Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon)"

Transcriptie

1 Kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) Gemeente Tholen, 2017

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag Ambitie gemeente Tholen pag Kleine windturbines pag Grote windturbines pag Grootschalige zonneparken pag Kaartbeeld (zoekgebieden zon en wind) pag. 11 Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Windenergie In het kader van het reguleren van windenergie (grote windturbines) zijn in het verleden beleidsvisies door de gemeenteraad vastgesteld (1993 Windenergie op Tholen en 2003 Tholen voor de wind). In de zoekgebieden die in het verleden zijn vastgesteld zijn thans 3 windparken gerealiseerd te weten: - Windpark Noordpolder (Sint-Maartensdijk) - Windpark Wissewind (Sint Philipsland) - Eneco windmolenpark (Sint-Annaland) Windpark Stavenisse aan de Pilootweg is inmiddels gesaneerd. Met het oog op de landelijke doelstellingen kan opgemerkt worden dat vanuit de markt er nog steeds initiatieven zijn voor het plaatsen van windturbines. Ook vanuit de samenleving kunnen zich initiatieven voor doen (zogenaamde dorpsmolens). Voor kleinschalige initiatieven is het mogelijk om bij een agrarisch bedrijf of een bedrijf op een bedrijventerrein één kleinschalige windturbine te plaatsen (maximale hoogte van 17 meter van het peil tot aan de as). Zonne-energie Ontwikkelingen in het kader van opwekken van elektriciteit met behulp van zonne-energie gaan steeds verder. Met de komst van zonnepanelen werd het met name voor burgers interessant om zelf elektriciteit op te gaan wekken. Het stimuleren van zonne-energie op particuliere woningen is dan ook zeker een aandachtspunt. Thans wordt het blijkbaar ook voor bedrijven steeds interessanter om te investeren in zonnepanelen. Zowel voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden als het realiseren van grootschalige zonneparken (enkele of meerdere hectaren) worden steeds vaker initiatieven tot uitvoering gebracht of kenbaar gemaakt. Met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op daken is landelijke wet- en regelgeving van kracht. Ten aanzien van het realiseren van grootschalige zonneparken was er tot voor kort geen specifiek beleid. De provincie Zeeland hanteert thans echter wel specifiek beleid waarbij opvalt dat het beleid terughoudend is geformuleerd. Op dit moment beschikt de gemeente Tholen niet over specifiek beleid op het gebied van grootschalige zonneparken. Wel is recent een motie aangenomen. Afbakening Deze kadernotitie omvat een aantal varianten met betrekking tot windenergie en grootschalige zonneenergie. Doel van de kadernotitie is het vaststellen van de meest gewenste variant en het stellen van bijbehorende randvoorwaarden op hoofdlijnen. Toekomstige initiatieven zullen getoetst worden aan deze randvoorwaarden. Vervolgens zal een initiatief verder uitgewerkt moeten worden in een ruimtelijk plan waarna de gemeenteraad, of indien aan de orde, het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het verder in procedure brengen van het initiatief en mogelijk in een later stadium over het al dan niet vaststellen van het ruimtelijk plan. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de huidige ambitie en doelstelling van de gemeente Tholen weergegeven. Tevens wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de huidige stand van zaken. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden per duurzame energiebron een nadere uitwerking gegeven van de mogelijkheden en de keuze die de gemeente maakt als het gaat om ruimtelijke invulling van voornoemde doelstelling. Hoofdstuk 6 geeft kaartbeeld met zoekgebieden weer met een toelichting inzake de omvang van de zoekgebieden. Pagina 3 van 12

4 2. Ambitie gemeente Tholen Inleiding Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Durf Duurzaam te Doen! vastgesteld. In deze notitie zijn een vijftal speerpunten, tevens deelprogramma s, benoemd waar vanuit duurzaamheid tot 2025 aan gewerkt zal worden. Eén van de deelprogramma s is duurzame energie & klimaat. Het programma bestaat uit de verschillende vormen van duurzame energie, zoals windenergie en zon-pv. Het deelprogramma bevat per vorm van duurzame energie ambities, doelstellingen, beleidsuitspraken en acties. Doelstelling De gemeente heeft binnen het speerpunt energie & klimaat een aantal ambities en doelstellingen geformuleerd. De hoofddoelstelling luidt dat Tholen in 2050 een energieneutrale gemeente 1 wil zijn. Het realiseren hiervan kan door zowel besparing als met de opwekking van duurzame energie. Een mix vormt de ideale situatie. Het is echter onmogelijk om van te voren de optimale verhouding tussen inzet op energiebesparing en inzet op hernieuwbare energie vast te stellen. In de gemeentelijke nota duurzaamheid (2014) is een energiebesparingsdoelstelling van 2% per jaar tot 2020 genoemd. Dit was destijds een landelijke doelstelling die is overgenomen. Door het Klimaatakkoord Parijs (2015) en de Rijksvisie Energierapport (2016) en de Energieagenda (2016) zijn de doelstellingen aangepast. Zo stelt men nu dat de overstap naar duurzame energie stapsgewijs moet gebeuren: 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met Andere definities Voor het vervolg van dit hoofdstuk zijn nog de volgende definities van belang: Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit windenergie, waterkracht, zonne-energie of biomassa. Waar staan we nu? In dit hoofdstuk werpen we een blik op de huidige situatie. Omdat de gegevens slechts tot en met 2015 bijgewerkt zijn, gaan we van deze gegevens uit. De belangrijkste bron is de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Voor de vertaling van gegevens worden 4 hoofdsectoren onderscheiden: Gebouwde Omgeving Verkeer en Vervoer Industrie, Energie, Afval en Water Landbouw, Bosbouw en Visserij. 1 een energieneutrale gemeente betekent dat de energiebehoefte (energievraag) binnen de gemeente Tholen evenveel is als de totale hoeveelheid binnen de gemeente opgewekte hernieuwbare energie. Bij energieneutraliteit is Tholen niet afhankelijk van buiten de gemeente opgewekte duurzame energie. Pagina 4 van 12

5 (Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat) Belangrijkst is de CO2-uitstoot per sector. Dit is de rekenmethode die wordt gehanteerd om de uitstoot tussen alle sectoren met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is de enige landelijke energiedoelstelling te sturen op CO2-reductie (het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen). Opvallend is dat de sector verkeer en vervoer in Tholen een groot aandeel heeft in zowel CO2-uitstoot als energiegebruik. Dit is echter wel verklaarbaar. Zo gaat 45% van het energiegebruik in Tholen opgaat aan mobiliteit. De afstanden die inwoners van de gemeente Tholen moeten afleggen voor werk, school en voorzieningen zijn hier debet aan, maar ook de scheepvaart. Overigens zien we in vergelijkbare plattelandsgemeenten hetzelfde beeld. Als tweede scoort de gebouwde omgeving hoog. De gebouwde omgeving bestaat uit woningen, commerciële en publieke dienstverlening. Binnen de particuliere woningvoorraad kan een forse verbeterslag worden gemaakt. Ca. 50% bezit energielabel A, B of C, de andere 50% bezit energielabel D tot en met G. Hier is tot op heden nog geen intensieve inzet op gepleegd. Wanneer we kijken naar het energiegebruik per sector per inwoner komen we tot de volgende cijfers: (Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat) Ook hier zien we dat Tholen opvallende cijfers laat zien in de sector industrie en, in negatieve zin, het energiegebruik binnen de sector verkeer en vervoer en het aantal elektrische personenauto s per personenauto s. Pagina 5 van 12

6 Conclusie mogelijkheden voor besparing: in de sectoren verkeer & vervoer en gebouwde omgeving valt veel winst te behalen. We zijn daarom van mening dat we ons in eerste instantie op de sectoren verkeer & vervoer en gebouwde omgeving moeten richten. Hernieuwbare energie en elektriciteit De andere belangrijke component om energieneutraal te kunnen worden is het opwekken van hernieuwbare energie: in 2015 is het percentage opgewekte hernieuwbare energie binnen de gemeente 13,2 %. Dit getal is opgebouwd uit: hernieuwbare elektriciteit - 96,4% warmte - 2,1% vervoer - 1,1% (Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat) We zien dat we de 16% hernieuwbare energie in 2023 beginnen te naderen. We zien ook dat de gemeente qua elektriciteit al bijna op 100% staat (zonnepark Ceresweg Tholen is in de berekeningen nog niet meegenomen). De lage percentages voor warmte en vervoer halen echter het totale percentage echter fors naar beneden. Belangrijke vraag die hieruit voortvloeit is welk doel de gemeente zichzelf stelt: scharen we ons achter de 16% in 2023 of gaan we voor meer? En doorvertalend: hoeveel % hernieuwbare elektriciteit wil de gemeente op haar grondgebied opwekken? We rekenen de percentages in getallen om: het totaal bekende energiegebruik (inclusief duurzame warmte) is in de gemeente Tholen TJ. Het totaal opgewekte hernieuwbare energie is 360 TJ. Dit is dus 13,2%. Om energieneutraal te worden is in de huidige situatie dus nog 2366 TJ nodig. Het is echter niet zonder meer mogelijk om te stellen dat een x-aantal zonneparken en/of x windmolens voldoende zijn om wel energieneutraal te kunnen zijn. Het is wel mogelijk enkele indicaties van andere situaties te geven: Pagina 6 van 12

7 Het zonnepark dat aan de Ceresweg in Tholen gaat verschijnen heeft een oppervlakte van 17 ha zonnepanelen en zal naar verwachting maximaal 13 MWh opwekken. Dit komt overeen met ca. 0,05 TJ. Een windmolen van 3 MW zou per jaar ca. 13 miljoen kwh opleveren. Het doel van nu is om in 2050 in de huidige situatie nog 2365 TJ op te wekken als we niet uitgaan van een toename van energie én minder verbruik. Op dit moment zien we echter wel als trend een kleine afname in energiegebruik in woningen voor particulieren. Dit kan over jaren (en door bijvoorbeeld toename van zonnepanelen op woningen voor eigen opwek) nog groter worden. Dit is dus een bewegend beeld. Conclusie Als eerste zien we dat we al een grote hoeveelheid hernieuwbare energie opwekken (13,2%), voornamelijk door de grote inzet op hernieuwbare elektriciteit. Het landelijke doel van 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in 2023 lijkt hiermee lokaal wel haalbaar. Naast grootschalige locaties neemt de toepassing van zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven ook toe. Eerste vraag is of de gemeente Tholen ervoor kiest zich aan deze doelstellingen te willen confirmeren of verder wil gaan. Dan is het nog de vraag op welke manier: wil men dat door grootschalige locaties voor zon en wind beschikbaar te stellen of juist niet? En onder welke voorwaarden en condities dan? In de volgende hoofdstukken wordt daarom per duurzame energiebron een nadere uitwerking gegeven van de mogelijkheden en de keuze die de gemeente maakt als het gaat om ruimtelijke invulling van voornoemde doelstelling. Pagina 7 van 12

8 3. Kleine windturbines Inleiding Het huidige beleid van de provincie en de gemeente Tholen is de afgelopen 10 jaar niet gewijzigd. Dit beleid staat toe dat kleine windturbines met een maximale as-hoogte van 17 meter (maximale tiphoogte 20 meter) geplaatst worden bij agrarische bedrijven en bedrijven die op bedrijventerreinen zijn gevestigd.per bedrijf is 1 kleine windturbine toegestaan. De volgende varianten zijn beleidsmatige mogelijkheden. In de afgelopen jaren komt het sporadisch voor dat een burger een kleine windturbine op zijn erf wenst te realiseren. Gezien het veiligheidsaspect (vaak zelfbouw van een mast) en mogelijk geluidshinder is een kleine windturbine in de bebouwde kom niet wenselijk. Varianten kleine windturbines De volgende varianten zijn beleidsmatige mogelijkheden: A. Bestaand beleid in stand houden en niet wijzigen. B. Bestaand beleid (met aanvullende voorwaarden) ook toepassen bij woningen in het Buitengebied. C. Geheel vrij laten, geen regels behoudens een maximale hoogte (zodat geen grote windturbine mogelijk is). D. Geen kleine windturbines meer toestaan. Aanvullende voorwaarden: - een kleine windturbine dient minimaal 25 meter afstand aanhouden tot naastgelegen bouwpercelen; - de tip-hoogte van een kleine windturbine mag maximaal 20 meter zijn; - maximaal 1 kleine windturbine per adres/hoofdgebouw. Pagina 8 van 12

9 4. Grote windturbines Inleiding Zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangehaald blijven er initiatieven bestaan om grote windturbines te realiseren. Zoals bekend hebben deze windturbines een grote impact op de omgeving. Met name de aspecten horizonvervuiling en geluidshinder spelen een grote rol. In het verleden is met name ingezet op het concentreren van grote windturbines. Binnen de provincie Zeeland en de gemeente Tholen zijn, onder andere met het oog op concentratie van windturbines, zoekgebieden of concentratielocaties aangewezen. Gezien de contacten met de Provincie Zeeland zal hoogstwaarschijnlijk in de toekomst verder ingezet worden op concentratie van windturbines en zullen er geen nieuwe concentratielocatie worden aangewezen. Verder was en zal het waarschijnlijk niet mogelijk worden om solitaire windturbines te realiseren. Varianten grote windturbines De volgende varianten zijn beleidsmatige mogelijkheden: A. Doelstelling beleidsvisie Tholen voor de wind (22,5 MW) behaald. Geen nieuwe windturbines. - dit standpunt herzien wanneer daar aanleiding toe is vanwege rijks- of provinciaal beleid. B. In het kader van het algemeen belang voor de inwoners van de gemeente Tholen ruimte bieden voor uitsluitend windturbines die bijdragen aan het algemeen belang. - de opbrengsten van windenergie dienen ingezet worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. C. Gemeente Tholen staat positief tegenover initiatieven die voorzien in het realiseren van windturbines indien deze op voldoende afstand staan van woningen. - Deze keuze biedt ruimte voor windturbines op het gehele grondgebied van de gemeente Tholen. D. Gemeente Tholen staat positief tegenover initiatieven die voorzien in het realiseren van windturbines indien deze aansluiten bij een bestaand windpark. - De gemeente Tholen wenst zich in te zetten om landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. - de opbrengsten van windenergie dienen deels (minimaal 25 %) ingezet te worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. E. Idem als D met dien verstande dat dorpsmolens (waarvan de revenuen vrijwel geheel ten behoeve van een kern worden ingezet) worden uitgezonderd van het concentratieprincipe indien deze ruimtelijk inpasbaar zijn. Aanvullende voorwaarden: - maximaal 700 meter afstand van een bestaande windturbine; - maximale as-hoogte van 120 meter; - plaatsing in rechte lijn met bestaand windpark of in rechte lijn parallel aan bestaand windpark. Pagina 9 van 12

10 5. Grootschalige zonneparken Inleiding De gemeente Tholen heeft medewerking verleend aan een grootschalig zonnepark te Tholen door middel van het afgeven van een omgevingsvergunning. Naast dit vergunde initiatief hebben ook andere initiatiefnemers zich gemeld bij de gemeente Tholen. Op dit moment is er geen helder gemeentelijk beleid. Tevens is het huidige beleid van de Provincie Zeeland terughoudend. Huidig Provinciaal beleid - Grootschalige zonneparken worden uitsluitend toegestaan in gebieden binnen de begrenzing bestaand bebouwd gebied (incl. bedrijventerreinen en zeehaventerreinen) en op agrarische bouwvlakken. - De Provincie gaat met betrokken partijen een integrale Kansenkaart opstellen voor Duurzame Energie in Zeeland. Mogelijke toekomstig provinciaal beleid Op het moment van schrijven van deze kadernotitie is nog niet geheel duidelijk welke beleidsrichting de Provincie Zeeland zal kiezen. Mogelijk komt er enige verruiming in het provinciale beleid. Varianten zonneparken De volgende varianten zijn beleidsmatige mogelijkheden: A. Gezien de streekeigenschappen (o.a. rust, ruimte, weidsheid) wenst de gemeente Tholen geen medewerking te verlenen aan het realiseren van nieuwe zonneparken. B. In het kader van het algemeen belang voor de inwoners van de gemeente Tholen uitsluitend ruimte bieden voor zonneparken die bijdragen aan het algemeen belang. - de opbrengsten van een zonnepark dienen ingezet worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. C. Gemeente Tholen staat positief tegenover initiatieven die voorzien in het realiseren van zonneparken indien deze niet op gronden worden gerealiseerd met de bestemming Agrarisch. - Gezien mondiale voedselschaarste wenst de gemeente Tholen geen gronden die geschikt zijn voor voedselproductie in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. D. Gemeente Tholen staat positief tegenover initiatieven die voorzien in het realiseren van zonneparken indien deze voorzien worden van landschappelijke inpassing. - De gemeente Tholen wenst zich in te zetten om landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. E. Idem als D met aanvullende voorwaarden dat het zonnepark aansluit bij een bestaand windpark en de opbrengsten van het zonnepark deels (minimaal 25 %) ingezet dienen te worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. F. Idem als D met aanvullende voorwaarden dat één zonnepark toegevoegd mag worden aan het reeds vergunde zonnepark (Ceresweg te Tholen) en dat dit nieuwe zonnepark gelegen is in het zoekgebied rondom het reeds vergunde zonnepark (zie kaart zoekgebieden). De opbrengsten van het zonnepark dienen deels (minimaal 25%) ingezet te worden in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid. Aanvullende voorwaarden: - de verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; - Landschappelijke inpassing dient een 10 meter brede groenstrook te zijn met opgaande streekeigen beplanting of een dubbele windhaag met een hoogte van minimaal 3 meter. - Aan de huidige aanvraag wordt uitsluitend medewerking verleend als deze vergund wordt voor Pagina 10 van 12

11 6. Kaartbeeld (zoekgebieden zon en wind) Inleiding Ten behoeve van de varianten waarbij aansluiting gezocht wordt bij bestaande windparken binnen de gemeente Tholen is een kaartbeeld opgesteld. In het kaartbeeld zijn de bestaande windparken aangegeven inclusief een zoekgebied rondom de bestaande windturbines. Het zoekgebied is gevormd door een maximale afstand van 700 meter te hanteren vanaf de bestaande windturbines. De onderlinge afstand tussen de huidige windturbines in de windparken in de gemeente Tholen is ongeveer 400 meter. Verwacht wordt dat toekomstige windturbines iets hoger zullen zijn dan de huidige en dat de onderlinge afstand ook groter zal moeten zijn (500 a 600 meter). Wanneer door omstandigheden het gewenst is een windturbine iets verder weg te zetten dan is dat nog mogelijk door het hanteren van een maximale afstand van 700 meter (mogelijk wegens terreingesteldheid, sloten, dijken etc.) Ook in de omgeving van het reeds vergunde zonnepark (Ceresweg te Tholen) is een zoekgebied opgenomen. Dit zoekgebied is gevormd door een afstand van 1400 meter te hanteren rondom het vergunde zonnepark. Uitsluitend voor het zoekgebied waar geen windturbines geplaats mogen worden is een groter zoekgebied opgenomen. Met name het aspect horizonvervuiling is hierbij niet of nauwelijks aan de orde. Hieronder zijn de totale oppervlakten opgenomen van de zoekgebieden. Verder is bezien welke oppervlakte van de zoekgebieden mogelijk beschikbaar is wanneer zowel grote wateren als natuurgebieden niet meegerekend worden. Kengetallen bij kaartbeeld Totale oppervlakte zoekgebieden (bruto): 1743 ha Sint Philipsland (uitsluitend t.b.v. windpark) 389 ha Sint-Annaland (uitsluitend t.b.v. windpark) 374 ha Sint-Maartensdijk (uitsluitend t.b.v. windpark) 352 ha Tholen (uitsluitend t.b.v. een zonnepark) 628 ha Totale oppervlakte grond in zoekgebieden*: 1183 ha Sint Philipsland (uitsluitend t.b.v. windpark) 275 ha Sint-Annaland (uitsluitend t.b.v. windpark) 205 ha Sint-Maartensdijk (uitsluitend t.b.v. windpark) 305 ha Tholen (uitsluitend t.b.v. een zonnepark) 398 ha * Dit is de bruto oppervlakte - water en natuur. Pagina 11 van 12

12 Pagina 12 van 12

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt.

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt. CDA - Wij zijn voor kleinschalige windenergie rond boerderijen. Onduidelijk. ChristenUnie 2035: 60% 2045: 100% 2050: 100% klimaatneutraal Ja. Net als zonnedaken en windmolens op zee, zijn windmolens op

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Beleidsregels zon- en windenergie gemeente Hulst. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Beleidsregels zon- en windenergie gemeente Hulst. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hulst Nr. 239944 14 november 2018 Beleidsregels zon- en windenergie gemeente Hulst De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR608705_1 13 maart 2018 Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, Gelet

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fryslân. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie:

Fryslân. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie: CDA - We willen geen nieuwe initiatieven voor grootschalige windparken op land. Deze moeten er komen, maar dan op zee. Ook willen we onderzoek stimuleren naar het kunnen hergebruiken van bijvoorbeeld in

Nadere informatie

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018

Grootschalige wind- en zonneenergie. Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek. 14 november 2018 Grootschalige wind- en zonneenergie De Kempen Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek 14 november 2018 1 Doel: Het informeren van raadsleden en commissieleden over proces grootschalige zonne- en windenergie

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Agendapunt 5 Opinienota

Agendapunt 5 Opinienota Agendapunt 5 Opinienota Registratie nr. : 076-2017 Opsteller : Gertjan Leeuw Vergaderdatum: 19 december 2017 Datum voorstel : 31 augustus 2017 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301315 Onderwerp:

Nadere informatie

Noord-Holland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Noord-Holland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA - Het CDA is altijd terughoudend geweest met het plaatsen van wind op land. In het kader van het nationaal klimaatakkoord zien we wel ruimte voor me er wind op land. Hier worden bij voorkeur locaties

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301255 Onderwerp:

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

de slimme weg energietransitie 12 december 2017 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie

de slimme weg energietransitie 12 december 2017 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie de slimme weg energietransitie 12 december 2017 Pieter van der Ploeg Alliander Strategie 1 Alliander is van jou Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Gemeente Bergen. Ontwikkelingen energiegebruik en duurzame energieproductie tot Mark Valkering en Herman Verhagen 14 oktober 2016

Gemeente Bergen. Ontwikkelingen energiegebruik en duurzame energieproductie tot Mark Valkering en Herman Verhagen 14 oktober 2016 Gemeente Bergen Ontwikkelingen energiegebruik en duurzame energieproductie tot 2020 Mark Valkering en Herman Verhagen 14 oktober 2016 Energiegebruik 2010-2015 Energiegebruik Bergen (NH. (GWh) 2010 2011

Nadere informatie

Flevoland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie

Flevoland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie CDA - Ja. Het CDA zet de komende jaren in op zon, wind, aardwarmte en andere vormen van alternatieve. Het CDA steunt de provinciale beleidslijn. Dat geldt ook voor beleid dat al is ingezet, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl Energievisie Borne 22 september 2011 Michel Leermakers Linda Rutgers Twence Co Kuip HVC Inhoud van vanochtend Gemeente Borne Visie Twence Werkwijze Energievisie Resultaten Huidige energieconsumptie Bronpotentieel

Nadere informatie

Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân

Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân 28 november 2016 1 Context Procesgang Energiestrategie Fryslân Voorbereiding Proces ontwerpen Definiëren uitgangspunten Zoeken en committeren

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden

Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Coevorden Nr. 216651 11 oktober 2018 Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden Het College van Burgemeester en Wethouders van Coevorden; overwegende, -

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Zeeland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Zeeland. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2050: 95% CO2- Ja. Windenergie doet het goed in. Dat is onder andere te zien op en rond de stormvloedkering met zijn vele grote windmolens in het landschap. Nieuw voor is de kleinschalige windenergie

Nadere informatie

Zuid-Holland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie

Zuid-Holland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie CDA 2050: 100% Ja. Er was al afgesproken dat er veel windenergie moet worden gerealiseerd voor het jaar 2020. Binnenkort volgen er nieuwe afspraken over hernieuwbare energie, maar dat kan ook met andere

Nadere informatie

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2040: 100% Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en bij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving.

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

SAMENVATTING. De gemeente Deventer heeft Pondera Consult gevraagd de verkennende studie uit te voeren. Deze ligt nu voor.

SAMENVATTING. De gemeente Deventer heeft Pondera Consult gevraagd de verkennende studie uit te voeren. Deze ligt nu voor. 1 SAMENVATTING 1. Aanleiding en doel Het op 31 mei 2017 door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van GroenLinks verzoekt het college van de gemeente Deventer om een verkennend onderzoek uit te

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Oktober 2018 Versie 1.0, vastgesteld 1. Inleiding De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Bewonersavond Millingen. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. 2 Bewonersavond Millingen. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag Aan: Mark Wijnen, Barry de Vries Van: Anja Boekenoogen Datum: 29 januari 2018 Kopie: Claudia Algra, Mark Groen, Edward Pfeiffer Ons kenmerk: T&PBE8451N001D0.1 Classificatie: Project gerelateerd

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639N004D01 Onderwerp: Verslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden

Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden. Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden Hans Haring, wethouder duurzaamheid Woerden Duurzaamheid: ervaringen uit Woerden - Woerden: duurzaamheid tot in de haarvaten van de samenleving - Het klimaatakkoord

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET)

Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) Startbijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland Woensdag 22 juni 2016 Workshopronde I sessie C Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET) GR: samenwerking van

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 2/5 Toelichting bij scenario-analyse energiebeleid Beesel Venlo Venray Deze toelichting beschrijft wat

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Werkatelier duurzame energieopwekking

Werkatelier duurzame energieopwekking Werkatelier duurzame energieopwekking Plaats Bodegraven Datum 12 maart 2018 Presentator Jody de Graaf Duurzame energie 12 maart 2018 Pagina 1 Welkom Wethouder Kees Oskam Duurzame energie 12 maart 2018

Nadere informatie

Zero Emission Solutions

Zero Emission Solutions Inspiratie BURGEMEESTERS- CONVENANT Minstens 20% vermindering CO 2 uitstoot tegen 2020 STAP 1: ondertekening STAP 2: nulmeting en actieplan STAP 3: monitoring iedere 2 jaar over uitvoering actieplan iedere

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek Off Grid in Hoe kan dat eruit zien?

De Kromme Rijnstreek Off Grid in Hoe kan dat eruit zien? De Kromme Rijnstreek Off Grid in 00. Hoe kan dat eruit zien? De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik op weg naar energieneutraal in 00 Exact bepalen hoe het energiesysteem van de toekomst er uit

Nadere informatie

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2030: 49% CO2- reductie Om landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te behalen, zijn ook grootschaliger projecten nodig. De Provincie kan een belangrijke rol vervullen door ontwikkelgebieden

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Brecht E19 uitbreiding

ASPIRAVI. Project Brecht E19 uitbreiding ASPIRAVI Project Brecht E19 uitbreiding Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Toelichting op de regels voor kleinschalige zonnevelden om te kunnen voorzien in eigen energiegebruik Inhoud In dit document wordt

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017

INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017 INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : 2001392 Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017 Voorstel 1. Een actuele verkenning uit te voeren naar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030 December 2016 ECN-N--16-031 Energiescenario s Drenthe 2030 Gerdes, J. Gewijzigd op: 16-12-2016 13:20 2 Inhoud 1 Context van de energiescenario s voor 2030 4 2 Uitgangspunten voor drie scenario s 5 3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

No Emmeloord, 24 juli Onderwerp Plan van aanpak zonneweides. Advies raadscommissie. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 18.0000435-1 Emmeloord, 24 juli 2018. Onderwerp Plan van aanpak zonneweides Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Het instemmen met het plan van aanpak

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Bestemmingsplan Windpark Synergie Nieuwleusen Datum: 16 januari 2018 Portefeuillehouder: dhr. A. Schuurman Decosnummer:

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301311 Onderwerp:

Nadere informatie

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013 Nije enerzjy foar Fryslân september 2013 Inleiding Nije enerzjy foar Fryslân - 1 Nije enerzjy foar Fryslân Nije enerzjy foar Fryslân geeft een beeld van feiten en cijfers op het gebied van duurzame energie.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht

Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht Inhoudsopgave Regels Bookmark not defined. 3 Error! Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Algemene regels Artikel

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

Energierapport Gemeente Lingewaard. Genereerdatum:

Energierapport Gemeente Lingewaard. Genereerdatum: Energierapport Gemeente Lingewaard Genereerdatum: 20-05-2017 Algemeen Het Energierapport is een automatisch gegenereerd rapport met een momentopname van gegevens uit de Lokale Energie Etalage over de gemeente

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Zonne-energie. Een stadspanelonderzoek. November Erik van der Werff.

Zonne-energie. Een stadspanelonderzoek. November Erik van der Werff. Zonne-energie Een stadspanelonderzoek Erik van der Werff November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Blankenberge

ASPIRAVI. Project Blankenberge ASPIRAVI Project Blankenberge Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie verbruiken

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen Duurzaamheidsdoelstellingen Energieneutraal in 2050 Duurzame energieproductie van 20% in 2020 Regio West-Brabant CO 2 -reductie van 30% in 2020 t.o.v. 2007 Regionaal bod van 200 MW windenergie, waarvan

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Voorschriften en overwegingen

Voorschriften en overwegingen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 14 0166 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl Voorschriften en overwegingen bank: NL14BNGH0285008315 bic: BNGHNL2G btw-nummer:

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Energieverbruiken woningen (2017) Werkgebied BoeN: Elektriciteit : 6,8 miljoen kwh Gas : 3,5 miljoen m3 Gemeente Bronckhorst Elektriciteit : 50,5 miljoen kwh

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

"Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem"

Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem "Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem" Woudrichem, juni 2007 Inleiding Door de afnemende agrarische functie komen er steeds meer boerderijen en weidegrond beschikbaar voor particulieren. Het aantal mensen

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie