Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving"

Transcriptie

1 Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

2 De kerk aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal is de oudste kerk van Stadskanaal. Wij zijn van mening dat de Semsstraatkerk een historisch gebouw is dat we moeten behouden voor de kerkelijke - en burgerlijke gemeente. We doelen op een levende kerk, een laagdrempelige kerk voor iedereen. Werkgroep Herinrichting en Renovatie Semsstraatkerk Afbeelding voorblad: pentekening van Gerrit Heuver (voormalig predikant in onze gemeente) gemaakt in Deze is gedrukt en verkocht aan belangstellenden voor 10 gulden t.b.v. de restauratie in die periode. 2

3 Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Versie: 3.1 d.d. 17 maart 2014, definitief. Code 02/14

4 4

5 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING AANLEIDING, MEERWAARDE EN UITGANGSSITUATIE 2.1 Aanleiding 2.2 Meerwaarde van het project HOOFDSTUK 3 PROJECTDOELSTELLING EN RESULTATEN 3.1 Motivatie. 3.2 Doelstellingen / afbakening van het project 3.3 Resultaten 3.4 Risico s en randvoorwaarden 3.5 Haalbaarheid HOOFDSTUK 4 PLAN VAN AANPAK 4.1 Initiatief- en verkenningsfase: februari 2014 augustus Diagnostische fase: september 2014 november Realisatie (uitvoerings)fase: december 2014 juli Borgings- en evaluatiefase: augustus 2015 HOOFDSTUK 5 PROJECTORGANISATIE 5.1 Organogram van het project 5.2 Taken en verantwoordelijkheden 5.3 Communicatie HOOFDSTUK 6 FINANCIERING 6.1 Projectbegroting 6.2 Structurele financiering na de renovatie en herinrichting 6.3 Meerjaren begroting Stichting Vrienden Semsstraatkerk BIJLAGEN BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 STATUTEN STICHTING I.O. BASIS VOOR EEN COMMUNICATIEPLAN HISTORIE VAN HET KERKGEBOUW 5

6 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Met het aanleggen (1765) van het kanaal "Stadskanaal", ten behoeve van de turfwinning, is de plaats Stadskanaal ontstaan als een langgerekte lintbebouwing langs het kanaal. De eerste bebouwing vond plaats in de omgeving van het Pekelderdiep. Met de ontwikkeling van het kanaal is de bebouwing naar het zuiden uitgebreid en is het lint verdicht. De ontwikkeling van Stadskanaal heeft plaatsgevonden langs een dubbelkanaal. Achter het Stadskanaal lag een smaller tweede diep (Noorderdiep of Boerendiep). Kaart 1. Weergaven vervening langs het Stadskanaal vanaf 1765 tot 1900 (Vier eeuwen turfwinning, M.A.W. Gerding, proefschrift 1995 Landbouwuniversiteit Wageningen). Het centrum van Stadskanaal heeft zich van tijd tot tijd langs het kanaal in zuidelijke richting verplaatst. Pas na de komst van Philips in 1955 en het realiseren van de woonwijken van Plan Ter Maars heeft het centrum zich op de huidige locatie gevestigd, rond de Europalaan. Daarvoor lag het centrum ten noorden van de Gele Klap (in de gemeente Wildervank). Het voormalige centrum is nu nog te zien aan de grootte van de panden langs het kanaal. 7

8 De eerste kerk in Stadskanaal was de Nederduitse 1 hervormde Semsstraatkerk, waartoe in 1821 het besluit werd genomen tot stichting en die in 1830 in gebruik werd genomen. Koning Willem I heeft toestemming gegeven voor de bouw van de kerk. Voor een uitgebreide geschiedenis wordt verwezen naar de site In 2007 is met vereende krachten de toren van onze kerk gerestaureerd. Dit was hard nodig, omdat het geheel werd aangetast door de zwam. Gezamenlijk is toen besloten dat de toren moest worden behouden. Immers we hebben het hier over de oudste kerk van Stadskanaal. Het Stadskanaal bestaat 250 jaar in 2015 en dat was voor ons ook een moment om te stellen dat we daaraan aandacht willen besteden met onze kerk. Bij de renovatie van de toren bleek al dat het niet alleen maar een hoop stenen is en waar toevallig ook nog eens kerkdiensten worden georganiseerd. Er is een groot draagvlak onder de plaatselijke bevolking, dus zowel kerkelijk aangesloten als kerkelijk niet aangesloten mensen, om te investeren in de kerk als gebouw. Tijdens de acties bij deze restauratie in 2007 is een bedrag van ruim ,- bijeen gebracht. We merkten aan diverse reacties hoezeer dit monument (al is het dan geen door het Rijk of gemeente vastgesteld monument) voor onze omgeving er toe doet. De werkgroep is van mening dat dit gezichtsbepalende kerkgebouw niet mag verdwijnen. Om de benodigde gelden bij elkaar te brengen zal een beroep worden gedaan op subsidieverstrekkers, fondsen, bedrijven, buurtbewoners en gemeenteleden. We zijn ervan overtuigd dat we met serieuze inspanningen een goed resultaat zullen bereiken. In de omgeving is er ook behoefte aan een plaats waar we meer kunnen, dus ook met het kerkgebouw dat we gebruiken voor velerlei doeleinden, en ook met het aangrenzende verenigingsgebouw. In het kort komt de doelstelling van dit project neer op: Herinrichting en renovatie van het kerkgebouw om deze toekomstbestendig te laten zijn als kerkgebouw en als multifunctioneel gebouw voor een breed gebruik. De Stichting Vrienden Semsstraatkerk op te richten voor de realisatie van het bovenstaande. Leeswijzer projectplan In Hoofdstuk 2 wordt de aanleiding, relevantie en uitgangssituatie van het project toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de maatschappelijke meerwaarde. In Hoofdstuk 3 zijn de projectdoelen en de te verwachten resultaten beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de projectdoelen en resultaten vertaald in een plan van aanpak. In hoofdstuk 5 wordt uitleg gegeven over de organisatie, sturing en communicatie in en rondom het project. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de financiering van het project en is de begroting opgenomen. 1 De Nederduits Gereformeerde Kerk (ook wel: Nederduitsch Gereformeerde Kerk of vaak in die tijd ook Gereformeerde Kerk ) is de gereformeerde kerk die ontstaan is in de stad Emden (Oost-Friesland, thans binnen de Bondsrepubliek Duitsland) in In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, en zij kreeg in 1816 van koning Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlandse Hervormde Kerk (bron wikipedia.org). 8

9 Hoofdstuk 2 Aanleiding, meerwaarde en uitgangssituatie 2.1 Aanleiding De Semsstraatkerk heeft in zijn bestaan al een aantal renovaties en verbouwingen achter de rug. In 1926 werd de indeling van het kerkmeubilair veranderd. In 1932 begon de toren te wankelen en moest hij worden gerestaureerd. In 1988 onderging de toren opnieuw een restauratie. De kerk is in 1955 gerestaureerd en in 1991 van binnen opgeknapt. Het gewelf is schoon gemaakt en geschilderd, terwijl ook de muren van een nieuwe verflaag zijn voorzien. Zoals al eerder beschreven is in 2007 de kerktoren gerestaureerd. Met de voorgenomen renovatie en herinrichting van het kerkgebouw krijgt de binnenzijde een upgrade. Hiermee zal het gebouw een multifunctioneel karakter krijgen. 2.2 Meerwaarde van het project Stadskanaal Noord krijgt er na de renovatie een multifunctioneel gebouw bij. Het kerkgebouw kan naast kerkdiensten ook worden gebruikt voor diverse bijeenkomsten en concerten. Hierbij kan gedacht worden aan: Vieringen in diverse vormen Kleinschalige diensten Trouwlocatie Concerten Lezingen Exposities en tentoonstellingen Vlakke vloer theater Naast tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars en prachtige wisselexposities in de zomermaanden wil de stichting toeristen in de gelegenheid stellen even een kop thee of koffie kunnen nuttigen. Een keur aan activiteiten, waarvan de stichting denkt, mede gelet op reacties van de bewoners in de naaste omgeving, dat in samenwerking met de buurt gerealiseerd en instand kan worden gehouden. De stichting wil geen concurrentie aangaan met Noordstee maar juist gaan samenwerken om in gezamenlijk de leefbaarheid in Stadskanaal Noord te versterken. Daarnaast zal samenwerking gezocht worden met andere culturele instellingen, bijvoorbeeld het Geert Teis theater en de muziekschool in Stadskanaal. Na de renovatie is het kerkgebouw zeer geschikt voor bijvoorbeeld concerten. Een dergelijke locatie is in Stadskanaal verder niet te vinden. Dit door het creëren van een grote vlakke vloer en de reeds bestaande uitstekende akoestiek van het gebouw. 2.3 Uitgangssituatie De Semsstraatkerk vormt een kleine hechte gemeenschap en de activiteiten worden al jaren door vrijwilligers gedragen. Het gebouw ligt centraal in de wijk Stadskanaal Noord. Door het jaar heen worden er vele activiteiten georganiseerd. Zo is er een kerstwandeling, een herfstfair, een bloemenmarkt, open oudermiddagen voor belangstellenden van alle gezindten, open dagen voor bezoekers uit de wijde omtrek, open 9

10 monumentendag, toneelavonden, orgeldagen. Zo vormt de Semsstraatkerk een laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Kaart 2. Ligging kerk (Google Maps) Het kerkgebouw heeft voor de nieuwe rol een bouwkundige aanpassing nodig. Daarnaast zal geïnvesteerd moeten worden in een aantal zaken die verouderd tot sterk verouderd zijn. Het betreft hier de verwarming (nu ringleiding onder de banken en een hoge opstap, zie foto 1 en 2) en de elektrische installatie (verouderde bedrading en verlichting, zie foto 3). Foto 1. Oude ringverwarming 10

11 Foto 2. Oude ringverwarming Foto 3. Verouderde elektriciteit leidingen en stopcontacten. 11

12 Hoofdstuk 3 Projectdoelstelling en resultaten 3.1 Motivatie. De bewoners van de omgeving Stadskanaal Noord en andere inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn uitgangspunt bij de ontwikkeling van activiteiten in de gerenoveerde Semsstraatkerk. In de exploitatie zal het volledig draaien op vrijwilligers onder auspiciën van de stichting i.o.. Met de herinrichting en renovatie op zich zoeken we hulp in grotere omgeving. Dat is de aanleiding om met dit projectplan bij uw organisatie aan te kloppen om ons financieel te ondersteunen. Oprichting Stichting De op te richten stichting zal, door de hieronder omschreven visie en missie, een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) kunnen worden. Hiervoor is overleg geweest met de belastingdienst en zal positief op een aanvraag beschikken, mits aan de voorwaarden (beleidsplan e.d.) wordt voldaan. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Verder moet bij de oprichting gekeken worden of de stichting BTW plichtig. Dit zal beoordeeld worden bij aanmelding Kamer van Koophandel en belastingdienst. Visie Stichting De stichting Vrienden Semsstraatkerk wil de leefbaarheid in Stadskanaal Noord behouden en vergroten door het kerkgebouw in te zetten, naast het houden van kerkdiensten, voor allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten. De stichting wil het kerkgebouw in een goede staat van onderhoud brengen en behouden om de cultuur historische waarde van het gebouw te bewaren voor de toekomst. Missie Stichting De stichting heeft tot doel invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal alsmede het stimuleren en ondersteunen van het sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. De stichting beoogt niet het maken van winst. Onze waarden Wij doen het samen Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt z n eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. We wisselen uit en stemmen af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons eraan Wij zijn open en eerlijk Eerlijkheid duurt het langst: dat stralen we uit naar binnen en naar buiten. Wij leven bij de gratie van God. Men kan vertrouwen op onze informatie en integriteit. Wij 12

13 stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar. We luisteren goed naar elkaar en geven onze mening constructief. We geven en ontvangen feedback. Wij kijken naar buiten Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving en in de buurt. Optimaal samenwerken met andere organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving. Motto Stichting Vrienden Semsstraatkerk voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Statutaire doelstellingen 1. De stichting heeft ten doel invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw alsmede het stimuleren en ondersteunen van een vraag gestuurd sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal; b. het bevorderen van respectievelijk het initiatief nemen tot het tot stand komen van een duidelijk herkenbaar lokaal inhoudelijk programma met sociaal cultureleen historische activiteiten in de gemeente Stadskanaal dat gestalte krijgt vanuit direct contact met de gebruikers; c. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie en het geven van advies gericht op het breed toegankelijk maken van de onder haar gebouw en haar activiteiten; d. het vervullen van een rol als aanspreek- en ondersteuningspunt voor (kleinere) sociaal culturele organisaties; e. alle andere wettige middelen die tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. In bijlage 1 zijn de statuten van de stichting i.o. opgenomen. 3.2 Doelstellingen / afbakening van het project 1. Het oprichten van een stichting 2. Renovatie van het kerkgebouw 3. Herinrichting van het kerkgebouw 13

14 4. Verfijning structureel beheer- en onderhoud van het gebouw in samenwerking met Monumentenwacht (2 jaarlijkse inspectie van het gebouw; is de basis voor uit te voeren onderhoud) 5. Heropeningsfeest in juli/augustus Resultaten Resultaten van het project zullen zijn Een stichting is opgericht Financiering rond is Een gerenoveerd en heringedeeld kerkgebouw Verfijning structureel beheer- en onderhoud gerealiseerd is Heropening in juli/augustus 2015 gehouden kan worden 3.4 Risico s en randvoorwaarden Voor de uitvoering van het project is het van belang dat de subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Indien dit niet het geval is, is er een kans dat het project in zijn huidige vorm niet kan worden uitgevoerd. Projecten lopen, zeker in het begin, vele risico s. Dit is niet altijd te voorkomen. Er zijn twee soorten risico s te benoemen, geclusterd rond de inzet van vrijwilligers en het verwerven van voldoende middelen: Vrijwilligers te weinig mankracht ondermaatse kwaliteit medewerkers gebrekkige samenwerking teamleden wegvallen kernmedewerkers Financiën niet kunnen verwerven van voldoende financiële middelen Door voortdurend alert te zijn en in gesprek te blijven met de vrijwilligers, worden deze risico s beperkt en zullen zij hanteerbaar zijn. De bouwkundige ingrepen worden pas aangevangen als de financiële middelen beschikbaar zijn. Er moet gekeken worden naar de verzekering van de vrijwilligers m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 3.5 Haalbaarheid Maatschappelijke haalbaarheid Uit navraag bij bewoners in Stadskanaal Noord en bij de kerkelijke gemeente is gebleken dat er maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Het gebouw vervult een rol als laagdrempelige warme ontmoetingsplek voor alle bewoners van Stadskanaal Noord. Juridische haalbaarheid Er is een check uitgevoerd of de uit te voeren werkzaamheden vergunningsplichtig zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten slopen en bouwen. Op basis van bijlage II, hoofdstuk 3, artikel 3, lid 8 van het Besluit omgevingsrecht is geen vergunning nodig als het geen toevoeging maar vervanging of er is geen sprake van 14

15 uitbreiding van het bebouwde oppervlakte dan wel bouwvolume en geen verandering van draagconstructie en brandcompartimentering. Het vastgesteld bestemmingsplan Stadskanaal Noord (onherroepelijk op 19 maart 2009) geeft de kerk een bestemming Maatschappelijke Doeleinden. De in dit plan genoemde zaken zijn niet in strijd met het bestemmingsplan of het Bouwbesluit. Economische & financiële haalbaarheid De financiële haalbaarheidsanalyse van een project is weergegeven in hoofdstuk 6 van dit plan. Functionele haalbaarheid Door de renovatie en herinrichting van het gebouw zal de functionaliteit van het gebouw worden vergroot. Dit voldoet dan aan de gestelde eisen voor de voorgenomen activiteiten. Technische haalbaarheid De uit te voeren werkzaamheden zijn technisch uitvoerbaar en haalbaar. De uitvoering zal onder toezicht van experts worden uitgevoerd. Afbeelding 1: Logo van de stichting 15

16 Hoofdstuk 4 Plan van aanpak Het project kent vier fasen met te onderscheiden stappen per fase: 4.1 Initiatief- en verkenningsfase: februari 2014 augustus 2014 het instellen van werkgroepen; financieringsmogelijkheden onderzoeken, subsidieaanvragen voorbereiden en indienen; overige fondsenwerving onderzoeken en hieraan uitvoering geven; voorbereidingen treffen voor het oprichten van een stichting; aanstellen van een projectteam website ontwikkelen. Deze fase is eind augustus 2014 afgerond. 4.2 Diagnostische fase: september 2014 november 2014 onderzoek naar de kansen en bedreigingen en behoeften en/of thema s; de stichting is opgericht; financiering traject is afgerond; er is een projectleider aangesteld; werkgroepen zijn met hun taken bezig. Deze fase is eind november 2014 afgerond. 4.3 Realisatie (uitvoerings)fase: december 2014 juli 2015 het projectteam is samengesteld en aan het werk; themabijeenkomst is georganiseerd; de werkgroepen draaien op eigen kracht; Pr en communicatie is een voortdurend aandachtspunt; website is ontwikkeld; voorbereidingen voor opening in gang gezet; werkzaamheden renovatie en herinrichting zijn gefaseerd bezig. Fase 1: De bouwkundige werkzaamheden bestaande uit sloopwerkzaamheden met betrekking tot de vloer en achterwand, uitgraven en egaliseren van de bodem, aanbrengen van een isolerende schuimbeton bodemvloer. Hierop wordt een constructievloer gegoten waarin de vloerverwarmingsbuizen worden aangebracht. De achterwand wordt opgemetseld in steen. Daarna worden de houten opbouwvloeren voor en achter weer aangebracht. In het middengedeelte worden plavuizen gelegd. Voor komt het podium en achter de authentieke (nieuwe) banken. Daarna wordt de lambrisering weer aangebracht. De achterwand wordt afgewerkt met een stuc laag. Fase 2: Schilderwerkzaamheden, waaronder plafond, balken en ramen. Tevens de elektra werkzaamheden zoals vernieuwen en uitbreiden leidingwerk en uitbreiding van de verlichting. 16

17 Fase 3: Stoffering gedeeltelijk, banken achterin, kerkstoelen, preekstoel en gordijnen. Tevens de (her)montage en van de audio installatie. Deze fase is eind juli 2015 afgerond. Bij de heropening zal gekeken worden door wie deze wordt verricht. Hiertoe zal een werkgroep worden opgericht. 4.4 Borgings- en evaluatiefase: augustus 2015 Uiterlijk op 31 augustus 2015 zijn de werkzaamheden uitgevoerd en er een datum is voor de heropening van het gebouw. Het stichtingsbestuur zal samen met het projectteam en de werkgroep leden, onder leiding van de projectleider, een evaluatie avond houden. Deze evaluatie zal als bijlage in het jaarverslag van de stichting over het jaar 2015 worden toegevoegd. Foto 4. Huidige indeling kerkgebouw 17

18 Tekening 1 en 2. Voorbeelden van de flexibele indeling na renovatie 18

19 Hoofdstuk 5 Projectorganisatie 5.1 Organogram van het project PGStadskanaal Stichting Projectgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep 5.2 Taken en verantwoordelijkheden Opdrachtnemer De op te richten stichting is formeel de projectaanvrager. Zij is faciliterend aan de doelstelling. Opdrachtnemer draagt actief bij aan het realiseren van de doelstelling van het project door het aanstellen van een projectleider en de projectgelden ter beschikking te stellen voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de projectaanvraag. De stichting geeft de projectgroep de ruimte en de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het vastgestelde projectplan. De projectgroep realiseert het beleid uit het projectplan en formeert hiervoor werkgroepen. De leden van de werkgroepen concretiseren de gewenste resultaten en rapporteren hierover aan de projectgroep. De projectleider rapporteert over de voortgang aan de stichting, die hiermee op haar beurt over de voortgang kan rapporteren aan de kerkenraad. Waar nodig stuurt de stichting resultaten en processen bij en bemiddelt tussen partijen als er onduidelijkheid is ontstaan. 19

20 Projectgroep De projectgroep werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de projectleider. De projectleider is voorzitter van dit overleg en werkt in opdracht van de stichting. De projectgroep komt 1 x per maand bij elkaar. Deze groep functioneert op tactisch niveau onder leiding van de projectleider. De projectleider informeert de stichting ten minste 1 x per maand over de lopende zaken en ontwikkelingen. Taken van de projectgroep zijn: De projectgroep werkt onder aansturing en verantwoordelijkheid van de projectleider; De projectgroep onderhoud zowel interne- als externe contacten; De projectgroep is de spin in het web, coördinatiepunt voor de werkgroepen; Is verantwoordelijk voor de PR en communicatie; Is bereid te zoeken naar nieuwe fondsen of financiers; Organiseert een informatiebijeenkomst. De werkgroepen De werkgroepen worden in principe vanuit de projectgroep geformeerd en aangestuurd. Een werkgroep kan ontstaan rondom een bepaalde vraagstelling van de projectgroep. De werkgroepen zijn flexibel van structuur, d.w.z. dat er geen vaste zetels en bezetting is. Thema s voor werkgroepen kunnen zijn: vorming stichting, communicatie/pr, financiën en sponsoring, bouw en organisatie opening. De werkgroepen staan direct in verbinding met de projectgroep, maar werken zelfstandig. Elke werkgroep heeft een kartrekker die aan de projectgroep rapporteert over de vorderingen. De werkgroepen werken tijdelijk aan een doel. Als het doel bereikt is dan wordt de werkgroep opgeheven. De werkgroepen functioneren op uitvoerend niveau. Taken werkgroep leden Door werkgroep zelf vast te stellen, mede afhankelijk van het thema en de opdracht. Voorstel is om zodra een werkgroep is geformeerd de taken gezamenlijk op te stellen. Hierbij zijn rolverdeling en verantwoordelijkheid van belang. Op dit niveau is taakafbakening ook belangrijk om vast te leggen. Het is goed om hier maatwerk te leveren, d.w.z. als we uitgaan van inzet van kwaliteiten dat dit ook leidend moet zijn. Keuze van de leden in hun eigen pakket is hierin wenselijk. Projectleider De projectleider is in opdracht van de Stichting verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, stuurt het projectteam aan en is aanspreekpunt voor alle werkgroepen en begeleidt deze op uitvoerend niveau. De samenspraak met het projectteam is cruciaal. Zie verder taken van de projectleider. Taken van de projectleider: Is het aanspreekpunt en spil van het project voor alle betrokken partijen Werkt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de stichting Stuurt de projectgroep aan Begeleidt en ondersteunt de werkgroepen Houdt het budget in de gaten. 5.3 Communicatie In bijlage 2 is een basiscommunicatieplan weergegeven. Deze wordt door de project- of werkgroep verder uitgewerkt. 20

21 Hoofdstuk 6 Financiering In dit hoofdstuk worden de projectfinanciering, structurele begroting voor onderhoud en beheer na uitvoering van het project en de meerjaren begroting van de stichting behandeld. 6.1 Projectbegroting In de projectbegroting zijn de kosten en inkomsten opgenomen om te het in dit plan omschreven doelstellingen te halen. Be begroting is uit dit document gehaald. Om partijen die mee doen met de aanbestedingen geen richtprijzen willen geven voor de uit te voeren werkzaamheden. Als de aanbestedingen zijn uitgevoerd zal de begroting weer worden opgenomen. Omschrijving werkzaamheden Bedragen excl. BTW Zelfwerkzaamheid Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Bouwkundig - sloopwerk - grondwerkzaamheden - betonwerk - metselwerk - timmerwerk ruw - stucwerk - tegelwerk - timmerwerk fijn - overige werkzaamheden Schilderwerk - plafond - balken - lambrisering - ramen Elektra/verlichting - vernieuwen bedrading - vernieuwen en aanpassen verlichting Verwarming - vloerverwarming - buizenverwarming - CV ketel Audio/ Video - beeld en geluid 21

22 Stoffering - gordijnen/vitrage/ kapstokken/vloerbedekking Inventaris - kerkstoelen 250 stuks - kerkbanken 10 stuks - preekstoel - liturgisch centrum Onvoorzien 5% Heropening Stichting - oprichtingskosten - advieskosten - automatiseringskosten - communicatiekosten - overleg (uren x 21,-) Projectkosten - projectplan (inhuur) - projectbegeleiding (deels inhuur, deels eigen uren 200 x 21 - fondsenwerving deels inhuur(deels eigen uren 53 x 21) - projectadministratie, eigen uren 50 x 21 - extra verzekering vrijwilligers tijdens werkzaamheden - administratie en accountant kosten Communicatie - nieuwsbrieven - eigen uren Totale projectkosten Tabel 1. Projectbegroting 22

23 Voor de begroting is gebruik gemaakt van de kennis van Stichting Oude Groninger Kerken, Architectenbureau Klaas en Klaas, bouwbedrijf van Timmeren en installatiebedrijf Aalbers. Voor dit project zijn een 70 tal vrijwilligers inzetbaar voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Dit varieert van organisatie tot bouwwerkzaamheden. Inkomsten Soort Bedragen Opmerkingen Fondsen Sponsoren Subsidies Eigen geld Inkomsten acties/verkoop niet meer gebruikte roerende goederen bijvoorbeeld kerkbanken Zelfwerkzaamheid vrijwilligers Zelfwerkzaamheid bestuur stichting Totaal Bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de hoofdaannemer. Tabel 2. Dekking projectkosten Uitwerking acties Geld uit evenement en campagnes. Hierbij kan gedacht worden aan: Fancy-fair Talentenactie Sponsorbuffet Stoelenadoptie Giften Loterij Wall of fame 23

24 6.2 Structurele financiering na de renovatie en herinrichting Het kerkgebouw zal na de renovatie en herinrichting weer een tijdje meegaan. Er zal echter ook voor toekomstig onderhoud geld opzij moeten worden gezet. Zoals al eerder aangegeven zal de Monumentenwacht twee jaarlijks een inspectie van het gebouw uitvoeren. De bevindingen worden in een rapport weergegeven. Dit rapport is de basis voor het uit te voeren onderhoudswerk voor de twee daar op volgende jaren. De Protestantse Gemeente Stadskanaal zal de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar stellen. Hiermee is de continuïteit van de investering van dit project gewaarborgd. 6.3 Meerjaren begroting Stichting Vrienden Semsstraatkerk Onderstaand de reguliere begroting van de stichting voor de jaren 2014, 2015 en Begroting stichting Uitgaven Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Toelichting Website ontwerp 850,00 0,00 0,00 Eenmalig Website hosting 30,00 30,00 30,00 Jaarlijks Website onderhoud 150,00 150,00 150,00 Jaarlijks Boekhoudprogramma 300,00 300,00 300,00 Jaarlijks Bankrekening met pas 120,00 120,00 120,00 Jaarlijks (Rekening, pas en internetbankieren) Microsoft Office ,00 0,00 0,00 Eenmalig. Boekhouding 120,00 120,00 120,00 Jaarlijks Kosten accountant (Inhuur) 500,00 500,00 500,00 Jaarlijks Juridisch advies en notaris (Inhuur) 600,00 0,00 0,00 Eenmalig Financieel advies (Inhuur) 600,00 0,00 0,00 Eenmalig Naambord 690x460mm (1 stuks) 80,00 0,00 0,00 Voor bij vestigingsadres stichting Visitekaartjes 160,00 160,00 160,00 Jaarlijks Flyers 5000 st x , , ,00 Jaarlijks Briefpapier 2500 stuk 50,00 50,00 50,00 Jaarlijks Enveloppen 1000 stuk 140,00 140,00 140,00 Jaarlijks Telefoonkosten 400,00 400,00 400,00 Jaarlijks Portokosten 250,00 250,00 250,00 Jaarlijks Overige kosten acties 500,00 500,00 500,00 Jaarlijks Uren overleg deelprojecten Uitwerking deelprojecten Totaal 6.600, , ,00 Tabel 3. Meerjaren begroting uitgaven Stichting Vrienden Semsstraatkerk 24

25 Begroting stichting Inkomsten Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Bedrag excl. BTW Eigen middelen 2000,00 850,00 850,00 Sponsorgelden 750,00 750,00 750,00 Legaten 500,00 500,00 500,00 PG Stadskanaal 500,00 750,00 750,00 Inkomsten acties 1.000, , ,00 Subsidies uit projectbegroting 2.600,00 Toelichting Totaal 7.350, , ,00 Tabel 3. Meerjaren begroting inkomsten Stichting Vrienden Semsstraatkerk 25

26 26

27 BIJLAGEN 27

28 28

29 BIJLAGE 1 Statuten stichting i.o. Statuten Stichting Vrienden Semsstraatkerk Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Stichting Vrienden Semsstraatkerk 2. Zij is gevestigd te Stadskanaal 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Groningen Artikel 2 - Doel 1. De stichting stelt zich ten doel: invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw alsmede het stimuleren en ondersteunen van een vraag gestuurd sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners. De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal; b. het bevorderen van respectievelijk het initiatief nemen tot het tot stand komen van een duidelijk herkenbaar lokaal inhoudelijk programma met sociaal culturele en historische activiteiten in de gemeente Stadskanaal dat gestalte krijgt vanuit direct contact met de gebruikers; c. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie en het geven van advies gericht op het breed toegankelijk maken van de onder haar gebouw en haar activiteiten; d. het vervullen van een rol als aanspreek- en ondersteuningspunt voor (kleinere) sociaal culturele organisaties; e. alle andere wettige middelen die tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Artikel 3 - Vermogen Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 1. het stichtingskapitaal; 2. subsidies en donaties; 3. erfstellingen, legaten en schenkingen; 4. eventuele andere verkrijgingen en baten. 29

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie