Rapportage CQI-meting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CQI-meting"

Transcriptie

1 Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie Drs. J.J. Laninga januari

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index Klinische GGZ en VZ versie 2.3. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten. De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorgen dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark. De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van De Hoop GGZ. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliënt ervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQindex (2007) deze metingen uit. De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met De Hoop GGZ. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek de heer M. Verberkt voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van De Hoop GGZ voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, januari 2013 Drs. J.J. Laninga TRIQS Onderzoek De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

3 rapportage CQI meting INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING DEEL 2 VERBETERSCORES METHODE VERBETERSCORES VERBETERKWADRANTEN SAMENVATTING BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES BIJLAGE 2 VRAGENLIJST KLINISCHE GGZ EN VZ BIJLAGE 3 OVERZICHTSTABEL VERBETERSCORES

4 INLEIDING Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet, waarin staat vermeld dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) elk jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren. CQI meting De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan - op een voor de respondent geschikte manier - worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Rapportage Deze rapportage dient een tweeledig doel. Enerzijds kan de rapportage worden gebruikt voor de externe verantwoording. Immers, er wordt een nauwkeurig en onafhankelijk beeld geschetst van de cliëntervaringen van de instelling. Anderzijds dient het als een opstap richting kwaliteitsverbeterplannen voor de organisatie. Met behulp van verbeterscores wordt een prioritering aangebracht om zodoende te bepalen welke onderwerpen in het jaarplan opgenomen dienen te worden. Omdat de meting is uitgevoerd volgens het protocol van Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) kan aan deze rapportage het keurmerk CQI worden verbonden. Deze rapportage is opgesplitst in een aantal verschillende onderdelen, waarvan deel I het officiële gedeelte vormt. Dit gedeelte van de rapportage bevat een weergave van de uitkomsten zonder enige vorm van interpretatie, en valt derhalve onder de strikte CQI-richtlijnen. In de overige delen worden interpretaties, aanbevelingen en conclusies vermeld en daarom vallen deze niet onder de CQI-richtlijnen. Bijzonderheden meting Deze meting is uitgevoerd in de periode november en december 2012 en conform planning uitgevoerd. Er zijn geen bijzondere zaken opgetreden. Aan de uitvoering van deze meting en het schrijven van de rapportage hebben de volgende personen gewerkt: Projectleider: A.J. Mijnders, MSc Dataverzameling: H. van Oene Rapportage: A.J. Mijnders, MSc De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

5 rapportage CQI meting DEEL 1 OFFICIËLE RAPPORTAGE 5

6 01 LEESWIJZER Vraagtypen In de gebruikte vragenlijst komen verschillende typen vragen voor namelijk ervaringsvragen, screenervragen en overige vragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorgverlening. Een voorbeeld van een ervaringsvraag is: komt de zorginstelling de afspraken over de zorg na? Een screenervraag stelt vast of een bepaald onderdeel van de zorgverlening van toepassing is op de situatie van de cliënt. Een voorbeeld van een screenervraag is: heeft u een zorgplan met daarin schriftelijke afspraken over uw zorg? Indien de cliënt een screenervraag met nee beantwoord, zijn de ervaringsvragen die volgen op een screenervraag niet van toepassing op de situatie van de cliënt en hoeft hij/zij deze vragen niet te beantwoorden. De overige vragen zijn vragen naar persoonskenmerken van de cliënt en zijn/haar zorgvraag (duur, frequentie, etc.). Staafdiagram De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Voor de meeste vragen zijn dit de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Het kleurgebruik in deze staafdiagrammen is voorgeschreven door Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en is als volgt: paars ( nooit/soms ), wit ( meestal ) en groen ( altijd ). Als een vraag negatief geformuleerd is zodat het antwoord altijd een negatieve ervaring weergeeft en het antwoord nooit voor een positieve ervaring staat, dan worden de categorieën altijd en meestal bij elkaar gevoegd en krijgen deze categorieën de kleur paars. Het antwoord soms wordt dan weergegeven met de kleur wit en het antwoord nooit met de kleur groen. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

7 rapportage CQI meting De negatieve ervaringen (kleur paars) staan altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=52) Nooit/Soms Meestal Altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 35 Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? (n=55) Nee Ja De antwoordcategorieën voor een screenervraag zijn eveneens nee en ja. Echter in het geval van een screenervraag krijgt het antwoord nee de kleur lichtblauw en het antwoord ja de kleur donkerblauw (zie voorbeeld hieronder). 1 Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? (n=70) Nee Ja De weergave van de overige vragen verschilt doordat de antwoordcategorieën per vraag verschillend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk staafdiagram. 5 Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? (n=79) Ik heb niet op de wachtlijst gestaan Twee weken tot één maand Eén tot drie maanden Drie tot vier maanden Vier tot acht maanden Acht maanden tot één jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar 7

8 Tabel Onder elk staafdiagram wordt een tabel getoond waarin per antwoordcategorie is af te lezen hoeveel respondenten dit antwoord gegeven hebben en welk percentage daar bij hoort. Indien er meerdere vragen in één staafdiagram worden getoond, worden er ook meerdere vragen in één tabel getoond. Niet altijd hebben alle vragen ook exact dezelfde antwoordcategorieën. Zo kan de antwoordcategorie niet van toepassing bij de ene vraag wel voorkomen en bij een andere vraag niet. In dat geval geeft een - aan of een antwoordcategorie wel of niet van toepassing is op een vraag. Ook geldt dat voor antwoordcategorieën als weet niet en niet van toepassing geen percentage wordt getoond omdat deze niet zijn opgenomen in het staafdiagram. Een voorbeeld van een tabel ziet u hieronder. nooit % soms % meestal % altijd % n.v.t./niet nodig v22 0 0% 0 0% 3 25% 9 75% - v23 2 9,1% 4 18,2% 9 40,9% 7 31,8% 6 v24 2 9,1% 5 22,7% 7 31,8% 8 36,4% 6 Aanknopingspunten voor verbetering Bovenstaande staafdiagrammen kunnen op verschillende manieren worden bekeken om er verbeterpunten voor de zorg uit te halen. Wanneer de paarse kleur in het staafdiagram overheerst, zijn de antwoorden van de respondenten overwegend negatief geweest; deze vragen kunnen onderwerp van verbetering zijn. Het kan ook voorkomen dat de meningen van de respondenten sterk uiteenlopen, dit kan ook een punt van aandacht zijn. Door de mate van tevredenheid te verbinden aan het belang dat de cliënt hecht aan het betreffende onderwerp kan een matrix van verbeterscores worden samengesteld. Hoe hoger de verbeterscore, des te hoger de prioriteit om het desbetreffende onderdeel te verbeteren. Een overzicht van deze scores inclusief een grafische weergave vindt u in een apart gedeelte van deze rapportage. Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een analyse van de respons. Tevens wordt in dit hoofdstuk besproken in hoeverre de benaderde populatie en de responsgroep een representatieve afspiegeling vormen van de totale populatie. De uitkomsten van de meting worden weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 6 tonen vervolgens, zowel grafisch als in een tabel, de berekende verbeterscores. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een samenvatting gegeven van de hoofdstukken 4 t/m 6. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

9 rapportage CQI meting 02 METHODE Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting is gebruik gemaakt van de CQI Klinische GGZ, vragenlijst voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, versie 2.3. Deze vragenlijst bestaat uit 73 vragen en is schriftelijk afgenomen middels groepsbijeenkomsten. De lijst begint met te vragen of de cliënt in de afgelopen 12 maanden opgenomen is geweest of in dagbehandeling is geweest (voor de CQI klinische ggz en vz). Daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde: bereikbaarheid verpleegkundigen en behandelaar, informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met verpleegkundige, deskundigheid behandelaar, deskundigheid verpleegkundige, verandering in klachten en functioneren, de afdeling, aanbod van activiteiten, informatie-uitwisseling behandelteam en nazorg. Ook wordt de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven over de zorg in de vorm van een cijfer. De lijst eindigt met achtergrondvragen over de cliënt. Een exemplaar van de gehanteerde vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Voorbereiding cliëntenraadpleging Een aantal weken voor de start van de meting heeft er overleg plaatsgevonden met De Hoop GGZ over de organisatie en uitvoering van de CQI meting. De gemaakte afspraken alsmede de daadwerkelijke planning zijn opgenomen in het onderzoeksplan dat TRIQS ter goedkeuring aan De Hoop GGZ heeft verstuurd. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen: De Hoop GGZ Opstellen populatiebestand (rekening houdend met exclusiecriteria zoals op pagina 10 beschreven); Aanleveren cliëntenbestand aan TRIQS via Cliënten en medewerkers inlichten over de meting. TRIQS Aanmaken vragenlijsten voor groepsbijeenkomsten; Verzenden vragenlijsten en antwoordenveloppen naar locaties waar de groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Inclusie- en exclusiecriteria De richtlijnen schrijven voor dat de cliënten welke voor deelname aan de meting in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria, de inclusiecriteria. Deze zijn: De cliënt is 18 jaar of ouder; De cliënt verblijft klinisch op een klinische- of deeltijdafdeling; Óf de cliënt is in de afgelopen 3 maanden uitgeschreven of ontslagen van een klinisch verblijf bij een klinische- of deeltijdafdeling. 9

10 Bepaalde cliënten dienen uitgesloten te worden van deelname aan de meting. Het betreft cliënten die voldoen aan de zogenaamde exclusiecriteria. Deze zijn: Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; Cliënten die in de crisisopvang zitten; Cliënten die wonen op een langdurige verblijfafdeling van De Hoop GGZ; Dove mensen, cliënten met diagnosecode as ; Cliënten die niet in staat zijn om aan de meting deel te nemen; Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. Dataverzameling groepsbijeenkomsten De vragenlijsten voor cliënten die op een afdeling verblijven, zijn middels groepsbijeenkomsten afgenomen. Tijdens deze groepsbijeenkomsten waren interviewers van stichting Perspectief aanwezig om het onderzoek toe te lichten. Tevens waren deze interviewers beschikbaar voor vragen of andere vormen van hulp bij het invullen van de vragenlijst. Na afloop van de bijeenkomst werden alle ingevulde vragenlijsten verzameld en teruggestuurd naar TRIQS. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

11 rapportage CQI meting 03 RESPONSANALYSE Kenmerken totale populatie Conform de richtlijnen CQI dient er een steekproef getrokken te worden uit de totale populatie indien deze groter is dan 300. Echter de totale populatie bestaat uit minder dan 300 cliënten waardoor alle cliënten benaderd zijn voor deelname aan de meting. Hieronder vindt u de kenmerken van de populatie. totale populatie % / SD* man 83 76,1% vrouw 26 23,9% geslacht onbekend - - gemiddelde leeftijd 36 jaar 11,69 (SD) * SD = standaarddeviatie Representativiteit respons Er is berekend of de respons een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de man/vrouw verhouding. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat toets (voor geslacht). Dit is een statistische toets die berekent of een steekproef significant afwijkt van de totale populatie. Indien de zogenaamde pwaarde kleiner is dan 0.05 wijkt de steekproef significant af van de totale populatie en is de conclusie dat de steekproef niet representatief is. Is de p-waarde groter dan 0.05, dan kan geconcludeerd worden dat de steekproef representatief is. Omdat leeftijd is uitgevraagd in categorieën en niet als absolute waarde, kan niet berekend worden of de respons een goede afspiegeling is van de totale populatie voor wat betreft de gemiddelde leeftijd. Onderstaande tabel geeft de kenmerken van de totale populatie en van de respons weer. Onder de tabel wordt de uitkomst van de Chi-kwadraat toets beschreven. totale populatie % respons % man 83 76,1% 56 69,1% vrouw 26 23,9% 24 29,6% geslacht onbekend ,2% Het resultaat van de Chi-kwadraat toets is een p-waarde van 0,20. Daarom kan geconcludeerd worden dat de man/vrouw verhouding in de respons een representatieve afspiegeling is van de totale populatie. 11

12 Responsanalyse Hieronder volgt een analyse van de respons. Daarbij zijn een aantal, door het CKZ voorgeschreven, stappen gevolgd. Allereerst is bepaald hoeveel van de benaderde cliënten onterecht benaderd zijn omdat de cliënt overleden is, omdat de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen (onjuiste adresgegevens), of omdat de cliënt niet tot de doelgroep behoort. Indien deze cliënten toch een vragenlijst hebben ingevuld, zijn zij verwijderd uit de database. Vervolgens is bepaald hoe groot de non-respons is. Onder non-respons wordt verstaan cliënten die een lege vragenlijsten hebben teruggestuurd, cliënten die niet mee wilden doen en cliënten die niets van zich hebben laten horen. Tot slot is gekeken of de vragenlijsten in de database voldoende en op een juiste manier zijn ingevuld. Vragenlijsten die dit niet waren zijn verwijderd uit het databestand. Onderstaande tabel geeft de beschreven stappen overzichtelijk weer. (1) aantal cliënten benaderd 109 (2) cliënten die ten onrechte zijn benaderd: de cliënt is overleden 0 adresgegevens zijn onjuist 0 behoort niet tot de doelgroep /- (3) aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 96 (4) non-respons: aantal lege vragenlijsten (minder dan 5 vragen ingevuld) 0 aantal cliënten dat niet mee wilde doen 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd /- (5) bruto respons (5=3-4) 82 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: minder dan 23 van de sleutelvragen* is ingevuld 0 vragen niet zelf beantwoord of het is onduidelijk welke hulp de cliënt gehad heeft 1 achtergrond gegevens niet of niet volledig ingevuld 0 1 -/- (7) netto respons (7=5-6) 81 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 85,42% (9) netto responspercentage (9=7/3) 84,38% * de richtlijnen van het CKZ schrijven voor dat minimaal 23 of meer van de sleutelvragen ingevuld moet zijn. De vragenlijst Klinische ggz en vz bestaat uit de volgende 62 sleutelvragen: 1 t/m 9, 12 t/m 23, 27 t/m 56, 60 t/m 62, 64 t/m 66 en 68 t/m 72. In deze rapportage zijn de gegevens gebaseerd op de netto respons. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

13 rapportage CQI meting 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Vraag vooraf (vraag 1) Bereikbaarheid van verpleegkundigen en de behandelaar (vraag 2 t/m 5) Informatievoorziening door uw behandelaar (vraag 6 t/m 18) Inspraak en keuzevrijheid (vraag 19 t/m 26) Omgang met uw verpleegkundige (vraag 27 t/m 31) Deskundigheid van uw behandelaar (vraag 32 t/m 35) Deskundigheid van uw verpleegkundige (vraag 36 t/m 39) Veranderingen in klachten en functioneren (vraag 40 t/m 42) De afdeling (vraag 43 t/m 49) Aanbod van activiteiten (vraag 50 t/m 52) Informatie-uitwisseling in het behandelteam (53 t/m 55) Nazorg (56 t/m 59) Algemene mening over de instelling (vraag 60 en 61) Over uzelf (vraag 62 t/m 73) 2 VRAAG VOORAF 1 Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? (n=81) Nee Ja Nee % Ja % v01 0 0% % 13

14 3 BEREIKBAARHEID VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR 2 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? (n=79) 3 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? (n=76) 4 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? (n=71) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % Nvt, ik ben in deeltijdbehandeling v02 2 2,5% 23 29,1% 54 68,4% - v03 7 9,2% 25 32,9% 44 57,9% 1 v04 6 8,5% 21 29,6% 44 62% - 5 Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? (n=79) Ik heb niet op de wachtlijst gestaan Twee weken tot één maand Eén tot drie maanden Drie tot vier maanden Vier tot acht maanden Acht maanden tot één jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar v05 % Ik heb niet op de wachtlijst gestaan 14 17,7% Twee weken tot één maand 32 40,5% Eén tot drie maanden 19 24,1% Drie tot vier maanden 9 11,4% Vier tot acht maanden 3 3,8% Acht maanden tot één jaar 0 0% Eén tot twee jaar 1 1,3% Langer dan twee jaar 1 1,3% Niet van toepassing, ik zit op een gesloten opname afdeling 0 - De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

15 rapportage CQI meting 4 INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? (n=77) 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? (n=75) 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? (n=78) Nee Ja Nee % Ja % v ,6% 65 84,4% v % 54 72% v ,2% 49 62,8% 9 Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? (n=77) Nee Ja Nee % Ja % v ,4% 49 63,6% 10 Heeft u informatie gekregen over over de werking van de medicijnen die u gebruikt? (n=48) 11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? (n=48) Nee Ja Nee % Ja % v ,1% 35 72,9% v ,5% 30 62,5% 15

16 12 Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? (n=77) 13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? (n=79) 14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? (n=78) 15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? (n=78) 16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? (n=78) 17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? (n=78) Nee Ja Nee % Ja % v ,6% 18 23,4% v ,2% 52 65,8% v ,2% 17 21,8% v ,4% 41 52,6% v ,6% 44 56,4% v ,6% 51 65,4% 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? (n=77) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v18 2 2,6% 4 5,2% 39 50,6% 32 41,6% De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

17 rapportage CQI meting 5 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 19 Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? (n=74) 20 Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? (n=75) 21 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? (n=76) 22 Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft (straf, dwangmedicatie)? (n=54) Nee Ja Nee % Ja % v ,1% 31 41,9% v ,3% 47 62,7% v21 5 6,6% 71 93,4% v22 % Nee 12 22,2% Ja 42 77,8% Niet van toepassing, ik heb dwangmedicatie 4 - Nvt, ik gebruik geen medicijnen 17-17

18 23 Heeft u een behandelplan? (n=76) Nee Ja Nee % Ja % v23 7 9,2% 69 90,8% 24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? (n=67) 25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? (n=65) Nee Ja Nee % Ja % v24 4 6% 63 94% v25 3 4,6% 62 95,4% 26 Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? (n=65) Nee Ja, korter dan een jaar geleden Ja, langer dan een jaar geleden Nee % Ja, korter dan een jaar geleden % Ja, langer dan een jaar geleden v ,3% 42 64,6% 2 3,1% % De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

19 rapportage CQI meting 6 OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE 27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? (n=80) 28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? (n=78) 29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? (n=78) 30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? (n=80) 31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? (n=79) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v27 4 5% 20 25% 40 50% 16 20% v28 4 5,1% 11 14,1% 28 35,9% 35 44,9% v29 3 3,8% 5 6,4% 21 26,9% 49 62,8% v30 3 3,8% 6 7,5% 31 38,8% 40 50% v31 4 5,1% 8 10,1% 33 41,8% 34 43% 7 DESKUNDIGHEID VAN UW BEHANDELAAR 32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? (n=77) 33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? (n=80) 34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? (n=76) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v32 0 0% 7 9,1% 42 54,5% 28 36,4% v33 2 2,5% 18 22,5% 28 35% 32 40% v34 2 2,6% 13 17,1% 40 52,6% 21 27,6% 35 Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? (n=75) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 67 89,3% 19

20 8 DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEGKUNDIGE 36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? (n=79) 37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? (n=77) 38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? (n=79) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v36 2 2,5% 9 11,4% 50 63,3% 18 22,8% v37 3 3,9% 17 22,1% 47 61% 10 13% v38 2 2,5% 22 27,8% 44 55,7% 11 13,9% 39 Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? (n=77) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v39 2 2,6% 8 10,4% 47 61% 20 26% Voor vraag 39 geldt dat het antwoord altijd negatief is. Daarom staat deze links, en wordt deze gecombineerd met meestal. 9 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 40 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functioneert? (n=77) 41 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: (n=72) 42 Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? (n=72) Veel/Iets minder goed Ongeveer hetzelfde Beetje/Veel beter Veel minder goed % Iets minder goed % Ongeveer hetzelfde % Een beetje beter % Veel beter % Ik heb geen klachten v40 1 1,3% 3 3,9% 10 13% 23 29,9% 40 51,9% - v41 0 0% 3 4,2% 5 6,9% 29 40,3% 35 48,6% 4 v42 0 0% 1 1,4% 5 6,9% 28 38,9% 38 52,8% 4 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

21 rapportage CQI meting 10 DE AFDELING 43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren)? (n=75) 44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) (n=79) 45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? (n=79) 46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? (n=79) Een groot probleem Een klein probleem Geen probleem Een groot probleem % Een klein probleem % Geen probleem % v % 29 38,7% 34 45,3% v44 3 3,8% 20 25,3% 56 70,9% v ,4% 21 26,6% 49 62% v46 1 1,3% 22 27,8% 56 70,9% 47 Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? (n=76) 48 Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? (n=76) 49 Voelt u zich veilig op de afdeling? (n=76) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v ,2% 17 22,4% 20 26,3% 29 38,2% v % 14 18,4% 22 28,9% 21 27,6% v49 0 0% 11 14,5% 41 53,9% 24 31,6% 21

22 11 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 50 Doet u mee aan dagactiviteiten? (n=80) 52 Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? (n=73) Nee Ja Nee % Ja % v50 3 3,8% 77 96,3% v ,1% 51 69,9% 51 Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? (n=79) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % v51 4 5,1% 10 12,7% 23 29,1% 42 53,2% 12 INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BEHANDELTEAM 53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? (n=78) 55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? (n=74) Altijd/Meestal Soms Nooit Altijd % Meestal % Soms % Nooit % v53 3 3,8% 12 15,4% 46 59% 17 21,8% v55 6 8,1% 26 35,1% 31 41,9% 11 14,9% Voor vraag 53 en 55 geldt dat het antwoord altijd negatief is. Daarom staat deze links, en wordt deze gecombineerd met meestal. 54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? (n=55) Nooit/Soms Meestal Altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik niet v54 0 0% 13 23,6% 35 63,6% 7 12,7% 23 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

23 rapportage CQI meting 13 NAZORG 56 Gaat u binnenkort met ontslag? (n=79) Nee Ja Nee % Ja % v ,9% 23 29,1% 57 Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? (n=22) 58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? (n=22) 59 Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? (n=20) Nee Ja Nee % Ja % v ,7% 17 77,3% v ,8% 15 68,2% v % 9 45% 14 ALGEMENE MENING OVER DE INSTELLING 60 Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u onder behandeling bent? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. (n=80) 1 tm 5 6 tm 8 9 tm 10 v60 % 0 heel erg slechte instelling 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 1 1,3% 5 0 0% 6 7 8,8% % ,8% ,8% 10 uitstekende instelling 10 12,5% Gemiddeld cijfer 7,9 23

24 61 Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? (n=79) Beslist niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Beslist niet % Waarschijnlijk niet % Waarschijnlijk wel % Beslist wel % v61 1 1,3% 2 2,5% 28 35,4% 48 60,8% 15 OVER UZELF 62 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=79) 63 Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? (n=81) Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Slecht % Matig % Goed % Zeer goed % Uitstekend % v62 4 5,1% 15 19% 41 51,9% 17 21,5% 2 2,5% v63 5 6,2% 33 40,7% 32 39,5% 7 8,6% 4 4,9% 64 Bent u een man of een vrouw? (n=80) Man Vrouw Man % Vrouw % v % 24 30% De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

25 rapportage CQI meting 65 Wat is uw leeftijd? (n=81) 18 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar of ouder v65 % 18 t/m 24 jaar 9 11,1% 25 t/m 34 jaar 31 38,3% 35 t/m 44 jaar 18 22,2% 45 t/m 54 jaar 17 21% 55 t/m 64 jaar 6 7,4% 65 t/m 74 jaar 0 0% 75 jaar of ouder 0 0% 66 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)? (n=81) Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals lts, leao, lh Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals mavo, (m)ulo Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ( Hoger beroepsonderwijs (zoals hbo, hts, heao, hbo-v, kandida Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, namelijk: v66 % Geen opleiding 3 3,7% Lager onderwijs 5 6,2% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 11 13,6% Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 18 22,2% Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 27 33,3% Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 7 8,6% Hoger beroepsonderwijs 8 9,9% Wetenschappelijk onderwijs 2 2,5% Anders, namelijk: 0 0% 25

26 67 Heeft u op dit moment een betaalde baan? (n=79) Nee Ja Nee % Ja % v ,5% 17 21,5% 68 Wat is het geboorteland van uzelf? (n=81) 69 Wat is het geboorteland van uw vader? (n=81) 70 Wat is het geboorteland van uw moeder? (n=80) Nederland Indonesië/voormalig Nederlands-Indië Suriname Marokko Turkije Duitsland (voormalig) Nederlandse Antillen Aruba Anders, namelijk: v68 % v69 % v70 % Nederland 68 84% 61 75,3% 64 80% Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 0 0% 3 3,7% 1 1,3% Suriname 2 2,5% 6 7,4% 6 7,5% Marokko 2 2,5% 2 2,5% 2 2,5% Turkije 1 1,2% 0 0% 0 0% Duitsland 0 0% 1 1,2% 1 1,3% (voormalig) Nederlandse Antillen 3 3,7% 3 3,7% 3 3,8% Aruba 1 1,2% 1 1,2% 1 1,3% Anders, namelijk: 4 4,9% 4 4,9% 2 2,5% De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

27 rapportage CQI meting 71 In welke taal praat u thuis het meeste? (n=74) Nederlands Fries Nederlands dialect Indonesisch Sranan (Surinaams) Marokkaans-Arabisch Turks Duits Papiaments (Nederlandse Antillen) Anders, namelijk: v71 % Nederlands 68 91,9% Fries 0 0% Nederlands dialect 2 2,7% Indonesisch 0 0% Sranan (Surinaams) 0 0% Marokkaans-Arabisch 1 1,4% Turks 0 0% Duits 0 0% Papiaments (Nederlandse Antillen) 1 1,4% Anders, namelijk: 2 2,7% 72 Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? (n=79) Nee Ja Nee % Ja % v ,9% 4 5,1% 27

28 Bij onderstaande vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Daarom is de n in onderstaande grafiek niet gebaseerd op het aantal respondenten dat de vraag beantwoord heeft maar op het aantal waarnemingen. 73 Hoe heeft die persoon u geholpen? (n=3) Heeft de vragen voorgelezen Heeft de vragen voor mij beantwoord Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: Heeft mijn antwoorden opgeschreven Heeft de vragen in mijn taal vertaald v73 % Heeft de vragen voorgelezen 0 0% Heeft mijn antwoorden opgeschreven 0 0% Heeft de vragen voor mij beantwoord* 0 0% Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 0% Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: 3 100% * Cliënten die aangegeven hebben dat iemand anders de vragen in hun plaats beantwoord heeft, worden verwijderd uit de database. Daarom staat deze optie in deze tabel altijd op 0. In de responsanalyse (hoofdstuk 3) kunt u terugvinden in hoeveel gevallen iemand anders dan de cliënt de vragen beantwoord heeft. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

29 rapportage CQI meting DEEL 2 VERBETERSCORES In deel 2 van deze rapportage worden de verbeterscores ten behoeve van interne kwaliteitsverbetering gepresenteerd. Dit gedeelte van de rapportage valt niet onder de door CKZ gestelde CQI-richtlijnen. 29

30 05 METHODE VERBETERSCORES Om inzichtelijk te maken welke aspecten van de zorgverlening verbeterd kunnen worden, zijn verbeterscores berekend. Deze verbeterscores zijn berekend op basis van de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en de zogenaamde belangscores. Tijdens de ontwikkeling van het sectorspecifieke CQI meetinstrument is er tevens een belangenvragenlijst ontwikkeld en afgenomen bij de pilotgroep. Deze belangenvragenlijst meet hoe belangrijk de respondent een bepaalde vraag uit de vragenlijst vindt. Bijvoorbeeld: Vraag uit de CQI vragenlijst: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Vraag uit de belangenvragenlijst CQI: Vindt u het belangrijk om geïnformeerd te worden over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? De antwoordmogelijkheden voor de belangenvragenlijst zijn: niet belangrijk, eigenlijk wel belangrijk, belangrijk, heel erg belangrijk. Door aan elk van deze antwoorden een score te koppelen (1=niet belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk, 4=heel erg belangrijk) kan een belangscore worden berekend. Deze belangscore is dan het gemiddelde van de antwoorden van alle cliënten (uit de pilot) samen, en ligt dus tussen de 1 en 4. Hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker de vraag is voor de cliënten. Anders gezegd: hoe hoger de belangscore, hoe belangrijker het betreffende aspect van de zorgverlening is. Om tot de verbeterscore te komen wordt de belangscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden dat gegeven is op de corresponderende vraag uit de CQI vragenlijst (ter illustratie: de paarse staaf in het staafdiagrammen uit deel 1 van deze rapportage). Voor vraag 1, 5, 9, 19, 35, 40 t/m 42, 50, 52, 56, 60 t/m 73 is er geen belangscore waardoor voor deze vragen ook geen verbeterscore berekend kon worden. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

31 rapportage CQI meting Als de belangscore afgezet wordt tegen het percentage negatieve ervaringen ontstaat de volgende figuur waarin 4 verschillende kwadranten te onderscheiden zijn. De vier kwadranten van een verbeterkwadrant hebben elk een eigen betekenis. Deze is als volgt: I Hoewel het belang van de vragen in dit kwadrant hoog is, is er weinig tot geen verbetering nodig omdat relatief weinig cliënten een negatief antwoord hebben gegeven. Het zijn de pluspunten van de zorginstelling en het advies is om deze op peil te houden. II Dit zijn de verbeterpunten met een hoge prioriteit. Er valt veel winst te behalen door met de vragen in dit kwadrant aan de slag te gaan. Ze kennen een hoog belang en relatief veel cliënten hebben een negatieve ervaring. III Vanwege een laag belang van deze vragen en een laag percentage negatieve antwoorden is weinig verbetering nodig. IV Een laag belang en relatief veel negatieve antwoorden; Verbetering is mogelijk maar de prioriteit van deze verbeterpunten is laag. De indeling van de kwadranten is gemaakt aan de hand van de gemiddelde belangscore en de gemiddelde score van de negatieve ervaringen. Dit gemiddelde is berekend door alle scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal vragen in de belangenvragenlijst. De uitkomst hiervan bepaalt waar de assen in het diagram worden geplaatst. De gemiddelde belangscore is 3,16 (verticale as) en het gemiddelde van de negatieve ervaringen is 29,0%% wat te zien is aan de horizontale as in de navolgende diagrammen. 31

32 laag % negatieve ervaringen 06 VERBETERKWADRANTEN Hieronder wordt per thema uit de vragenlijst een verbeterkwadrant getoond. 1 BEREIKBAARHEID VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v02 v03 v04 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v02 2 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken 3,06 2,5% 0,08 te krijgen? v03 3 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een 2,98 9,2% 0,27 verpleegkundige te spreken te krijgen? v04 4 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? 3,12 8,5% 0,27 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

33 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 2 INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v06 v07 v08 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v06 6 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? 3,31 15,6% 0,52 v07 7 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt 3,2 28,0% 0,90 gaan? v08 8 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de 3,25 37,2% 1,21 behandeling kunt verwachten? v10 10 Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u 3,29 27,1% 0,89 gebruikt? v11 11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) 3,25 37,5% 1,22 bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? v12 12 Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? 2,6 76,6% 1,99 v13 13 Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien 3,03 34,2% 1,04 van uw cliëntdossier? v14 14 Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de 2,87 78,2% 2,24 mogelijkheid tot een second opinion? v15 15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 2,67 47,4% 1,27 v16 16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 2,08 43,6% 0,91 v17 17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon 2,51 34,6% 0,87 (PVP)? v18 18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,44 7,8% 0,27 33

34 laag % negatieve ervaringen 3 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 4 hoog belang 3,5 0% 3 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v20 20 Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? 2,9 37,3% 1,08 v21 21 Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de 2,9 6,6% 0,19 behandeling? v22 22 Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft (straf, 3,04 22,2% 0,67 dwangmedicatie)? v23 23 Heeft u een behandelplan? 3,16 9,2% 0,29 v24 24 Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? 3,42 6,0% 0,21 v25 25 Heeft u ingestemd met uw behandelplan? 3,52 4,6% 0,16 v26 26 Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? 3,52 32,3% 1,14 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

35 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 4 OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v27 v28 v29 v30 v31 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v27 27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? 3,18 30,0% 0,95 v28 28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? 3,44 19,2% 0,66 v29 29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? 2,94 10,2% 0,30 v30 30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? 3,54 11,3% 0,40 v31 31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? 3,36 15,2% 0,51 35

36 laag % negatieve ervaringen 5 DESKUNDIGHEID VAN UW BEHANDELAAR 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v32 v33 v34 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v32 32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? 3,59 9,1% 0,33 v33 33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? 3,24 25,0% 0,81 v34 34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? 3,44 19,7% 0,68 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

37 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 6 DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEGKUNDIGE 4 hoog belang 3,5 0% 320% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v36 v37 v38 v39 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v36 36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? 3,33 13,9% 0,46 v37 37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? 3,33 26,0% 0,87 v38 38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? 2,9 30,3% 0,88 v39 39 Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? 3,3 13,0% 0,43 37

38 laag % negatieve ervaringen 7 DE AFDELING 4 hoog belang 3,5 0% 3 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v43 43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk 3,04 16,0% 0,49 bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren)? v44 44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? 2,89 3,8% 0,11 (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) v45 45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem 3,28 11,4% 0,37 voor u? v46 46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? 3,19 1,3% 0,04 v47 47 Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw 3,19 35,6% 1,14 afdeling? v48 48 Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? 3,18 43,4% 1,38 v49 49 Voelt u zich veilig op de afdeling? 3,48 14,5% 0,50 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

39 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 8 AANBOD VAN ACTIVITEITEN 4 hoog belang 3,5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v51 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v51 51 Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? 2,83 17,8% 0,50 39

40 laag % negatieve ervaringen 9 INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BEHANDELTEAM 4 hoog belang 3,5 0% 20% 3 40% 60% 80% 100% v53 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v54 v55 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v53 53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u 3,43 19,2% 0,66 speelt? v54 54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat 3,19 23,6% 0,75 over de beste behandeling voor uw klachten? v55 55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? 3,12 43,2% 1,35 De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

41 laag % negatieve ervaringen rapportage CQI meting 10 NAZORG 4 hoog belang 3,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% v57 3 2,5 2 1,5 hoog % negatieve ervaringen v58 v59 1 laag belang # vraag Belangscore % negatieve verbeterscore ervaringen v57 57 Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een 3,37 22,7% 0,76 hulpverlener of een wachtlijstgroep)? v58 58 Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw 3,51 31,8% 1,12 klachten terugkomen of verergeren? v59 59 Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? 3,13 55,0% 1,72 41

42 07 SAMENVATTING Respons Van de 109 cliënten die terecht benaderd zijn voor deelname aan de meting zijn uiteindelijk 81 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is 84,38%. Opvallende scores Een eerste vraag die opvalt in negatieve zin, is vraag 14 (heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? n=78). Het percentage negatieve antwoorden voor deze vraag is 78,2%. Ook vraag 12 (heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? n=77) valt op in negatieve zin omdat 76,6% van de respondenten deze vraag negatief heeft beantwoord. Een derde vraag die opvalt in negatieve zin is vraag 59 (zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? n=20). Van de respondenten beantwoordde 55% deze vraag met een negatief antwoord. In positieve zin valt allereerst vraag 25 (heeft u ingestemd met uw begeleidingsplan? n=65) op. Het percentage positieve antwoorden voor deze vraag is 95,4%. Ook vraag 24 (kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? n=67) is opvallend positief beantwoord, namelijk door 94%. Een derde vraag die opvalt in positieve zin is vraag 21 (kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? n=76). Van de respondenten beantwoordde 93,4% deze vraag met een positief antwoord. Algeheel oordeel Van de respondenten zou 60,8% De Hoop GGZ beslist wel aanbevelen bij anderen, en 1,3% zou De Hoop GGZ beslist niet aanbevelen bij anderen. Het rapportcijfer voor de behandeling die men ontvangt, is gemiddeld een 7,9. Verbeterscores Vraag 14 (heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion? n=78) heeft de hoogste verbeterscore, namelijk een score van 2,24. Twee andere vragen met een relatief hoge verbeterscore zijn vraag 12 (heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? n=77) en vraag 59 (zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? n=20). Respectievelijk zijn de verbeterscores voor deze vragen 1,99 en 1,72. De laagste verbeterscore wordt behaald voor vraag 46 (is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? n=79), namelijk een verbeterscore van 0,04. Ook vraag 2 (is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? n=79) en vraag 44 (is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? n=79) behalen een relatief lage verbeterscore, namelijk respectievelijk 0,08 en 0,11. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de verbeterscores van hoog naar laag. De Hoop GGZ CQI Klinische GGZ en VZ

43 rapportage CQI meting BIJLAGE 1 KWALITEITSDIMENSIES Op basis van de vragen uit de vragenlijst kunnen kwaliteitsdimensies opgesteld worden. Een kwaliteitsdimensie voegt een aantal vragen uit de vragenlijst samen waarvan (statistisch) vastgesteld is dat ze hetzelfde aspect van de zorgverlening meten, bijvoorbeeld het aspect bejegening. Op basis van de vragenlijst Klinische GGZ en VZ kunnen 11 kwaliteitsdimensies berekend worden. Onderstaande tabel laat zien welke kwaliteitsdimensies gevormd kunnen worden en uit welke vragen deze kwaliteitsdimensies bestaan. 1. Bejegening 2. Deskundigheid behandelaars 3. Veiligheid in de groep 4. Bereikbaarheid behandelaars 5. Kwaliteit opnameafdeling 6. Informatie over klachtenprocedure 7. Informatie over de aanpak van de behandeling v18 Legt uw begeleider u dingen op een begrijpelijke manier uit? v27 Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? v28 Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? v29 Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? v30 Neemt uw verpleegkundige u serieus? v31 Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? v54 Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? v32 Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? v33 Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? v34 Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? v53 Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? v55 Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanneer de behandeling overgenomen wordt door een ander? v36 Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? v37 Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? v38 Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? v02 Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? v03 Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? v04 Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? v43 Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? v44 Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? v45 Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? v46 Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? v15 Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? v16 Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? v17 Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? v06 Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? v07 Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? v08 Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? 43

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Woon- en Werktraining de Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota De Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Werkeenheid Overijssel Versie 0.0.2 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen)

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juni 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juni 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden

Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Rapportage CQI-meting Hulp bij het Huishouden Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie