Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel"

Transcriptie

1 Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam, onderdeel van Koninklijke De Ruijter B.V., gevestigd te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: Koninklijke De Ruijter ). Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. Artikel 1 Algemeen 1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen. 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger. 3. Medewerkers van Koninklijke De Ruijter kunnen ook deelnemen aan deze Actie. 4. Indien je deze Actievoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt Koninklijke De Ruijter je af te zien van deelname aan deze Actie. 5. Voor zover de Koninklijke De Ruijter Privacy Policy en/of Disclaimer (zie hieronder, toegevoegd aan de Actievoorwaarden) afwijken van de bepalingen uit deze Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Actievoorwaarden. 6. Koninklijke De Ruijter is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Koninklijke De Ruijter daardoor tot vergoeding van eventueel door jou geleden schade is gehouden. 7. [Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de Actie zullen door Koninklijke De Ruijter via haar Facebook applicatie bekend worden gemaakt.] Door deel te blijven nemen aan de Actie nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Actievoorwaarden. Artikel 2 Gegevens 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met je te kunnen communiceren, kun je gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, ( )adres, mobiele telefoonnummer) aan Koninklijke De Ruijter te verstrekken. 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 3. Tijdens je bezoek aan de Facebook pagina en de Actie applicatie kunnen onder andere jouw persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of internetbrowser (negatief) beïnvloeden. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in Karvan Cévitam s (zie hieronder, toegevoegd aan de Actievoorwaarden). 4. De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Koninklijke De Ruijter zal geen persoonsgegevens verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen aan derden die geen onderdeel zijn van de Koninklijke De Ruijter groep en de aan haar gelieerde vennootschappen.

2 5. De doelen waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Koninklijke De Ruijter zijn de volgende: - het nakomen van een overeenkomst die is gesloten met de deelnemer aan de Actie; - het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting; - het (gevraagd) opsturen van informatie en/of materialen, onder andere met betrekking tot de Actie of andere promotionele acties of speciale aanbiedingen; of - het uitreiken van eventueel ter beschikking gestelde prijzen. 6. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Koninklijke De Ruijter jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per of anderszins. 7. Koninklijke De Ruijter beschermt de door jou opgegeven of de door Koninklijke De Ruijter verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. 8. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Koninklijke De Ruijter. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de Koninklijke De Ruijter klantenservice (zie voor de contactgegevens artikel 8). 9. Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van jouw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonsgegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van een promotionele activiteit op jouw voorkeuren. 10. Indien de wettelijke vertegenwoordiger toelaat dat hun kind zich inschrijft voor of deelneemt aan de Actie, gebruiken wij de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering of deelname aan de Actie. Artikel 3 Actie uitleg: wat, hoe en wanneer? 1. Deze Actie is in de vorm van een testpanel. Van de deelnemers aan de Actie zullen 1000 winnaars een proefverpakking Karvan Cévitam GO thuis ontvangen. Geïnteresseerden in de Actie kunnen zich via de Actie applicatie aanmelden voor de Actie. Hiervoor dienen zij eerst de Karvan Cévitam Facebook pagina te liken. Vervolgens wordt er gevraagd persoonlijke gegevens achter te laten die het mogelijk maken deelnemers op de hoogte te brengen van deelname aan het testpanel en het versturen van de te testen mixen mogelijk maakt. Alleen winnaars zullen op de hoogte worden gebracht van deelname. De 1000 winnaars zal vervolgens gevraagd worden de resultaten van de test via de Karvan Cévitam Facebook applicatie te delen. 2. De Actie loopt tot en met 26 april 2015, 23:00 uur s nachts. 3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 4. Alleen via de Facebook applicatie kan worden deelgenomen aan de Actie. Uit alle geïnteresseerden worden 1000 testers geselecteerd.

3 Artikel 4 Prijzen 1. Als deelnemer aan de Actie maak je kans om het onderstaande product te testen. Hiervoor ontvang je: - 1 proefverpakking Karvan Cévitam GO 2. De winnaars worden op 28 april 2015 of binnen tien (10) werkdagen na 28 april 2015 bekendgemaakt. De winnaars worden na de afloop van de Actie, door middel van een eenmalige trekking, uit alle deelnemers getrokken. Koninklijke De Ruijter zal de winnaars op de hoogte brengen van het feit dat zij gewonnen hebben door het versturen van een en van de proefverpakking per (pakket)post. Deelnemers die niet gewonnen hebben tijdens deze Actie krijgen daarvan bericht per Gedurende de gehele Actieperiode kunnen winnaars slechts 1 keer deelnemen aan het testpanel. 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. 5. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 6. De prijzen worden binnen 4 weken na het einde van de Actie verstuurd naar het opgegeven adres. 7. Indien prijzen buiten de schuld van Koninklijke De Ruijter niet worden uitgereikt aan de winnaar, kan de winnaar tot uiterlijk 3 maanden na het einde van de Actie aanspraak maken op de uitreiking van de prijzen. Na verloop van deze termijn of bij weigering van de prijzen vervallen deze aan Koninklijke De Ruijter. 8. Prijzen worden alleen geleverd binnen Nederland. Artikel 5 Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaring 1. Je erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is. 2. Indien je voor deelname aan de Actie recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk Inzendingen ) inzendt of ter beschikking stelt, garandeer je dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaar je Koninklijke De Ruijter voor aanspraken van derden terzake. 3. Indien blijkt dat de Inzendingen wel inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, behoudt Koninklijke De Ruijter zich het recht voor jou uit te sluiten van deelname aan de Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Koninklijke De Ruijter dientengevolge geleden schade. 4. Je garandeert dat je de Inzendingen zelf hebt gemaakt en deze niet van internet hebt gehaald. 5. Koninklijke De Ruijter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) deelnemers aan de Actie. 6. Koninklijke De Ruijter is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie of jouw deelname aan de Actie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot: - de door Koninklijke De Ruijter verzonden prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde. Artikel 6 Auteursrechten, gebruik en medewerking

4 1. Je verleent hierbij aan Koninklijke De Ruijter het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om jouw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Koninklijke De Ruijter is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen. 2. Koninklijke De Ruijter behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden en zonder jouw toestemming. 3. Indien je een bestelling hebt geplaatst, dan geef je Koninklijke De Ruijter hierbij toestemming om jouw naam en/of Inzendingen te vermelden op onder andere, maar niet beperkt tot: - prijzen; en/of - sociale netwerken van Koninklijke De Ruijter zoals maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. 4. Koninklijke De Ruijter stelt links naar de Actie op prijs en je bent vrij om een hyperlink naar de Actie te maken, mits je: (i) Koninklijke De Ruijter vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) alleen een link maakt met de homepage van de Actie; (iii) geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de homepage van de Actie verwijdert of verbergt; (iv) geen sponsoring of ondersteuning van jouw website door Koninklijke De Ruijter vermeldt of suggereert, en (v) direct stopt met het aanbieden van links naar de Actie na schriftelijke kennisgeving hierover van Koninklijke De Ruijter. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar je een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar zulke content. 5. Op eerste verzoek van Koninklijke De Ruijter om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen om niet aan Koninklijke De Ruijter over te dragen, zal je steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voor zover wettelijk toegestaan. 6. Je erkent dat door de in het vorige lid bedoelde overdracht, Koninklijke De Ruijter uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat je geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens Koninklijke De Ruijter kan doen gelden. Artikel 7 Rechten Koninklijke De Ruijter 1. Koninklijke De Ruijter behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Koninklijke De Ruijter hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 2. Koninklijke De Ruijter behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de producten met betrekking tot de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens Koninklijke De Ruijter vereisen. 3. Het is niet mogelijk voor Koninklijke De Ruijter vooraf alle bestellingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw bestellingen, behoudt Koninklijke De Ruijter zich het recht voor om (indien beschikbaar) jouw naam en adres aan deze derde door te geven. 4. Het materiaal en/of de informatie met betrekking tot de Actie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke De Ruijter uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt. 5. Het aanbrengen van wijzigingen op beschikbare software applicaties met betrekking tot de Actie, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Koninklijke De Ruijter, (oftewel 'hacken') is

5 uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zal je door Koninklijke De Ruijter aansprakelijk worden gesteld. 6. De Actie mag niet worden gebruikt om: - politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische ideeën of ideeën in strijd met de goede zeden of regelgeving te uiten; - te kwetsen, treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken; - wormen, virussen of andere schadelijk software op de software van Koninklijke De Ruijter te plaatsen; - de reputatie van Koninklijke De Ruijter op enkele wijze te schaden; en/of - inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. 7. Koninklijke De Ruijter behoudt zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige Inzendingen te weigeren. Daarbij krijgt de deelnemer wel het recht nieuwe Inzendingen in te sturen. Er wordt dan geen geld geretourneerd. Daarbij kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Artikel 8 Contact 1. Als je vragen of opmerkingen hebt in verband met de Actie en/of Actievoorwaarden, neem dan contact met ons op: Koninklijke De Ruijter B.V. t.a.v. Karvan Cévitam Consumentenservice Arnhemse Bovenweg AH Zeist Telefoonnummer: Artikel 9 Diversen 1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 2. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie en/of Actievoorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

6 Privacy Koninklijke De Ruijter B.V. (hierna: KDR ). is verantwoordelijk voor deze website en is de databeheerder. Wij hechten veel belang aan de privacy van alle gebruikers. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe gegevens worden verwerkt via het gebruik van deze website en alle andere elektronische communicatienetwerken die door KDR worden verschaft. U dient dit beleid samen te lezen met de gebruiksvoorwaarden waarvan dit Privacybeleid deel uitmaakt. Als u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of met betrekking tot dit Privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen. De verzamelde informatie Onze websites zijn doorgaans zodanig ontworpen dat het aantal persoonsgegevens dat wordt verzameld, tot een minimum wordt beperkt. Bijgevolg vragen wij enkel die informatie die vereist is om de bezoekers toe te laten effectief aan onze activiteiten en evenementen deel te nemen. Door de diensten op deze website te gebruiken en/of door dit beleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in dit beleid vermelde doeleinden. Wij beschikken over de gepaste veiligheidsmaatregelen om uw (gevoelige) informatie online en offline te beschermen. De meeste gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, identificeren u niet persoonlijk. Zo achterhalen wij automatisch informatie zoals uw internetprovider, verkort IP-adres, de versie van uw browser en uw besturingssysteem. Wij gebruiken deze informatie om de prestaties van de website, het gebruik van functies en diensten, trends betreffende verkeer en demografie, en de browserversie te controleren, om onze website en diensten te verbeteren en ze op uw interesses af te stemmen. De informatie wordt op een zodanige manier verzameld dat u niet als een individu wordt geïdentificeerd, tenzij u zichzelf identificeert. Wij verzamelen persoonsgegevens die u verschaft door de verschillende diensten op de website te gebruiken, bijv. onlineapplicaties, door producten of geschenkartikelen te kopen, door deel te nemen aan wedstrijden en informatie aan te vragen. Deze informatie omvat gegevens als uw naam, adres, e- mailadres en enkele andere facultatieve gegevens over uzelf, zoals aangegeven. Als u producten of geschenkartikelen bestelt, kan er naar uw bank- of creditcardgegevens gevraagd worden. Die informatie wordt na afloop van de transactie verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om de informatie langere tijd bij te houden. Wij verzamelen ook informatie over uw aankopen van onze producten aan de hand van de bonnen die u van tijd tot tijd inruilt. Wij kunnen ook automatisch bijkomende informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek "Het gebruik van cookies" hieronder. Kinderen Sommige onderdelen van onze website zijn geheel of gedeeltelijk gericht op kinderen van jonger dan 16 en/of 18. Kinderen van jonger dan 16, en in sommige gevallen van jonger dan 18, moeten hun ouders informeren en toestemming vragen om deel te nemen aan of gebruik te maken van diensten op de website.

7 Wanneer een kind van jonger dan 16, of in sommige gevallen van jonger dan 18, verzoekt om deel te nemen aan activiteiten of om andere diensten te genieten die op de website worden aangeboden, kan het noodzakelijk zijn dat wij het kind vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens te verschaffen, zoals zijn of haar naam, adres, adres, telefoonnummer, hobby's en informatie over zijn of haar belangstelling voor en gebruik van diverse producten, programma's en diensten. Wij vragen het kind niet meer informatie dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan de activiteit waarin het kind geïnteresseerd is. Telkens als wij persoonlijk identificeerbare informatie van een kind nodig hebben, vragen wij de ouders om die informatie mee te delen. Wij geven de ouder dan de mogelijkheid om de inschrijving of het verzoek te aanvaarden of in te trekken en de informatie over het kind uit de database te verwijderen. Indien de ouder instemt met de inschrijving of de deelname, gebruiken wij de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de promotie of de deelname aan de activiteit. Als u daarmee instemt, kunnen wij ook automatisch bijkomende informatie over het bezoek van uw kind aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek "Het gebruik van cookies" hieronder. Bij correcte identificatie kan iedere ouder de persoonsgegevens die wij over zijn of haar kind verzameld hebben, inkijken, als de informatie nog in onze database zit. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek 'Recht op toegang' hieronder. Kinderen kunnen onze producten niet kopen. Producten voor kinderen kunnen enkel door volwassenen gekocht worden. Als u volgens de wet minderjarig bent, mag u deze website enkel onder toezicht van een ouder of een voogd gebruiken om onze producten te kopen. Persoonsgegevens van anderen Op bepaalde websites kunt u vragen om artikels, producten of informatie rechtstreeks naar andere bestemmelingen te sturen. Wij kunnen u ook vragen om persoonsgegevens mee te delen over vrienden en familie van wie u denkt dat onze producten of diensten hen kunnen interesseren. Soms moet u hun naam, adres, adres en telefoonnummer meedelen. Dergelijke informatie mag u ons enkel meedelen wanneer de betrokken personen u vooraf toestemming gegeven hebben om die informatie mee te delen. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet op de gegevensbescherming en in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij verwerken de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, om de door u gevraagde dienst te verlenen en uw vragen en verzoeken te behandelen, om onze diensten te verlenen en te personaliseren, om eventuele lidmaatschapsregistraties waaraan u hebt toegestaan deel te nemen, te beheren en om marktonderzoek uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden gebruiken en om de website in de toekomst te verbeteren zodat hij aan uw behoeften voldoet. Bovendien kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u bijkomende informatie te verschaffen over onze producten, programma's, diensten, promoties of aanbiedingen die aansluiten op de diensten waarom u vroeger verzocht hebt en waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren. Indien de wet dat vereist,

8 vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Dergelijke mededeling bevat informatie over hoe u kunt aangeven dat u niet langer informatie of diensten wenst te krijgen. Van tijd tot tijd kunnen wij op deze website prijstrekkingen en wedstrijden organiseren. Wij kunnen ook contact met u opnemen, met uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, om te laten weten dat u aan die prijstrekkingen en wedstrijden kunt deelnemen. Deelname aan deze prijstrekkingen en wedstrijden is volkomen vrijwillig en u bent in geen geval verplicht om eraan deel te nemen. Indien u beslist om deel te nemen, adviseren wij u dat u de algemene voorwaarden voor de prijstrekking of wedstrijd in kwestie leest en afdrukt. Die kunnen bijkomende informatie bevatten over hoe wij uw gegevens met betrekking tot die bepaalde prijstrekking of wedstrijd kunnen gebruiken. Indien u beslist om deel te nemen, mag u er zeker van zijn dat wij alle persoonsgegevens die u ons meedeelt, op dezelfde manier zullen behandelen als alle andere persoonsgegevens. Wij streven er voortdurend naar om de producten en diensten die wij verlenen, te verbeteren. Daartoe kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen om uw mening en visie te vragen, op voorwaarde dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt. Uw deelname aan dergelijke enquêtes gebeurt volkomen op vrijwillige basis. Indien u uw gegeven wenst in te kijken, te verbeteren, te laten verwijderen en/of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens op een van de in dit Privacybeleid vermelde manieren en/of indien u bezwaar hebt tegen het feit dat wij met u contact opnemen op de hierboven vermelde manieren, gelieve dan contact op te nemen. Persoonsgegevens van kinderen Indien ouders toelaten dat hun kind zich inschrijft voor of deelneemt aan een activiteit, gebruiken wij de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de promotie of deelname aan de activiteit. De gegevens van kinderen worden niet gedeeld met derden (andere dan de agenten of aannemers die noodzakelijk zijn voor de verlening van diensten), tenzij dat uitdrukkelijk in de kennisgeving aan de ouder werd vermeld, en tenzij er werd vermeld met wie en waarvoor wij die informatie zouden delen en zij ons hun toestemming gegeven hebben. Wij verwijderen de informatie over het kind uit onze database binnen een redelijke termijn na de afsluiting van deze promoties, tenzij en voor zover als toegestaan door de wet, de ouder ons toestemming gegeven heeft om de informatie bij te houden. Het gebruik van cookies Onze websites gebruiken cookies alsook cookies van derden zoals diegene die in de onderstaande tabel worden beschreven. De cookies van derden verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een minibestandje (doorgaans letters of cijfers) dat wordt gedownload op een apparaat (bijv. pc of draagbare apparaten zoals een laptop, iphone, ipad, Android of andere smartphone) en dat informatie opslaat op uw harde schijf/flash drive of browser zodat onze website u herkent wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om onze website beter af te stemmen op uw behoeften wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden de volgende cookies gebruikt: I. Karvan Cévitam Cookies

9 Karvancevitam**#lang Het cookie slaat de taal op die de bezoeker in het beginscherm voor de taalkeuze geselecteerd heeft. Dit is alleen van toepassing in geval van een meertalige website. Wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt, verschijnt het scherm met de taalkeuze niet meer en krijgt de bezoeker de website te zien in de taal die hij geselecteerd heeft. Behalve voor het taalscherm, wordt dat cookie ook gebruikt om andere meertalige functies op de website in de juiste taal weer te geven. Nee, het cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. ASP.NET_SessionId De website van Karvan Cévitam is geprogrammeerd in ASP.Net. ASP.Net als technologie maakt het mogelijk om tijdelijk informatie op te slaan die de website nodig heeft tijdens het bezoek van de gebruiker, een 'sessie' genaamd. Om ervoor te zorgen dat de website weet welke sessie-informatie aan welke bezoeker toebehoort, wordt er door de browser van de bezoeker een identificator opgeslagen. Nee, het cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. II. Google Analytics De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door een externe vennootschap ('Google'). Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren, alsook om een aantal belangrijke functies in de Google Analytics rapporten aan te geven. Google Analytics installeert of updatet cookies alleen om gegevens te verzamelen die vereist zijn voor de rapporten. Bovendien gebruikt Google Analytics alleen first party cookies. Dat betekent dat alle cookies die Google Analytics voor uw domein installeert, alleen gegevens naar de servers voor uw domein sturen. Hierdoor worden Google Analytics cookies effectief de persoonlijke eigendom van uw websitedomein en kunnen de gegevens niet door enige service op een ander domein gewijzigd of opgeroepen worden. _ga De informatie die deze cookies over uw gebruik van onze website genereren en uw huidige IP-adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google gebruikt deze informatie namens ons om te beoordelen hoe u deze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verkregen, wordt niet gelinkt aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google cookies weigeren of blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval kunt u wel niet alle mogelijkheden van onze website benutten. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op de Google website downloaden en installeren. Gelieve te noteren dat de website gebruikmaakt van Google Analytics met de 'anonymizeip' methode en dat uw IP-adres, voor het wordt opgeslagen, door het laatste octet wordt ingekort om identificatie te vermijden. U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt 'verplicht' is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en

10 cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist. Bekendmakingen Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, mogen worden bekendgemaakt aan andere ondernemingen van onze groep van vennootschappen, aan rechtsopvolgers van onze onderneming en aan leveranciers die wij inhuren om gegevens namens ons te verwerken, maar uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Een lijst van de vennootschappen van onze groep kunt u verkrijgen op verzoek. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens meedelen aan de distributeurs van onze producten en diensten, alsook aan dienstverleners en onderaannemers die werden ingehuurd om namens ons functies uit te oefenen of aan ons diensten te verlenen, zoals opslag en levering; marketing en reclame; creditcard- en gegevensverwerking; softwareontwikkeling; websitehosting en -beheer; informatietechnologie en kantoordiensten; aan juridische, boekhoudkundige, audit- en andere professionele dienstverleners; en andere diensten die betrekking hebben op onze onderneming. Alle dienstverleners en onderaannemers die namens ons handelen, zijn er contractueel toe verbonden om geen persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken voor andere doeleinden dan om die functies namens ons uit te oefenen of om ons diensten te verlenen of zoals anderszins vereist door de wet. Die partijen kunnen buiten uw land of woonplaats gevestigd zijn inclusief buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval ondernemen wij alle nodige stappen volgens de geldende wet om te garanderen dat de persoonsgegevens afdoende beschermd zijn. Het kan zijn dat wij persoonlijk identificeerbare informatie moeten bekendmaken aan externe partijen als de wet dat vereist, of in antwoord op gerechtelijke verzoeken, bijv. vonnissen, dagvaardingen of specifieke verzoeken die uitgaan van ordehandhavende instanties. Wij kunnen informatie in globale vorm (zodat individuen niet persoonlijk geïdentificeerd worden) gebruiken en bekendmaken voor marketingdoeleinden en strategische ontwikkeling. Andere websites Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten die buiten ons toezicht vallen en die niet gedekt zijn door dit Privacybeleid. Als u toegang hebt tot andere websites door middel van deze links, kunnen de operatoren van deze websites persoonsgegevens over u verzamelen die zij gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid dat van het onze kan verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake privacy of gegevensverzameling van deze websites en wij raden u aan om alle geldende bepalingen, voorwaarden en privacyverklaringen te lezen wanneer u die websites bezoekt. Recht op toegang U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden (daarvoor kunnen wij u een kleine bijdrage aanrekenen indien de wet dat toestaat) en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren alsook om uw recht op verwijdering, rechtzetting en/of bezwaar uit te oefenen. Om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, gelieve contact op te nemen. Bovendien hebt u het recht om informatie te vragen over de doeleinden, de bronnen en de logica van dergelijke verwerking. Kennisgeving van wijzigingen Van tijd tot tijd kunnen wij ons Privacybeleid bijwerken. In dat geval worden de wijzigingen op deze

11 webpagina meegedeeld. Gelieve hier regelmatig te controleren of het Privacybeleid eventueel werd gewijzigd. Registratiegegevens van de vennootschap Koninklijke De Ruijter B.V t.a.v. Karvan Cévitam Consumentenservice Postbus AJ Zeist. of via telefoonnummer: (gratis)

12 Disclaimer Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website (hierna: Website ), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit. De Algemene Inkoopvoorwaarden van de Heinz groep zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel hebben in geval van strijdigheid altijd voorrang. De Website wordt beheerd door Koninklijke De Ruijter B.V. (hierna: KDR ). KDR is onderdeel van de Heinz groep. Door de Website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de Website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Aansprakelijkheid KDR heeft bij het maken van deze Website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze Website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. KDR is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit (het gebruik van) de Website of de niet beschikbaarheid hiervan. KDR is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites die u bezoekt via deze Website. Links worden aangeboden als service aan u en KDR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan. Persoons- en computergegevens Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen onder andere uw persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt. Indien gewenst, kunt u de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden. Meer informatie over het gebruik van cookies en het privacy beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens is te vinden in KDR Privacy Policy. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video's, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de Website of toegankelijk via de Website, zijn eigendom van KDR, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar leveranciers en/of partners, of zijn rechtsgeldig in licentie gegeven aan KDR. Het materiaal en/of de informatie op de Website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KDR uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of

13 bewerkt. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van artikel 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van KDR (oftewel hacken ) is uitdrukkelijk verboden. Indien u recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk Inzendingen ) inzendt of ter beschikking stelt, garandeert u dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaart u KDR voor aanspraken van derden terzake. Door middel van het inzenden van Inzendingen verleent u hierbij aan KDR het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om uw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken (waaronder maar niet beperkt tot gebruik op verpakkingen van producten van KDR), te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. KDR is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen. Tevens verklaart u jegens KDR geen aanspraken uit hoofde van portretrecht, intellectuele eigendomsrechten of anderszins te kunnen doen gelden ten aanzien van de door of namens u ingezonden Inzendingen. Op eerste verzoek van KDR om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen om niet aan KDR over te dragen, zal u steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voorzover wettelijk toegestaan. U erkent dat door de overdracht, KDR uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat u geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens KDR kan doen gelden. KDR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen (teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto s of anderszins) van (andere) gebruikers van de Website. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van Materialen van (andere) gebruikers van de Website verzoeken wij u ons dat mede te delen via onderstaande contactgegevens. Linken We stellen links naar de Website op prijs. U bent vrij om een hyperlink naar de Website te maken, mits u: (i) KDR vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) alleen een link maakt met de homepage van de Website; (iii) geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de Website verwijdert of verbergt; (iv) geen sponsoring of ondersteuning van uw Website door KDR vermeldt of suggereert, en (v) direct stopt met het aanbieden van links naar de Website na schriftelijke kennisgeving hierover van KDR. U dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar u een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar zulke content. Tot slot Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend de bevoegde rechtbank van Utrecht (Midden-Nederland) is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14 Contact opnemen Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de consumentenservice via onderstaande gegevens: Koninklijke De Ruijter B.V t.a.v. Karvan Cévitam Consumentenservice Postbus AJ Zeist. of via telefoonnummer: (gratis)

1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen.

1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen. Actievoorwaarden Honig Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden KC GO Wereldticket

Actievoorwaarden KC GO Wereldticket Actievoorwaarden KC GO Wereldticket Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V.,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Actievoorwaarden. Artikel 1 Algemeen Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie ) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden De Ruijter - #broodjebijzonder

Actievoorwaarden De Ruijter - #broodjebijzonder Actievoorwaarden De Ruijter - #broodjebijzonder Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN. Nederland ALGEMENE VOORWAARDEN Nederland Deze Algemene Voorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden ") zijn van toepassing op de actie ("Karvan Cévitam Winactie") zoals omschreven in artikel 3 die wordt aangeboden door H.J.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. België

ALGEMENE VOORWAARDEN. België ALGEMENE VOORWAARDEN België Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 die wordt aangeboden door H.J. Heinz België N.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN. Nederland ALGEMENE VOORWAARDEN Nederland Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE ACHTSTE FINALE (hierna verder te noemen: de Actie ) van Sony Mobile Communications

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta. Algemeen

Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta. Algemeen Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing Op de CêlaVíta gaat op de verwentoer. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer")

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Big Americans Be a Couch Star win actie 2015 (verder

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2

Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2 INHOUDSOPGAVE ACTIEVOORWAARDEN Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2 Algemeen... 2 De actie... 2 Deelname... 2 Mechanisme Gratis online film bij 1 zak Tikkels via Internet... 2

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

SPELVOORWAARDEN. Algemeen

SPELVOORWAARDEN. Algemeen SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Hierrr Met Je Rekening januari 2017 (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538, een onderdeel van Radio

Nadere informatie

SLAM!FM SPELVOORWAARDEN. Algemeen

SLAM!FM SPELVOORWAARDEN. Algemeen SLAM!FM SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie SLAM!FM Koningsdag 205 (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van SLAM!FM B.V., gevestigd

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0 Voorwaarden Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest 1. Algemeen I. Deze voorwaarden (de Voorwaarden zijn van toepassing op de Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest (hierna te noemen: "de Contest")

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie DJ Hotel (hierna verder te noemen: de Actie ) van B.V., gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum ( ). De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2013 10 31 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd

Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd Actievoorwaarden MasterCard-promotie Priceless Specials Thuisbezorgd 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie Priceless Specials Thuisbezorgd (hierna:

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen Radio 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Win weekendtickets voor AMF (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard.

1.2 De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de MasterCard creditcard. Actievoorwaarden MasterCard-promotie AMF Priceless Surprises 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie AMF Priceless Surprises (hierna: Actie ) die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen BIBLIOTREK Bvba met maatschappelijke zetel te Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV. TMP is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam, KvK nummer Algemene Voorwaarden en Privacy Statement Trusted Media Publishers BV Inzake Ditjes &Datjes en Oranje Boven Trusted Media Publishers B.V., hierna te noemen TMP vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3.

Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list 1. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Actie Dacia Nederland 2. Actieperiode Actieperiode 3. Actievoorwaarden Dacia Duster Fan list Door mee te doen met de actie Dacia Duster Fan list kunnen deelnemers een 7-daagse proefrit in de Dacia Duster winnen. De winnaar mag 7 dagen rijden in een ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Privacy Policy

Privacy Policy Stramark B.V. Zekeringstraat 17 1014 BM Amsterdam 020 71 65 411 www.stramark.nl Privacy Policy www.stramark.nl Dit is de Privacy Policy van Stramark B.V. (hierna te noemen Stramark, "wij," "ons" of "onze").

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

BRIDGESTONE FIRESTONE PRIVACYBELEID. Wij stellen tot ons genoegen vast dat u geïnteresseerd bent in onze onderneming.

BRIDGESTONE FIRESTONE PRIVACYBELEID. Wij stellen tot ons genoegen vast dat u geïnteresseerd bent in onze onderneming. BRIDGESTONE FIRESTONE PRIVACYBELEID Wij stellen tot ons genoegen vast dat u geïnteresseerd bent in onze onderneming. Wij nemen de privacyrechten van onze bezoekers heel ernstig. Daarom doen wij ons uiterste

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING

Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen WIN AAN SPONSORING Wedstrijdreglement Dixan Vlekkenkampioen 2017-2018 WIN 2.500 AAN SPONSORING Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Henkel Belgium NV, gevestigd te 1020 Brussel,

Nadere informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie

Privacybeleid. Klik op de link voor meer informatie Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, door ons verzameld

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV

Privacy & Cookie. Voor de. webshop van De Kimpe NV Privacy & Cookie Voor de webshop van De Kimpe NV 1. Algemeen De Kimpe NV, met maatschappelijke zetel te Kruishoutemsesteenweg 46, 9750 Zingem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League

Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League Actievoorwaarden Mastercard -promotie WE Fashion & Mastercard Veldhelden UEFA Champions League 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op actie WE Fashion

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 26 februari 2017 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 26 februari 2017 1. Algemeen Midweeks.net bvba, met maatschappelijke zetel te rue des champs, 28A, 6800 Libramont- Chevigny, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne Echt Utrecht van Toerisme Utrecht te Utrecht, hierna te noemen Toerisme Utrecht.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Offley Port

Actievoorwaarden Offley Port Actievoorwaarden Offley Port Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Win een weekendje weg met Offley Port en Fletcher Hotels, hierna te noemen actie. Door deelname aan deze actie verklaart de

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie