Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai"

Transcriptie

1 Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

2 Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: R01.V01 Document: 4693 Status: definitief Datum: 4 augustus 2011 In opdracht van: Woningcorporatie Domijn Postbus BH Enschede contactpersoon: de heer F.J.H. Strabbing telefoon: (0900) telefax: (088) e mail: Uitgevoerd door: Alcedo bv Postbus AC Holten Keizersweg CS Holten contactpersoon: ing. H.M.C. ten Hove telefoon: (0548) telefax: (0548) internet: e mail: Alcedo bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo bv.

3 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER Zones langs wegen Grenswaarden wegverkeerslawaai 4 3 WEGVERKEERSLAWAAI Rekenresultaten 6 4 BEOORDELING GELUIDSBELASTINGEN Hogere grenswaarde Gevelmaatregelen 8 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Verkeersgegevens Invoergegevens rekenmodel Rekenresultaten R01.V01 / definitief / 4 augustus

4 1 INLEIDING In opdracht van Domijn heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor 22 nieuwbouwwoningen aan Het Meuke In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Lansinkstraat, de Eibergsestraat, de Wolkommerstraat, de Hibbertstraat en het Meuke. Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van 4D architecten en de van gemeente Haaksbergen ontvangen verkeergegevens R01.V01 / definitief / 4 augustus

5 2 WETTELIJK KADER In dit hoofdstuk zijn de wettelijke aspecten opgenomen die vanuit geluidstechnisch oogpunt betrekking hebben op het onderzoek, zoals de breedte van de geluidzones en de toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen. 2.1 Zones langs wegen Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven. Tabel 1: Zonebreedten stedelijk aantal rijstroken buitenstedelijk zonebreedten [m] 1 of of meer of of of meer 600 De Lansinkstraat en de Eibergsestraat hebben 2 rijstroken en derhalve een geluidszone van 200 meter (stedelijk gebied). Daarnaast zijn de 30 km wegen de Wolkommerstraat, de Hibbertstraat en het Meuke meegenomen in dit akoestisch onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 db (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In de onderhavige situatie, nieuwbouw van een woning in stedelijk gebied, bedraagt dit plafond op basis van het Besluit geluidhinder 63 db R01.V01 / definitief / 4 augustus

6 De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen conform artikel 110g van de Wet geluidhinder worden gereduceerd met 2 db bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 db bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h R01.V01 / definitief / 4 augustus

7 3 WEGVERKEERSLAWAAI De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de verkeersgegevens zoals opgegeven door gemeente Haaksbergen. Deze worden weergegeven in bijlage 1. De verstrekte verkeersgegevens hebben betrekking op een prognose voor het jaar 2020, om de verkeersgegevens voor 2021 te verkrijgen is een autonome groei van 2% toegepast. De maximaal toelaatbare rijsnelheid bedraagt voor de Lansinkstraat en de Eibergsestraat 50 km/uur en de wegdekverharding bestaat voor beide wegen uit referentiewegdek(dab). Voor de overige wegen is de rijsnelheid 30km/h en is het wegdek gewone elementenverharding. De gehanteerde etmaalintensiteiten, dag, avond en nachtuurintensiteiten voor de betreffende wegen worden weergegeven in bijlage Rekenresultaten De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter indien van toepassing. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen. In tabel 2 zijn de geluidsbelastingen voor de Lansinkstraat, de Eibergsestraat, de Hibbertstraat en de Wolkommerstraat en het Meuke weergegeven voor de rekenpunten waar de gecumuleerde geluidsbelasting afgerond meer dan 53 db bedraagt. De weergegeven geluidsbelastingen zijn gecorrigeerd conform artikel 110g van de Wet geluidhinder met uitzondering van de gecumuleerde geluidsbelasting. Alle rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. Tabel 2: Punt Berekeningsresultaten Omschrijving Hoogte [m] Geluidsbelasting L den [db]excl. correctie art. 110g Wgh geluidsbelasting gecumuleerd Eibergsest Lansinkstraat Meuke merstraat straat art. 110g Wolkom Hibbert excl. correctie raat Wgh 001_A kavel 1 noordgevel 1, _B kavel 1 noordgevel 4, _C kavel 1 noordgevel 7, _A kavel 1 oostgevel 1, _B kavel 1 oostgevel 4, _C kavel 1 oostgevel 7, _A kavel 1 westgevel 1, _B kavel 1 westgevel 4, _C kavel 1 westgevel 7, _B kavel 2 oostgevel 4, _C kavel 2 oostgevel 7, _A kavel 2 oostgevel 1, _B kavel 2 oostgevel 4, _C kavel 2 oostgevel 7, R01.V01 / definitief / 4 augustus

8 Punt Omschrijving Hoogte [m] Geluidsbelasting L den [db]excl. correctie art. 110g Wgh geluidsbelasting gecumuleerd Eibergsest Lansinkstraat Meuke merstraat straat art. 110g Wolkom Hibbert excl. correctie raat Wgh 006_B kavel 3 oostgevel 4, _C kavel 3 oostgevel 7, _A kavel 3 westgevel 1, _B kavel 3 westgevel 4, _C kavel 3 westgevel 7, _C kavel 4 noordgevel 7, _B kavel 4 westgevel 4, _C kavel 4 westgevel 7, _B kavel 5 westgevel 4, _C kavel 5 westgevel 7, _B kavel 9 westgevel 4, _C kavel 9 westgevel 7, _B kavel 9 noordgevel 4, _C kavel 9 noordgevel 7, _A kavel 10 westgevel 1, _B kavel 10 westgevel 4, _A kavel 10 noordgevel 1, _B kavel 10 noordgevel 4, _B kavel 11 noordgevel 4, _A kavel 11 noordgevel 1, _A kavel 12 noordgevel 1, _B kavel 12 noordgevel 4, _B kavel 13 noordgevel 4, _A kavel 13 noordgevel 1, _A kavel 13 oostgevel 1, _B kavel 13 oostgevel 4, _C kavel 14 noordgevel 7, _B kavel 20 westgevel 4, _C kavel 20 westgevel 7, _B kavel 21 westgevel 4, _C kavel 21 westgevel 7, _A kavel 22 westgevel 1, _B kavel 22 westgevel 4, _C kavel 22 westgevel 7, _A kavel 22 noordgevel 1, _B kavel 22 noordgevel 4, _C kavel 22 noordgevel 7, R01.V01 / definitief / 4 augustus

9 4 BEOORDELING GELUIDSBELASTINGEN Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Lansinkstraat hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De optredende geluidsbelasting bedraagt maximaal 50 db. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 db niet. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de maximale gecumuleerde geluidsbelasting exclusief 5 db correctie artikel 110g Wgh ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Lansinkstraat, de Eibergsestraat, de Wolkommerstraat, de Hibbertstraat en het Meuke 61 db bedraagt. 4.1 Hogere grenswaarde In situaties waar (nieuw) te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het wegdektype brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie stedenbouwkundig niet wenselijk. Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de woningen zoals weergegeven in tabel 3. Tabel 3: Woning Hogere waarden Hoogte [m] Hogere waarden [db] t.g.v. Lansinkstraat (inclusief correctie artikel 110g Wgh.) kavel 1 westgevel 4,5 49 kavel 1 westgevel 7,5 50 kavel 2 oostgevel 7,5 50 kavel 3 westgevel 7,5 49 kavel 4 westgevel 7,5 49 kavel 5 westgevel 7, Gevelmaatregelen Omdat de gevelbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde dient de initiatiefnemer van het plan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen dat het binnenniveau in de woning ten gevolge van wegverkeerslawaai voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de minimaal benodigde karakteristieke gevelwering. Het verschil tussen de geluidsbelasting en de karakteristieke gevelwering mag maximaal 33 db bedragen. Voor de berekening van de karakteristieke gevelwering dient uitgegaan te worden van de geluidsbelasting exclusief de correctie van artikel 110g Wgh. Voor de nieuwe woningen R01.V01 / definitief / 4 augustus

10 bedraagt de geluidsbelasting exclusief correctie artikel 110g Wgh maximaal 61 db. De benodigde karakteristieke gevelwering bedraagt daarom voor de maatgevende woning minimaal 28 db. Om aan te tonen dat hieraan voldaan kan worden is een aanvullende akoestisch onderzoek naar de geluidswering van de gevel noodzakelijk. Hierbij kan uitgegaan worden van de cumulatieve geluidsbelastingen zoals gepresenteerd in tabel R01.V01 / definitief / 4 augustus

11 BIJLAGE 1 VERKEERSGEGEVENS

12 Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 HDef. Invoertype Hbron Helling V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(N) %LV(D) %LV(N) %MV(D) %MV(N) 001 Het Meuke wegvak , ,96 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,59 0,61 85,92 91,37 12,67 7, Het Meuke wegvak , ,59 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,59 0,60 84,18 90,23 14,24 8, Het Meuke wegvak , ,26 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,59 0,60 84,18 90,23 14,24 8, Het Meuke wegvak , ,00 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,59 0,61 86,94 92,03 11,76 7, Eibergsestraat wegvak , ,44 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,30 0,94 87,63 92,43 8,66 4, Eibergsestraat wegvak , ,58 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,28 0,72 92,08 95,28 6,10 3, Eibergsestraat wegvak , ,27 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,28 0,72 92,08 95,28 6,10 3, Eibergsestraat wegvak , ,48 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,25 0,72 91,33 94,81 6,68 3, Eibergsestraat wegvak , ,67 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,31 0,71 90,74 94,45 7,13 3, Eibergsestraat wegvak , ,88 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,31 0,71 90,74 94,45 7,13 3, Eibergsestraat wegvak , ,23 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,30 0,71 90,49 94,30 7,32 4, Wolkommerstraat wegvak , ,45 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,62 90,48 94,28 8,57 5, Wolkommerstraat wegvak , ,26 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,62 90,48 94,28 8,57 5, Wolkommerstraat wegvak , ,83 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,62 90,48 94,28 8,57 5, Wolkommerstraat wegvak , ,47 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,62 90,48 94,28 8,57 5, (2021) Lansinkstraat wegvak , ,11 0,00 0,00 Eigen waarde Verdeling 0, ,00 6,47 0,97 87,30 92,21 8,89 4, (2021) Lansinkstraat wegvak , ,00 0,00 0,00 Eigen waarde Verdeling 0, ,00 6,47 0,98 89,03 93,32 7,68 4, (2021) Lansinkstraat wegvak , ,69 0,00 0,00 Eigen waarde Verdeling 0, ,00 6,47 0,97 87,81 92,54 8,54 4, Lansinkstraat wegvak , ,26 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,47 0,97 87,65 92,44 8,65 4, Hibbertstraat wegvak , ,37 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 7,00 0,50 98,00 99,00 1,00 1, Hibbertstraat wegvak , ,06 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,59 0,61 86,94 92,03 11,76 7, Hibbertstraat wegvak , ,24 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,61 87,94 92,67 10,86 6, Hibbertstraat wegvak , ,09 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,61 88,55 93,07 10,30 6, Hibbertstraat wegvak , ,61 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0, ,00 6,58 0,61 87,67 92,50 11,10 6,75 Verkeersgegevens Alcedo Model: M01 Wegverkeerslawaai versie Meuke Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 Geomilieu V :23:01

13 :23:01 Verkeersgegevens Alcedo Model: M01 Wegverkeerslawaai versie Meuke Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 Naam %ZV(D) %ZV(N) %Int.(A) %LV(A) %MV(A) %ZV(A) Wegdek 001 1,41 0,86 4,01 87,30 11,43 1,27 gewone elementenverharding 002 1,58 0,98 4,03 85,70 12,87 1,43 gewone elementenverharding 003 1,58 0,98 4,03 85,70 12,87 1,43 gewone elementenverharding 004 1,31 0,80 4,01 88,23 10,60 1,18 gewone elementenverharding 010 3,71 3,03 4,22 76,20 20,98 2,82 referentiewegdek 011 1,82 1,32 4,72 73,93 24,62 1,45 referentiewegdek 011 1,82 1,32 4,72 73,93 24,62 1,45 referentiewegdek 012 1,99 1,45 4,81 71,64 26,81 1,55 referentiewegdek 013 2,13 1,55 4,64 74,15 24,13 1,73 referentiewegdek 014 2,13 1,55 4,64 74,15 24,13 1,73 referentiewegdek 015 2,19 1,59 4,66 73,59 24,65 1,76 referentiewegdek 017 0,95 0,57 4,02 91,46 7,69 0,85 gewone elementenverharding 018 0,95 0,57 4,02 91,46 7,69 0,85 gewone elementenverharding 019 0,95 0,57 4,02 91,46 7,69 0,85 gewone elementenverharding 020 0,95 0,57 4,02 91,46 7,69 0,85 gewone elementenverharding 701 (2021) 3,81 3,12 3,65 90,17 6,39 3,44 referentiewegdek 714 (2021) 3,29 2,67 3,63 91,54 5,50 2,96 referentiewegdek 729 (2021) 3,66 2,98 3,65 90,56 6,12 3,30 referentiewegdek 016 3,71 3,03 3,65 90,44 6,21 3,35 referentiewegdek 005 1, ,00 98,50 1,00 0,50 gewone elementenverharding 006 1,31 0,80 4,00 88,23 10,60 1,18 gewone elementenverharding 007 1,21 0,74 4,04 89,14 9,77 1,09 gewone elementenverharding 008 1,14 0,69 4,04 89,70 9,27 1,03 gewone elementenverharding 009 1,23 0,75 4,04 88,90 9,99 1,11 gewone elementenverharding Geomilieu V1.81

14 BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

15

16

17

18

19 Verkeersgegevens Alcedo Model: Groep: M01 Wegverkeerslawaai versie Meuke (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 001 kavel 1 noordgevel , ,50 0,00 1,50 4,50 7, Ja 002 kavel 1 oostgevel , ,00 0,00 1,50 4,50 7, Ja 003 kavel 1 westgevel , ,56 0,00 1,50 4,50 7, Ja 004 kavel 2 oostgevel , ,09 0,00 1,50 4,50 7, Ja 005 kavel 2 oostgevel , ,54 0,00 1,50 4,50 7, Ja 006 kavel 3 oostgevel , ,62 0,00 1,50 4,50 7, Ja 007 kavel 3 westgevel , ,34 0,00 1,50 4,50 7, Ja 008 kavel 3 zuidgevel , ,83 0,00 1,50 4,50 7, Ja 009 kavel 4 noordgevel , ,24 0,00 1,50 4,50 7, Ja 010 kavel 4 oostgevel , ,94 0,00 1,50 4,50 7, Ja 011 kavel 4 westgevel , ,35 0,00 1,50 4,50 7, Ja 012 kavel 5 oostgevel , ,68 0,00 1,50 4,50 7, Ja 013 kavel 5 westgevel , ,96 0,00 1,50 4,50 7, Ja 014 kavel 5 zuidgevel , ,75 0,00 1,50 4,50 7, Ja 015 kavel 6 zuidgevel , ,85 0,00 1,50 4,50 7, Ja 016 kavel 6 oostgevel , ,30 0,00 1,50 4,50 7, Ja 017 kavel 6 westgevel , ,04 0,00 1,50 4,50 7, Ja 018 kavel 7 oostgevel , ,93 0,00 1,50 4,50 7, Ja 019 kavel 7 westgevel , ,15 0,00 1,50 4,50 7, Ja 020 kavel 8 oostgevel , ,98 0,00 1,50 4,50 7, Ja 021 kavel 8 westgevel , ,13 0,00 1,50 4,50 7, Ja 022 kavel 9 oostgevel , ,50 0,00 1,50 4,50 7, Ja 023 kavel 9 westgevel , ,73 0,00 1,50 4,50 7, Ja 024 kavel 9 noordgevel , ,24 0,00 1,50 4,50 7, Ja 025 kavel 10 westgevel , ,26 0,00 1,50 4, Ja 026 kavel 10 zuidgevel , ,32 0,00 1, Ja 027 kavel 10 noordgevel , ,92 0,00 1, Ja 028 kavel 10 noordgevel , ,74 0, , Ja 029 kavel 11 noordgevel , ,77 0, , Ja 030 kavel 11 noordgevel , ,94 0,00 1, Ja 031 kavel 12 noordgevel , ,95 0,00 1, Ja 032 kavel 12 noordgevel , ,77 0, , Ja 033 kavel 13 noordgevel , ,73 0, , Ja 034 kavel 13 noordgevel , ,95 0,00 1, Ja 035 kavel 13 oostdgevel , ,71 0,00 1,50 4, Ja 036 kavel 13 zuidgevel , ,32 0,00 1, Ja 037 kavel 14 noordgevel , ,26 0,00 1,50 4,50 7, Ja 038 kavel 14 oostgevel , ,23 0,00 1,50 4,50 7, Ja 039 kavel 14 westgevel , ,35 0,00 1,50 4,50 7, Ja 040 kavel 15 westgevel , ,34 0,00 1,50 4,50 7, Ja 041 kavel 15 oostgevel , ,36 0,00 1,50 4,50 7, Ja 042 kavel 16 oostgevel , ,61 0,00 1,50 4,50 7, Ja 043 kavel 16 westgevel , ,66 0,00 1,50 4,50 7, Ja 044 kavel 17 westgevel , ,06 0,00 1,50 4,50 7, Ja 045 kavel 17 oostgevel , ,22 0,00 1,50 4,50 7, Ja 046 kavel 17 zuidgevel , ,87 0,00 1,50 4,50 7, Ja 047 kavel 18 zuidgevel , ,95 0,00 1,50 4,50 7, Ja 048 kavel 18 westgevel , ,65 0,00 1,50 4,50 7, Ja 049 kavel 18 oostgevel , ,16 0,00 1,50 4,50 7, Ja 050 kavel 19 oostgevel , ,62 0,00 1,50 4,50 7, Ja 051 kavel 19 westgevel , ,37 0,00 1,50 4,50 7, Ja 052 kavel 19 noordgevel , ,29 0,00 1,50 4,50 7, Ja 053 kavel 20 zuidgevel , ,78 0,00 1,50 4,50 7, Ja 054 kavel 20 westgevel , ,89 0,00 1,50 4,50 7, Ja 055 kavel 20 oostgevel , ,61 0,00 1,50 4,50 7, Ja 056 kavel 21 oostgevel , ,56 0,00 1,50 4,50 7, Ja Geomilieu V :25:10

20 Verkeersgegevens Alcedo Model: Groep: M01 Wegverkeerslawaai versie Meuke (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 057 kavel 21 westgevel , ,82 0,00 1,50 4,50 7, Ja 058 kavel 22 westgevel , ,31 0,00 1,50 4,50 7, Ja 059 kavel 22 oostgevel , ,54 0,00 1,50 4,50 7, Ja 060 kavel 22 noordgevel , ,82 0,00 1,50 4,50 7, Ja Geomilieu V :25:10

21 BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN

22 Geluidsniveaus ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief 5 db correctie art. 110g Wgh Plangebied het Meuke, Haaksbergen legenda geluidsniveau lager dan voorkeursgrenswaarde hogere grenswaarde procedure noodzakelijk geluidsniveau hoger dan de maximaal te ontheffen waarde geluidsbelasting 30 km/uur weg gecumuleerd excl. correctie Id Omschrijving Hoogte Eibergsestraat Lansinkstraat Meuke Wolkommerstraat Hibbertstraat art. 110g Wgh 001_A kavel 1 noordgevel 1,5 20,33 44,61 54,91 22,58 20,58 60,31 001_B kavel 1 noordgevel 4,5 21,96 46,71 55,58 22,63 21,33 61,12 001_C kavel 1 noordgevel 7,5 24,11 47,54 55,37 23,02 22,13 61,04 002_A kavel 1 oostgevel 1,5 21,98 31,08 51,10 24,78 23,46 56,16 002_B kavel 1 oostgevel 4,5 23,86 33,16 51,91 25,24 25,24 56,99 002_C kavel 1 oostgevel 7,5 26,27 35,09 51,92 26,61 26,90 57,05 003_A kavel 1 westgevel 1,5 22,80 43,47 51,52 17,18 24,98 57,17 003_B kavel 1 westgevel 4,5 24,01 48,77 52,14 15,17 29,14 58,80 003_C kavel 1 westgevel 7,5 26,07 50,05 51,93 16,60 31,62 59,14 004_A kavel 2 oostgevel 1,5 22,48 29,72 48,35 21,52 23,58 53,44 004_B kavel 2 oostgevel 4,5 24,03 31,71 49,84 22,10 25,32 54,94 004_C kavel 2 oostgevel 7,5 25,90 34,39 50,02 25,06 27,02 55,19 005_A kavel 2 oostgevel 1,5 23,40 42,17 47,51 17,49 25,06 53,66 005_B kavel 2 oostgevel 4,5 26,47 48,04 48,66 15,72 29,32 56,41 005_C kavel 2 oostgevel 7,5 28,23 49,63 49,64 16,85 31,68 57,70 006_A kavel 3 oostgevel 1,5 22,30 27,92 47,47 21,15 25,34 52,56 006_B kavel 3 oostgevel 4,5 23,96 30,52 49,18 22,53 27,12 54,29 006_C kavel 3 oostgevel 7,5 26,05 33,45 49,40 25,63 28,60 54,58 007_A kavel 3 westgevel 1,5 23,04 45,06 47,24 17,28 22,18 54,32 007_B kavel 3 westgevel 4,5 27,17 47,75 47,36 15,36 29,80 55,63 007_C kavel 3 westgevel 7,5 29,03 49,47 48,35 16,60 32,29 57,03 008_A kavel 3 zuidgevel 1,5 22,62 33,09 34,59 21,16 24,07 42,39 008_B kavel 3 zuidgevel 4,5 24,26 42,10 39,21 20,68 28,10 49,08 008_C kavel 3 zuidgevel 7,5 27,44 44,66 41,31 22,82 30,17 51,49 009_A kavel 4 noordgevel 1,5 21,71 33,12 44,96 20,07 19,89 50,28 009_B kavel 4 noordgevel 4,5 23,14 42,42 47,16 20,28 23,58 53,45 009_C kavel 4 noordgevel 7,5 25,36 44,82 47,53 22,61 26,45 54,45 010_A kavel 4 oostgevel 1,5 24,15 27,83 44,42 22,10 24,92 49,62 010_B kavel 4 oostgevel 4,5 25,86 31,17 46,43 23,04 26,87 51,66 010_C kavel 4 oostgevel 7,5 29,94 34,79 46,58 25,38 28,10 52,04 011_A kavel 4 westgevel 1,5 24,90 42,41 38,00 17,75 27,62 48,92 011_B kavel 4 westgevel 4,5 24,83 47,25 44,20 17,45 30,37 54,08 011_C kavel 4 westgevel 7,5 27,30 49,31 45,75 18,16 33,47 55,99 012_A kavel 5 oostgevel 1,5 23,68 26,75 43,40 22,12 25,25 48,63 012_B kavel 5 oostgevel 4,5 25,58 28,06 45,36 23,15 27,52 50,59 012_C kavel 5 oostgevel 7,5 30,14 31,23 45,86 25,12 28,72 51,23 013_A kavel 5 westgevel 1,5 24,42 42,49 40,59 18,77 26,78 49,78 013_B kavel 5 westgevel 4,5 27,56 46,95 43,10 17,97 31,63 53,58 013_C kavel 5 westgevel 7,5 30,05 49,16 44,54 19,29 34,63 55,60 014_A kavel 5 zuidgevel 1,5 25,55 32,64 30,60 23,22 29,76 41,53 014_B kavel 5 zuidgevel 4,5 27,30 42,79 32,09 24,22 33,36 48,73 014_C kavel 5 zuidgevel 7,5 32,23 45,50 34,74 26,14 35,35 51,43 015_A kavel 6 zuidgevel 1,5 25,54 32,87 32,39 22,69 30,95 42,37 015_B kavel 6 zuidgevel 4,5 28,08 38,76 33,88 24,95 33,28 46,16 015_C kavel 6 zuidgevel 7,5 32,19 41,54 35,48 27,18 33,94 48,51 016_A kavel 6 oostgevel 1,5 24,57 25,65 31,06 24,08 23,25 38,80 016_B kavel 6 oostgevel 4,5 25,69 27,83 34,07 26,87 30,91 42,21 016_C kavel 6 oostgevel 7,5 29,05 31,43 37,33 28,98 31,84 44,97 017_A kavel 6 westgevel 1,5 23,03 34,06 42,94 18,65 28,00 48,64 017_B kavel 6 westgevel 4,5 25,10 40,28 44,89 16,99 30,60 51,33 017_C kavel 6 westgevel 7,5 28,59 42,60 45,57 19,54 31,35 52,52 018_A kavel 7 oostgevel 1,5 24,85 25,06 31,73 23,44 25,90 39,35 018_B kavel 7 oostgevel 4,5 26,03 27,11 36,12 24,84 29,41 42,92 018_C kavel 7 oostgevel 7,5 29,23 29,67 39,42 27,02 30,72 45,87 019_A kavel 7 westgevel 1,5 22,84 34,15 44,06 17,88 26,72 49,60 019_B kavel 7 westgevel 4,5 24,20 38,99 46,05 16,32 29,06 51,92 019_C kavel 7 westgevel 7,5 27,79 41,72 46,51 17,87 29,89 52,88 020_A kavel 8 oostgevel 1,5 24,69 24,94 31,74 23,26 26,01 39,33 020_B kavel 8 oostgevel 4,5 25,41 26,61 36,47 24,12 28,73 42,95 020_C kavel 8 oostgevel 7,5 29,26 28,54 40,03 26,53 30,43 46,20 021_A kavel 8 westgevel 1,5 23,30 34,37 45,18 18,31 26,18 50,61 021_B kavel 8 westgevel 4,5 25,60 38,16 47,12 16,83 28,71 52,73 021_C kavel 8 westgevel 7,5 28,65 40,63 47,49 18,05 29,70 53,42 022_A kavel 9 oostgevel 1,5 24,62 24,72 32,06 22,78 25,78 39,41 022_B kavel 9 oostgevel 4,5 25,09 26,62 37,61 24,55 28,18 43,74 022_C kavel 9 oostgevel 7,5 27,12 28,14 40,70 26,47 30,06 46,58 023_A kavel 9 westgevel 1,5 22,77 33,49 46,40 17,83 25,33 51,67 023_B kavel 9 westgevel 4,5 24,60 36,33 48,27 16,75 27,36 53,60 023_C kavel 9 westgevel 7,5 28,24 38,76 48,54 18,14 28,32 54,05 024_A kavel 9 noordgevel 1,5 22,19 33,95 45,52 20,44 17,48 50,85 024_B kavel 9 noordgevel 4,5 22,13 36,03 48,30 21,03 17,21 53,57 024_C kavel 9 noordgevel 7,5 22,83 38,43 49,06 24,34 16,00 54,44 025_A kavel 10 westgevel 1,5 21,89 38,19 50,50 20,58 23,67 55,76 025_B kavel 10 westgevel 4,5 23,31 40,22 51,51 21,00 25,13 56,84 026_A kavel 10 zuidgevel 1,5 22,08 28,07 39,68 21,67 20,09 45,15 027_A kavel 10 noordgevel 1,5 20,00 38,17 54,15 26,38 13,25 59,26 028_B kavel 10 noordgevel 4,5 20,99 39,68 54,54 26,41 13,88 59,69 029_B kavel 11 noordgevel 4,5 19,98 37,70 54,43 28,34 14,11 59,54 030_A kavel 11 noordgevel 1,5 18,87 36,58 54,12 27,35 14,17 59,21 031_A kavel 12 noordgevel 1,5 20,08 35,59 54,00 26,95 13,57 59,08 032_B kavel 12 noordgevel 4,5 20,67 37,36 54,31 27,05 14,09 59,40 033_B kavel 13 noordgevel 4,5 20,26 35,74 54,14 28,89 14,29 59,22 034_A kavel 13 noordgevel 1,5 19,40 35,05 53,73 28,83 13,76 58,81 035_A kavel 13 oostdgevel 1,5 22,22 24,24 49,51 28,63 22,40 54,58 035_B kavel 13 oostdgevel 4,5 24,28 25,46 50,49 29,94 23,92 55,56 036_A kavel 13 zuidgevel 1,5 21,60 25,52 39,16 22,68 19,43 44,56 037_A kavel 14 noordgevel 1,5 21,00 26,67 44,43 22,52 17,50 49,56

23 Geluidsniveaus ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief 5 db correctie art. 110g Wgh Plangebied het Meuke, Haaksbergen legenda geluidsniveau lager dan voorkeursgrenswaarde hogere grenswaarde procedure noodzakelijk geluidsniveau hoger dan de maximaal te ontheffen waarde geluidsbelasting 30 km/uur weg gecumuleerd excl. correctie Id Omschrijving Hoogte Eibergsestraat Lansinkstraat Meuke Wolkommerstraat Hibbertstraat art. 110g Wgh 037_B kavel 14 noordgevel 4,5 21,23 28,66 47,65 22,77 19,26 52,73 037_C kavel 14 noordgevel 7,5 21,00 33,34 48,50 24,87 12,87 53,66 038_A kavel 14 oostgevel 1,5 23,95 23,92 45,74 29,29 26,79 50,95 038_B kavel 14 oostgevel 4,5 27,03 24,57 47,65 30,62 28,54 52,85 038_C kavel 14 oostgevel 7,5 29,82 26,04 47,95 32,13 29,65 53,21 039_A kavel 14 westgevel 1,5 24,75 29,03 32,01 18,95 25,96 40,00 039_B kavel 14 westgevel 4,5 25,48 30,87 38,13 18,74 27,71 44,42 039_C kavel 14 westgevel 7,5 28,05 35,88 41,33 20,74 29,43 47,81 040_A kavel 15 westgevel 1,5 24,33 29,28 31,60 19,37 25,61 39,80 040_B kavel 15 westgevel 4,5 25,67 32,34 36,81 19,45 27,88 43,80 040_C kavel 15 westgevel 7,5 28,44 36,28 40,12 21,51 29,47 47,11 041_A kavel 15 oostgevel 1,5 23,30 24,56 44,48 30,58 27,62 49,81 041_B kavel 15 oostgevel 4,5 24,91 25,85 46,45 32,11 29,57 51,76 041_C kavel 15 oostgevel 7,5 27,62 28,75 46,85 33,61 30,68 52,26 042_A kavel 16 oostgevel 1,5 24,02 24,31 43,37 28,98 28,19 48,75 042_B kavel 16 oostgevel 4,5 26,20 24,80 45,38 30,75 30,09 50,73 042_C kavel 16 oostgevel 7,5 29,76 26,97 45,92 32,45 30,91 51,38 043_A kavel 16 westgevel 1,5 24,51 28,71 31,12 19,51 24,98 39,35 043_B kavel 16 westgevel 4,5 26,07 31,11 35,05 20,29 28,81 42,61 043_C kavel 16 westgevel 7,5 31,12 34,83 38,36 22,18 30,31 45,95 044_A kavel 17 westgevel 1,5 23,72 29,59 31,10 19,32 23,84 39,41 044_B kavel 17 westgevel 4,5 25,64 33,35 34,37 19,67 30,18 43,07 044_C kavel 17 westgevel 7,5 28,76 36,65 37,50 21,80 31,09 45,95 045_A kavel 17 oostgevel 1,5 23,88 23,75 42,34 28,38 28,87 47,81 045_B kavel 17 oostgevel 4,5 25,84 25,20 44,24 30,70 30,75 49,72 045_C kavel 17 oostgevel 7,5 28,75 27,95 45,00 32,72 31,53 50,60 046_A kavel 17 zuidgevel 1,5 27,73 27,85 33,06 29,60 32,26 42,65 046_B kavel 17 zuidgevel 4,5 30,00 33,02 34,63 30,89 34,35 44,94 046_C kavel 17 zuidgevel 7,5 33,79 36,16 36,00 32,86 34,96 46,92 047_A kavel 18 zuidgevel 1,5 26,13 28,18 32,56 30,06 32,35 42,48 047_B kavel 18 zuidgevel 4,5 28,59 31,05 34,13 36,39 35,86 46,07 047_C kavel 18 zuidgevel 7,5 32,94 34,50 35,54 38,12 36,53 47,87 048_A kavel 18 westgevel 1,5 23,37 27,70 42,92 21,88 27,13 48,24 048_B kavel 18 westgevel 4,5 25,61 29,55 44,91 21,84 29,26 50,21 048_C kavel 18 westgevel 7,5 29,56 32,46 45,34 23,83 29,98 50,81 049_A kavel 18 oostgevel 1,5 28,11 20,56 32,05 34,21 30,85 42,94 049_B kavel 18 oostgevel 4,5 27,46 22,33 35,43 39,15 34,64 46,86 049_C kavel 18 oostgevel 7,5 31,65 27,08 38,25 40,46 35,45 48,67 050_A kavel 19 oostgevel 1,5 29,64 20,63 30,63 37,69 32,91 45,01 050_B kavel 19 oostgevel 4,5 27,37 22,96 37,88 38,41 33,49 47,05 050_C kavel 19 oostgevel 7,5 31,43 25,41 39,45 40,11 34,20 48,69 051_A kavel 19 westgevel 1,5 22,59 27,63 43,91 19,92 25,59 49,12 051_B kavel 19 westgevel 4,5 25,20 29,39 46,02 22,06 27,66 51,23 051_C kavel 19 westgevel 7,5 30,59 31,78 46,04 24,38 28,49 51,41 052_A kavel 19 noordgevel 1,5 21,51 25,40 44,31 25,59 19,79 49,46 052_B kavel 19 noordgevel 4,5 22,20 25,70 46,21 31,96 25,14 51,45 052_C kavel 19 noordgevel 7,5 24,00 29,25 46,35 34,49 27,51 51,77 053_A kavel 20 zuidgevel 1,5 24,69 25,61 33,63 27,10 25,18 40,81 053_B kavel 20 zuidgevel 4,5 27,13 26,79 35,84 31,16 28,29 43,33 053_C kavel 20 zuidgevel 7,5 31,26 29,90 36,66 33,98 30,12 45,20 054_A kavel 20 westgevel 1,5 22,46 27,44 46,75 25,05 25,09 51,88 054_B kavel 20 westgevel 4,5 24,59 29,33 48,58 24,36 26,69 53,70 054_C kavel 20 westgevel 7,5 29,30 32,81 48,77 25,81 27,94 53,98 055_A kavel 20 oostgevel 1,5 23,30 22,31 40,68 31,33 20,51 46,32 055_B kavel 20 oostgevel 4,5 28,13 22,66 42,58 36,52 31,09 48,93 055_C kavel 20 oostgevel 7,5 29,46 25,75 43,52 38,87 32,63 50,23 056_A kavel 21 oostgevel 1,5 23,34 22,82 42,18 32,02 22,81 47,72 056_B kavel 21 oostgevel 4,5 27,81 24,11 43,20 36,21 29,97 49,30 056_C kavel 21 oostgevel 7,5 29,31 26,69 44,59 38,35 31,79 50,85 057_A kavel 21 westgevel 1,5 22,32 27,37 47,68 26,26 24,92 52,78 057_B kavel 21 westgevel 4,5 24,45 29,23 49,26 26,15 26,48 54,36 057_C kavel 21 westgevel 7,5 28,87 32,61 49,45 27,92 27,75 54,63 058_A kavel 22 westgevel 1,5 22,01 30,63 50,09 26,63 24,59 55,18 058_B kavel 22 westgevel 4,5 23,85 32,87 51,02 26,10 26,00 56,12 058_C kavel 22 westgevel 7,5 26,09 34,91 51,08 27,95 27,27 56,23 059_A kavel 22 oostgevel 1,5 22,78 23,90 46,37 28,48 23,41 51,51 059_B kavel 22 oostgevel 4,5 27,00 26,00 46,02 33,44 27,87 51,41 059_C kavel 22 oostgevel 7,5 28,99 27,25 46,69 36,12 30,01 52,26 060_A kavel 22 noordgevel 1,5 18,09 30,33 52,33 26,80 15,15 57,37 060_B kavel 22 noordgevel 4,5 19,34 30,12 53,02 28,67 16,39 58,07 060_C kavel 22 noordgevel 7,5 20,20 30,99 52,97 29,98 17,39 58,02

24

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Ariaweg Noord te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ariaweg Noord te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ariaweg Noord te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ariaweg Noord te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20144839.R01.V01 Document: 12175 Status: definitief

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134373.R03.V02 Document:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

Uitbreiding Corderius College te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Uitbreiding Corderius College te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitbreiding Corderius College te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitbreiding Corderius College te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20113256.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk Bornsche Maten, Wijk Singelwonen te Borne. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Fase 2

Nieuwbouwwijk Bornsche Maten, Wijk Singelwonen te Borne. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Fase 2 Nieuwbouwwijk Bornsche Maten, Wijk Singelwonen te Borne Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Fase 2 Nieuwbouwwijk Bornsche Maten, Wijk Singelwonen te Borne Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Fase

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek ligging geluidscontour t.g.v.

Nadere informatie

Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort. akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai

Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort. akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai Kop van het Gildenkwartier te Amersfoort akoestisch onderzoek weg en railverkeerslawaai en industrielawaai

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 6 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 0 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEMEENTE PEEL EN MAAS 146-001 GEMEENTE PEEL EN MAAS Bestemmingsplan Kuukven fase 2 Baarlo Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Mei 2011 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Spoorwachterswoningen Leusderweg 26 en G. Doustraat 43 te Amersfoort. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Spoorwachterswoningen Leusderweg 26 en G. Doustraat 43 te Amersfoort. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Spoorwachterswoningen Leusderweg 26 en G. Doustraat 43 te Amersfoort Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Spoorwachterswoningen Leusderweg 26 en G. Doustraat 43 te Amersfoort Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Dokkum West

Bestemmingsplan Dokkum West Bestemmingsplan Dokkum West wegverkeerslawaai Birdaarderstraatweg Auteur : Gert Baatje Datum : 6 mei 2014 Ons kenmerk : GB/00020/2014/2 Status : Definitief Versie : 01 In opdracht van: Gemeente Dongeradeel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe Adviesbureau VOBRU Opdrachtgever: Bureau Witpaard Govert Flinckstraat 31 8021 ET ZWOLLE Sterk in akoestiek en ruimte Verkeerslawaai Industrielawaai Bouwakoestiek Planologische akoestiek Contactpersoon:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221 Geluidbelasting wegverkeer op woning Kemperbergerweg 221 te Arnhem versie 9 oktober 2012 opdrachtnummer 12-125 datum 9 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur

Nadere informatie

Woningbouwlocatie Deltaterrein te Den Dolder. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Woningbouwlocatie Deltaterrein te Den Dolder. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Woningbouwlocatie Deltaterrein te Den Dolder Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Woningbouwlocatie Deltaterrein te Den Dolder Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Rapportnummer:

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012 Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer R. Peeten Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg.

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Rapportnummer : 12.019.01 Datum : 16 februari 2012 AKOESTISCH RAPPORT Woningen Groenrijk Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Opdrachtgever : Bureau

Nadere informatie

Rapportnummer: P

Rapportnummer: P Rapportnummer: P2012.041-02 Akoestisch onderzoek functiewijziging perceel Horsterweg 239 te Ermelo Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Veluws Ontwerpburo, mevrouw A. Greefhorst de heer V. Lieuw-A-Fa

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Hulshof Architecten B.V. Mevrouw I. Hulshof Postbus 2935 2601 CX DELFT telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de / db geluidscontouren t.g.v.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Akoestisch onderzoek Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Datum: Versie: 1

Datum: Versie: 1 Titel: Kenmerk: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bremweg 15 te Venlo 0092-W-16-A Datum: 20-04-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: ing. Aljan Gal Dhr. H. Eigenbrood Turfstraat 30 5914 XR Venlo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen dsn-230 16 maart 2010 Westeinde 76 & Oosteinde 56-58, Nieuwleusen - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen projectnummer:

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam

Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Projectnummer : VL.1021.RO1 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 november 2010 Auteur : P. Kraaij Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120 AV CONSULTING B.V. NL15 RABO 0307 33 99 20. KvK Gouda 29037057 L Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0958 10 november 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren 2015-3002 12 maart 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk -

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk - Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer t.a.v. de heer U. Buitenhuis Postbus 9200 6800 HA ARNHEM datum 4 april 2017 project BP seweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek seweg 7 uw

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven nr. 170.99065

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert is een akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Koningslust

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Koningslust Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Koningslust Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL»

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Gulperstraat 5 Noorbeek 11/26188/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Gulperstraat 5 Noorbeek 11/26188/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/26188/B/M/JZ M10877.14 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle 10 Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Zwolle ECL Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl Project

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Sint Janstraat 46 te Sprundel 11/26550/B/M/JZ B Triple Adviseurs B.V.

BEREKENING GEVELBELASTING. Sint Janstraat 46 te Sprundel 11/26550/B/M/JZ B Triple Adviseurs B.V. Rapportnummer Dossiernummer 11/26550/B/M/JZ B19856.02 Triple Adviseurs B.V. Adviesbureau voor ruimte, omgeving en milieu. Lindestraat 48 5721 XP Asten T (0493) 690 944 Kerkstraat 2 6095 BE Baexem T (0475)

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessen Allee 58 te Klarenbeek versie 3 september 2012 opdrachtnummer 11-181 datum 3 september 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19C 7005 AP Doetinchem

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Bloemerd te Gemert versie 27 mei 2014 opdrachtnummer 14-077 datum 27 mei 2014 opdrachtgever Bouwbedrijf Raaijmakers Molenstraat 43 5421 KD Gemert auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014

Onderzoek wegverkeersgeluid Weteringshoek, Rossum. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Versie 004 M R002 Datum 27 november 2014 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status definitief Versie 004 Rapport M.2014.0205.03.R002 Datum 27 november 2014 k:\doc\m\2014\020503\m2014020503r002v4_ao.docx 27-11-2014 Onderzoek wegverkeersgeluid

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

Nieuwbouw 24 woningen Kaaplandstraat te Nijmegen; akoestisch onderzoek Wet geluidhinder. Datum 10 mei 2012 Referentie

Nieuwbouw 24 woningen Kaaplandstraat te Nijmegen; akoestisch onderzoek Wet geluidhinder. Datum 10 mei 2012 Referentie Nieuwbouw 24 woningen ; akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Datum 10 mei 2012 Referentie 20120473-03 Referentie 20120473-03 Rapporttitel Nieuwbouw 24 woningen ; akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel

Berekening gevelbelasting. Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel Berekening gevelbelasting Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel Berekening gevelbelasting Teisterbandstraat 33 te Kerkdriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M154996.001/JGO Bouwkundig buro Cees Vogel Adres

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel projectnummer: 1105/079/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens 2 2.2 Gegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder) Burgemeester Aartslaan 34 te Bergeijk

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder) Burgemeester Aartslaan 34 te Bergeijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder) Burgemeester Aartslaan 34 te Bergeijk Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/052/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V.

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai Rondweg 24 te Zwartebroek

Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai Rondweg 24 te Zwartebroek Keizerstraat 76, 7411 HH Deventer - T 0570-65 72 37 - F 0570-65 72 92 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl Rabobank 1254 26 364 - KvK 380 23 372 Akoestisch Onderzoek Verkeerslawaai

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.1270.00.R001 Project 3 Noord, Arnhem Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder

Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Rapportnummer: 1309.R01 Datum 20 juli 2013 Opdrachtgever Legalexion Woning van Heereveldstraat 15b in Weurt Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Berekening gevelbelasting Lindestraat ong. te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek Berekening gevelbelasting Lindestraat ong. te Kerkdriel Akoestisch onderzoek Berekening gevelbelasting Lindestraat ong. te Kerkdriel Akoestisch onderzoek Berekening gevelbelasting Lindestraat ong. te Kerkdriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: P168001.001/JGO

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Gekvoortsestraat 7 te Herveld

Berekening gevelbelasting. Gekvoortsestraat 7 te Herveld Berekening gevelbelasting Gekvoortsestraat 7 te Herveld Berekening gevelbelasting Gekvoortsestraat 7 te Herveld Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M166255.001/JGO Bouwkundig Teken- en adviesburo Van Blijderveen

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen

Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen 2014-3001-1 2 april 2014 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Uitbreiding Camping de Fazant te Ellemeet

Akoestisch Onderzoek Uitbreiding Camping de Fazant te Ellemeet Akoestisch Onderzoek Uitbreiding Camping de Fazant te Ellemeet Akoestisch Onderzoek Uitbreiding Camping de Fazant te Ellemeet Projectnummer : VL.1114.RO1 Revisie : 0 Rapportdatum : 2 september 2011 Auteur

Nadere informatie

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 AKOESTISCH ONDERZOEK Midden Drenthe Bestemmingsplan Beilen Hijkerweg 19 21 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 13 99 125/154 12

Nadere informatie