Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework"

Transcriptie

1 .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden. Een leeftijd van jaar betekent ook een lustrum en daarmee is er reden voor een terugblik. Dit doen we door in te gaan op de achtergrond van MOF, de diverse versies en de toekomst. Belangrijker dan de theorie is de terugblik op het gebruik van MOF, met de nadruk op cases die zich buiten Microsoft zelf afspelen. Dit artikel kiest dan ook een pragmatische benadering en zal aan de hand van enkele (anonieme) cases de praktische kant belichten. Maar eerst een korte inleiding op de actuele zaken rondom MOF. 1 Auteurs: Rudolf Liefers, Marjo van Bergen, Martin Sih, Caro Vermeule - Capgemini KORTE INTRODUCTIE MOF Ontstaan MOF zag het levenslicht in de laatste jaren van de vorige eeuw. Het was het antwoord van Microsoft op de vraag hoe de IT-organisatie ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van haar op Microsoft-technologie gebouwde services op het gewenste peil blijft. In Redmond groeide het besef dat voor een goede IT-dienstverlening meer nodig was dan goed werkende technologische oplossingen. Hiertoe werd, samen met diverse grote en kleine marktpartijen, een framework specifiek voor beheer en exploitatie van Windows-technologie ontwikkeld. Het Microsoft Operations Framework levert concrete bouwstenen (zoals kant-en-klare procesdocumentatie), waarmee organisaties hun beheer voor bedrijfskritische omgevingen kunnen inrichten en daardoor die omgevingen beter kunnen beheren. MOF bestaat deels uit een aantal componenten van ITIL en is verrijkt met een aantal specifieke componenten van Microsoft voor de inrichting van de beheerprocessen. Microsoft bouwt bewust voort op ITIL en stelt dat het ITIL zowel adopteert als adapteert. MOF is ontworpen om breed te kunnen worden ingezet en zou dus ook geschikt zijn voor andere omgevingen dan die van Microsoft. Structuur Het Microsoft Operations Framework bestaat uit drie modellen: het procesmodel, het Team Model en het Risicomodel. Alledrie hebben ze enerzijds veel raakvlakken met ITIL en anderzijds deels hun wortels in andere concepten van Microsoft, zoals het Microsoft Solutions Framework. In voorgaande edities van dit boek is dit al uitvoerig belicht en we verwijzen dan ook naar die artikelen, of naar voor details. Nieuwe versie Medio 2004 is versie 3.0 van het MOF verschenen. Deze versie is een majeure update van de vorige versie. Er is veel aangepast, en er zijn praktijkervaringen opgenomen in het model. Ook zijn er wijzigingen voortgekomen uit wijzigingen in andere modellen van Microsoft, zoals het Microsoft Solutions Framework (MSF).

2 2 MODEL Procesmodel Aanpassingen in versie 3 Aangepaste Service Management Functions: Security Management is toegevoegd, als aanvulling op het reeds bestaande Security Administration. Infrastructure Engineering is toegevoegd, als aanvulling op een witte plek en om consistent te blijven met ITIL. Print & Output Management is onderdeel geworden van Storage Management. Change Management Release Engineering Configuration control / asset management Intellectual property protection Software distribution/licensing Network and system security Quality assurance Intrusion detection Virus protection Audit and compliance administration Release Contingency planning Security SLA drafting / negotiation Service catalog management SLA review Service improvement initiation Customer relationship management Service level management Service 3 Team Model Risicomodel Tabel 1 Wijzigingen in de derde versie van het MOF De bovenstaande wijzigingen laten zien dat het MOF een levend model is. MOF wordt binnen Microsoft zelf op grote schaal toegepast en de ervaringen uit deze praktijk worden beschreven in het model. Daarnaast is Service Level Management Financial Management Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Mgmt. Workforce Management Security Management Infrastructure Engineering SLA Review Service Desk Incident Management Problem Management Aangepaste Quadrants/Reviews: De namen van de Reviews zijn aangepast. Er is een Role Cluster Team toegevoegd, namelijk Service. Dit bevat taken en rollen voor het management van zowel interne als externe klantrelaties. Er is een extra matrix toegevoegd die mensen, Team Roles en SMF s beter met elkaar verbindt. Het Risk Model is hernoemd naar Risk Management Discipline, waardoor het meer generiek toepasbaar wordt. Ook is een betere relatie gelegd naar/met MSF, doordat de koppeling met Risk Management uit MSF is aangebracht. Hierdoor is MSF overigens ook meer in lijn met Prince2. Optimizing Supporting Change Initiation Review MOF Operations Review een groot aantal partijen betrokken bij de verdere ontwikkeling ervan en zorgt de alignment met ITIL ervoor dat MOF regelmatig wordt aangepast. Changing Operating Figuur 1 Het MOF Proces Model en MOF in IT service management functies (SMF s) Change Management Configuration Management Release Management Release Readiness Review System Administration Security Administration Service Monitoring & Control Directory Services Administration Network Administration Storage Management Job Scheduling Partner Managed service outsourcers Software / hardware suppliers Maintenance vendors Environment support Operations Training partners Messaging operations Database operations Network administration Monitoring / metrics Availability management Status in de markt Een aantal organisaties is bezig met de implementatie van MOF en zij worden bijgestaan door partijen als PinkRoccade, Capgemini en Fujitsu. De begin 2004 verwachte MOF-boost is nog even uitgebleven, althans in Nederland. In andere landen begint MOF meer aan te slaan. De Nederlandse voorsprong op ITIL-gebied lijkt hier de wet van de remmende voorsprong te bewijzen. Toekomstige ontwikkelingen Ontwikkelingen die verwacht worden in de komende maanden zijn o.a.: een uitbreiding/aanpassing van de EXINcertificatie voor de ITIL-kwalificaties. Deze worden momenteel herzien en de ordening van het MOF Procesmodel vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Overigens wordt verwacht dat Microsoft zelf ook met een MOF Certificaat zal komen. ITIL ondergaat in 200/2006 een belangrijke update en het valt te verwachten dat veel MOF-content terug zal komen in ITIL versie 3. MOF heeft immers op het gebied van IT Operations veel toegevoegd aan het beheerwerkveld en ITIL moet een weerspiegeling van de markt vormen. Infrastructure Figuur 2 MOF team-rollenclusters en hun afbeelding op het MOF Proces Model Enterprise architecture Infrastructure / systems engineering Capacity management Support Cost / IT budget management Resource and long-range planning Service desk / help desk Production / production support Problem management Service level management Microsoft is bezig met het verder uitbouwen van haar Dynamic Systems Initiative. Hierin moeten uiteindelijk alle beheeroplossingen, zowel tools als procesmodellen, van Microsoft gaan samenkomen. Tools mogen hierin niet gaan overheersen ten nadele van de procesmatige benadering van beheer. Het is dan ook aan de service managers om hier de vinger meer dan goed aan de pols te houden. BESCHRIJVING CASES Case: Onderhoudsbedrijf Probleemstelling Een onderhoudsbedrijf met meerdere vestigingen in Nederland verrichtte diverse soorten klein en groot onderhoud aan haar transportmiddelen. Dit gebeurde 24 uur per dag en 7 dagen per week, zowel gepland als ongepland. Daarnaast diende het onderhoudsbedrijf ervoor te zorgen dat het juiste onderdeel op het juiste moment op de juiste locatie is, met de juiste monteurs. Dit stelde hoge eisen aan de logistiek van het bedrijf. Deze kernactiviteit werd ondersteund door de afdeling IT-beheer.

3 4 De IT-infrastructuur werd totaal gerenoveerd. Daarnaast werd het IT-beheer gecentraliseerd met het oog op kostenbesparingen. De invoering van de nieuwe infrastructuur moest een hoger dienstverleningsniveau opleveren, wat gewaarborgd moest worden door Service Level Agreements. De afdeling ITbeheer, die ook de huidige infrastructuur beheerde, ging de nieuwe infrastructuur vanaf één centrale locatie beheren. De behoefte aan een sterke, goed geëquipeerde beheerafdeling was dus zeer groot, niet in het minst gezien de hoge investeringen in de renovatie en de centralisatie. Bovengenoemde doelstellingen waren ambitieus te noemen, omdat de IT-afdeling op het gebied van kennis en kwaliteit van dienstverlening nog niet op het gewenste niveau was. Bij de IT-beheerders bestond geen gemeenschappelijk beeld over het gewenste serviceniveau en dat werd versterkt door de klant, die geen toereikend beeld had van de kwaliteit die IT zou kunnen leveren of zelfs daadwerkelijk leverde. Dat de IT-beheerafdeling meerdere keren met wisselend succes met ITIL had gewerkt was een extra complicerende factor. Bovendien bestonden er de nodige twijfels over het niveau van het beheer van de infrastructuur, zowel bij de beheerders zelf, als bij het management en bij klanten. Keuze voor MOF De keuze voor MOF was ingegeven door het daarin goed beschreven operationele deel, de goede aansluitmogelijkheden op al ingerichte ITIL-processen bij andere afdelingen en de beschikbaarheid van (betaalbare) tools. Heel bewust werd ervoor gekozen om te starten met het procesmodel, vanwege de goede aansluiting met het huidige, grotendeels operationele werk van de beheerders. Het Team Model en het Risicomodel leken in eerste instantie te ver van de beheerders af te staan. Aanpak Om een gemeenschappelijk draagvlak te creëren bij de beheerders werd gekozen voor het neuzen richten aan de hand van een aantal workshops. Hierin kwamen alle partijen tot een top 3 van prioriteiten, namelijk monitoring, diagnose en communicatie. Zowel de klanten, het management als de beheerders hadden belang bij inzicht in de status van applicaties en infrastructuren (monitoring). Alle partijen wilden weten wat nu waardoor werd veroorzaakt en hoe dat kon worden verbeterd (diagnose). De klanten en het management hadden een zeer sterke wens om op tijd de juiste informatie over de IT-infrastructuur te ontvangen. De beheerders zelf hadden dringend behoefte aan informatie van voornamelijk de klanten over hun bedrijfskritische momenten en applicaties (communicatie). Deze conclusies bevestigden de initiële beelden die de partijen van elkaar hadden en gaven eens te meer aan dat het opstellen van service level agreements zeker ging helpen. Op het moment dat bij deze partijen in grote lijnen dezelfde eisen en wensen bestonden ten aanzien van de IT-beheeromgeving, werd hen gevraagd om deze zaken voor zichzelf verder in te vullen. Tevens werd hen gevraagd aan te geven hoe zij de andere partijen van de voor hen noodzakelijke informatie konden voorzien. Dit artikel gaat verder niet in op de eisen en wensen van klanten en management, maar focust op de situatie rondom de IT-beheerders. Workshops In de workshops werden diverse risico s en bekende calamiteiten met het management, de klanten en de beheerders besproken. Door deze confronterende aanpak werd een aantal opgebouwde muren geslecht. Voor de beheerders volgde na de eerste workshop een aantal eigen workshops. Hierin was het aan de beheerders, samen met externe consultants, om aan te geven wat zij nodig dachten te hebben om hun eigen werk te kunnen doen en de juiste informatie aan klanten en management te verstrekken. De workshops gingen expliciet in op het procesmodel. De andere twee modellen werden niet bewust uitgewerkt, maar waar het ter sprake kwam werd wel een aantal teamrollen uit het Team Model ingevuld. In deze workshops kwamen ook de al eerder vermelde risico s en calamiteiten aan de orde en werd voor een meer probleemgestuurde oplossingsmethode gekozen. De praktijkbenadering had de voorkeur boven de theorie. Voor elk geïdentificeerd probleem werd onderzocht hoe dit met delen van het procesmodel zou kunnen worden opgelost en welke tooling daarvoor nodig was. In deze workshops lag daarom de nadruk op het operating- en het supporting kwadrant, en het configuratiemanagement (uit het changing kwadrant). Structuur MOM (Microsoft Operations Management) Workshop Bespreek hier welke services geleverd worden, en welke vorm van monitoren hierop van toepassing is. Dit is een goede insteek om feeling te krijgen met het systeem, voor detailniveau kunnen het beste de management packs van MOM worden gebruikt. Welke service leveren we? - Inventariseer de te leveren services. Te denken valt aan Network Devices, Firewall Services, en Applicatie Services. ORGANISATION Packaging Manager Packaging Technicians X 4 PACKAGING PROCESSES Authenticated Request Work Package Production Build Standards Test Standards / Plans Promotion to DSL Feedback to requester Laptop computer SMS Systeem Owner DSL IBN Compatible Figuur 3 Generiek proces van Operational Management Wat willen we per service weten? - Welke informatiebehoefte is er? (CPUgebruik, schijf vol, et cetera) - Welke servers betreft dit? - Boven welke waarde is de informatie relevant, met andere woorden wat is de threshold? Bijvoorbeeld als de schijf voor 90% vol is. - Wanneer en met welke frequentie is monitoren wenselijk? Bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren en dan ieder uur. In de workshops werd gewerkt met het generieke procesmodel Operational Management zoals in figuur 3 wordt weergegeven. Van diverse kanten komen gebeurtenissen en vragen op het Operational Managementproces af. Enige voorbeelden ter verduidelijking: Incident - Er is een hardware-storing op een server. Zoiets gebeurt onverwacht (monitoring ontdekt deze gebeurtenis). Afhankelijk van welke server het is en wat er aan de hand is (analyse), wordt een bepaalde actie gestart (actie). Uiteraard moet vastgelegd worden dat het incident is opgetreden, hoe lang het heeft geduurd en welke acties zijn ondernomen (rapportage). Dagelijks - Er komt een nieuwe user bij. Het verzoek komt binnen op de service SMS Enterprise Administrator X 3 ORGANISATION Service Desk Level 2 Support Software Distribution PROCESSES Confirmation of Package in DSL Confirm AD compliance for package Push process / Authority Remote Control / Authority

4 6 desk (monitoring). Er wordt gekeken wat er precies gedaan moet worden (zijn alle gegevens bekend, moet er ook een mailbox komen). Vervolgens wordt de nieuwe user aangemaakt (actie), en wordt teruggekoppeld dat de nieuwe gebruiker is aangemeld en aan het werk kan (rapportage). Beleid - Het beleid rondom diskquota wordt gewijzigd. Dit resulteert in een Request For Change (RFC), die vervolgens moet worden uitgevoerd. Wat er gedaan moet worden, en of zoiets zomaar kan, moet worden uitgezocht (analyse), en daarna uitgevoerd (actie). Daarnaast vindt rapportage plaats over de wijziging. Vervolgens moet gemonitored worden of een en ander goed is verlopen. Rapportage - Vanuit het Service Level Management proces komt de vraag naar de performance van de afgelopen maand. Deze vraag kan alleen maar beantwoord worden als er gemonitored is, en de resultaten daarvan zijn vastgelegd. Sommige acties kunnen van invloed zijn op de performance en daarom is het van belang te weten welke acties hebben plaatsgevonden. Al deze zaken doorlopen, al dan niet geautomatiseerd, het proces van monitoring, analyse, actie en rapportage, waarbij op diverse punten de stap van automatisch naar handmatig en vice versa kan worden gemaakt. De monitoring fase zal zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Gezien de omvang van de omgeving, meer dan honderd servers, 130 gelijktijdige gebruikers, 7 keer 24 uur ondersteuning voor bepaalde services en applicaties, is handmatig monitoren ondoenlijk. Afhankelijk van hoe een en ander wordt ingericht, zal analyse in meer of mindere mate geautomatiseerd verlopen. Dit geldt ook voor de actiefase. Sommige zaken kunnen automatisch worden geanalyseerd en afgehandeld, zoals blokkering van het opslaan van ongeoorloofde bestandsformaten en het verwijderen van virussen uit e- mail. Andere zaken dienen grondig te worden geanalyseerd en handmatig afgehandeld. Bijvoorbeeld uitzoeken waarom een bepaalde applicatie traag reageert, en bedenken en beslissen hoe een nieuwe applicatie beschikbaar gesteld zal worden. Uit bovenstaande blijkt dat het inrichten van Operations Management heel dynamisch is, wat niet hetzelfde is als chaotisch. Door het proces goed te structureren, en de discipline op te brengen om gestructureerd te werken, blijft het goed beheerbaar en beheersbaar en wordt pro-actief beheer mogelijk. Goede tooling helpt mee om die beheerbare, beheersbare en pro-actieve omgeving te creëren. Toolselectie en inrichting Bij de invoering van het procesmodel stond ondersteuning door tooling centraal en werd met de beheerders een toolselectie uitgevoerd. Cruciaal bij de implementatie van de monitoring tooling was de vraag: Wat is er nodig om te voorkomen dat jij als beheerder uit bed wordt gebeld? Dit had tot gevolg dat er meer naar proactief beheer werd gekeken en het zorgde voor een focus op de dienstverlening en de verbetering daarvan. Op basis van een aantal specificaties werden tools, zoals MOM voor monitoring en Spotlight voor diagnose geselecteerd en aangeschaft. MOM en Spotlight werden gekozen vanwege hun goede aansluiting met de MOF-processen en omdat zij de omgeving die voornamelijk uit Microsoft-componenten bestaat kwalitatief goed en proactief kunnen beheren. Deze tools werden nu door de beheerders geïmplementeerd. Ook deze implementaties vonden plaats in de vorm van workshops. Voor de Microsoft-specifieke zaken (MOM) is daarnaast ook de hulp ingeroepen van een Microsoft-consultant. Leerpunt hieruit was onder andere dat de voorgeschreven implementatiestrategie voor MOM niet goed bruikbaar was. Deze strategie werd aangepast tot een voor deze situatie meer succesvolle werkwijze. De implementatietijd van de gekozen tools was relatief kort, wat ten goede kwam aan het veranderingsproces en de flexibiliteit waar de beheerders, de klanten en het management om vroegen. De gekozen implementatievorm aan de hand van workshops verlengde wel de korte implementatietijd van de gekozen tools. Deze tijd werd echter dubbel en dwars terugverdiend door de hogere acceptatiegraad en een beter begrip van de tools. Het nut van beheerprocessen Gaandeweg realiseerden de beheerders zich dat een bepaalde mate van structuur en, ondanks hun wisselende ervaringen met ITIL, het herinrichten van hun werk met behulp van best practice beheerprocessen toch best zinvol zou zijn. Dit draaide later nog bij naar een (gematigd) enthousiasme voor het volledige procesmodel van MOF. Langzaam ontstond aandacht voor andere kwadranten en de wisselwerking daartussen. Deze vooruitgang maakte het ook mogelijk om de stap naar het Team Model te maken. Dit werd onder andere duidelijk bij het samenstellen van checklists, bijvoorbeeld die in onderstaande tabel. De combinatie van het procesmodel met de monitoring en diagnose-tooling versterkte dit nog meer. Daarnaast was het voor de beheerders mogelijk met MOF, MOM, Spotlight (en andere tooling) de communicatie een heel stuk duidelijker en tijdiger te verschaffen. De beheerders kwamen in control. Resumerend Net als in veel ITIL-trajecten werd MOF ingezet als verzameling best practices en werd van MOF alleen gebruikt wat echt nodig was, gelet op de problemen, de wensen op korte termijn en de veranderingen op langere termijn. Cruciaal in dit hele traject was het verbeteren van de dienstverlening, met, door, en voor de beheerders, de klanten en het management. MOF kon daar goed voor worden gebruikt omdat MOF en daarin opgenomen modellen voor iedere groep herkenbare aspecten en praktische waarde hadden. Door de gevolgde methode waren de beheerders steeds meer in staat om zelf de dienstverlening te verbeteren. Periodiek werd geëvalueerd wat binnen het proces goed ging en wat verbeterd kon worden. In eerste instantie werden deze evaluaties en de daar- System administation taken Frequentie Tijd benodigd 1. Beheer delegate control van AD en Exchange en CTX 2. Nieuw te beheren componenten accepteren en toevoegen op de diverse aspecten van beheer 3. Oude compenten verwijderen op de diverse aspecten van beheer 4. Procedure beheren: nieuwe componenten toevoegen en oude componenten verwijderen. Versiebeheer testomgeving 6. Versiebeheer acceptatieomgeving 7. Software library beheer bijhouden 8. Beheer delegate control van AD en Exchange en CTX 9. Opleveringen van releases accepteren 10. Oude server verwijderen op de diverse aspecten van beheer 11. Verantwoordelijk voor operations review 12. Contact met supporting en changing quadrant en andere ITIL processen 13. Rapportage operations review 14. Operations review vanuit andere processen via SMO naar service manager Tabel 2 Voorbeeld van een checklist 7

5 8 uit voortvloeiende verbeteracties door externe consultants geleid, maar gaandeweg werden deze initiatieven meer door de beheerders zelf opgepakt en verder uitgevoerd. De beheerders kregen ook de taak deze verbeteracties met de klant te overleggen en voor en na de uitvoering te communiceren. Het Team Model heeft bij het begin van dit traject niet de hoogste prioriteit gekregen. Maar door het inrichten van het procesmodel zijn diverse delen van het Team Model zeer nuttig gebleken. Van het Team Model zijn de Team Rollen operations, support, partner, security, en infrastructuur voor 80% geïmplementeerd. Ook het Risicomodel is niet als zodanig benoemd, maar bij de gekozen vorm van workshops is consequent een risico (of calamiteit) als voorbeeld genomen. Dit heeft gezorgd voor een beperkte introductie van dit model. Case 2: consumer products bedrijf Introductie De tweede case betreft de Europese verkooporganisatie van een multinational in consumer products. De organisatie bestond uit een Europees hoofdkantoor en nationale verkooporganisaties in vrijwel alle Europese landen. Tot voor kort opereerden de landenorganisaties vrijwel geheel zelfstandig, ook op ITgebied. Tot dan toe had iedere nationale organisatie gewerkt met eigen processen en procedures toegespitst op de eigen specifieke omgeving. Voor de kleinere vestigingen ontbraken duidelijk omschreven procedures en verantwoordelijkheden meestal geheel. In het kader van het verlagen van de kosten was men bezig om de IT-omgeving te stroomlijnen en het beheer te centraliseren in het hoofdkantoor. Er was besloten een geheel nieuwe IT service management organisatie op te zetten, die gebaseerd was op ITIL. In dit streven paste de invoering van een gecentraliseerde kantoorautomatiseringinfrastructuur gebaseerd op de Microsoft productlijn: Active Directory, SMS 2003, MOM en MIIS. De pan-europese invoering van Active Directory werd begin 2004 zo goed als afgerond. Daarna zou worden gestart met de invoering van SMS Dit pakket zou moeten worden gebruikt voor gecontroleerde OS installatie en software distributie, ter ondersteuning van asset management en ter ondersteuning van de IT service desk (remote control). Probleemstelling Evenals bij eerdere infrastructuurprojecten lag de nadruk bij het SMS 2003 project in eerste instantie op de techniek. Vrij snel na de start werd onderkend dat ook de processen en de beheerorganisatie belangrijke aspecten waren die moesten worden meegenomen. De reden dat de beheerorganisatie voor SMS extra aandacht kreeg was grotendeels te danken aan de opgedane ervaringen met het kort daarvoor geïmplementeerde pan- Europese Active Directory. In dat traject was het opzetten van een beheerorganisatie niet meegenomen, dat wil zeggen: het bevond zich wel in het ontwerp maar werd niet concreet uitgewerkt en geïmplementeerd. Redenen hiervoor waren de abstracte ontwerpen voor de beheerorganisatie en een tekort aan draagvlak voor gecentraliseerd beheer. Omdat de beheerorganisatie voor Active Directory niet goed van de grond kwam, werden de beheerverantwoordelijkheden niet belegd en ervaren. De overdracht van beheer van het projectteam naar de beheerafdeling vond derhalve niet goed plaats. Hierdoor werd het projectteam genoodzaakt om langer te blijven opereren. Men was vastbesloten om eenzelfde situatie bij de invoering van SMS te voorkomen. De invoering van SMS 2003 met de bijbehorende geïntegreerde aanpak van techniek, processen en organisatie was in dit kader een belangrijke testcase. Vooral release management van nieuwe software en patches werd gezien als een belangrijk proces, omdat tot op dat moment binnen de organisatie nog geen formeel en centraal release management proces bestond voor dit type omgevingen, feitelijk de kantoorautomatisering-applicatielaag. Het voor dit doel inrichten van release management leek op het eerste gezicht schieten met een kanon op een mug. Maar het beheer van werkplekken vergde nu eenmaal een andere aanpak dan het beheer van 100 werkplekken. Eerdere ervaringen Binnen een andere project-stream was al gestart met het opzetten van een geheel nieuwe IT service management organisatie. Daarbij werd begonnen met het inrichten van incident management. Hierbij bleek dat de invoering van de processen werd gefrustreerd. De lokale werkwijzen bleken bijvoorbeeld niet te vertalen naar bruikbare processen en procedures in pan-europees verband. Ook boden de nationale organisaties de nodige weerstand, wat onder andere veroorzaakt werd door culturele verschillen en het gebrek aan vermogen om over de landsgrenzen heen te kijken. Uiteindelijk werd een model gekozen waarbij vier op taal gebaseerde regio s werden gedefinieerd: Latin, Nordic, Germanic en UK, met ieder hun eigen virtuele service-organisatie, waarbij de teamleden zich over het algemeen in hun land van herkomst bevonden. Eenduidige procesinrichting was echter nog steeds een wens. Keuze voor MOF Op basis van de hiervoor beschreven ervaringen werd besloten dat het beheer en de bijbehorende processen van de SMS-omgeving een belangrijk onderdeel van de implementatie zou worden. Daarna werd gezocht naar een passende methodiek. In eerste instantie wilde men aansluiten bij het lopende project voor het opzetten van een nieuwe IT service management organisatie. Dit bleek niet de gewenste aansluiting op te leveren. Een tweede insteek moest het beheervraagstuk breder neerzetten, omdat snel bleek dat op meer onderdelen binnen de organisatie beheer niet voldoende ingericht bleek. Deze insteek werd snel te omvangrijk, waarna de scope van het beheerproject werd beperkt tot die aspecten die direct aan SMS 2003 gerelateerd waren. Hierbij kregen vooral release management en het inrichten van operationeel beheer van de SMS infrastructuur prioriteit. Randvoorwaarde was dat het ontwerp voor het beheermodel zoveel mogelijk zou aansluiten bij de bestaande beheerorganisatie. Voor het uitwerken van de beheerprocessen, taken en rollen kwam men al snel uit bij MOF. Belangrijk argument hierbij was dat de MOFmethodiek reeds de juiste handvatten bevat om deze zaken snel en concreet in te vullen. Vooral het Team Model en de change management SMF s bleken goed toepasbaar te zijn. Ook was het vrij gemakkelijk om met behulp van het Team Model gedefinieerde rollen te beleggen bij de diverse beheerteams. Dit laatste was een belangrijk pluspunt gezien de in de nabije toekomst geplande reorganisaties. Aanpak Omdat het MOF gedachtegoed relatief onbekend was binnen de organisatie werd een workshop georganiseerd om een en ander te verduidelijken. Dit betrof vooral het MOF Team Model en een aantal MOF-begrippen zoals de Definitive Software Library (DSL). Vervolgens werd in een serie workshops het organisatorische deel uitgewerkt. OTAP en beheer van gedistribueerde systemen als SMS2003 Waar de beheerorganisatie voor SMS 2003 in het begin als één geheel werd beschouwd, kwam men al snel tot de conclusie dat er onderscheid moest worden gemaakt tussen degenen die de software packages bouwen en degenen die de software distribueren naar de eindgebruikers en zorgen voor het beheren van SMS. Immers, het zou onwenselijk zijn dat een ontwikkelaar zelfstandig packages in de DSL kan plaatsen, zonder dat er operationele tests hebben plaatsgevonden en de beheerder de packages geaccepteerd heeft. Dit moest in samenwerking gebeuren met degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de SMS-omgeving. Het scheiden van omgevingen in de klassieke 9

6 10 indeling ontwikkelomgeving, testomgeving, acceptatieomgeving en productieomgeving mag dan in de mainframe- en midrange-werelden gemeengoed zijn, in de wereld van gedistribueerde systemen bleek op dit gebied vaak nog veel te leren. Bij het inrichten van de organisatie werd dus in het bijzonder aandacht geschonken aan de functiescheiding tussen de makers van de software packages en de verantwoordelijken Packaging Team NO Start New Patch Released Is the Patch Relevant Test Patch on Standard Workstation Was test Successful YES YES Inform PE Pilot Group and Help Desks Deploy Patch to PE Pilot Group NO voor de distributie. Dit resulteerde in twee organisatieonderdelen, één voor het maken en onderhouden van software packages en één voor het distribueren van software naar eindgebruikers en het beheer van de SMSomgeving. Ieder organisatieonderdeel op zich bestond weer uit een aantal functionele teams. Het organisatiemodel is weergegeven in de onderstaande figuur. Analyse Problem Change Management Release Management Systeem Operations Incident Management In deze afbeelding valt de duidelijke scheiding op tussen een ontwikkelgroep voor de software packages en een beheerunit, die zorgt voor distributie en support. Daarbij is de afgebeelde Service Desk virtueel ingetekend, daar van de reeds bestaande regionale service desks gebruik wordt gemaakt. De strikte functionele scheiding tussen het maken en onderhouden van packages en het beheer van de SMS-omgeving stuitte wel op praktische bezwaren. De benodigde kennis voor beide functies bleek vaak verenigd in één en dezelfde persoon. Uiteindelijk zou dit waarschijnlijk geen rol spelen, omdat het maken van packages werd uitbesteed aan een externe partij. Met behulp van het MOF Team Model werden vervolgens rollen gedefinieerd, met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden specifiek voor SMS en het packagen. Deze werden daarna toegewezen aan de beheerteams. Als laatste werd een aantal kernprocedures met betrekking tot release management van software packages gedefinieerd. Hierin kwam duidelijk naar voren waar interactie tussen de verschillende teams noodzakelijk was en waar dus gecommuniceerd moest worden. Dit sloot aan bij een van de kernpunten van het MOF Team Dagelijks beheer Model, het centraal stellen van goede communicatie tussen de beheerafdelingen en - processen. Als voorbeeld is het patch management proces weergegeven: Resumerend Een belangrijk effect van al deze aandacht voor het aspect organisatie van beheer tijdens de ontwerpfase was dat tijdens de uitrol van een tool niet alleen werd gekeken naar technische implementatie. Er werd nadrukkelijk overlegd met de lokale beheerorganisatie, over hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Ook werden de procedures aangepast en kwamen er nog steeds nieuwe procedures bij. Het initiatief werd hier genomen door de leden van het projectteam, die later ook het beheer op zich zouden nemen. Dit is een bewijs dat het MOF gedachtegoed goed aansloot bij de dagelijkse praktijk van de beheerders. Bij deze groep is duidelijk geworden dat een goed operationeel beheer niet alleen bestaat uit de juiste tools, maar ook uit communicatie, duidelijke procedures en processen. Met het MOF model kon de vertaalslag eenvoudig worden gemaakt. 11 Was Patch Deployment successfull NO Analyse Problem Monitoring SMS Enterprice Administrators and Level 2 Support RFC Passed by CAB YES Incident Handmatig Analyse Handmatig Automatisch Automatisch Inform Users and Help Desks Actie Handmatig Automatisch Deploy Patch Rapportage Beleid END Handmatig Automatisch Processondersteuning Operationeel Management Figuur 4 Organisatiemodel Figuur Patch management proces

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

MOF: nieuwe papieren tijger?

MOF: nieuwe papieren tijger? beheer MOF: nieuwe papieren tijger? Implementeren van beheer best practice De IT Inrastructure Library (ITIL) is binnen het werkveld IT-Beheer nagenoeg de leidende reerentie ten aanzien van de beschrijving

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties

Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen 5.8 Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties aangeboden

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005 Het Modellenbos Machteld Meijer Getronics PinkRoccade 10 november 2005 CMMI BiSL BiSL DSDM Prince2 Prince2 ITServiceCMM CMM Cobit RUP ASL ASL ITIL 6 sigma BiSL Het modellenbos De modellen ASL INK MSF BiSL

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1 ICT Projectmanagement & Consultancy Pagina 1 Introductie Daelor v.o.f. is een bedrijf bestaande uit vier vennoten, die elk ruim 10 jaar ervaring hebben in ICT en aanpalende disciplines. Project management,

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Ketenmonitoring binnen het ziekenhuis ValueBlue is gespecialiseerd in het inrichten van ketenmonitoring voor organisaties, waaronder ook ziekenhuizen.

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Newway Versie- /Releasebeleid

Newway Versie- /Releasebeleid Newway Versie- /Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0

Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0 Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0 v1.1 versus v1.0...3 Aanpassingen - Algemeen... 3 Aanpassingen Hoofdstuk 6: Taakgebied Gebruikersondersteuning... 5 Aanpassingen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer

Optimale ICT-beveiliging. Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer Optimale ICT-beveiliging Van advies en ontwikkeling tot implementatie en beheer 1 Inhoud Deze brochure geeft u meer uitleg over de manier waarop Telenet de ICT van uw bedrijf kan beveiligen. Ervaring,

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Case KPN ITNL I&O, Februari 2010 Maart 2011

Case KPN ITNL I&O, Februari 2010 Maart 2011 Case KPN ITNL I&O, Februari 2010 Maart 2011 Inleiding Na een outsourcingstraject (ingezet in 2003) door KPN om de IT dienstverlening voor hardware- en applicatiebeheer te over te brengen naar IT leverancier

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie