huisnummers Afdeling 8 Woonwagens en constructies voor bewoning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 30 32 huisnummers Afdeling 8 Woonwagens en constructies voor bewoning 11 33 37"

Transcriptie

1 Bladzijde Artikel ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN Afdeling 1 Manifestaties Afdeling 2 Het privaat gebruik van openbare plaatsen Afdeling 3 Het uitvoeren van bouwwerken-veiligheidsmaatregelen Afdeling 4 Het snoeien en/of vellen van planten of bomen groeiend op eigendommen langs openbare plaatsen. Afdeling 5 Collecten Afdeling 6 De bestrijding van sneeuw en ijzel Afdeling 7 Het aanbrengen van tekens van openbaar nut en huisnummers Afdeling 8 Woonwagens en constructies voor bewoning HOOFDSTUK 2 DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID Afdeling 1 Storten van vuilnis Afdeling 2 Reinigen van de openbare weg Afdeling 3 Afval van standplaatsen Afdeling 4 Afloop van regenwater en van afvalwater Afdeling 5 Parken en plantsoenen Afdeling 6 Wildplassen Afdeling 7 Aanplakkingen Afdeling 8 Verkiezingen HOOFDSTUK 3 DE OPENBARE RUST EN OVERLAST Afdeling 1 Beschadigingen en vernielingen Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Uitvliegen van reisduiven Afdeling 4 Drankslijterijen, openingsuren en muziek Afdeling 5 Geluidsniveaubegrenzer Afdeling 6 Geluidshinder Afdeling 7 Vogelschrikkanonnen Afdeling 8 Paramotors Afdeling 9 Alarmen Afdeling 10 Gebruik van vuurwerk en knallers Afdeling 11 Identificeerbaarheid HOOFDSTUK 4 SANCTIES HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

2 Algemene bepalingen Artikel 1 Wanneer in toepassing van het algemeen politiereglement vergunningen worden verleend, toestemming wordt gegeven of verplichtingen worden opgelegd door de burgemeester of het College van Burgemeester en Schepenen, dan wordt hiervan binnen de veertien dagen een afschrift aan de Korpschef van de Lokale Politie gestuurd. Artikel 2 Begunstigden van vergunningen verleend overeenkomstig dit reglement moeten zich houden aan de voorschriften van deze vergunningen en moeten er over waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare orde of de goede zeden in het gedrang kan brengen. Artikel 3 In dit reglement wordt verstaan onder: - Officier van bestuurlijke politie: persoon bedoeld in artikel 4 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - door de gemeente tot aanplakking bestemde plaatsen: de plaatsen daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. - gemengde inbreuken: inbreuken die zowel strafrechterlijk als administratiefrechterlijk kunnen vervolgd worden. 2

3 HOOFDSTUK 1 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG OP DE OPENBARE WEGEN Afdeling 1 : Manifestaties Artikel 4 Samenscholingen, optochten, betogingen op openbare plaatsen zijn verboden, tenzij er voorafgaandelijk schriftelijke vergunning werd gegeven door de burgemeester. Al deze gebeurtenissen worden in dit algemeen politiereglement manifestaties genoemd. Elke vergunning moet schriftelijk aangevraagd worden, ten minste 30 dagen vóór de vastgestelde datum van de manifestatie. Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten : uur en plaats van concentratie, uur van vertrek, gevolgde weg, plaats en uur van ontbinding indien het een optocht betreft, raming van het aantal deelnemers, voorziene organisatiemaatregelen, naam en adres van de organisatoren. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon of feitelijke vereniging zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. Artikel 5 De burgemeester moet minstens 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden van openbare vergaderingen, die de openbare orde zouden kunnen in het gedrang brengen. Artikel 6 Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te gooien, te slaan, te steken of te verwonden is gedurende manifestaties en sportwedstrijden, verboden wanneer deze de veiligheid in het gedrang brengen. 3

4 Artikel 7 De organisatoren van deze manifestaties hebben de plicht al het mogelijke te doen opdat het ordelijk verloop van de bijeenkomsten gehandhaafd kan blijven, inzonderheid dienen zij zich te houden aan afspraken die gemaakt zijn met het de burgemeester. Tevens dienen de organisatoren dezelfde houding aan te nemen ten aanzien van de gepaste maatregelen die de politiediensten nemen in het kader van artikel 22 van de Wet van 5 augustus op het politieambt. 1 Art. 22 (Wet van , art. 176 De politiediensten) houden zich op in de nabijheid van elke grote volkstoeloop en nemen de gepaste maatregelen voor het rustige verloop ervan. (Wet van , art. 176 Zij) zijn belast met het uiteendrijven van: 1. alle gewapende samenscholingen; 2. de samenscholingen die gepaard gaan met misdaden en wanbedrijven tegen personen en goederen of met overtreding van de wet van 29 juli 1934 waarbij de privé-milities verboden worden; 3. de samenscholingen waarvan blijkt dat zij gevormd zijn of zich vormen met het oog op verwoesting, moord of plundering, of om een aanslag te plegen op de lichamelijke integriteit of het leven van personen; 4. de samenscholingen die de uitvoering van de wet, van een politieverordening, van een politiemaatregel, van een gerechtelijke beslissing of van een dwangbevel hinderen. Wanneer (Wet van , art. 176 de federale politie) op grond van artikel 16 of van dit artikel ambtshalve samenscholingen uiteendrijft of zich ophoudt in de nabijheid van een grote volkstoeloop, stelt ze de burgemeester van de betrokken gemeente (Wet van , art. 176 en de korpschef van de betrokken lokale politie) hiervan tevoren of, als dat niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk op de hoogte en blijft ze bij dergelijke interventies bestendig met hen in contact. 4

5 Afdeling 2 - Het privaat gebruik van openbare plaatsen Artikel 8 Met private ingebruikname van openbare plaatsen wordt bedoeld het gebruik van openbare plaatsen voor privé doeleinden, waardoor het gebruikte deel aan zijn normale bestemming wordt onttrokken. Onverminderd het verkeersreglement is voor elke private ingebruikneming van een openbare plaats een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de burgemeester vereist. Openbare of ministeriële ambtenaren die vonnissen uitvoeren (vb. uitzetting, verkoop op markt) moeten de technische dienst van de gemeente en de politie verwittigen en dienen de richtlijnen van de politie te volgen. De titularis van de vergunning is aansprakelijk voor de correcte uitvoering ervan. Deze vergunning is steeds tijdelijk van aard en bevat een vervaldatum. Het plaatsen van containers, stellingen of werfmateriaal op openbare plaatsen is enkel toegestaan mits voorafgaande vergunning van de burgemeester. Het is verboden werken uit te voeren op, onder of boven openbare plaatsen zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester. Bij beëindiging van voornoemde werken zal de vergunninghouder desgevallend de plaats onmiddellijk herstellen in de oorspronkelijke staat. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 9 Zonnetenten, luiken of andere inrichtingen, beweegbaar of vast, aan winkels en andere gebouwen bevestigd mogen de vrije doorgang van voetgangers en andere weggebruikers niet hinderen of belemmeren. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 10 Het is verboden spandoeken, draden, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op of over openbare plaatsen aan te brengen, zonder vergunning van de burgemeester. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 11 De politie kan ambtshalve alle voorwerpen doen wegnemen waarvan de plaatsing een privaat gebruik van een openbare plaats uitmaakt, of in strijd is met één der voorgaande artikelen. Bij weigering of 5

6 ontstentenis van wegname, door de overtreder, kan de politie deze voorwerpen zelf wegnemen of laten wegnemen. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 12 Behoudens voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester is het verkeer met reclametoestellen en reclamewagens, alsmede het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers en geluidvoortbrengende toestellen op openbare plaatsen verboden. Artikel Het is verboden om openbare plaatsen te gebruiken zonder vergunning van de burgemeester voor elke vorm van ambulante handel, alsook voor braderieën, evenementen, feesten, stoeten, processies, optochten of sportmanifestaties al dan niet recreatief. Artikel 14 1 Ambulante handelaars mogen tijdens de uitoefening van hun beroep voorbijgangers niet lastigvallen. 2 Ambulante handelaars die hun koopwaar aanbieden ten huize van de consument mogen enkel aan de hoofdingang van de woning aanbellen of kloppen. Het is hen tevens verboden om een woning te betreden zonder daartoe door de bewoner(s) uitgenodigd te zijn. Artikel 15 Bij het kosteloos uitdelen van producten, voorwerpen of geschriften op openbare plaatsen mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen. 6

7 Afdeling 3 - Het uitvoeren van bouwwerken - veiligheidsmaatregelen Artikel 16 De aannemer van bouwwerken of de bouwheer zelf, die langs openbare plaatsen bouwt, verbouwt of sloopt, moet de bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan te vangen. Deze afsluiting moet aan de volgende voorwaarden voldoen : a) minimum twee meter hoog zijn ; b) maximum 1,50m uitspringen ten opzichte van de rooilijn en niet verder reiken dan de boordstenen van het voetpad of fietspad; c) de afloop van het water op de openbare weg niet verhinderen ; d) indien de uitsprong voorzien door b) hiervoor, kleiner is dan 1,50m of indien de werken op een grotere hoogte dan 6m moeten gebeuren, moet op de afsluiting een afhellend vlak aangebracht worden, zodat vallende voorwerpen niet langs de straatzijde zouden vallen. Dit hellend vlak mag in geen geval over de rijbaan komen. e) Deze afsluiting moet voorzien zijn van een afdoende verlichting. Artikel 17 a) Indien bij werken of toevallig opgeworpen hindernissen op het voetpad geen veilige doorgang van 1m breedte overblijft, moet op de rijbaan een stevig en in bestendig goede staat onderhouden voetpad aangelegd worden, zodat een veilige doorgang bestaat voor de voetgangers. b) De rand van het voetpad zoals gesteld in artikel 17 a) moet speciaal verlicht worden om het duidelijk zichtbaar te maken voor de voetgangers en bestuurders. Artikel 18 Het is verboden zonder afdoende beveiliging voor het verkeer, hetzij van uit de hoogte, hetzij van binnen gebouwen steenpuin, afbraakmaterialen of bouwstoffen op openbare plaatsen of in voertuigen of containers op openbare plaatsen te storten. Artikel 19 Indien het verhandelen van steenpuin, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moet dit met water besproeid worden, of moeten andere afdoende middelen gebruikt worden, zodat geen stof op de openbare weg of op de naastgelegen gebouwen of eigendommen kan terechtkomen. Artikel 20 Het steenpuin, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting kunnen geplaatst worden, moeten binnen de kortst mogelijke tijd van de openbare weg verwijderd worden en mogen in geen geval na het intreden van de duisternis op openbare plaatsen achtergelaten worden, tenzij er 7

8 een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning werd gevraagd aan de burgemeester en mits de door de burgemeester voorgeschreven voorwaarden nageleefd worden. Artikel 21 Zij die bouwwerken of andere werken uitvoeren moeten steeds de openbare plaatsen rondom de werf of werkzone in staat van reinheid houden. De doorgang voor voetgangers moet steeds vrij en veilig gehouden worden. De aannemers moeten de bouwstoffen en de afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen dat deze niet op de aangelande eigendommen kunnen terecht komen. Diegene die de bepalingen van artikel 19, 20 of 21 overtreedt, zal bestraft worden met een administratieve Artikel 22 Onmiddellijk na het beëindigen van de werken moeten de afsluitingen verwijderd worden en moet het voetpad hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 23 De burgemeester kan in verband met de veiligheid op en rondom bouwwerken alle maatregelen nemen of opleggen aan de eigenaars of aannemers. Artikel 24 Buiten de daartoe aangestelde personen of deze die daartoe verguning hebben bekomen, mag niemand: a) de toestellen van de openbare verlichting aanraken om deze te doven of te doen branden; b) de kranen van het waterleidingsnet openen of sluiten, c) riooldeksels of roosters openen of verwijderen. 8

9 Afdeling 4 Het snoeien en/of vellen van planten of bomen groeiend op eigendommen langs openbare plaatsen. Artikel 25 De bewoners van een eigendom zijn ertoe gehouden er voor te zorgen dat de op deze eigendom groeiende planten of bomen zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel ervan : a) op minder dan 4,50m van de grond boven de rijweg hangt. b) op minder dan 2,50m van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het fietspad of voetpad hangt, c) de zichtbaarheid van de weggebruiker hindert. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Afdeling 5 - Collecten Artikel 26 Iedere geld- en goedereninzameling op openbare plaatsen is onderworpen aan de vergunning van de burgemeester. Deze vergunning moet worden aangevraagd minstens 8 dagen voor de aanvang van de inzameling. Artikel 27 De geldinzamelingen geschieden door middel van gesloten bussen. Artikel 28 De inzamelaars zullen een degelijk kenteken dragen, waarvan een model aan de Korpschef van de lokale politie zal worden overgemaakt. Afdeling 6 Veiligheidsmaatregelen bij sneeuw en ijzel. Artikel 29 Bij vriesweer is het verboden water op openbare plaatsen te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen. Bij het vrijmaken van voetpaden moet de sneeuw zodanig opgehoopt worden dat ze geen hinder veroorzaakt voor de weggebruikers. Het is verboden zich op het ijs van de openbare waterlopen en stilstaande waters te begeven. 9

10 Afdeling 7 - Het aanbrengen van tekens van openbaar nut en huisnummers Artikel 30 De gebruiker en bij ontstentenis de eigenaar van gebouwen, die voor huisvesting of handels- en nijverheidsactiviteiten kunnen dienen, is gehouden deze gebouwen te nummeren. Voorafgaandelijk moet de eigenaar een huisnummer aanvragen dat op een vanaf de straat goed zichtbare plaats moet worden aangebracht. Het nummer moet vanaf deze plaats goed leesbaar zijn. Artikel 31 De eigenaars en gebruikers van de langs openbare plaatsen gelegen gebouwen zijn ertoe gehouden, zonder de minste vergoeding, de openbare besturen of de door hen gelaste personen toe te laten alle verkeersborden en voorwerpen in stand te houden. Onder voorwerpen worden verstaan : signalisaties, straatnaamborden, nutsleidingen, verlichting, of eender welk voorwerp van algemeen nut uit welke materie ook vervaardigd. Alle noodzakelijke verankeringen mogen daarvoor aangebracht worden op de buitenzijde van gevels zelfs indien deze op of achter de rooilijn opgetrokken werden. Artikel 32 Het is verboden de voorwerpen vermeld in artikel 30 en 31 te bedekken, aan het zicht te onttrekken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken. De verwijdering of verplaatsing van die voorwerpen, om gelijk welke reden, kan slechts gebeuren na beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 10

11 Afdeling 8 Woonwagens en constructies voor bewoning Artikel 33 Het is verboden om zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester een grond voor een beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning dienen of kunnen dienen, zoals tijdelijke constructies, loodsen, woonwagens en tenten. Artikel 34 In afwijking van artikel 33 mogen uitbaters van kermisattracties en rondreizende circusartiesten die deelnemen aan door de gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen, met hun woonwagens plaatsnemen op openbare plaatsen of op een andere hen door de burgemeester aangewezen plaats voor de duur van die evenementen en voor de periode nodig voor het op- en aanbouwen en afbreken van de attractie. Artikel 35 Rondreizende verplaatsbare inrichtingen die tot woning dienen of kunnen dienen, zoals woonwagens en tenten, kunnen slechts voor beperkte tijd een standplaats innemen op een privé-eigendom mits een voorafgaande vergunning van de burgemeester en na voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar. Deze vergunning zal steeds kunnen worden ingetrokken. De politiediensten zullen steeds toegang hebben tot de niet-afgesloten terreinen waar deze woongegelegenheden zich bevinden. Artikel 36 De bewoners van bovenvernoemde inrichtingen die in de gemeente verblijven, moeten zich schikken naar de bevelen van de burgemeester of van de politie, die worden gegeven ter vrijwaring van de openbare orde. De burgemeester kan de betrokkenen een verplichte standplaats aanwijzen of desnoods de toegang tot of het verblijf op het gemeentelijk grondgebied ontzeggen. Artikel 37 Bovengenoemde personen, zowel deze vermeld in artikel 34 als artikel 36 zijn verplicht: - de plaats rond en onder de wagens rein te houden; - hun afval in de daarvoor voorgeschreven recipiënten van de gemeente Lierde te bergen; - een doorgang van ten minste vier meter tussen de wagens of constructies te laten teneinde de doorgang van hulpverleningsdiensten mogelijk te maken. 11

12 HOOFDSTUK 2 DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID Afdeling 1 - Storten van vuilnis Artikel 38 Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente afval achter te laten behalve op de daartoe voorziene plaatsen die limitatief door de gemeente worden opgesomd en waarvan de lijst ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het is verboden om het even welke stof of voorwerp dat kan bevuilen of beschadigen, tegen personen, voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander, of in tuinen en besloten erven te werpen, te gieten of uit te storten. Het is verboden afval te storten zowel op openbaar als op privaat domein. De eigenaars op wier gronden, zelfs door derden met toestemming van de eigenaars, afval wordt gestort, zijn strafbaar. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 39 Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden op het grondgebied van de gemeente voertuigwrakken achter te laten, te deponeren of te laten deponeren. Als voertuigwrak wordt beschouwd ieder voertuig dat het uitzicht heeft van een motorvoertuig en dat niet meer aan het normale verkeer deelneemt of kan deelnemen. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. 12

13 Afdeling 2 - Reinigen van de openbare weg Artikel 40 Iedereen die, op om het even welke wijze, een openbare plaats heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat deze onverwijld opnieuw proper gemaakt wordt. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete van minimum 10 euro tot maximum 250 euro moet degene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder tegen kostprijs. Artikel 41 Het reinigen van voertuigen wordt enkel toegelaten vóór de eigen woning of garage voor zover de wegcode gerespecteerd wordt. Alle overblijfselen moeten van de openbare weg of openbare plaatsen verwijderd worden. Artikel 42 Het is verboden op openbare plaatsen onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren aan voertuigen, machines of werktuigen, als die de weg kunnen bevuilen. Afdeling 3: Afval van standplaatsen Artikel 43 De uitbater van een vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs openbare plaatsen die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. Artikel 44 De diverse vrijkomende fracties dienen gescheiden te worden en ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft. Artikel 45 De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. Artikel 46 De uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 13

14 Afdeling 4 - Afloop van regenwater en van afvalwater Artikel 47 Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater vrijwillig of onvrijwillig enig voorwerp te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. Artikel 48 Het verbinden van huisriolen met de gemeenteriolering mag enkel geschieden na aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepenen en mag enkel uitgevoerd woorden door de technisch dienst van de gemeente. Artikel 49 Voor elke grondwaterwinning waarvan het water niet uitsluitend handmatig wordt opgepompt is een vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig, tenzij reeds een vergunning werd bekomen. Elke grondwaterwinning waarvan het water niet uitsluitend handmatig wordt opgepompt moet voorzien zijn van een watermeter. Afdeling 5 Parken en plantsoenen Artikel 50 De artikelen van afdeling 5 zijn van toepassing op openbare plaatsen zoals openbare parken en plantsoenen, speelpleinen en sportterreinen, die eigendom zijn van, beheerd, of onderhouden worden door de gemeente. Artikel 51 Onverminderd de eventuele toepassing van het bosdecreet is het in de bij voorgaand artikel bedoelde plaatsen verboden : a) te verblijven buiten de vastgestelde openingsuren b) beplantingen te vernietigen of te beschadigen c) op, over of onder de afsluitingen de klauteren d) publiciteit of propaganda te voeren van welke aard en met welke middelen ook e) open vuren te maken zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde. f) de bezoekers lastig te vallen of op gelijk welke wijze te hinderen. g) zich voort te bewegen met gelijk welk vervoermiddel met of zonder motorkracht of er te paard te rijden. Dit verbod geldt niet voor de voertuigen van de hulpdiensten, voor leveranciers of voor personen die over een vergunning afgeleverd door de burgemeester beschikken. h) honden te laten loslopen. i) voor personen van ouder dan 14 jaar om de speeltoestellen te gebruiken die zich bevinden in de speeltuinen. Kinderen van minder dan 7 jaar moeten op de speelpleinen vergezeld zijn van een meerderjarige die voor hen verantwoordelijk is. j) te kamperen of te picknicken buiten de daartoe voorzien plaatsen. k) te zwemmen of te schaatsen. 14

15 Artikel 52 Het is verboden voorwerpen van welke aard en afval op de grond of in het water van openbare parken en plantsoenen te werpen of, tijdens de winter, op het ijs hiervan. Afdeling 6 - Wildplassen Artikel 53 Het is verboden op openbare plaatsen, aan of tegen gebouwen of afsluitingen te urineren of deze te bevuilen. Artikel 54 Het urineren of bevuilen in brievenbussen, portalen van winkels en woningen en in voortuintjes van gebouwen is eveneens verboden. Afdeling 7: Aanplakkingen Artikel 55 Het is verboden opschriften, affiches, beeld-, laser- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op openbare plaatsen of eigendommen, andere dan die plaatsen welke door de gemeente tot aanplakking zijn bestemd. Voor het aanplakken aan de gemeentelijke infozuilen is het gemeentelijk reglement d.d. 04/11/1998 van toepassing. Artikel 56 Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten te beschadigen of onleesbaar te maken of te verwijderen. 15

16 Afdeling 8: Verkiezingen Artikel 57 Het aanbrengen van verkiezingsborden is verboden op openbare plaatsen en op het openbaar domein. Deze bepaling is niet van toepassing op de borden die door de gemeente worden ter beschikking gesteld, mits men blijft binnen de voorziene ruimte. Artikel 58 Het is verboden vlugschriften en / of strooibiljetten in verband met de verkiezingen op openbare plaatsen te gooien of achter te laten. Artikel 59 Het is verboden autokaravanen in te richten, samengesteld uit meer dan drie voertuigen, die in het teken staan van de verkiezingen. Artikel 60 De kiescampagne eindigt de dag vóór de verkiezingen om uur. Vanaf dat ogenblik is het verboden nog aan te plakken en gebruik te maken van luidsprekers, voor zover dit laatste bij afzonderlijk reglement is verboden. Artikel 61 Op de dag van de verkiezingen mag, behoudens op de aanplakborden die door de gemeente daartoe zijn aangebracht, geen enkele vorm van verkiezingspropaganda worden gemaakt in de gebouwen waar de kieslokalen zijn ondergebracht noch in een straal van 100 m vanaf de ingangen van de stemlokalen. Deze aangebracht op de gemeentelijke aanplakborden mogen vanuit het kieslokaal niet zichtbaar zijn. 16

17 HOOFDSTUK 3 - DE OPENBARE RUST EN OVERLAST Afdeling 1: Beschadigingen en vernielingen Artikel 62 (= gemengde inbreuk) Het is verboden om gedenktekens, grafstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht of toegelaten weg te nemen, te bevuilen, te beschadigen of te vernielen. Hetzelfde verbod geldt eveneens voor schilderijen sier- of kunstvoorwerpen, die in openbare gebouwen of op openbare plaatsen zijn geplaatst. Artikel 63 (= gemengde inbreuk) Het is verboden om kwaadwillig of niet één of meer bomen om te hakken zonder de nodige voorafgaandelijke vergunning of zodanig te snijden, te beschadigen of te ontschorsen dat zij vergaan, of om één of meer enten te vernielen. Artikel 64 (= gemengde inbreuk) Het is verboden om grachten te dempen of te laten toeslibben, levende of dode hagen om te hakken of uit te rukken, landelijke of gemeentelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt te vernielen; grenspalen, hoekbomen, of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen. Artikel 65 (= gemengde inbreuk) Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te verplaatsen, te beschadigen of te vernielen. 17

18 Artikel 66 (= gemengde inbreuk) Het is verboden gemeentelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te beschadigen. Artikel 67 Het is verboden om zonder vergunning van de Burgemeester graszoden, aarde, stenen of andere materialen weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein behoren. Artikel 68 Het is verboden om aan bomen en struiken op het openbaar domein te schudden of erin te klimmen, alsook planten en bloemen uit te trekken, plat te drukken of af te snijden. Artikel 69 Het is verboden langs gevels, op palen, straatlantaarns, monumenten en ander straatmeubilair, die van openbaar nut zijn of als versiering dienen, te klimmen. Artikel 70 Het is verboden om recipiënten uit om het even welk materiaal op openbare plaatsen stuk te gooien. Afdeling 2: Dieren Artikel 71 Het is verboden honden aan een ketting vast te maken. Indien de hond over geen vrije loopruimte kan beschikken dient hij ondergebracht in een loopren, met draad afgespannen, en die hoog genoeg is opdat de hond er niet zou kunnen overspringen. De constructie moet zo gebouwd zijn dat het dier zich niet kan verwonden. De minimumoppervlakte van de loopren moet 5 m² bedragen met een minimum van 2 m² per dier. De hond moet over een degelijk hok beschikken dat waterdicht is om het dier te beschermen. 18

19 Artikel 72 De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en storend lawaai te voorkomen. Artikel 73 Op openbare plaatsen moeten de honden aan de leiband gehouden worden. Deze leiband mag op openbare plaatsen nooit langer zijn dan 1,5 meter gemeten vanaf de halsband tot de hand van de begeleider. Het dragen van een muilkorf is verplicht voor kwaadaardige honden. Artikel 74 Het is iedereen, die een hond begeleidt, verboden op openbare plaatsen of privé-eigendom van derden uitwerpselen van deze hond achter te laten. In voorkomend geval zijn de begeleiders verplicht het vuil onmiddellijk te verwijderen. De begeleider dient steeds in het bezit te zijn van een recipiënt voor het verwijderen van de uitwerpselen van zijn dier. Artikel 75 Het is verboden huisdieren te laten zwerven. Iedere eigenaar of bewaker van een huisdier moet ervoor zorgen dat het erf, hof of koer, waar het huisdier vrij kan rondlopen, voldoende afgesloten is zodat het dier geen toegang heeft tot openbare plaatsen of andermans eigendom. Het is de houders of begeleiders van huisdieren verboden om hun dieren op te hitsen of niet terug te houden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of vervolgen, zelfs als er geen schade uit voortvloeit. Het is verboden zich met de huisdieren te begeven op openbare speelpleinen en sportvelden en op alle plaatsen die door de bevoegde overheid aldus zijn aangeduid. Op openbare plaatsen en bij dreigend gevaar moeten de begeleiders of verantwoordelijken,op het eerste verzoek van de politie, hun dier verwijderen. Artikel 76 De eigenaars of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te treffen om het nestelen van verwilderde duiven of andere verwilderde dieren te verhinderen. 19

20 Artikel 77 Het houden van dieren moet gepaard gaan met de regels van goed nabuurschap. Het is verboden vee en pluimvee te houden in delen van gebouwen die voor bewoning zijn ingericht. Artikel 78 Het is verboden dieren, die enig gevaar kunnen opleveren voor de openbare gezondheid of veiligheid, te houden, tenzij hiervoor een vergunning door de bevoegde overheden werd afgeleverd. Artikel 79 Gevaarlijke of zieke loslopende dieren mogen na tussenkomst van de politie verwijderd worden op kosten van de eigenaar. Artikel 80 Onverminderd de artikels 24 en 30 van de wet van 5 augustus op het politieambt dienen op openbare plaatsen de dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen of dieren die de openbare rust verstoren onder controle te worden gehouden door de eigenaar of de houder. De dieren kunnen met het oog op de handhaving van de openbare rust op politiebevel aan de eigenaar of houder worden onttrokken zodat hij/zij er niet langer vrij kan over beschikken. De dieren worden op kosten van de eigenaar of houder ondergebracht in het gemeentelijk schuthok, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust is vereist en dit gedurende een termijn van maximaal zes maanden te rekenen vanaf de dag van de onttrekking. Artikel 81 Het is verboden te vissen in openbare vijvers, fonteinen en bronnen waar de wet op de riviervisserij niet van toepassing is. 1 Artikel 24 (Wet van 7 december 1998, art. 178 De politiediensten) nemen ten aanzien van de gevaarlijke of verlaten dieren alle nodige beveiligingsmaatregelen om een einde te maken aan hun rondzwerven. Artikel 30 De voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van goederen kunnen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door (Wet van , art. 183 een politieambtenaar), met het oog op de handhaving van de openbare rust, aan de eigenaar, de bezitter of de houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust vereist is. Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. De voorwerpen in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel, worden gedurende zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, bezitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen. Tot die vernietiging wordt besloten door de bevoegde (Wet van , art. 183 overheid van bestuurlijke politie). De Koning bepaalt de nadere regels voor het bewaren, teruggeven of vernietigen van de in beslag genomen voorwerpen. 20

21 Artikel 82 Het voederen van verwilderde dieren is verboden. Afdeling 3 - Uitvliegen van reisduiven Artikel 83 Het is verboden reisduiven welke niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen tussen 7u en 18u op dagen, waarop duivenprijskampen plaatshebben vanaf 15 maart tot en met 31 oktober, voor zover de prijskampen op deze laatste datum nog niet beëindigd zijn. Artikel 84 Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij vluchten niet op vermelde dagen kunnen plaatsgrijpen, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag. De deelnemende liefhebber is verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de gevraagde datum zijn gelost. Artikel 85 Elke handeling die de duivenliefhebber schade kan toebrengen is ten allen tijde verboden. Elke daad die de duiven kan doen schrikken is gedurende bovengenoemde dagen en uren verboden. Diegene die de bepalingen van artikel 83, 84 of 85 overtreedt, zal bestraft worden met een administratieve Afdeling 4: Drankslijterijen, openingsuren en muziek Artikel 86 Niemand mag zonder vergunning van het College van burgemeester en schepenen een openbare drankgelegenheid openen of sterke dranken verstrekken. De exploitant moet elke sluiting of wijziging in de exploitatie van een openbare drankgelegenheid zonder verwijl aan het College van burgemeester en schepenen signaleren. Artikel 87 De burgemeester kan, met het oog op vrijwaring van de openbare rust, een sluitingsuur opleggen aan herbergen. Vooraleer de burgemeester dergelijke maatregel treft moet de uitbater gehoord worden. Het besluit van de burgemeester dat een sluitingsuur oplegt moet op een goed zichtbare en duidelijk leesbare plaats in de instelling aangeplakt worden. 21

22 Artikel 88 De uitbater van een herberg of zijn aangestelde dient een besluit van de burgemeester, waarbij een sluitingsuur opgelegd wordt, strikt respecteren. Artikel 89 Elke herberg of dansgelegenheid en elke openbare plaats waar de openbare rust wordt verstoord of waar de opgelegde sluitingstijd niet wordt nageleefd kan door de politiediensten op bevel van een officier van bestuurlijke politie ontruimd worden. De lokalen kunnen gesloten en de toegangen zo nodig verzegeld worden. Artikel 90 De personen die in herbergen of dansgelegenheden aangetroffen worden buiten de toegestane openingsuren zijn eveneens strafbaar. Artikel 91 De exploitanten van herbergen of dansgelegenheden of andere openbare gelegenheden die over een terras beschikken moeten er voor zorgen dat het lawaai, door het cliënteel veroorzaakt, geen burenhinder uitmaakt. Na uur kan de politie de terrassen doen ontruimen als er gewettigde klachten zijn, tenzij er een bijzondere afwijking zou zijn toegestaan. De klanten die geen gevolg geven aan de aanmaningen van de politie om het terras te ontruimen zijn eveneens strafbaar. Artikel 92 In het belang van de openbare rust en veiligheid wordt het verboden om tussen en uur alcoholhoudende dranken op openbare plaatsen, buiten de vergunde terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel. 22

23 Afdeling 5 - Geluidsniveaubegrenzer Artikel 93 De geluidsniveaubegrenzer heeft tot doel de burenhinder tot een minimum te beperken en de gezondheid van de klanten te vrijwaren. De burgemeester kan een geluidsniveaubegrenzer verplicht stellen voor elke elektronische muziekversterker, die opgesteld staat in herbergen, dansgelegenheden of op openbare evenementen. Hij doet dit preventief, na klacht of na vaststellingen door de politie. Artikel 94 De maximumwaarde waarop de geluidsniveaubegrenzer wordt ingesteld wordt geval per geval door de burgemeester bepaald op basis van een meting door de gemeentepolitie of door een deskundige. Zolang die voorafgaande meting niet is uitgevoerd wordt de maximumwaarde vastgesteld op 90 db(a). De meetmicrofoon moet geplaatst zijn op de plaats waar het grootste geluidsniveau optreedt. Artikel 95 Bij overschrijding van de opgelegde norm gedurende meer dan dertig seconden moet de geluidsniveaubegrenzer automatisch de elektronische versterker uitschakelen. Bij uitschakeling mag deze ten vroegste dertig seconden na de uitschakeling terug worden ingeschakeld. Artikel 96 De politieambtenaren moeten steeds in de gelegenheid worden gesteld om de naleving van dit artikel na te gaan. Artikel 97 De burgemeester kan een herberg of instelling laten sluiten of een evenement verbieden wanneer er geen opgelegde geluidsniveaubegrenzer werd geplaatst overeenkomstig voorgaande bepalingen. Artikel 98 Als blijkt dat de geluidsniveaubegrenzer niet functioneert overeenkomstig de voorgaande bepalingen, kan de burgemeester voorschrijven dat er een nazicht zal worden verricht door een door hem aangeduide of erkende deskundige, dit op kosten van de uitbater of inrichter. Deze laatsten zijn verplicht dit nazicht mogelijk te maken. 23

24 Afdeling 6: Geluidshinder Artikel 99 (indien bij nacht = gemengde inbreuk) Het is verboden geluid te produceren waardoor de rust van de inwoners verstoord wordt. Artikel 100 De uitbaters van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen en de organisatoren van manifestaties, al dan niet met privaat karakter, zijn verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de rust van de buurtbewoners wordt verstoord. Bij overtreding van dit besluit kan de politie, na een eerste verwittiging, bij nieuwe vaststelling binnen de 6 uur, de muziekinstallaties of geluidsbronnen tijdelijk in beslag nemen. Artikel 101 Het is verboden geluid van om het even welke intensiteit te veroorzaken wanneer dit aanleiding kan geven tot samenscholingen, die van aard zijn het verkeer of de openbare orde te verstoren. Artikel 102 Zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester is het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties verboden op openbare plaatsen, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op openbare plaatsen gehoord te worden. Artikel 103 Behoudens vergunning van de burgemeester, is het verkeer met reclametoestellen en reclamewagens voorzien van luidsprekers, geluidsversterkers en geluidsvoortbrengende toestellen op openbare plaatsen verboden. Artikel 104 Het is verboden geluidshinder aan boord van voertuigen te produceren die de rust en sereniteit van de buurt verstoort en waarvan de intensiteit van de geluidsgolven die geproduceerd worden het niveau van het straatgeluid overschrijdt. 24

25 Artikel 105 Het is verboden om op een openbare plaats zang -, muziek- of andere voorstellingen te geven zonder daartoe de vergunning van de burgemeester te hebben bekomen. Dit is ook van toepassing voor straatmuzikanten. Artikel 106 Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven door ontploffings - en/of elektrische motoren, is toegestaan tussen 7 en 22 uur, en op zon- en feestdagen tussen 9 en 19 uur. Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden. Artikel 107 Er mogen geen verhuizingen plaatshebben tussen 22u s avonds en 07 uur s morgens, behoudens een vergunning van de burgemeester. Artikel 108 Het is verboden aan deuren te kloppen of te bellen met het inzicht de bewoners te storen. 25

26 Afdeling 7 Vogelschrikkanonnen Artikel 109 Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na vergunning van de burgemeester. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. Ook het gebruik van gelijkaardige tuigen bij feestelijkheden wordt enkel toegestaan na schriftelijke vergunning van de burgemeester. Artikel 110 Vogelschrikkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en op een afstand van meer dan 100 meter van een openbare plaats. Artikel 111 Het gebruik van vogelschrikkanonnen is verboden tussen en uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de vergunning een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. Artikel 112 De vergunning kan maximaal voor een duur van drie weken na mekaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 30 juni. Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag. Artikel 113 De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in artikel 110. De tijd tussen 2 ontploffingen moet minstens 15 minuten bedragen. 26

27 Afdeling 8 Paramotoren Artikel 114 Zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden om met paramotoren op te stijgen of te landen vanaf het grondgebied van de gemeente. Het gebruik van de paramotoren mag geen hinder veroorzaken voor de inwoners. Afdeling 9 - Alarmen Artikel 115 Voertuigen die zich in het openbaar of op privé-eigendommen bevinden, en met een alarmsysteem uitgerust zijn, mogen in geen enkel geval de buurt verstoren. De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat moet het alarm dadelijk uitschakelen. Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm ongepast afgegaan is, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen op kosten en risico van de overtreder. Artikel 116 De gebruiker van een alarmsysteem in een privé-eigendom waarvan het alarm afgaat, moet het alarm zo snel mogelijk uitschakelen. Indien de privé-eigendom voorzien is van een buitensirene mag deze bij elk alarm maximum drie minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximaal 8 minuten geluidssignalen produceren. Wanneer de gebruiker niet opdaagt binnen deze gestelde termijn nadat het alarm is afgegaan, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, op kosten en risico van de overtreder. Artikel 117 Het is verboden valse of moedwillige nutteloze oproepen te verrichten die de tussenkomst van brandweer, politiediensten, gezondheidsdiensten, ambulancediensten of openbare diensten tot gevolg kunnen hebben. 27

28 Afdeling 10 - Gebruik van vuurwerk en knallers Artikel 118 Het is verboden aan kinderen minder dan zestien jaar vuurpijlen, springbussen, voetzoekers, poeder, vuurwerk of andere ontplofbare stoffen te verkopen of uit te delen. Handelaars die vuurwerk, munitie of andere ontplofbare stoffen verkopen, zelfs in zeer beperkte hoeveelheden moeten over een vergunning beschikken afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Die stoffen moeten bewaard worden in een afgesloten en brandvrije ruimte. Vooraleer de vergunning afgeleverd wordt moet advies bij de brandweer ingewonnen worden. Behoudens vergunning van de burgemeester is het afsteken van vuurwerk en knallers verboden. Vooraleer vergunning verleend wordt geeft de brandweer advies. Deze toestemming is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist voor het ontsteken van vuurwerk of het doen ontsteken van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden. Afdeling 11 Identificeerbaarheid Artikel 119 Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde vergunning van de burgemeester, is het verboden in het openbaar het gelaat te bedekken, evenals het dragen van helmen of schilden, zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is. Het in het voorgaande lid voorziene verbod geldt niet voor evenementen, activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt. 28

29 HOOFDSTUK 4: SANCTIES Artikel 120 De vaststelling van de inbreuk op het gemeentelijk reglement en de te volgen procedure dient te gebeuren volgens de regels beschreven in de artikels 119bis en 119ter van de nieuwe gemeentewet. De administratieve geldboete bedraagt minimum 10 euro en maximum 250 euro en wordt proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling vastgesteld. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250 euro. HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALING Artikel 121 Het huidig politiereglement wordt van kracht vanaf 01 september 2007 en wordt van toepassing op overtredingen gepleegd op het grondgebied van de gemeente Lierde vanaf deze datum. 29

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2006 Van kracht vanaf 1 september 2006 Aangevuld door de gemeenteraad op 8 mei 2007 (art. 51bis en 56bis) op 13 november 2007 (art.

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 Bladzijde Artikel ALGEMENE BEPALINGEN 03 1 3 HOOFDSTUK 1 - OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG

Nadere informatie

Algemeen Politiereglement. Geraardsbergen/Lierde. Vastgesteld door de gemeenteraad op

Algemeen Politiereglement. Geraardsbergen/Lierde. Vastgesteld door de gemeenteraad op Algemeen Politiereglement Geraardsbergen/Lierde Vastgesteld door de gemeenteraad op 15.12.2009 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 1 - Openbare veiligheid en vlotte doorgang op de openbare wegen... 3 Afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid

Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Hoofdstuk 2: Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006,

Nadere informatie

Algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde. Inhoudsopgave. Vastgesteld door de gemeenteraad op 10.02.2015

Algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde. Inhoudsopgave. Vastgesteld door de gemeenteraad op 10.02.2015 Algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde Vastgesteld door de gemeenteraad op 10.02.2015 Inhoudsopgave Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 1 - Openbare veiligheid en vlotte doorgang op de openbare

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet

Titel II - Bijeenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van de Grondwet Politieverordening op de openbare rust en de veiligheid Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 maart 2005, 26 september 2005, 23 oktober 2006, 16 december

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Het algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde

Het algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde Het algemeen politiereglement Geraardsbergen/Lierde Artikel 1 Artikel 2 Algemene bepalingen Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester,

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal

Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning. Aanvraag aanbrengen versieringen - supportersmateriaal Handelszaak of HoReCa ZONDER terrasvergunning Handelszaken - NIET HoReCa - OF HoReCa-zaken ZONDER permanente terrasvergunning, kunnen via deze weg alleen een toestemming verkrijgen tot het aanbrengen versieringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST

GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST Gemeente Neerpelt Kerkstraat 7 3910 Neerpelt GECOORDINEERD GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT TER BETEUGELING VAN OVERLAST 1. OPENBARE RUST 1.1. Algemene bepalingen 1.1.1. Geluidsoverlast Is verboden, om het

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999;

Gelet op de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999; Bijlage bij thema Hinder Gemeenten MODELREGLEMENT TER BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel 119, 119bis en 135; Gelet

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL 1 GEMEENTE STEENOKKERZEEL BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006 AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HAMME

GEMEENTEBESTUUR HAMME GEMEENTEBESTUUR HAMME Toepassingsgebied Inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Aanvraagformulier Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds-

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder

HOOFDSTUK 3. Afdeling 1. Artikel III.3.1.1. Bestrijding van geluidshinder HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de artikelen 561, 1 van het Strafwetboek;

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

*Z BB3* documentnr.: INT/M/15/18978 zaaknr.: Z/M/15/22442

*Z BB3* documentnr.: INT/M/15/18978 zaaknr.: Z/M/15/22442 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november, 2015. gelet op artikel 174 Gemeentewet ; besluit I. Onderstaande artikelen van de Algemene

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG o POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE RUST EN NETHEID, VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 19 augustus 2008 goedgekeurd door de gemeenteraad van Gingelom

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties

Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. OPENBARE RUST 1.1. Geluidsoverlast 1.1.1. Geluidsoverlast overdag Onverminderd de hierna volgende bepalingen, is iedereen verplicht zich zodanig te gedragen

Nadere informatie

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken.

AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. document voor aanvrager kopie document voor gemeentewerken Toepassingsgebied AANVRAAG van inname van openbaar terrein voor het uitvoeren van werken. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij

Nadere informatie

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties

MODELREGLEMENT. Gemeentelijke Administratieve Sancties MODELREGLEMENT Gemeentelijke Administratieve Sancties Inhoudstafel 0 ALGEMENE BEPALINGEN 1 OPENBARE RUST 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Geluidsoverlast 1.1.2 Niet-hinderlijk geluid 1.2 Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59

Afdeling 11 - Het plaatsen van straatnaamborden en de nummering van huizen op de gevels van gebouwen Artikel 59 Gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste Titanic rit op 30 september 2017

VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN VOOR EEN OCCASIONEEL EVENEMENT MET OPENBAAR KARAKTER 32 ste Titanic rit op 30 september 2017 R.T. Titanic en Rijkevorsel Leeft Holemans Patrick en Dirk Akkerveken 9 2310 Rijkevorsel Hoogstraten, 19 september 2017 Ons kenmerk: Evenementenloket/EG-KN/-1.758.1/toel17.285 VERGUNNING ONDER VOORWAARDEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem Laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2013 Hoofdstuk 1. Definities

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier Onderwerp Algemene administratieve politie. Toevoegen

Nadere informatie

G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T

G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T v o o r G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T Landelijke eenvoud in de Vlaamse Ardennen 1 Sinds 1 januari 2010 is er een nieuw, uniform politiereglement van kracht voor Geraardsbergen

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement

Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Algemene richtlijnen voor de organisator van een evenement Afspraken over de aanvraagprocedure zelf 1. De organisator maakt 2 maand op voorhand voor kleine, (3 maand op voorhand voor grote evenementen)

Nadere informatie

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012

Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 Algemeen politiereglement (Gemeentelijk Administratieve Sancties) gemeenteraad van 18 december 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 27 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. OPENBARE

Nadere informatie

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS LEUVEN ZOALS HET IS DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen Dienst Secretariaat 03-410 16 43 uitleen@zandhoven.be Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen I. Infostanden

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem

Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Oudenaarde Kluisbergen Kruishoutem Wortegem-Petegem Zingem Artikel 1: Het gewijzigde algemeen politiereglement voor de gemeenten

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN

BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN BELASTING OP DE REINIGING VAN DE OPENBARE RUIMTE OF OP EEN VANDAAR ZICHTBARE PLAATS. Artikel 1: I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTINGEN Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de reiniging van de

Nadere informatie

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006

Aan de Raad, Heerhugowaard, 12 december 2006 Agendanr. : 6 Voorstelnr. : 2007-003 Onderwerp : Aanpassing van artikelen 2.4.18 ( Verontreiniging door honden ), 4.4.2 ( Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames ), 2.1.5.1 ( Voorwerpen of stoffen,

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE

Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement DEINZE - ZULTE Algemeen politiereglement Deinze Zulte GR 20.12.2012 1 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN... 5 HOOFDSTUK 2 : INBREUKEN VAN DE EERSTE SOORT... 5 GELUIDSOVERLAST BIJ

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Politiereglement Gemeente Bertem

Politiereglement Gemeente Bertem Politiereglement Gemeente Bertem Hoofdstuk 1: veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg Afdeling 1 - Algemene Bepalingen Artikel 1: Voor de toepassingen van dit hoofdstuk en, meer in het algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos - ~. =,- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare en privébossen opgenomen in het boscomplex

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN

POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN POLITIEREGLEMENT OP DE PRIVATIEVE BEZETTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Dieren. Afdeling 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 17 Dieren. Afdeling 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 17 Dieren Afdeling 1: Algemene bepalingen Art. 17.1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren verstaan: - elk dier dat

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven:

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet die onverminderd van toepassing blijven: Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 juni 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN

Naam activiteit : Datum activiteit : POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE MELDING OF VERGUNNINGAANVRAAG VAN OPENBARE EVENEMENTEN Gelet op de gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op artikel 26 van de Grondwet stellende alle Belgen hebben

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006>

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006> 28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie