RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013"

Transcriptie

1 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013

2 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat 9 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Ondertekening 15 Bijlagen 16 Samenstellingsverklaring 17 1 Pagina 1

3 Stichting Museumnacht Jaarrapport Pagina 2

4 Stichting Museumnacht Algemeen ACTIVITEITEN De stichting heeft ten doel: het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van collectieve marketing en promotie van de se musea. De stichting tracht haar doelstelling primair te bereiken door het organiseren van de Museumnacht in nauwe samenwerking met de se musea. ANBI Vanaf 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst de Stichting Museumnacht aan als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). BESTUUR Het bestuur bestaat thans uit: Voorzitter: Steph Scholten Penningmeester: Aad van Klaren Secretaris: Leden: Astrid Elburg Dorine Manson Marieke Istha Lennart Booij Sandra den Hamer Per 31 december 2013 zijn uitgetreden: Andrew Makkinga en Rik van Koetsveld. Per 1 januari 2014 zijn toegetreden: Lennart Booij en Sandra den Hamer. Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie. Hoogachtend, WKA Administratie & Belastingen W.L.M. Kok, 11 maart 2014 Pagina 3

5 Stichting Museumnacht Resultaatsvergelijking Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2013 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2013 met ter vergelijking staat van baten en lasten over Baten ,0% ,0% Totaal baten ,0% ,0% Personeelskosten ,0% ,8% Organisatie ,2% ,4% Publiciteit Museumnacht ,7% ,4% Overig Museumnacht ,1% ,1% Extra activiteiten ,6% ,5% Barterovereenkomsten ,8% ,7% Som der lasten ,5% ,9% Exploitatiesaldo ,5% ,1% Financiële baten & lasten ,3% ,3% Exploitatieresultaat ,8% ,4% Toelichting exploitatiesaldo Exploitatiesaldo gunstiger door: Hogere baten Lagere extra activiteiten Exploitatiesaldo ongunstiger door: Hogere personeelskosten Hogere organisatie Hogere publiciteit museumnacht Hogere overig museumnacht Hogere barterovereenkomsten Hoger exploitatiesaldo Pagina 4

6 Stichting Museumnacht Jaarrekening 2013 Pagina 5

7 Stichting Museumnacht Balans per 31 december 2013 (voor resultaatsbestemming) 31 dec dec 2012 ACTIVA Voorraad Voorraden en onderhanden werk Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Vorderingen en overlopende activa Rekening courant banken Liquide middelen Activa Pagina 6

8 Stichting Museumnacht Balans per 31 december 2013 (voor resultaatsbestemming) 31 dec dec 2012 PASSIVA Algemene reserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Kortlopende schulden Passiva Pagina 7

9 Stichting Museumnacht Staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Baten Omzet N8 Activiteiten Omzet advertenties Sponsoring uit barterovereenkomst Sponsoring Som der baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Organisatie Publiciteit Museumnacht Overig Museumnacht Extra activiteiten Barterovereenkomsten Totaal lasten Exploitatiesaldo Financiële baten & lasten Exploitatieresultaat Pagina 8

10 Stichting Museumnacht Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Pagina 9

11 Stichting Museumnacht Toelichting op de balans per 31 december 2013 Voorraden en onderhanden werk 31 dec dec 2012 Voorraad Voorraad polsbandjes Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting suppletie Overige vorderingen Nog te factureren i.v.m. barterovereenkomst Te vorderen subsidie Te ontvangen bedragen Te vorderen sponsorgelden Liquide middelen Rekening courant banken Rekening-courant ABN-Amro Bank Rekening-courant ABN-Amro Bank deposito Eigen vermogen Eigen vermogen Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Resultaat boekjaar Boekwaarde einde Pagina 10

12 Stichting Museumnacht Toelichting op de balans per 31 december 2013 Kortlopende schulden 31 dec dec 2012 Crediteuren Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Te betalen omzetbelasting Loonheffing Overlopende passiva Overlopende passiva - vakantiegeld Overlopende passiva - te betalen bedragen Nog te ontvangen factuur i.v.m. barterovereenkomst Vooruitontvangen subsidies N8 Pro Pagina 11

13 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Omzet N8 Activiteiten Omzet kaartverkoop Omzet kaartverkoop early birds Omzet T-shirtverkoop / tasjes Omzet N8 Connect Omzet N8 Pro Omzet Afterparty offical Omzet Nachtsalons Subsidie s fonds voor de Kunst (N8 Pro) Subsidie s Fonds voor de Kunst (N8 Year Long) Omzet advertenties Advertenties Sponsoring uit barterovereenkomst Mediapartner Metro Mediapartner Folia Sponsoring Bijdrage Musea Vodafone Museumvereniging Gemeente Dienst IV Sponsor opening Sponsor Rabobank Sponsoring overig Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Toerekening salaris N8 Pro Sociale lasten Sociale lasten Overige personeelskosten Overige personeelskosten Pagina 12

14 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Organisatie Kantoorruimte Financiële afhandeling Kantoorbenodigheden Telefoonkosten Representatie Deskundigheidsbevordering Verzekering Ontwerpkosten Website hosting N8.nl Diversen Jaarverslag Publiciteit Museumnacht Herkenbaarheid musea GVB Programmaboekje / Affiches Flyers Distributie Website hosting mn8adam.nl Viral en documentatie Fotografen Advertentiekosten App Iphone en Android en livestream Overig Museumnacht Diversiteitsproject Service telefonist Publieksonderzoek Afterparty / Eindfeest Besloten opening Openings performance Prijs voor beste programmering T-shirt en tasjes Investering programmering musea Kosten kaartverkoop Polsbandjes Pagina 13

15 Stichting Museumnacht Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Begroting Exploitatie Exploitatie Extra activiteiten MuseumNext N8 Connect N8 Pro N8 Tracks en participatie Blogkosten en N8-nachtbrakers Barterovereenkomsten Barterovereenkomst Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten rekening courant bank Pagina 14

16 , 11 maart 2014 Bestuur Stichting Museumnacht Steph Scholten, voorzitter Aad van Klaren, penningmeester Astrid Elburg, lid Dorine Manson, lid Marieke Istha, lid Lennart Booij, Lid Sandra den Hamer, Lid Per 31 december 2013 zijn uitgetreden: Andrew Makkinga en Rik van Koetsveld. Per 1 januari 2014 zijn toe getreden: Lennart Booij en Sandra den Hamer. Pagina 15

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie