een goede staat van onderhoud brengen en behouden om de cultuur historische waarde van het gebouw te bewaren voor de toekomst. Missie Stichting De stichting heeft tot doel invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal alsmede het stimuleren en ondersteunen van het sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. De stichting beoogt niet het maken van winst. Onze waarden Wij doen het samen Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt z n eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. We wisselen uit en stemmen af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons eraan Wij zijn open en eerlijk Eerlijkheid duurt het langst: dat stralen we uit naar binnen en naar buiten. Wij leven bij de gratie van God. Men kan vertrouwen op onze informatie en integriteit. Wij 12

13 stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar. We luisteren goed naar elkaar en geven onze mening constructief. We geven en ontvangen feedback. Wij kijken naar buiten Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving en in de buurt. Optimaal samenwerken met andere organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving. Motto Stichting Vrienden Semsstraatkerk voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Statutaire doelstellingen 1. De stichting heeft ten doel invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw alsmede het stimuleren en ondersteunen van een vraag gestuurd sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal; b. het bevorderen van respectievelijk het initiatief nemen tot het tot stand komen van een duidelijk herkenbaar lokaal inhoudelijk programma met sociaal cultureleen historische activiteiten in de gemeente Stadskanaal dat gestalte krijgt vanuit direct contact met de gebruikers; c. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie en het geven van advies gericht op het breed toegankelijk maken van de onder haar gebouw en haar activiteiten; d. het vervullen van een rol als aanspreek- en ondersteuningspunt voor (kleinere) sociaal culturele organisaties; e. alle andere wettige middelen die tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. In bijlage 1 zijn de statuten van de stichting i.o. opgenomen. 3.2 Doelstellingen / afbakening van het project 1. Het oprichten van een stichting 2. Renovatie van het kerkgebouw 3. Herinrichting van het kerkgebouw 13

14 4. Verfijning structureel beheer- en onderhoud van het gebouw in samenwerking met Monumentenwacht (2 jaarlijkse inspectie van het gebouw; is de basis voor uit te voeren onderhoud) 5. Heropeningsfeest in juli/augustus Resultaten Resultaten van het project zullen zijn Een stichting is opgericht Financiering rond is Een gerenoveerd en heringedeeld kerkgebouw Verfijning structureel beheer- en onderhoud gerealiseerd is Heropening in juli/augustus 2015 gehouden kan worden 3.4 Risico s en randvoorwaarden Voor de uitvoering van het project is het van belang dat de subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Indien dit niet het geval is, is er een kans dat het project in zijn huidige vorm niet kan worden uitgevoerd. Projecten lopen, zeker in het begin, vele risico s. Dit is niet altijd te voorkomen. Er zijn twee soorten risico s te benoemen, geclusterd rond de inzet van vrijwilligers en het verwerven van voldoende middelen: Vrijwilligers te weinig mankracht ondermaatse kwaliteit medewerkers gebrekkige samenwerking teamleden wegvallen kernmedewerkers Financiën niet kunnen verwerven van voldoende financiële middelen Door voortdurend alert te zijn en in gesprek te blijven met de vrijwilligers, worden deze risico s beperkt en zullen zij hanteerbaar zijn. De bouwkundige ingrepen worden pas aangevangen als de financiële middelen beschikbaar zijn. Er moet gekeken worden naar de verzekering van de vrijwilligers m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 3.5 Haalbaarheid Maatschappelijke haalbaarheid Uit navraag bij bewoners in Stadskanaal Noord en bij de kerkelijke gemeente is gebleken dat er maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Het gebouw vervult een rol als laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Juridische haalbaarheid Er is een check uitgevoerd of de uit te voeren werkzaamheden vergunningsplichtig zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten slopen en bouwen. Op basis van bijlage II, hoofdstuk 3, artikel 3, lid 8 van het Besluit omgevingsrecht is geen vergunning nodig als het geen toevoeging maar vervanging of er is geen sprake van 14

15 uitbreiding van het bebouwde oppervlakte dan wel bouwvolume en geen verandering van draagconstructie en brandcompartimentering. Het vastgesteld bestemmingsplan Stadskanaal Noord (onherroepelijk op 19 maart 2009) geeft de kerk een bestemming Maatschappelijke Doeleinden. De in dit plan genoemde zaken zijn niet in strijd met het bestemmingsplan of het Bouwbesluit. Economische & financiële haalbaarheid De financiële haalbaarheidsanalyse van een project is weergegeven in hoofdstuk 6 van dit plan. Functionele haalbaarheid Door de renovatie en herinrichting van het gebouw zal de functionaliteit van het gebouw worden vergroot. Dit voldoet dan aan de gestelde eisen voor de voorgenomen activiteiten. Technische haalbaarheid De uit te voeren werkzaamheden zijn technisch uitvoerbaar en haalbaar. De uitvoering zal onder toezicht van experts worden uitgevoerd. Afbeelding 1: Logo van de stichting 15

16 Hoofdstuk 4 Plan van aanpak Het project kent vier fasen met te onderscheiden stappen per fase: 4.1 Initiatief- en verkenningsfase: februari 2014 augustus 2014 het instellen van werkgroepen; financieringsmogelijkheden onderzoeken, subsidieaanvragen voorbereiden en indienen; overige fondsenwerving onderzoeken en hieraan uitvoering geven; voorbereidingen treffen voor het oprichten van een stichting; aanstellen van een projectteam website ontwikkelen. Deze fase is eind augustus 2014 afgerond. 4.2 Diagnostische fase: september 2014 november 2014 onderzoek naar de kansen en bedreigingen en behoeften en/of thema s; de stichting is opgericht; financiering traject is afgerond; er is een projectleider aangesteld; werkgroepen zijn met hun taken bezig. Deze fase is eind november 2014 afgerond. 4.3 Realisatie (uitvoerings)fase: december 2014 juli 2015 het projectteam is samengesteld en aan het werk; themabijeenkomst is georganiseerd; de werkgroepen draaien op eigen kracht; Pr en communicatie is een voortdurend aandachtspunt; website is ontwikkeld; voorbereidingen voor opening in gang gezet; werkzaamheden renovatie en herinrichting zijn gefaseerd bezig. Fase 1: De bouwkundige werkzaamheden bestaande uit sloopwerkzaamheden met betrekking tot de vloer en achterwand, uitgraven en egaliseren van de bodem, aanbrengen van een isolerende schuimbeton bodemvloer. Hierop wordt een constructievloer gegoten waarin de vloerverwarmingsbuizen worden aangebracht. De achterwand wordt opgemetseld in steen. Daarna worden de houten opbouwvloeren voor en achter weer aangebracht. In het middengedeelte worden plavuizen gelegd. Voor komt het podium en achter de authentieke (nieuwe) banken. Daarna wordt de lambrisering weer aangebracht. De achterwand wordt afgewerkt met een stuc laag. Fase 2: Schilderwerkzaamheden, waaronder plafond, balken en ramen. Tevens de elektra werkzaamheden zoals vernieuwen en uitbreiden leidingwerk en uitbreiding van de verlichting. 16

17 Fase 3: Stoffering gedeeltelijk, banken achterin, kerkstoelen, preekstoel en gordijnen. Tevens de (her)montage en van de audio installatie. Deze fase is eind juli 2015 afgerond. Bij de heropening zal gekeken worden door wie deze wordt verricht. Hiertoe zal een werkgroep worden opgericht. 4.4 Borgings- en evaluatiefase: augustus 2015 Uiterlijk op 31 augustus 2015 zijn de werkzaamheden uitgevoerd en er een datum is voor de heropening van het gebouw. Het stichtingsbestuur zal samen met het projectteam en de werkgroep leden, onder leiding van de projectleider, een evaluatie avond houden. Deze evaluatie zal als bijlage in het jaarverslag van de stichting over het jaar 2015 worden toegevoegd. Foto 4. Huidige indeling kerkgebouw 17

18 Tekening 1 en 2. Voorbeelden van de flexibele indeling na renovatie 18

19 Hoofdstuk 5 Projectorganisatie 5.1 Organogram van het project PGStadskanaal Stichting Projectgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep 5.2 Taken en verantwoordelijkheden Opdrachtnemer De op te richten stichting is formeel de projectaanvrager. Zij is faciliterend aan de doelstelling. Opdrachtnemer draagt actief bij aan het realiseren van de doelstelling van het project door het aanstellen van een projectleider en de projectgelden ter beschikking te stellen voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de projectaanvraag. De stichting geeft de projectgroep de ruimte en de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het vastgestelde projectplan. De projectgroep realiseert het beleid uit het projectplan en formeert hiervoor werkgroepen. De leden van de werkgroepen concretiseren de gewenste resultaten en rapporteren hierover aan de projectgroep. De projectleider rapporteert over de voortgang aan de stichting, die hiermee op haar beurt over de voortgang kan rapporteren aan de kerkenraad. Waar nodig stuurt de stichting resultaten en processen bij en bemiddelt tussen partijen als er onduidelijkheid is ontstaan. 19

20 Projectgroep De projectgroep werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de projectleider. De projectleider is voorzitter van dit overleg en werkt in opdracht van de stichting. De projectgroep komt 1 x per maand bij elkaar. Deze groep functioneert op tactisch niveau onder leiding van de projectleider. De projectleider informeert de stichting ten minste 1 x per maand over de lopende zaken en ontwikkelingen. Taken van de projectgroep zijn: De projectgroep werkt onder aansturing en verantwoordelijkheid van de projectleider; De projectgroep onderhoud zowel interne- als externe contacten; De projectgroep is de spin in het web, coördinatiepunt voor de werkgroepen; Is verantwoordelijk voor de PR en communicatie; Is bereid te zoeken naar nieuwe fondsen of financiers; Organiseert een informatiebijeenkomst. De werkgroepen De werkgroepen worden in principe vanuit de projectgroep geformeerd en aangestuurd. Een werkgroep kan ontstaan rondom een bepaalde vraagstelling van de projectgroep. De werkgroepen zijn flexibel van structuur, d.w.z. dat er geen vaste zetels en bezetting is. Thema s voor werkgroepen kunnen zijn: vorming stichting, communicatie/pr, financiën en sponsoring, bouw en organisatie opening. De werkgroepen staan direct in verbinding met de projectgroep, maar werken zelfstandig. Elke werkgroep heeft een kartrekker die aan de projectgroep rapporteert over de vorderingen. De werkgroepen werken tijdelijk aan een doel. Als het doel bereikt is dan wordt de werkgroep opgeheven. De werkgroepen functioneren op uitvoerend niveau. Taken werkgroep leden Door werkgroep zelf vast te stellen, mede afhankelijk van het thema en de opdracht. Voorstel is om zodra een werkgroep is geformeerd de taken gezamenlijk op te stellen. Hierbij zijn rolverdeling en verantwoordelijkheid van belang. Op dit niveau is taakafbakening ook belangrijk om vast te leggen. Het is goed om hier maatwerk te leveren, d.w.z. als we uitgaan van inzet van kwaliteiten dat dit ook leidend moet zijn. Keuze van de leden in hun eigen pakket is hierin wenselijk. Projectleider De projectleider is in opdracht van de Stichting verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, stuurt het projectteam aan en is aanspreekpunt voor alle werkgroepen en begeleidt deze op uitvoerend niveau. De samenspraak met het projectteam is cruciaal. Zie verder taken van de projectleider. Taken van de projectleider: Is het aanspreekpunt en spil van het project voor alle betrokken partijen Werkt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de stichting Stuurt de projectgroep aan Begeleidt en ondersteunt de werkgroepen Houdt het budget in de gaten. 5.3 Communicatie In bijlage 2 is een basiscommunicatieplan weergegeven. Deze wordt door de project- of werkgroep verder uitgewerkt. 20

21 Hoofdstuk 6 Financiering In dit hoofdstuk worden de projectfinanciering, structurele begroting voor onderhoud en beheer na uitvoering van het project en de meerjaren begroting van de stichting behandeld. 6.1 Projectbegroting In de projectbegroting zijn de kosten en inkomsten opgenomen om te het in dit plan omschreven doelstellingen te halen. Be begroting is uit dit document gehaald. Om partijen die mee doen met de aanbestedingen geen richtprijzen willen geven voor de uit te voeren werkzaamheden. Als de aanbestedingen zijn uitgevoerd zal de begroting weer worden opgenomen. Omschrijving werkzaamheden Bedragen excl. BTW Zelfwerkzaamheid Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Bouwkundig - sloopwerk - grondwerkzaamheden - betonwerk - metselwerk - timmerwerk ruw - stucwerk - tegelwerk - timmerwerk fijn - overige werkzaamheden Schilderwerk - plafond - balken - lambrisering - ramen Elektra/verlichting - vernieuwen bedrading - vernieuwen en aanpassen verlichting Verwarming - vloerverwarming - buizenverwarming - CV ketel Audio/ Video - beeld en geluid 21

22 Stoffering - gordijnen/vitrage/ kapstokken/vloerbedekking Inventaris - kerkstoelen 250 stuks - kerkbanken 10 stuks - preekstoel - liturgisch centrum Onvoorzien 5% Heropening Stichting - oprichtingskosten - advieskosten - automatiseringskosten - communicatiekosten - overleg (uren x 21,-) Projectkosten - projectplan (inhuur) - projectbegeleiding (deels inhuur, deels eigen uren 200 x 21 - fondsenwerving deels inhuur(deels eigen uren 53 x 21) - projectadministratie, eigen uren 50 x 21 - extra verzekering vrijwilligers tijdens werkzaamheden - administratie en accountant kosten Communicatie - nieuwsbrieven - eigen uren Totale projectkosten Tabel 1. Projectbegroting 22

23 Voor de begroting is gebruik gemaakt van de kennis van Stichting Oude Groninger Kerken, Architectenbureau Klaas en Klaas, bouwbedrijf van Timmeren en installatiebedrijf Aalbers. Voor dit project zijn een 70 tal vrijwilligers inzetbaar voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Dit varieert van organisatie tot bouwwerkzaamheden. Inkomsten Soort Bedragen Opmerkingen Fondsen Sponsoren Subsidies Eigen geld Inkomsten acties/verkoop niet meer gebruikte roerende goederen bijvoorbeeld kerkbanken Zelfwerkzaamheid vrijwilligers Zelfwerkzaamheid bestuur stichting Totaal Bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de hoofdaannemer. Tabel 2. Dekking projectkosten Uitwerking acties Geld uit evenement en campagnes. Hierbij kan gedacht worden aan: Fancy-fair Talentenactie Sponsorbuffet Stoelenadoptie Giften Loterij Wall of fame 23

24 6.2 Structurele financiering na de renovatie en herinrichting Het kerkgebouw zal na de renovatie en herinrichting weer een tijdje meegaan. Er zal echter ook voor toekomstig onderhoud geld opzij moeten worden gezet. Zoals al eerder aangegeven zal de Monumentenwacht twee jaarlijks een inspectie van het gebouw uitvoeren. De bevindingen worden in een rapport weergegeven. Dit rapport is de basis voor het uit te voeren onderhoudswerk voor de twee daar op volgende jaren. De Protestantse Gemeente Stadskanaal zal de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar stellen. Hiermee is de continuïteit van de investering van dit project gewaarborgd. 6.3 Meerjaren begroting Stichting Vrienden Semsstraatkerk Onderstaand de reguliere begroting van de stichting voor de jaren 2014, 2015 en Begroting stichting Uitgaven Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Toelichting Website ontwerp 850,00 0,00 0,00 Eenmalig Website hosting 30,00 30,00 30,00 Jaarlijks Website onderhoud 150,00 150,00 150,00 Jaarlijks Boekhoudprogramma 300,00 300,00 300,00 Jaarlijks Bankrekening met pas 120,00 120,00 120,00 Jaarlijks (Rekening, pas en internetbankieren) Microsoft Office ,00 0,00 0,00 Eenmalig. Boekhouding 120,00 120,00 120,00 Jaarlijks Kosten accountant (Inhuur) 500,00 500,00 500,00 Jaarlijks Juridisch advies en notaris (Inhuur) 600,00 0,00 0,00 Eenmalig Financieel advies (Inhuur) 600,00 0,00 0,00 Eenmalig Naambord 690x460mm (1 stuks) 80,00 0,00 0,00 Voor bij vestigingsadres stichting Visitekaartjes 160,00 160,00 160,00 Jaarlijks Flyers 5000 st x , , ,00 Jaarlijks Briefpapier 2500 stuk 50,00 50,00 50,00 Jaarlijks Enveloppen 1000 stuk 140,00 140,00 140,00 Jaarlijks Telefoonkosten 400,00 400,00 400,00 Jaarlijks Portokosten 250,00 250,00 250,00 Jaarlijks Overige kosten acties 500,00 500,00 500,00 Jaarlijks Uren overleg deelprojecten Uitwerking deelprojecten Totaal 6.600, , ,00 Tabel 3. Meerjaren begroting uitgaven Stichting Vrienden Semsstraatkerk 24

25 Begroting stichting Inkomsten Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Eigen middelen 2000,00 850,00 850,00 Sponsorgelden 750,00 750,00 750,00 Legaten 500,00 500,00 500,00 PG Stadskanaal 500,00 750,00 750,00 Inkomsten acties 1.000, , ,00 Subsidies uit projectbegroting 2.600,00 Toelichting Totaal 7.350, , ,00 Tabel 3. Meerjaren begroting inkomsten Stichting Vrienden Semsstraatkerk 25

26 26

27 BIJLAGEN 27

28 28

29 BIJLAGE 1 Statuten stichting i.o. Statuten Stichting Vrienden Semsstraatkerk Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Stichting Vrienden Semsstraatkerk 2. Zij is gevestigd te Stadskanaal 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Groningen Artikel 2 - Doel 1. De stichting stelt zich ten doel: invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw alsmede het stimuleren en ondersteunen van een vraag gestuurd sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal; b. het bevorderen van respectievelijk het initiatief nemen tot het tot stand komen van een duidelijk herkenbaar lokaal inhoudelijk programma met sociaal culturele en historische activiteiten in de gemeente Stadskanaal dat gestalte krijgt vanuit direct contact met de gebruikers; c. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie en het geven van advies gericht op het breed toegankelijk maken van de onder haar gebouw en haar activiteiten; d. het vervullen van een rol als aanspreek- en ondersteuningspunt voor (kleinere) sociaal culturele organisaties; e. alle andere wettige middelen die tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Artikel 3 - Vermogen Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 1. het stichtingskapitaal; 2. subsidies en donaties; 3. erfstellingen, legaten en schenkingen; 4. eventuele andere verkrijgingen en baten. 29

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

Statuten Fundashion Pebble Squad

Statuten Fundashion Pebble Squad Statuten Fundashion Pebble Squad Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Pebble Squad 2. Zij is gevestigd te Kralendijk 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. GRONDSLAGEN/UITGANGSPUNTEN/DOELSTELLING/VERWE-

Nadere informatie

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2 1 28273/jfh STICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure: 1. mevrouw Anja Rombout, geboren te Rotterdam op elf juli negentienhonderd zevenenzestig,

Nadere informatie

26315ae statutenwijziging

26315ae statutenwijziging 1 26315ae statutenwijziging Heden, negen september tweeduizend elf, verscheen voor mij, Meester Abel Elzinga, notaris gevestigd te Hoogezand Sappemeer: de heer Mark Helmerhorst, geboren te Roden op tweeëntwintig

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede Heden, drie en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde stichting: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland; per 17 juli 2007.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde stichting: Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland; per 17 juli 2007. NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 2007.002500.01/MH DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Haarlem gevestigde

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING HE /HS /PO /

OPRICHTING STICHTING HE /HS /PO / OPRICHTING STICHTING Heden, verscheen voor mij, Mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te --- Amsterdam:---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING@

OPRICHTING STICHTING@ Dossier 2010.000349.01/ OPRICHTING STICHTING@ Heden, @, is voor mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg, verschenen: @ ----------------------------------------------

Nadere informatie

HP/ee/ OPRICHTING STICHTING

HP/ee/ OPRICHTING STICHTING PAULUSMA LOOF NOTARISSEN Bezoekadres : Klaas Timmerstraat 4, Rotterdam Postadres : Postbus 8008, 3009 AA Rotterdam Telefoon : 010-4135186 Fax : 010-4113151 HP/ee/2012.000656.01 OPRICHTING STICHTING Heden,

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD

NAAM, ZETEL EN DUUR 1: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD -! 1 - NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1: 1. Naam van de stichting: STICHTING LEEFBAARHEIDGROEP KERKEVELD. 2. Zij heeft haar zetel in Wijchen. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL Artikel

Nadere informatie

Postbus 336 9700 AH Groningen Tel 050-5207910 Fax 050-3127571 info@broekemanielsen.nl

Postbus 336 9700 AH Groningen Tel 050-5207910 Fax 050-3127571 info@broekemanielsen.nl 1 CONCEPT Postbus 336 9700 AH Groningen Tel 050-5207910 Fax 050-3127571 info@broekemanielsen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren

Nadere informatie

STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG,

STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG, Statuten ICTWaarborg NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG, ook handelend onder de naam ICTWaarborg. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING pagina 1 van 6 STATUTENWIJZIGING STICHTING /JPU/ Heden, twee oktober tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS Oomen, notaris met als plaats van vestiging s-hertogenbosch: de heer

Nadere informatie

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING

Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING 1 Ref: 2014.0079.01 AB STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, tien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Johanna Maria van Eeten, notaris te 's-hertogenbosch: de heer PHILIPPE WILLEM MAURICE

Nadere informatie

Stichting SATHIKO SATH.

Stichting SATHIKO SATH. 1 Doorlopende tekst van de statuten van stichting: Stichting Sathiko Sath, gevestigd te Meppel, na toepassing van de akte van statutenwijziging d.d. 17 december 2013, verleden voor mr. K. Wildeboer, notaris

Nadere informatie

WILHELMUS PETRUS ROVERS,

WILHELMUS PETRUS ROVERS, HUIJBREGTS NOTARISSEN kantoor' s- Hertogenbosch 2005.003123.0 I/MOO/CNO' OPRICHTING STICHTING Heden, zestien juni tweeduizendvijf, verscheen voor mij, mr. MAARfEN :PETRUS WILHELMUS MARIA VAN DEN OORD,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

statutenwijziging zaaknr. 31872

statutenwijziging zaaknr. 31872 1 statutenwijziging zaaknr. 31872 Op twee mei tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Hilde Klazes de Boer, notaris te Zwolle: de heer Alexander Victor van Gool, (houder van paspoort nummer NSLHPH0K7),

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

kern Afschrift AKTE VAN OPRICHTING notarissen inzake Stichting Gezinsfundament Harderwijk Minderbroederslaan DK Harderwijk

kern Afschrift AKTE VAN OPRICHTING notarissen inzake Stichting Gezinsfundament Harderwijk Minderbroederslaan DK Harderwijk kern notarissen Minderbroederslaan 1 3841 DK Harderwijk Postbus 153 3840 AD Harderwijk T: (0341) 417114 F: (0341) 415504 E: info@kernnotarissen.n1 www.kernnotarissen.n1 Afschrift AKTE VAN OPRICHTING inzake

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem.

statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. 1 statuten Stichting Vrienden van de Vorm in Haarlem Vastgesteld bij akte op 23 maart 2011 verleden voor Mr T.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. naam, zetel en duur 1.1. De stichting draagt de naam:

Nadere informatie

CONCEPT OPRICHTING STICHTING

CONCEPT OPRICHTING STICHTING blad -1- CONCEPT OPRICHTING STICHTING Heden, + tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort: 1. de heer Henri Carl Albert Braakenburg, wonende te 3818 HJ Amersfoort,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN HET PARKHUYS Artikel 1 Naam, zetel en duur De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Parkhuys. Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere. De stichting is

Nadere informatie

Akte van Oprichting Stichting RING-GV d.d. 12 februari 2015, 's-hertogenbosch

Akte van Oprichting Stichting RING-GV d.d. 12 februari 2015, 's-hertogenbosch pagina 1 van 6 /HGR/HGR Akte van Oprichting Stichting RING-GV d.d. 12 februari 2015, 's-hertogenbosch STATUTEN Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Stichting Raad voor toetsing en

Nadere informatie

Deze verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen.

Deze verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen. Stichting de Kracht van Zuilen akte van oprichting ref: gv/svp/2014.001733.01 Vandaag, vrijdag vier juli tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Ellen van Leusden, notaris in Utrecht: I. Johanna Alide

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING pagina 1 van 6 /CNO/WRI STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, drieëntwintig februari tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, notaris in de gemeente Heusden kantoorhoudende te Vlijmen:

Nadere informatie

STICHTIN Doss. nr: STICHTING

STICHTIN Doss. nr: STICHTING STICHTIN Doss. nr: 2004.000448-1 - STICHTING VAN DISSEL OOSTINGA HAGE NOTARISSEN Heden, @ verscheen voor mij, Mr DICK OOSTINGA, notaris te Goes: @, ten deze handelend als gevolmachtigde van: de heer Anton

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK

OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK 1 OPRICHTING STICHTING RECREATIE EN TOERISME (INZAKE EXPLOITATIE TIC RIJNWAARDEN) 1808EK Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: Everardus Gerardus Theodorus Booltink, wonende

Nadere informatie

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN

WILLEM ELIZA VAN VOSSEN 1 OPRICHTING STICHTING 111202 Heden, *** tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Arie Adriaan Jan Schot, notaris met plaats van vestiging de gemeente Tholen: 1. de heer JACOB VERBRUGGEN, wonende te 4691

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam

Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam Doorlopende tekst van de statuten van: STICHTING DE ARK gevestigd te Hardinxveld-Giessendam naar aanleiding van de statutenwijziging d.d. 17 april 2003 verleden voor mr. J.L. de Lange notaris te Putten

Nadere informatie

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME

STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting STICHTING BRING THE ELEPHANT HOME, zoals deze statuten luiden na de akte van statutenwijziging op 3 augustus 2017 voor mr. M.S.M. Bosse, notaris te

Nadere informatie

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING 1 HK/MF/67308 HK/030415 AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING Vandaag, zes mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Robert Gerardus Petrus Maria van den Eijnden, notaris te Etten-Leur:

Nadere informatie

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk - 1 - Meewis Notarissen Concept 15511 Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk tel. 0416-332612 or@meewisnotarissen.nl www.meewisnotarissen.nl dd 3 september 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw

Nadere informatie

Statuten Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen Versie 2012 (Def)

Statuten Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen Versie 2012 (Def) DOORLOPENDE TEKST van de thans geldende statuten van de statutair te Terneuzen gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende stichting: Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen, van welke stichting de statuten

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten stichting Mondiaal Alternatief

Statuten stichting Mondiaal Alternatief Statuten stichting Mondiaal Alternatief De vijfde maart negentienhonderdvierenzeventig verschenen voor mij Egbert Jacques Marie Weve, notaris te Zandvoort; 1. Mevr. Fanny Rosenzweig, verpleegkundige, volgens

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij

Bladzijde: 1 MR/1003477. Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Bladzijde: 1 MR/1003477 Oprichting Stichting Roofvogelboerderij Heden, veertien april tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Jutta Wolf, notaris te Zoetermeer: 1. de heer Benny Johannes Minnekes de

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

Artikel

Artikel Heden, veertien maart tweeduizenddrie, verschenen voor mij, -------------------- Mr LEONARDUS PETRUS LOMMEN, notaris te Gennep: -------------------------------- 1. de heer PETER TIEBOSCH, geboren te Uden

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden

Statuten Ecolonie. Artikel 1. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 - Middelen. Artikel 4 - Zetel. Artikel 5 - Leden Statuten Ecolonie Artikel 1 Met de huidige statuten is door de betrokkenen een vereniging opgericht volgens de wet van 1 juli 1901 en het dekreet van 16 augustus 1901 onder de titel: ECOLONIE, CENTRE ECOLOGIQUE

Nadere informatie

blad 1 OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH

blad 1 OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH blad 1 CONCEPT OPRICHTING LARP STICHTING BOOYAH Heden, + tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Utrecht: 1. de heer Arnold Plomp, wonende te 1423 EG Uithoorn,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel 1 DOORLOPENDE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel Naam, Zetel en Duur------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

2 Stichtingen. 2.1 Wat u moet weten. 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie

2 Stichtingen. 2.1 Wat u moet weten. 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie 2 Stichtingen 2.1 Wat u moet weten 2.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 2.3 Extra informatie 2.1 Wat u moet weten De sportwereld kent vooral verenigingen als rechtspersoon. Stichtingen worden vooral ingezet

Nadere informatie

Naam, Zetel en Duur Artikel De stichting draagt de naam:

Naam, Zetel en Duur Artikel De stichting draagt de naam: ------------------------------------ Naam, Zetel en Duur. ------------------------------------------- Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING STOP DARMKANKER NEDERLAND. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING. Zaaknummer: 14016

OPRICHTING STICHTING. Zaaknummer: 14016 OPRICHTING STICHTING Zaaknummer: 14016 Heden, negen en twintig december tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr Jakob Albert Mendelts, notaris te Voorhout (gemeente Teylingen): 1. de heer THOMAS CHRISTIAAN

Nadere informatie

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK 1 AKTE NOTARIS LAP, 2016 ontwerp Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: 2016.15139.01/MK OPRICHTING VAN EEN STICHTING (Stichting duurzaam beheer nederland) Aantal bijlagen gehecht

Nadere informatie

blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB

blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB blad 1 OPRICHTING STICHTING WESTBROEKSE ONDERNEMERS CLUB Heden, zes februari tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Willem Samuël Hoorn, (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Johannes

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden)

OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden) 1 OPRICHTING STICHTING (Stichting Chapeau Woonkring Heusden) Op zeventien april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Erik Jan Walter Maria van Egeraat, notaris te Uden: 1. de heer Leonardus Jozef

Nadere informatie

020834/HST/Statutenwijziging

020834/HST/Statutenwijziging 1 020834/HST/Statutenwijziging Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij mr. Eelko Drewes Smit, notaris te s-gravenhage: de heer mr. Theo Korstiaan DE POUS, wonende te 2585 SC s-gravenhage, Borneostraat

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2016.000663.01 / JP/ JP/ Oprichting stichting Vergeet me niet OPRICHTING STICHTING Heden, twaalf oktober tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr.

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria

OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria OPRICHTING STICHTING/12H60387Opr1/AW Heden, *, verscheen voor mij, Mr Joost Boudewijn in t Hout, notaris te Heeze-Leende: Mevrouw Helena Maria Marinus van Vroenhoven, geboren te Eindhoven op zevenentwintig

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

Statuten Stichting Thomas a Kempis Pagina 1

Statuten Stichting Thomas a Kempis Pagina 1 Statuten Stichting Thomas a Kempis 17 10-1988 Pagina 1 Heden, zeventien oktober negentienhonderd achtentachtig verschenen voor mij, meester Douwe Klein, notaris ter standplaats Zwolle: 1. de heer ANTONIUS

Nadere informatie

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo

Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Kamphuis postb U s 69 4 notariskantoor 7550 AR Hengelo Bkjdl RW\SW\ 2012.000860.01 OPRICHTING STICHTING Heden, twaalf juli tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Ruud Wilbrink, hierna verder te noemen:

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting Stichting theaterineziatief Oprichting Stichting Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter: Bob de Boer Secretaris: Addie Birkhoff Penningmeester: Pia Laning Algemeen Bestuurslid: Mettje Gerlsma Naam

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

LN/ Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol)

LN/ Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol) 1 Statutenwijziging (Stichting Steunfonds van de Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol) Op vijftien februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Leendert van der Niet, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

Fo/GV. STICHTlNG. Heden,

Fo/GV. STICHTlNG. Heden, 1 Fo/GV STICHTlNG Heden, drieëntwintigste september negentienhonderd drieënnegentig, verschenen voor mij, Mr. Petrus Gerardus Johannes Forsthóvel, notaris te Mijdrecht ter standplaats de gemeente De Ronde

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

OPRICHTING STICHTING. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: OPRICHTING STICHTING Heden, negentien december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris te Amsterdam: 1. de heer AEbele Evert Kluwer, geboren te

Nadere informatie

blad 1 141555 GB 228402 OPRICHTING STICHTING

blad 1 141555 GB 228402 OPRICHTING STICHTING blad 1 OPRICHTING STICHTING Heden, zestien september tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort: mevrouw., werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris,

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW opgericht op 3 september 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van 5mw. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie