Businesscase SGO-3 Maatregel 5: Inzage- en correctierecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businesscase SGO-3 Maatregel 5: Inzage- en correctierecht"

Transcriptie

1 Businesscase SGO-3 Maatregel 5: Inzage- en correctierecht Definitief

2 Samenvatting Inleiding Burgers en bedrijven kunnen de overheid vragen om inzage in hun gegevens, mede op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is echter niet zo dat op dit moment op een toegankelijke wijze en proactief inzage wordt verleend aan burgers en bedrijven in de gegevens waarover de overheid beschikt. Het aantal centraal beschikbaar gestelde gegevens in MijnOverheid is nog incompleet, en de toegang en bekendheid bij burgers kunnen worden verbeterd. In het kader van SGO-3 is relevant welke besparingen te realiseren zijn door innovatie op het gebied van inzage- en correctierecht op gegevens in basisregistraties. De businesscase is er primair op gericht besparingen te vinden die kunnen voortvloeien uit de betreffende maatregel. Naast financiële effecten zijn ook kwalitatieve effecten in beeld gebracht. Bij aanvang van businesscase werd voorondersteld dat de digitale ondersteuning van inzage- en correctierecht besparingen met zich mee brengt ten opzichte van de huidige deels papieren afwikkeling van het inzage- en correctierecht. Als het voor burgers en bedrijven laagdrempeliger is hun gegevens in te zien en te corrigeren en zij daar actiever op worden gewezen, zou dat de kwaliteit van de registratie verhogen. Dit zou tot besparingen leiden bij uitvoeringsorganisaties van de overheid die met deze gegevens werken. Bovendien werd verondersteld dat het vertrouwen van burgers en bedrijven zal toenemen in het zorgvuldig gebruik van gegevens door de overheid. Opdrachtgeverschap en begeleidingscommissie Deze businesscase is opgesteld onder inhoudelijk opdrachtgeverschap van de heer Gerard Hurkmans, directeur ICT & Ondersteuning van het CAK en in samenwerking met een begeleidingscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van CAK, SVB, DUO, UWV en de ministeries van Financiën/Belastingdienst, SZW en BZK. Tijdens het proces is ook de aansluiting en afstemming gezocht met SGO-9. De begeleidingscommissie heeft er, ten behoeve van deze businesscase, voor gekozen een focus aan te brengen op de basisregistraties BRP, NHR en BRI. De begeleidingscommissie acht de overige basisregistraties ook relevant, maar omwille van de doorlooptijd ligt de focus op bovengenoemde basisregistraties. Conclusies en aanbevelingen Aan de hand van interviews en vragenlijsten zijn gegevens opgehaald met betrekking tot de uitoefening van het inzage- en correctierecht. Aan de hand van dat onderzoek kan geconcludeerd worden dat burgers slechts zeer zelden gebruik maken van het inzage- en het correctierecht; het gaat om zeer kleine aantallen! Op basis van deze gegevens zijn berekeningen gemaakt voor de kosten en de baten en (financiële) risico s. Er zijn twee scenario s in financiële zin uitgewerkt; een meevallend en een tegenvallend scenario (hieronder alleen het scenario meevallend getoond, zie hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen voor het scenario tegenvallend ). Te concluderen valt dat de businesscase in beide scenario s negatief uitpakt. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat voor het geheel van de overheid een positieve financiële businesscase te maken is. 1

3 Alle bedragen x ev. Baten 17,2 34,1 48,8 65,7 Besparingsverliezen 75% 50% 25% 0% Bedrijfsvoering waarvan UWV (verbeterde datakwaliteit) waarvan CAK (verbeterde datakwaliteit) waarvan SVB (verbeterde datakwaliteit) waarvan DUO (verbeterde datakwaliteit) waarvan Agentschap BPR (digitale afhandeling) waarvan gemeenten (digitale afhandeling) 11,2 0,9 0, ,1 1,8 0, ,9 2,7 0, ,8 3,6 0, Grote geldstromen vermeden fraude sociale zekerheid (onverdeeld) 6,0 12,0 17,9 23,9 Kosten Geschatte kosten realisatie en exploitatie waarvan Agentschap BPR waarvan Kamer van Koophandel waarvan Belastingdienst waarvan Logius waarvan gemeenten Risico s Geschatte kosten realisatie en exploitatie meer inzet door gemeenten voor inzage hoger niveau authenticatie vereist fraude door laagdrempeliger correctieverzoeken reputatie- en afbreukrisico s Resultaat De vraag is of de met de maatregel gerealiseerde transparantie van de overheid (over welke gegevens van burgers zij beschikt) en verbeterd vertrouwen in de betrouwbaarheid van de overheid (vanwege datakwaliteit), opwegen tegen de financiële gevolgen van invoering. Is dit oordeel positief, eerst dan adviseren we invoering van de maatregel. De eerste vervolgstap is dan het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden. Het maximaal te financieren bedrag is 2,5 miljoen voor realisatie en 1,8 miljoen jaarlijks in het scenario tegenvallend. In het scenario meevallend gaat het om een te financieren bedrag van 1,1 miljoen voor realisatie en 0,3 miljoen jaarlijks. Het verschil tussen beide scenario s van 1,5 miljoen aan eenmalige kosten en jaarlijkse kosten, betreft een hoger niveau authenticatie van DigiD die nog te vermijden zijn door onderzoek vooraf of dit werkelijk nodig is en/of door invoering van het eid Stelsel. Deze bedragen laten enkele niet gekwantificeerde risico s nog buiten beschouwing, waaronder het risico voor gemeenten dat van hen een grotere inzet wordt verwacht door burgers, de door inzage getoonde gegevens te verklaren en te duiden. Duiding van de resultaten door de opdrachtgever Als inhoudelijk opdrachtgever onderschrijft het CAK de gevonden conclusies en aanbevelingen volledig. Uit de businesscase is naar voren gekomen dat burgers nauwelijks gebruik maken van het inzage- en correctierecht. Bij een stimulerend gebruik van dit recht zal de datakwaliteit van de basisregistraties nauwelijks stijgen. Bovendien zijn er forse investeringen nodig om dit mogelijk te maken. De kosten lijken niet op te wegen tegen de baten. Het enige dat hiermee gewonnen kan worden is een potenieel beter gevoel van vertrouwen van de burger in de (digitale) overheid. 2

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Doelstelling Randvoorwaarden en uitgangspunten Structuurbeschrijving 6 2. Nulalternatief Afbakening van de businesscase Nulalternatief in kwantitatieve zin 8 3. Projectalternatief Ambitieniveau BRP, voorheen GBA en RNI (gemeenten) NHR (Kamer van Koophandel) BRI (Belastingdienst) Inventarisatie van kosten, baten en risico s Algemeen kader Financiële baten bij overheden door verbeterde datakwaliteit Efficiency door digitale afhandeling inzage- en correctierecht Vermeden fraude Kosten Risico s Conclusies en aanbevelingen 24 Bijlage A. Gegevens betrokken vertegenwoordigers 27 Bijlage B. Geraadpleegde literatuur 28 Bijlage C. Fiche maatregel Inzage- en correctierecht 29 3

5 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Burgers en bedrijven kunnen de overheid vragen om inzage in hun gegevens, mede op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is echter niet zo dat op dit moment op een toegankelijke wijze en proactief inzage wordt verleend aan burgers in de gegevens waarover de overheid beschikt. Het zelfde geldt voor bedrijven. Het aantal centraal beschikbaar gestelde gegevens in MijnOverheid 1 is nog incompleet, en de toegang en bekendheid bij burgers kunnen worden verbeterd. Het project SGO-3 Versnelde effectieve inzet van basisregistraties heeft tot doel besparingsmogelijkheden te inventariseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling die aan de rijksdienst is opgelegd. Het project richt zich op het inventariseren van besparingsmaatregelen bij het gebruik van gegevens in het stelsel van basisregistraties. Daarmee is in het kader van SGO-3 relevant welke besparingen te realiseren zijn door innovatie op het gebied van inzage- en correctierecht op gegevens in basisregistraties. De digitale ondersteuning van inzage- en correctierecht brengt mogelijk besparingen met zich mee ten opzichte van de huidige deels papieren afwikkeling van het inzage- en correctierecht. Als het voor burgers en bedrijven laagdrempeliger is hun gegevens in te zien en te corrigeren en zij daar actiever op worden gewezen, zal dat de kwaliteit van de registratie verhogen. Verondersteld wordt dat dit tot besparingen leidt bij uitvoeringsorganisaties van de overheid die met deze gegevens werken. Bovendien wordt verondersteld dat het vertrouwen van burgers en bedrijven zal toenemen in het zorgvuldig gebruik van gegevens door de overheid Doelstelling Hoofdvraag Deze businesscase brengt de effecten in kaart van de digitale ontsluiting via MijnOverheid van het inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens in de basisregistraties. De businesscase is er primair op gericht besparingen te vinden die kunnen voortvloeien uit de betreffende maatregel. Naast financiële effecten worden ook kwalitatieve effecten in beeld gebracht. Het gaat dan onder andere om het vertrouwen van burgers in een overheid die zorgvuldig met gegevens van burgers om gaat. Het doel van de businesscase is te komen tot inzicht in: kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van de maatregel, waar de kosten en baten neerslaan (ministeries, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden), en de risico s die met het uitvoeren van de maatregel gepaard gaan. De businesscase voorziet in een onderbouwing van een te nemen beginselbesluit om de maatregel (wel of niet) te implementeren. 1 We hanteren de volgende definitie: het domein van een natuurlijke persoon op de website mijn.overheid.nl. 4

6 Werkwijze Deze businesscase is opgesteld onder inhoudelijk opdrachtgeverschap van de directeur ICT & Ondersteuning van het CAK en in samenwerking met een begeleidingscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van CAK, SVB, DUO, UWV, Kadaster en de ministeries van Financiën, SZW en BZK (zie bijlage A voor de bij deze businesscase betrokken vertegenwoordigers). Met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie heeft eerst een nadere bepaling plaatsgevonden van de scope, het nulalternatief en het projectalternatief. Op basis daarvan is bepaald welke informatie van welke organisaties vergaard zou moeten worden om de businesscase te kunnen opstellen. Dit heeft geleid tot vragenlijsten. Deze zijn door de leden van de begeleidingscommissie voor hun respectievelijke organisaties van antwoorden voorzien. Daarnaast zijn in interviews vragen beantwoord door gemeenten, Logius, Agentschap BPR en de NVVB. Waar geen gegevens beschikbaar waren hebben we aannames gedaan Randvoorwaarden en uitgangspunten We verwachten op voorhand in ieder geval baten op twee vlakken. Ten eerste verwachten we financiële baten bij overheden door verbeterde datakwaliteit. De baten liggen hier onder andere in specifieke bedrijfsprocessen van afnemers van de basisregistraties, zoals de uitvoeringsorganisaties UWV, SVB, DUO, CAK en Belastingdienst en de gemeenten. De kosten voor realisatie van dit concept liggen echter vooral bij de basisregistraties en de centrale voorziening MijnOverheid. Dit brengt ook bij een positieve businesscase een verdeelvraagstuk met zich mee. Ten tweede verwachten we maatschappelijke baten door een verhoogd vertrouwen van burgers en bedrijven in een overheid die zorgvuldig met gegevens van burgers en bedrijven om gaat. Dit komt voort uit meer transparantie van de overheid met betrekking tot de opgeslagen gegevens, verbindingen tussen gegevens en de toepassing van de gegevens. Meer transparantie kan onverhoopt leiden tot reputatieschade bij fouten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Deze inschatting vooraf geeft richting aan het zoeken naar baten en lasten in de businesscase en laat andere effecten buiten beschouwing. We hanteren de volgende uitgangspunten bij het uitwerken van de businesscase: Indien de verwachte kosten en baten niet zijn af te leiden, wordt op grond van bekende gegevens, zoals databases en kengetallen uit eerder onderzoek een onderbouwde inschatting van de kosten en baten gemaakt. De maatschappelijke kosten en baten zullen zo mogelijk worden gekwantificeerd. Indien dit niet haalbaar is zullen deze kwalitatief in beeld worden gebracht. De businesscase is niet bedoeld voor aanvullende taakstellingen, maar ter ondersteuning van de REEDS opgelegde taakstelling bij het regeerakkoord Rutte II. De businesscase bevat een uitsplitsing naar structurele kosten en baten enerzijds en incidentele kosten (bv transitiekosten) en baten anderzijds. We werken één projectalternatief uit als business case, met bijbehorende risicoparagraaf. Hierin komen de onzekerheden aan bod die kleven aan het projectalternatief. Daarnaast brengen we ook effecten in beeld die zich kunnen voordoen als gevolg van alternatieve keuzes (anders dan het projectalternatief). De risicoparagraaf heeft een kwalitatief karakter. Er wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de beschikbare informatie uit de Ontwerpbegroting 2014 en relevante onderliggende informatie zoals bestedingsplannen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 5

7 a. Personele uitgaven worden bepaald aan de hand van de handleiding overheidstarieven 2013, inclusief overhead (uitgangspunt: uitvoerende/ondersteunende diensten/medewerkers schaal 8 en voor inspectie-/beleidsmedewerkers schaal 12), b. Daar waar het gaat om meerjarige personele aantallen, wordt uitgegaan van de formatie. De businesscase gaat niet in op het bieden van inzicht welke overheidsorganisatie, voor welk doel, welk gegeven gebruikt. Doorleveringen van gegevens binnen een overheidsorganisatie blijven daarmee eveneens buiten beeld. De Taskforce SGO-3 concludeert dat het bieden van dit inzicht van belang is voor burgers. Onderzoek naar de (financiële en economische) effecten hiervan in een businesscase is mogelijk wel interessant Structuurbeschrijving Hoofdstuk 2 beschrijft het nulalternatief. Dat is de situatie zoals die in de toekomst naar verwachting optreedt, zonder de maatregel in te voeren. Deze dient als referentiepunt voor het projectalternatief in hoofdstuk 3 en de inventarisatie van kosten, baten en risico s in hoofdstuk 4. Het projectalternatief en de kosten, baten en risico s worden in kaart gebracht ten opzichte van het nulalternatief. Hoofdstuk 4 bevat ook een risicoanalyse. Deze bestaat uit een gevoeligheidsanalyse van de spreidingsrisico s (wat als aannamen anders blijken uit te vallen) en een analyse van de pure risico s (bijzondere gebeurtenissen met een negatieve invloed en de gevolgen van niet realiseren van de randvoorwaarden).dit document sluit af met conclusies en aanbevelingen in hooffdstuk 5. 6

8 2. Nulalternatief 2.1. Afbakening van de businesscase Naar aanleiding van het fiche (zoals vastgesteld door de stuurgroep SGO-3) voor de maatregel Inzage- en correctierecht is een nadere verkenning gedaan ter afbakening van de businesscase. Definities Inzagerecht is het recht van een burger (of een bedrijf) een volledig overzicht te krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens in begrijpelijke vorm. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daarbij valt onder andere te denken aan gegevens in de BRK, BRI, BRV, NHR en uiteraard de BRP. Artikel 35 Wbp bepaalt dat burgers inzagerecht hebben. Daarnaast bevatten veelal de afzonderlijke wetten op de basisregistraties gelijksoortige bepalingen, zoals art. 2.55, tweede lid Wet BRP. Correctierecht is het recht van een burger (of een bedrijf) om op verzoek kosteloos de hem betreffende gegevens in de basisadministratie te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of niet in de registratie opgenomen hadden mogen worden. Het verzoek bevat de aan te brengen verbeterde gegevens en veelal zijn bewijsstukken vereist, afhankelijk van de situatie digitaal of elektronisch. In een aantal gevallen kan de burger het correctierecht momenteel alleen uitoefenen door middel van bezwaar tegen een beschikking van een overheid. Dit geldt bijvoorbeeld bij de BRI, waar correctie alleen kan plaatsvinden door bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting. De burger (of bedrijf) heeft correctierecht op grond van art. 36 Wbp. Daarnaast bevatten veelal de afzonderlijke wetten op de basisregistraties gelijksoortige bepalingen, zoals art. 2.58, eerste lid Wet BRP. Relevantie voor de scope van de businesscase De businesscase is beperkt tot het inzage- en correctierecht met betrekking tot basisregistraties. De businesscase heeft betrekking op correctierecht zoals hierboven bedoeld, al dan niet met behulp van een bezwaarschrift. De businesscase benoemt tevens de mogelijkheden tot vereenvoudiging voor de burger om het correctierecht uit te oefenen, zowel binnen het wettelijk kader als door aanpassing van het wettelijk kader. De businesscase heeft geen betrekking op het doorgeven van wijzigingen, zoals verhuizing in het geval van de BRP of overschrijving van de tenaamstelling van een voertuig bij aankoop en verkoop in het geval van de BRV. Relevante basisregistraties De begeleidingscommissie kiest voor een focus op de basisregistraties BRP, NHR en BRI ten behoeve van deze businesscase. In het kader van deze businesscase acht de begeleidingscommissie de overige basisregistraties ook relevant, maar omwille van de doorlooptijd ligt de focus op bovengenoemde basisregistraties. 7

9 De overige basisregistraties worden in de businesscase waar mogelijk meegenomen in de vorm van extrapolatie en in ieder geval kwalitatief. Portalen Zowel de portalen van de register- en bronhouders (gemeentelijke websites, als centrale portalen zoals MijnOverheid kunnen het inzage- en correctierecht ondersteunen met functionaliteit voor presentatie en doorgeleiding. De businesscase betreft het centraal beschikbaar maken van deze functionaliteit en gaat niet in op eventuele portalen van register- en bronhouders. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken (zie de in bijlage B genoemde documentatie) zal niet uitgegaan worden van de realisatie van inzage- en correctiefunctionaliteit in MijnOverheid of andere centrale portalen. De businesscase gaat uit van realisatie van de benodigde inzage- en correctiefunctionaliteit bij de betreffende register- en bronhouders (zoveel mogelijk centraal) en gebruik van portalen zoals MijnOverheid voor presentatie en doorgeleiding. Belang en spontane raadpleging De businesscase gaat ervan uit dat de burger er belang bij heeft zijn gegevens correct in de basisregistraties op te laten nemen. De businesscase heeft in principe geen betrekking op maatregelen die fraude tegengaan (met opzet verkeerd geregistreerd staan). Dat wil zeggen dat de businesscase zich niet richt op maatregelen tegen fraude (ook geen identiteitsfraude), maar dat vermeden fraude mogelijk wel tot de effecten behoort die in de businesscase geïnventariseerd worden. Voor ieder van de basisregistraties sluiten we aan bij een specifiek belang van de burger. Dat wil zeggen dat we aansluiten bij activiteiten en gebeurtenissen van de burger waarbij geregistreerde gegevens een belangrijke rol spelen. Dit lichten we per basisregistratie en/of uitvoeringsorganisatie nader toe. De geïdentificeerde activiteiten en gebeurtenissen vormen ook een aanknopingspunt voor de businesscase in kwantitatieve zin (bij welke activiteiten en gebeurtenissen van de burger zal hij zijn gegevens willen inzien). We houden er rekening mee dat er situaties zijn waarin de registratie fout is, maar burgers en bedrijven niet om correctie zullen verzoeken vanwege ontbrekend belang Nulalternatief in kwantitatieve zin Uit interviews hebben we de volgende gegevens kunnen ophalen met betrekking tot de huidige situatie van de uitoefening van het inzage- en correctierecht: Agentschap BPR stelt jaarlijks mee te werken aan enkele honderden vragen tot inzage in gegevens in de BRP (dit komt de facto overeen met het aantal vragen tot inzage in de BRP bij gemeenten) en stelt jaarlijks enkele tientallen doorgevoerde correcties op de BRP te zien; bij de Belastingdienst varieert het aantal herstellingen in de BRI naar aanleiding van gebruik van foutieve gegevens in de jaren 2009 tot en met 2013 van 1 tot 29 stuks per jaar, meer dan 85% van het aantal correctieverzoeken leidt niet tot een aanpassing (overigens bedraagt volgens 8

10 opgaven van de Belastingdienst het aantal terugmeldingen van CAK, SVB en DUO op het inkomensgegeven in de BRI ook slechts enkelen per jaar); bij DUO bedraagt het aantal gevraagde inzagen 60 stuks in 2013, het aantal correctieverzoeken bedroeg 7 stuks in 2013, waarvan er 4 gehonoreerd zijn en allemaal foutieve registratie betroffen van onderwijs- en diplomagegevens; dat wil zeggen dat deze niet de foutieve registratie in een basisregistratie betroffen. SVB, UWV en CAK verwijzen door naar de bronhouder (voor de BRP, BRI en NHR respectievelijk de gemeente, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel) voor de uitoefening van het inzageen correctierecht op gegevens in basisregistraties. Als gevolg daarvan bestaat bij SVB, UWV en CAK geen inzicht hoe vaak inzage- en correctierecht op gegevens in de door hen gebruikte basisregistraties plaatsvindt. Uit het voorgaande concluderen we dat burgers slechts zeer zelden gebruik maken van het inzagerecht en het correctierecht; het gaat om zeer kleine aantallen. 9

11 3. Projectalternatief 3.1. Ambitieniveau De businesscase richt zich op het digitaal overzichtelijk en in samenhang presenteren van de in basisregistraties geregistreerde gegevens en het van daaruit direct toeleiden naar digitale hulpmiddelen om correctie te vragen, die zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande procedures. Het digitaal en in samenhang presenteren betreft de ten behoeve van deze businesscase gekozen invulling van het inzagerecht. Dit omvat ten minste het volgende: alle geregistreerde gegevens worden in een centraal portaal (zoals MijnOverheid) op een toegankelijke en laagdrempelige wijze gepresenteerd; een aantal gegevens uit verschillende basisregistraties wordt samen in één overzicht gepresenteerd (hier valt te denken aan een beginscherm met de voor de burger belangrijkste gegevens, van waaruit alle andere geregistreerde gegevens benaderd kunnen worden), en voor geen enkel gegeven uit een basisregistratie dient opnieuw ingelogd te worden. Voor de uitoefening van het correctierecht worden gebruikers doorgeleid direct vanuit de plaats van presentatie van de gegevens naar digitale hulpmiddelen. Deze digitale hulpmiddelen dienen ertoe het verzoek tot correctie digitaal te doen plaatsvinden en in te dienen bij het ambt dat bevoegd is de correctie in uitvoering te nemen. Ten behoeve van deze businesscase nemen we ter vereenvoudiging aan dat een verzoek tot correctie van niet-authentieke gegevens in een basisregistratie, terwijl deze gegevens wel authentiek zijn in een andere basisregistratie, het proces voor correctie wordt gevolgd van deze andere basisregistratie. Na digitale aanlevering van het verzoek tot correctie, kan de uitvoering van de correctie al dan niet op digitale wijze plaatsvinden. Doordat meer gegevens beschikbaar worden gemaakt in MijnOverheid, dient opnieuw afgewogen te worden of het huidige niveau van authenticatie met DigiD nog volstaat. Mogelijk dient een hoger authenticatieniveau van DigiD ingevoerd te worden, dan wel van het toekomstige eid Stelsel BRP, voorheen GBA en RNI (gemeenten) De businesscase veronderstelt dat BRP-gegevens reeds in te zien zijn via gemeentelijke websites en MijnOverheid. Toeleiding van door de burger gewenste correcties zijn niet goed geregeld in de portalen (en in de achterliggende diensten). Er wordt nu in MijnOverheid slechts in tekst verwezen naar de gemeente, niet naar de relevante gemeente noch naar de relevante webpagina van de gemeente noch naar een centrale voorziening voor het aanvragen van correctie. De businesscase beschouwt de effecten van het structureel inrichten van de mogelijkheid tot correctie primair via genoemde digitale portalen. De andere (niet digitale) wegen tot correctie blijven bestaan en kunnen worden gebruikt door burgers. De burger heeft belang bij correcte registratie bij de volgende aanleidingen: een aanvraag bij een bestuursorgaan (waaronder belastingen, vergunningen, uitkeringen en toeslagen), aangifte van 2 Kamerstukken II 2013/14, , nr

12 belastingen en aangifte bij de burgerlijke stand. Daarnaast zal een aantal burgers spontaan genoemde digitale portalen van de overheid bezoeken NHR (Kamer van Koophandel) Een burger heeft inzage in zijn eigen gegevens door middel van een uittreksel uit het NHR. Uittreksels zijn digitaal aan te vragen, openbaar en verkrijgbaar tegen een bij wettelijk voorschrift vastgestelde vergoeding. Aan de balie bij vestigingen van de Kamer van Koophandel zijn de burger betreffende gegevens kosteloos in te zien. Het NHR en MijnOverheid bieden de burger momenteel geen functionaliteit om alle registraties in het NHR op te vragen die hem betreffen. Immers, er is momenteel geen openbare mogelijkheid tot zoeken in het NHR op persoonsnaam. Inzagerecht op de burger betreffende gegevens in het NHR is voorzien voor realisatie in 2014 in MijnOverheid. De Handelsregisterwet maakt eigenaren en bestuurders van rechtspersonen verantwoordelijk voor het te allen tijde juist en volledig ingeschreven staan in het NHR. De Handelsregisterwet 2007 kent geen grondslag voor het correctierecht, hiervoor wordt teruggevallen op de Wbp. 3 De businesscase beschouwt de effecten van het structureel inrichten van de mogelijkheid NHRgegevens te presenteren in de portalen, ten minste in MijnOverheid door middel van koppeling via het BSN van de betrokkene en koppeling via het adres van de betrokkene. Zo wordt mogelijk dat de in het NHR ingeschreven organisaties gepresenteerd worden: die gevestigd zijn op het adres van de betrokkene, of die toebehoren aan de betrokkene (zoals bedoeld in art. 10, tweede lid Handelsregisterwet 2007). De businesscase heeft geen betrekking op het correctierecht op gegevens in het NHR BRI (Belastingdienst) Gegevens in de BRI zijn deels reeds in te zien via websites van de overheid, zoals en Directe inzage in de BRI via MijnOverheid is voorzien in In MijnOverheid en genoemde websites van overheden waarop BRI-gegevens zijn in te zien, wordt de mogelijkheid tot correctie/bezwaar (nog) niet genoemd. Toeleiding van door de burger gewenste correcties is te vinden op en betreft een algemene mogelijkheid tot bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting voor particulieren. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten correctieverzoeken. Beide vinden plaats in de vorm van een door de burger in te dienen bezwaar. Ten eerste kan de burger een nieuw feit aandragen op grond waarvan bezwaar wordt gemaakt tegen het vastgestelde inkomen (vrijwel altijd naar aanleiding van aangifte inkomstenbelasting). Ten tweede kan correctie plaatsvinden als uitkomst van een bezwaar indien de Belastingdienst een administratieve fout heeft gemaakt. 3 Overigens is het belang van het correctierecht op grond van de Wbp voor het NHR beperkt doordat het NHR is gebaseerd op het uitgangspunt dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor verkeerde gegevens bij de geregistreerde ligt. 11

13 We concluderen dat digitaal ondersteund inzagerecht op BRI-gegevens via MijnOverheid reeds voorzien is en digitaal ondersteund correctierecht dan tevens gerealiseerd kan worden middels doorverwijzing naar De andere (niet digitale) wegen tot inzage en correctie blijven bestaan en kunnen worden gebruikt door burgers. De burger heeft belang bij correcte registratie in het kader van belastingen en eigen bijdragen en bij aanvragen voor uitkeringen en toeslagen. De businesscase gaat ervan uit dat in die gevallen, bij geconstateerde foutieve registratie, een deel van de niet-kwaadwillende burgers een correctieverzoek middels bezwaarschrift zullen doen. Welk deel van de burgers een correctieverzoek zal doen na constatering van foutieve registratie, hangt onder andere af van het belang en de laagdrempeligheid waarmee het correctieverzoek kan worden gedaan. 12

14 4. Inventarisatie van kosten, baten en risico s 4.1. Algemeen kader Het voorgaande geeft richting aan de zoektocht naar kosten, baten en risico s. In de volgende paragrafen worden de aspecten uit onderstaande tabel uitgewerkt. Baten Kosten Risico s Bedrijfsvoering overheid Financiële baten bij overheden door verbeterde datakwaliteit (bij afnemers van basisregistraties). Efficiency doordat inzage voortaan digitaal plaatsvindt en niet langer telefonisch, schriftelijk of aan de balie wordt gevraagd. Realisatie van het concept door centrale overheden (eigenaren basisregistraties, MijnOverheid en het bedrijvenloket). Verbeteringen bij gemeenten om correctieverzoeken sneller af te handelen. Transitie-uitgaven. Gewijzigde structurele kosten. Grote geldstromen Vermeden fraude Fraude doordat correctieverzoeken laagdrempeliger worden. Maatschappelijke effecten Kwalitatieve baten van verhoogd vertrouwen van burgers en bedrijven in een overheid die zorgvuldig met gegevens van burgers en bedrijven om gaat. Reputatie- en afbreukrisico s op het gebied van privacy en informatiebeveiliging Financiële baten bij overheden door verbeterde datakwaliteit Hier werken we de baten uit die optreden bij de uitvoeringsorganisaties UWV, SVB, DUO en CAK doordat gewerkt wordt met gegevens uit basisregistraties van hogere kwaliteit. Alle genoemde uitvoeringsorganisaties geven aan alleen de BRP op grote schaal te gebruiken. De uitvoeringsorganisaties stellen dat met name baten te realiseren zijn bij de uitvoering van regelingen waar het adresgegeven onderdeel vormt van de grondslag voor een toekenning. Door toenemende digitalisering neemt het belang van de juistheid van het adresgegeven in de BRP waar dat adresgegeven geen rol speelt in de grondslag een steeds kleinere rol in. Onderstaande tabel vat de structurele baten samen. Deze worden na de tabel toegelicht. 13

15 Alle bedragen x Ondergrens Bovengrens UWV CAK 0,7 3,6 SVB 4 0,3 1,3 DUO Totaal 1,0 4,9 UWV UWV heeft op enig moment circa 1,3 miljoen cliënten. Daarvan zijn er circa (slechts 0,26%) met de status VOW. Daarnaast is in de analyse uitgegaan van personen in onderzoek in de BRP. Onjuistheid van gegevens in de BRP leidt niet direct tot activiteiten bij UWV die te vermijden zouden zijn geweest. Burgers met de status VOW veroorzaken bij UWV de volgende lasten: burgers die contact opnemen met UWV met betrekking tot het verkeerd geregistreerd staan (19 telefoontjes in 2013 met dit onderwerp, ieder met een gemiddelde duur van 2 minuten); er wordt een brief gestuurd (aan het laatst bekende adres) ter opheldering van de adresgegevens (we nemen in de analyse aan dat dit inclusief opvolging circa een half uur per stuk kost). Deze last zal vanaf 1 juli 2014 grotendeels verdwijnen, doordat UWV niet meer uit zal betalen aan burgers met een VOW-status. Dit zal naar verwachting het aantal burgers met de status VOW binnen de populatie van UWV sterk doen verminderen. Voor burgers met adresgegevens met de status in onderzoek vinden momenteel geen additionele activiteiten plaats bij UWV. UWV schat in dat er door laagdrempelig inzage- en correctierecht 5% tot 25% minder gevallen van in onderzoek of een verkeerd adresgegeven zullen zijn. Het monitoren van de populatie in onderzoek brengt echter weer extra uitvoeringskosten met zich mee. Overigens stapt UWV over op gebruik van de MijnOverheid berichtenbox en zal burgers veelal niet langer een brief sturen. De verwachting daarvan is, gezien het feit dat de berichtenbox behouden blijft bij een fysieke verhuizing, dat een groter deel van de burgers zal reageren op de oproep ter opheldering van de adresgegevens. Hierdoor zal nog een deel van de potentiële besparingen van UWV vanwege het inzage- en correctierecht verdampen. CAK Het CAK baseert zich bij het vaststellen van de eigen bijdrages voor thuiszorg en zorg in een verpleeghuis onder andere op gegevens uit de BRI (inkomen van het jaar t-2) en de BRP (adresgegevens, huishoudsamenstelling en overlijden). Het CAK hanteert het principe dat BRI en BRP authentieke gegevens bevatten die correct zijn. Correspondentie kan plaatsvinden op een ander adres dan het adres in de BRP, omdat de cliënten opgenomen kunnen zijn in een 4 Hier is sprake van een verdampende besparing door toenemend gebruik van de MijnOverheid berichtenbox. De reeks is in de tekst onder SVB volledig opgenomen. 14

16 verpleeghuis en/of sprake is van bewindvoerderschap. In die gevallen is het adres in de BRP in de bedrijfsvoering van het CAK van beperkt belang. Doorverwijzen bij bezwaar In 0,15% van de gevallen leidt een verzonden beschikking tot bezwaar. Formeel kan alleen bezwaar worden gemaakt tegen beslissingen van het CAK, niet tegen verkeerde gegevens in de BRP of BRI. Bezwaren die betrekking hebben op de BRP of BRI worden doorverwezen. Niet duidelijk is welk deel van het totaal aantal bezwaren dit betreft. Gaan we uit van beschikkingen per jaar, 0,15% bezwaar waarvan circa 50% toerekenbaar is aan verkeerde gegevens in de BRI of BRP, 5% tot 25% verbetering van gegevens mogelijk door laagdrempelig inzage- en correctierecht en een half uur afhandelingstijd om de cliënt door te verwijzen naar de Belastingdienst of gemeente, dan concluderen we een besparingspotentieel van 0,7 duizend tot 3,6 duizend per jaar. Bij correcties wacht het CAK af totdat geautomatiseerd de gecorrigeerde gegevens ontvangen worden van de basisregistraties. Het CAK verwijst de burger naar de gemeente voor correcties op de BRP en naar de Belastingdienst voor correcties op de BRI. SVB Voor het vaststellen van de status volksverzekering en het toekennen van recht op AOW, Anw en AKW gebruikt de SVB met name de BRP. Een aantal soorten fouten in de BRP en het niet overeenstemmen van de BRP met andere registraties leiden bij de SVB tot onderzoek. Alleen fouten die voorkomen kunnen worden door een burger met laagdrempelig inzage- en correctierecht, zijn relevant in deze businesscase. In die gevallen zou onderzoek door de SVB te vermijden zijn. Uit analyse door de SVB, in het kader van deze businesscase, blijkt dat de meest voorkomende fouten in registraties niet (redelijkerwijs) door burgers te ontdekken zijn ook niet indien het inzagerecht digitaal ondersteund en uitgebreid wordt. Adresgegevens kunnen wel door burgers worden geverifieerd. Retourpost Meest concreet met betrekking tot onjuiste adresgegevens zijn retour komende poststukken bij de aanschrijving door de SVB op 64,5-jarige leeftijd van aanstaande AOW-gerechtigden. Bij de aanschrijving wordt het adres in de BRP gebruikt. In 2013 kwamen van poststukken 218 stuks (0,1%) retour. Indien we, zoals bij UWV, aannemen dat 5% tot 25% verbetering optreedt door laagdrempelig inzage- en correctierecht, een half uur afhandelingstijd en een uurtarief 5 van 48, dan concluderen we een potentiële besparing van 0,3 tot 1,3 duizend per jaar. Deze zal op termijn snel afnemen zodra meer burgers de MijnOverheid berichtenbox gebruiken en hun aanschrijving door de SVB digitaal zullen ontvangen. Daardoor schatten we dat de ondergrens van de besparing van 2016 tot en met 2019 ev. over de jaren lineair afneemt van bovengenoemde 0,3 duizend tot 0,1 duizend per jaar. Mutatis mutandis loopt de bovengrens af van bovengenoemde 1,3 duizend tot 0,2 per jaar. 5 Hafir A8.04A, kostendekkend tarief per uur. 15

17 Bij de Anw en AKW komt bovenstaande niet voor, omdat voor die burger in die gevallen nog kortgeleden bij de gemeente aangifte is gedaan (respectievelijk van overlijden of geboorte). DUO Het grootste deel van de communicatie met cliënten van DUO verloopt digitaal via Het adresgegeven in de BRP speelt in de processen van DUO ter communicatie met cliënten daardoor een beperkte rol. In de toekenningsfase heeft een student een groot belang om zijn in de BRP opgenomen adresgegevens op orde te houden (via de gemeente). Het adresgegeven is voor DUO van belang bij de vaststelling van het recht op de zogenoemde uitwonende beurs. Het aantal gevallen waarin ten onrechte een uitwonende beurs wordt toegekend, kan naar verwachting niet verlaagd worden door een laagdrempelig inzage- en correctierecht. Immers, er is in die gevallen steeds sprake van opzet, waar een burger bij confrontatie van zijn (reeds met opzet onjuiste) BRP-gegevens niet geneigd zal zijn deze te corrigeren, waardoor geen recht meer bestaat op een uitwonende beurs. In de terugbetalingsfase heeft een voormalig student minder belang om zijn gegevens op orde te houden, en zal in die situatie indien sprake is van opzet niet vanwege de terugbetaling aan DUO geneigd zijn gebruik te maken van een vorm van correctie. We concluderen dat de besparingen voor DUO nihil zijn Efficiency door digitale afhandeling inzage- en correctierecht Voor het NHR en de BRI bestaan reeds mogelijkheden voor burgers inzage te verkrijgen in de van hen geregistreerde gegevens. In het geval van het NHR biedt een elektronisch uittreksel deze mogelijkheid. In 2014 zullen het NHR en de BRI worden opgenomen in MijnOverheid en is als zodanig meegenomen in het nulalternatief in deze businesscase. Voor de BRP, waarvoor gemeenten het inzagerecht bieden, volgt hier een uiteenzetting. Onderstaande tabel vat de structurele baten samen. Deze worden na de tabel toegelicht. Alle bedragen x Ondergrens Bovengrens Agentschap BPR 4,8 19 Gemeenten 4,8 19 Totaal 9,6 38 BRP (gemeenten) Inzagerecht Het Agentschap BPR stelt dat het gebruik van het inzagerecht bij de gemeente op gegevens in de BRP maximaal enkele honderden keren per jaar in Nederland voorkomt. Dit lijkt overeen te komen met de stelling van de gemeente Den Haag die aangeeft dat dit in die gemeente maximaal tien keer per jaar voorkomt. Niet duidelijk is hoe vaak het de burger te doen is om de geregistreerde gegevens of de verstrekkingen (waarvan de registratie ook onderdeel vormt van de BRP). 16

18 Agentschap BPR en gemeenten stellen dat het gebruik van het inzagerecht is toegenomen over de laatste jaren. Dit zou met name veroorzaakt zijn doordat burgers steeds vaker geconfronteerd worden met de van hen geregistreerde gegevens. Dit levert hoewel beperkt een toenemende werklast op voor gemeenten. Gemeenten vrezen een versterking van deze trend indien de digitale ondersteuning van het inzagerecht in MijnOverheid uitgebreid wordt. Deze potentieel toenemende werklast door digitale ondersteuning van het inzagerecht is een risico voor gemeenten. Gaan we er daarentegen vanuit dat met digitale ondersteuning van het inzagerecht in MijnOverheid de burger volledig inzage heeft, waardoor de noodzaak vervalt voor de burger om bij de balie van de gemeente inzage te vragen, dan is een besparing mogelijk. In de huidige situatie stuurt de gemeente een vraag om inzage door naar het Agentschap BPR. Het Agentschap BPR maakt een volledige uitdraai op papier van de gegevens in de BRP die de burger betreffen. De gemeente verstrekt de gegevens op papier aan de burger en licht de gegevens toe, indien gewenst. In het projectalternatief (beoogde toekomstige situatie) gaan we ervan uit dat deze activiteiten volledig te vermijden zijn. We nemen aan dat het inzagerecht 200 tot 400 keer per jaar wordt uitgeoefend, en het Agentschap BPR en de gemeente ieder een half uur tot een uur besteden. Op basis daarvan zou in totaal 9,6 duizend tot 38 duizend per jaar te besparen zijn (waarvan de helft bij het Agenstschap BPR en de helft bij alle gemeenten gezamenlijk). Correctierecht Voor het correctierecht op de BRP concluderen we dat het feitelijk niet laagdrempeliger wordt (zie paragraaf 4.5 onder Ontvangen van elektronische correctieverzoeken op BRP-gegevens door gemeenten ). Daarmee gaan we ervan uit het aantal keer dat het correctierecht uitgeoefend wordt niet zal wijzigen. Ook wijzigt de wijze van afhandeling niet. Daardoor zijn er geen baten Vermeden fraude Inzagerecht De digitale ondersteuning van het inzagerecht sec leidt niet tot vermeden fraude. Immers, door inzagerecht wijzigen geen gegevens in de basisregistraties, waarop bestuursorganen zich baseren bij het toekennen van een recht (bijvoorbeeld een toeslag, een teruggaaf, een vergunning of een dienst van de overheid). Wel kan betoogd worden dat de burger beter zicht heeft op de (al dan niet foutieve) gegevens die de overheid van hem geregistreerd heeft, waardoor de burger beter in staat is om zijn kansen in te schatten dat frauduleus handelen succesvol zal zijn c.q. onbestraft zal blijven. Het laagdrempelig maken van het inzagerecht door digitale ondersteuning stelt de burger nog beter in staat de informatiepositie van de overheid in te schatten. Dit draagt mogelijk een risico met zich mee op meer fraude en calculerend gedrag. Correctierecht De digitale ondersteuning van het correctierecht geeft aan burgers de mogelijkheid om laagdrempelig aan een bronhouder een signaal af te geven dat gegevens niet correct zijn en de daarbij behorende bewijsstukken/brondocumenten bij te leveren. De bronhouder zal een onderzoek instellen en eerst na afronding van het onderzoek beslissen of het gegeven aangepast moet worden. We gaan ervan uit dat een burger het signaal spontaan afgeeft (na geconfronteerd te zijn met de door de overheid foutief geregistreerde gegevens) of indien de burger een belang heeft bij 17

19 het correct geregistreerd staan (bijvoorbeeld voor de succesvolle aanvraag van een toeslag, een teruggaaf, een vergunning of een dienst van de overheid). Tot zover zien wij geen aangrijpingspunt voor het correctierecht bij het vermijden van fraude. Wel kan betoogd worden dat door de eenmaal correcte gegevens fraude in de toekomst vermeden kan worden. Dit zou een indirect naar onze mening uiterst onzeker effect zijn. We doen hierbij een poging dit effect te schatten. Volgens de Issuemonitor Fraudebestrijding vindt de meeste fraude plaats op het terrein van bijstands- en WW-uitkeringen. 6 Naar de omvang van fraude met adresafhankelijke regelingen in de sociale zekerheid wordt door overheden regelmatig onderzoek gedaan. In deze fraudeonderzoeken wordt echter geen specificatie naar oorzaak van de schade opgemaakt. Daardoor is op basis van het beschikbare cijfermateriaal niet te achterhalen welk deel van de schade samenhangt met onjuiste of ontbrekende GBA-adresgegevens. In 2011 is voor 153 miljoen sociale zekerheidsfraude geconstateerd. 7 In 4% tot 5% van de inschrijvingen in de GBA blijkt het woonadres niet correct te zijn. 8 Vereenvoudigen we de zaak door ervan uit te gaan dat bij fraude in de helft van het aantal gevallen het adresgegeven een belangrijke rol speelt en in de andere helft van het aantal gevallen het inkomensgegeven een belangrijke rol speelt, dan betekent dit dat de helft van de 153 miljoen sociale zekerheidsfraude door 4% tot 5% (we rekenen met 5%) van de circa 16 miljoen ingeschrevenen wordt gepleegd 9. Dit komt overeen met gemiddeld 96 per burger waarvan het adresgegeven foutief is geregistreerd en die daarmee fraudeert. Gaan we er bovendien vanuit dat zoals eerder gesteld in paragraaf 4.2 het inzage- en correctierecht 5% tot 25% van de voorkomende gevallen vermijdt, dan lijdt dit tot het beeld in onderstaande tabel, waarin de baten van dit indirecte effect worden afgezet tegen het aantal correcties dat per jaar meer wordt doorgevoerd dan in het nulalternatief (huidige situatie: 20 à 50 correcties per jaar). Alle bedragen x % 25% 100 correcties meer 0,5 2,4 500 correcties meer 2,4 12, correcties meer 4,8 23,9 Bovenstaande laat eventuele vermeden kosten voor opsporing en handhaving nog buiten beschouwing. 6 Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van niet en verkeerd geregistreerde personen in de GBA, Considerati en ID Management Centre, Integrale Rapportage Handhaving 2011, Ministerie van SZW, Momentopname kwaliteit GBA 2009, Verdonck, Klooster & Associates; Momentopname kwaliteit GBA 2010, PricewaterhouseCoopers; Momentopname kwaliteit GBA 2011, Deloitte. 9 Deze aanname doet geen recht aan burgers die niet met opzet foutief staan ingeschreven en geen fraude plegen. Ook is voorstelbaar dat fraude wordt gepleegd door middel van andere gegevens dan het adresgegeven, waaronder gegevens buiten de basisregistraties. Meervoudige fraude door dezelfde persoon is ook buiten beschouwing gelaten. Desalniettemin is genoemde 4% tot 5% onze beste schatting. 18

20 4.5. Kosten Onderstaande tabel bevat de samenvatting van de geschatte realisatiekosten en geschatte structurele kosten. Deze worden na de tabel toegelicht. Alle bedragen x Organisatie Realisatie Structureel Functionaliteit specifiek voor de BRP Infrastructuur specifiek voor de BRP Agentschap BPR Agentschap BPR Functionaliteit specifiek voor de NHR KvK Functionaliteit specifiek voor de BRI Belastingdienst Aanpassingen MijnOverheid Logius Ontvangen correctieverzoeken BRP Gemeenten Totaal BRP Voor het gedefinieerde ambitieniveau dient functionaliteit ontwikkeld te worden die persoonsgegevens op een voor de burger begrijpelijke manier presenteert. We stellen ons voor dat een module ontwikkeld wordt die tussen de BRP en MijnOverheid in staat, die op vraag vanuit MijnOverheid gegevens uit de BRP zo aanlevert aan MijnOverheid, dat in MijnOverheid geen inhoudelijke bewerkingen op gegevens nodig zijn. Het gaat dan met name om: weglaten wat niet van toepassing is 10 ; weglaten wat niet getoond mag worden (bijvoorbeeld adresgegevens van kinderen indien de ouder niet het ouderlijk gezag heeft of de kinderen ouder dan 18 jaar zijn); gegevens uit verschillende persoonslijsten tonen, immers een burger komt bijvoorbeeld ook op de persoonslijsten van ouders, kind(eren) en (ex-)partner voor, en toevoegen van gegevens die momenteel nog niet getoond worden in MijnOverheid, zoals kiesgerechtigd zijn, gegevens over reisdocumenten, detentie en gezagsverhoudingen. De gegevens die gepresenteerd dienen te worden, zijn reeds beschikbaar in de BRP. Mogelijk speelt ook een aanpassing van het autorisatieniveau van MijnOverheid. We schatten een dergelijke module op circa 500 functiepunten. Rekenend met per functiepunt, schatten we de realisatiekosten op 625 duizend. Voor de structurele kosten rekenen we met een maximum van 30% van de realisatiekosten, in dit geval 188 duizend per jaar. We gaan ervan uit dat infrastructuur bij het Agentschap BPR voorhanden is, waar deze module aan toegevoegd kan worden, ondanks dat het hier een separate module betreft. De infrastructuurkosten schatten we voor enkele servers en bijbehorende beveiliging en beheer en dergelijke op eenmalig 60 duizend en circa 18 duizend per jaar (jaarlijkse kosten bedragen 30% van investeringen). NHR 10 Momenteel worden bijvoorbeeld nog immigratie en emigratiegegevens getoond, ook als de betreffende burger nooit is geïmmigreerd of geëmigreerd. Datzelfde geldt voor de aanduiding in onderzoek. 19

21 Het bieden van inzage in de NHR via MijnOverheid vormt reeds onderdeel van het nulalternatief. Toeleiding naar de mogelijkheid tot het doen van een correctieverzoek is bij het NHR niet van toepassing. We concluderen dat er geen meerkosten gemaakt moeten worden in het projectalternatief. BRI Inzage in gegevens in de BRI via MijnOverheid is voorzien in het nulalternatief. Correctieverzoeken met betrekking tot het inkomensgegeven kunnen reeds door de Belastingdienst online worden ontvangen. Er behoeft daarvoor geen aanpassing plaats te vinden, of althans achten we de kosten daarvoor nihil. MijnOverheid De aanpassingen aan MijnOverheid betreffen de volgende: wijziging van de interactie met de BRP (NHR en BRI zijn inmiddels inbegrepen in het nulalternatief) voor zover nog nodig na realisatie van de functionaliteit hierboven genoemd onder BRP ; in samenhang tonen van een aantal voor de burger belangrijke gegevens uit verschillende basisregistraties, en doorgeleiden van correctieverzoeken naar het juiste loket bij het juiste bevoegde gezag. Het in samenhang tonen van gegevens uit verschillende registraties is nieuw in MijnOverheid. Kort gezegd, vereist dit ten eerste afstemming en/of koppeling op gegevensniveau tussen de verschillende basisregistraties en ten tweede functionaliteit binnen MijnOverheid om aan de hand van gegevens uit de ene registratie gegevens uit een andere registratie op te halen en te tonen. Om ons een beeld te vormen bij de complexiteit van dergelijke functionaliteit gaan we uit van een overzicht van gegevens dat aan de burger in één oogopslag ten minste het volgende toont (voor zover van toepassing voor de betreffende burger): NAW-gegevens uit de BRP; Relaties met andere personen uit de BRP; WOZ- en kadastrale gegevens op basis van het woonadres uit de BR-WOZ en BRK; Inkomensgegeven uit de BRI, en Kentekens van actieve te naam gestelde voertuigen uit de BRV. Voor de doorgeleiding van correctieverzoeken stellen we ons voor dat de huidige voorziening Samenwerkende Catalogi uitgebreid kan worden, zodat het mogelijk wordt daarin het juiste online loket van een gemeente op te zoeken voor correctieverzoeken op BRP-gegevens (zie ook de paragraaf hierna met betrekking tot het ontvangen van correctieverzoeken door gemeenten). We schatten een dergelijke wijziging van MijnOverheid in op circa 300 functiepunten. Rekenend met per functiepunt, schatten we de realisatiekosten op circa 375 duizend. Voor de structurele kosten rekenen we met een maximum van 30% van de realisatiekosten, in dit geval 113 duizend per jaar. We gaan ervan uit dat geen additionele kosten optreden voor infrastructuur. 20

22 Ontvangen van elektronische correctieverzoeken op BRP-gegevens door gemeenten Na een korte rondgang bij gemeenten, blijken zeer weinig gemeenten een online voorziening te bieden voor het aanleveren van correctieverzoeken op BRP-gegevens. Van de G4 biedt alleen de gemeente Amsterdam een dergelijke voorziening. Bij een correctieverzoek dienen bewijsstukken ter onderbouwing meegeleverd te worden. Dit is mogelijk reden voor gemeenten om burgers aan de balie te willen ontvangen bij een correctieverzoek. Ook is geen standaardmethode beschikbaar voor burgers voor het indienen van verzoeken in het algemeen bij gemeenten, zoals deze wel beschikbaar is voor bedrijven in de vorm van de Berichtenbox Bedrijven. We stellen ons daarom voor dat op korte termijn realistisch is om burgers vanuit MijnOverheid in het geval van een correctieverzoek door te verwijzen naar de online mogelijkheid van een gemeente om een afspraak te maken bij de balie burgerzaken. Op termijn, wanneer gemeenten de elektronische aanlevering van een correctieverzoek accepteren, zou overgestapt kunnen worden op het elektronisch aanleveren van een correctieverzoek. Dit nemen we nu niet mee. Op basis hiervan gaan we ervan uit dat gemeenten nu geen aanpassing behoeven te doen. Verbeteringen bij gemeenten om correctieverzoeken sneller af te handelen. Uit interviews met de gemeente Den Haag en gemeente Amsterdam blijkt dat de doorlooptijd van een correctieverzoek sterk afhangt van het te corrigeren gegeven. Eenvoudige correctieverzoeken waarbij een kennelijke administratieve fout is gemaakt in het adresgegeven is doorgevoerd binnen één of enkele dagen. Afhandeling van een correctieverzoek duurt doorgaans tot twee weken in gevallen waarin burgers nadere stukken dienen aan te leveren en/of de gemeente van andere partijen afhankelijk is. Correctieverzoeken die betrekking hebben op buitenlandse aangelegenheden, zoals een buitenlandse burgerlijke stand en/of vraagstukken met betrekking tot de nationaliteit, kunnen tot een half jaar doorlooptijd in beslag nemen. Voornaamste reden voor deze lange doorlooptijd zijn de bewijsstukken die de burger dient te overleggen en die aan wettelijke vereisten dienen te voldoen. Hoewel slechts met enkele gemeenten gesproken is, begrijpen wij uit interviews dat sneller afhandelen van correctieverzoeken met name mogelijk wordt door aanpassingen c.q. vereenvoudiging van het wettelijk kader. We zien daarom bij gemeenten geen zinvol te maken kosten om de afhandeling van correctieverzoeken te versnellen Risico s De spreidingsrisico s (wat als aannamen anders blijken uit te vallen) zijn reeds aangegeven in de voorgaande paragrafen. De pure risico s (bijzondere gebeurtenissen met een negatieve invloed en de gevolgen van niet realiseren van de randvoorwaarden) zijn in onderstaande tabel weergegeven. De risico s met de hoogste score van kans*effect vergen de meeste aandacht ten aanzien van maatregelen om de gevolgen te kunnen beheersen. Nr. Risico Kans Effect Impact 21

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014 De terugmeldingsverplichting Datum 22 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De terugmeldvoorziening (TMV)... 4 2 Juridisch kader... 5 3 Procedure op hoofdlijnen... 6 3.1 Algemeen... 6 3.2 De melding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 21 september 2015, 2015-0000685401, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding Toelichting Terugmelden op Handelsregister via Digimelding November 2017 Inleiding In het stelsel van basisregistraties is het van belang dat de gegevens van elk basisregister correct zijn en blijven.

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Hoe maken we de baten van Basisregistraties. concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst. Workshop Vrienden van de Basisregistratie.

Hoe maken we de baten van Basisregistraties. concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst. Workshop Vrienden van de Basisregistratie. Implementing Strategy & Innovation Hoe maken we de baten van Basisregistraties concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst Workshop Vrienden van de Basisregistratie 16 november 2010 Amersfoort Als we

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2018, nr. DCB/CZW/S&B;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2018, nr. DCB/CZW/S&B; Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6510 26 februari 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7959 18 maart 2016 Autorisatiebesluit gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 17 juli 2014, 2014-0000393188 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-68 Registratienummer raad 629115 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 629114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Datum 2 juli 2009 Betreft Startbrief RNI > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/ Dienstverlening Regeldruk Informatiebeleid Informatiebeleid Basisvoorzieningen

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Module RNI 20.RNI. Eindterm

Module RNI 20.RNI. Eindterm Module RNI 20.RNI Eindterm 20.01. Landelijke ontwikkelingen De cursist kan het gemeentebestuur en het management van de gemeente informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de Registratie Niet-Ingezetenen

Nadere informatie

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen Datum 1 september 2015 Naam en telefoon Ivar Schoppema, 9848 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Gé

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9482 29 augustus 2018 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van dienstonderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam Terugmelden en onderzoek Gemeente Amsterdam Gebruik gegevens uit de BRP en terugmelden Fraudebestrijding en kwaliteitsverbetering BRP, 27 november 2014 Pilot Gekwalificeerd terugmelden, workshop 3 & 4

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

De Wkpb wordt vernieuwd

De Wkpb wordt vernieuwd De Wkpb wordt vernieuwd Ad van der Meer, projectleider Beter Kenbaar Realisatie in samenwerking met de VNG Wat vooraf ging 2007 invoering Wkpb > doel integrale kenbaarheid publ.beperkingen Echter: compromissysteem

Nadere informatie

Logisch Ontwerp GBA Registratie levenloos geboren kinderen

Logisch Ontwerp GBA Registratie levenloos geboren kinderen Logisch Ontwerp GBA 3.11 Registratie levenloos geboren kinderen Agenda Oorsprong van de wijziging Voorwaarden voor registratie Technische afweging Levenloos aangegeven kind Registratie Verstrekken van

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel Rapport Het belang van een correct adressenbestand Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Datum: 8 juni 2015 Rapport: 2015/089 2 SAMENVATTING De Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: In het verzoek van 7 februari 2014, 2014-0000079227, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5526 5 februari 2019 Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met

Nadere informatie

Gefundeerde inschatting gebruik GDI

Gefundeerde inschatting gebruik GDI Gefundeerde inschatting gebruik GDI Resultaten Versie.4 - bij modelversie.1 Joland van der Heijden Steffie Janssen 27 maart 217 Het project op hoofdlijnen Gegevens verzameld via bureauonderzoek. Transparant

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9390 26 februari 2018 Autorisatiebesluit voor de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618250, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5414 1 februari 2019 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2019,

Nadere informatie

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) 33555 Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) Nr. 3 Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding De Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Agendanummer: Registratienummer: Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend

Agendanummer: Registratienummer: Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend Purmerend, 6 september 2011 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling Op 1 april 2007 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke basisadministratie (wet GBA) in werking getreden en is de

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Toetsplan M9 Migratie

Toetsplan M9 Migratie Toetsplan M9 Migratie Ingangsdatum 0-09-06 Naam van de toets Toetsvorm Toegestane tijd 49 Max. te behalen Cesuur 69% Scoringsregels Toegestane hulpmiddelen Instructies M9 Migratie Gesloten (G) 0 minuten

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Advies concept wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond. Geachte,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Advies concept wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond. Geachte, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018

Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018 At Auditdienst Rijk Ministerie van Financien Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018 Colofon Titel Rapport van feitelijke

Nadere informatie

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten?

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten? AH 1909 2019Z01619 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

RNI en gemeenten Het RNI loket ABO s De RNI in het BRP-stelsel En de praktijk: Vianen, 15 november 2018 RNI loket versus gemeente Nanda Kok-Sandvoort

RNI en gemeenten Het RNI loket ABO s De RNI in het BRP-stelsel En de praktijk: Vianen, 15 november 2018 RNI loket versus gemeente Nanda Kok-Sandvoort RNI en gemeenten Het RNI loket ABO s De RNI in het BRP-stelsel En de praktijk: Vianen, 15 november 2018 Nanda Kok-Sandvoort RNI loket versus gemeente Basisregistratie Personen november 2018 Niet-ingezetenen

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2018

Inschrijving RBB-AWARD 2018 Inschrijving RBB-AWARD 2018 Organisatie: het Kadaster Contactpersonen voor de RBB over deze good practice: Esther van Kooten Niekerk (esther.kootenniekerk@kadaster.nl, 0652481542) Akkoord lid Raad van

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda Agenda Introductie Onze omgeving wordt steeds digitaler De lokale overheid moet aansluiten bij die ontwikkeling MijnOverheid.nl wat is dat? MijnOverheid.nl waarom kan dat? Waar bewegen we naartoe? Levert

Nadere informatie

Privacyverklaring Walvi

Privacyverklaring Walvi Privacyverklaring Walvi Via de online dienst Walvi worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Walvi is een dienst van MIDDAG. MIDDAG (tevens handelend onder de naam Walvi) acht

Nadere informatie

Eén bankrekeningnummer per BSN

Eén bankrekeningnummer per BSN Maatschappelijke kosten-batenanalyse NOTITIE VAN: SBoorsma 11 april 2014 STATUS: Concept VERSIENR: 0.3 1. Inleiding De Belastingdienst hanteert sinds december 2013 één bankrekeningnummer per BSN voor uitgaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 24 Besluit van 21 januari 2019 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Definitief eindrapport, versie 1.0 13 juni 2017 Managementsamenvatting Inleiding De overheid wil verdere stappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, 2013-0000766006, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

PROCEDURE INZAGE- EN CORRECTIERECHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

PROCEDURE INZAGE- EN CORRECTIERECHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Uitvoering door: Privacycoördinator Verantwoordelijke: Bestuur FCP Versie: 1 d.d. 1. Inleiding Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie