Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 Waasmunster, 21 januari 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 29 januari a.s. om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanvang van de gemeenteraadszitting wordt aan de inwoners de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen van uur tot uur. De dagorde wordt als volgt vastgesteld: OPENBARE ZITTING De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen van de raadszitting van 18 december Indien geen bezwaren worden ingebracht voor het einde van de vergadering, zijn deze goedgekeurd. 1. Gemeentefinanciën : Vaststelling aanpassing belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie 2. Algemene Diensten : Aktename eindrapport risicoanalyse en te nemen beheersmaatregelen in het kader van Interne Controle en opvolging 3. Werken : Juridische structurering en begeleiding van een procedure tot realisatie van het project Blankevoort - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. 4. De Watergroep : a. Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van Private verkaveling Doornijkstraat 17 b. Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van aansluiten nieuwbouwwoning Muizenberg 5. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende verkeersaanpassingen bocht Hoogstraat gedeelte tussen Vierschaar en Sint- Franciscusstraat en opheffing mindervalide parkeerplaats Hoogstraat Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 8. Brandweer : Verlening ontslag brandweerman In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

2 OPENBARE ZITTING 1. Gemeentefinanciën : Vaststelling aanpassing belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie Gelet op de artikelen 7 tot 9 van de Programmawet van 20 juli 2006; Gelet op het Decreet van 02 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 23 maart 1983, 22 oktober 1986, 20 december 1989, 21 december 1990 en 20 april 1994; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en de gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 1991 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en alarmcentrales door beveiligingsondernemingen; Gelet op het Ministerieel Besluit van 08 oktober 1993 betreffende de rechtstreekse verbindingen van alarmsystemen of alarmcentrales met de politiediensten; Gelet op Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en de gemeentebelastingen; Gelet op het afvalstoffenplan; Gelet op het milieuconvenant; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 maart 1998 houdende vaststelling politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark; Gelet op het Gemeenteraadsbesluit dd. 06 november 1998 houdende belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 27 augustus 1999 houdende aanpassing van het belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 1999 houdende aanpassing belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2000 houdende verlenging van dit belastingreglement; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2001 houdende aanpassing en verlenging van voornoemd belastingreglement; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2006 houdende aanpassing en verlenging van voornoemd belastingreglement; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 november 2012 houdende verlenging van voornoemd belastingreglement; Gelet op het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster dd. 19 december 2013 en gewijzigd in zitting van 26 mei 2014; Overwegende dat het opruimen van sluikstorten, het weghalen, bewaren en stallen van autovoertuigen, het nodeloos alarmeren van de politie en het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen, dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen, heel wat bijkomende kosten voor het gemeentebestuur veroorzaakt; Gelet op het voorstel van het politiecollege van 3 oktober 2014 om,naar analogie met andere politiezones, volgende tussenkomsten toe te voegen aan het bestaande belastingreglement op tussenkomsten van de lokale politie: - Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of naar een politiekantoor: Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150

3 Overwegende dat een gemeentelijk belastingreglement kan helpen het beroep op het gemeentebestuur en meer in het bijzonder op de politie voor bovengenoemde prestaties tot een minimum te herleiden; Overwegende dat het in het kader van de IPZ Hamme-Waasmunster wenselijk is in beide gemeenten een zelfde tarifering toe te passen voor gelijkaardige prestaties; Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat het billijk is om het nodeloos alarmeren van de politie zoals bepaald in het K.B. dd. 28 mei 1991 en het M.B. dd.08 oktober 1993 pas vanaf de derde nodeloze oproep aan te rekenen; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Overwegende dat het gelet op het financieel meerjarenplan noodzakelijk is deze belasting te behouden om het budget ook voor de volgende jaren in evenwicht te houden; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Het belastingreglement op sommige tussenkomsten van de politie zoals verlengd bij gemeenteraadsbesluit van 30/11/2012 op te heffen met ingang van 01/02/2015. Art. 2 : Er wordt voor een termijn die aanvangt op 01 februari 2015 en eindigt op 31 december 2018 een gemeentebelasting geheven op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie. Art. 3 : De belasting is hoofdelijk verschuldigd door degenen die de interventie noodzakelijk maken, door degene die hen opdracht of toelating gaf en door de eigenaar voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is. Art. 4 : Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 1. Het weghalen van autovoertuigen : terugvorderen van de door de gemeente betaalde takelkosten. Het gemeentebestuur zal de door haar te betalen factuur van de takelkosten ter staving van de aanslag voorleggen aan de belastingplichtige. 2. Het bewaren en stallen van autovoertuigen : 6,25 euro/dag Elke begonnen dag wordt als een volledige dag geteld. 3. Nodeloos alarmeren van de politie zoals bepaald in het K.B. dd. 28/05/91 en het M.B. dd.08/10/93 : 150 euro per oproep vanaf het derde nodeloos alarm. 4. Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of naar een politiekantoor: 150 euro. 5 Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150 euro 6. Het weghalen van allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten : 500 euro per weghaalbeurt inclusief de door de reinigingsdienst gemaakte kosten, de personeels-, de administratieve en de vervoerskosten. Wanneer de werkelijke kosten voor ophaal en vervoer voornoemd bedrag overstijgen, zal de werkelijke kostprijs aangerekend worden. Art. 5 : De belasting wordt ingevorderd door contante betaling tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting. Art. 6 : De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift tegen de aanslag in deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Waasmunster. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van

4 verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden dient dit uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift te vragen. Art. 7 : Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of bij gebrek aan beslissing binnen de termijnen vermeld in artikel 9, 5 van het decreet, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Artikelen 1385 decies en 1385 undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, de termijnen en de rechtspleging voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Art. 8 : De bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 tot en met 9 bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek zijn van toepassing op deze belasting, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Art. 8 : Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen. Art. 9 : In het kader van het algemeen administratief toezicht zal een afschrift van dit besluit worden overgemaakt aan de heer Gouverneur en zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 2. Algemene Diensten : Aktename eindrapport risicoanalyse en te nemen beheersmaatregelen in het kader van Interne Controle en opvolging Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeentedecreet, afdeling III Interne controle, artikel 99 tot en met 101; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014 inzake vaststelling kader Interne Controle; Gelet op het rapport van Q&A dd. 7 oktober 2014; Gelet op het overleg van het MAT van 18/12/2014; Overwegende dat het MAT de te nemen maatregelen voor het 4 e kwartaal van 2014 heeft besproken en in de mate van het mogelijke reeds heeft uitgevoerd; Overwegende dat het MAT de te nemen maatregelen voor het 1 e kwartaal van 2015 heeft besproken en ingepland; Overwegende dat het eindrapport als bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd; Overwegende dat reeds een eerste aanvulling werd uitgevoerd aan het einde van het 4 e kwartaal 2014, zoals als bijlage toegevoegd; Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van het eindrapport risicoanalyse en te nemen beheersmaatregelen en de opvolging van deze maatregelen Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 3. Werken : Juridische structurering en begeleiding van een procedure tot realisatie van het project Blankevoort - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, artikels 42 en 43; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en

5 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 21); Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van de opdracht Juridische structurering en begeleiding van een procedure tot realisatie van het project Blankevoort een bestek met nr. 2014/141 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat 23 maart 2015 om uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes; Overwegende dat de bijzondere eisen en specificiteit van de opdracht vereist dat ze wordt uitgevoerd door gespecialiseerde mensen met een bijzondere ervaring en artikel 33 3 van de wetgeving overheidsopdrachten dus kan toegepast worden; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2015/GBB- CBS/ / /BESTUUR/CBS/IE-3; Art. 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/141 en de raming voor de opdracht Juridische structurering en begeleiding van een procedure tot realisatie van het project Blankevoort, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Art. 3 : Volgende firma s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Adhemar Advocaten, Greenville - Centrum Zuid 111 te 3530 Houthalen - STIBBE BV CVBA, Loksumstraat 25 te 1000 Brussel - WIM RASSCHAERT ADVOCATENKANTOOR BV BVBA, Ten Bos 30 te 9420 Erpe-Mere - K&A Aanbestedingen, Grote Ede 33 te 8200 Brugge - De Bandt Advocaten, Clovislaan 18 te 1000 Brussel - Advocatenkantoor Marc Van Raemdonck, Mechelsesteenweg 166 te 2018 Antwerpen - PUBLIUS CVBA, President Kennedypark 6, Bus 24 te 8500 Kortrijk. Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 maart 2015 om uur. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.a. De Watergroep : Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van Private verkaveling Doornijkstraat 17 Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op de aanvraag van dhr. De Baere Marc, Hooirt 31B te Hamme voor het uitbreiden van het waterleidingnet ter bevoorrading van de private verkaveling gelegen te Waasmunster 1 e afd. Sie A nr 1930P (perceel gelegen in de Doornijkstraat 17); Gelet op het voorstel van De Watergroep met zendbrief dd. 19 november 2014 aan het gemeentebestuur voor de uitbreiding van het waterdistributienet ter

6 hoogte van genoemd perceel, kostprijs wordt geraamd op 6.046,00 euro(kosten ten laste van de aanvrager); Gelet op het gunstig advies van de brandweercommandant; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan met nr /187 dd voor de uitbreiding van het waterdistributienet voor zover de kosten worden gedragen door de aanvrager dhr. De Baere Marc. Art. 2 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan De Watergroep. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 4.b. De Watergroep : Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van aansluiten nieuwbouwwoning Muizenberg Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen Gelet op de aanvraag van dhr. en mevr. Genbrugge - Coppejans, Nijverheidslaan 112 te Waasmunster voor het uitbreiden van het waterleidingnet ten behoeve van het aansluiten van de nieuwbouwwoning gelegen te Waasmunster 1 e afd. Sie B nr 549N (perceel gelegen in de Muizenberg); Gelet op het voorstel van De Watergroep met zendbrief dd. 24 december 2014 aan het gemeentebestuur voor de uitbreiding van het waterdistributienet ter hoogte van genoemd perceel, kostprijs wordt geraamd op ,20 euro(kosten ten laste van de aanvrager); Gelet op het gunstig advies van de brandweercommandant; Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan met nr /189 dd voor de uitbreiding van het waterdistributienet voor zover de kosten worden gedragen door de aanvragers dhr. en mevr. Genbrugge Coppejans. Art. 2 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan De Watergroep. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 5. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende verkeersaanpassingen bocht Hoogstraat gedeelte tussen Vierschaar en Sint- Franciscusstraat en opheffing mindervalide parkeerplaats Hoogstraat 39. Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

7 Gelet op de collegebeslissing van 10 juni 2014 om bij wijze van proefopstelling de weg anders in te delen en de verkeerssituatie dus tijdelijk te wijzigen; Gelet op de collegebeslissing van 27 november 2014, waarbij beslist werd het proefproject te verlengen tot 31 januari 2015, zodat de opmerkingen van de aangelanden konden worden onderzocht en geëvalueerd; Gelet op het advies van de fietsersbond waarin onder meer wordt aangeraden om een parkeerverbod in te voeren in de rijrichting van de auto s en de fietsstrook door te trekken en af te bakenen; Overwegende dat een veiligheidsproblematiek is vastgesteld in de Hoogstraat tussen Vierschaar en Sint-Franciscusstraat meer bepaald in de bocht, vanaf huisnummers 29 tot en met 39; Overwegende dat over de volledige lengte van dit straatdeel het gevaarlijk is voor fietsers die richting centrum rijden omwille van de beperkte breedte voor het kruisen van bussen en vrachtwagens; Overwegende dat fietsers noodgedwongen het voetpad moeten oprijden wanneer zij een bus of vrachtwagen willen kruisen ter hoogte van de geparkeerde voertuigen; Overwegende dat fietsers vaak verrast worden door tegenliggend verkeer dat omwille van de configuratie van de weg op de voorziene strook voor fietsers rijdt, waardoor de fietsers gedwongen worden snel het voetpad op te rijden; Overwegende dat er zich daardoor regelmatig valpartijen voordoen; Overwegende dat tijdens de voorgestelde proefopstelling een tijdelijk parkeer- & stilstaanverbod werd ingevoerd aan de rechterkant komende van Vierschaar vanaf huisnummer 29 tot en met huisnummer 39, zodat er meer ruimte gecreëerd wordt; Overwegende dat tegelijkertijd een fysische afscherming werd voorzien door middel van rood/witte afzetblokken voorzien van de nodige reflectoren en bord type CW-1B2; Overwegende dat de bestaande overlangse markering die het fietspad aanduidt ter hoogte van de bocht, wordt uitgebreid met ongeveer 20m langs beide kanten; Overwegende dat in de zone waar er parkeer- & stilstaanverbod wordt ingevoerd, de invalide parkeerplaats tijdelijk werd opgeheven, temeer omdat in de onmiddellijke omgeving een andere invalide parkeerplaats beschikbaar is; Overwegende dat tijdens het overleg verkeer van 7 januari 2015 de schriftelijke en mondelingen opmerkingen van de aangelanden werden geëvalueerd; Overwegende dat de opmerkingen rond overdreven snelheid niet stroken met de metingen die werden uitgevoerd door de politiediensten van 29 december 2014 tot en met 6 januari 2015, waaruit blijkt dat slechts een beperkt perscentage van 3% te snel rijdt in de betreffende zone; Overwegende dat, zoals de bewoners zelf opmerken, de huidige strook die gereserveerd is voor fietsers te smal is waardoor sommige fietsers twijfelen om deze strook te gebruiken; Overwegende dat dit opgelost kan worden door de afgebakende strook iets te verbreden en tegelijkertijd duidelijk aan te geven, door middel van de wegmarkeringen fietser, waardoor meteen ook de doorgang voor de voertuigen wordt bemoeilijkt zodat de snelheid nog verder zal verminderen; Gelet op de collegebeslissing van 12 januari 2015 waarbij wordt voorgesteld de tijdelijke proefopstelling permanent te maken met ingang vanaf 01 februari 2015; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot invoering van een aanvullend verkeersreglement voor de bocht Hoogstraat gedeelte tussen Vierschaar en Sint-Franciscusstraat ter bescherming van de fietsers, namelijk het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod tussen huisnummers 29 en 39 en

8 het markeren van een fietsstrook over dezelfde afstand en het schrappen van de parkeerplaats voor mindervaliden. De nodige wegmarkeringen en signalisatie hiertoe zullen worden aangebracht en geplaatst zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art. 2 :Volgende signalisatie en markeringen zullen aangebracht worden= E3 met begin of eindpijl Ter hoogte van Hoogstraat 29 (met beginpijl) Ter hoogte van Hoogstraat 39 (met eindpijl) Rood/witte Afzetblokken voorzien van de nodige reflectoren Uitbreiding overlangse markering fietspad met 20m Schilderen fietser aan begin afzetblokken komende van N446 verbreden van de gereserveerde strook voor fietsers tot een breedte van 1,40m Type CW2-1B2 ter hoogte van de eerste afzetblok komende van Vierschaar richting N446. De signalisatie E9a met pictogram invalide en markering zal verwijderd worden ter hoogte van Hoogstraat 39. Dit alles zal gebeuren zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 3 : Artikel 2 van dit aanvullen verkeersreglement wordt van kracht vanag 1 februari Art. 4 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art. 5 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art. 6 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art. 7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 6. Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen Toelichtende nota gemeenteraad dd. 29/01/2015 OPENBARE ZITTING 1. Gemeentefinanciën : Vaststelling aanpassing belastingreglement op sommige tussenkomsten van de gemeentepolitie In het politiecollege van 3 oktober 2014 werd voorgesteld om, naar analogie met andere politiezones, volgende tussenkomsten toe te voegen aan het bestaande belastingreglement op tussenkomsten van de lokale politie: - Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling of naar een politiekantoor: Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150 Omdat het in het kader van de IPZ Hamme-Waasmunster wenselijk is in beide gemeenten eenzelfde tarifering toe te passen voor gelijkaardige prestaties wordt het belastingreglement uitgebreid met voornoemde tussenkomsten. 2. Algemene Diensten : Aktename eindrapport risicoanalyse en te nemen beheersmaatregelen in het kader van Interne Controle en opvolging

9 Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 september 2014 stelde de gemeenteraad het kader van het interne controlesysteem vast. In dit kader werd in samenwerking met Q&A een risicoanalyse voor de organisatie en per cluster opgemaakt. Gekoppeld aan de mogelijke risico s werden beheersmaatregelen opgemaakt gekoppeld aan een planning om deze maatregelen te realiseren. Het eindrapport van Q&A wordt in deze zitting van de gemeenteraad voorgelegd, samen met de realisaties en aanpassingen van het 4 e kwartaal Werken : Juridische structurering en begeleiding van een procedure tot realisatie van het project Blankevoort - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Als eerste stap in het project voor de realisatie van de nieuwbouw voor de vrijetijdsdiensten wordt een dienstenopdracht uitgeschreven met als voorwerp de structurering en begeleiding van de procedure tot de realisatie van het project. Onder het project wordt dan verstaan de realisatie van de nieuwbouw op de terreinen Blankevoort aan de Roosenberglaan met daar aan gekoppeld de realisatie van een woonproject op de huidige gronden van de site Hoogendonck. De opdracht omvat de opzet en de uitwerking van de structuur en zal eindigen op het ogenblik dat de overeenkomst met de opdrachtnemer die zal instaan voor de realisatie is onderschreven. 4.a. De Watergroep : Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van Private verkaveling Doornijkstraat 17 De Watergroep verzocht om een gemeenteraadsbesluit voor de uitbreiding van het waterdistributienet met ongeveer 30 meter ten behoeve van Doornijkstraat 17, aangevraagd door dhr. De Baere Marc. De kosten zijn ten laste van de aanvrager. De brandweer geeft gunstig advies. 4.b. De Watergroep : Goedkeuring uitbreiding waterleiding ten behoeve van aansluiten nieuwbouwwoning Muizenberg De Watergroep verzocht om een gemeenteraadsbesluit voor de uitbreiding van het waterdistributienet met ongeveer 100 meter ten behoeve van nieuwbouwwoning Muizenberg van dhr. en mevr. Genbrugge Coppejans. De kosten zijn ten laste van de aanvragers. De brandweer geeft gunstig advies. 5. Aanvullend verkeersreglementen : Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende verkeersaanpassingen bocht Hoogstraat gedeelte tussen Vierschaar en Sint- Franciscusstraat en opheffing mindervalide parkeerplaats Hoogstraat 39. In het eerste gedeelte van de Hoogstraat tussen Vierschaar en Sint-Franciscusstraat meer bepaald in de bocht vanaf huisnummers 29 tot en met 39 is er een veiligheidsproblematiek voor de fietsers die richting centrum rijden. Naar aanleiding van de veiligheidsproblematiek werd er beslist om, bij wijze van proefopstelling de weg anders in te delen en de verkeerssituatie, voor een proefperiode van 3 maanden, tijdelijk te wijzigen. Er werd een parkeer & stilstaan verbod ingevoerd van huisnummer 29 tot en met 39 zodat ter hoogte van de bocht meer ruimte gecreëerd wordt en er meer plaats komt voor het fysisch afbakenen van een strook voor fietsers die richting centrum rijden. Het College stelt voor, na een gunstige evaluatie en een aantal kleine aanpassingen, de tijdelijke verkeerswijziging permanent te maken vanaf 01 februari Aangevraagde punten 7. Mondelinge vragen

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Zitting van 29 januari 2015

Zitting van 29 januari 2015 Zitting van 29 januari 2015 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Agnes Dierick, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15574 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement betreffende parkeerzones met beperkte parkeerduurtijd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie