Hoop vanuit de marge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoop vanuit de marge"

Transcriptie

1 Eindrapport Inloophuisconferentie Hoop vanuit de marge jubileumconferentie voor het 25-jarig bestaan van Inloophuis De Ruimte te Almere 1 november 2014 Datum: 27 december 2014 namens het bestuur van Stichting Inloophuis De Ruimte 1/12

2 Aanleiding voor de conferentie Inloophuis De Ruimte opende voor het eerst haar deuren eind december Veel mensen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het inloophuis en er mede voor gezorgd dat het inloophuis haar huidige vorm heeft gekregen. Dat betreft alle mensen die vanaf het eerste moment inhoudelijk meedachten; initiators, bestuursleden, werkers en niet te vergeten een hele stoet vrijwilligers en bezoekers. De aanzet tot het ontstaan van het inloophuis De Ruimte is gedaan door de Doopsgezinde Zending en 25 jaar lang heeft zij tot op heden een belangrijke financiële bijdrage gegeven. Daarnaast dacht de DZ ook mee, zeker op cruciale momenten. De missie van het inloophuis werd uiteindelijk als volgt onder woorden gebracht: Vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere. Dit geldt nog steeds. Deze missie kreeg o.a. vorm door het openstelling van het inloophuis als huiskamer voor iedereen die er behoefte aan heeft anderen te ontmoeten. Met behulp van vrijwilligers wordt passende gelegenheid gecreëerd voor iedereen die mee wil doen. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid. Steeds is geprobeerd betrokken onderdeel te zijn van de buurt en aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de omgeving van het inloophuis en de stad Almere. Conferentie In de loop der jaren zijn specifieke kennis en inzichten opgebouwd over de invulling van het werk. Inloophuis 'De Ruimte' bevindt zich op het snijvlak van kerk en maatschappij waar invulling gegeven wordt aan ontmoeten, hulpverlening en gastvrijheid. Dat is geen gemakkelijke positie, maar wel een unieke. De inhoudelijke ontwikkeling van deze manier van werken willen wij delen met anderen, omdat we dankbaar zijn voor de ondersteuning die we in de loop der jaren ontvingen en daarnaast omdat deze vruchtbaar is voor de samenleving in al haar facetten. Die waarde en die betekenis wilden wij graag zichtbaar maken door deze kennis en inzichten te delen met elkaar door middel van de conferentie hoop vanuit de marge. Deze conferentie stelde ons in de gelegenheid om onze kennis en ervaring te delen met professionals en vrijwilligers uit kerk, hulpverlening, zorg en welzijnswerk, en om ons te bezinnen op onze weg in de toekomst. Om de lijnen van kerk en maatschappij beide aan bod te laten komen op de conferentie wilden we twee sprekers uitnodigen waarvan we verwachtten dat ze in staat zouden zijn beide doelgroepen aan te spreken en het bijzondere was dat deze zeer bezette mensen de conferentie belangrijk vonden en meteen toezegden te komen. Deze sprekers waren: 2/12

3 Dr. Stuart Murray Williams, theoloog uit Bristol die veel gepubliceerd heeft over kerk-zijn op het grensvlak van kerk en maatschappij. Hij beschreef in zijn toespraak o.a. hoe de kerken een nalatenschap hebben van betrokkenheid bij de samenleving. Naast alle zaken die niet door de beugel kunnen vanuit de kerken is er doorgaans een vorm van dienstbaarheid en creativiteit aanwezig bij het vinden van antwoorden op de noden en daarnaast op mogelijkheden om aan een betere samenleving te werken. De kerken hebben een groot 'geestelijk kapitaal' waardoor kennis en contacten over de plaatselijke samenleving goed ingezet kunnen worden. Ook (h)erkende hij dat samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties soms lastig is omdat er sprake kan zijn van achterdocht en onzekerheid. Men is soms bang voor verborgen agenda's en wat de motivatie van de ander is. Prof. dr. Andries Baart, de geestelijk vader van de 'presentietheorie'. De Ruimte' en veel andere inloophuizen werken vanuit een presentiebenadering. Deze manier van werken en kijken vindt meer en meer ingang in de zorg, opbouwwerk en maatschappelijke dienstverlening. Professor Baart omschrijft de presentie als: "Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat - van verlangens tot angst - en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw" (Utrecht, Lemma, 2005, p. 40). Een andere opmerkelijke uitspraak die prof Baart deed tijdens de conferentie is dat hij zich verzet tegen het alom geldende beeld dat een hulpverlener altijd 'op afstand' moet werken met zijn/haar cliënt. In zijn ogen een verkeerd uitgangspunt. Een hulpverlener moet juist dichtbij komen, dicht bij de cliënt en 'met afstand' het hulpverleningsproces bewaken. In de pauze tussen de twee lezingen was er een optreden van Caroline in 't Veld. Zij zong voor de zaal een aantal liedjes. Bijzonder was daarbij dat zij speciaal voor het 25-jarig bestaan van het inloophuis De Ruimte een lied schreef 'Aan de buitenkant'. De zaal werd gevraagd het refrein mee te zingen dat tot ieders verrassing een canon bleek te zijn. Naast de lezingen vond er op twee momenten een uitwisseling plaats met de zaal en was er door de dag heen een rode draad geweven die mensen in de gelegenheid stelde anderen te ontmoeten. Vooral deze rode draad leverde verrassende ontmoetingen op waar veel positieve reacties op kwamen. 3/12

4 s Middags waren er workshops rond het thema meedoen in het maatschappelijk veld : Urban Expression Workshop met Stuart Murray Williams, Rachel Jay, en Oeds Blok. Rachel Jay is team leader Urban Expression Birmingham en Oeds Blok coördinator van het Nederlandse netwerk Urban Expression. De workshop ging over urban expression als missionaire gemeenschap, geïnspireerd en vormgegeven vanuit de Anabaptistische waarden, om pioniersteams aan te moedigen en ondersteunen actief te zijn in arme stadsgemeenschappen een Engeland en Nederland. (Het was een Engelstalige workshop) Geven en ontvangen: ware ontmoeting De Workshop werd verzorgd door Jaap Schiere en betrof de volgende vraag en opmerking: 1. Is onze verbinding met de oude (bijbelse) verhalen wel zo anders dan onze verbinding met randfiguren van nu, en zijn we zelf niet meer randfiguren dan we gewoonlijk denken? 2. Leven laat zich kennen in ontmoeting, tussen vroeger en nu, tussen hier en daar, tussen arm en rijk, tussen pleisterplaats en onderweg, tussen professioneel en vrijwillig...! In de workshop reageerden de bezoekers positief op zowel de inhoud als de vorm. Ervaring die Staat Deze workshop werd geleid door Els keet, Ricardo Ramaekers, Martijn Bastiaans en Hand Bree. Stichting Ervaring die Staat is opgericht in 2012 door een unieke samenwerking tussen ex-daklozen en een professional. De workshopleiders hadden veel te vertellen over de eigen achtergrond waarvan een aantal in het verleden dakloos was en verslaafd. Deze ervaringsdeskundigen geven het project stevigheid omdat de hulpverlening dicht bij de mensen gegeven kan worden en zo een hulpverleningsorganisatie is die van bottom up werkt. Men werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud; zowel op het gebied van het beleid als de uitvoering van het werk. De verhalen waren zeer boeiend en lieten zien welke kracht mensen kunnen ontwikkelen door een benadering die past bij de opvattingen van 'hoop vanuit de marge'. Hoop bloeit in een ruimte van veilige communicatie 4/12

5 door Maarten van der Werf. Geweldloze Communicatie zoals uitgewerkt door Marshall Rosenberg biedt de veiligheid die kwetsbare mensen nodig hebben om bij hun creatieve vermogens te komen. In deze workshop werd naar eigen ervaring gekeken en werden een aantal kleine experimenten gedaan. Workshop Geweldloos Communiceren door Adriënne van den Berg en Thea de Rijk Tijdens de workshop kregen de deelnemers de kans te zien wat de basiscursus van Geweldloos Communiceren inhoudt zoals die in het Inloophuis wordt gegeven. Men maakte kennis met 'de giraf en de jakhals' die model staan voor twee verschillende manieren van communiceren en voor twee kwaliteiten in ieder van ons. Naast de korte theorie werd er ook een oefening gedaan om te ervaren hoe ieders 'jakhals en giraf' er uit ziet en wanneer die 'optreden'. Het krachtteam Stedenwijk De afgelopen 1,5 jaar hebben opbouwwerker Liselore Leijten en maatschappelijk werker Margreet Pieters flink geëxperimenteerd met Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling en werken als sociaal wijkteam in Stedenwijk. Zij hebben op deze bijeenkomst verteld over hun ervaringen, ontdekkingen, visie, maar ook over de vragen die hen bezighouden te midden van alle veranderingen in het sociale domein. Ruimte voor creativiteit Anjo Steen heeft in deze workshop mensen 'aan het werk gezet' om vorm te geven aan hun inspiratie die werd opgedaan n.a.v de lezingen in de ochtend. Men had alle gelegenheid om te experimenteren met allerlei materialen vormen en kleuren. Er werd hard en geïnspireerd gewerkt! Wandelen in de wijk Onder leiding van Margriet Callenbach en Gustaaf Groefsema konden deelnemers een wandeling maken door een deel van Almere Haven. In dit stadsdeel is kunst en kitsch in een aantrekkelijk geheel samengebracht. Het stadsdeel Almere Haven is het oudste deel van Almere (dat is zo n 35 jaar), maar ademt de sfeer van een veel ouder stadje met grachtenhuisjes en een haventje, waar hier en daar al druk aan wordt gerestaureerd. De wandeling ging langs deze huisjes en de haven en ook langs een aantal muurschilderingen die zijn uitgevoerd door plaatselijke kunstenaars. Aangezien het mooi weer was wandelde er een flinke groep conferentiegangers. 5/12

6 Organisatie conferentie De voorbereidingen van de conferentie zijn we reeds gestart in het 2013 als voorbereiding op het 25 jarig jubileum. In eerste instantie door de werkers van het inloophuis in samenwerking met het bestuur. De eerste voorbereidingen hebben zich vooral gericht op de contacten met de sprekers en de mogelijke inhoudelijke invulling van de dag. In het voorjaar 2014 is er een organisatiecommissie gevormd bestaande uit het bestuur van het inloophuis, de beide werkers en 2 leden vanuit de kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente Almere. Voor de zomer hebben zij zich vooral gericht op de fondsenwerving, en de inhoud van de dag. Vanaf eind september hebben zij wekelijks overleg gevoerd over de voortgang waarbij met name de invulling van de workshops en de logistiek van de dag centraal hebben gestaan. Om een conferentie als deze op 1 november mogelijk te maken is de inzet van veel vrijwilligers van groot belang. De vrijwilligers waren afkomstig uit zowel het inloophuis de Ruimte als uit de Doopsgezinde Gemeente Almere en zij hebben naast het harde werken ook genoten van de onderlinge samenwerking. Als bestuur en medewerkers kijken wij tevreden terug over zoveel inzet van velen die leidden tot deze mooie conferentie. Ten behoeve van de dag was er een draaiboek ontwikkeld dat duidelijk schiep over alle taken die gedaan moesten worden, op welke tijd en door wie. De eerste vrijwilligers waren voor 8 uur in de ochtend aanwezig om alle apparatuur aan te sluiten en alle ruimtes voor de lezingen en workshops in te richten en de keukens te organiseren. De laatste vrijwilligers (sommigen daarvan waren al begonnen om 8 uur) verlieten de kerk na uur. Wij kijken op dit punt ook met blijdschap en dankbaarheid terug op al die mensen die de gasten ontvingen en inschreven, voor 140 gasten koffie zetten en schonken, zelfgebakken koekjes presenteerden, de lunch feestelijk aanboden en bij de receptie ook weer zelfgemaakte hapjes uitdeelden. De inzet van al die vrijwilligers (ongeveer 40) liet zien dat 'het samen doen' ook op deze plek van kracht was. Voor een conferentie als deze is er ook veel apparatuur nodig en die konden wij voor een deel lenen, en tegen vriendenprijzen huren en door een fonds dat het geld daarvoor oormerkte konden wij bovendien in de grote zaal een grote beamer en scherm plaatsen en opnames maken van deze dag, zoals de lezingen, het lied dat speciaal voor deze dag was gemaakt en een overzicht van de dag. Veel huishoudelijke materialen zijn ook aan ons uitgeleend ten behoeve van de conferentie door verschillende bevriende organisaties. Te denken valt onder meer aan glaswerk, koelkasten, dienbladen, een een kleine beamer etc. 6/12

7 Wat ligt er open voor de toekomst De conferentie heeft ertoe geleid dat er ideeën zijn ontwikkeld over hoe we inhoudelijk verder kunnen gaan. Tijdens en na de dag is er met mensen nagedacht over de beste plaats voor inloophuis De Ruimte binnen het sociale domein van Almere. Wij hebben veel complimenten gekregen van andere projecten en (zorg en welzijns-) professionals uit Almere (en daarbuiten) en vanuit verschillende hoeken worden we aangespoord vooral door te gaan op de huidige weg. De verwachting is dat er de komende jaren groeiend behoefte zal zijn aan de gastvrijheid en expertise van De Ruimte. Blijft voor ons als bestuur en medewerkers het probleem over om te zorgen voor een structurele samenwerking met doopsgezinde en andere fondsen. Fondsen Daarnaast is het belangrijk om aan te geven dat deze conferentie alleen mogelijk was door de financiële bijdrage van de volgende fondsen: Doopsgezinde Zending, Doopsgezind Wereldwerk, Huisinga-Frietema Stichting Stichting Broederschapshuis Bilthoven Stichting De Blok Stichting Stuw-Kracht-10 En de vrijwillige bijdrages van deelnemers aan deze dag. Financiële verantwoording toelichting Begin 2014 is een begroting opgesteld. De kosten werden voor het grootste deel bepaald voor de huur van een accommodatie en de kosten voor de sprekers. Hiervoor zijn een aantal fondsen benaderd. In mei 2014 hadden we de bevestiging van een aantal fondsen waarmee definitief het besluit hebben kunnen nemen om de conferentie te gaan houden. Wij hebben als organisatie een flink aantal fondsen aangeschreven en waren blij verrast dat bijna alle aangeschreven fondsen op enige wijze wilden bijdragen. Aan de uitgavenkant hebben we ook gemerkt dat een aantal partijen welwillend waren om ons te steunen. Een aantal uitgaven vielen daardoor lager uit dan gepland. Mede hierdoor heeft de organisatie besloten om tegenover de vrijwilligers en de workshopleiders ook een bedankje te regelen in de vorm van een VVV-bon, welke initieel niet waren gepland. Ook hebben wij door de meevallende inkomsten de werkelijk gemaakte kosten in de voorbereiding door de inzet van de medewerkers van De Ruimte in de verantwoording van de conferentie opgenomen. Hieronder volgt de verantwoording van de financiën van de conferentie. Inzage in de administratie (declaraties en facturen) en een nadere toelichting op de financiën is op afspraak mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met het bestuur van Inloophuis De Ruimte. 7/12

8 Financiële Verantwoording Inloophuis Conferentie 1 november Hoop vanuit de marge Aantal bezoekers 135 Omschrijving Inkomsten Wereldwerk 2.000,00 Stichting De Blok 1.500,00 Stuwkracht ,00 Doopsgezinde Zending 7.500,00 500,00 Huizinga-Frietema-fonds Bijdrage bezoekers (50%) 1.000,00 Bilthoven (geoormerkt A/V) 1.500, ,00 Totaal inkomsten Uitgaven per categorie Plan werkelijk Sprekers 1.055, ,00 Accommodatie&Catering 2.775, ,07 Workshops 350,00 612,09 Overig 730, ,05 Kosten Inloophuis 3.621, ,00 Audio/Video 1.420, , , ,26 Totaal Vrijwillige uren aantal uren kosten Aantal uren vrijwilligers 277 0,00 Aantal uren Organisatie 303 0, ,00 Totaal Bruto Resultaat 4.079,26- Aanvulling algemene middelen De Ruimte (compensatie stafuren Netto Resultaat 4.079,26 0,00 8/12

9 Declaraties en uitgaven nr omschrijving wie bedrag categorie 1 Declaratie Stuart Murray Stuart 490,00 Sprekers 2 declaratie bakwerk Mirjam 142,52 Accommodatie&Catering 3 decl. giften workshopleiders 316,40 Workshops 3 Declaratie eten 1-11 organisatie 89,69 Accommodatie&Catering 3 Declaratie Laane 26,05 Overig 4 Declaratie lunch Anton 550,23 Accommodatie&Catering 5 Factuur Kennisoverdracht Andries 345,52 Sprekers 6 Declaratie bakwerk Maaike 7 Factuur De Goede Rede 8 Declaratie kilometers Ton 66,50 Overig 8 Declaratie Inkt Ton 45,90 Workshops 9 website hosting Mijndomein Ab 39,00 Overig 10 kantoorartikelen workshops Atte 219,79 Workshops 10 declaratie reiskosten & bloemen Atte 144,11 Overig 11 Factuur Beamer+scherm+video Hans 12 Factuur Geluidsapparatuur BB 13 decl. Overnachtingen eng. Gasten 50,00 Sprekers 14 declaratie Lied Caroline 75,00 Sprekers 15 factuur drukwerk Boemerang 151,25 Overig 16 decl. VVVbonnen vrijwilligers IH 713,65 Overig 17 declaratie kantoorartikelen GJ 30,00 Workshops 17 Declaratie autohuur 1 nov GJ 46,81 Overig 17 Decl. Autohuur Bristol GJ 91,48 Sprekers 17 Decl. Maaltijd GJ 33,88 Overig 18 Decl. Bakwerk Mirjam 11,88 Accommodatie&Catering 19 evaluatie met etentje organisatie IH 179,80 Overig - GebruikIH 10 vergaderingen IH 450,00 Kosten Inloophuis - Doorbelasting uren MK+GJR IH ,00 Kosten Inloophuis 52,75 Accommodatie&Catering 1.500,00 Accommodatie&Catering 1.247,05 Audio/Video 250,00 Audio/Video Totaal ,26 conferentie categorie Som - bedrag Accommodatie&Catering 2.347,07 Audio/Video 1.497,05 Kosten Inloophuis ,00 Overig 1.401,05 Sprekers 1.052,00 Workshops 612,09 Totaal Resultaat ,26 9/12

10 Verantwoording uren wie wat aantal toelichting Organisatie (4 personen) allen conferentiedag allen 10 vergaderingen Fondsenwerving Ton extra uren laatste 6 wkn Ton Begroting&voortgang + verantwoording Ton audio ophalen +diverse klussen Atte boodschappen, voorbereidingen Goede Rede etc, presentatie voorbereidingen opstellen uitnodigingen voor mail (4x) extra uren laatste 6 wkn Jaap Met Caroline voorbereiden lied, doornemen historie+foto's Jaap boodschappenlijstje (beamers ophalen etc) Totaal Bestuur : 4* : 9*4 : 10*4*2,5 : 24 : 6*4 : :8 : 15 : 4+6 : 4*2 : 6*4 :2+4 :4 Vrijwilligers 1 bakploeg Mirjam, Rita, Maaike, Annechien 2 Anton+Jeanette; plannen en voorbereiden Lunch 3 conferentiedag, gemiddeld 15 vrijwilligers (35 personen) 4 voorbereiding en uitvoering workshops (12 workshopleiders) 5 opstellen website door Ab 6 Opstellen conferentieboekje + diverse ondersteuning Ab 7 Vertalen teksten engels>nederlands door Carolina Totaal Vrijwilligers : 16 : 15*9 : 12*4 : 24 : 12 :6 Staf Totaal Staf , , rekentarief staf 45,00 Q Q1-2014: opstellen plan+doel conferentie 1 e gesprek met Stuart Murray in Engeland + voorbereiden 10 vergaderingen uitwerken notulen, contact workshopleiders+sprekers (okt-2014 Oktober 2014: voorbereidingen / contact workshops Conferentiedag MK Q Q1-2014: opstellen plan+doel conferentie MK 1e gesprek met Stuart Murray in Engeland + voorbereiden MK 10 vergaderingen MK uitwerken notulen, contact workshopleiders+sprekers (okt-2014 MK Oktober 2014: opstellen Draaiboek, samenstellen teams etc. MK Conferentiedag Kosten uren staf ,00 10/12

11 Eerste begroting tbv Fondsenwerving Aantal deelnemers 150 uitgaven Sprekers 1.425,00 Accommodatie&Catering 4.750,00 Workshops 1.250,00 Overig 1.025,00 Kosten Inloophuis 300,00 Audio/Video 0,00 Totaal 8.750,00 Bijlage bij de wervingsbrieven: 11/12

12 Tot slot Zoals Caroline In 't Veld het op de conferentie omschreef: Het geheim van De Ruimte komt naar voren in het refrein van het conferentielied over het inloophuis: Aan de buitenkant is er niet zo veel te zien, een groepje mensen in een kring een boek of bord misschien... Aan iedereen die op de een of andere wijze heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook: Hartelijk bedankt dat u onze conferentie mogelijk heeft gemaakt! 12/12

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Hans van den Hombergh Bianca Oude Groeniger 1. Introductie Woonlab en deelnemers workshop Woonlab Woonlab is een

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Inhoud

Jaarverslag 2015 Inhoud Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Achtergrond Pact Sam Sam... 2 2. Stuurgroep en ondersteuning... 2 3. Voortgang uitwerking programma... 3 3.1 Netwerkcafés... 3 3.2 Deskundigheidsbevordering... 3 3.3 Besturenbijeenkomst...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. www.netwerkdak.nl

Jaarverslag 2013. www.netwerkdak.nl Jaarverslag 2013 Verbinden versterken - vertegenwoordigen De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden),

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst De Liemers Helpt van 20 juni De Liemers op eigen kracht

Verslag bijeenkomst De Liemers Helpt van 20 juni De Liemers op eigen kracht Verslag bijeenkomst De Liemers Helpt van 20 juni 2013. De Liemers op eigen kracht Dat op eigen kracht begint al bij binnenkomst. Alles qua koffie, thee en cake staat klaar, maar je moet het zelf of samen

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Utrecht 26 september Tijd voor thee

Utrecht 26 september Tijd voor thee Utrecht 26 september 2013 Tijd voor thee Met dank aan deze Utrechtse migranten zelforganisaties Stichting CSP Het Zonnetje Mandaeers club Utrecht Nos Bohios Club Moria Stichting Asha Stichting Nisbo Vrouwengroep

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Ideeën tijdens de workshop van STEAM voor de Week van Zorg en Welzijn

Ideeën tijdens de workshop van STEAM voor de Week van Zorg en Welzijn Ideeën tijdens de workshop van STEAM voor de Week van Zorg en Welzijn 1. Skypen met bewoners Is het teveel voor bewoners om mensen in hun omgeving te ontmoeten of hebben bezoekers niet genoeg tijd om langs

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur.

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. De keus is aan u! Over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie. Welkom Om 10:00 uur heet Helma

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Kom mee naar buiten Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940.

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940. Beleidsplan 2016 Gtime Citychurch Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafteamvergadering dd. 17 mei 2016. De meest actuele en geldende versie van dit beleidsdocument is te downloaden via de site www.gtimcitychurch.nl.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Er volledig naast zitten

Er volledig naast zitten Ypsilon - Utrecht Er volledig naast zitten Over de betekenis van familieleden in de zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Prof. dr Andries Baart 14 november 2015 Opzet Deze inleiding: 1.

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding leuke dag met bewoners/doelgroep op onze locatie Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER DE PROJECTEN VAN DE MRKA DECEMBER 2009

NIEUWSBRIEF OVER DE PROJECTEN VAN DE MRKA DECEMBER 2009 1 NIEUWSBRIEF OVER DE PROJECTEN VAN DE MRKA DECEMBER 2009 Integrale netwerken. De MRKA timmert aan de diaconale weg in Almere. We proberen als gezamenlijke kerken op het gebied van zorg, welzijn en wonen

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Vorming & Toerusting. Samenleesbijbel. 27 oktober 2015

Vorming & Toerusting. Samenleesbijbel. 27 oktober 2015 27 oktober 2015 Samenleesbijbel Ontdek de nieuwe bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina s met extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Nadere informatie

Activiteitenverslag Stichting Welhoven 2015 Thema s Beschrijving Datum

Activiteitenverslag Stichting Welhoven 2015 Thema s Beschrijving Datum Bezinningsdagen op het nieuwe jaar met deelnemers Template Stichting Welhoven opent de deuren voor ieder die samen met anderen het nieuwe jaar in wil gaan, met een reflectieve blik op wat was en een visie

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Inhoud: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. De commissie 4. De activiteiten 5. Aanbevelingen en actiepunten. 1. Inleiding - Duidelijke behoefte

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Als ik ouder word: het leven van alledag

Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik ouder word: het leven van alledag Als ik wil nadenken over mijn dagelijks leven Kijk ook op www.alsikouderword.nu Dit boekje is een uitgave van : 2016 Netwerk 100. grafisch ontwerp: www.va.design

Nadere informatie

Fotoverslag 2e werkbijeenkomst Inloop GGZ

Fotoverslag 2e werkbijeenkomst Inloop GGZ Fotoverslag 2e werkbijeenkomst Inloop GGZ maandag 30 november 17.15-19.15 uur Regenboogkerk in Hilversum Opening en uitleg programma avondvoorzitter Trudy Busweiler (BMC) Deze tweede werkbijeenkomst is

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht?

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage 14 mei 2014 Herman Noordegraaf Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Ter inleiding van deze conferentie wil ik enige

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 maart 2016

Nieuwsbrief 10 maart 2016 Nieuwsbrief 10 maart 2016 Studiedagen donderdag en vrijdag voor de vakantie Terwijl de kinderen al aan het genieten waren van de vakantie, hebben de leerkrachten nog 2 drukke studiedagen gehad. Donderdag

Nadere informatie

Uitnodiging. zevende landelijke netwerkdag. van Netwerk DAK. Presentie in de participatie samenleving. Op maandag 17 november

Uitnodiging. zevende landelijke netwerkdag. van Netwerk DAK. Presentie in de participatie samenleving. Op maandag 17 november Uitnodiging Het bestuur van Netwerk DAK, de Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond, medewerkers en vrijwilligers van Wijkpresentie Maastricht, Wijkpastoraat De Vrank, Wijkpastoraat Heerlen-Zuid,

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen in welzijn: wat doe je daarmee als inloophuis?

Nieuwe ontwikkelingen in welzijn: wat doe je daarmee als inloophuis? Nieuwe ontwikkelingen in welzijn: wat doe je daarmee als inloophuis? Regionale bijeenkomst inloophuizen in Tiel, 26 mei 2014. 1.Inloophuizen Van oudsher knelpunt Nieuwe vormen Geldstroom vanuit de kerken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2011. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl van Stichting Almere 16 Kamer van Koophandel: Rekening Rabobank: 397561 3212223 Telefoon: Email: Website: 36 533 94 64 / 36 54 38 25 inloophuisderuimte@planet.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen VERANTWOORD OMGAAN MET CARITASGELDEN Situering Dit lesmateriaal geeft een gedegen aanzet over hoe u verantwoord om kunt gaan met caritasgelden. De doelstellingen zijn: 1. U weet wat het begrip caritasgelden

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Impressies uit Apeldoorn

Impressies uit Apeldoorn Impressies uit Apeldoorn We beleefden afgelopen woensdag een avond met een ster. Twee mensen uit het Israëlische dorp Neve Shalom Wahat al-salam (oase van vrede) lieten ons in een adembenemende presentatie

Nadere informatie

Q1 Welk cijfer geeft u de conferentie in totaal?

Q1 Welk cijfer geeft u de conferentie in totaal? Q1 Welk cijfer geeft u de conferentie in totaal? 9 10 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,04% 1 26,53% 13 55,10% 27 8,16% 4 2,04% 1 6,12% 3 1 / 7 Q2 De organisatie verliep goed 6,12% 3 93,88% 46 2 / 7 Q3 Het

Nadere informatie

Tuinstel voor Inloophuis Carma. Flessenpost?

Tuinstel voor Inloophuis Carma. Flessenpost? 1 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 NUMMER 2 In dit nummer Tuinstel voor Carma Flessenpost? Nascholing huisartsen Workshop schilderen Young Carma Tuinstel voor Inloophuis Carma Inloophuis Carma is een aantal

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Projectplan. Open project Versie 2.0. Elga de Klerk 21 november CMD2F

Projectplan. Open project Versie 2.0. Elga de Klerk 21 november CMD2F Projectplan Open project Versie 2.0 Elga de Klerk 21 november 2011 0834991 CMD2F Inhoudsopgave Inleiding! 3 Achtergrond opdracht! 4 Partner! 5 Onderzoeksplan! 6 Succesfactoren en risico s! 8 Deliverables!

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ bewust worden/ kunnen/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ bewust worden/ kunnen/ specifieke activiteit uitvoeren Een activiteit: het plan en de praktijk Situering Diaconie is het Goede Doen. Dat vergt dus activiteiten. Nu is het maken van een plan één en de uitvoering ervan iets anders. Er zijn minder vrijwilligers

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie