Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)"

Transcriptie

1 Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht in het gebiedmarkt dat wordt uitgevoerd door SafelinQ. Informatie over netwerkdekking Nadat een mobiele netwerkexploitant is gekozen die samen met de SafelinQ service zal worden gebruikt. SafelinQ zal, hierbij ondersteund door DE KLANT, de kwaliteit en bereikbaarheid van het GPRS-netwerk controleren. SafelinQ is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit GPRS-netwerk, maar zal er zoveel mogelijk naar streven dat het SafelinQ-systeem in combinatie met het beschikbare GPRS-netwerk optimaal presteert. De service bestaat uit de volgende functies 1) Zoeken & vinden Tijdens het gebruik van de zoek-en vindfunctionaliteit heeft de toezichthouder de mogelijkheid om het apparaat real time te detecteren. De locatie die wordt aangeboden door het systeem, wordt weergegeven op een kaart of via een tekstbericht (afhankelijk van de interface). De nauwkeurigheid van de locatie is ca meter. Wanneer het apparaat zich binnen bevindt, in hoog gelegen gebied of buiten de netwerkdekking, kan er mogelijk geen real time detectie worden uitgevoerd, of kan de nauwkeurigheid variëren. Indien een dergelijke Real Time Trace (RTT) niet kan worden uitgevoerd, wordt de laatst beschikbare locatie doorgegeven aan de gebruiker (m.b.v. mobiele route-informatie), 2) Mobiele route Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om een configuratie uit te voeren waarmee het apparaat automatisch om de 10 minuten wordt gedetecteerd. De maximale periode voor deze service is 24 uur per dag (servicetijd). De ontvangen locatie wordt verzonden en opgeslagen in de server gedurende maximaal 30 dagen (tenzij anders overeengekomen). 3) Waarschuwing veiligheidszone Iedere gebruiker is in staat om maximaal 4 veiligheidszones te programmeren met behulp van geofencing-technologie. De minimumstraal van een veiligheidszone is 250 meter. Wanneer de gebruiker de veiligheidszone verlaat, zal het systeem de toezichthouder op de eerste mobiele routelocatie die is aangegeven achtereenvolgens maximaal 3 keer waarschuwen door middel van een tekstbericht. Waarschuwing plus huidige locatie aangeven. Als het kind niet een van de veiligheidszones betreedt gedurende deze 3 keer, wordt de waarschuwingsfunctie voor de veiligheidszone automatisch uitgeschakeld voor de rest van de dag. 4) Voorgeprogrammeerde nummers opvragen De toezichthouder heeft de mogelijkheid om 4 verschillende nummers te programmeren onder de knoppen 1, 2, 3 en 4. Wanneer hij op 1 van deze knoppen drukt, wordt de telefoon naar dat nummer doorgeschakeld. 5) Veiligheidsknop De veiligheidsknop is geconfigureerd om bij activering contact te maken met een reeks telefoonnummers. Afhankelijk van de wens van DE KLANT kunnen via de veiligheidsknop nummers worden opgevraagd die zijn geprogrammeerd onder knopnummer 1 & 2 en, indien er niemand antwoordt, doorverbinden naar een speciaal noodnummer. 6) Automatische antwoordfunctie Als een van de personen die geregistreerd is onder nummer 1 of 2 het apparaat oproept en deze oproep niet wordt beantwoord, accepteert de telefoon de oproep automatisch en wordt de persoon doorverbonden met het apparaat. 7) Service-instellingen Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonlijke service-instellingen uit te voeren. Inclusief het gebruik van mobiele route en waarschuwing veiligheidszone. Deze functies kunnen ook tijdelijk worden uitgeschakeld (bijv. voor vakanties). De gebruiker heeft tevens de mogelijkheid om het apparaat zelf opnieuw te starten en een geschikte netwerkexploitant te selecteren. 8) Waarschuwing levensduur batterijen Als de levensduur van de batterijen een kritiek niveau nadert, ontvangt de toezichthouder een tekstbericht, waarin hij gewaarschuwd wordt dat de telefoon moet worden opgeladen.

2 Interfaces De volgende interfaces zijn gereed Web (internet) Gebruikers hebben volledig toegang via een veilige (SSL) website met gebruikmaking van een persoonlijke ID en een wachtwoord. Deze site is standaard beschikbaar in het Nederlands en op aanvraag in andere talen. Tevens zal de website alle boven beschreven functies omvatten. In het onderstaande worden de reactietijden omschreven. Ernst Voorbeeld Reactietijd Aanwijzing Minder belangrijk, tweak, tekst, triviaal of kenmerk Belangrijk Crash / Blokkering Een tekstwijziging, minder belangrijke kwestie die de dienst niet aantast Een storing in de dienst die van invloed is op de gebruikerservaring, maar die niet direct de werking van de dienst aantast. Bijv.: nieuwe registratie niet mogelijk, functie verandering wachtwoord werkt niet etc. Problemen die ernstig de dienst, het verkeer, de facturering en de onderhoudscapaciteiten aantasten en onmiddellijk gecorrigeerd moeten worden of Problemen die kunnen leiden tot achteruitgang van de dienst of volledige black-out of Problemen die kunnen leiden in grote achteruitgang van de elementen van de Applicaties of dienstverlening die de kwaliteit van de dienst aantast of wezenlijk de controle van XXX of diens operationele doelmatigheid aantast. Een ingenieur wordt aangewezen binnen 24 uur na melding, tijdens werkdagen Een ingenieur wordt aangewezen binnen 4 uur na melding, tijdens werkdagen. 24/7, 365 dagen per jaar Een ingenieur wordt aangewezen en neemt contact op, binnen 2 uur na melding hiervan Reactietijd resolutie Binnen 4 werkdagen na de aanwijzing van een ingenieur Binnen 1 werkdag na de aanwijzing van een ingenieur. Neutralisatie van het probleem (toepassing van workaround Applicatie) wordt gedaan binnen twaalf (12) uur na melding van het Probleem. Als een workaround Applicatie, inclusief een tijdelijke reparatie of patch, is toegepast om de dienst weer normaal te laten functioneren, wordt dan binnen veertien (14) dagen) na de invoering van de workaround Applicatie, een permanente Applicatie aangebracht. Verzoek om wijziging Indien een verzoek om wijziging in het systeem wordt ingevoerd, wordt de reactietijd ingedeeld als bij een minder belangrijk probleem. Safelinq Development BV geeft u de resolutietijd aan, op basis van beschikbare middelen. De standaard resolutietijd is niet van toepassing op een wijzigingsverzoek. Procedure In alle gevallen is de de normale communicatievorm

3 Escalatie Indien een geval niet binnen de bovengenoemde tijdslijn behandeld wordt, kan een geval worden geëscaleerd naar: waarbij u bovenaan duidelijk zet ESCALATIE <KLANT>. Als de escalatie niet binnen 1 werkdag na melding wordt behandeld, kunt u contact opnemen met de directeur van Safelinq Benelux. Werkdagen / werktijden Als een werkdag wordt beschouwd alle normale werkdagen in Nederland. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van uur tot uur plaatselijke Nederlandse tijd (GMT + 1). In het document en/of het nieuwshoofdstuk vindt u de relevante vakantiedagen. SafelinQ Benelux BV Banknummer: BIC:ABNANLA2 IBAN:NL52ABNA KvK: BTW nummer:nl b01 Algemene leveringsvoorwaarden SafelinQ Benelux BV ALGEMENE VOORWAARDEN SafelinQ Benelux BV hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de koper; Koperenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1). Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2). Artikel 4 Tot standkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van gebruikers aanbod. Artikel 5 Levering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

4 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 4. Komen gebruiker en koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan koper de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3). Artikel 6 Garantie 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Artikel 7 Monsters en modellen 1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 9 Onderzoek, reclames 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5). Artikel 10 Risico-overgang 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6). Artikel 11 Prijsverhoging 1. Indien gebruiker met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7). Artikel 12 Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Artikel 13 Incassokosten 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

5 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9). Artikel 14 Vrijwaringen 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 16 Aansprakelijkheid 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10). Artikel 17 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 11). Artikel 18 Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 12). Artikel 19 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

6 Artikel 21 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, niet van SafelinQ Benelux BV, om zich te vergewissen van en te handelen overeenkomstig op alle wet- en regelgeving met de betrekking tot de aankoop, import bezit en gebruik van enig product uit het assortiment van SafelinQ Benelux BV. Raadpleeg een jurist alvorens te bestellen. Telefoonbepalingen dienen te worden geraadpleegd alvorens enig product op het openbaar telefoonnet aan te sluiten dan wel te gebruiken. Ook dient u de afluisterwetgeving en de zendwetgeving na te kijken alvorens producten van SafelinQ Benelux BV aan te schaffen en/of te gebruiken. SafelinQ Benelux BV kan niet garanderen dat alle producten in overeenstemming zijn met de wet, - of regelgeving in enig land of landen. Artikel 22 Alle op onze internetsite en in de catalogus vermelde afmetingen, reikwijdten, gewichten en uitvoeringen zijn onder voorbehoud. Vermelde reikwijdtes zijn sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en van de kwaliteit van de gebruikte ontvanger. Genoemde reikwijdtes zijn proefondervindelijk vast gesteld onder gunstige omstandigheden en met gebruikmaking van hoog gekwalificeerde ontvangstapparatuur. De genoemde tijdsduur van zendertjes enz. is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte batterij. Wij adviseren u voor alle op batterij werkende apparaten om goede merken en types te gebruiken. Verder heeft SafelinQ Benelux BV gedeeltelijk gegevens overgenomen welke ons door de fabrikant zijn verstekt. Wij kunnen hierdoor niet instaan voor eventuele afwijkende reikwijdten, afmetingen enz. Artikel 23 Op sommige van onze artikelen geven wij 12 maanden of meer garantie. Alleen wanneer wij dit duidelijk aangeven in de factuur. De waarde wordt niet vergoed wanneer, naar ons oordeel een defect is veroorzaakt door onjuiste en/of ruwe behandeling. Artikel 24 SafelinQ Benelux BV is niet 'voorraad houdend'. Daarom kunnen wij niet garanderen hoe lang de levertijd zal zijn. Wij hebben daarom ook geen maximale levertijd. Mocht de levertijd langer dan 30 dagen gaan duren in geval van problemen bij onze leverancier, ontvangt u hierover per omgaand bericht. Artikel 25 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van bestellingen in bepaalde gevallen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Artikel 26 Levering per post of bode vindt uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling of door verzending onder rembours, tenzij zulks anders schriftelijk is overeengekomen. Uitvoering van bestellingen naar of vanaf het buitenland kunnen Uitsluitend plaats vinden tegen vooruitbetaling (via contante betaling, cheque, creditcard), levering onder rembours of tegen opening van een onherroepelijk 'letter of credit' tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen. Artikel 27 ALLE BIJ ONS BINNENGEKOMEN BESTELLINGEN BESCHOUWEN WIJ ALS VERTROUWELIJK EN WORDEN ALS ZODANIG BIJ ONS IN BEHANDELING GENOMEN, TENZIJ 'DE WET' ONS DAARTOE DWINGT ZULLEN WIJ NIMMER GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN. Artikel 28 OM REDEN DAT VEEL VAN ONZE PRODUCTEN EENMALIG OF INCIDENTEEL VOOR GEBRUIK KUNNEN WORDEN 'INGEZET' KUNNEN WIJ NA AANKOOP NIET TOT TERUGVERGOEDING OVERGAAN. Wij verzoeken u voor u uw bestelling plaatst hiervan goede nota te nemen en hopen dat u voor deze stellingname begrip heeft. Artikel 29 De Engelse en Duitse teksten op onze internetsite en in onze catalogus zijn vertaald uit het Nederlands. Bij verschillen is de Nederlandse tekst van toepassing. Artikel 30 SafelinQ Benelux BV raadt de koper aan om voor de bestelling van onze producten een jurist te raadplegen. Artikel 31 SafelinQ Benelux BV is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of de gevolgen van de geleverde producten. Artikel 32 Onze producten zijn niet bedoeld voor criminele doeleinden. Artikel 33 Alle abonnementen of huur of lease contracten die bij SafelinQ Benelux BV lopen tussen de klant en SafelinQ Benelux BV, kunnen ter alle tijden en alleen door SafelinQ Benelux BV worden opgezegd. Alle contracten worden automatisch en stilzwijgend verlengd tenzij het minimaal 2 maanden voor het aflopen van het contract schriftelijk is opgezegd. Zodra het contract schriftelijk is opgezegd zal SafelinQ Benelux BV de opzegging schriftelijk bevestigen. Bij het niet nakomen van de abonnement, huur, lease vergoeding zal op kosten van de koper een incasso bureau worden ingeschakeld. Artikel 34 We versturen tot een bedrag van 500 Euro onder rembours of met een factuur. (achterafbetaling) indien wij alle gegevens van u hebben. Bij een bestelling van boven de 500 Euro vragen wij een voorafbetaling op onze bankrekening. Deze maatregel moeten we helaas in acht nemen, omdat wij veel valse bestellingen binnenkrijgen of de klant weigert het bestelde product aan te nemen of te betalen.

7 Artikel: 35 Bij het online bestellen van onze producten in onze online shop is de koop definitief. Mocht u dan de bestelling later nog willen annuleren berekenen wij 20 % van de waarde van het bestelde artikel. Dit omdat wij een breed assortiment hebben van dure speciale producten die we niet allemaal op voorraad hebben. Sommige bestellingen moeten worden aangepast of speciaal besteld worden voor de klant. Bij annulering kunnen wij de meeste producten ook niet retourneren naar onze leveranciers. Daarom raden wij de klanten voor het plaatsen van de bestelling zeker te zijn dat u dat product echt wil. Hopelijk heeft u hiervoor ook interesse. BIJ AANKOOP VAN EEN OF MEERDERE VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKLAART DE KOPER ZICH AKKOORD MET ONZE LEVERINGS, - EN BETALINGSVOORWAARDEN. WIJ VERZOEKEN U DAAROM VRIENDELIJK DEZE AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS U TOT BESTELLING OVERGAAT SERVICES AND WARRANTY SafelinQ Benelux BV BEFORE GETTING STARTED 1.1 General information 1. The operation and positioning accuracy of the Global Positioning System, GPS, is maintained by the Defense Department of the United States of America. Based on its public policy and national security, the US government reserves the right to alter the GPS system and its accuracy without forewarning. 2. As with other GSM mobiles, the electric magnetic wave may affect the functioning of medical instruments. If you wear heart-rate monitor, do not position the tracker in front of the chest. It is best to keep a distance of at least 6 inches between the tracker and the monitor. When close to other medical instruments, turn the tracker off. 3. Although the device has undergone several safety tests and conforms to a number of national security standards, using the device could become risky in certain abnormal climatic or seismic conditions without correct operation. Please read the manual carefully before operating the device. 4. For your safety, when aboard on an aircraft, please turn off device. 5. In restricted areas such as gas stations or in the vicinity of explosives, please shut down the device. Under no conditions should you use the mini tracker near fuel or flammable materials. 6. As the device is not water-proof, make sure to take appropriate precautions in humid or rainy weather and keep it dry at all times. 7. A different network setup, various makes of SIM card, and different modes of operation could be the cause of varying rates of in the tracker's power consumption. 8. The device is GSM 850/900/1800/1900 and GPRS ready. Before using the device you should purchase an SIM card from a local telecommunication service provider. This service should include at least an internet connection, voice communication, and short message service. Possible Additional Fee 1. Position request and position response sent by SMS will be charged. 2. View Tracker s position from Google map operation may be charged according to GPRS data quantity transferred. About GPS 1. GPS signals are incapable of penetrating solid objects that are non-transparent. The signals will be also affected by surface cover such as tall buildings, tunnels, elevated expressways, forests etc., or weather conditions such as overcast and rain. If the vehicle is poorly insulated against heat and contains metal parts, GPS signals will not be able to penetrate. 2. All wireless communication devices such as cell phones, or traffic police speed detectors can interfere with the reception of GPS signals and results in unstable signals. 3. To get position fix successfully, please hold Strap Hole upside for better signal orientation. 4. There is no guaranty that SOS message will be successfully sent at distressed environment where GPS or GSM signals are weak. ABOUT SIM Card PIN CODE & GPRS Notice: SIM PIN should be unlocked before being inserted into the device. SIM PIN can be disabled through ordinary cell phone. GPRS function of SIM card in the device is NOT Necessary enabled for normal operation; but SMS function should be always enabled. 2. If SIM lock is enabled and password is incorrect, power on/off device three times will make the SIM card locked permanently. Only PUK code can unlock the SIM in such case. (The default PIN code in SIM Card may be 0000.) 3. If the SIM card is not inserted or SIM card is invalid, AGPS positioning function will be disabled.

8 Service Level Service fee excludes any Events and or Network traffic such as GPRS data, SMS cost and voice calls Introduction 1.1 Document scope The purpose of this document is to outline SafeLinQ s and its Partners day-to-day service relation for the services provided by SafeLinQ, in terms of service delivery, response and repair times, communication channels, service hours and escalation procedures. The first level of support will be handled by our local office in Dubai. The goal of this document is to create a clear structure of the communication and agreements between the Partner and SafeLinQ during the different phases of the support processes. This document is not meant to replace any existing contracts or Service Level Agreements: the contract or Service Level Agreement will always supersede this document in the event of conflict. 2 Incident management process The Incident Management process covers the whole area of both Service Delivery and Service Assurance. Even though we are distinguishing between Provisioning and Network Faults, IT issues and questions, the process that has been established to reach a quick recovery of service or answer to your question is the same in all cases. In the table below the different steps in the incident management process are described in chronological order. Who Partner Partner SafeLinQ SafeLinQ Partner SafeLinQ SafeLinQ Partner SafeLinQ SafeLinQ Action/Step Encounters a Provisioning incident or network incident and/or is informed by its customer about disturbances or has a question. Checks both the End-User and own domains for causes of the disturbance and if nothing is found, reports the incident to SafeLinQ by raising a trouble ticket. Verifies the information from the Partner to understand what type of incident is at hand, tries to see what can be done and assigns the relevant team. Based upon the information, SafeLinQ has the right to reject/close the raised ticket. Sends a Question to Customer when the provided information is insufficient or incorrect. Answers the Question as soon as possible to minimise throughput time. As soon as all the necessary information is received, the Incident will be investigated and solved by SafeLinQ. SafeLinQ provides the solution to the Partner for confirmation. Accepts or rejects the provided solution. When solution is accepted, incident will be closed. SafeLinQ re-opens the incident when solution is rejected. The incident management process is visualised in the flowchart below.

9 SafeLinQ Incident Management Process Flowchart End-User Interaction D&L Partner Interaction SafeLinQ Support Experiences a problem Reported incident Experiences a problem No Analysis reported incident / check own domain Incident resolved? Feedback to customer No Incident? Yes (Trouble) ticket Analysis of reported incident Yes Provides missing details and updates ticket Question to D&L Partner No All details provided? End of process Updated (Trouble) Ticket No Yes No Incident resolved? Feedback to customer Incident resolved? Feedback to D&L Partner Incident will be investigated and solved Yes Yes Update and/or close (Trouble) Ticket Updated (Trouble) Ticket Update and/or close (Trouble) Ticket End of process End of process End of process 2.1 Types of incidents and faults The SafeLinQ Support department is the primary contact point for customer related issues regarding the provisioning and operations of the SafeLinQ services as well as for issues concerning the usage of web portal(s) and AuxilinQ support tooling. All incidents should be reported using the SafeLinQ trouble ticket system and not just via phone, or other communication methods. The support department is responsible for the correct registration and monitoring of all incidents in SafeLinQ s trouble ticket system. Please note that this does not mean that the support department will raise trouble tickets on behalf of the partner. This is only done if the partner has no access to the ticket system. Category Description There are three possible types of incidents for which we have defined response and repair times in this Service Level Agreement.

10 Please note: Response and repair times are not based on the type of incident but on the severity level of the incident. The different type of incidents are listed below: IT issues. Provisioning Faults. Network Faults. IT issues IT issues are disturbances in the online web tooling, such as the user GUI or admin GUI. When reporting the incident using the trouble ticket interface you need to select the affected service / related web tool from a pull down menu. Provisioning Faults Provisioning faults are issues/problems that occur when provisioning/configuring a specific device. When reporting the incident using the trouble ticket interface you need to select the affected service / related web tool from a pull down menu. Network Faults Network faults are issues with a bigger impact and do usually affect more customers/devices, e.g. text messages are not being sent out or the platform cannot be reached. When reporting the incident using the trouble ticket interface it is in the case of network faults advised to also call the support department. It is also possible to submit Questions or feature requests but this is not covered by the SLA as it is difficult to define standard solution times. 2.2 Severity levels of incidents and faults The table below describes the different severity levels. Severity level Example/description Minor, tweak, text, A text change, minor issue that does not effect the service. trivial, question A request for a change to one of the existing services. Major A outing in the service that effects the User experience, but does not directly effect the operation of the service. E.g.: failure of new registration, password change function not working, etc. Problems that result in slight limitations to operations or network management. Crash/Block Problems that severely affect service, traffic, billing and Service Level capabilities and require immediate corrective action. Problems that will result in potential service degradation or total outage. Problems that result in a major degradation of the elements of the Solutions or service performance that impacts service quality or significantly impairs SL s control or operational effectiveness. 2.3 Service hours The SafeLinQ Support department has opening hours during working days. A working day is to be considered any normal working day in The Netherlands. Opening hours are Monday till Friday from till local Dutch time (GMT+1). For issues that have the severity level Crash/Block we offer 24 hours support. The SafeLinQ support department can be reached via the following address: Or by phone: + 31 (0)

11 Problem solution times 2.4 Response and repair time For each severity level response and repair times are defined. We use the following definitions to describe these: MRT (Maximum Response Time) = Time within which a Trouble Ticket must be handled / picked up by SafeLinQ MTR (Maximum Time to Repair) = Time within which a malfunction must be solved. The table below lists the MRT and MTR for the different severity levels: Severity level MRT MTR Minor, tweak, text, or trivial Major The ticket will be picked up within 24 hours of listing it, during working days. The ticket will be picked up within 4 hours of listing it, during working days. Within 4 working days an engineer will be assigned. SafeLinQ will fix the problem within 10 working days after the ticket is raised. The same day an engineer will be assigned. SafeLinQ will fix the problem within 1,5 working day after the ticket is raised. Crash/Block 24/7, 365 days a year Within 2 hours an engineer will be assigned. If the problem cannot be fixed straight away, a Problem neutralisation (provision of workaround Application) will be performed within twelve (12) hours after Problem notification. Please note that SafeLinQ has the right to change the severity level of the raised incident. Based on the first analysis SafeLinQ will leave the selected severity level in place or increase or decrease by one or more levels. Responsibility Both SafeLinQ and Partner have clearly defined responsibilities in the incident management process. One of the responsibilities of the partner is to do first and second level support. In order to do so it is necessary to have a sufficient level of knowledge of SafeLinQ services and products and the market in general. SafeLinQ will provide training during the implementation and can provide additional training during later stages. Please note that if SafeLinQ finds that the level of knowledge of Partner s support staff is too low SafeLinQ will escalate this as this results in too many unnecessary reported incidents. 2.5 Measurement method trouble tickets The duration of a Trouble Ticket or the problem solution time is in accordance with the SLA parameter MTR. The problem solution times for errors/malfunctions in the SafeLinQ domain are included in the availability measurement. The time to resolve problems / Repair Time is : Repair time = Actual end time incident start time The total Repair time is corrected with the following: Question to Customer The time that customer cannot be reached.

12 3 Platform availability The platform availability is as follows: Period available 365 days x 24 hours x 60 minutes SafeLinQ will use reasonable efforts to ensure that, during each year the Platform has Platform Availability of 99.8%. Excluded is the following: Accidents, acts of God or any cause beyond the control of SafeLinQ caused by lightning, water, fire, public disturbances. Suspension of service by SafeLinQ pursuant to the terms of the D&L agreement. Incidents caused by problems in the partner domain, such as power outages in the data centre, problems with the uplink or no access. Incidents caused by 3 rd party solution providers like SMSc provider and mapping provider if these are the responsibility of the partner. Planned Maintenance. Please note that Satellite coverage or mobile network coverage are never the responsibility of SafeLinQ. 3.1 Availability calculation SafeLinQ uses the following formula to calculate the platform availability of the order every year: A = (Ap - Nap)/Ap x 100% A = Availability Ap = Time period during which the service should be available Nap = Time period during which the service is not available Ap SafeLinQ calculates the definitive availability after one year. After a year, the period for which the service should be available starts again. Nap Time period during which the service is not available is determined by the sum of the periods for which the service is not available. The availability as defined above will be corrected in relation to exclusions. Please note that SafeLinQ will not provide standard reports about platform availability. In the case of repeated incidents about the availability of the platform or an escalation a report will be generated. 3.2 Network monitoring The SafeLinQ development department is responsible for the performance and availability of the SafeLinQ platform and services. This includes 24x7 monitoring, performing regular maintenance and solving the issues in case of a major network outage ASAP. A monitoring system is in place which automatically informs engineers during and outside office hours. These engineers have remote access to the network. We distinguish between issues with individual customers/devices and network related outages. Network elements are monitored by the SafeLinQ network management systems and the Network Management Centre team of the development department is automatically notified of element faults. The development department will solve these outages through the Incident Management process, just as the support department will solve the issues with individual services/devices.

13 3.3 Maintenance SafeLinQ may require short periods of unavailability of SafeLinQ Services for maintenance reasons and in order to implement changes and upgrades. SafeLinQ will use reasonable efforts to perform maintenance which may have an adverse effect upon the SafeLinQ Services. Maintenance will as much as possible be done between the hours 05:00 to 07:00 local Dutch time (GMT+1) or 19:00 to local Dutch time (GMT+1) in order to minimize adverse impact on customers. In the case of planned maintenance SafeLinQ shall provide 5 working days notice whenever reasonably practicable. In the case of unplanned maintenance SafeLinQ shall provide 24 hours notice whenever reasonably practicable, and in the case of emergency maintenance SafeLinQ shall provide as much advance notice to Client as is reasonably practicable. SafeLinQ will use reasonable efforts to give the partner at least 1 week advanced notice of any changes to the SafeLinQ Services which will require the partner to make modifications in e.g. how it connects to the Platform and if translation work needs to be done. 4 Escalation procedure In case SafeLinQ is unable to resolve an issue in time according to the agreed SLA, It is possible to escalate the issue. Extra effort will be channelled in order to achieve a quick and satisfactory solution or to get a workaround in place. We will honour the request for escalation according to our escalation procedure. The escalation procedure is designed to force the swift and correct resolution of an incident which has not been resolved through the normal procedures and/or within the specified SLA resolution times. 4.1 Introduction Expectations When starting the escalation procedure the following expectations will be met: The escalation is accepted based on the predefined escalation criteria and conditions. When the escalation is accepted, a short handling procedure will be discussed and agreed upon. This procedure describes the steps that will be taken to resolve the escalation and determines when the next update on the escalation status is to be expected. An escalation is closed after the incident has been resolved to mutual satisfaction. 4.2 Escalation criteria and conditions The escalation is accepted when the following criteria are met: A ticket has been submitted prior to the escalation Concerning an incident: The response-time or repair-time has exceeded the specified SLA or threatens to exceed the specified SLA, as mutually agreed upon based on facts and realistic perspective. The escalation is submitted to Customer Service by phone Procedure The following steps will be executed within the escalation handling procedure: Start Escalations must first be submitted to the Support department by telephone. The phone number for escalations is the regular telephone number. The representative of the Support department will make a (brief) evaluation of the situation to determine whether the situation indeed requires escalating to the next level or if it is possible to resolve the situation on the current level. When the situation indeed requires escalating to the next level the escalation will be assigned to the next person in the escalation table.

14 4.3 Escalation procedure Intake For each escalation an intake will be done. The following details will be discussed: Contact references if relevant (name / address) The concerning issue/order/ticket The reason to escalate Next steps Update schedule Note that the first next step may be to further investigate the situation and determine the best next step in order to resolve the issue. Update The customer will be updated in accordance with the agreed escalation schedule. During each update the progress and next steps will be discussed. If necessary, the update schedule will be modified. After each update a confirmation will be sent. Confirmation Within an hour of the intake and / or update, a confirmation is sent by including the following aspects: The concerning issue/order/ticket Progress (in case of an update) Next step(s) The date and time the next update will take place Resolution When a solution has been reached, the Partner will be updated by phone. Only when the client agrees upon the offered solution, the escalation will be closed. A confirmation will be sent containing the description of the offered solution or workaround. Procedure In case of all issues is the common communication method. Do not supersede the ticketing system by contacting individual engineers or managers, unless in an escalation procedure and agreed with SafeLinQ. 4.4 Escalation levels The following 4 escalation levels are defined: Level Person/department 1 Support Support Department 2 Dorine Fick Account/Project management 3 Patrick Landsman Manager Director 4 Development SafelinQ International 4.5 Contact details (escalation) In case of an escalation the contact details per escalation level are as follows. In case the contact person of the specific level cannot be reached the escalation level automatically moves up one level. Escalation Who to contact address (Mobile) phone level I Support Department Dorine Fick Patrick Landsman International

15 5 Warranties SafeLinQ warrants that the Standard Support Services shall be undertaken with reasonable care and skill and according to the terms specified in this Service Level Agreement and SafeLinQ shall undertake to correct any non-compliance that are demonstrated by SafeLinQ as not to be in accordance with the terms of this Service Level Agreement. WARRANTY: WARRANTY CONDITIONS SAFELINQ DEVICES The liability of Safelinq and its authorised service centre is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty. Warranty conditions 24 MONTHS. 1. The warranty is only valid when the warranty card is properly completed and upon presentation of the proof of purchase consisting of original invoice or sales slip confirmation, indicating the date of purchase, dealer s name, model, serial/imei number and product number. Safelinq reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer. 2. SafelinQ s obligations are limited to the repair of the defective part and - at its discretion - replacement of the product. 3. Warranty repairs must be carried out by an authorised Safelinq dealer/service centre. No reimbursement will be made for repairs carried out by non-safelinq centres and warranty cover will not be valid for any repairs or damage caused by such repairs. 4. Repair or replacement under the terms of this warranty does not give right to extension to or a new starting of the period of warranty. Repair or direct replacement under the terms of this warranty may be fulfilled with the functionality equivalent service exchange units. 5. The warranty is not applicable in cases other than defects in material, design and workmanship. The warranty does not cover the following: Periodic checks, maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear. Abuse or misuse, including but not solely limited to the failure to use this product for its normal purposes or in accordance with SafelinQ s instructions usage and maintenance. Upgrading of software due to changes in network parameters. The product has been used in conjunction with accessories not approved by Safelinq for use with this product. Failure of the product arising from incorrect installation or use not consistent with technical or safety standards in current force or failure to comply with product manual instructions. Accidents, acts of God or any cause beyond the control of Safelinq caused by lightning, water, fire, public disturbances and improper ventilation. Un-authorised modifications carried out for the product to comply with local or national technical standards in countries for which the Safelinq product was not originally designed. Damage of the battery caused by overcharging or failure to use in accordance with the specific instructions of care outlined in the product manual. Repairs performed by non-authorised service centres such as opening of the product by a non-authorised person. The model, serial/imei number and product number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible. The batteries are charged by other than Safelinq approved battery chargers. Any of the seals on the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering. 6. This warranty does not affect the consumer s statutory rights nor the consumer s rights against the dealer from their purchase/sales agreement. The warranty will be the purchaser s sole and exclusive remedy and neither Safelinq nor its subsidiaries or the distributors listed in this warranty document shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty to this product.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENT Gericht aan: EN VAN: Security-Systems, hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Flex Events BV

De algemene voorwaarden van Flex Events BV De algemene voorwaarden van Flex Events BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent Algemene Voorwaarden Cloudopleider.IT Privacy Policy Wij hechten veel belang aan een duidelijke en open communicatie met onze klanten en de bezoekers van onze website. Wij hanteren hierbij de ACM Richtlijnen(Autoriteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN VAN: SynBatt BV Rijksstraatweg 20f Sassenheim hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. De order komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van Digital-Scan.

1. De order komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van Digital-Scan. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING: Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN Mosso Music Soemeersingel 69 5759 RC, Helenaveen KVK-nummer: 17245911 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN: Marcomp Elektra Adriaan Klaassenstraat 7 4813 AD Breda hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Technisch Advies & Installatieburo Siertsema De Maat SX Kampen Telefoon:

Technisch Advies & Installatieburo Siertsema De Maat SX Kampen Telefoon: Technisch Advies & Installatieburo Siertsema De Maat 17 8265 SX Kampen Telefoon: 038-8500516 E-mail :info@installatieburosiertsema.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN/BEDRIJVEN. van: De Verfdiscounter. hierna te noemen: deverfdiscounter.nl. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN/BEDRIJVEN. van: De Verfdiscounter. hierna te noemen: deverfdiscounter.nl. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN/BEDRIJVEN van: De Verfdiscounter hierna te noemen: deverfdiscounter.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden :

Algemene Voorwaarden : Algemene Voorwaarden : 1. Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op on

begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op on Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Nijmegen 21-8-2016 VAN: Kronenburg Manor Deken Hensburchstraat 5 6525VH Nijmegen Nederland Tel.nr.: 0031621371141 e-mail: kronenburgmanor@gmail.com

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Q-KOZIJNEN 329 8239DC

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Q-KOZIJNEN 329 8239DC Algemene voorwaarden consumenten ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Q-KOZIJNEN Apolloweg 329 8239DC Lelystad KvK 39079945 hierna te noemen: Q-KOZIJNEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: opdrachtgever:

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Biblionet

Leveringsvoorwaarden Biblionet Leveringsvoorwaarden Biblionet Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RRWD web development

Algemene voorwaarden RRWD web development Algemene voorwaarden RRWD web development Van: RRWD web development Koningin Julianaplein 1 2264 BH Leidschendam K.v.K. Den Haag nr. 18058446 hierna te noemen: RRWD Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Herstelbeter.nl Foarwei 41 9104 BT Damwald tel 06-17838984 E-mail: info@herstelbeter.nl Website: http://www.herstelbeter.nl Kamer van Koophandel nummer: 52402150 BTW: NL106227877B01

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. Versie Niet-Consumenten en

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. Versie Niet-Consumenten en ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET -CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Versie Niet-Consumenten en Versie Consumenten ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOEKSCOUT VOF

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOEKSCOUT VOF ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOEKSCOUT VOF 1. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN 2. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Clear Choice, Nieuwe Karnemelkstraat 24 te NL-4576BT Koewacht. KvK 22046470 BTW NR: NL151399578B01 Artikel 1 Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout

Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout Van: borsthout gevestigd en kantoorhouden te: Sint Maartenstraat 11 5211ZH Den Bosch hierna te noemen: borsthout Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. Versie Niet-Consumenten en

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. Versie Niet-Consumenten en ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Versie Niet-Consumenten en Versie Consumenten ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fermion Trading

Algemene Voorwaarden Fermion Trading Algemene Voorwaarden Fermion Trading Artikel 1 Algemeen 1. De ondergenoemde voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Fermion Trading VOF en haar handelsnamen

Nadere informatie

De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna:

De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna: Algemene Voorwaarden "Uniekgraszoden" Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afosto

Algemene voorwaarden Afosto Algemene voorwaarden versie: 1 september 2014 Pagina 1 van 8 Algemene voorwaarden Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden. Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPONSOR EUROPE GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPONSOR EUROPE GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPONSOR EUROPE GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 59820748 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607

Website: www.wkdienstverlening.nl KvK: 081.81.878 E mail: info@wkdienstverlening.nl Rabobank: 1035.21.607 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: W. KANIS DIENSTVERLENING Graspieper 3 8271GX IJsselmuiden Hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Poelmann B.V. Oude Amersfoortse weg 249 B 1212 AD Hilversum Tel: 035 62 444 56 Fax: 035 62 34 870 www.poelmannbv.nl e-mail: info@poelmannbv.nl ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Offertes en aanvaarding. Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Offertes en aanvaarding. Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webs4U.nl en een wederpartij, waarop Webs4U.nl deze voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. CN Trading / depennenshop.nl, gevestigd te Hengelo aan de Turbinestraat 25, hierna te noemen opdrachtnemer, hanteert de navolgende

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS.

Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS. Lampen.tv, gevestigd en kantoorhoudende te 1333MV Almere, aan de Zandzuigerstraat 25, hierna te noemen: LS. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'LS' de verkopende partij;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSCONDITIES AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSCONDITIES AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSCONDITIES AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: PROFLEBO B.V. Lage Weide 5 7231NN Warnsveld T. +31 (0)575 725999 F. +31 (0)575 743009 E info@proflebo.nl KvK 51422899 BTW NL8511.74.711.B.01

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten van: De Ketchupfabriek Oude Kaai 16 4569 AB Graauw Hierna te noemen: gebruiker. ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN met ingang van 1 november 2007 van: Yachtpaint Equipments & Consultancy B.V., De Hagen 21, P.O. Box 16, 8325 ZG Vollenhove Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hermetis

Algemene Voorwaarden Hermetis Algemene Voorwaarden Hermetis Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dutch Energy Factory Gouda. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden Dutch Energy Factory Gouda. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Dutch Energy Factory Gouda Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.De verkoper/ondernemer: Dutch Energy Factory. Gevestigd: P.C. Bothstraat 4 2805 RD Gouda;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Paul Speelgoed Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4 Levering

Algemene Voorwaarden van Paul Speelgoed Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4 Levering Algemene Voorwaarden van Paul Speelgoed, groot- en kleinhandel in houten speelgoed, kantoorhoudend en gevestigd te Hoensbroek-Heerlen aan de Mgr. Lebouillestraat 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Toepasselijkheid van de door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Toepasselijkheid van de door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Infra VOIP Infra VOIP De Corantijn 8, 1689AP Gevestigd en kantoorhoudende te Zwaag Hierna te noemen: Infra VOIP Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA **********************

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper : Fugo

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie