WERK/PROJECTPLAN Bussum, november 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12"

Transcriptie

1 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12

2 Inhoud 1. Inleiding Algemene doelstelling Doelgroep Activiteiten uit het werkplan Planning Begroting

3 1 Inleiding De samenleving verandert en de energiemarkt verandert mee. Onder druk van grondstofschaarste en andere ontwikkelingen verandert de energiemarkt. Dit biedt mogelijkheden aan burgers om zelf energie op te wekken en deze in een coöperatie aan de leden (vaak buren) te leveren en zo meer grip te krijgen op de energiemarkt. Investeren in de lokale opwekking van duurzame energie draagt niet alleen bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot, maar ook aan sociale verbinding, een beter leefklimaat en vergroot het eco-bewustzijn van volwassenen en kinderen. Ook in Bussum wonen veel mensen die actief bij willen dragen aan een gezond leefklimaat en een bloeiende toekomst. In Watt Nu willen de initiatiefnemers deze wens zichtbaar maken, krachten bundelen en zo de oprichting van een lokale energiecoöperatie voor en door Bussumers realiseren. In maart 2012 is hiertoe de website van Watt Nu gelanceerd waarna met een online handtekeningenactie onder Bussumers de animo voor een lokale energiecoöperatie is gemeten. Binnen drie weken tijd zetten bijna 200 mensen hun handtekening voor de oprichting van een Bussumse energiecoöperatie. Bijna negentig procent van de ondertekenaars gaf aan ook daadwerkelijk energie van de Bussumse coöperatie te willen afnemen. Behalve steun boden Bussumers ook spontaan hun kennis en kunde aan. Uit de reacties bleek ook dat er meer Bussumers (van zins) zijn om hun energie lokaal op duurzame wijze op te wekken. Een aantal Bussumers gaf aan dit in de toekomst graag onder de vlag van Watt Nu te doen. In april 2012 is er een bijeenkomst geweest voor Bussumers die hun kennis, kunde en netwerk beschikbaar willen stellen voor de oprichting van Watt Nu. Vervolgens is gewerkt aan dit werkplan, de uitwerking van usercases, een z.s.m. te starten pilot waarbij Bussumers kunnen investeren op het dak van een ander, en het businessplan. 3

4 In de tussentijd zijn de initiatiefnemers bij soortgelijke lokale initiatieven op werkbezoek geweest en is de oprichting van de coöperatie vergevorderd. Dit resulteert in de opzet van een pilot waarbij het idee is dat alle Bussumers de gelegenheid krijgen lokaal te investeren in duurzame opwekking van energie door op al het beschikbare dakpotentieel pv-panelen te plaatsen. Omdat niet iedereen geld heeft of een geschikt dak richt Watt Nu zich in eerste instantie op de opstart van een pilot waarbij Bussumers kunnen investeren in panelen op het dak van een derde. De initiatiefnemers van Watt Nu streven naar een financieel gezonde coöperatie die, na een eventuele opstartsubsidie, onafhankelijk is van subsidie. Omdat in de startfase de directe kosten niet (helemaal) door de leden gedragen worden, is een financiële bijdrage van de gemeente Bussum erg gewenst. De opstartsubsidie zal er mede voor zorgen dat de organisatie sneller operationeel zal zijn. Dit werkplan 2012 heeft meerdere doelen: 1. Inzicht verschaffen in de werkwijze van Watt Nu en de beweegredenen van de initiatiefnemers; 2. Inzichtelijk maken welke stappen en werkzaamheden nodig zijn voor het opstarten en professionaliseren van het burgerinitiatief Watt Nu; 3. Uiteenzetten van de mogelijkheden per doelgroep; 4. Inzicht verschaffen in de mogelijkheden van duurzame energie in Bussum (dit in samenwerking met andere partijen die ook willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling). Het werkplan is een document dat regelmatig aangevuld wordt. 4

5 2 Algemene doelstelling Watt Nu Waar staat Watt Nu voor? Met een lokale duurzame energiecoöperatie wordt door de leden (inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) een actieve bijdrage geleverd aan: Vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie Het vergroten van de duurzame beweging en duurzame ontwikkeling Het versterken van sociale verbintenissen en betrokkenheid Het terugdringen van CO 2 -uitstoot Versterken lokale werkgelegenheid Het stimuleren en helpen van inwoners van en ondernemers in Bussum om energie voor eigen gebruik zoveel mogelijk duurzaam op te wekken Op de langere termijn wil Watt Nu er (mede) voor zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. De werkwijze van Watt Nu wordt gekenmerkt door: Gemeenschappelijkheid (geen individuele belangen) Lokaliteit Kennis delen Kwaliteit, veiligheid, professionaliteit Een toegankelijke organisatie Open communicatie Voor Bussum, door Bussumers Streven naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het komende jaren wil Watt Nu activiteiten ontwikkelen m.b.t. het leveren van duurzame energie aan leden. Het gaat hierbij om het in de markt zetten van een concreet aanbod waardoor er direct handelingsperspectief aan deelnemers wordt geboden. Hiertoe wordt een businessplan uitgewerkt en per doelgroep een usercase gemaakt ten einde nog in 2012 te kunnen starten met een pilot in Bussum. Waar mogelijk wordt aangesloten bij gemeentelijk beleid en landelijke campagnes. 5

6 In eerste instantie richt Watt Nu zich op het verduurzamen van de energieketen. Op de lange termijn wil Watt Nu ook bijdragen aan verduurzaming van de samenleving op thema s als mobiliteit, voedsel, afval, water- en energiebesparing. Het idee is om hiertoe verschillende werkgroepen samen te stellen. De ambities en plannen die de coöperatie Watt Nu ontwikkelt en realiseert komen voort uit de wens van leden (Bussumers). Organisatie en samenstelling Watt Nu Watt Nu wordt een coöperatie met een bestuur, betalende leden, bijzonder aangeslotenen en de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na de oprichting van de coöperatie zal het bestuur formeel worden gekozen. De initiatiefnemers zijn drie leden uit de milieuraad Bussum: Ilse Vlaming Corneel Lambregts Nico Dik Dankzij meedenken en doen van: Wilbert van Waes Bob Custers Eddy de Boer Henk Smit Marije Lutgendorff Gerard Verweij van de gemeente Bussum Vivium GAD Jan ter Beek Allen Weerbaar En steeds meer Bussumers krijgt Watt Nu vorm en kunnen we binnenkort een pilot starten waarbij Bussumers kunnen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op andermans dak. 6

7 3 Doelgroepen De doelgroepen van Watt Nu zijn: Inwoners van Bussum (huurders en huiseigenaren) Ondernemers met een bedrijf in Bussum Woningcorporaties VvE s Gemeente Bussum Maatschappelijke organisaties. Bovenstaande stakeholders van de energiecoöperatie kunnen op diverse manieren bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Watt Nu: Beschikbaar stellen van dak/ruimte voor energieproductie Investeerders Directe betrokkenheid en ondersteuning van de organisatie 7

8 4 Activiteiten uit het werkplan De belangrijkste activiteiten zijn onderverdeeld in zes fases: opstartfase (bepalen visie en missie, uitwerking ideeën, ontwikkelen website, huisstijl) de introductiefase (wereldkundig maken idee van Bussumse energiecoöperatie, onderzoek naar draagvlak in Bussumse samenleving, opzet Facebookpagina en Twitteraccount) ontwikkelingfase (uitwerken werkplan & businessplan, ontwikkeling producten, opstarten samenwerking met o.a. netwerkbeheerder, investeerders, bedrijven en particulieren met een beschikbaar dak, oprichting coöperatie, communicatie naar doelgroepen en (mogelijk) geïnteresseerden) wervingfase (werving investeerders, dakpotentieel, betrokkenen, tientjesleden, verder bouwen aan professionaliteit, opzet administratie, netwerken, klantbinding) pilot fase (start eerste project) operationele fase (uitvoering projecten, plannen maken voor toekomst) De opstartfase De opstartfase is inmiddels gepasseerd. Missie en Visie zijn terug te vinden op de website Wattnu.org die sinds maart 2012 live staat. De eerste ideeën van de initiatiefnemers zijn concreter uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in opzetten van o.a. een gezamenlijke documentenadministratie, een online gedeelde werkomgeving, de (nog verder te ontwikkelen) website, huisstijl en logo. De opstartfase was met name intern gericht en deels ook richting de samenwerkingspartners (gemeente, burgers/bedrijven met dak, eventuele sponsors). Ook is een delegatie van Watt Nu op bezoek geweest bij voorbeelden van lokale initiatieven in de buurt van Bussum. De opstartfase kenmerkte zich door informatievergaring, gedachtevorming, professionele ontwikkeling en vergroten netwerk. De introductiefase Voor de introductiefase is gestart met een eerste werkende versie van een website (www.wattnu.org). In de komende periode moet geïnvesteerd 8

9 worden in het actueel maken en houden van de website en online media als Facebook en Twitter. De website is belangrijk in de externe communicatie, maar daarnaast zal er via netwerkcontacten en sociale media gewerkt moeten worden aan de introductie en inbedding van de Watt Nu energiecoöperatie in Bussum. Verder is in de introductiefase onderzoek gedaan onder Bussumers naar het draagvlak en de interesse voor een lokale duurzame energiecoöperatie. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn zo bemoedigend geweest dat automatisch is overgegaan naar de ontwikkelingsfase. Bijna 200 mensen zegden hun steun toe n.a.v. een artikel op de voorpagina van BussumsNieuws en de Gooi- en Eemlander. Een neveneffect is dat de lancering van het idee van een Bussumse energiecoöperatie anderen op soortgelijke ideeën heeft gebracht en dat andere soortgelijke ideeen verbinding zoeken met elkaar in Watt Nu. De ontwikkelingfase In de ontwikkelingsfase worden verschillende ideeën verder uitgewerkt. Het gaat om het identificeren en uitwerken van concrete mogelijkheden om zonnepanelen in Bussum te gaan installeren op: 1. Het dak van een particulier geschikt voor zonnepanelen (koop of huur) 2. Het dak van een van een pand van Vereniging van Eigenaren (VVE) met meerdere appartementen 3. Een openbaar gebouw /bedrijfspand met een geschikt dak Om deze mogelijkheden te faciliteren wordt gewerkt aan: Het opzetten van een investeringsportfolio Het samenstellen van actiepakket voor gezamenlijke inkoop Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid bij Watt Nu door Bussumers (en andere geïnteresseerden) de mogelijkheid te bieden Tientjeslid te worden. Voor tien euro per jaar hebben Tientjesleden voorrang bij inschrijving op investeringen en een toegangskaartje voor het Algemene Ledenfeest. Het Ledenfeest is een frisse variant op de doorgaans wat saai bevonden Algemene Ledenvergadering. Het idee hierachter is dat een feest mensen verbindt en enthousiasmeert. 9

10 Om alles technisch en praktisch mogelijk te maken is het noodzakelijk om: Samenwerkingsverbanden aan te gaan met o.a. de netwerkbeheerder (Liander), Tennet, investeerders (dat zijn zowel particulieren als bedrijven) en Overeenkomsten te sluiten met particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven die ofwel lokaal geproduceerde duurzame energie willen afnemen ofwel hun dak beschikbaar willen stellen voor het omzetten van zonne-energie naar huishoudens. Professionalisering van de organisatie (back office op orde brengen, opstellen juridische als financiële basisdocumenten, website zowel functioneel als inhoudelijk aan te passen. Inventariseren van samenwerking met verschillende productleveranciers, lokale installateurs en waar mogelijk aansluiten bij landelijke acties en aanbiedingen. De belangrijkste officiële stap die nog genomen moet worden is het oprichten van de coöperatie bij de notaris waardoor zowel de juridische als financiële structuur van de coöperatie wordt vastgelegd. De voorbereidende gesprekken hiertoe hebben reeds plaatsgevonden. Op dit moment (november 2012 zijn er een aantal eigenaren van een dak welke belangstelling hebben om dit dak ter beschikking te stellen voor de pilot van Watt Nu. De eerst volgende stappen zijn nu: 1. Inventariseren gegevens dak eigenaar (NAW gegevens, energie verbruik en contract voorwaarden huidige levenrancier, dak constructie geschikt voor plaatsing, 2. Technische omschrijving en begroting te plaatsen installatie 3. Recht van opstal tussen Watt Nu en dak eigenaar 4. Contract voorwaarden Levering energie Watt Nu aan dak eigenaar 5. Investeringsvoorstel ten behoeve potentiele leden coöperatie 6. Werving leden coöperatie 7. Oprichting sub-coöperatie Van alle bovengenoemde onderwerpen zijn inmiddels concept documenten beschikbaar. Zodra er 80% van het benodigde aantal leden van de op te richten cooperatie zich heeft gemeld, zullen benodigde juridische documenten in overleg met een notaris worden opgesteld en gepasseerd. De wervingsfase Voor het werven van tientjesleden zetten we op diverse communicatiemomenten onderstaande communicatiemiddelen in. Met het werven van tientjesleden wordt geprobeerd om zo geïnteresseerden meer 10

11 aan Watt Nu te binden en inkoopvoordeel te kunnen geven. Het bedrag is met opzet laag zodat het geen drempel hoeft te vormen voor aanmelding. De inkomsten die de coöperatie genereert met de werving van tientjesleden worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de coöperatie en ingezet voor acties. Het vergroten van het eigen vermogen is belangrijk om ook in de toekomst professionaliteit en continuïteit te kunnen bieden. Verder wordt in deze fase gewerkt aan het netwerk van Watt Nu, het werven van ambassadeurs, investeerders, beschikbaar dakpotentieel en het opzetten van een ledenadministratie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. 11

12 Voor het werven van leden zetten we diverse communicatiemomenten onderstaande communicatiemiddelen in. Tabel: Communicatiemomenten Aanleiding Datum Omschrijving bekendmaking initiatief Maart > ontwikkeling website / persbericht lokale media Informatie behoefte geïnteresseerden Maart > Mail, telefonisch, persoonlijk, website / Twitter / Facebook Informatie aan doelgroepen Maart 2012-> Via mailings / bericht op Facebook en Twitter Informatiebijeenkomst(en) Periodiek Geïnteresseerden (per doelgroep) Lancering Watt Nu 10/10 o.v.b. C(h)ampagne Pilot fase algemeen Voor de pilot fase is het van belang om toe te werken naar concrete projecten die een voorbeeldfunctie hebben. Het gaat hier om zonnepanelen, omzetters en de monitorapparatuur die laat zien hoe de installatie het doet. Voor onderstaande doelgroepen staat de coöperatie Watt Nu voor een veilige en rendabele manier van energie opwekken onder ander door gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, omzetters en monitorapparatuur. De opgewekte energie vloeit naar de gebruikers van het pand of wordt teruggeleverd aan het net. Belangrijk hierbij is voorlopig de verbruikerslimiet van kwh in verband met het belastingtarief. Op basis van de huidige energietarieven levert de plaatsing van zonnepanelen excl. afschrijving een rendement op van 9,2% per jaar, en rekening houdend met een afschrijvingsperiode van 15 jaar komt het rendement uit op 4,2%. Per individueel dak zal op basis van de specifieke locatie een definitief rendementsberekening worden opgesteld Rendementsberekening Zonnepanelen Jaar verbruik stel gemiddeld verbruik in KWh per jaar Tarief bestaand uit Jaar nota terug terug aantal KWu Rendement Benodigd opbrengst afschrijving gemiddelde gemiddelde levering PV levering PV investering per per jaar (bij rendement na dak per jaar in % per jaar (bij Kwu prijs Kwu prijs installatie installatie paneel stel 245 watt opbrengst in na afschrijving oppervlak in van de aantal jaren incl BTW incl BTW stel van stel van 500,-- piek per afschrijving in % m2 investering afschrijving) aantal PV's aantal PV's paneel) investering Berekening stel ruimte op basis van paneel 166 Netwerk verbruik / cm bij 230 energie kosten 245 watt energie BTW 21 % 500 cm op plat belasting Liander piek en 90% dak per dag rendement (excl.meter op zuiden vrij rondom) gericht < Kwu per jaar ,2087 0,0959 0,1128 0, ,25 987,42 0,3291 0, , ,10 9,20% ,20% ,2087 0,0959 0,1128 0, , ,10 0,2755 0, , ,00 9,20% ,20% > < Kwu per jaar ,1359 0,0959 0,0400 0, , ,00 0,1721 0, , ,00 5,99% ,99% > Kwu ,1059 0,0959 0,0100 0, , ,17 0,1320 0, , ,00 4,67% ,33% 12

13 Uitgewerkt voor de volgende doelgroepen: 1. Particulier met een dak geschikt voor zonnepanelen (koop of huur) 2. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een object met meerdere appartementen en een dak geschikt voor zonnepanelen 3. Openbare daken geschikt voor zonnepanelen 13

14 Ad 1. Particulier dak Een particulier met een geschikt dak kan zonnepanelen installeren. Zowel een huurder als een eigenaar van een koophuis is daartoe in staat. Een huurder moet toestemming van de huiseigenaar vragen en zou met bemiddeling van Watt Nu tot een groter samenwerkingsverband kunnen komen van meerdere huurders van dezelfde huiseigenaar (bijv. Dudok of particulier). Een eigenaar van een koophuis kan te allen tijde besluiten, mits het bestemmingsplan het toestaat, zonnepanelen op zijn/haar dak te plaatsen. Een geschikt dak ligt normaliter met zicht op de zuidhoek met vlak dak of een dak onder een hoek tot een graad of 50. Ook een dak met een oostelijk of westelijk zicht gaat prima, maar dan is de terugverdientijd voor de zonnepanelen wat langer. Voor de particuliere huiseigenaar kan Watt Nu door middel van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, omzetters en monitorapparatuur een prijsvoordeel in de investering bereiken. Hiervoor vraagt Watt Nu een kleine bijdrage in de coöperatie door middel van tientjeslid per jaar. Particulieren (huurder en huiseigenaar) kunnen ook energie afnemen van Watt Nu. Watt Nu gaat zorg dragen voor een zo groot mogelijk aanbod van groene energie in Bussum door het aan elkaar verbinden van productie en afname. Hiervan is zonne-energie slechts het eerste deel. Ad 2. Een vereniging van eigenaren (VvE) VvE is energieklant van Watt Nu met een maximale bestaande aansluiting van 3 * 80 Ampère en maximaal kwh per jaar (dan geldt consumententarief op die aansluiting en is salderen lonend). Watt Nu kan in dit geval samen met de VvE een plan opstellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de VvE, met particulier geïnvesteerd geld via Watt Nu. De VvE kan deze energie afnemen ten behoeve van de electiciteitsvoorziening van de gemeenschappelijke ruimten (o.a. lift, trappenhuis etc). Indien de zonnepanelen meer dan deze energiebehoefte dekt kan de energie doorgelverd worden aan de VvE. 14

15 Ad 3. Gebruik van een openbaar dak/bedrijfspand Het gebruik van een dak van een openbaar gebouw / bedrijfspand kan via Watt Nu een investering opleveren voor een particuliere deelnemer met een behoorlijk rendement. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het gebruik van het openbare dak aan moet voldoen: 1. Maximale aansluiting van het pand onder het openbare dak van 3 * 80 ampère 2. Maximale energiebehoefte van kwh van het pand onder het openbare dak 3. Een eigen energieafrekening van het pand, zodat de gunstige tarieven gelden Als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan zal Watt Nu een coöperatie oprichten voor de inrichting van dat openbare dak als energiecentrale, waarbij de opgewekte energie in de vorm van rendement op de investering wordt uitgekeerd. Door het gebruik van dezelfde technologie en gezamenlijke inkoop met de andere doelgroepen zal een zo groot mogelijk rendement worden verkregen voor de investeerders op dit openbare dak. Watt Nu zal voor het gebruik van de openbare daken in eerste instantie bij de gemeente Bussum aankloppen voor het beschikbaar stellen van geschikte daken. 15

16 Systeem concept: Voor een ieder van Watt Nu is het er om te doen dat bij de levering van de materialen en het installeren van de panelen veiligheid en kwaliteit worden gewaarborgd. Tweede eis is zo weinig mogelijk onnodige kosten te maken voor het opwekken van zonne-energie. Daarom is Watt Nu een behoorlijke tijd bezig geweest met het uitdenken van het meest rendabele concept voor zowel een particulier, een VvE of voor op een openbaar dak/bedrijfspand. Dit uitzoekwerk heeft geresulteerd in een aanbieding bestaande uit veilige componenten, makkelijk schaalbaar en zeer eenvoudig te installeren, met een garantietermijn van 25 jaar op alle gebruikte componenten. Vooral dat laatste is vrij bijzonder. Normaliter worden de omzetters in de markt met een maximum garantietermijn van 10 jaar aangeboden. Zoals gezegd staat veiligheid voorop. De zoektocht naar een veilig systeem heeft geresulteerd in een totaalconcept bestaande uit componenten die verbonden zijn zonder hoge stromen, een spanningsniveau nooit boven de reguliere netspanning van V (zoals in Nederland in gebruik) en een zeer eenvoudige monitoring van het gehele systeem. De tweede eis is een zo hoog mogelijk rendement. Dat rendement wordt bepaald door meerdere factoren waarvan er twee zeer bepalend zijn: het rendement van de zonnepaneel en het rendement van de omzetter. Het rendement van de zonnepaneel is niet direct af te lezen van de papierenfolder maar is het resultaat van een nauwkeurige productie en nameting van het paneel. Watt Nu streeft naar kwalitatief goede panelen met een hoog rendement, ook op langere termijn (minimaal 25 jaar). Het rendement van de omzetters is de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd, maar ook hier zijn grote verschillen aan te treffen. Watt Nu heeft behoorlijk wat ervaring in huis om de beste rendementen gecombineerd met de veiligheidseisen om te zetten in een zeer goede, onderhoudsvriendelijke en schaalbare oplossing voor zonne-energie. 16

17 De voorgestelde systeemopbouw bestaat uit een of meerdere zonnepanelen, met ieder zijn eigen omzetter van DC van het zonnepaneel naar 220V AC, per maximaal 16 panelen 1 nieuwe zekering in de zekeringkast van het huis met in-huis bekabeling naar de omzetters en het gebruik van 1 monitoringapparaat zonder extra bekabeling in het pand. Afhankelijk van het gebruikte dak zal een lichtgewicht constructie worden gekozen om de zonnepanelen goed gekoeld en stevig op het dak te bevestigen De kosten van deze installatie bedragen +/- 450 euro ex BTW per zonnepaneel, exclusief de installatiekosten van het onderhavige pand. Die installatiekosten zijn afhankelijk van: De benodigde bevestigingsmiddelen van de zonnepanelen De benodigde bekabeling tussen de zonnepanelen De benodigde in-huis 220V AC bekabeling om naar de meterkast te komen De benodigde kosten voor het installeren van de monitorapparatuur (iemand met een breedband internetaansluiting is snel klaar, daarvoor is alle infrastructuur dan al beschikbaar) wordt bepaald door het aantal afnemers en de locatie. Het systeem, kosten en terugverdientijd: De terugverdientijd voor een zorgvuldig opgebouwde installatie met zicht op zuid zal tussen de 8 en 10 jaar liggen. Met een garantietermijn van 25 jaar van de installatie is een oogsttijd van jaar te verwachten. Dit alles is berekend met de huidige energieprijzen waarvan alom de verwachting is dat die zullen stijgen de komende jaren. Dan wordt de terugverdientijd korter en de oogsttijd groter. Pilot fase stappenplan De pilotfase is erop gericht om de organisatie te professionaliseren en concreet met meerdere betrokkenen Watt Nu van de grond te krijgen. Directe acties die hieruit voortvloeien: Marketing & Communicatie organiseren eerste startbijeenkomst, vergroten draagvlak en participatie in Watt Nu door het werven van vrijwilligers, ambassadeurs en tientjes-leden aanpassen website teksten en lay-out 17

18 organiseren bijeenkomst voor het werven van investeerders Interne Bedrijfsvoering & Juridisch formalisering coöperatie bij notaris en laten opstellen van juridische basisdocumenten (contracten) database ontwikkelen voor het afhandelen van o.a. het afgenomen en geproduceerde volume, uiteindelijke facturatie, ledenregistratie etc. Techniek & Producten selecteren van 10 potentiële beschikbaar locaties (openbaar dak) technische realisatie inkoop van panelen + monitoring systeem, producentennummer Tennet etc. Taken voor Watt Nu voor de pilot: Algehele projectmanagement: Planningscontrole/ Kwaliteitscontrole/ budgetbeheer/ In- en externe overleggen Marketing & Communicatie Verzorgen van communicatie via website Verzorgen van de wervingsmail naar Bussumers, voor de werving van tientjesleden organiseren eerste startbijeenkomst samen met gemeente organiseren van bijeenkomst voor investeerders voorbereiden presentaties aanpassen website teksten en layout Interne Bedrijfsvoering & Juridisch formalisering coöperatie bij notaris uitwerken functionaliteit facturatie, ledenregistratie en monitoring bespreken van voorwaarden contracten met investeerders en locaties. opstellen basisdocument financieel- en jaarverslag evaluatie van pilot Techniek & Producten selecteren van 10 potentiële beschikbaar locaties (openbaar dak) technische realisatie inkoop van panelen + monitoring systeem, producentennummer Tennet etc. uitwerken portfolio voor investeerder Taken voor de gemeente: beschikbaar stellen van locaties voor startbijeenkomsten (zaal, catering, techniek) bijdrage aan de marketing, communicatie en mogelijk perstraject 18

19 beschikbaar zijn voor tussentijds en regelmatig overleg met Watt Nu beschikbaar stellen van een openba(a)r(e) dak(en) Nader te bepalen Verzorgen registratie van alle aanmeldingen Versturen van bevestigingen van alle aanmeldingen Fungeren als centraal (telefonisch) aanspreekpunt (laten) opstellen van juridische basisdocumenten (contracten) Database (laten) ontwikkelen voor back office Leveren van een tijdelijke locatie voor een dag per week voor Watt Nu organisatie Operationele fase Na grondige evaluatie van de pilots zullen de producten waar nodig worden verbeterd en aangescherpt om vervolgens uit te rollen in de Bussumse samenleving. In deze fase zal ook gekeken worden naar mogelijkheden voor de toekomst. Hierbij zal worden gewerkt in werkgroepen die een bepaald thema zullen behandelen. N.B. Voor alle fases gelden de kenmerkende werkwijze van Watt Nu zoals benoemd in Hoofdstuk 1. 5 Planning Datum 1 e kwartaal 2012: 2 e kwartaal 2012: Omschrijving introductiefase verdieping of ontwikkelingsfase 3 e kwartaal 2012: wervingsfase 4 e kwartaal 2012: pilotfase 2013 operationele fase Op het moment richt Watt Nu zich op het zichtbaar maken van hetgeen Watt Nu aanbiedt. 19

20 6 De begroting 1.0 Marketing & Communicatie Uren uren pilot Kosten Opmerkingen 1.1 Communicatieplan Watt Nu website + hosting Website hosting Aanpassen Watt Nu website Database ontwikkelen eenmalig 1.3 Nieuws gerelateerde producten Bijeenkomsten + spreekuur Startbijeenkomst Investeerdersbijeenkomsten Netwerk en sponsoring Interne Bedrijfsvoering & Juridisch 2.1 Financiële boekhouding 26 pm Bedrijfsrekening Ledenadministratie database 24 pm 2.3 Juridisch 4 - Kamer van Koophandel 150 Rechtsvorm coöperatie eenmalig opstellen contracten coöperatie eenmalig 2.4 Financiële/inhoudelijk rapportage 48 pm 3.0 Techniek & Producten 3.1 Potentieel duurzame energie 28 pm 3.2 Producten 56 pm 3.3 proefproject zonnepanelen 80 pm Uitwerken potentiele lokaties Inkoop producten & diensten Begeleiden implementatie Organisatie 4.1 Watt Nu management Watt Nu planontwikkeling Onvoorzien (10%) 750 Overzicht Watt Nu begroting totaal uren en kosten bijbehorende tarief eigen investering uren pilot opstartkosten Totaal

21 21

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie