Hoop vanuit de marge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoop vanuit de marge"

Transcriptie

1 Eindrapport Inloophuisconferentie Hoop vanuit de marge jubileumconferentie voor het 25-jarig bestaan van Inloophuis De Ruimte te Almere 1 november 2014 Datum: 27 december 2014 namens het bestuur van Stichting Inloophuis De Ruimte 1/12

2 Aanleiding voor de conferentie Inloophuis De Ruimte opende voor het eerst haar deuren eind december Veel mensen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het inloophuis en er mede voor gezorgd dat het inloophuis haar huidige vorm heeft gekregen. Dat betreft alle mensen die vanaf het eerste moment inhoudelijk meedachten; initiators, bestuursleden, werkers en niet te vergeten een hele stoet vrijwilligers en bezoekers. De aanzet tot het ontstaan van het inloophuis De Ruimte is gedaan door de Doopsgezinde Zending en 25 jaar lang heeft zij tot op heden een belangrijke financiële bijdrage gegeven. Daarnaast dacht de DZ ook mee, zeker op cruciale momenten. De missie van het inloophuis werd uiteindelijk als volgt onder woorden gebracht: Vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere. Dit geldt nog steeds. Deze missie kreeg o.a. vorm door het openstelling van het inloophuis als huiskamer voor iedereen die er behoefte aan heeft anderen te ontmoeten. Met behulp van vrijwilligers wordt passende gelegenheid gecreëerd voor iedereen die mee wil doen. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid. Steeds is geprobeerd betrokken onderdeel te zijn van de buurt en aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de omgeving van het inloophuis en de stad Almere. Conferentie In de loop der jaren zijn specifieke kennis en inzichten opgebouwd over de invulling van het werk. Inloophuis 'De Ruimte' bevindt zich op het snijvlak van kerk en maatschappij waar invulling gegeven wordt aan ontmoeten, hulpverlening en gastvrijheid. Dat is geen gemakkelijke positie, maar wel een unieke. De inhoudelijke ontwikkeling van deze manier van werken willen wij delen met anderen, omdat we dankbaar zijn voor de ondersteuning die we in de loop der jaren ontvingen en daarnaast omdat deze vruchtbaar is voor de samenleving in al haar facetten. Die waarde en die betekenis wilden wij graag zichtbaar maken door deze kennis en inzichten te delen met elkaar door middel van de conferentie hoop vanuit de marge. Deze conferentie stelde ons in de gelegenheid om onze kennis en ervaring te delen met professionals en vrijwilligers uit kerk, hulpverlening, zorg en welzijnswerk, en om ons te bezinnen op onze weg in de toekomst. Om de lijnen van kerk en maatschappij beide aan bod te laten komen op de conferentie wilden we twee sprekers uitnodigen waarvan we verwachtten dat ze in staat zouden zijn beide doelgroepen aan te spreken en het bijzondere was dat deze zeer bezette mensen de conferentie belangrijk vonden en meteen toezegden te komen. Deze sprekers waren: 2/12

3 Dr. Stuart Murray Williams, theoloog uit Bristol die veel gepubliceerd heeft over kerk-zijn op het grensvlak van kerk en maatschappij. Hij beschreef in zijn toespraak o.a. hoe de kerken een nalatenschap hebben van betrokkenheid bij de samenleving. Naast alle zaken die niet door de beugel kunnen vanuit de kerken is er doorgaans een vorm van dienstbaarheid en creativiteit aanwezig bij het vinden van antwoorden op de noden en daarnaast op mogelijkheden om aan een betere samenleving te werken. De kerken hebben een groot 'geestelijk kapitaal' waardoor kennis en contacten over de plaatselijke samenleving goed ingezet kunnen worden. Ook (h)erkende hij dat samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties soms lastig is omdat er sprake kan zijn van achterdocht en onzekerheid. Men is soms bang voor verborgen agenda's en wat de motivatie van de ander is. Prof. dr. Andries Baart, de geestelijk vader van de 'presentietheorie'. De Ruimte' en veel andere inloophuizen werken vanuit een presentiebenadering. Deze manier van werken en kijken vindt meer en meer ingang in de zorg, opbouwwerk en maatschappelijke dienstverlening. Professor Baart omschrijft de presentie als: "Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat - van verlangens tot angst - en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw" (Utrecht, Lemma, 2005, p. 40). Een andere opmerkelijke uitspraak die prof Baart deed tijdens de conferentie is dat hij zich verzet tegen het alom geldende beeld dat een hulpverlener altijd 'op afstand' moet werken met zijn/haar cliënt. In zijn ogen een verkeerd uitgangspunt. Een hulpverlener moet juist dichtbij komen, dicht bij de cliënt en 'met afstand' het hulpverleningsproces bewaken. In de pauze tussen de twee lezingen was er een optreden van Caroline in 't Veld. Zij zong voor de zaal een aantal liedjes. Bijzonder was daarbij dat zij speciaal voor het 25-jarig bestaan van het inloophuis De Ruimte een lied schreef 'Aan de buitenkant'. De zaal werd gevraagd het refrein mee te zingen dat tot ieders verrassing een canon bleek te zijn. Naast de lezingen vond er op twee momenten een uitwisseling plaats met de zaal en was er door de dag heen een rode draad geweven die mensen in de gelegenheid stelde anderen te ontmoeten. Vooral deze rode draad leverde verrassende ontmoetingen op waar veel positieve reacties op kwamen. 3/12

4 s Middags waren er workshops rond het thema meedoen in het maatschappelijk veld : Urban Expression Workshop met Stuart Murray Williams, Rachel Jay, en Oeds Blok. Rachel Jay is team leader Urban Expression Birmingham en Oeds Blok coördinator van het Nederlandse netwerk Urban Expression. De workshop ging over urban expression als missionaire gemeenschap, geïnspireerd en vormgegeven vanuit de Anabaptistische waarden, om pioniersteams aan te moedigen en ondersteunen actief te zijn in arme stadsgemeenschappen een Engeland en Nederland. (Het was een Engelstalige workshop) Geven en ontvangen: ware ontmoeting De Workshop werd verzorgd door Jaap Schiere en betrof de volgende vraag en opmerking: 1. Is onze verbinding met de oude (bijbelse) verhalen wel zo anders dan onze verbinding met randfiguren van nu, en zijn we zelf niet meer randfiguren dan we gewoonlijk denken? 2. Leven laat zich kennen in ontmoeting, tussen vroeger en nu, tussen hier en daar, tussen arm en rijk, tussen pleisterplaats en onderweg, tussen professioneel en vrijwillig...! In de workshop reageerden de bezoekers positief op zowel de inhoud als de vorm. Ervaring die Staat Deze workshop werd geleid door Els keet, Ricardo Ramaekers, Martijn Bastiaans en Hand Bree. Stichting Ervaring die Staat is opgericht in 2012 door een unieke samenwerking tussen ex-daklozen en een professional. De workshopleiders hadden veel te vertellen over de eigen achtergrond waarvan een aantal in het verleden dakloos was en verslaafd. Deze ervaringsdeskundigen geven het project stevigheid omdat de hulpverlening dicht bij de mensen gegeven kan worden en zo een hulpverleningsorganisatie is die van bottom up werkt. Men werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud; zowel op het gebied van het beleid als de uitvoering van het werk. De verhalen waren zeer boeiend en lieten zien welke kracht mensen kunnen ontwikkelen door een benadering die past bij de opvattingen van 'hoop vanuit de marge'. Hoop bloeit in een ruimte van veilige communicatie 4/12

5 door Maarten van der Werf. Geweldloze Communicatie zoals uitgewerkt door Marshall Rosenberg biedt de veiligheid die kwetsbare mensen nodig hebben om bij hun creatieve vermogens te komen. In deze workshop werd naar eigen ervaring gekeken en werden een aantal kleine experimenten gedaan. Workshop Geweldloos Communiceren door Adriënne van den Berg en Thea de Rijk Tijdens de workshop kregen de deelnemers de kans te zien wat de basiscursus van Geweldloos Communiceren inhoudt zoals die in het Inloophuis wordt gegeven. Men maakte kennis met 'de giraf en de jakhals' die model staan voor twee verschillende manieren van communiceren en voor twee kwaliteiten in ieder van ons. Naast de korte theorie werd er ook een oefening gedaan om te ervaren hoe ieders 'jakhals en giraf' er uit ziet en wanneer die 'optreden'. Het krachtteam Stedenwijk De afgelopen 1,5 jaar hebben opbouwwerker Liselore Leijten en maatschappelijk werker Margreet Pieters flink geëxperimenteerd met Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling en werken als sociaal wijkteam in Stedenwijk. Zij hebben op deze bijeenkomst verteld over hun ervaringen, ontdekkingen, visie, maar ook over de vragen die hen bezighouden te midden van alle veranderingen in het sociale domein. Ruimte voor creativiteit Anjo Steen heeft in deze workshop mensen 'aan het werk gezet' om vorm te geven aan hun inspiratie die werd opgedaan n.a.v de lezingen in de ochtend. Men had alle gelegenheid om te experimenteren met allerlei materialen vormen en kleuren. Er werd hard en geïnspireerd gewerkt! Wandelen in de wijk Onder leiding van Margriet Callenbach en Gustaaf Groefsema konden deelnemers een wandeling maken door een deel van Almere Haven. In dit stadsdeel is kunst en kitsch in een aantrekkelijk geheel samengebracht. Het stadsdeel Almere Haven is het oudste deel van Almere (dat is zo n 35 jaar), maar ademt de sfeer van een veel ouder stadje met grachtenhuisjes en een haventje, waar hier en daar al druk aan wordt gerestaureerd. De wandeling ging langs deze huisjes en de haven en ook langs een aantal muurschilderingen die zijn uitgevoerd door plaatselijke kunstenaars. Aangezien het mooi weer was wandelde er een flinke groep conferentiegangers. 5/12

6 Organisatie conferentie De voorbereidingen van de conferentie zijn we reeds gestart in het 2013 als voorbereiding op het 25 jarig jubileum. In eerste instantie door de werkers van het inloophuis in samenwerking met het bestuur. De eerste voorbereidingen hebben zich vooral gericht op de contacten met de sprekers en de mogelijke inhoudelijke invulling van de dag. In het voorjaar 2014 is er een organisatiecommissie gevormd bestaande uit het bestuur van het inloophuis, de beide werkers en 2 leden vanuit de kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente Almere. Voor de zomer hebben zij zich vooral gericht op de fondsenwerving, en de inhoud van de dag. Vanaf eind september hebben zij wekelijks overleg gevoerd over de voortgang waarbij met name de invulling van de workshops en de logistiek van de dag centraal hebben gestaan. Om een conferentie als deze op 1 november mogelijk te maken is de inzet van veel vrijwilligers van groot belang. De vrijwilligers waren afkomstig uit zowel het inloophuis de Ruimte als uit de Doopsgezinde Gemeente Almere en zij hebben naast het harde werken ook genoten van de onderlinge samenwerking. Als bestuur en medewerkers kijken wij tevreden terug over zoveel inzet van velen die leidden tot deze mooie conferentie. Ten behoeve van de dag was er een draaiboek ontwikkeld dat duidelijk schiep over alle taken die gedaan moesten worden, op welke tijd en door wie. De eerste vrijwilligers waren voor 8 uur in de ochtend aanwezig om alle apparatuur aan te sluiten en alle ruimtes voor de lezingen en workshops in te richten en de keukens te organiseren. De laatste vrijwilligers (sommigen daarvan waren al begonnen om 8 uur) verlieten de kerk na uur. Wij kijken op dit punt ook met blijdschap en dankbaarheid terug op al die mensen die de gasten ontvingen en inschreven, voor 140 gasten koffie zetten en schonken, zelfgebakken koekjes presenteerden, de lunch feestelijk aanboden en bij de receptie ook weer zelfgemaakte hapjes uitdeelden. De inzet van al die vrijwilligers (ongeveer 40) liet zien dat 'het samen doen' ook op deze plek van kracht was. Voor een conferentie als deze is er ook veel apparatuur nodig en die konden wij voor een deel lenen, en tegen vriendenprijzen huren en door een fonds dat het geld daarvoor oormerkte konden wij bovendien in de grote zaal een grote beamer en scherm plaatsen en opnames maken van deze dag, zoals de lezingen, het lied dat speciaal voor deze dag was gemaakt en een overzicht van de dag. Veel huishoudelijke materialen zijn ook aan ons uitgeleend ten behoeve van de conferentie door verschillende bevriende organisaties. Te denken valt onder meer aan glaswerk, koelkasten, dienbladen, een een kleine beamer etc. 6/12

7 Wat ligt er open voor de toekomst De conferentie heeft ertoe geleid dat er ideeën zijn ontwikkeld over hoe we inhoudelijk verder kunnen gaan. Tijdens en na de dag is er met mensen nagedacht over de beste plaats voor inloophuis De Ruimte binnen het sociale domein van Almere. Wij hebben veel complimenten gekregen van andere projecten en (zorg en welzijns-) professionals uit Almere (en daarbuiten) en vanuit verschillende hoeken worden we aangespoord vooral door te gaan op de huidige weg. De verwachting is dat er de komende jaren groeiend behoefte zal zijn aan de gastvrijheid en expertise van De Ruimte. Blijft voor ons als bestuur en medewerkers het probleem over om te zorgen voor een structurele samenwerking met doopsgezinde en andere fondsen. Fondsen Daarnaast is het belangrijk om aan te geven dat deze conferentie alleen mogelijk was door de financiële bijdrage van de volgende fondsen: Doopsgezinde Zending, Doopsgezind Wereldwerk, Huisinga-Frietema Stichting Stichting Broederschapshuis Bilthoven Stichting De Blok Stichting Stuw-Kracht-10 En de vrijwillige bijdrages van deelnemers aan deze dag. Financiële verantwoording toelichting Begin 2014 is een begroting opgesteld. De kosten werden voor het grootste deel bepaald voor de huur van een accommodatie en de kosten voor de sprekers. Hiervoor zijn een aantal fondsen benaderd. In mei 2014 hadden we de bevestiging van een aantal fondsen waarmee definitief het besluit hebben kunnen nemen om de conferentie te gaan houden. Wij hebben als organisatie een flink aantal fondsen aangeschreven en waren blij verrast dat bijna alle aangeschreven fondsen op enige wijze wilden bijdragen. Aan de uitgavenkant hebben we ook gemerkt dat een aantal partijen welwillend waren om ons te steunen. Een aantal uitgaven vielen daardoor lager uit dan gepland. Mede hierdoor heeft de organisatie besloten om tegenover de vrijwilligers en de workshopleiders ook een bedankje te regelen in de vorm van een VVV-bon, welke initieel niet waren gepland. Ook hebben wij door de meevallende inkomsten de werkelijk gemaakte kosten in de voorbereiding door de inzet van de medewerkers van De Ruimte in de verantwoording van de conferentie opgenomen. Hieronder volgt de verantwoording van de financiën van de conferentie. Inzage in de administratie (declaraties en facturen) en een nadere toelichting op de financiën is op afspraak mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met het bestuur van Inloophuis De Ruimte. 7/12

8 Financiële Verantwoording Inloophuis Conferentie 1 november Hoop vanuit de marge Aantal bezoekers 135 Omschrijving Inkomsten Wereldwerk 2.000,00 Stichting De Blok 1.500,00 Stuwkracht ,00 Doopsgezinde Zending 7.500,00 500,00 Huizinga-Frietema-fonds Bijdrage bezoekers (50%) 1.000,00 Bilthoven (geoormerkt A/V) 1.500, ,00 Totaal inkomsten Uitgaven per categorie Plan werkelijk Sprekers 1.055, ,00 Accommodatie&Catering 2.775, ,07 Workshops 350,00 612,09 Overig 730, ,05 Kosten Inloophuis 3.621, ,00 Audio/Video 1.420, , , ,26 Totaal Vrijwillige uren aantal uren kosten Aantal uren vrijwilligers 277 0,00 Aantal uren Organisatie 303 0, ,00 Totaal Bruto Resultaat 4.079,26- Aanvulling algemene middelen De Ruimte (compensatie stafuren Netto Resultaat 4.079,26 0,00 8/12

9 Declaraties en uitgaven nr omschrijving wie bedrag categorie 1 Declaratie Stuart Murray Stuart 490,00 Sprekers 2 declaratie bakwerk Mirjam 142,52 Accommodatie&Catering 3 decl. giften workshopleiders 316,40 Workshops 3 Declaratie eten 1-11 organisatie 89,69 Accommodatie&Catering 3 Declaratie Laane 26,05 Overig 4 Declaratie lunch Anton 550,23 Accommodatie&Catering 5 Factuur Kennisoverdracht Andries 345,52 Sprekers 6 Declaratie bakwerk Maaike 7 Factuur De Goede Rede 8 Declaratie kilometers Ton 66,50 Overig 8 Declaratie Inkt Ton 45,90 Workshops 9 website hosting Mijndomein Ab 39,00 Overig 10 kantoorartikelen workshops Atte 219,79 Workshops 10 declaratie reiskosten & bloemen Atte 144,11 Overig 11 Factuur Beamer+scherm+video Hans 12 Factuur Geluidsapparatuur BB 13 decl. Overnachtingen eng. Gasten 50,00 Sprekers 14 declaratie Lied Caroline 75,00 Sprekers 15 factuur drukwerk Boemerang 151,25 Overig 16 decl. VVVbonnen vrijwilligers IH 713,65 Overig 17 declaratie kantoorartikelen GJ 30,00 Workshops 17 Declaratie autohuur 1 nov GJ 46,81 Overig 17 Decl. Autohuur Bristol GJ 91,48 Sprekers 17 Decl. Maaltijd GJ 33,88 Overig 18 Decl. Bakwerk Mirjam 11,88 Accommodatie&Catering 19 evaluatie met etentje organisatie IH 179,80 Overig - GebruikIH 10 vergaderingen IH 450,00 Kosten Inloophuis - Doorbelasting uren MK+GJR IH ,00 Kosten Inloophuis 52,75 Accommodatie&Catering 1.500,00 Accommodatie&Catering 1.247,05 Audio/Video 250,00 Audio/Video Totaal ,26 conferentie categorie Som - bedrag Accommodatie&Catering 2.347,07 Audio/Video 1.497,05 Kosten Inloophuis ,00 Overig 1.401,05 Sprekers 1.052,00 Workshops 612,09 Totaal Resultaat ,26 9/12

10 Verantwoording uren wie wat aantal toelichting Organisatie (4 personen) allen conferentiedag allen 10 vergaderingen Fondsenwerving Ton extra uren laatste 6 wkn Ton Begroting&voortgang + verantwoording Ton audio ophalen +diverse klussen Atte boodschappen, voorbereidingen Goede Rede etc, presentatie voorbereidingen opstellen uitnodigingen voor mail (4x) extra uren laatste 6 wkn Jaap Met Caroline voorbereiden lied, doornemen historie+foto's Jaap boodschappenlijstje (beamers ophalen etc) Totaal Bestuur : 4* : 9*4 : 10*4*2,5 : 24 : 6*4 : :8 : 15 : 4+6 : 4*2 : 6*4 :2+4 :4 Vrijwilligers 1 bakploeg Mirjam, Rita, Maaike, Annechien 2 Anton+Jeanette; plannen en voorbereiden Lunch 3 conferentiedag, gemiddeld 15 vrijwilligers (35 personen) 4 voorbereiding en uitvoering workshops (12 workshopleiders) 5 opstellen website door Ab 6 Opstellen conferentieboekje + diverse ondersteuning Ab 7 Vertalen teksten engels>nederlands door Carolina Totaal Vrijwilligers : 16 : 15*9 : 12*4 : 24 : 12 :6 Staf Totaal Staf , , rekentarief staf 45,00 Q Q1-2014: opstellen plan+doel conferentie 1 e gesprek met Stuart Murray in Engeland + voorbereiden 10 vergaderingen uitwerken notulen, contact workshopleiders+sprekers (okt-2014 Oktober 2014: voorbereidingen / contact workshops Conferentiedag MK Q Q1-2014: opstellen plan+doel conferentie MK 1e gesprek met Stuart Murray in Engeland + voorbereiden MK 10 vergaderingen MK uitwerken notulen, contact workshopleiders+sprekers (okt-2014 MK Oktober 2014: opstellen Draaiboek, samenstellen teams etc. MK Conferentiedag Kosten uren staf ,00 10/12

11 Eerste begroting tbv Fondsenwerving Aantal deelnemers 150 uitgaven Sprekers 1.425,00 Accommodatie&Catering 4.750,00 Workshops 1.250,00 Overig 1.025,00 Kosten Inloophuis 300,00 Audio/Video 0,00 Totaal 8.750,00 Bijlage bij de wervingsbrieven: 11/12

12 Tot slot Zoals Caroline In 't Veld het op de conferentie omschreef: Het geheim van De Ruimte komt naar voren in het refrein van het conferentielied over het inloophuis: Aan de buitenkant is er niet zo veel te zien, een groepje mensen in een kring een boek of bord misschien... Aan iedereen die op de een of andere wijze heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook: Hartelijk bedankt dat u onze conferentie mogelijk heeft gemaakt! 12/12

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Eindrapport experiment Regelarme Zorg

Eindrapport experiment Regelarme Zorg Eindrapport experiment Regelarme Zorg April 2014 - Stichting Philadelphia Zorg Gerrit Leene, directeur experiment Regelarme Zorg Het beste uit jezelf De boom Jullie zien mij hier staan als volgroeide,

Nadere informatie