Akoestisch Onderzoek V1.4. Pieterskerkgracht 5-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch Onderzoek V1.4. Pieterskerkgracht 5-7"

Transcriptie

1 Akoestisch Onderzoek V1.4 Sportaccommodatie en woonhuis aan de SZ Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV / Adviseurs: Opdrachtgever: Lennard Duijvestijn Stefan Buskermolen Gemeente Leiden T.a.v. de heer E. Bogerd Postbus PC Leiden Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Datum: 20 september 2011 Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel kvk mail web

2 2011 Het GeluidBuro B.V. Niets uit dit rapport mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro b.v. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling (DNR 2005), inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden. Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet op redelijke wijze op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 4 2. Bedrijfssituatie Stedenbouwkundige situatie Bouwkundige situatie Representatieve bedrijfssituatie Openingstijden Wettelijk kader Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit Geluidvoorschriften in het Activiteitenbesluit Maatwerkvoorschriften in het Activiteitenbesluit Bouwbesluit Beoordeling Metingen Meetmethode Meetapparatuur Meetnauwkeurigheid Meetresultaten Samenvatting meetresultaten Bespreking meetresultaten Voorzieningen Uitgangspunten Voorbereidende werkzaamheden Sportzaal Kantine Kleedruimte Toiletten/douches Woonruimte Elektra Ophanging van de boxen in kantine Tot slot Overzicht afbeeldingen, tabellen en bijlagen 19 Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 3

4 1. Inleiding en samenvatting In opdracht van de gemeente Leiden is door Het GeluidBuro onderzoek verricht naar de akoestische aspecten van de sportaccommodatie en het woonhuis aan de -7 te Leiden. Het pand Pieterskerkgracht 7 betreft een monumentale gymzaal die gebruikt wordt als sportaccommodatie waarin voornamelijk vechtsporten worden beoefend en danslessen worden gegeven. is een woning die momenteel bewoond wordt door antikraak. In de huidige situatie zijn zowel als 7 eigendom van de gemeente Leiden. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken in hoeverre mogelijke geluidoverlast (van nr. 7 naar nr. 5 en vice versa) het gebruik van de woning en/of de sportzaal hindert. Om dit te onderzoeken is de sportinrichting getoetst aan de geldende geluidnormen, zoals opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit), waarbij de woning beschouwd is als een woning van derden en is de interne geluidwering getoetst aan het Bouwbesluit. Op 3 mei 2011 is een bezoek gebracht aan het pand. Tijdens dit bezoek heeft de opdrachtgever de representatieve bedrijfssituatie toegelicht en zijn geluidmetingen verricht in het pand en in de directe omgeving. Het optredende geluidniveau in de gymzaal bedraagt circa 80 db(a) stemgeluid en 75 db(a) muziekgeluid tijdens de verschillende activiteiten. De sportaccommodatie wordt niet gebruikt na uur. Zoals in het Activiteitenbesluit staat voorgeschreven, zijn de metingen en berekeningen verricht volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. De akoestische uitgangspunten zijn telefonisch besproken met dhr. Distelbrink van de Milieudienst West-Holland. In het onderzoek zijn de grenswaarden uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit gehanteerd. De grenswaarden voor op de gevels van geluidgevoelige gebouwen zijn met 5 db verlaagd in verband met het stille karakter van de woonwijk. De gehanteerde geluidnormen bedragen: Een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 45, 40 en 35 db(a) op de gevels van geluidgevoelige gebouwen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode; Een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 35, 30 en 25 db(a) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De beoordeling in het kader van het Bouwbesluit vindt plaats aan de hand van de NEN Geluidwering in gebouwen, opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut. In artikel 3.19 van het Bouwbesluit worden de grenswaarden gedefinieerd die van toepassing zijn in onderhavige situatie. De grenswaarden voor luchtgeluid en contactgeluid vanuit de sportzaal naar de woning bedragen respectievelijk 0 db en 0 db. De grenswaarden voor luchtgeluid en contactgeluid vanuit de woning naar de sportzaal bedragen respectievelijk -5 db en 0 db. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd in de gebruiksruimten van de sportaccommodatie (gymzaal, kleedruimte en kantine) en in de verblijfsruimten van de woning (woonkamer en slaapkamers). Onbenoemde ruimten (zoals de zolderverdieping), verkeersruimten (gang en trappen) en bergingen zijn niet opgenomen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de gymzaal, de kantine en in de kleedkamer de volgende gemiddelde geluidniveaus toelaatbaar zijn: Ruimte Toelaatbaar niveau dagperiode Toelaatbaar niveau avondperiode Muziekgeluid Stemgeluid Muziekgeluid Stemgeluid Sportzaal Kantine Kleedkamer Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 4

5 Voor de maximale geluidniveaus (L Amax ) geldt dat deze 20 db(a) en 30 db(a) meer mogen bedragen dan de bovengenoemde waarden voor respectievelijk stemgeluid en popmuziek (geen correctie voor muziekgeluid). In de praktijk blijkt dat muziekgeluid pieken bevat van maximaal 6 tot 10 db(a) en dat piekgeluiden, zoals ook in de onderhavige situatie, geen significante rol spelen. Tevens blijkt dat de isolatie-index voor contactgeluid minimaal +8 db bedraagt en hiermee voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde norm van 0 db. De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid bedraagt minimaal -15 db. Deze waarde voldoet niet aan de eisen uit het Bouwbesluit (0 db). Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het volgende gesteld worden: Het toelaatbare muziekgeluidniveau in de sportzaal is niet toereikend voor het gewenste gebruik; Het toelaatbare stemgeluidniveau in de sportzaal is voldoende voor het gewenste gebruik; De toelaatbare muziek- en stemgeluidniveaus in de kantine zijn niet toereikend voor het gewenste gebruik; Het toelaatbare stemgeluidniveau in de kleedkamer is niet voldoende voor het gewenste gebruik; De isolatie-index voor contactgeluid voldoet op alle punten; De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voldoet op geen enkel punt aan het Bouwbesluit. Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in de monumentale gymzaal zal het esthetische karakter van de ruimte ernstig aantasten en zal, economisch gezien, onrendabel zijn (de kosten wegen niet op tegen de baten). Derhalve worden in deze ruimte geen voorzieningen aangebracht. Het gebruik (de exploitatie) van de sportzaal zal daarom waar mogelijk afgestemd moeten worden aan het toelaatbare geluidniveau. De zaal kan wel gebruikt worden voor (vecht)sporten maar bijvoorbeeld danslessen overschrijden de grenswaarden. Overdag zouden balletlessen gegeven kunnen worden met achtergrondmuziek. Het gebruik van de kantine zal hinder opleveren. Het toelaatbare muziekgeluidniveau is erg laag, en zelfs zonder muziek in de kantine is de kans op geluidsoverlast (voornamelijk stemgeluid) groot. De kantine zal tevens geïsoleerd moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Ten gevolge van deze isolatiewerkzaamheden zullen de toelaatbare geluidniveaus voor muziek en spraak ook omhoog gaan. Zodra de ruimte voldoet aan het Bouwbesluit, is ook de kans op overlast van muziek en spraak aanzienlijk afgenomen. De geluidwering tussen de kleedkamer en de woning voldoet niet aan de normen. Zodra de ruimte voldoet aan het Bouwbesluit, is de kans op overlast van spraak aanzienlijk afgenomen. Ten einde de scheidingsconstructie te kunnen laten voldoen aan alle gestelde eisen, dienen geluidwerende maatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen betreffen het plafond in de kantine en kleedkamer en een voorzetwand in de kleedkamer. Enkele aanvullende voorzieningen zal de kans op overlast verminderen, zoals het dicht zetten van de klepramen in de toiletten en douches. Het GeluidBuro Stefan Buskermolen adviseur Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 5

6 2. Bedrijfssituatie 2.1 Stedenbouwkundige situatie In het oude centrum van Leiden, aan de Pieterskerkgracht, is de monumentale sporthal met aanpandige woning gesitueerd. In onderstaande afbeelding is een luchtfoto weergegeven van de situatie. Binnen de blauwe cirkel bevinden zich de sporthal en de woning. De foto is noordelijk georiënteerd en niet op schaal. Afbeelding 2.1 Situatieschets van de directe omgeving (bron: Googlemaps) Ter verduidelijking van de situatie is een tweetal foto s opgenomen in afbeelding 2.2. Afbeelding 2.2 Foto s van de voorgevel (bron: Googlemaps) Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 6

7 2.2 Bouwkundige situatie Indeling Op afbeeldingen 2.3 en 2.4 zijn de plattegronden van de sporthal en woning weergegeven. De lichtgrijze vlakken behoren tot de sporthal, de woning is donkergrijs gearceerd. slaapkamer tuin woonkamer entree Natte ruimten kleedkamer kantine sportzaal entree opslag Afbeelding 2.3 Plattegrond begane grond Slaapkamer achter Slaapkamer voor vide bordes Afbeelding 2.4 Plattegrond eerste verdieping Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 7

8 Bouwkundige constructies De sportzaal is een monumentale zaal met een zeer fraaie dakconstructie. De kleedkamer en kantine zijn eenvoudig en praktisch ingericht. De woning wordt anti-kraak bewoond, de inrichting en (thermische) isolatie zijn gedateerd. De kleedkamer en kantine van de sportaccommodatie zijn gelegen direct naast de woonkamer en direct onder de slaapkamers van de woning. Op de tweede verdieping van de woning bevindt zich een zolderruimte. Deze zolder kan in de huidige staat niet aangemerkt worden als verblijfsruimte (woon- of slaapkamer) en is daarom volledig buiten beschouwing gelaten in het onderhavige onderzoek. Gevels: Bouwmuren: Verdiepingsvloer woning: Dak sportzaal: Dak woning: Gevelkozijnen: Ongeïsoleerde stenen wanden Steens metselwerk Houten balklaag met vloerdelen, geen vloerafwerking Zadeldak (puntdak) voorzien van pannen, ongeïsoleerd, houten spanten Hellend dak aan voor- en achterzijde, plat dak in het midden Houten kozijnen voorzien van enkel glas 2.3 Representatieve bedrijfssituatie De sportzaal wordt voornamelijk gebruikt door vechtsportverenigingen. Tevens wordt er wekelijks balletles gegeven. De optredende muziekgeluidniveaus tijdens de verschillende activiteiten zullen circa 75 db(a) bedragen. Het stemgeluidniveau zal circa 80 db(a) bedragen. In de kantine wordt achtergrondmuziek ten gehore gebracht. Het stemgeluid bedraagt circa 80 db(a). In de kleedkamer wordt geen muziekgeluid ten gehore gebracht. Het geluidniveau ten gevolge van stemgeluid zal circa 80 db(a) bedragen. 2.4 Openingstijden De sportzaal, kantine en kleedkamer worden in de dag- en avondperiode gebruikt (tot uiterlijk uur). Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 8

9 3. Wettelijk kader 3.1 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit Krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) van toepassing op de sportzaal. Volgens het Activiteitenbesluit voldoet de inrichting aan de criteria voor een inrichting type B. Derhalve zijn de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. 3.2 Geluidvoorschriften in het Activiteitenbesluit Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximale geluidsniveau (L Amax ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van de inrichting en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting geldt, dat de geluidsniveaus in onderstaande tabel niet worden overschreden. Tabel 3.1 Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, in db(a) u u u. Plaats L Ar;LT L Amax L Ar;LT L Amax L Ar;LT L Amax Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw In een geluidgevoelige ruimte van een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw De opgenomen maximale geluidniveaus in de periode tussen tot uur zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Bij het bepalen van de geluidsniveaus wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Het verrichten van sportactiviteiten in de open lucht en het komen en gaan van bezoekers dat hiermee in verband staat, blijven bij het bepalen van de maximale geluidniveaus buiten beschouwing. De grenswaarden zijn niet van toepassing op (delen van) dagen in verband met de viering van: Festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt; Andere festiviteiten of activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of delen van dagen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. 3.3 Maatwerkvoorschriften in het Activiteitenbesluit Het bevoegd gezag mag voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau in een maatwerkvoorschrift (voorheen nadere eis genoemd) grenswaarden opnemen die lager of hoger zijn dan in de standaard voorschriften zijn opgenomen. Het bevoegd gezag mag de waarden alleen verhogen indien in in- en aanpandige geluidgevoelige ruimten een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 35 db(a) wordt gewaarborgd. In onderhavige situatie heeft de gemeente Leiden in een maatwerkvoorschrift bepaald dat de grenswaarde voor het toelaatbare langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van woonruimten met 5 db verlaagd wordt. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 9

10 3.4 Bouwbesluit Vanaf 1 oktober 1992 is het Bouwbesluit van kracht. In dit besluit zijn, uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid technische voorschriften vastgelegd omtrent het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw) en de staat van een bestaand bouwwerk (bestaande bouw). Vanaf 1 januari 2003 is het nieuwe Bouwbesluit van toepassing. Hierin is de normstelling voor geluidsisolatie aangescherpt ten opzichte van het oude Bouwbesluit. Toen het pand gebouwd werd (vóór 1992) was het Bouwbesluit niet van toepassing en waren er geen wettelijke grenswaarden. Voor bestaande bouw zijn in het Bouwbesluit geen grenswaarden opgenomen ten aanzien van geluidisolatie. Voor nieuwbouwsituaties zijn wel normen opgenomen, onder andere voor de interne geluidwering en voor de geluidwering van de gevels. De verkoop van de woning aan derden is geen toetsingsmoment voor het Bouwbesluit. Bij een toekomstige renovatie van de woning een kan bouwvergunning noodzakelijk zijn waardoor de woning getoetst zal worden aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Ten aanzien van scheidingsconstructies tussen ruimten zijn voor zowel de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie als tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties geluideisen gesteld waaraan moet worden voldaan. Deze eisen zijn vermeld in artikel 3.11, 3.12, 3.17, 3.18 en In deze artikelen worden onder andere eisen gesteld aan de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid, uitgedrukt in de ééngetalswaarde I lu;k en aan de isolatie-index voor contactgeluid, uitgedrukt in de ééngetalswaarde I co. Deze ééngetalswaarden worden bepaald volgens de NEN 5077 Geluidwering in Gebouwen. Afhankelijk van de functies van de ruimten die aan weerszijden van een scheidingsconstructie zijn gelegen, worden er verschillende eisen gesteld aan de isolatie-indices. In artikel 3.19 worden de grenswaarden omschreven voor ruimten op hetzelfde perceel: Lid 1. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in de tabel aangegeven grenswaarde. Lid 2. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in de tabel aangegeven grenswaarde. Lid 3. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in de tabel aangegeven grenswaarde. Lid 4. De volgens NEN 5077 bepaalde isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een verblijfsgebied van een op hetzelfde perceel gelegen aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan de in de tabel aangegeven grenswaarde. Lid 5. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, is geen eis gesteld aan de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een nevenfunctie van een woonfunctie naar die woonfunctie. Lid 6. In afwijking van het derde en vierde lid, is geen eis gesteld aan de karakteristieke isolatieindex voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een op hetzelfde perceel gelegen, besloten gemeenschappelijke verkeersruimte. Lid 7. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid, geldt geen eis voor de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een gemeenschappelijke ruimte naar een andere gemeenschappelijke ruimte indien op die ruimten uitsluitend dezelfde gebruiksfuncties zijn aangewezen. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 10

11 Lid 8. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een besloten nietgemeenschappelijke ruimte naar een binnen hetzelfde gebouw gelegen verblijfsgebied van een andere celfunctie, zijn niet kleiner dan -5 db. Lid 9. De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, voor de geluidsoverdracht van een niet-gemeenschappelijke besloten ruimte van een logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw naar een gemeenschappelijk verblijfsgebied van een logiesfunctie of een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een andere logiesfunctie gelegen in hetzelfde logiesgebouw, zijn niet kleiner dan -5 db. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de normen die gesteld worden voor ruimten gelegen op hetzelfde perceel. Tabel 3.2 Minimale eisen scheidingsconstructies Bouwbesluit 2003 artikel 3.19 Grenswaarden Gebruiksfunctie lid Woonfunctie A woonfunctie van een woonwagen B woonfunctie gelegen in een woongebouw C andere woonfunctie Bijeenkomstfunctie A bijeenkomstfunctie voor geluidbelastende activiteiten B andere bijeekomstfunctie Celfunctie Gezondheidszorgfunctie Industriefunctie A industriefunctie voor geluidbelastende actieviteiten B andere industriefunctie Kantoorfunctie Logiesfunctie A logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw B logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw Onderwijsfuncte Sportfunctie Winkelfunctie Overige gebruiksfuncties Resumerend houdt het voorgaande het volgende in: de grenswaarden voor luchtgeluid en contactgeluid vanuit de sportzaal naar de woning bedragen respectievelijk 0 db en 0 db. De grenswaarden voor luchtgeluid en contactgeluid vanuit de woning naar de sportzaal bedragen respectievelijk -5 db en 0 db. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 11

12 4. Beoordeling Zoals voorgeschreven in het Activiteitenbesluit vindt de beoordeling plaats aan de hand van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De beoordeling t.b.v. het Bouwbesluit vindt plaats aan de hand van de NEN Geluidwering in gebouwen, opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut. Ter correctie van de gevoeligheid van het menselijk gehoor en de aard van het geluid dat wordt geproduceerd, wordt bij de berekeningen een bepaald spectrum gehanteerd. Het ministerie van VROM heeft twee standaard muziekspectra vastgesteld, te weten het popmuziekspectrum en het housemuziekspectrum. In de onderhavige situatie is het popmuziekspectrum het meest van toepassing. Indien geen muziek ten gehore wordt gebracht kan een spectrum worden gebruikt voor stemgeluid. In onderstaande tabel is het spectrum voor popmuziek stemgeluid weergegeven. Tabel 4.1 Overzicht spectra, in db Frequentieband [Hz] Spectrum voor popmuziek * Spectrum voor stemgeluid (* bron: Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening) Indien op de immissiepunten muziekgeluid en tonaal- of impulskarakter hoorbaar is, wordt hierop een correctie toegepast. Voor muziekgeluid (K) bedraagt de correctie -10 db; voor tonaal- en impulsgeluid -5 db. Bij de beoordeling van de piekniveaus wordt deze correctie niet toegepast. In het onderhavige onderzoek is de muziekgeluidcorrectie (-10 db(a)) toegepast bij de berekeningen van het toelaatbare geluidsniveau. Met de bedrijfsduurcorrectie (C b ) wordt voor de tijd dat een bron gedurende een periode binnen de beoordelingsperiode in bedrijf is, gecorrigeerd. Voor muziekgeluid mag de bedrijfsduurcorrectie niet worden toegepast. Voor de optredende geluidsniveaus ten gevolge van de technische installaties mag de correctie wel worden toegepast. De geluidsniveaus op de gevels worden bepaald voor het invallend geluid. Indien de immissiepunten direct voor de gevel zijn gesitueerd bedraagt de gevelcorrectieterm (C g ) 3 db. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 12

13 5. Metingen 5.1 Meetmethode De metingen en berekeningen ten behoeve van de activiteiten in de sportzaal zijn verricht volgens meetmethode II.9 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De metingen en berekeningen ten behoeve van de beoordeling voor het Bouwbesluit vinden plaats aan de hand van de NEN Geluidwering in gebouwen. Gezien de situatie is uitgegaan van meerdere bronposities. Bronpositie A betreft de sportzaal, bronpositie B de kantine en bronpositie C de kleedkamer. Tijdens het uitvoeren van de geluidmetingen waren alle ramen en deuren gesloten. Er zijn geen metingen verricht vanuit de woning naar de sporthal. De verwachting is, dat er geen hinder wordt ondervonden in de sporthal van de woning. 5.2 Meetapparatuur Bij de geluidmetingen is gebruik gemaakt van onderstaande apparatuur. De geluidsniveaumeter is voorafgaande aan de metingen en na het beëindigen van de metingen gekalibreerd. Tabel 5.1 Gebruikte meetapparatuur Naam Fabrikant Type Geluidsniveaumeter Brüel & Kjaer 2250 Klasse 1 IJkbron Brüel & Kjaer 2250 CAl Klasse 1 Microfoon Brüel & Kjaer ZC0032 Klasse1 Ruisgenerator Audio-Pro 33 bits dig. Pinknoise Generator Actieve luidsprekers [2x] Montarbo W17 A Ruisbron Decabel FTM 50 Noiseboomer Hamerapparaat Norsonic Meetnauwkeurigheid De nauwkeurigheid in de metingen van de geluidniveaus wordt onder andere bepaald door de eigenschappen van de ruimte. Ook stoorgeluiden, die optreden tijdens een meting, kunnen de nauwkeurigheid nadelig beïnvloeden. Door het elimineren van deze stoorgeluiden en het middelen over verschillende meetpunten kan een nauwkeurigheid van ±1 db(a) bereikt worden in het eindresultaat. 5.4 Meetresultaten De metingen en berekeningen zijn uitgewerkt in de bijlagen. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat. Tabel 5.2 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de gymzaal voor popmuziek, in db(a) Correcties Toelaatbaar 5 Immissiepunt L 1 Norm 2 K 3 4 C g C b Dag Avond A1 Woonkamer begane grond A2 Slaapkamer voorzijde 1 hoog A3 Slaapkamer achterzijde 1 hoog A4 op de achtergevel A5 Pieterskerkgracht 6 Op de voorgevel Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 13

14 Tabel 5.3 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kantine voor popmuziek, in db(a) Correcties Toelaatbaar 5 Immissiepunt L 1 Norm 2 K 3 4 C g C b Dag Avond B1 Woonkamer begane grond B2 Slaapkamer voorzijde 1 hoog B3 Slaapkamer achterzijde 1 hoog Tabel 5.4 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de gymzaal voor spraak, in db(a) Correcties Toelaatbaar 7 Immissiepunt L 6 Norm 2 K 3 4 C g C b Dag Avond A1 Woonkamer begane grond A2 Slaapkamer voorzijde 1 hoog A3 Slaapkamer achterzijde 1 hoog A4 op de achtergevel A5 Pieterskerkgracht 6 Op de voorgevel Tabel 5.5 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kantine voor spraak, in db(a) Correcties Toelaatbaar 7 Immissiepunt L 6 Norm 2 K 3 4 C g C b Dag Avond B1 Woonkamer begane grond B2 Slaapkamer voorzijde 1 hoog B3 Slaapkamer achterzijde 1 hoog Tabel 5.6 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kleedkamer voor spraak, in db(a) Correcties Toelaatbaar 7 Immissiepunt L 6 Norm 2 K 3 4 C g C b Dag Avond C1 Woonkamer begane grond C2 Slaapkamer voorzijde 1 hoog C3 Slaapkamer achterzijde 1 hoog Afname geluid, gecorrigeerd voor popmuziek Norm dagperiode Correctie voor muziekgeluid Correctie voor gevelreflectie is verwerkt in de berekening Toelaatbaar geluidsniveau L Aeq voor popmuziek Afname geluid, gecorrigeerd voor stemgeluid Toelaatbaar geluidsniveau voor stemgeluid Tabel 5.7 Isolatie-indices voor contactgeluid (db) Zendruimte Ontvangruimte I co [db] Norm [db] Bijlage Pieterskerkgracht 7 Gymzaal Pieterskerkgracht 7 Kleedruimte Pieterskerkgracht 7 Kleedruimte Slaapkamer achterzijde 1 hoog Woonkamer begane grond Slaapkamer achterzijde 1 hoog 37 0 a3 contact 8 0 c1 contact 10 0 c3 contact Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 14

15 Tabel 5.8 Karakteristieke isolatie-indices voor luchtgeluid (db) Zendruimte Ontvangruimte I Lu;k [db] Norm [db] Bijlage Pieterskerkgracht 7 Kantine Pieterskerkgracht 7 Kleedruimte Pieterskerkgracht 7 Kleedruimte Slaapkamer voorzijde 1 hoog Woonkamer begane grond Slaapkamer achterzijde 1 hoog B2 lucht -2 0 C1 lucht -7 0 C3 lucht 5.5 Samenvatting meetresultaten Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de gymzaal, de kantine en in de kleedkamer de volgende gemiddelde geluidniveaus toelaatbaar zijn: Tabel 5.9 Toelaatbare geluidniveaus Ruimte Toelaatbaar niveau dagperiode Toelaatbaar niveau avondperiode Muziekgeluid Stemgeluid Muziekgeluid Stemgeluid Sportzaal Kantine Kleedkamer Tevens blijkt dat de isolatie-index voor contactgeluid minimaal +8 db bedraagt en hiermee voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde norm van 0 db. De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid bedraagt minimaal -15 db. Deze waarde voldoet niet aan de eis van 0 db. 5.6 Bespreking meetresultaten Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het volgende gesteld worden: Het toelaatbare muziekgeluidniveau in de sportzaal is niet toereikend voor het gewenste gebruik; Het toelaatbare stemgeluidniveau in de sportzaal is voldoende voor het gewenste gebruik; De toelaatbare muziek- en stemgeluidniveaus in de kantine zijn niet toereikend voor het gewenste gebruik; Het toelaatbare stemgeluidniveau in de kleedkamer is niet voldoende voor het gewenste gebruik; De isolatie-index voor contactgeluid voldoet op alle punten; De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voldoet op geen enkel punt aan het Bouwbesluit. Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in de monumentale gymzaal zal het esthetische karakter van de ruimte ernstig aantasten en zal, economisch gezien, onrendabel zijn (de kosten wegen niet op tegen de baten). Derhalve worden in deze ruimte geen voorzieningen aangebracht. Het gebruik (de exploitatie) van de sportzaal zal daarom waar mogelijk afgestemd moeten worden aan het toelaatbare geluidniveau. De zaal kan gebruikt worden voor (vecht)sporten maar danslessen overschrijden de grenswaarden. Overdag zouden balletlessen gegeven kunnen worden met achtergrondmuziek. Het gebruik van de kantine zal hinder gaan opleveren. Het toelaatbare muziekgeluidniveau is erg laag, maar zelfs zonder muziek in de kantine is de kans op geluidsoverlast (voornamelijk stemgeluid) groot. De kantine zal geïsoleerd moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Ten gevolge van deze isolatiewerkzaamheden zullen de toelaatbare geluidniveaus voor muziek en spraak ook omhoog gaan. Zodra de ruimte voldoet aan het Bouwbesluit, is de kans op overlast van muziek en spraak aanzienlijk afgenomen. De geluidwering tussen de kleedkamer en de woning voldoet niet aan de normen. Zodra de scheidingsconstructies voldoen aan het Bouwbesluit, is de kans op overlast van spraak aanzienlijk afgenomen. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 15

16 6. Voorzieningen 6.1 Uitgangspunten De opdrachtgever heeft aangegeven dat de sportzaal met bijbehorende ruimten separaat verkocht gaat worden van de woonruimte. Na de verkoop dient de sportzaal geëxploiteerd te kunnen worden zoals dat nu ook gebeurd, zonder de geldende geluidnormen in de betreffende woning te overschrijden. Daarnaast dient het bouwwerk aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit te voldoen. Ten einde dit te bereiken dienen geluidwerende voorzieningen getroffen te worden in de kantine, kleedkamer, toiletruimten en woning. In het onderzoek zijn onderstaande overdrachtswegen voor het geluid vastgesteld: Directe geluidoverdracht via de gevels; Directe geluidoverdracht via de verdiepingsvloer; Directe geluidoverdracht via bouwmuur; Flankerende geluidsoverdracht via de wanden; Flankerende geluidsoverdracht via de vloer. De voorzieningen kunnen alleen uitgevoerd worden in overleg met, en na goedkeuring van een constructeur! De verwerking van materialen en het monteren van systemen dient te geschieden overeenkomstig de opgave van de betreffende leveranciers. De met merknaam genoemde producten kunnen vervangen worden door andere merken en producten met gelijkwaardige akoestische eigenschappen. De gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden door de partij die het voorstel tot uitwisseling van producten doet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw akoestisch adviseur. 6.2 Voorbereidende werkzaamheden Alle vloeren, verdiepingsscheidende constructies, bouwmuren en gevels nalopen op gaten, kieren en onregelmatige diktes en deze vullen en/of aanhelen tot de dikte van de betreffende constructie. 6.3 Sportzaal Aan wanden en plafonds in de sportzaal worden geen geluidwerende voorzieningen getroffen. De ramen en deuren dienen gesloten te zijn tijdens exploitatie van de ruimte. Wellicht is het nodig om mechanische ventilatie (toe- en afvoer) en/of koeling aan te brengen ten einde het binnenklimaat op een comfortabel niveau te houden. Let op: de geluidproductie van de technische installaties mag de gestelde normen ook niet overschrijden! 6.4 Kantine In de kantine dient een nieuw, vrijdragend plafond aangebracht te worden. Dit plafond kan als volgt worden opgebouwd: Bestaande plafond verwijderen; Verstelbare plafondhangers tegen de houten vloerbalken bevestigen; Metalen profielen aanbrengen en onderling ontkoppelen met Nevima IVI-Kruisverbinders, aansluiting met aangrenzende vlakken ontkoppelen met Nevima IVI-Metaalregels; Op een spouwafstand van 100 mm van de onderkant van de balken 2 x 12,5 mm gipskarton naadoverlappend aanbrengen; Spouw opvullen met 150 mm geluidabsorberend materiaal (glas- of steenwol); Naden en kieren met aangrenzende vlakken afkitten met acrylaatkit; Naden van gipsplaten onderling afwerken met voegmateriaal. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 16

17 6.5 Kleedruimte In de kleedruimte dient een nieuw, vrijdragend plafond aangebracht te worden. Dit plafond als volgt opbouwen: Bestaande plafond verwijderen; Verstelbare plafondhangers tegen de houten vloerbalken bevestigen; Metalen profielen aanbrengen en onderling ontkoppelen met Nevima IVI-Kruisverbinders, aansluiting met aangrenzende vlakken ontkoppelen met Nevima IVI-Metaalregels; Op een spouwafstand van 100 mm van de onderkant van de balken 2 x 12,5 mm gipskarton naadoverlappend aanbrengen; Spouw opvullen met 150 mm geluidabsorberend materiaal (glas- of steenwol); Naden en kieren met aangrenzende vlakken afkitten met acrylaatkit; Naden van gipsplaten onderling afwerken met voegmateriaal; Het isolatieplafond aan de onderzijde voorzien van absorberende elementen i.v.m. de ruimteakoestiek. Bij de selectie van de absorptie-elementen dient rekening gehouden te worden met de luchtvochtigheid en stootvastheid van de elementen. De leverancier kan hierover adviseren. Elementen van Heraklith, Ecophone of Asona kunnen worden toegepast. De scheidingswand met de woonkamer voorzien van een voorzetwand. Deze ook ter plaatse van het rookkanaal/schouw plaatsen. 50 mm Nevima IVI-Metaalregels bevestigen op de vloerconstructie, tegen het verlaagde plafond en op de aansluitende wanden; De spouwafstand tussen de bouwmuur en de voorzetwand bedraagt 80 mm; In de IVI-Metaalregels de C-profielen plaatsen met een onderlinge afstand van 600 mm; Spouw volledig vullen met geluidabsorberend materiaal (glas- of steenwol); 2 x 12,5 mm gipskarton naadoverlappend aanbrengen; Naden en kieren met aangrenzende vlakken afkitten met acrylaatkit; Naden van gipsplaten onderling afwerken met voegmateriaal. 6.6 Toiletten/douches In de toilet- en doucheruimte zijn klepramen in de buitengevel opgenomen. Deze ramen komen uit in de binnentuin, behorend tot de woonruimte. Tijdens het gebruik van de natte ruimten is de kans op overlast in de binnentuin aannemelijk. Wij adviseren alle bewegende delen in de buitengevel dicht en vast te zetten. De ventilatie van de ruimten dient mechanische geregeld te worden middels dakdoorvoeren. Een en ander door een installateur te ontwerpen, waarbij opgegeven moet worden dat de geluidbelasting op de achtergevel vanwege de installaties niet meer mag bedragen dan 40 db(a) in de avondperiode. 6.7 Woonruimte De vloeren in beide slaapkamers op de eerste verdieping aan de linker zijde van het woonhuis voorzien van 2 x 19 mm Underlayment, overlappend aangebracht en geschroefd in de balklaag. De zolderkamer is in de huidige situatie geen geluidgevoelige ruimte. Derhalve is deze ruimte niet beoordeeld en opgenomen in de onderhavige rapportage. Naar verwachting zal het in gebruik nemen van de zolderverdieping als verblijfsruimte een aanzienlijke investering vergen (onder andere betreffende de brandveiligheid, warmte- en geluidsisolatie en vrije hoogte). 6.8 Elektra De elektrische installatie zal zoveel mogelijk in opbouw uitgevoerd moeten worden zodat de isolatieschil (de plafonds en de wand in de kleedkamer) niet wordt aangetast. Contactdozen en (inbouw)verlichting e.d. mogen dus niet in geluidisolerende plafonds of wanden worden gemonteerd. Als men toch door de schil heen moet, kan men het beste de doorvoer ruim nemen (rondom 5 mm vrijhouden) en de resterende ruimte afkitten met acrylaatkit. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 17

18 6.9 Ophanging van de boxen in kantine De luidsprekers moeten altijd ontkoppeld van de wanden of het plafond opgehangen te worden, bijvoorbeeld door middel van rubberen beugels Tot slot Als laatste willen wij u graag nog op een aantal belangrijke punten wijzen: Voor aanvang van de bouw Het beoogde resultaat wordt alleen bereikt door het uitvoeren van alle geadviseerde voorzieningen; De geadviseerde maatregelen dienen te worden opgenomen in het bestek (dit rapport is geen bestek); Spreek de bouwplannen tijdig door met alle betrokken partijen; De bouwplannen moeten worden beoordeeld door een constructeur; Bouw een goed dossier op van alle relevante stukken (rapporten, offertes, tekeningen enz.). Tijdens de bouw Een nauwkeurige uitvoering van de geluidisolerende constructies is minstens zo belangrijk als dit advies; Wij raden u aan de bouw te laten begeleiden door een deskundige; Wij raden u aan voldoende foto's te nemen van de bouw; Om misverstanden te voorkomen, moet een exemplaar van dit rapport tijdens de bouw altijd op de bouwplaats aanwezig zijn; Overleg met uw adviseur over eventuele wijzigingen; Onderhoud het dossier (meer- en minderwerk, tekeningen enz.). Na de bouw Bewaar het opgebouwde dossier tenminste één jaar. Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 18

19 7. Overzicht afbeeldingen, tabellen en bijlagen Afbeeldingen Afbeelding 2.1 Situatieschets van de directe omgeving (bron: Googlemaps) 6 Afbeelding 2.2 Foto s van de voorgevel (bron: Googlemaps) 6 Afbeelding 2.3 Plattegrond begane grond 7 Afbeelding 2.4 Plattegrond eerste verdieping 7 Tabellen Tabel 3.1 Grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, in db(a) 9 Tabel 3.2 Minimale eisen scheidingsconstructies Bouwbesluit 2003 artikel Tabel 4.1 Overzicht spectra, in db 12 Tabel 5.1 Gebruikte meetapparatuur 13 Tabel 5.2 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de gymzaal voor popmuziek, in db(a) 13 Tabel 5.3 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kantine voor popmuziek, in db(a) 14 Tabel 5.4 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de gymzaal voor spraak, in db(a) 14 Tabel 5.5 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kantine voor spraak, in db(a) 14 Tabel 5.6 Meetresultaten isolatiemeting vanuit de kleedkamer voor spraak, in db(a) 14 Tabel 5.7 Isolatie-indices voor contactgeluid (db) 14 Tabel 5.8 Karakteristieke isolatie-indices voor luchtgeluid (db) 15 Tabel 5.9 Toelaatbare geluidniveaus 15 Bijlagen Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Meetresultaten gymzaal Meetresultaten kantine Meetresultaten kleedkamer Meetresultaten contactgeluid Meetresultaten luchtgeluid Rapport: 2311 SZ WO V1.4 Pagina: 19

20 Bijlage A

21 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Gymzaal Bronpositie Midden van de ruimte A Immissiepunt Woonkamer begane grond A1 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 103,0 109,7 110,6 108,6 103,8 99,8 86,3 Ontvangstniveau [db] 56,8 56,9 54,5 46,0 32,8 22,6 10,1 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 46,3 52,9 56,0 62,6 71,0 77,2 76,2 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 73,3 66,9 65,0 68,6 76,0 83,2 86,2 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 145,3 76,9 68,0 65,6 75,0 88,2 175,2 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 61,3 db(a) 63,1 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] A1

22 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Gymzaal Bronpositie Midden van de ruimte A Immissiepunt Slaapkamer voorzijde 1 hoog A2 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 103,0 109,7 110,6 108,6 103,8 99,8 86,3 Ontvangstniveau [db] 67,9 70,3 69,4 63,0 52,9 41,5 23,3 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 35,1 39,4 41,2 45,6 50,9 58,4 63,0 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 62,1 53,4 50,2 51,6 55,9 64,4 73,0 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 134,1 63,4 53,2 48,6 54,9 69,4 162,0 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 46,1 db(a) 46,5 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] A2

23 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Gymzaal Bronpositie Midden van de ruimte A Immissiepunt Slaapkamer achterzijde 1 hoog A3 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 103,0 109,7 110,6 108,6 103,8 99,8 86,3 Ontvangstniveau [db] 69,1 73,3 70,7 60,7 46,5 36,0 20,6 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 34,0 36,4 39,9 47,8 57,3 63,8 65,7 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 61,0 50,4 48,9 53,8 62,3 69,8 75,7 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 133,0 60,4 51,9 50,8 61,3 74,8 164,7 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 45,6 db(a) 47,8 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] A3

24 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Gymzaal Bronpositie Midden van de ruimte A Immissiepunt Op de achtergevel, 2 m hoog A4 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 103,0 109,7 110,6 108,6 103,8 99,8 86,3 Ontvangstniveau [db] 71,4 76,6 78,5 73,1 63,8 56,2 40,6 Correctie gevelreflectie [db] -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Extra afname [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Isolatie [db] 34,7 36,1 35,1 38,5 43,0 46,7 48,7 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 61,7 50,1 44,1 44,5 48,0 52,7 58,7 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 133,7 60,1 47,1 41,5 47,0 57,7 147,7 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 39,7 db(a) 39,4 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] A4

25 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Gymzaal Bronpositie Midden van de ruimte A Immissiepunt Pieterskerkgracht 6 Op de voorgevel 2m hoog A5 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 103,0 109,7 110,6 108,6 103,8 99,8 86,3 Ontvangstniveau [db] 66,8 75,2 74,4 68,5 61,1 56,3 40,8 Correctie gevelreflectie [db] -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Extra afname [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Isolatie [db] 39,2 37,6 39,2 43,0 45,6 46,5 48,5 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 66,2 51,6 48,2 49,0 50,6 52,5 58,5 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 138,2 61,6 51,2 46,0 49,6 57,5 147,5 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 43,0 db(a) 43,4 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] A5

26 Bijlage B

27 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Kantine Bronpositie Midden van de ruimte B Immissiepunt Woonkamer begane grond B1 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 89,1 99,6 99,8 100,4 98,7 98,2 95,3 Ontvangstniveau [db] 43,6 48,1 44,9 41,9 35,1 24,8 17,6 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 45,5 51,6 54,9 58,5 63,6 73,4 77,7 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 72,5 65,6 63,9 64,5 68,6 79,4 87,7 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 144,5 75,6 66,9 61,5 67,6 84,4 176,7 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 59,0 db(a) 59,5 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] B1

28 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Kantine Bronpositie Midden van de ruimte B Immissiepunt Slaapkamer voorzijde 1 hoog B2 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 89,1 99,6 99,8 100,4 98,7 98,2 95,3 Ontvangstniveau [db] 68,3 75,6 68,7 66,5 63,2 56,3 44,6 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 20,8 24,0 31,1 33,9 35,5 41,9 50,7 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 47,8 38,0 40,1 39,9 40,5 47,9 60,7 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 119,8 48,0 43,1 36,9 39,5 52,9 149,7 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 33,2 db(a) 34,1 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] B2

29 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Kantine Bronpositie Midden van de ruimte B Immissiepunt Slaapkamer achterzijde 1 hoog B3 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 89,1 99,6 99,8 100,4 98,7 98,2 95,3 Ontvangstniveau [db] 51,4 55,8 52,1 48,7 40,3 28,6 17,8 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 37,7 43,8 47,7 51,7 58,4 69,6 77,5 Spectrum voor popmuziek [db(a)] Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij popspectrum [db(a)] 64,7 57,8 56,7 57,7 63,4 75,6 87,5 Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 136,7 67,8 59,7 54,7 62,4 80,6 176,5 Isolatie voor popmuziek ( L pop ) Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 52,0 db(a) 52,8 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Correctie voor muziekgeluid db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor popmuziek db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen Het GeluidBuro isolatie [db] octaafband [Hz] B3

30 Bijlage C

31 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Kleedkamer Bronpositie Midden van de ruimte C Immissiepunt Woonkamer begane grond C1 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 108,1 115,5 115,8 114,3 111,8 110,0 96,5 Ontvangstniveau [db] 70,5 77,4 73,3 67,3 56,5 47,8 34,5 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 37,6 38,1 42,4 47,0 55,4 62,2 62,0 Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 136,6 62,1 54,4 50,0 59,4 73,2 161,0 Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 48,1 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen isolatie [db] octaafband [Hz] Het GeluidBuro C1

32 Isolatiemeting luchtgeluid 2311 SZ Locatie Gymzaal / woning Datum Adres -7 Tijd 10:00 Plaats Leiden Ruimte Kleedkamer Bronpositie Midden van de ruimte C Immissiepunt Slaapkamer voorzijde 1 hoog C2 Meting 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Zendniveau [db] 108,1 115,5 115,8 114,3 111,8 110,0 96,5 Ontvangstniveau [db] 74,0 76,1 71,6 67,1 58,4 48,1 30,1 Nagalmtijd [s] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Isolatie [db] 34,0 39,4 44,2 47,2 53,4 62,0 66,4 Spectrum voor spraak [db(a)] Isolatie bij spraakspectrum [db(a)] 133,0 63,4 56,2 50,2 57,4 73,0 165,4 Isolatie voor stemgeluid ( L spraak ) 48,5 db(a) Beoordeling Periode dag avond Normwaarde immissiepunt (L Aeq ) db(a) Toelaatbaar geluidniveau (L Aeq ) voor stemgeluid db(a) Opmerkingen isolatie [db] octaafband [Hz] Het GeluidBuro C2

Akoestisch Onderzoek V2.0

Akoestisch Onderzoek V2.0 Akoestisch Onderzoek V2. naar de geluidbelasting van de omgeving vanwege de activiteiten binnen Jongerencentrum @Hok Jacoba van Beierenweg 118 2215 KZ Voorhout Akoestisch Onderzoek V2. naar de geluidbelasting

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE

H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE - INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. SITUATIE... 4 4. BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES... 7 5. WETTELIJKE KADER... 8 6. GEBRUIKTE APPARATUUR... 9 7.

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Addendum Akoestisch onderzoek industrielawaai van 8 maart 2010 Opdrachtgever : KCC Beheer BV Kenmerk : R037339abA6.cw Datum : 6 mei 2010 Auteur : ing. C.P. Weevers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999)

Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999) Geluidmeetrapport (HMRI, uitgave 1999) Inrichting: Auteur: Lapjesmarkt Breedstraat Utrecht R. Balkema Gemeente Utrecht StadsOntwikkeling Team Geluid, Lucht, Externe Veiligheid Postbus 8406 3503 RK Utrecht

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN akoestisch onderzoek café restaurant 't Leeuwtje S. Capelweg, Noorden versie 1.1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Normstelling 2 Bedrijfsactiviteiten en Representatieve bedrijfssituatie

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl. Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden. (gemeente Leiden)

Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl. Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden. (gemeente Leiden) Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk Email: info@aspgeluid.nl Mobiele telefoon: 06-250 317 39 Gironummer: 4600817 K.v.K Alkmaar nr.: 37085677 Akoestisch onderzoek partycentrum Zwembad De Zijl Paramaribostraat

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Geluidbelasting op omgeving. de Pol te Aalten

Geluidbelasting op omgeving. de Pol te Aalten Geluidbelasting op omgeving de Pol te Aalten versie 18 juni 2010 datum 18 juni 2010 opdrachtgever Gemeente Aalten Postbus 119 7120 AC Aalten auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.2

Akoestisch Onderzoek V1.2 Akoestisch Onderzoek V1.2 naar de geluidbelasting ten gevolge van het geplande hotel met club, lounge vergaderruimten en terrassen op de locatie: Volkskrant Gebouw Wibautstraat 150 1091 GR Amsterdam Adviseurs:

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries

Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries projectnummer 0404238.00 concept

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen. contactpersoon de heer Willem Hersevoort

Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen. contactpersoon de heer Willem Hersevoort Notitie geluidsaspecten realisatie woonstudio s achter Club Aces aan de Grote Kerkstraat 15 in Hoogeveen Architect Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Willem Hersevoort vof Bouwkundig Ontwerp

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep

Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep Akoestisch onderzoek van Limburg Stirum korpsen, Zeuven Heuvels 20 te Wezep 1 Aanleiding De Omgevingsdienst Noord-Veluwe doet op verzoek van de gemeente Oldebroek een geluidonderzoek naar de mogelijkheid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Horecalawaai. Bachstraat te Leiden. projectnummer

Akoestisch onderzoek Horecalawaai. Bachstraat te Leiden. projectnummer Akoestisch onderzoek Horecalawaai Bachstraat te Leiden projectnummer 151767 Opdrachtgever: Coresta Postbus 1787 5602 BT Eindhoven Versie: 1.0 Plaats en datum: IJmuiden, 16 november 2015 Auteur: D.J.R.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden Notitie Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie Project : Muzieklokalen Cultureel Centrum De Weijer Locatie : Boxmeer Opdrachtgever : Cultureel Centrum De Weijer Kenmerk : 10067.N01.1-BM Datum : 28 april

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Geluid

Activiteitenbesluit: Geluid Activiteitenbesluit: Geluid Januari 2008 De geluidsvoorschriften in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit, komen grotendeels overeen met de geluidsvoorschriften

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Deze berekeningen en samenvatting van de resultaten zijn aanvullend op de voornoemde rapportage.

Deze berekeningen en samenvatting van de resultaten zijn aanvullend op de voornoemde rapportage. Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Castricum T.a.v. de heer Wouter Voerman Postbus 1301 1900 BH CASTRICUM datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek

Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek Rapportnummer L 445-1-RA-001 d.d. 3 december 2013 Bowlingbaan Den Bosch: principe advies geluidisolatie/akoestiek o p d r a c h t g e v e

Nadere informatie

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - *

deur, raam, kozijn 1 woonfunctie b andere woonfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * 2 bijeenkomstfunctie 1 2 3 - - 1 - - 1-1 2 - - * hermische isolatie gebruiksfunctie leden van toepassing algemeen deur, raam, kozijn thermische isolatie-index vrijgesteld verbouw tijdelijk bouw artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 lid 1 2 3 4 5 1 2 * 1 2

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Dhr. J.H. van Oorschot Marellaan GA DE MEERN. Zutphen, 15 oktober Geachte heer Van Oorschot,

Dhr. J.H. van Oorschot Marellaan GA DE MEERN. Zutphen, 15 oktober Geachte heer Van Oorschot, Dhr. J.H. van Oorschot Marellaan 17 3454 GA DE MEERN Zutphen, 15 oktober 2013 Geachte heer Van Oorschot, Naar aanleiding van het verzoek van Buro SRO d.d. 3 juni 2013 hebben we een beknopt akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door M.v.M. Jongmans Afdeling Vastgoed & Projecten, Vastgoed

Ons kenmerk U Beh. door M.v.M. Jongmans Afdeling Vastgoed & Projecten, Vastgoed Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II Uw kenmerk Uwbrief Onderwerp: Meetverslaggeluid kantines sportpark De

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Bijlage 2. Akoestisch Rapport geluidsisolatie zaal dorpshuis Bontebok

Bijlage 2. Akoestisch Rapport geluidsisolatie zaal dorpshuis Bontebok Bijlage 2 Akoestisch Rapport geluidsisolatie zaal dorpshuis Bontebok Rapport geluidsisolatie zaal dorpshuis Bontebok Auteur : J. Dreijer Datum : 20 april 2015 Ons kenmerk : JD/2015/FUMO0004141/0823 Status

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Notitie akoestisch onderzoek

Notitie akoestisch onderzoek Notitie akoestisch onderzoek Betreft :, Fuikstraat 2 te Vlaardingen Akoestisch onderzoek t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning Uw kenmerk : geen Ons kenmerk : 17-002N1 Datum : 30 januari 2017 Auteur :

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

14 januari 2013 V CM

14 januari 2013 V CM datum: rapportnummer: opdrachtgever: Gemeente Wageningen onderwerp: Akoestisch meetrapport inzake de geluidsbelastingen op gevels van geluidsgevoelige bestemmingen en kantoorpanden ten gevolge van geluid

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven

Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven Akoestisch onderzoek industrielawaai Boutenslaan ong. Eindhoven Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van E Pluribus Unum mevrouw E. van der Meeren Postbus 4537 5601 EM Eindhoven betreffende

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek

Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Controle(metingen) activiteiten Gebroeders Hummel Recycling B.V. in Leek Colofon Opdrachtgever: Opdrachtnemer Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Avenue Adviseurs 1 e energieweg 14c 9301

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij.

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij. Econsultancy bv t.a.v. dhr. Edwin Hartingsveld Rijksweg Noord 39 6071 KS SWALMEN Zutphen, 2 juli 2012 Geachte heer Hartingsveld, Naar aanleiding van uw verzoek heb ik een aanvullend akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Voorbeeld van geluid 2 Wat blijft er over? 3 Percentage gehinderden 4 Relatie met geluidisolatie Onderzoek RIGO 1997 sociale

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster

Onderwerp Balkons en geluid De Zevenster College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas T.a.v. de heer P. van der Meer Postbus 100 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Datum 3 april 2012 Uw kenmerk Afdeling ROM en Duurzaamheid

Nadere informatie

The British School of Amsterdam

The British School of Amsterdam The British School of Amsterdam Akoestisch onderzoek inzake vergunning W01/0565 2005 d.d. 2 mei 2006; wijziging aan achterzijde van stenen hoofdgebouw Rapportnummer SB 625-1-RA-001 d.d. 30 oktober 2015

Nadere informatie

D1 // status STUDIOFLORIS DEFINITIEF RENVOOI. Mulderstraat

D1 // status STUDIOFLORIS DEFINITIEF RENVOOI. Mulderstraat RENOOI bestaande wand nieuwe (binnen)wand (ntb) isolatie hout beton gips lle vloerafscheidingen worden uitgevoerd conform het bouwbesluit, afdeling 2.3 met de daarbij behorende artikelen. lle te bouwen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam

Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Waternet Groengas-installatie p/a Rho adviseurs voor leefruimte t.a.v de heer S. van Vessem Delftseplein 27b 3013AA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl

Nadere informatie

richtlijn muziekspectra in horecabedrijven

richtlijn muziekspectra in horecabedrijven richtlijn muziekspectra in horecabedrijven Deze richtlijn is bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven, in het kader van ruimtelijke ordening, het Activiteitenbesluit Milieubeheer,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica. www.mp.

AKOESTISCH ONDERZOEK. Dorpscentrum De Blinkerd te Schoorl. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica. www.mp. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260

Nadere informatie

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11)

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren (2003-11) SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Wering van

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Geluid

Activiteitenbesluit Geluid Activiteitenbesluit Geluid Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit in werking getreden. Bij het Activiteitenbesluit hoort een ministeriële

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie