(RE-) CONNECTING THE DOTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(RE-) CONNECTING THE DOTS"

Transcriptie

1 samenvatting (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam Dit onderzoek is verricht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in nauwe samenwerking met immovator en de Gemeente Hilversum in het kader van het CLICKNL netwerk Media&ICT. Het gehele rapport kunt u vinden op en publicaties en 1

2 Hilversum mag wel wat trotser zijn op de media in de stad en dat ook uitdragen. Waarom staat er niet een enorme Voice of Holland stoel of een Big Brother huis voor het station? Media firms have become technology firms, and technological skills and innovative capabilities are fast becoming as strategically significant as content capabilities. Küng, 2013, p. 11

3 Inleiding De Nederlandse mediasector is een dynamische en snel ontwikkelende markt waar continue innovatie een voorwaarde is om te overleven. Nederland kent een groot aantal mediabedrijven dat internationaal aan de weg timmert als Talpa, Spil Games en MediaMonks. Om deze positie te behouden en verder uit bouwen is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven cruciaal. Juist binnen de snel veranderende media sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen van groot belang. De mediabedrijven in Hilversum en omgeving die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd geven aan dat hun activiteiten onder druk van snelle voornamelijk technologische veranderingen steeds complexer worden. Waar vroeger verschillende onderdelen van de waardeketen netjes waren afgebakend en sectoren duidelijk van elkaar waren gescheiden, zien we dat met de komst van nieuwe media technologieën activiteiten en sectoren steeds meer convergeren. Dit betekent dan ook voor mediabedrijven dat er kennis nodig is van verschillende disciplines met bijbehorende technologie en dat de noodzaak van innovatie erg hoog is. Zoals een respondent aangaf: Innovatie wordt steeds belangrijker voor ons. Content is de killer app en die content wordt gemaakt door creativiteit en innovatie en niet door 100 jaar hetzelfde te doen. Wij moeten mee vooraan kunnen staan en onze innovatieve kracht versterken. Het traditionele onderscheid tussen het maken van inhoud en techniek als ondersteunende activiteit is aan erosie onderhevig. Techniek en inhoud zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verweven en technici zijn een fundamenteel onderdeel geworden van het creatieve proces. Toenemende complexiteit brengt ook onzekerheid met zich mee. Hoe zorg je dat je bijblijft? Welke veranderingen zijn blijvend en welke slechts een hype? Hoe ga je om met al die verschillende standaarden en platformen binnen het mobiele domein? Veel mediabedrijven zien zich gesteld voor strategische vragen over richting en aard van hun activiteiten. Ook voor het personeelsbeleid heeft dit grote consequenties. Welke vaardigheden zijn nodig? Wie moet wat kunnen? In dit onderzoek - dat is verricht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in nauwe samenwerking met immovator en de Gemeente Hilversum - proberen we antwoord te geven op deze vragen. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de behoefte van mediaorganisaties in Hilversum en omgeving aan gekwalificeerd personeel en in welke mate voorzien de huidige (media)opleidingen in deze behoefte?. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn interviews gehouden met 30 mediaprofessionals van 23 mediaorganisaties, en met 10 vertegenwoordigers van opleidingsinstellingen. In deze samenvatting worden de belangrijkste bevindingen uiteengezet. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Hoewel de samenwerking tussen mediaorganisaties en opleidingsinstellingen niet altijd vlekkeloos verloopt, zijn er inhoudelijk weinig verschillen over de vraag welke vaardigheden nodig zijn voor de arbeidsmarkt. De mediaorganisaties ervaren voor alles een tekort aan mensen met voor media relevante technische kennis. Aan deze specialisten is een tekort doordat relatief weinig mensen relevante studies volgen. Wel is er de laatste jaar 3

4 een groei geweest in het aantal studenten voor media technologische opleidingen als Gaming en Communication & Media Design. Studenten met relevante ICT kennis zijn erg gewild op de arbeidsmarkt, waardoor het noodzakelijk is voor de mediasector om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever voor techneuten. Dit begint uiteraard al op de opleidingen zelf. Daarnaast is het belangrijk dat de sector als geheel mediaorganisaties, overheden en opleidingen afspraken maken om meer technici voor de media op te leiden. In tegenstelling tot het aantal studenten die een technische opleidingen volgt zijn er juist veel studenten die een niet technische mediaopleiding volgen. Vanuit de mediaorganisaties wordt aangegeven dat deze studenten meer kennis van techniek nodig hebben om te kunnen meedraaien in de hedendaagse mediapraktijk. Opleidingen signaleren dezelfde noodzaak maar ervaren soms moeilijkheden om te bepalen welke technische kennis nodig is en hoe het in te passen is in het curriculum. Ook hier zou het helpen als de belangrijkste stakeholders inhoudelijk afstemmen welke technische kennis van belang is voor niet technische mediaopleidingen, en afspraken maken om deze kennis daadwerkelijk over te brengen. Het bedrijfsleven zou hier een belangrijke rol in moeten spelen. Mediaorganisaties geven verder aan dat de opleidingen niet up to date zijn, waardoor er een groeiende kloof ontstaat tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. De opleidingen erkennen dat ze vaak niet up to date zijn, maar geven ook aan dat dit lastig is. Allereerst gaan de ontwikkelingen zo snel dat het lastig is om onderwijsbeleid op langere termijn te maken. Hoe onderscheid je de hype van de structurele verandering? Daarnaast hebben opleidingen vaak geen toegang tot de laatste apparatuur en software, niet in de laatste plaats vanwege de kosten. Verder is het personeelsbeleid gericht op continuïteit met laag verloop, waardoor continue bijscholing van docenten cruciaal is. Ook geven de onderwijsinstellingen aan gebonden te zijn aan regelgeving en strakke procedures, waardoor het lastig is om snel met de markt mee te kunnen bewegen. Mediaorganisaties kunnen helpen met het identificeren van relevante trends, toegang bieden tot hard- en software en professionalisering van docenten. Daarnaast zou een samenwerkingsverband tussen mediaorganisaties, de mediaopleidingen en overheden ruimte kunnen bieden aan opleidingen om flexibel te kunnen inspringen op vragen en behoeftes vanuit de markt. Ook over het belang van de meer persoonlijke vaardigheden als 21st century skills, advies- en ondernemersvaardigheden bestaat er veel overeenstemming tussen de mediaorganisaties en de opleidingen. Op bijna alle opleidingen wordt aandacht geschonken aan 21st century skills, in het bijzonder aan teamwork en interdisciplinariteit. Initiatieven zijn vaak wel beperkt tot de eigen organisatie. Dit is jammer, omdat een deel van het vermogen ook gaat over samenwerken met andere instellingen, met een andere invalshoek, ritme en cultuur. Mediaorganisaties en mediaopleidingen zouden studenten moeten leren interdisciplinair te denken en werken, en over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. Opleidingen erkennen ook het toenemende be- 4

5 lang van advies- en ondernemersvaardigheden, maar geven aan daar zelf nog te weinig aandacht aan te besteden. Deels komt dit ook doordat deze vaardigheden voor een belangrijk deel in de praktijk moeten worden geleerd. Mediaorganisaties moeten een grotere rol spelen in het aanleren van advies- en ondernemersvaardigheden. De samenwerking tussen opleidingen en mediaorganisaties verloopt niet optimaal. De opleidingen steken de hand in eigen boezem, maar ook de mediaorganisaties geven niet altijd thuis wanneer opleidingen contact zoeken. Wat opvalt in de interviews, is dat er overal in Nederland mooie initiatieven plaatsvinden. Mediaorganisaties die interne competities voor jong talent lanceren, eigen academies en universities opzetten om deficiënties op te lossen en proberen om (buitenlands) talent aan zich te binden. Of mediaopleidingen, die centers of excellence en medialabs opzetten, challenges en hackathons organiseren en steeds meer buitenlandse studenten hebben. Ook is er veel kennis en kunde in huis bij verschillende partijen, die de eigen organisatie nooit verlaat. Hogescholen die in labs aan media innovaties werken, onderwijsinstellingen die modules over media innovatie aanbieden of wetenschappelijke state of the art media onderzoek aan universiteiten. Maar ook mediaorganisaties die weten hoe internationaal markten te veroveren, zelf nieuwe mediatechnologie ontwikkelen omdat niemand het voor hen heeft gedaan of technologieleveranciers die cursussen aanbieden. Het is geen hogere wiskunde om te snappen dat het verbinden van al deze initiatieven van grote waarde voor de mediasector kan zijn. We weten dat innovatie gebaat is bij het delen van kennis en kunde. Hiervoor is het bouwen van netwerken cruciaal. In alle succesvolle innovatieregio s, van Berlijn tot Londen en Silicon Valley, zien we netwerken van mensen die vanuit dezelfde interesse en drive kennis delen om verder te komen. Vaak verbinden deze netwerken de gouden driehoek van bedrijfsleven, overheid & onderwijs / onderzoek. Het bundelen van krachten van media professionals, studenten, opleiders, onderzoekers en overheidsmedewerkers kan de mediasector helpen om innovatie in een hogere versnelling te brengen. Hiervoor is een verbindende schakel nodig tussen de mediasector, de opleidingen en de overheid. Actielijnen voor een Hilversum Media Campus Op basis van de onderzoeksuitkomsten hebben we voorstellen voor actielijnen opgesteld die op korte termijn zouden kunnen worden opgestart om de gesignaleerde knelpunten weg te nemen.. In een co-creatie sessie met vertegenwoordigers vanuit de mediaorganisaties en de mediaopleidingen hebben we deze actielijnen doorontwikkeld. Wederzijdse professionalisering: MASTERCLASSES Veel media professionals die deel hebben genomen aan de interviews gaven aan dat het onderwijs en de docenten niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de mediasector. 5

6 De opleidingen gaven zelf ook aan dat het lastig is om bij te blijven in een sector die zo snel verandert en waar het niet zeker is welke ontwikkeling hype is en welke blijft. Tegelijkertijd gaven een aantal media professionals aan dat ze zelf behoefte hadden aan een opfriscursus over zaken die in de eigen opleiding aan bod waren gekomen, zoals het maken van een business plan. Een logische actielijn voor de Hilversum Media Campus is dan ook om professionals uit het onderwijs en de media elkaar te laten opleiden in de vorm van masterclasses. Deze masterclasses zijn een korte serie bijeenkomsten waar de beste onderzoekers, docenten en media professionals kennis delen in informele kleine bijeenkomsten al dan niet op de werkvloer. Hiermee worden twee vliegen in een klap geslagen: het verder professionaliseren van docenten en media professionals, en het bouwen van netwerken tussen beide groepen. Een voorbeeld kan zijn een masterclass over data journalistiek, waar een bedrijf als Google laat zien wat je met hun zoektechnologie kunt doen, de NOS de deelnemers aan de masterclass de praktijk op de nieuwsvloer laat zien en waar een hoogleraar de laatste stand van zaken rond het analyseren van grote hoeveelheden data toelicht. Delen van kennis en kunde: LEERMODULES EN LEERPROGRAMMA S Binnen de mediaorganisaties en opleidingen is veel kennis en kunde aanwezig. Wat opvalt is dat deze kennis en kunde vaak binnen de eigen organisatie blijft. Zo zijn veel modules in het onderwijs vaak alleen voor de eigen studenten beschikbaar terwijl ze ook relevant zijn voor professionals. Ook binnen de bedrijven is er veel kennis aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld op technologisch gebied veel innovatie binnen de mediabedrijven en klagen zij dat studenten die van de opleiding komen te ver achter lopen. Het zou goed zijn om een actielijn op te zetten waarbinnen mogelijke leermodules die aanwezig zijn binnen bedrijven en opleidingsinstellingen de sector en in de opleidingen worden geïdentificeerd. Daarnaast zou op basis van deze leermodules een aantal samenhangende programma s kunnen worden opgesteld voor professionalisering van staf en voor de studenten. Onderwijsinstellingen kunnen modules die nu aan studenten worden aangeboden eventueel met aanpassingen beschikbaar maken voor het bedrijfsleven en wellicht ook derde geldstromen aanboren. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen studenten modules aanbieden buiten het reguliere programma bijvoorbeeld bij een technologisch vooroplopend bedrijf. Mediaorganisaties wordt dan wel gevraagd om kennis en praktijkervaring te ontsluiten voor derden, juist met het oog op het lange termijn doel van de beschikbaarheid van relevant (technisch) opgeleid personeel in Nederland. Daarnaast kunnen zij zelf ook hun eigen personeel bij laten scholen door gebruik te maken van leermodules van andere mediaorganisaties en / of onderwijsinstellingen. Een mooi voorbeeld van een leerprogramma waar kennis uit een onderwijsinstelling beschikbaar komt voor de praktijk, is de executive master in media innovation die NHTV in 6

7 Hilversum aanbiedt aan media professionals en HBO docenten die zich willen ontwikkelen in digitale media processen. Talent opleiden en behouden voor sector: TOPTALENT TRAJECTEN Veel mediaorganisaties gaven aan vooral op het snijvlak van creatie en techniek lastig aan goed personeel te kunnen komen, en ook dat het lastig is om goed personeel te behouden. Niet in de laatste plaats doordat de technische kennis en vaardigheden van deze mensen ook in andere sectoren kunnen worden toegepast waardoor de concurrentie om vooral technisch talent groot is. Om talent op te leiden en te behouden voor de sector, is het van belang om toptalent trajecten aan te bieden waarin de best and brightest in hun vakgebied op internationaal niveau worden opgeleid. Dit kan zijn in de vorm van een bedrijfsoverstijgend programma zoals een Dutch Digital Design opleiding die een aantal vooraanstaande digital creative agencies in Nederland gezamenlijk proberen op te zetten (zie pagina 19 in het hoofdrapport) maar ook in een moderne variant op het meester-gezel model wat in grote delen van Europa nog zeer gebruikelijk is. Hierbij wordt uitzonderlijk talent dat net uit de opleiding komt gekoppeld aan mediaprofessionals die hun sporen hebben verdiend. Met toptalent trajecten kun je een hoogwaardige vorm van education permanence aanbieden aan jong toptalent en hen binden aan de media sector. Door deze trajecten op internationaal hoog niveau in te steken, wordt er ook talent gekweekt dat de Nederlandse mediasector op internationaal niveau concurrerend maakt. Kloof dichten tussen opleiding en praktijk: STUDENT CHALLENGES Veel respondenten gaven aan dat er een grote kloof bestaat tussen opleiding en praktijk. Om deze kloof te verkleinen is het belangrijk dat studenten en docenten veel in contact komen met mediaorganisaties. Een goed middel om dit te bereiken is het uitzetten van challenges onder getalenteerde studenten. Deze challenges worden opgesteld door bedrijven en richten zich op actuele vraagstukken of kansen waar het bedrijf in kwestie zich voor gesteld ziet. Studenten worden gevraagd om in multidisciplinaire teams samen te werken aan de uitdaging. Er zijn momenteel al veel challenges voor studenten, maar die zijn vaak relatief kort van duur. Het is hier echt de bedoeling dat de studenten gedurende een langere periode met studenten van andere disciplines en bij voorkeur ook van andere instellingen en / of opleidingsniveaus samen werken. Voor studenten is dit goed omdat ze hiermee echt kunnen werken aan concrete cases van bedrijven over een wat langere periode. Daarnaast leren ze hoe belangrijk het is binnen de media om samen te werken met andere 7

8 disciplines en opleidingsniveaus. Dat studenten hier behoefte aan hebben blijkt al uit een initiatief van studenten van de International Bachelor of Communication & Media aan de Erasmus Universiteit om onder de noemer HMC (Hilversum Media Campus) Erasmus een studenten denktank voor mediabedrijven in Hilversum en omgeving op te zetten. Voor mediaorganisaties is dit een mooie kans om de denkkracht van jongeren laagdrempelig in te zetten voor innovatie en vernieuwing. Omdat de challenges alleen toegankelijk zijn voor studenten die zich hebben bewezen tijdens de studie, krijgen mediaorganisaties toegang tot de beste studenten. Ook stelt dit ze in staat om zich als een aantrekkelijke werkgever voor jong talent te positioneren. In het bijzonder voor de technisch geschoolde partijen is dit van belang. Het verdient aanbeveling om de onderwerpen voor de challenges te koppelen aan de vaardigheden waar de mediaorganisaties van hebben aangegeven behoefte te hebben. Innovatie op hoog niveau: RESEARCH Er werd door de respondenten vanuit de media-sector tijdens de interviews meerdere malen gezegd dat het belangrijk is dat de Hilversum Media Campus inhoudelijk op zeer hoog niveau opereert. Hiervoor is de relatie tussen bedrijven en hoogwaardig onderzoek van groot belang. Op verschillende kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten wordt hoogwaardig onderzoek gedaan naar media. Dit onderzoek bereikt de sector zelf helaas niet genoeg en is in veel gevallen gericht op evaluatie van content en processen en minder op product ontwikkeling en innovatie. Tegelijkertijd zijn veel mediabedrijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten waar onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren in alle stappen van het proces. Zo kunnen gebruikersdata, marktinzichten, gebruikersonderzoek en technisch inzicht een grote rol spelen bij het (door) ontwikkelen van mediaproducten. Onderzoeksinstellingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Momenteel zijn bijvoorbeeld onderzoekers van Windesheim met het Hilversumse bedrijf Elastique in gesprek om rond de door hen ontwikkelde Altijd Wat monitor verder onderzoek te doen om het product door te kunnen ontwikkelen. Voor onderzoekers biedt samenwerking met mediaorganisaties dan ook toegang tot empirisch materiaal of een living lab onderzoeksomgeving. Het verdient de aanbeveling om bij deze actielijn niet te repliceren wat al gebeurd in bijvoorbeeld de centers of excellence die nu worden opgezet in Utrecht en Amsterdam, maar om juist bestaande initiatieven, onderzoekers en mediaorganisaties aan elkaar te koppelen. Ook zou het goed zijn om te onderzoeken in welke mate een fysieke lab omgeving voor media innovatie in Hilversum hierin een rol zou kunnen spelen. Afspraken maken: EEN MEDIA PACT Door het verschil in dynamiek, maar ook de regelgeving waar opleidingen mee te maken hebben, blijkt het lastig om een structurele samenwerking vorm te geven tussen mediaorganisaties en media- 8

9 opleidingen. De beste remedie is om een aantal concrete acties te ondernemen waar beide partijen bij betrokken zijn. De hierboven genoemde actielijnen zijn hier een concrete uitwerking van. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan een topsectoren-achtige aanpak waarin het bedrijfsleven en mediaorganisaties worden verbonden met onderwijs, onderzoek en de kennisinfrastructuur. Om deze verbindingen duurzaam te maken is het belangrijk dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Analoog aan het Techniekpact, zou het goed zijn om een Mediapact op te stellen waarin partijen meerjarige afspraken maken over het beter voldoen aan de behoefte van de mediaorganisaties aan vaardig personeel en aan de middelen die de mediaopleidingen daar voor nodig hebben. Hoogwaardig gekwalificeerd personeel is vestigingsfactor nummer één voor bedrijven, is essentieel voor innovatie en draagt zo bij aan economische versterking. Een goed functionerende driehoek bedrijfsleven onderwijs- & kennisinstellingen en overheid heeft zodoende voortdurend zicht op de benodigde vaardigheden in een dynamische, voortdurend veranderende wereld. 9

10 2013, ELM Concepts Contact: Matthijs Leendertse Designed by presentationlab Contact: Jonas Barre 10

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014

MEDIAPACT 2020 Hilversum, 26 juni 2014 Hilversum, 26 juni 2014 Mediapact MEDIAPACT De Nederlandse mediasector heeft een naam hoog te houden. Niet voor niets is Media & ICT een apart netwerk binnen de Nederlandse topsector creatieve industrie.

Nadere informatie

Hilversum Media Campus. Mediapark Jaarcongres 2014 - expert sessie

Hilversum Media Campus. Mediapark Jaarcongres 2014 - expert sessie Hilversum Media Campus Mediapark Jaarcongres 2014 - expert sessie SENSE OF URGENCY ESSENTIE AMBITIE Behoefte vanuit veld centraal: grote focus op technische, business en persoonlijke (21st century) vaardigheden

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel

OP LOCATIE. Talent Development Program van Hilversum Media Campus. Succesvol samenspel Talent Development Program van Hilversum Media Campus Succesvol samenspel 26 mediatalenten vormen de eerste groep young professionals die momenteel bezig is met het Talent Development Program van Hilversum

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Concept Programmaplan Hilversum Media Campus 2015-2020

Concept Programmaplan Hilversum Media Campus 2015-2020 Concept Programmaplan Hilversum Media Campus 2015-2020 januari 2015 1 Colofon 1 januari 2015 Programmaplan Hilversum Media Campus 2015-2020 Rosanne Stotijn (Berenschot) i.s.m. John Leek (Nederlands Instituut

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren de Wat s 1.Wat is regioleren? 2.Wat levert regioleren op? 3.Wat vraagt de implementatie van regioleren? 2 Regioleren in

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie

SOCIALE INNOVATIE MONITOR. Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie SOCIALE INNOVATIE MONITOR Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Anne Kleefstra presentatie 18-11-2016 inhoud 0. sociale innovatie 1. sociale innovatie monitor 2015 2. bevindingen onderzoek 3. en nu

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden

Research Centre for Education and the Labour Market. De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs. Rolf van der Velden De toekomst van de student: Uitdagingen voor het hoger omderwijs Rolf van der Velden Misvattingen (1) Het maakt niet wat je studeert, het gaat erom dat je studeert. Werkgevers kiezen altijd degene met

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Haalt de universiteit 2040?

Haalt de universiteit 2040? Haalt de universiteit 2040? Bert van der Zwaan Universiteit Utrecht 23 november 2016 INHOUD Vragen tijdens sabbatical 1 De status quo op verschillende continenten 2 Trends wereldwijd 3 Voorbereiden op

Nadere informatie

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops

Brug tussen onderwijs en ondernemer. Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Seminar Onderwijsrelatiemanagers als belangenbehartigers 4 november 2008 Verslag van de workshops Brug tussen onderwijs en ondernemer Wie is het belangrijkst in de samenwerking?

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE 9 FEB 2017 Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN 6 e EDITIE Nieuwe uitdagingen vragen om nieuw talent Het Sustainability Career Event (SCE2017) is het enige nationale

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht 11 FEB 2016 Locatie: Campus Uithof, Utrecht GROOTSTE CARRIÈREBEURS VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Het SCE2016

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY. Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017

CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY. Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017 CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017 1 NEXT ECONOMY NEXT PROFESSIONAL NEXT EDUCATION 2 HET CIV IS OP 1 FEBRUARI

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA De uitdaging voor de HBO-docent? 7 november 2013 FEM @ HU name / Agenda 13.00 uur Ontvangst HUIB 13.30 uur Opening door Edith de Leeuw (UU) en een up van

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving 19-12-2013 Toekomstig gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel 1 2 In de beroepspraktijk van nu en in de toekomst is er grote behoefte aan technische, zelflerende, professionele

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid.

Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid. Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid. 1 Passieve consument passé de gebruiker als actieve ontwikkelaar Het gangbare beeld van gebruikers heeft een update nodig. Gebruikers

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Praatplaat: de Uitdaging in beeld

Praatplaat: de Uitdaging in beeld 1 Uitgevers van educatief materiaal en MBO-instellingen zijn reeds begonnen met het ontwikkelen van lesmethodes en leermiddelen voor de herziene kwalificatiedossiers. De keuzedelen zijn echter onontgonnen

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

21st Century Skills op het werk

21st Century Skills op het werk 21st Century Skills op het werk Wat verandert er in de beroepspraktijk? Rien Brouwer, Docent HRM en business studies, onderzoeker Hogeschool INholland Dr. Karin Potting, Hogeschoolhoofddocent HRM /onderzoeker

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie