Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op (notulist: Jos Gulikers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op 13-04-2014 (notulist: Jos Gulikers)"

Transcriptie

1 Concept Verslag Algemene Vergadering (AV) MenS, te Driebergen op (notulist: Jos Gulikers) Er zijn 33 leden aanwezig (voor deelnemers en afmeldingen zie blz.6). 1. Opening en vaststelling agenda Roelof Timmer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat de vergadering in grote lijnen uit 3 delen zal bestaan: Het afsluiten van 2013 Een terugblik op 2014 tot nu toe Hoe creëren we elan voor de toekomst Paul van Beuzekom brengt namens een aantal leden nog een nieuw agendapunt in: Hoe kunnen we ruim baan geven aan de passie van zowel leden als bestuur. Roelof geeft aan dat dit punt goed past binnen het derde punt dat hij genoemd heeft. Micha Kuiper brengt in dat er 8 mensen beschikbaar zijn om het bestuur aan te vullen. Roelof merkt op dat dit geen agendapunt is en nu dus ook niet aan de orde. De voorgestelde agenda wordt hiermee vastgesteld Roelof geeft verder aan dat we in afwijking van de statuten niet in Arnhem vergaderen en dat de AV formeel akkoord dient te gaan met deze afwijking om tot een rechtsgeldige vergadering te komen. Micha Kuiper onthoudt zich van stemming. De overige aanwezige leden gaan akkoord. 2. Check in Evenals vorige keer wordt voorgesteld bij het begin van deze vergadering een paar minuten stilte in acht te nemen, zodat iedereen in zichzelf kan komen. 3. Presentatie: Ontwikkeling van de MenS-organisatie en wat is er gerealiseerd in 2013 Jos Gulikers laat in een PP-presentatie de ontwikkeling van de organisatie zien. Relevant is dat deze als voorstel uit de themagroepen is voortgekomen en na goedkeuring door de AV van in gang is gezet. Het jaar 2013 kenmerkt zich wat dit betreft als een opbouwfase, waarbij uiteindelijk een volwaardige organisatie is neergezet, die uiteraard verder ingevuld en gepraktiseerd dient te worden. Verder laat de presentatie zien wat er, ondanks deze opbouw, gerealiseerd is op het procedurele, politieke en financiële vlak. Ook komt het werven van MenSmedewerkers en de lange termijnvisie van MenS aan de orde. De PP-presentatie is separaat bij dit verslag gevoegd, waardoor genoemde punten nog eens in detail bekeken kunnen worden. 1

2 Peter den Boer merkt op dat de voorgenomen besluiten vanuit de bestuursvergadering nu via verslaggeving naar de coördinatoren van de kringen worden gestuurd voor consent of een reactie. Hij geeft aan dat dit moeilijk is omdat het beeldvormingsproces dan ontbreekt. Roelof reageert met de opmerking dat dit een mogelijke verbeterslag kan zijn. 4. Notulen vorige vergadering d.d. 06 oktober 2013 Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hiermee zijn de notulen van deze vergadering vastgesteld. 5. Goedkeuring van het jaarverslag Micha Kuiper vindt dat er weinig informatie over de kieskringen in staat. Jos Gulikers legt uit dat dit een gevolg is van de afwezigheid van Ron Houweling (landelijk coördinator). Als gevolg hiervan heeft hij zelf een stukje op hoofdlijnen over dit onderwerp geschreven. Verder vindt Micha dat er in het verslag veel aandacht wordt gegeven aan meningsverschillen. Ook Rob Greuter geeft aan dat het verslag een feitelijke weergave moet zijn en geen meningen moet bevatten. Aangezien dit niet verder in deze vergadering uitgewerkt kan worden, wordt afgesproken dat opmerkingen hieromtrent per mail aan de secretaris aan de orde kunnen worden gesteld, waarna het verslag in de volgende AV op detailniveau kan worden beoordeeld. Voor dit moment wordt het verslag op hoofdlijnen goedgekeurd. 6. Jaarrekening, financieel verslag en controle kascommissie De penningmeester Paul Hamers geeft uitleg over de cijfers zoals die in de jaarrekening zijn gepubliceerd (zie jaarverslag). Het resultaat is aanzienlijk beter dan het resultaat over Dit is mede te danken aan de belactie en de brieven naar leden met het verzoek om de contributie over 2012 en 2013 alsnog te betalen. Ook zijn de kosten aanzienlijk lager dan in 2012, omdat er in 2013 geen verkiezingen hebben plaatsgevonden waarvoor kosten zijn gemaakt. Al met al kan per eind ,- aan de campagnekas worden toegevoegd. Jos Gulikers merkt op dat voor deelname aan landelijke verkiezingen veelvouden van dit bedrag noodzakelijk zijn en dat daar dus hard aan gewerkt moet worden. Opgemerkt kan verder worden dat het opgerichte contributiefonds in de balans is opgenomen. Dit fonds wordt alleen beheerd door de penningmeester. De mogelijkheid om gebruik te maken van dit fonds zal op de website worden vermeld. Hierbij zullen de minimale eisen voor deelname worden aangegeven. Tot slot wordt verslag gedaan door de kascommissie. Deze bestond uit de H.H. Ruud Thoes en Peter Hendriksen. Er zijn door de kascommissie geen afwijkingen vastgesteld. Op basis van een schriftelijke aanbeveling verleent de AV decharge aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid. De kascommissie voor 2013 zal bestaan uit: Ruud Thoes en Angelique van Diepingen. 2

3 Op de vraag wie reserve lid voor deze commissie wil zijn, heeft zich in deze vergadering niemand gemeld. Dit kan in de volgende AV nogmaals aan de orde worden gesteld. 7. Begroting 2014 In de begroting voor 2014 wordt voor het eerst een klein budget ter beschikking gesteld aan een beperkt aantal kringen uit het organogram. De gedachte hierachter is dat deze gelden ingezet gaan worden voor ledenwerving en dat dit uiteindelijk een hogere opbrengst aan contributiegelden zal opleveren. Alja Hoeksema merkt op dat ze heeft aangegeven dat de website-hosting goedkoper kan. Rob Greuter geeft aan dat indertijd besloten is om dit onder te brengen bij Your Hosting op basis van een door MenS gewenst pakket van eisen. Roelof vraagt om dit punt buiten de vergadering om verder met elkaar kort te sluiten. Vervolgens wordt de begroting 2014 door de vergadering goedgekeurd. 8. Bestuurswisselingen Roelof memoreert dat Leo Sonneveld al eerder heeft laten weten zijn activiteiten binnen het bestuur van MenS te stoppen. Dit is de enige bestuursverandering die op dit moment formeel voorligt. Roelof benoemt de plezierige manier van werken met Leo. Vooral dankt hij voor het vele werk dat Leo heeft verzet. Mens en Spirit is hem daar zeer erkentelijk voor. Als dank overhandigt Roelof een gedichtenbundel met de titel: Een kilo fatsoen. Gezien het uitzonderlijk integere karakter van Leo, wat in al zijn doen en laten tot uiting komt, mag dit een zeer toepasselijke titel genoemd worden. Leo stelt voor een gedicht uit deze bundel voor te lezen. Hij opent het boekje op een willekeurige bladzijde en komt uit bij het gedicht met als titel: De Wereld.. Leo geeft aan bepaald geen politiek dier te zijn, maar wel een mening te hebben over hoe het zou moeten. Hij heeft de politieke organisatie MenS handen en voeten willen geven en heeft daar meer energie ingestopt dan goed voor hem was. Hierdoor heeft hij uiteindelijk de keuze moeten maken om voor zichzelf te zorgen en aan zichzelf te werken. Tot slot memoreert hij dat het moeilijk voor hem geweest is om te stoppen, maar dat dit uiteindelijk niet anders kon, met dank aan iedereen. 9. EU verkiezingen samenwerking met monsterlijst Roelof geeft aan dat de Partij voor Mens en Spirit niet heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Hiertoe is reeds besloten op de AV van , en wel op basis van een aantal succesfactoren en criteria die hiervoor zijn opgesteld. Deelname aan de EU-verkiezingen in mei van dit jaar is op basis van dezelfde succesfactoren en criteria niet aan de orde. Dit is niet separaat in een AV besproken, hetgeen een omissie kan worden genoemd. Wat echter niet wegneemt dat onze positie in deze verkiezingen als kansloos wordt getaxeerd. Een verzoek tot samenwerking met de monsterlijst is op basis van dezelfde criteria en een SWOT-analyse niet gehonoreerd. 3

4 10. Hoe kunnen we ruim baan geven aan de passie van zowel leden als bestuur Als inleiding memoreert Roelof dat het al dan niet geven van steun aan de Politieke Partij Bervoets bij de gemeenteraadverkiezingen tot veel reacties heeft geleid, die vaak op een onplezierige manier per mail zijn geuit. Het niet nader tot elkaar kunnen komen en vooral de wijze van onderlinge communicatie heeft geleid tot het vertrek van een drietal kringcoördinatoren. Vervolgens zijn er met diverse MenSen gesprekken gevoerd om weer tot een gezamenlijke weg te komen. In deze dialogen spelen twee aspecten een belangrijke rol: Communicatie Vorm van de vereniging (organisch of gestructureerd). Het is nog niet gelukt om deze meningsverschillen uit de weg te ruimen. Ondanks onze droom waarin we onderschreven dat eventuele conflicten slechts aanleiding zijn voor verdieping, verbinding en verzoening. Roelof stelt voor om tussen nu en 3 maanden een nieuwe AV voor te bereiden waarin richting en invulling aan deze problematiek kan worden gegeven. Paul van Beuzekom vult aan dat het de kunst is om de dynamiek die nu speelt vruchtbaar te maken. Wat ons bindt, moeten we samen vorm geven vanuit ons hart. Passie en structuur horen bij elkaar en het mooiste is als ze elkaar versterken. De mening heerst dat we een structuur hebben die hoort bij een grote landelijke partij. Zo ver zijn we echter nog niet. Ook speelt de ervaring dat mensen opgelegd krijgen wat ze moeten doen. De voorliggende vraag is dan ook: hoe maken we van MenS weer één geheel. Vervolgens geeft Roelof iedereen de gelegenheid om hierop te reageren: Erik: Peter: Erika: Sung: Ben: Ron B: Ferdinand: Thoes: Betty: Mischa: Micha: Paul v.b: Martin: Martijn: Erika D.: Louis: SMART systeem toepassen, waarin doelen, tijd en systematiek tot hun recht komen. De wortels van onze organisatie zijn te groot en niet in evenwicht met de kruin. Ondanks verschillen van mening moeten we toch kunnen samenwerken. Met concrete politieke punten aan de slag. Manier van communiceren klopt niet. MenS is dus toch niet anders. Verschrikkelijk. Partij is inspirerend. Utrecht resoneert met de partij. Fatsoen en communicatie belangrijk. Gevoel raakt in de knoop. Daar kunnen we samen iets aan doen. Stijgende verwondering. Open het hart en kijk naar mogelijkheden. We kunnen oplossing niet afdwingen. Traject met structuur ingezet op de AV. Die manier werkt niet. Via praten niet op één lijn. Hoe lang wil het bestuur zo verder? We hebben 50 stilstaande menswerkers. We zijn eeuwenlang opgevoed met het idee: je moet doen wat er gezegd wordt (en niet je hart volgen). Het bestuur is geen groepje van bazen. Belangrijk dat er een bestuur is dat lijnen uitzet en laat uitvoeren conform afspraken. Het gaat mis als mensen een eigen weg gaan volgen en niet de afgesproken kaders aanhouden. Dankbaar voor de inhoud die MenS mij geeft. Meningsverschillen zullen altijd blijven. Bestuur faciliteert. En vooral heel actief zijn. Intenties binden. Terug naar de basis van het programma, anders komen zaken niet aan de orde. Voorstander van organische opbouw. Ook lokaal. 4

5 Sjoerd: Gerard: Bert: Ron H.: Hester: Jeanne: Alja: Pauline: Bianca: Rob G.: Petrus: Leo: Paul H.: Jos: Roelof: Eigenlijk praten we over hetzelfde. Blijf bij jezelf. Het moet echter met meerdere mensen, want alleen lukt het niet. Er is te weinig gedaan met het enthousiasme van mensen die zich aandienen. De daad bij het woord voegen ontbreekt. Middenweg zoeken. Ik mis evaluatie. Het is essentieel om te praten. Dat is de enige weg tot verzoening. Fundering nodig. Structuur te ver doorgevoerd. Wat wil je bereiken zonder precieze invulling? Passie OK. Professionalisering essentieel. Geschrokken van toonzetting. We bedoelen het allemaal goed. Alle creatie begint in de geest. Mensen in veranderingsproces willen allemaal een mooiere wereld. Gouden Tafel in elke kieskring. Gebrek aan consistentie. Onvoldoende handelen vanuit de 3i s (interconnectiviteit, inclusiviteit en integriteit).handelen moet bijdragen aan de groei. Als je voelt dat het handelen vanuit de schaduw komt, stop dan. Tijd voor politiek. Ik waardeer jullie standpunten, maar stel vast dat het falen van de organisatie wordt geprojecteerd op het organogram en de structuur. Terwijl het echte falen een gevolg is van onvoldoende de daad bij het woord voegen. We zijn een jaar geleden op basis van een AV besluit gestart met het opzetten van de huidige organisatie en hebben deze nog onvoldoende gepraktiseerd. Het feit dat we nu al weer iets anders willen, en de manier waarop we daarover communiceren, is voor mij reden om te stoppen, mijn functies bij MenS neer te leggen en ruimte te maken voor nieuwe impulsen. Op basis waarvan ik heb ingehaakt bij MenS ben ik bereid mee te doen. Als het organisch moet, dan doe ik niet mee. Met wat ik nu hoor is dat voor mij aanleiding om per heden ook mijn bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Tot slot geeft Roelof aan dat iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over de richting die we nu uitgaan. Dit ter voorbereiding op een volgende AV over ca. 3 maanden. Aanmelden kan bij Roelof of Jos. 11. Rondvraag Ron Berg geeft aan dat er alleen meningsvorming heeft plaatsgevonden en geen beeldvorming. Hij heeft weinig vertrouwen in het vervolg. 12. Sluiting Roelof bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en voor het feit dat eenieder zijn zondag hieraan heeft besteed. 5

6 Aanwezigen AV Alja Hoeksema Arie van Rossum Astrid Meij Ben Beijers Bert Nijland Betty Bronkhorst Bianca Fens Erik Peters Erika Dragt Erika Mauritz Ferdinand Zanda Gerard op t Ende Hanja Rhijnsburger Hester van Brussel Jan Hulsbos Jeanne van Beeck Jos Gulikers Leo Sonneveld Louis Bervoets Maria van Rossum Martijn v/d/ Klis Martin Smeets Micha Kuiper Mischa Beekman Paul Hamers Pauline Laumans Peter den Boer Petrus Bisschop Rob Greuter Roelof Timmer Ron Berg Ron Houweling Ruud Thoes Sjoerd Zoethout Sung Bruijnen Afgemeld Annelies van Gennep Brigitte Souren Chrissie van Haeringen Iris Hartog Lydia Vermeer Marianne van Gend Marja Ulijn Marlon Wong Sioe Maya Thierens Menno Laaning Nico Scheepers Paul Sträter Pauline Motshagen Ralph Kuster Rilana Hyndycz Rob v/d Hof Sylvia Korporaal T. Tulp 6

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie