emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage"

Transcriptie

1 emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage Rotterdam, 10 september 2014 Kennisinstelling Onderzoeksleider Titel Hogeschool Rotterdam (HR) ir. F.G. Rieck, Lector Future Mobility, Kenniscentrum Sustainable Solutions, RDM Campus, HR emobility-lab: Elektrische voertuigen voor en in de Rotterdamse infrastructuur Inhoudsopgave: Blz: 0: Samenvattende inleiding 2 1: Planning, organisatie en financiën 4 2: Onderzoek: Regeneratie 6 3: Onderzoek: Kosten 10 4: Onderzoek: Veiligheid 13 5: Onderzoek: Service 17 6: Onderzoek: Gebruikerservaringen 19 7: Communicatie en disseminatie 21 Bijlage 1: Betrokken onderzoekers, studenten, bedrijven en instellingen 23 Bijlage 2: Bronvermelding 26 Bijlage 3: Verantwoording 28 NB: Financiële rapportage is beschreven in aparte documenten. Leestip: Persoonsnamen zijn in de tekst afgekort, de volledige naam en functie vindt u in Bijlage 1. De in te tekst opgenomen verwijzing naar bronnen [-] vindt u in Bijlage 2 emobility-lab, Eindrapportage 1

2 0. Samenvattende inleiding, Inleiding: De eerste fase van het op 16 november 2009 gestarte emobility-lab onderzoek is vastgelegd in het in het verslag Stand van zaken Midterm: emobility-lab de datum 9 november 2011 [e]. Het oordeel van de reviewcommissie van subsidieverstrekker SIA (Stichting Innovatie Alliantie) was positief: De relatie en samenwerking met de beroepspraktijk: Bijzonder goed De betrokkenheid en het belang voor het onderwijs: Bijzonder goed De onderzoeksresultaten en de kennisvernieuwing: Bijzonder goed De commissie gaf aan dat er uit dit onderzoek nuttige kennis voortkomt en dat er een goede onderzoekspositie verworven is. Geadviseerd werd om meer (internationale) samenwerking met andere kenniscentra na te streven omdat dat de continuïteit van het onderzoek na afloop van de Raak Pro periode ten goede zal komen. De 2 e fase van het praktijkgerichte emobility-lab onderzoek is op 17 november 2013 formeel afgerond. De financiële rapportage inclusief accountantsverklaring is in april en de inhoudelijke rapportage op 3 juli 2014 aan SIA opgestuurd. Op 28 juni kregen we van de SIA programmaleider de volgende feedback: Met groot genoegen heb ik jullie eindrapportage gelezen. Het is een mooi vormgegeven rapportage geworden, maar ook inhoudelijk uiterst interessant. Ik heb ervan genoten en ben inhoudelijk meer dan akkoord met deze afronding. Dit werd gevolgd door een officieel bericht op 4 september 2014: Namens de programmaleider (Willemijn van Gastel) kan ik u meedelen dat de eindrapportage van Project PRO (emobility-lab) is goedgekeurd. Echter daarmee zijn de onderzoeksactiviteiten geenszins gestopt. De vier bij het begin van het project in 2009 door het consortium geprioriteerde onderzoeksthema s; Regeneratie (regeneratief remmen & energie), Kosten, Veiligheid en Service (& onderhoud) zijn nog steeds hoogst actueel en vinden, zij het op een lager pitje, een vervolg in onderzoeksprojecten en onderwijsmodules. Het onderzoek heeft geleid tot resultaten die niet alleen interessant zijn voor het consortium en het onderwijs maar die ook inhoudelijk hebben bijgedragen tot de transitie naar duurzame elektrische mobiliteit. In de tweede fase van het onderzoek heeft de kennisvernieuwing vooral via kennisdeling met het onderwijs en de mobiliteitssector haar vruchten afgeworpen. De consortiumleden van het eerste uur, TU-Delft, Dutch-INCERT, HAN, Fontys, Eneco, Spijkstaal, e-traction en Gemeentewerken Rotterdam zijn tot het eind toe bij het onderzoek betrokken gebleven. Daarnaast zijn de RET, van Gansewinkel, Louwman & Parqui, Qwic Scooter, VDL, Siemens, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de RAI bij het onderzoek betrokken geraakt. De pioniers All Green Vehicles en Formula Zero zijn als bedrijf gestopt maar persoonlijke relaties zijn gebleven. Dit heeft een zich onderscheidend onderzoeksnetwerk en goede positie voor de Hogeschool Rotterdam opgeleverd op het innovatiegebied van elektrische voertuigen (EV). Docenten en studenten die bij de uitvoering maar ook de invulling van het onderzoek betrokken waren zijn de basis geweest voor dit succes. Voor de opleidingen Autotechniek, Elektrotechniek, Industrieelontwerpen, Logistiek, Bedrijfseconomie en Marketing zijn het thema en de kennisaspecten van e- Mobility een marktgestuurd onderwerp voor projecten of zelfs zoals in het geval bij Autotechniek een onderdeel van het curriculum geworden. Marktontwikkeling: Opvallend is dat in 2009 de markt voor elektrische voertuigen nog vrijwel niet bestond en dat anno 2014 Nederland met meer dan elektrische voertuigen op de weg samen met California [18] en Noorwegen [34] een koploper is geworden. Dit hadden wij bij aanvang van het emobility-lab niet verwacht. Dankzij de nauwe betrokkenheid van ons onderzoek met de innovatieve praktijk werden we ons wel meer en meer bewust dat EV een game changer zou worden in Automotive Mobiliteit. Op alle vier onderzoeksthema s bleken de verschillende onderzochte voertuigen in de Rotterdamse infrastructuur in potentie superieur aan met brandstofmotor aangedreven voorgangers. Het werd duidelijk en is ook door ons uitgedragen dat er significantie energetische-, kostentechnische-, veiligheids- en instandhoudingsvoordelen te behalen zijn in stedelijke omgeving (Urban EV s). Dat was zeer goed nieuws omdat de noodzaak voor verbetering van luchtkwaliteit en leefbaarheid in onze steden is toegenomen en elektrificatie van het wegvervoer daar dus in de praktijk een concrete oplossing voor biedt. Omdat de Hogeschool Rotterdam dankzij resultaten uit het emobility-lab deze inzichten als één van de eerste naar buiten kon brengen worden we nu gezien als een goed pleitbezorger en adviseur. Het is niet voor niets dat de HR inmiddels het voorzitterschap van Dutch-INCERT vervult en Nederland namens ministerie EI&M vertegenwoordigd bij AVERE in Brussel. Ook de internationale marktcontacten zoals met USA Coast2Coast EV [33] en Noorwegen ELBIL [34] zijn hieruit voortgekomen. Tweede fase onderzoek: De continuering van het onderzoek in fase 2 heeft zich vooral gericht op het verdiepen, borgen en verspreidden van kennis die voortkomt uit de vier geprioriteerde onderzoeksthema s Regeneratie, Kosten, Veiligheid en Service. RET, Qwic en Louwman Parqui (Toyota) zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep. Het voertuiggamma voor onderzoek naar remenergie is uitgebreid met de Lexus CT200h en ook kleine EV s zoals de Spyk-e van Spijkstaal en het zware containervervoer in de Rotterdamse haven is opgenomen in het programma. Programmatisch is het onderzoek op de vier thema s daardoor verder verdiept maar ook qua toepassing verbreed. Tijdens de stuurgroep in september 2011 is besloten het aanvullende onderzoek naar concrete gebruikerservaring van Early Adopters te starten. Dit heeft door de snelle ontwikkeling meer de vorm gekregen van een dialoog op feiten met de overheid en de branche. Zo is een onderzoek voor de RAI gestart naar de informatie die nodig om potentiele privékopers van EV s goed voor te lichten [30, 32]. Hiervoor vormt de gebruikerservaring uit de zakelijke markt een goede praktijkgerichte basis. emobility-lab zal in dit kader emobility-lab, Eindrapportage 2

3 blijven samenwerken met Dutch-INCERT (kennisplatform geleid door de TU Delft) en ept-lab (Raak Pro van de HAN) en streeft naar meer samenwerking met onder andere, Fontys, Automotive Centre of Expertise (ACE), HvA, Automotive.nl, TNO, University California DAVIS (UCD) en de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). De specifieke onderzoeksresultaten van de thema s Regeneratie, Kosten, Veiligheid, Service en Gebruikerservaringen worden verder in de paragrafen 2 t/m 6 besproken. Onderzoeksdocent ir. Erik de Lange van Industrieel Productontwerpen heeft in 2011 in een aanvullende opdracht van het Lectoraat Future Mobility een conceptstudie gedaan naar lichtgewicht elektrische stadsbussen. Uit deze studie is een uitvinding voortgekomen betreffende een lichtgewicht wielophanging voor een sturend wiel van een voertuig geschikt voor in-wheel elektromotoren. Na vertrouwelijk overleg met deskundigen, bussenbouwer VDL en e-traction, is in juni 2012 een patentaanvraag met nummer PA2332NL00 ingediend waarop in 2013 een Europees octrooi is verleend [r]. Vanwege het praktische en essentiële belang van lichtgewichtontwerpen voor de energiezuinigheid van elektrische voertuigen is besloten is om de studie te vervolgen en prof. Fred van Keulen van de TU-Delft te betrekken. In het kader van de samenwerking met de HAN is door onderzoeksdocent ir. Jan Uwland sinds september 2012 gewerkt aan de ontwikkeling van een veiligheidshandboek voor het Raak Pro Electric Power Train project. Het werk heeft eind 2013 geresulteerd in een praktisch bruikbaar handboek dat met name het MKB ondersteunt bij de implementatie van de nieuwe veiligheidsnorm ISO26262 ten aanzien van productontwikkelingen gerelateerd aan elektrische aandrijflijnen. In het handboek is implementatie van het PLUTO project van de HAN als voorbeeld opgenomen. Flankerend aan het emobility-lab onderzoek is in september 2011 de nieuwe minor+ gestart met de projecten C mm n Cargo [22] en e-scooter [19]. Deze op innovatie gerichte studentenprojecten worden uitgevoerd door studenten van diverse opleidingen en worden ondersteund door de lectoraten Future Mobility, Economie en Logistiek. Het C mm n Cargo project richt zich op de verduurzaming van het goederenvervoer in de Rotterdamse haven en heeft inmiddels geleidt tot een strategische samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijfsorganisatie Deltalinqs op respectievelijk elektrificatie van het container transport en toepassing van waterstof-elektrische voertuigen. Het e-scooter project heeft geleidt tot de leer-werkbedrijf Elektrische Scooterfabriek (ESFA) voor de productie van elektrische scooters op RDM Campus. Deze projecten hebben concrete nieuwe onderzoeksvragen voor de 2 e fase en vervolg van emobility- Lab opgeleverd. Communicatie en Disseminatie: In fase 2 is naast het onderzoeksvervolg veel nadruk gelegd op disseminatie van kennis. Toepassing van de kennis in het curriculum van het onderwijs en in studenten-innovatieprojecten zoals Shell Eco-Marathon (Team Phidippides), Siemens ESCBO (Electric Sports Car Build-Off) en ESFA (Elektrische scooter fabriek op de RDM Campus) is daarbij nagestreefd en in het geval van ESCBO zelfs volledig geïntegreerd. De website is onderdeel geworden van een in het kader van RDM Campus op te zetten Community of Practice Future Mobiliy. Deze Community biedt een open source informatiedeling en het werkplatform tussen onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven en overheid. Vanwege voortslepende problemen met de overgang naar het IT systeem Confluence is deze echter nog niet volledig klaar en actueel. De YouTube video Future Mobility https://www.youtube.com/watch?v=uf5sdbxv49i&feature=youtu.be [q] geeft het emobility-lab onderzoek op bondige wijze weer. In mei 2012 zijn Frank Rieck en Roeland Hogt van het onderzoeksteam naar Los Angeles afgereisd om deel te nemen aan het Electric Vehicle Symposium (EVS26) en meer internationale contacten te leggen. Aansluitend aan de EVS is deelgenomen aan een handelsmissie naar EV bedrijven en onderzoeksinstelling in Californië en Detroit Michigan [18]. Hierbij is direct contact ontstaan met toonaangevende EV bedrijven zoals Tesla, Coulomb laadpalen, Zero Motorcycles en Ford. Ook ontmoette we kennispartners zoals de befaamde Andrew Frank (geestelijk vader van de Toyota Prius) en David Cole oprichter van het Centre of Automotive Research en presenteren we ons bij de University California DAVIS, de University of LA (UCLA) en Michigan Academy for Green Mobility Alliance (MAGNA). 5 oktober 2012 was Frank Rieck gastspreker tijdens de Green Aruba week, hij presenteerde daar voor het eerst E-Mobility, Beyond Fiction [f], een kennisoverzicht gebaseerd op de emobility-lab resultaten. Tijdens het European Electric Vehicle Congress 19 tot 22 november 2012 te Brussel zijn drie papers in postersessie gepresenteerd [d,g,h]. De laatste resultaten betreffende Regeneratie, Veiligheid en Kosten zijn gepresenteerd tijdens het KiviNiria Jaarcongres op 6 november 2013 te Eindhoven en de EVS27 op 19 november 2013 te Barcelona [i,m,n]. Op de EVS27 heeft Frank Rieck bovendien een van de parallelsessies over Service & New Bussines Models voorgezeten. Daarna zijn er nog verschillende presentaties geweest waar emobilty-lab niet het onderwerp was maar wel de algemene kennis ervan wel werd overgedragen. Voorbeelden zijn de NEMS/e-Busz presentatie tijdens de Clean Fleets bijeenkomst op 12 december 2013 te Bremen [o] en de door Dutch-INCERT georganiseerde en samen met Spijkstaal verzorgde Masterclass EV op 12 maart te Nootdorp [p]. Vanwege succes zullen beide activiteiten nog herhaald worden. De meest recente studiereis was naar Olso, Noorwegen op 4 en 5 juli 2014 [34]. Naast deze externe presentaties zijn er talloze interne presentaties en modules in het onderwijs verzorgd. emobility-lab, Eindrapportage 3

4 1. Planning, organisatie en financiën: Planning: De continuering van het onderzoek in fase 2 heeft zich vooral gericht op het verdiepen en borgen van kennis die voortkomt uit de vier geprioriteerde onderzoeksthema s van Fase 1: Regeneratie, Kosten, Veiligheid en Service. Dit is ook zo voorzien in de originele planning omdat twee jaar voor een dergelijk nieuwe kennisontwikkeling te kort is, zie figuur 1. Zonder de verdieping en borging kan het onderzoek ook niet beklijven en omgezet worden in goed onderwijs en goede ontwerpregels. Het praktijk en ontwerpgerichte onderzoek volgt een min of meer concentrisch proces zoals in figuur 2. Uiteraard kreeg de implementatie van de kennis in onderwijs en beroepspraktijk in fase 2 veel tijd en aandacht. Figuur 1: Planning Figuur 2: Concentrisch verloop onderzoeksproject Hieronder is het concentrisch verloop van een onderzoeksproject schematisch weergegeven: Probleemstelling <> Kenniscontract Onderzoeksvraag > Verkennend Marktonderzoek -Planning <>Goedkeuring -Analysefase -Synthesefase -Rapportage >(tussen)resultaat <>Beslissing go/ no go Herziene vraagstelling > Verdiepend Onderzoek (indien iteratief x maal): -Planning <>Goedkeuring -Analyse -Synthese -Rapportage >Resultaat <>Beslissing go/ no go Eindrapportage / evaluatie > Implementatie Of schematisch weergegeven: Verkennend Marktonderzoek Disseminatie Verdiepend Onderzoek Implementatie Onderwijs & Beroepspraktijk emobility-lab, Eindrapportage 4

5 Organisatie: De vier geprioriteerde onderzoeksthema s Regeneratie (regeneratief remmen & energie), Kosten, Veiligheid en Service (& onderhoud) zijn in 2010 gestart en volgens planning in fase 2 voortgezet. Er zijn zoals gepland verschillende elektrische voertuigen die in de Rotterdamse infrastructuur rijden onderwerp van onderzoek geweest. Te weten: Spijkstaal Parkshuttle van Connexxion, Ecotruck 7500 vuilniswagen in gebruik bij van Gansewinkel, de e-busz gebouwd door e-traction en in gebruik bij de RET, de AGV Connect bestelauto en in gebruik bij Eneco, de Qwic e-scooter gebouwd door de ESFA op RDM Campus, de Lexus CT200h die beschikbaar is gesteld door Louwman & Parqui en de Think leenauto van de Hogeschool zelf. Deze voertuigen zijn zoveel mogelijk op alle vier onderzoeksthema s onderzocht. Daarnaast is in fase 2 de Total Cost of Ownership en Businesscase onderzocht voor elektrische leenauto s zoals de Spijkstaal Spyke-e, elektrische taxi s en hybride elektrische havenvoertuigen. Hierdoor is in de tijd een herhaaldelijk in de praktijk gevalideerde kennisbasis ontstaan die toepasbaar is voor een zo breed mogelijke productdiversiteit. Bij alle onderzoeken is zowel de fabrikant als de gebruiker betrokken geweest. We hebben ons in eerste instantie gericht op elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik. Samen met de RAI is in 2013 echter ook een onderzoek gestart ten behoeve van de voorlichting van particuliere geïnteresseerden in elektrisch rijden. Dit onderzoek is gebaseerd op de gebruikerservaringen van de zakelijke Early Adopters. Het resultaat Aankoopargumenten elektrisch autorijden [30] wordt inmiddels verwelkomd door rijksoverheid, RVO/Formule e-team om het privébezit van EV s te stimuleren. Financiën: Omdat het een (gesubsidieerd) onderzoeksproject betreft is het van cruciaal belang om de kosten en de tijd goed te registreren. Aanvankelijk was dit veel handwerk dankzij vernieuwing bij financiën/accountancy is emobility-lab uiteindelijk onderdeel geworden van een geautomatiseerde projectregistratie. De kosten en tijd zijn zoveel mogelijk per kwartaal gedeclareerd. Wij hebben ernaar gestreefd om het vierjarige emobility-lab onderzoek budgetneutraal uit te voeren, dat wil zeggen het totaal van de originele begroting blijft ongewijzigd. De begrootte 50/50 verdeling tussen Fase 1 en 2 is vrijwel gerealiseerd. Het restant van de subsidie voor Fase 2 blijft met gelijk en we hebben inderdaad circa aan contractopdrachten uitgevoerd met name voor Dutch-INCERT en e-traction. In Fase 2 is relatief meer dan in Fase 1 uitgegeven aan de implementatieplannen beroepspraktijk en onderwijspraktijk. De totale kosten van het 4 jarige onderzoek waren geraamd op ruim 1,3 mln en zijn waargemaakt. Het restant van Fase 1 is overgeheveld naar Fase 2 waardoor het totale onderzoeksbudget over de looptijd van 4 jaar gelijk bleef. De beoogde cofinanciering van in Fase 2 bestond voornamelijk uit bijdrage in studentenuren, uren van het eigen lectoraat, In Kind bijdragen van de consortiumleden, directe kosten van het mobiliteitslab op RDM en opbrengsten uit opdrachten van derden. emobility-lab, Eindrapportage 5

6 2. Onderzoek Regeneratie (onderzoeksleiders Eelco Rietveld / Henk Righolt / Frank Rieck): Inleiding: Regeneratief remmen is een essentieel voordeel van elektrisch rijden in de stad, echter er is nog een groot verschil tussen wat theoretisch mogelijk is en wat in de praktijk gerealiseerd wordt. Het efficiëntie voordeel van regeneratief remmen is onderzocht aan de hand van zoveel mogelijk realistische omstandigheden, dat wil zeggen op de (openbare) weg tijdens dagelijks gebruik onder wisselende condities en op een speciaal ingerichte vermogensbank. Analyses moeten aantonen hoe effectief de terugwinning van energie is ten opzicht van het totale verbruik en ten opzichte van het energiebesparingspotentieel. Gaandeweg is ook de afhankelijkheid van de gehele energieketen en het algehele energiemanagement als belangrijk element binnen dit onderzoeksthema meegenomen. Betreft dat laatste is met name gemeten en gerekend aan het verbruik van de elektrische tractie (Battery to Wheel), de verwarming/koeling en het effect van lichtgewicht bij stadsbussen. De paper Using regenerative braking a must for environment die op de EEVC 2012 als poster gepresenteerd is heeft in geactualiseerde vorm een follow-up krijgen op de EVS 27 [l] en het Kivi Niria jaarcongres in 2013 (zie poster op blz. 9 en blz. 10). Resultaten Regeneratie: Dankzij emobility-lab is praktijkinzicht ontstaan over de terugwinning van remenergie van enkele elektrische voertuigen in stadstoepassingen. Uit analyse van de ritprofielen blijkt dat bij een typisch stadsvoertuig zoals een bus en vuilniswagen de energie die nodig is bij veelvuldig remmen in totaal ruim 50% van de hoeveelheid is die nog is voor de aandrijving [b]. Bij ritten buiten de stad waarbij minder geremd wordt ligt dit verhoudingsgewijs veel lager. Afgezien van de voertuig specifieke lucht en rolweerstand is een deel van deze remenergie terug te winnen. Het praktische maximum ligt bij circa 40% van de energie die nodig is om voor te bewegen. Normaal wordt deze energie vernietigd in de mechanische remmen. Bij elektrische voertuigen kan op de elektromotor geremd worden, deze werkt dan als dynamo en wekt stroom op. Houdt men rekening met rendementsverlies dan zal in de praktijk een hoeveelheid remenergie die terug te winnen is circa 35% zijn vergeleken met de energie die nodig om te rijden. In drie vier verschillende voertuigen is deze energie in de praktijk gemeten. Bij de in 2010 en 2011 geteste voertuigen, het Parkshuttle busje en de Ecotruck vuilniswagen kwamen al boven de 20% [b], terwijl de laatste metingen met de e-busz tijdens de de RET dienst in 2012 al 28% relatieve remenergie opleverde [5]. De recent door VDL gebouwde Citea Electric stadsbus leverde het afremmen tijdens een vereenvoudigde SORT cyclus zelfs ruim boven de 30% op [35]. Men mag concluderen dat terugwinning van remenergie voor stadsvoertuigen dus een zeer significantie besparingsfactor is. Daarnaast is gebleken dat chauffeurs veel waardering hebben voor het feit dat ze bij normaal afremmen het rempedaal niet meer hoeven te bedienen. Dit door Tesla zo genoemde one pedal drive heeft zich ontwikkeld als een uniek bedieningscomfort van elektrische auto s. Uit test op een afgesloten circuit, op de RDM Campus vermogensbanken door middel van simulatie is gebleken dat dezelfde terugwinning van energie gerealiseerd wordt met personenauto s [25]. De hoeveelheid energie die tijdens het afremmen teruggewonnen kan worden hangt sterk al van de instelling van de elektronica in het voertuig en van het vermogen van de elektromotor. Zo is bij de e-busz de maximale regeneratieve stroomsterkte in de loop der tijd verhoogd van 80 ampère naar circa 240 ampère (NB: bij 400 volt is dat 32 respectievelijk 96 kw remvermogen). En tijdens de circuittests bleek dat de hybride Lexus CT200h door zijn relatief kleine hulp -elektromotor van 60 kw veel minder energie kan terugwinnen dan de Chevrolet Volt met een vol elektrische 110 kw tractiemotor. Conclusie, hoe krachtiger de elektromotor hoe beter deze in staat is regeneratief te remmen, mits de controller en de accu van het voertuig dit toelaat. In tegenstelling tot wat voor het onderzoek werd aangenomen bleek de opnamecapaciteit van de accu s niet de meest beperkende factor. Zelfs de Lexus CT200h met een zeer kleine accucapaciteit van 1,3 kwh blijkt in staat gemiddeld 5kW en kortstondig 25kW remvermogen op te slaan. Voor insiders dat is 4 tot 19C (verhouding vermogen ten opzichte van capaciteit {kw/kwh}). Op een goede levensduur te bereiken is de accu meestal maatgevender voor het maximum gespecificeerde vermogen van de elektrische voertuig dan de elektromotor. Dit maximum vermogen is doorgaans ruim hoger dan een praktisch bruikbaar regeneratief remvermogen. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen als alle vier de wielen onafhankelijk elektrisch aangedreven worden en het door de wetgever is toegestaan om zonder mechanische remmen te rijden. Met dit in het achterhoofd is verder onderzoek gewenst. Resultaten Ketenanalyse: In de Dutch-INCERT verkenning elektrisch rijden deel 1 uit 2010 zijn in het hoofdstuk veiligheid en milieu de state of the art kennis van de verschillende milieuaspecten ten aanzien van CO2 emissies, alternatieven voor energiecentrales, energierendement, verbruiks- en accu-tests, luchtkwaliteit en geluidsoverlast, recycling en materiaalgebruik beschreven [a]. De opdracht aan het emobility-lab is doormiddel een Delphi onderzoek waarbij 23 Nederlandse specialisten zijn geraadpleegd uitgevoerd. Er zijn in het kader van emobility-lab doormiddel van verschillende analyses significante mogelijkheden tot energiebesparing vastgesteld ook over de hele gehele levensduur en energieketen [8]. Uit Life Cycle Analyse (LCA) blijkt dat ten opzichte van de voertuigen met verbrandingsmotoren het succes van de elektrische voertuigen vooral afhangt van de extra belasting van de accuproductie versus de winst van het elektrisch rijden. In het geval van de Spijkstaal Ecotruck vuilniswagen bleek deze balans zowel energie- als milieutechnisch positief te zijn. Daardoor is de LCA van de Ecotruck gunstiger dan van de klassieke vuilniswagen. Ook een literatuurstudie en waarop gebaseerde energieketenanalyse resulteerde in positieve resultaten voor elektrisch vervoer in een stedelijke omgeving [6]. In emobility-lab, Eindrapportage 6

7 termen van totale energie-efficiency bleek zelfs in het slechts denkbare scenario dat elektrische auto s (EV) op door kolencentrales opgewekte centrales zouden rijden al beter te zijn dan gelijksoortige voertuigen met Internal Combustion Engine (ICE). Het nuttige rendement ten opzichte van de energiebron is dan gemiddeld 18% voor EV s versus gemiddeld 14% voor ICE s. Bij stroomopwekking met groen energiecertificaat loopt het nuttige rendement voor EV s op tot waarden tussen 25% en 57%. Dat is een significant meer dan het maximum van 18% dat bij ICE voertuigen haalbaar is [6]. Elektrificatie van het wegvervoer in stedelijke gebieden zoals Rotterdam en de randstad leidt in tegenstelling tot wat in meer generieke vergelijking wordt beweerd significantie besparing van grondstoffen voor energie en levert grote milieuwinst op. Daarbij moet men zich realiseren dat elektrisch rijden nog niet voor alle automobiliteit geschikt is (vooral als het gaat om lange afstanden bij hoge snelheden) maar dat aan de andere kant de accutechnologie qua energie- en milieuprestatie nog sterk in ontwikkeling is en de energieketen voor fossiel langzaam onrendabeler wordt terwijl de energieketen voor stoomopwekking snel verduurzaamt. De toekomstkansen voor grootschalige elektrische mobiliteit zijn daarom bijzonder gunstig [l]. Daarvan moet met name het Automotive onderwijs zich volledig bewust zijn, daar zij de professionals voor de toekomst opleiden. Vervolg: Het praktijkgerichte onderzoek blijkt als publiek toegankelijke kennisbron uniek te zijn en leidt tot verdere samenwerking met andere kennisinstellingen. Het emobility-lab heeft gezien de positieve reacties uit het beroepspraktijk met dit Regeneratie-onderzoek belangrijk pionierswerk verricht. Het consolideren van deze kennis is in het vervolg van belang omdat het nu slechts nog een beperkt aantal metingen betreft. Deze moeten met meer veldtests geverifieerd worden, ook op andere voertuigen en op de vermogensbank. Daarnaast is er behoefte aan praktijkonderzoek naar de efficiency van de motoren met controller (weer te geven in bijvoorbeeld kenvelden voor aandrijving & regeneratief remmen) en het algehele energiemanagement in laadinfra en voertuig inclusief verwarming en koeling. Samenwerking met het systeemonderzoek dat uitgevoerd wordt Raak Pro ept-lab van de HAN speelt hierbij een rol. Laatste stelt toekomstige systeemontwerpers in staat om via computersimulatie de beste configuratie te vinden voor maximale energieterugwinning voor regeneratief remmen in een elektrisch voertuig. De doelstelling in het komende jaren is om metingen aan EV s op de rollenbank te integreren in het onderwijs zodat alle studenten van autotechniek dit in de opleiding als basisvaardigheid meekrijgen. In samenspraak met de opleiding betreft dit een koppel-toerental kromme en de efficiëntie van regeneratief remmen. Nog in discussie is of de opleiding Elektrotechniek of andere kenniscentra betrokken kunnen worden om een bijdrage te leveren in de aansturing en bepaling van koppel-toerental krommen van diverse motortypen (permanent magneetmotoren en/of reluctantiemotoren c.q. inductiemotoren). Omdat het vrijwel onmogelijk is om de zware voertuigen in het lab te testen, zal in eerste instantie een elektrische of hybride personenauto gebruikt worden. Betreffende het energiegebruik blijkt de cabineverwarming in de winter een desastreus gevolg voor de range van EV s te hebben. Onderzocht zal worden in hoeverre het vervolg van emobility-lab hier een bijdrage kan leveren. Het betreft hier zowel busvervoer als personenwagens met elk hun eigen problematiek. Praktijkmetingen zullen gebruikt worden om een eenvoudig te hanteren simulatiemodel te testen. Flankerend aan het emobility-lab heeft onderzoeksdocent ir. Erik de Lange van Industrieel Productontwerpen heeft in opdracht van het Lectoraat Future Mobility een conceptstudie gedaan naar lichtgewicht elektrische stadsbussen. Uit deze studie is een mogelijke uitvinding voortgekomen van een lichtgewicht wielophanging voor een sturend wiel van een voertuig geschikt voor in-wheel elektromotoren. Na vertrouwelijk overleg met deskundigen, bussenbouwer VDL en e-traction is in juni 2012 een Europese patentaanvraag met nummer PA2332NL00 ingediend en toegekend [r]. Vanwege het praktische en essentiële belang van lichtgewicht ontwerpen voor de energiezuinigheid van elektrische voertuigen is besloten is om de studie zo mogelijk als een promotieonderzoek te vervolgen. De mogelijke promotor met is Prof. Fred van Keulen van de TU-Delft. emobility-lab, Eindrapportage 7

8 emobility-lab, Eindrapportage 8

9 emobility-lab, Eindrapportage 9

10 3. Onderzoek Kosten (onderzoeksleiders Jan van de Velde / Frank Rieck): Inleiding: Elektrische voertuigen hebben een heel ander kostenopbouw dan de conventionele voertuigen met een Internal Combustion Engine (ICE). Daardoor is het economische voordeel voor de gebruiker niet direct duidelijk en moeilijk te communiceren. Het succes van innovaties zoals emobility wordt uiteindelijk bepaald door de mate van verkoop ervan. Die verkoop is niet alleen afhankelijk van de aanschafprijs. Alle kosten moeten in beschouwing worden genomen. Bij Business to Business (B2B) gaat het namelijk om de Total Costs of Ownership (TCO), waarin ook wordt gerekend met onderhoud, energiekosten, tussentijdse vervanging, afschrijving en financieringskosten. Een reële praktische vergelijking is slechts mogelijk indien elektrische voertuigen als bedrijfsmiddelen om een functie te vervullen worden vergeleken met diesel of benzine aangedreven voertuigen om diezelfde functie te vervullen. Dit kan heel goed worden uitgevoerd met behulp van de Functionele Eenheid (FE). Een voorbeeld van zo n FE is: Gedurende 10 jaren in de binnenstad van Rotterdam 30 ton bedrijfsafval per week ophalen. Bovendien is er een afgeleid kostenmodel ontstaan waarin leaseprijzen zijn verwerkt. We baseerden ons aanvankelijk met name op gegevens van van Gansewinkel, ROTEB-lease en RET. De ROTEB is de belangrijkste lessor aan Gemeentelijke- een aanverwante diensten in Rotterdam. In 2013 zijn ook voor kleinere voertuigen zoals de Spyk-e of iq EV en de Qwic scooter specifieke business cases uitgewerkt [19]. Daarnaast is er voor het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs een verkennende studie gedaan naar de potentiele toepassing van elektrische en waterstof-elektrische voertuigen in de haven [25]. De praktijkgegevens van EV s zijn zoveel mogelijk in de Rotterdamse realiteit door HR-studenten verzameld. Het gaat met name om dagelijkse ritcycli en de verbruikscijfers in kwh/km. Zij hebben op grond van de gemeten waarden gezocht naar mogelijkheden tot verbetering. Vanuit onze praktijkervaringen zijn we met de fabrikanten, vlooteigenaren en concessieverleners in discussie gegaan over de mogelijkheden tot optimalisatie. De paper Insight in the actual cost of Electric Transport [n] die op de EEVC 2012 als poster gepresenteerd is heeft in geactualiseerde vorm een follow-up gekregen in november 2013 op het Kivi-Niria jaarcongres en het internationale EVS 27 (zie poster op blz. 13). Resultaten Kosten Dankzij emobility-lab ontstond een toenemend inzicht in de kosten van een aantal B2B-toepassingen. Er werden ook praktische kostenbesparingsstrategieën gevonden; plan het gebruik zo dat zoveel mogelijk volledig elektrisch wordt en voorkom de inzet van een range-extender bij hybride voertuigen, streef naar optimale klimaatbeheersing in de cabine en gebruik geen accupakket dat groter is dan functioneel nodig. De optimale klimaatbeheersing in de cabine is nader onderzocht. Voorverwarmen of -koelen is cruciaal om energie en kosten te sparen en is bovendien comfortabel. Het kostenmodel is gaandeweg geactualiseerd en verfijnd. De analyses zijn uitbreiding naar andere categorieën van voertuigen. Naast vuilniswagens en stadsbussen is in 2013 ook het gebruik elektrische stadsauto s, taxi s en scooters onder de loop genomen. Het escooters010 project was noodzakelijk om de door de Wethouder van Rotterdam in 2014 geëiste vervanging van alle benzinescooters door escooters te onderbouwen en te stimuleren [19]. Voor de elektrische stadsbus, vuilniswagen en taxi blijkt goed geplande toepassing ondanks de nu nog hogere aanschafkosten economisch te lonen [35, 7, 26]. Het TCO model voor de stadsbus is onder de vlag van Dutch-INCERT voor de stichting Zero Emissie Bus en met hulp van ING en Twijnstra Gudde in 2012 uitgewerkt tot een TCO model dat gebruik kan worden bij duurzame concessieverlening. In het vervolgonderzoek hebben actualisering, onderbouwing en een verdere verfijning en integratie van het operationele en milieukostenmodel voorop gestaan. Milieukosten kunnen meegenomen worden maar slechts als deze tot tastbare kostenposten voor fabrikanten en gebruikers leiden. Bijvoorbeeld: Fijnstof en geluidsoverlast zijn actuele binnenstedelijke problemen die als kostenpost kwantificeerbaar te maken zijn. Bij voorkeur is het werk uitgevoerd door studenten (en docenten) die aan de minor meededen en afstudeerders. Uiteindelijk is een algemeen bruikbaar beslismodel ontwikkeld dat inzichtelijk maakt waar en waarom emobility als innovatie een economisch succes kan zijn. Recentelijk heeft de TCO systematiek als basis gediend een studie naar de aankoopargumenten elektrisch rijden voor particuliere rijders [30]. Daaruit blijkt dat de vol elektrische personenauto mist men kan leven met een bepekte actieradius wel degelijk kan concurreren met de benzineauto en de plug-in hybride sowieso zal lonen voor de veelrijder die anders een diesel zou kiezen. Met de aangekondigde komst van meer elektrische auto s en dus meer concurrentie zal aanschaf ook voor de privé bezitters gaan lonen. Dat is belangrijk voor een brede maatschappelijke acceptatie van elektrisch rijden en het maximaliseren van de milieuwinst. Met name de zeer zwaar ingezette belastingvoordelen voor de zakelijke rijder heeft een Nederland in 2013 in een koploperspositie gebracht op het gebied van het aantal EV s op de weg maar heeft ook een sfeer gecreëerd dat doorbraak slechts met subsidie te bereiken is. Volgens de TCO berekeningen is dat niet in alle gevallen waar. Vooral nuts en bedrijfsvoertuigen en particulieren die relatief veel elektrische kilometers rijden loont het nu al. Het grote aantal EV s dat over een paar jaar uit de lease op de tweedehands markt komt en een zeer goed ontwikkelde laadinfrastructuur zal de marktpenetratie kunnen versterken. Bovendien blijkt Nederland een aantrekkelijk land voor investering in elektrische mobiliteit. Niet voor niets leiden BYD en Tesla hun Europese operaties al vanuit Nederland. Ook Nederlandse en aan ons onderzoeksnetwerk emobility-lab, Eindrapportage 10

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

vitale haven Gerealiseerde projecten op RDM Campus Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen én bedrijven

vitale haven Gerealiseerde projecten op RDM Campus Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen én bedrijven nummer 01 Januari 2011 1ste jaargang www.rdmcampus.nl Innovatie cruciaal voor vitale haven Made @ RDM Gerealiseerde projecten op RDM Campus Maintenance Toekomstig personeel wordt opgeleid door opleidingen

Nadere informatie

Uitvinders in Nederland

Uitvinders in Nederland Uitvinders in Nederland Jeroen de Jong Zoetermeer, april 2011 ISBN: A201105 Bestelnummer: 978-90-371-1025-8 Prijs: 50,- Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie