Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)"

Transcriptie

1 GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving. Zij zorgen voor de noodzakelijke reflectie op belangrijke en actuele maatschappelijke vraagstukken zoals internationale politieke en religieuze conflicten, de ethische implicaties van technologische ontwikkelingen, processen van sociale en culturele in- en uitsluiting, veranderende media. Op hun eigen wijze dragen de geesteswetenschappen bij aan de duurzaamheid van de mogelijke oplossingen. Kennis van talen en culturen, een van de pijlers van de geesteswetenschappen, vormt een onmisbare schakel in onze maatschappij, ook in het internationale economisch verkeer, en is alleen al daarom van groot belang voor de slagvaardigheid waarmee onze toekomstige generaties in de wereld staan. Wat verwacht de maatschappij van vandaag en morgen van iemand die op wetenschappelijk niveau een studie op het terrein van taal en cultuur heeft gevolgd? In de eerste plaats - uiteraard - een grondige kennis van en kunde in de taal, maar ook een gedegen inzicht in de cultuur, de historische context en de soms unieke vraagstukken die het land op dit moment en in de komende jaren bezighouden. De decanen verenigd in het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) beseffen dat de geesteswetenschappen alleen dan duurzaam kunnen zijn, als zij de studenten van nu en morgen ook de hoogst denkbare kwaliteit kunnen bieden en de intellectuele bagage meegeven waarmee zij zich in het nationale en internationale werkveld met de besten kunnen meten. Met het Actieplan Masterlanguage willen zij gezamenlijk waarborgen dat er op het gebied van de talen, te beginnen met de schoolvaktalen, voldoende expertise in Nederland aanwezig is en blijft om het gewenste niveau van de opleidingen te kunnen waarborgen. Het belangrijkste instrument daarvoor is: een landelijke bundeling van krachten. Met het plan wordt een hooggekwalificeerd aanbod aan cursussen in en over de doeltaal in de masterfase gerealiseerd. 2 Masterlanguage Het doel van het plan Masterlanguage is om het aanbod voor talenstudenten in de masterfase attractiever, kwalitatief beter en herkenbaarder te maken. Door landelijk de aanwezige expertise te bundelen, kunnen de studenten kiezen uit cursussen die speciaal voor hen zijn ontworpen, voldoen aan de hoogste eisen van het vakgebied en worden verzorgd door de beste docenten uit de samenwerkende faculteiten. Om het niveau van de cursussen extra te verhogen zullen telkens bij voorkeur twee docenten van verschillende instellingen verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering zijn. Naast de meer traditionele onderwijsvormen, zijn er bijzondere activiteiten, zoals speciaal ontworpen masterclasses, lezingen van gastsprekers. Landelijke masterdagen aan het begin en het eind van het academisch jaar geven een extra stimulans aan de saamhorigheid van de studenten binnen een talenopleiding. Een hooggekwalificeerd aanbod 1

2 Willen de talenopleidingen in Nederland voldoen aan de behoefte van de samenleving aan afgestudeerden met een grondige kennis van de taal en cultuur van een bepaald gebied, dan is het noodzakelijk dat de studenten hooggekwalificeerd onderwijs kunnen volgen in de doeltaal over de doeltaal. Een landelijk aanbod garandeert dat dit onderwijs ook het noodzakelijke specialistische niveau heeft en dat er de nodige diversiteit aan specialismen bestaat. Studenten zullen gemotiveerder en daardoor ook beter studeren, als ze met medestudenten uit andere opleidingen in contact komen en kunnen samenwerken. Bovendien zullen de meest getalenteerde studenten sneller opvallen als potentiële promovendi, die later een extra impuls kunnen geven aan de verhoging van de kwaliteit van het middelbaar en hoger onderwijs. Het cursusaanbod Binnen Masterlanguage kunnen de studenten cursussen kiezen op het gebied van Taal & Communicatie en/of Letterkunde & Cultuur. Het landelijke aanbod is zo opgezet dat het voor studenten mogelijk is zowel het volledige cursorische gedeelte van hun masterprogramma als afzonderlijke onderdelen te volgen (aantrekkelijk voor bijvoorbeeld studenten van een masteropleiding vertalen). Studenten die zich uitsluitend willen concentreren op de doeltaal, kiezen naast hun scriptie 4 modules in en over de doeltaal waarvan min. 2 uit het landelijk aanbod en krijgen dan ook een speciale doeltaalaantekening op hun diploma(supplement). Per jaar worden er minimaal vier verschillende cursussen aangeboden, waardoor de studenten twee instroommomenten hebben. Voor alle cursussen geldt dat ze een omvang van 10 ec hebben. Studenten blijven ingeschreven bij de eigen opleiding die ervoor verantwoordelijk is dat de behaalde studiepunten in hun dossier worden bijgeschreven. Instroom De instroom zal bestaan uit studenten met een diploma van een overeenkomende Nederlandse BAopleiding en/of studenten met een diploma van een andere Nederlandse of buitenlandse BAopleiding (bijv. Taal- en Cultuurstudies, Europese Talen en Culturen, Europese Studies) die wat taalvaardigheid en expertise betreft over een vergelijkbaar niveau beschikken. De schoolvaktalen als kwartiermakers Landelijke samenwerking biedt voor alle opleidingen mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Het leidt bovendien tot meer differentiatie in het onderwijsaanbod, een van de desiderata van de commissie Veerman. Het huidige plan wil beginnen met een vijftal schoolvaktalen, met name omdat daar de noodzaak tot bundeling van krachten het duidelijkst aanwezig is. Het feit dat er op deze manier ook een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de problematiek van het middelbaar onderwijs, geeft hieraan extra steun. Het betreft de volgende opleidingen: Nederlands, Engels, Frans, Duits en Grieks & Latijn. Daarnaast willen de decanen ook de reeds verkende landelijke samenwerking voor Italiaans ondersteunen. Op een later tijdstip, als de resultaten van de eerste evaluaties bekend zijn, zal worden verkend of samenwerking voor Spaans en Slavische talen wenselijk en mogelijk is. Ontwikkeling, uitvoering en startdatum Een landelijk vakteam van docenten uit de deelnemende opleidingen is verantwoordelijk voor de programmering binnen Masterlanguage (ontwikkeling van cursussen, vaststelling en bewaking van het niveau, organisatie van extra-curriculaire activiteiten etc.). De faculteiten zorgen ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk op een of twee vaste dagen en op dezelfde, herkenbare locatie plaatsvindt, 2

3 waarbij zowel de studenten als de docenten zullen gaan reizen. Buitenlandse studenten die bij de betrokken opleidingen studeren en die geen recht hebben op een OV-kaart krijgen hun reiskosten vergoed. De centrale regie van Masterlanguage wordt gevoerd door een overkoepelende commissie, waarin de vijf schoolvaktalen en Italiaans zijn vertegenwoordigd. Voorzitter van de commissie is een speciaal voor het programma aangestelde landelijke coördinator. Tot de benoeming van deze coördinator zullen decanen per taal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling (RUG: GLTC, UvA: Nederlands, Italiaans, UL: Engels, UU: Duits, Frans). Er is één centraal loket, waar de noodzakelijke administratie plaatsvindt (planning, inschrijving, cursusevaluatie, registratie en doorgifte van studieresultaten etc.) en de website wordt beheerd. Masterlanguage start per 1 september 2013, met in elk geval landelijke masterdagen in het eerste semester gevolgd door cursusaanbod in het tweede semester. Het volledige cursusaanbod zal vanaf het academisch jaar worden aangeboden Bij de start in 2013/2014 is er per taal max. k 15 voorbereidingskosten beschikbaar.1 Er zal in het voorjaar een seniorcoördinator door het DLG worden benoemd, die direct met de talen zal gaan overleggen. In juni 2013 leggen de talen voor 2 jaar hun aanbod van 4 colleges per jaar vast. In het voorjaar 2013 zal de ondersteuning (verbonden aan dezelfde universiteit als de seniorcoördinator) beginnen met de voorbereidingen van de start na de zomer 2013/. Grotere doelmatigheid Voor de afzonderlijke faculteiten heeft de landelijke samenwerking het voordeel van efficiëntie. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren teruglopende studentenaantallen, krimpende middelen sporen veeleer aan tot landelijke investeringen dan tot lokale. Zo kan met aanzienlijk minder middelen worden bereikt dat expertise, nodig voor een hoogwaardige opleiding, voor de studenten aanwezig is en op sommige gebieden wordt ontwikkeld. Daarmee wordt tegelijk een werkbaar en aanvaardbaar alternatief geboden voor het concentreren respectievelijk opheffen van opleidingen bij de verschillende universiteiten. Het verleden heeft immers geleerd, dat zo n operatie alleen maar leidt tot een (nog) verdere teruggang van studentenaantallen. Een bijkomend voordeel van het plan is dat de schoolvaktalen ook kunnen dienen als een proeftuin: als de landelijke samenwerking daadwerkelijk tot een kwaliteitsverbetering en efficiëntieslag leidt, kunnen ook vergelijkbare initiatieven voor andere opleidingen binnen de geesteswetenschappen worden ontwikkeld. Bovendien kan deze samenwerking de aanzet geven tot onderlinge afspraken op het terrein van aanstellingen en specialisatie. Zo kan Masterlanguage een bijdrage leveren aan het behoud en het uitbouwen van expertise-gebieden die anders wellicht verloren dreigen te gaan. Een samenwerking tussen zes faculteiten In Masterlanguage werken de faculteiten geesteswetenschappen/letteren van de volgende instellingen samen: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.(2) 1 Dit maximale bedrag kan worden toegekend aan die groepen die in 2013 niet alleen starten met de landelijke masterdagen maar ook al per cursussen ML aanbieden. Aan groepen die wel in 2013 landelijke masterdagen organiseren, maar pas vanaf begin 2014 cursussen ML aanbieden kan een bedrag van k 5 worden toegekend. 2 De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de volgende talen: Nederlands: UvA, UL, RUG, UU, VU (5 instellingen); 3

4 Begroting op jaarbasis fte per taal - voor zes talen: 4.8 fte: 432 k - Penvoering per taal: 0.1 fte - voor 6 talen: 0.6 fte: 54 k - Landelijke coördinatie secretariële ondersteuning: 0.4 fte: 20 k - Landelijke coördinatie senior-coördinator/voorzitter: 0.2 fte: 23 k - Reiskosten staf en ev. buitenlandse studenten: 16 k - Landelijke masterdagen per taal voor zes talen: 45 k - Extra-curriculaire activiteiten per taal voor zes talen: 90 k - Website: hosting en onderhoud: 31 k - TOTAAL: 711 k N.B.: Voor het eerste jaar de opstartfase - is voorzien in additioneel 0.2 fte voor de seniorcoördinator (23 k ) en een beleidsmedewerker voor 0.4 fte (30 k ) = totaal 53 k eenmalig additioneel. Engels: UvA, UL, RUG, UU, VU (5 instellingen); Frans: UvA, UL, RUG, RU, UU, VU (6 instellingen); Duits: UvA, UL, RUG, RU, UU (5 instellingen); Grieks en Latijn: UvA, UL, RUG, RU, VU (5 instellingen); Italiaans (UvA, UL, UU, RUG (4 instellingen). Bij Nederlands en Engels doet de RU mee aan de besprekingen om mogelijk daarna volledig te participeren. 4

5 Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen 4 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving. Zij zorgen voor de noodzakelijke reflectie op belangrijke en actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals internationale politieke en religieuze conflicten, de ethische implicaties van technologische ontwikkelingen, processen van sociale en culturele in- en uitsluiting, veranderende media. Op hun eigen wijze dragen de geesteswetenschappen bij aan de duurzaamheid van de mogelijke oplossingen. Dit betekent dat het van groot maatschappelijk belang is dat de geesteswetenschappen een volwaardige rol blijven spelen in alle stadia van het Nederlandse onderwijs, dus ook in het middelbare onderwijs. Anderzijds is het voor de toekomst van de geesteswetenschappen van groot belang dat zij stevig verankerd zijn in dat onderwijs. Alleen dan zullen ook in de toekomst voldoende studenten kiezen voor opleiding binnen de geesteswetenschappen. Bij dit alles hebben meerdere partijen verantwoordelijkheden. Voor de universiteiten geldt dat zij onder meer de verantwoordelijkheid hebben te zorgen voor voldoende toestroom van eerstegraads bevoegde leraren naar het middelbaar onderwijs en voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden die passen bij de moderne tijd, kortom voor een hoogwaardige ontwikkeling van de didactiek van geesteswetenschappelijke vakken. De decanen verenigd in het DLG erkennen dat zij hierin een belangrijke rol hebben te spelen. In de afgelopen jaren zijn er daarom al stappen gezet om het huidige lerarentekort in een aantal vakken tegen te gaan. Het is daarbij verheugend te zien dat de animo voor de opleiding van leraren, zowel van de kant van de studenten als van docenten, is toegenomen. Het succes van de educatieve minor is hier een duidelijk voorbeeld van. De lerarenopleiding is niet langer volledig gepositioneerd ná de afronding van de vakmaster, maar de educatieve minor is ín de bachelor ingedaald, met als gevolg dat de opleiding tot leraar ook binnen de faculteiten veel zichtbaarder is geworden. Desondanks kan er nog verdere winst geboekt worden door de banden tussen wetenschap, onderwijs en vakdidactiek verder te versterken. Hiertoe stelt het DLG een aantal maatregelen voor die enerzijds gericht zijn op het verder differentiëren en ontwikkelen van de academische lerarenopleiding (paragraaf 1), daarbij bijzondere aandacht te geven aan de schooltalen (paragraaf 2) en de zichtbaarheid van deze opleidingen nog verder te vergroten (paragraaf 3) en anderzijds te investeren in de ontwikkeling van de vakdidactiek via het programma DUDOC-Alfa (paragraaf 4) en het versterken van het vakdidactische onderzoek aan de Nederlandse universiteiten (paragraaf 5). In het worden deze initiatieven nader toegelicht. Vooraf moet hierbij qua procesgang het volgende worden opgemerkt. Voor het programma Dudoc-Alfa en het versterken van de vakdidactiek aan de Nederlandse universiteiten is reeds groen licht van het Regieorgaan Geesteswetenschappen verkregen en zijn de benodigde gelden in het vooruitzicht gesteld ten laste van het budget Duurzame Geesteswetenschappen (zie het kostenoverzicht in de bijlage onder 2 en 3). Over de overige genoemde initiatieven, die in het kostenoverzicht zijn opgenomen onder punt 4 5

6 (Nieuwe posten) en in de paragrafen 1 en 2 worden beschreven, vindt nog overleg plaats tussen het DLG, Regieorgaan en OC&W. De focus is hierbij vooral gericht is op het realiseren van grotere aantallen leraren op het terrein van de moderne talen die zijn afgestudeerd aan een universiteit. OC&W overweegt hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Ten slotte moet opgemerkt worden dat dit actieplan de eerste inventarisatie van knelpunten en oplossingen beschrijft. Het is niet onmogelijk dat bij het implementeren van de oplossingen door de in 4.1. beschreven stuurgroep bijstellingen in dit plan zullen worden voorgesteld. 1. Verdere differentiatie van de lerarenopleiding Bij de opleiding van leraren voor het Voortgezet Onderwijs hebben we te maken met een groot aantal interacterende krachten. Voor een deel valt de beïnvloeding van deze krachten buiten de invloedsfeer van universitaire wereld, maar niet helemaal. Het DLG maakt van de gelegenheid gebruik om nog eens te wijzen op de weinig flexibele wijze waarop de opleiding tot eerstegraads leraar in de BaMa-structuur vorm heeft gekregen. Het DLG is van mening dat een verdere differentiatie van de trajecten om eerstegraads leraar te worden absoluut noodzakelijk is om ook in de toekomst voor alle schoolvakken voldoende academisch geschoolde leraren in Voortgezet Onderwijs te laten instromen. Door de invoering van de educatieve minor is reeds een begin gemaakt met het inrichten van een meer gedifferentieerd aanbod van universitaire trajecten die leiden tot de eerstegraads lesbevoegde leraar oftewel de Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (VHO). De huidige universitaire lerarenopleiding bestaat hierdoor in drie varianten: de educatieve minor tijdens de bacheloropleiding, leidend tot een bevoegdheid in de onderbouw; de eenjarige educatieve master volgend op een vakmaster, en in enkele universiteiten de tweejarige educatieve master, waarin vakopleiding en beroepsvoorbereiding zijn geïntegreerd. Naast eerstegraads leraren voor de bovenbouw leidt de universiteit met andere woorden nu ook expliciet op voor een bevoegdheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt daadwerkelijk bijgedragen aan het terugdringen van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Toch blijven universiteiten tegen twee knelpunten aanlopen. In de eerste plaats vinden sommige studenten het hele traject van een eenjarige masteropleiding en een eenjarige lerarenopleiding vaak te lang. Een korter traject zou mogelijk tot een grotere instroom kunnen leiden. In de tweede plaats ervaren studenten die wel voor een eenjarige lerarenopleiding kiezen de academische gerichtheid van de opleiding als onvoldoende. Een versterking van de academische (vak)didactische component binnen de lerarenopleiding kan de aantrekkelijkheid van de opleiding vergroten en uiteindelijk ook een kwaliteitsimpuls leveren aan het voortgezet onderwijs. Deze twee knelpunten leiden tot twee verschillende oplossingsrichtingen en dus tot een verder gedifferentieerd aanbod van universitaire trajecten die leiden tot leraar voorbereidend hoger onderwijs. Hierbij moet aan de volgende trajecten worden gedacht: 6

7 A. Het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Geesteswetenschappen Het knelpunt van het als te lang ervaren traject van twee masteropleidingen dan wel een te lange masteropleiding van 120 EC kan op de volgende wijze worden opgelost. Studenten beschikken na een vakmaster reeds over voldoende academische vaardigheden en hoeven slechts geschoold te worden in het doorgeven van het academische denken aan bovenbouwleerlingen. Deze universitaire studenten hebben vaak wel belangstelling voor het leraarschap, maar zijn primair gemotiveerd door hun vakinhoudelijke achtergrond. Voor deze doelgroep is het belangrijk een nieuw traject van 45 EC te ontwerpen, dat voorbereidt op de beroepspraktijk, maar niet leidt tot een tweede mastertitel. In dit WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Geesteswetenschappen staat het verwerven van de pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden voor het eerstegraads leraarsberoep centraal. Indien een student al een educatieve minor heeft afgerond kan daardoor volstaan worden met een traject van 15 EC na een vakmaster, wat gelijk staat aan ongeveer drie maanden. Dit onderdeel van 15 EC stelt het omgaan met oudere leerlingen en de bovenbouwdidactiek centraal. Het verschil met de bestaande eenjarige masteropleiding zal eruit bestaan dat studenten geen onderwijsonderzoek op masterniveau zullen uitvoeren. De aantrekkelijkheid van een dergelijk kort traject voor studenten met een reeds afgeronde educatieve minor zal het aantal eerstegraads bevoegde leraren aanzienlijk kunnen vergroten. Studenten die het WO-traject leraar VHO in de Geesteswetenschappen met succes afronden, ontvangen een certificaat. Een variant van het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs kan bestaan uit het aanbieden van de Educatieve Minor na de bachelor voor zogeheten spijtoptanten, i.c. afgestudeerden met een bachelor maar zonder die minor, die dan niet meteen hoeven te kiezen voor een vakmaster en het volledige WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Geesteswetenschappen (in totaal 105 EC) of de vakmaster plus de complete lerarenopleiding (in totaal 120 EC). Ook een educatieve minor voor deze na-instroom leidt (evenals het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) niet tot een diploma (succesvolle studenten ontvangen slechts een certificaat) en dient derhalve additioneel te worden gefinancierd. B. Honourstraject educatieve master Uit de evaluaties van de universitaire lerarenopleidingen blijkt dat een aantal studenten van de huidige eenjarige masteropleidingen aangeeft zich juist te willen onderscheiden van hun vakgenoten door extra verdieping. Zij missen de echte academische diepgang op het gebied van de (vak)didactiek en pedagogiek en hun onderzoek blijft door de geringe wetenschappelijke methodologische scholing beperkt. Na een educatieve minor (30 EC) kunnen studenten nu vrijstelling krijgen voor een aantal onderdelen van de lerarenopleiding. Voor deze studenten moet de mogelijkheid worden ontwikkeld om een landelijk aangeboden coherent verdiepend (vak)didactisch en onderwijskundig pakket van 30 EC te volgen in plaats van de huidige vrijstellingen. Hier kunnen ook colleges worden aangeboden verzorgd door vakinhoudelijke experts en vakdidactici gezamenlijk ( wat kan je in de klas doen met recente wetenschappelijke inzichten ). Door zo n aanbod ontstaat er een landelijk honourstraject buiten de lerarenopleiding van 30 EC. Afgestudeerden die dit landelijke honourstraject hebben gevolgd, vormen een kwaliteitsimpuls voor de scholen en het bestaan van het traject zal zeker de status van de 7

8 lerarenopleidingen verhogen. Om dit effect nog verder te versterken zal de instroom in dit excellente traject worden beperkt door selectie. Een variant van dit honourstraject kan bestaan uit het aanbieden van een buitenlandverblijf aan studenten die reeds de educatieve minor hebben afgerond in een land waarin de desbetreffende schooltaal wordt gesproken. Hierbij zullen dan cursussen moeten worden gevolgd aan een academische lerarenopleiding, bijvoorbeeld aan het Institute of Education van de University of Londen, 3 het Institut für Deutsche Philologie van de Ludwig-Maximilians-Universität München 4, de Université Sorbonne Novelle Paris 3 5 of een andere geschikte buitenlandse instelling. Met deze instellingen moeten goede vaste afspraken worden gemaakt, terwijl er een tegemoetkoming moet zijn voor de reis- en verblijfskosten van de Nederlandse honoursstudenten. C. Leraar Duaal Traject Hoewel het volgen van duale trajecten in de MA nu reeds tot de mogelijkheden behoort, verdient het aanbeveling deze mogelijkheid nadrukkelijker onder de aandacht te brengen en een nieuwe impuls te geven. Dit kan door de introductie van de figuur van de Leraar Duaal Traject (LDT). Wie een voor een schoolvak relevante afgeronde BA-opleiding heeft en een - tijdens of na de BA-opleiding - afgeronde Educatieve Minor kan binnen dit duaal traject worden aangesteld aan VO-scholen. Deze LDT is voor 50% van de werktijd werkzaam in het voortgezet onderwijs en volgt in deeltijd aan de universiteit een speciale MA-opleiding van 60 EC die voornamelijk is opgebouwd uit modules van de reguliere vakmaster (en in het geval van de talen dus ook modules van MasterLanguage), aangevuld met modules gericht op vakdidactiek en bovenbouwdidactiek in een verhouding van 45 ec : 15 ec. Na twee jaar rondt de LDT de masteropleiding af en verkrijgt daarmee de eerstegraads lesbevoegdheid. In de toekomst zal door deze maatregelen de universitaire lerarenopleiding bestaan in zeven varianten: de educatieve minor tijdens de bacheloropleiding, leidend tot een bevoegdheid in de onderbouw; de educatieve minor na de bacheloropleiding, leidend tot een bevoegdheid in de onderbouw; Het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Geesteswetenschappen van 45 EC voor studenten met een vakmaster (met 30 EC aan vrijstellingen indien de educatieve minor met succes is afgerond); Het tweejarige programma Leraar Duaal Traject (LDT) voor studenten met een afgeronde Educatieve Minor, waarin de functie van leraar wordt gecombineerd met een speciale MAopleiding van 60 EC dat leidt tot de eerstegraads lesbevoegdheid; de eenjarige educatieve master volgend op een vakmaster (met 30 EC aan vrijstellingen indien de educatieve minor met succes is afgerond); (in enkele universiteiten) de tweejarige educatieve master, waarin vakopleiding en beroepsvoorbereiding zijn geïntegreerd (met 30 EC aan vrijstellingen indien de educatieve minor met succes is afgerond);

9 de eenjarige educatieve master dan wel een tweejarige educatieve master met daarbinnen een landelijk aangeboden Honourstraject (voor degenen die de educatieve minor met succes hebben afgerond). ` 1.1. Begeleiding en nascholing Binnen het kader van het VO-HO zijn er meer zaken van belang. Omdat de uitval onder beginnende leraren relatief hoog is, moet er apart aandacht komen voor de begeleiding van startende leraren. Dit moet gebeuren door de VO-school, de lerarenopleiding en de vakopleiding gezamenlijk. Het DLG wil hierin graag het voortouw nemen door samen met de ULO s landelijk per schoolvak scholingsdagen te organiseren voor beginnende leraren gericht op de vakdidactiek. Beginnende leraren kunnen op dergelijke scholingsdagen niet alleen hun kennis vergroten, maar ook contact onderhouden met collega s die zich in dezelfde fase van hun carrière bevinden en daardoor ervaringen uitwisselen. Voor het organiseren van deze scholingsdagen voor beginnende leraren wordt een budget in de begroting opgenomen. Tevens verdient de nascholing van andere zittende leraren aandacht. Als voorbeeld kan dienen de nascholing van classici, zoals die landelijk (met hulp van OIKOS en door afzonderlijke universiteiten) plaatsvindt. Per schoolvak zou hiervoor een budget kunnen worden opgenomen van 5000 per schoolvak. Ten slotte moet rekening gehouden worden met die leraren die in de toekomst via het hierboven omschreven WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs een functie hebben verworven. Deze leraren zullen wellicht op een later moment in hun carrière alsnog een MA-diploma willen behalen via een hoogwaardig traject van 15 EC. Een dergelijk traject moet uiteraard afgestemd worden op de behoeften van deze groep leraren. 2. Bijzondere aandacht voor de schooltalen Binnen de geesteswetenschappen is toestroom van studenten voor de lerarenopleidingen in de schooltalen thans onvoldoende om de toekomstige lerarentekorten te kunnen opvangen. Vandaar dat het DLG pleit voor extra aandacht voor de lerarenopleiding binnen het kader van MasterLanguage. Het centrale doel van Masterlanguage is het voor de toekomst garanderen van een (kwalitatief hoogstaand en voor studenten aantrekkelijk) landelijk aanbod aan cursussen in de doeltaal over de doeltaal. Dit aanbod garandeert dat de studenten een goed startniveau hebben voor de lerarenopleiding. Aan MasterLanguage zullen echter ook studenten deelnemen die geen educatieve minor hebben afgerond, maar die wellicht toch zijn te interesseren voor een carrière als leraar VHO. Hiertoe wordt aanbod binnen Masterlanguage uitgebreid met een extra aanbod van colleges (als keuzeoptie) die verzorgd worden door vakinhoudelijke experts en vakdidactici gezamenlijk, of voor colleges talendidactiek of literatuurdidactiek. Met de lerarenopleidingen zou overlegd moeten worden tot welke vrijstellingen in het lerarenopleidingengedeelte dit zou kunnen leiden. Te denken valt aan elk semester per taal 1 module van 10 ECTS. Kosten 6 x 0.2 = 1.2 fte = 108 k Onderzoek naar de ingangseisen voor de eerstegraads lerarenopleiding 9

10 Tegen het licht van het veranderende onderwijslandschap in de geesteswetenschappen, de verminderde belangstelling voor traditionele talen- en culturenopleidingen en de toegenomen belangstelling voor breder BA-opleidingen wordt voorts aanbevolen dat ICL en DLG gezamenlijk de nu gebruikelijke ingangseisen voor de eerstegraads lerarenopleiding (180 voor het vak relevante EC in Bachelor en Master, voor GLTC 200EC)6 kritisch bestuderen en nagaan hoe ze bijgesteld moeten en kunnen worden. 3. Vergroting van de zichtbaarheid Uiteraard zal de Masterlanguage site aandacht besteden aan het feit dat Masterlanguage een goede voorbereiding is op het leraarschap (er kunnen bijvoorbeeld interviews met enthousiaste studenten die dit traject volgen worden opgenomen). Echter, mede omdat binnen de Geesteswetenschappen meer schoolvakken bestaan dan uitsluitend de schooltalen, is het te overwegen een landelijke website te creëren waarin het totaal van mogelijkheden om leraar VHO te worden, naar voren wordt gebracht : de educatieve minor, de reguliere MA-lerarenopleidingen, het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, de Leraar Duaal Traject, het honourstraject binnen de educatieve master en (in de toekomst) het 15 EC verdiepingsprogramma voor leraren die via het WO-traject leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs een functie in het onderwijs hebben verworven (leidend tot een educatieve MA-diploma). Op deze website kunnen eventueel ook nascholingsactiviteiten en vacatures worden aangekondigd. 4. Investeren in de vakdidactiek Vakdidactisch onderzoek in de Geesteswetenschappen is schaars. Dit komt o.a. doordat de vakdidactiek vaak volledig buiten de Geesteswetenschappen is komen te liggen. Ze is ondergebracht in universitaire lerarenopleidingen die vaak onderdeel uitmaken van een andere (sub)faculteit (bijvoorbeeld Pedagogiek en Onderwijskunde). In sommige instellingen kennen de vakdidactici hun collega's uit de geesteswetenschappelijke faculteit nauwelijks of niet, en van structurele samenwerking is zelden sprake. Dit communicatieprobleem komt overigens van beide kanten. Hiermee wil niet gezegd zijn dat deze vakdidactici geen nuttig werk doen of zinvol onderzoek verrichten, maar vakdidactici hebben weinig onderzoektijd. Daarbij komt dat de discussie inzake de valorisatie van wetenschappelijke kennis opnieuw de aandacht op vakdidactiek heeft gevestigd. Het is immers óók de verantwoordelijkheid van de universiteiten om aandacht te besteden aan de leermiddelen voor de middelbare scholen en aan de daar gehanteerde curricula. In nauw overleg met de leraren in het veld moet de evaluatie van deze leermiddelen ter hand worden genomen. Ook hier moeten de krachten worden gebundeld. Het aantal vakdidactici per discipline (letterkunde, geschiedenis, moedertaalonderwijs, etc.) is zo gering, dat landelijke en discipline-gebonden vakdidactische netwerken een vereiste zijn om tot een landelijk gedragen concretisering van dit actieplan te komen. Investeringen in de geesteswetenschappelijke vakdidactiek hebben namelijk alleen maar zin, wanneer op landelijke schaal afstemming plaatsvindt

11 4.1. Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen Om de landelijke afstemming te garanderen stelt het DLG voor om een Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen in te stellen. In deze Stuurgroep die opereert onder de directe verantwoordelijkheid van het DLG en die ook in nauw contact staat met het ICL zijn zowel vakdidactici als facultaire medewerkers vertegenwoordigd. Ook een directe vertegenwoordiging van het DLG ligt voor de hand. De Stuurgroep organiseert op korte termijn een aantal discipline-gebonden bijeenkomsten, om na te gaan welke ideeën, verwachtingen en wensen er leven op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Bij dit overleg worden nadrukkelijk ook leraren en/of hun vertegenwoordigers betrokken. De uitkomsten uit deze bijeenkomsten kunnen aanleiding zijn de plannen zoals ze er nu liggen binnen de begrote kaders bij te stellen. De Stuurgroep ontwikkelt en geeft leiding aan een programma, DUDOC-Alfa, dat tot doel heeft leraren in het voortgezet onderwijs (en mogelijk ook universitaire lerarenopleiders) te laten promoveren in de vakdidactiek of op een onderwerp waarbij er een duidelijk relatie wordt gelegd met de onderwijspraktijk op de middelbare school. Tevens ontwikkelt de Stuurgroep onder de vlag Meesterschap in de Vakdidactiek een nationaal formatieplan op het terrein van de vakdidactiek in de geesteswetenschappen om hoogleraren, UHD s en/of UD s aan te stellen die tot taak krijgen de discipline verder te ontwikkelen. Hieronder worden deze twee programma s nader toegelicht DUDOC-Alfa Uitdagend en inspirerend onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen vraagt om VOdocenten die in staat zijn om op aansprekende wijze voor leerlingen de vertaalslag te maken tussen theorie en praktijk. Zij moeten in staat zijn vakoverstijgende contexten te verkennen en de leerlingen een uitdagende verdieping te bieden. VO-docenten zijn beter toegerust om aantrekkelijk en vernieuwend onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen te geven wanneer zij betrokken zijn (geweest) bij state of the art wetenschappelijk onderzoek in het WO. Om ook de kwaliteit van het onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen op de middelbare school te verbeteren, wordt daarom DUDOC-ALFA ontwikkeld.7 Het is een programma dat VO-docenten de mogelijkheid biedt, naast hun baan op school, in principe vier jaar lang een onderzoek uit te voeren naar vernieuwingen in het onderwijs in de geesteswetenschappelijke vakken.8 Er moeten 14 promotieplekken komen op het gebied van vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek (dan wel onderzoek waarbij er een duidelijke relatie bestaat met de onderwijspraktijk op de middelbare school) om zodoende de ontwikkeling van de verschillende schoolvakken te stimuleren. 7 Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de alfa-vakken 8 Zoals de naam aangeeft, heeft het Dudoc-programma voor de bèta-vakken als voorbeeld gediend. 11

12 Het VO kampt zeker in een aantal vakken met een groot tekort aan eerstegraads docenten. De voorgestelde promotieplaatsen maken het aantrekkelijker voor afgestudeerden met wetenschappelijke aspiraties om te kiezen voor een baan als docent binnen het VO. De bedoeling is dat publicatie van de onderzoeksresultaten van de gepromoveerde VO-docenten een belangrijke invloed zal hebben op het onderwijs. Collega-docenten nemen kennis van de verworven inzichten en kunnen deze benutten in hun eigen lespraktijk. Daarnaast geven deze onderzoeken een extra impuls aan het vakdidactisch onderzoek binnen de universiteiten, waar het weer een rol gaat spelen bij het opleiden van nieuwe eerstegraads leraren. Als gevolg van deze dubbele uitwaaiering valt te verwachten dat de promotieplaatsen uiteindelijk zullen leiden tot een vernieuwing van de didactiek op het terrein van de geesteswetenschappen in het algemeen. Het inzetten van VO-docenten bij wetenschappelijk onderzoek in het HO verbetert tevens de aansluiting tussen VO en HO: betere wederzijdse bekendheid van onderwijsinhoud en vorm, groter besef van een gemeenschappelijk belang van doorlopende leerlijnen en een versterking van de samenwerking VO-HO Nadere uitwerking Op worden bij de Nederlandse universiteiten in totaal 14 onderzoeksplaatsen gecreëerd voor eerstegraads docenten nu werkzaam binnen het VO (en eventueel voor universitaire lerarenopleiders). Bij de selectie van onderzoek geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO. Het te verrichten onderzoek moet, naast wetenschappelijk ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben. De duur van het onderzoek is in beginsel 2 jaar. Voor het einde van genoemde periode vindt een evaluatie plaats die erop is gericht om te besluiten over een mogelijke verlenging met nog eens 2 jaar. Bepalend hierbij is of promotie vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk en haalbaar is. Ook bij nietverlenging zullen de resultaten worden vastgelegd in wetenschappelijke en vakpublicaties. De Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen zal de coördinatie van dit project op zich nemen en hierin nauw samenwerken met de directies HO, VO en OP van het ministerie OCW. Over de procedure voor werving, selectie en beoordeling worden nog nadere afspraken tussen DLG en Regieorgaan gemaakt. Mogelijk kan NWO een rol hierbij spelen. Voor het einde van de onderzoekperioden van 2 jaar bevraagt de Stuurgroep de betrokken instellingen welke onderzoekplekken verlengd worden en zullen resulteren in een promotie, en welke plekken opnieuw door de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen ontwikkeld en ingevuld moeten worden. 12

13 Randvoorwaarden Het Dudoc-Alfa project moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen. De (tijdelijke en parttime) inzet van eerstegraads VO-docenten bij wetenschappelijk onderzoek mag niet leiden tot een vermindering van onderwijskwaliteit bij de betrokken VO-scholen. De bij het project betrokken HO onderwijsinstellingen en -docenten committeren zich om de bij het project betrokken VO-scholen waar mogelijk te steunen in het beperken van de effecten van de verminderde beschikbaarheid voor niet-lesgebonden taken van de betrokken VO-docenten, bijvoorbeeld door student-leraren te leveren. Eerstegraads docenten zijn zeker op het terrein van de schooltalen schaars binnen het VO en het vervangen van deze docenten is in de regel moeilijk. Daarom dient de taaklast van de betrokken VOdocenten voor de duur van 2 (of 4) jaar te worden teruggebracht naar 0,4 fte. Voor part-time docenten wordt een aangepaste regeling getroffen. Scholen die docenten vrijmaken voor dit project staan door de huidige schaarste van eerstegraads docenten in VO voor de lastige taak om vervanging te zoeken. Om medewerking van VO-scholen te bevorderen ontvangen deze scholen naast een vervangingscompensatie (op basis van 0,6 fte) een stimuleringspremie ter waarborging van de onderwijskwaliteit. Er bestaat het risico dat het te verrichten onderzoek te veel wordt toegesneden op de behoeften binnen het VO, dan wel dat er alleen op wetenschappelijk belang wordt gekoerst. De HO onderwijsinstelling dient er door een intensieve en adequate begeleiding voor te waken dat het juiste evenwicht in de doelen wordt gevonden. De universitaire instellingen zullen landelijk samenwerken bij de scholing van docent-onderzoekers, bij de uitwisseling van ervaringen en bij de begeleiding van het onderzoek. Community vorming is daarbij van groot belang voor zowel de docentonderzoekers als hun begeleiders. NWO kan worden gevraagd een rol te spelen bij de selectie van het onderzoek in het kader van dit project; de kwaliteitsbewaking tijdens het traject ligt in handen van de faculteit/het onderzoeksinstituut waaraan betrokkene wordt verbonden. Er moet tevens gezocht worden naar een manier om de toepassingsgerichte component te bewaken. 5. Meesterschap in de vakdidactiek Landelijk gezien is het aantal vakdidactici per (deel)discipline bijvoorbeeld: letterkunde, geschiedenis, moedertaalonderwijs, etc. dermate gering, dat er nauwelijks enige kritische massa is die de vakdidactiek en het vakdidactisch onderzoek werkelijk een impuls kan geven. Vandaar dat de vijf klassieke universiteiten 9 en de Open Universiteit een personele versterking van de vakdidactiek voorstaan, waarbij de (uitgebreide) formatie nadrukkelijk landelijk moet worden ingezet. Idealiter worden er nieuwe hoogleraren aangesteld, maar dit zal lang niet altijd mogelijk zijn (al was het maar bij gebrek aan Nachwuchs). In het laatste geval zullen er UHD s en/of UD s worden aangesteld in een zogeheten tenure track-aanstelling, met de bedoeling ze na verloop van tijd tot hoogleraar te bevorderen. Ook kunnen zittende UD s of UHDs in de gelegenheid worden gesteld (door de uitbreiding van de onderzoeksformatie) zich verder te profileren tot vakdidactici van wetenschappelijk formaat met de mogelijkheid om uiteindelijk HL te worden. 9 De VU heeft aangegeven niet in dit project te zullen participeren. 13

14 Het lijkt reëel te veronderstellen dat een forse investering noodzakelijk is om dit meesterschap in vakdidactiek -project kansrijk te doen zijn. De academische traditie is uiterst beperkt, hetgeen betekent dat op dit punt veel zal moeten worden opgebouwd. Acht gebieden Op de volgende gebieden acht het DLG landelijke investeringen nodig: Vakdidactiek van het Nederlands (2 x) Vakdidactiek van de Geschiedenis (2x) Vakdidactiek van de moderne vreemde talen (2 x) Vakdidactiek van de klassieke talen Vakdidactiek van de Kunstgeschiedenis Over de exacte verdeling moet tussen de betrokken instellingen nog nader worden overlegd. Het is echter de bedoeling dat deze functionarissen bij voorkeur een aanstelling bij twee universiteiten krijgen zodat zij a.h.w. (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de vakdidactiek en het vakdidactisch onderzoek in het hele land. Vanzelfsprekend zijn de aan te stellen vakdidactici betrokken bij de selectie, begeleiding en supervisie van de onderzoeksplaatsen die deel uitmaken van het Dudoc-Alfaproject. Een verdeling van de functies over de verschillende universiteiten moet in de eerste helft van 2013 plaatsvinden binnen het DLG, na consultatie van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Aanstellingen zullen plaatsvinden per (in gelijkelijk bekostigd door Duurzame Geesteswetenschappen en faculteiten). In de bijlage zijn de kosten in de jaren daarna niet opgenomen omdat de gelden Duurzame Geesteswetenschappen dan volgens plan zijn omgezet in structurele toekenningen. Begroting In de begroting (zie bijlage) worden de volgende posten opgenomen : Verdere differentiatie van de lerarenopleiding 1) Het WO-traject leraar VHO en de Educatieve minor na de BA-opleiding: deze trajecten vallen niet onder de reguliere bekostiging van de universitaire opleidingen. Daarom verzoeken we met dit voorstel bekostiging voor deze trajecten volgens de bedragen van het reguliere bekostigingsmodel voor universitair onderwijs. Bovendien dient voorzien te worden in studiefinanciering voor studenten die deze trajecten volgen. 2) Voor de organisatie van het Honourstraject kan voor een deel gebruik gemaakt worden van bestaande reguliere bekostiging. Er zijn daarnaast eenmalige middelen nodig voor de ontwikkeling van het traject en beperkte vaste middelen voor reis- en organisatiekosten. Voor studenten die het Honourstraject invullen met een buitenlandverblijf dient er een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten te komen. 3) De ontwikkeling van het Duaal Traject Leraar vergt een eenmalige investering; 4) Een budget voor scholingsdagen voor beginnende leraren in de Geesteswetenschappen; 14

15 5) Een budget voor nascholing per schoolvak. In het geval van de talen kan een deel van deze nascholing voor alle talen gezamenlijk ontwikkeld worden, bijv. op het gebied van grammaticadidactiek en/of literatuurdidactiek. Bijzondere aandacht voor de schooltalen 6) Een budget voor het aanbieden van vakdidactische modules binnen MasterLanguage. Vergroting van de zichtbaarheid 7) Een budget voor een website WO Lerarenopleidingen in Nederland. Investeren in de vakdidactiek 8) Voor de Stuurgroep dient jaarlijks een beperkt bedrag te worden gereserveerd voor vergaderingen, het plannen van bijeenkomsten etc. 9) De totale kosten van het Dudoc-Alfaproject kunnen worden begroot op 4.5 miljoen euro. Vervangingskosten VO 10: 0,6 x 75 k x 14 x 4 = 2.52 k Stimuleringspremie VO 11: 17,5 k x 14 x 4 = 980 k Begeleidingskosten HO 12: (0,1 x 90 k + 0,05 x 115 k ) x 14 x 4 = 826 k Opleidingstraject, bijwonen seminars etc: 175 k Totaal: k Meesterschap in de vakdidactiek 10) De totale jaarlijkse kosten van Meesterschap in de vakdidactiek bedragen ongeveer k 850, uitgaande van de gedachte dat slechts in een enkel geval er een hoogleraren zal kunnen worden benoemd en vaker sprake van een benoeming van een UD of UHD. Deze kosten zullen voor de helft door de universiteiten worden gedragen en voor de helft gefinancierd worden vanuit DGW. 10 Kosten, uitgaande van een compensatie voor 0,6 fte taaklast bij een gemiddeld salaris van een eerstegraads VO-docent (schaal 11/12), voor vervanging bij 18 onderzoekplekken met een duur van 4 jaar 11 Per jaar dat een VO-school participeert in dit project ontvangt de school een stimuleringspremie van 17,5 k per jaar per docent bovenop de vervangingscompensatie 12 Kosten, uitgaande van een 0,1 fte begeleiding bij het wetenschappelijk onderzoek door een UD/UHD (schaal 12-14) en 0,05 fte supervisie door een hoogleraar (schaal 18), voor begeleiding bij 18 onderzoekplekken met een duur van 4 jaar. 15

16 Overzicht 1) Bekostiging extra trajecten: WO-traject leraar VHO in de Geesteswetenschappen en Educatieve Minor na de BA p.m. Totaal p.m. 2) Honourstraject Reguliere bekostiging Ontwikkeling landelijk traject (eenmalig) 8 x 0,3 fte = Buitenlands studie verblijf voor 25 studenten: 6 mnd x 300= p.m. k 226 (eenmalig) k 45 (structureel) p.m. k 226 k 225 3) Ontwikkeling van Duaal Traject Leraar K 25 (eenmalig) k 25 4) Scholing beginnende leraren 8 x k 3 p.j. k 24 (structureel) k 120 5) Nascholing 8 x k 5 p.j. k 40 (structureel) k 200 6) Vakdidactische modules Masterlanguage 6 x 0.2 fte per jaar k 108 (structureel) k ) Budget website hosting en onderhoud k 25 (structureel) k 125 8) Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen k 10 (structureel) k 50 9) DUDOC-Alfa k (totaal)) k ) Meesterschap in de vakdidactiek k 850 (structureel) k (2 jaar; 2 jr. matching fac.) Totaal K Het is duidelijk dat de totale kosten van dit Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen aanzienlijk zijn. Mede daarom is ook matching vanuit de universiteiten voorzien, en wel ter grootte van k 1.700, namelijk 50% van de kosten van Meesterschap in de Vakdidactiek. Dit brengt de gevraagde bijdrage vanuit het ministerie van OCW (inclusief de bijdrage vanuit Duurzame Geesteswetenschappen) op k voor de periode 2013 tot en met Dit is uiteraard exclusief de noodzakelijke bekostiging door het ministerie van OCW van de verschillende nieuwe trajecten binnen de lerarenopleiding. Wij stellen voor dat het Regieorgaan Geesteswetenschappen over de plannen in overleg treedt met het ministerie van OCW om over de financiering van het totale actieplan afspraken te maken. 16

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie