M PG SD GSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M PG SD GSD"

Transcriptie

1 M PG SD GSD Drechtsteden De voorzitter van de Auditcommissie nodigt de leden van de Auditcommissie uit voor de vergadering van de commissie op dinsdag 8 mei 2012, aanvang 18,00 uur, Locatie: Cultureel Centrum Landvast, Alblasserdam (Haven 4). de voorzitter van de Auditcommissie, Concept - Agenda F, Loos Nr. Onderwerp Stukken (bijlagen) 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda Vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van de bijeenkomst over de aanbesteding accountant en de vergadering van de Auditcommissie op 8 februari Jaarrekening 2011 en controleverslag accountant Toelichting door de heer R.A, van VugL *Het controleverslag zal op 1 of 2 mei worden toegezonden. Nieuwe Financiële Verordening (artikel 212) en Controle Verordening (artikel 213) Concept verslag bijeenkomst aanbesteding accountant 8 februari ji. (1) Concept verslag vergadering Auditcommissie 8 februari jl. (2) Vergadernotitie (3) Jaarrekening 2011 (3a) Controleverslag (3b)* Vefgadernotitie (4) Financiële verordening 212- concept (4a) Controle verordening 213- concept (4b) Aanpassingen Financiële verordening 212 (4c) Aanpassingen Controle verordening 213 (4d) 5. Liquiditeitenplanning 8, Verplichtingenadminlstratie 7. To-do lijst Vergadernotitie en planning (5) Vergadernotitie (6) Vergadernotitie (7) To-do lijst (7a) 8, Stand van zaken aanbesteding accountant Toelichting ter vergadering. 9, Agendapunten volgende vergadering De volgende agendapunten resteren: Presentatie Deloitte als nieuwe accountant voor de controlejaren ; Kwaliteit Burap (toelichting door de heer M, van Bijnen) Voorgesteld wordt een extra vergadering te houden op 12 juni 2012; 10. Sluiting

2 Drechtstederi Concept verslag van de en de Auditcom missies ASblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht op 8 februari 2012 In het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht Aanwezig; Dhr, F. Loos Dhr, B, Poiesz Dhr, A. Overboek Dhr, J, Wesselius Dhr, L, Verwoert Dhr. S. Barzas Dhr, D, Zandvliet Mw, M, de Nooyer Mw. J. Heijmans Dhr» H, Romijnsen Dhr, O, Soy Dhr, J, 't Lam Dhr, R, Beek Mw. E. Goutziers Dhr, J, de Roon Dhr. R. v. Steenis Dhr. P, de Nooyer Mw, A, Burger Dhr. R.T.A. Korteland Dhr. B. Poiesz Dhr. A. Overbeek Dhr, A, Romijnsen Dhr, J, van Dijk Mw, J,S, van de Poel Afwezig: Dhr. AC, van 't Zelfde Dhr, A, van Wensen Dhr. M.C, Hoogland Mevr. L. Kroes Dhr. N, de Jager Dhr, J,P, Tanls Dhr, M, van Bljnen voorzitter, namens de Drechtraad Secretaris Auditcommissie Coördinerend griffier Auditcommissie Aibiasserdam Auditcommissie Aibiasserdam Auditcommissie Aibiasserdam Griffier Aibiasserdam / Auditcommissie Aibiasserdam Concerncontroller Aibiasserdam Raadsadviseur / Gemeentesecretaris Papendrecht Concerncontroller Papendrecht Gemeente Zwijndrecht Accountmanager Zwijndrecht Hoofd staf, gemeente Zwijndrecht Secretaris Auditcommissie Coördinerend griffier Afdeling Inkoop Drechtsteden Concerncontroller Drechtsteden Bureau Drechtsteden Algemeen directeur Drechtsteden

3 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda De voorzitter opent d vergadering en stelt voor om te beginnen met een kennismakjngsrondje. Na het kennismakingsrondje meldt de voorzitter de afwezigen namens de, De voorzitter geeft aan dat er vanavond bepaald wordt aan welk accountantsbureau wordt gegund. De uitkomst wordt verwerkt in een raadvoorstel met daarin een link naar de offertes op het besloten deel van de website van de Drechtsteden, De agenda wordt vastgesteld. 2. Bespreken beoordeling offertes accountantsbureaus Mevrouw Burger geeft aan het verontrustend te vinden dat de totaalprijs van accountantbureau 1 en 3 enorm van elkaar verschillen, terwijl beide uurtarieven elkaar nauwelijks ontlopen. Is door afdeling Inkoop goed gekeken naar kwaliteit, zodat = mocht aan accountantbureau 1 gegund worden - er tijdens de audit geen onverwacht kosten zijn? Afdeling inkoop geeft aan goed te hebben gekeken naar kwaliteit en ervan uit gaat dat er geen onverwachte kosten komen. De offertes zijn door deskundigen getoetst aan de bestekken. Mocht er aan accountantbureau 1 gegund worden, dan zullen de deelnemers meedraaien met een pilot met een nieuw auditsoftwaresysteem. De portefeuillehouder geeft aan dat vanuit de gemeenten op tijd informatie moet worden geleverd, anders gaat de zgn, teller lopen. De concerncontroller van de Drechtsteden geeft aan dat er ervaring Is met accountantbureau 1 en dat gemeenten daardoor precies weten wanneer en hoe ze informatie moeten aanleveren. Bovendien heeft accountantbureau 1 Ingeschreven op basis van de eisen yan de gemeenten en de QRD, Dat is het uitgangspunt. Het is hen echter vrij welk instrumentarium ze gebruiken voor de audit. Uiteraard zal er vanuit de gemeenten en de QRD wel kritisch naar worden gekeken. Gevraagd wordt of er is gekeken of de financiële administratie aansluit op het instrumentarium van accountantbureau 1. De concerncontroller van de Drechtsteden antwoordt dat van de accountant wordt geilst dat het instrumentarium wat zij gebruiken aansluit bij onze financiële administratie. De gemeentesecretaris van Papendrecht geeft aan dat alle gemeenten en de (3RD te maken krijgen met de pilot met de nieuwe auditsoftware van accountantbureau 1. Omdat accountantbureau 1 de gemeenten en de GRD kent, doen ze de pilot in de Drechtsteden. In het gunningsadvies moet echter wel worden opgenomen dat verliesuren vanwege de nieuwe software voor rekening zijn van accountantbureau 1 en niet worden aangemerkt als meeruren, 3. Concept raadsvoorstel en gunningsadvies Alle aanwezigen zijn akkoord met het concept raadsvoorstel en gunningsadvies. 4. Afspraken over de vervolg procedure Afdeling Inkoop geeft aan dat de gunning door de gemeenteraden en de Drechtraad goedgekeurd moet worden, Vervolgens maakt afdeling Inkoop een overeenkomst die voor ondertekening naar de raden wordt gestuurd. Uiterlijk 26 april dient de overeenkomst getekend te zijn. Na de gunning geeft accountantbureau 1 een presentatie over hoe zij de komen de vier jaar auditeren. Deze presentatie is ook voor de twee gemeenten die niet meegedaan hebben aan de gezamenlijke aanbesteding. De presentatie kan wellicht worden gegeven In een

4 Drechtsteden Concept verslag van de Audstcommissie Drechtsteden en de Auditcommissies Alblasserdam, Dordrecht, Papendreoht en Zwljndrecht op 8 februari 2012 In het gemeentehuis van Hendrik-ldo-Ambacht Aan wéiig: Dhr, F, Loos Dhr, B. Poiesz Dhr. A, Overbeek Dhr. J, Wesselius Dhr. L. Verwoert Dhr. S. Barzas Dhr. D. Zandvliet Mw. M. de Nooyer Mw, J. Heijmans Dhr. H. Romljnsen Dhr. O. Spy Dhr. J. 1 Lam Dhr. R. Beek Mw. Ê. Goutziers Dhr, J, de Roon Dhr, R, v. Steenis Dhr, P, de Nooyer Mw, A, Burger Dhr. R.T.A. Korte!and Dhr, B, Poiesz Dhr. A. Overbeek Dhr, A, Romijnsen Dhr. J. van Dijk Mw. J.S. van de Poel Afwezig: Dhr. A,a van 1 Zelfde Dhr, A, van Wensen Dhr. M.C, Hoogland Mevr. L. Kroes Dhr, N, de Jager Dhr. J.P. Tanis Dhr, M, van Bijnen voorzitter, namens de Drechtraad Secretaris Auditcommissie Coördinerend griffier Auditcommissie Alblasserdam Auditcommissie Alblasserdam Auditcommissie Alblasserdam Griffier Alblasserdam / Auditcommissie Alblasserdam Concerncontroller Alblasserdam Raadsadviseur / Gemeentesecretaris Papendrecht Concerncontroller Papendrecht Gemeente Zwljndrecht Accountmanager Zwijndrecht Hoofd staf, gemeente Zwljndrecht Secretaris Auditcommissie Coördinerend griffier Afdeling Inkoop Drechtsteden Concerncontroller Drechtsteden Bureau Drechtsteden Algemeen directeur Drechtsteden

5 1. Opening» mededelingen, vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en stelt voor om te beginnen met een kennismakingsrondje» Na het kennismakingsrondje meldt de voorzitter d afwezigen namens de Auditcommissie Drschtsteden, De voorzitter geeft aan dat er vanavond bepaald wordt aan welk accountantsbureau wordt gegund. De uitkomst wordt verwerkt in een raadvoorstel met daarin en link naar de offertes op het besloten deel van de website van de Drechtsteden, De agenda wordt vastgesteld, 2. Bespreken beoordeling offertes accountantsbureaus Mevrouw Burger geeft aan het verontrustend te vinden dat de totaalprijs van accountantbureau 1 en 3 enorm van elkaar verschillen, terwijl beide uurtarieven elkaar nauwelijks ontlopen, Is door afdeling inkoop goed gekeken naar kwaliteit, zodat - mocht aan accountantbureau 1 gegund worden - er tijdens de audit geen onverwachte kosten zijn? Afdeling Inkoop geeft aan goed te hebben gekeken naar kwaliteit en ervan uit gaat dat er geen onverwachte kosten komen. De offertes zijn door deskundigen getoetst aan de bestekken. Mocht er aan accountantbureau 1 gegund worden, dan zullen de deelnemers meedraaien met een pilot met een nieuw auditsoftwaresysteem. De portefeuillehouder geeft aan dat vanuit de gemeenten op tijd informatie moet worden geleverd, anders gaat de zgn, teller lopen. De concerncontroller van de Drechtsteden geeft aan dat er ervaring is met accountantbureau 1 en dat gemeenten daardoor precies weten wanneer en hoe ze informatie moeten aanleveren. Bovendien heeft accountantbureau 1 ingeschreven op basis van de eisen van de gemeenten en de (3RD. Dat is het uitgangspunt, Het is hen echter vrij welk Instrumentarium ze gebruiken voor de audit. Uiteraard zal er vanuit de gemeenten en de GRD wel kritisch naar worden gekeken, Gevraagd wordt of er is gekeken of de financiële administratie aansluit op het instrumentarium van accountantbureau 1. De concerncontroiler van de Drechtsteden antwoordt dat van de accountant wordt geëist dat het instrumentarium wat zij gebruiken aansluit bij onze financiële administratie. De gemeentesecretaris van Papendrecht geeft aan dat alle gemeenten en de GRD te maken krijgen met de pilot met de nieuwe audltsoftware van accountantbureau 1, Omdat accountantbureau 1 de gemeenten en de GRD kent, doen ze de pilot in de Drechtsteden. In het gunningsadvies moet echter wel worden opgenomen dat verliesuren vanwege de nieuwe software voor rekening zijn van accountantbureau 1 en niet worden aangemerkt als meeruren, 3. Concept raadsvoorstel en gunningsadvies Alle aanwezigen zijn akkoord met het concept raadsvoorstel en gunningsadvies, 4. Afspraken over de vervolgprocedure Afdeling Inkoop geeft aan dat de gunning door de gemeenteraden en de Drechtraad goedgekeurd moet worden. Vervolgens maakt afdeling Inkoop een overeenkomst die voor ondertekening naar de raden wordt gestuurd. Uiterlijk 28 april dient de overeenkomst getekend te zijn. Na de gunning geeft accountantbureau 1 een presentatie over hoe zij de komen de vier jaar auditeren. Deze presentatie is ook voor de twee gemeenten die niet meegedaan hebben aan de gezamenlijke aanbesteding. De presentatie kan wellicht worden gegeven in een

6 carrousel vergadering in mei. Dit wordt voorgelegd aan de Agendacommissie van de Drechtraad. De secretaris van de AuditcommissJe stuurt een uniform raadsvoorstel voor alle deelnemend gemeenten en de QRD. Hierbij wordt rekening gehouden met de alcatelprocedure, 5, Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst n sluit de vergadering.

7 Drechtsteden Concept verslag van de Audïtcomrnïssie Drechtsteden op 8 februari 2012 in het gemeentehuis van HendrsMdo-Ambacht Aan weiig: Dhr, F. Loos Mevr, GAM, Burger-Van Denzel Dhr. RT.A, Korteland Dhr. B, Poiesz Dhr, A, Overbeek Dhr. J, van Dijk Mevr, J.S, van de Poel Afwezig: Dhr, A,C, van 't Zelfde Dhr, A. van Wensen Dhr. M.C. Hoogland Mevr, L Kroes Dhr, N, de Jager Dhr. J.P. Tanis Dhr, M. van Bijnen plv. voorzitter, namens de Drechtraad namens de Drechtraad VVD - Hendrlk-ldo-Ambacht Secretaris Auditcommissie Coördinerend griffier Concerncontroller Drechtsteden Bureau Drechtsteden (verslag) namens de Drechtraad CDA - Alblasserdam namens de Drechtraad BVD - Dordrecht namens de Drechtraad SGP - Papendrecht namens de Drechtraad Groen Links - Zwijndrecht namens de Drechtraad SGP/CU - Sliedrecht Algemeen directeur Drechtsteden 1* Opening, mededelingen en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en meldt berichten van verhindering, De voorzitter geeft aan het beschamend te vinden dat vijf leden van de Auditcommissi zich hebben afgemeld terwijl de vergaderdatum ver van tevoren bekend was, 2. Vaststelling verslag vergaderingen van de Auditcommissie 6 december 2011 De voorzitter geeft aan dat het besluit van de Auditcommissie omtrent het spoorboekje voor de P&C cyclus 2012 geleid heeft tot een discussie met de griffie van Dordrecht over de optionele vergaderdatum 3 juli voor een extra vergadering van de Drechtraad. Dit is een punt van aandacht voor de Agendacommissie van de Drechtraad, Inmiddels is bekend dat de gemeenteraad van Dordrecht op een andere datum dan 3 juli vergadert. Het verslag wordt vastgesteld, 3. Liquiditeitsplan ê 4. Planning voor de verplichtingenadministratie De concerncontroller geeft aan dat het liquiditeitsplan nog niet gereed is, ondanks de toezegging. Er wordt momenteel gewerkt aan een meerjarenlnvesteringsplanning, deze is echter nog niet volledig. Dit had eerder aan de Auditcommissie doorgegeven moeten worden. Wat betreft de verplichtingenadministratie, in eerste instantie lag er een voorstel voor een pilot in Dordrecht, In Dordrecht Is dit voorstel aangehouden, onder meer vanwege investeringen die daaraan verbonden zijn. De GRD gaat echter wel verder, Volgende week is er een afspraak met Deloitte over de inrichting van de verplichtingenadministratie. De bedoeling is dat de verplichtingenadministratie van dergelijke kwaliteit is, zodat het ook bruikbaar is voor andere organisaties en gemeenten. Ook dit had eerder aan de Auditcommissie gemeld moeten worden.

8 Mevrouw Burger geeft aan dat er weinig veranderd is de afgelopen maanden. De planning is van belang, niet het proces daarvoor. Het is vervelend om elke vergadering te moeten vragen hoe het met de planning staat. Het is voor de Auditcommissie van belang dat de accountant zijn goedkeuring geeft. De portefeuillehouder merkt op dat dit een juiste rolopvatting van de Auditcommissie is. We moeten voldoen aan de toezegging rondom de verplichtingenadministratie en het liquiditeltsplan. Er is ai wel een treasurystatuut dat eigenlijk nog belangrijker is dan het liquiditeltsplan» De portefeuillehouder zegt toe dat bij de eerstvolgende vergadering van de Auditcommissie de planning op tafel ligt. Het op orde brengen van de planning en control heeft prioriteit voor het bestuur en geeft comfort aan de Drechtraad. Tevens biedt het ruimte voor bespreking van inhoudelijke onderwerpen. De coördinerend griffier geeft aan dat ook naar de synchronisatie van de P&C cyclus gekeken moet worden. Mevrouw Burger merkt op dat er wel een aantal stappen is gemaakt. De voorzitter geeft aan dat we gezamenlijk één doel nastreven, namelijk goede, duidelijke stukken richting de Drechtraad, De Auditcommissie Is er ook voor om concepten te bespreken alvorens verzending naar de Drechtraad. Met elkaar willen we de kwaliteit bevorderen. 5. Agendapunten volgende vergadering (3 met 2012) De portefeuillehouder vraagt of een werkgroep van raadsleden zich bezighoudt met de kwaliteit van de financiële stukken, De voorzitter antwoordt dat er een werkgroep was die zich voornamelijk richtte op de kwaliteit van de burap. Op de burap wordt een kwaliteitsslag gemaakt. Deze kwaliteitsslag is echter nooit getoetst in dé Auditcommissie. Wellicht kan de vergadering van mei daarvoor gebruikt worden. Aan de algemeen directeur, Marcel van Bijnen, wordt gevraagd de kwaliteitsslag in de vergadering van mei toe te lichten. 6. Sluiting De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

9 Drechtsteden bijlage 3 Vergadernotitie Voor de vergadering van de Audlteommissle op 8 mei 2012 Onderwerp Jaarrekening GR Drechtsteden 2011 Samenvatting D jaarrekening 2011 wordt ter advisering aan de auditcommissie aangeboden Voorstel De Drechtraad te adviseren over de vaststelling van de jaarrekening agendapunt 3 datum 19 april 2012 bestuurlijk pfh. Dhr, RTA Korteland akkoord best.pfh d.d. 19aprii2012 Steller A,Toisma doorklesnummer Toölïéhting In deze versie van de jaarrekening 2011 is de accountantsverklaring nog niet opgenomen. De verwachting is dat d accountantsverklaring begin mei wordt afgegeven. atolsma(s>dreohtsteden,rh Resultaat 2011 GRD De jaarrekening sluit met een negatief saldo van 2,0 miljoen. Bij de 2 e geprognosticeerde tekort tussen de 4,2 en 5,2 miljoen. Het resultaat per GRD-dochter is als volgt: burap 2011 lag het Bureau Drechtsteden Sociale Dienst Ingenieursbureau Servicecentrum Gemeentebelastingen Önderzoekcentrum Algemene dekkingsmiddelen Totaal Bedrag x 1, j Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien als gevolg van lagere personele lasten en een lagere besteding van het werkprogramma wat grotendeels het gevolg is van het vervallen of vertragen van projecten. Het negatieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden is het gevolg van het negatieve resultaat op inkomensondersteuning, incidentele kosten uit voorgaande jaren op de WMO huishoudelijke hulp, een voordeel op de apparaatskosten door de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en het moeten vormen van een voorziening voor frictiekosten. Bij de 2 0 burap 2011 lag het geprognosticeerde tekort op inkomensondersteuning tussen de 4 en 5 miljoen. Door de daling van de klantaantallen en de incidentele aanvullende rijksuitkering is het negatieve resultaat lager uitgevallen. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2011 af met een negatief resultaat van , dit is conform de prognose bij de 2 e burap. Belangrijkste oorzaak is achterblijvende omzet, en daarmee nietgedekte loonkosten, door de slechte economische omstandigheden, Het Servicecentrum Drechtsteden heeft een klein positief resultaat gerealiseerd. Het saldo van het Önderzoekcentrum is conform de begroting het jaar sluitend geëindigd. Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen,

10 pagina 2 Het positief resultaat bij de Algemene dekklnasmlddelen Is ontstaan door d vrijval van de Landsbanki voorziening» de toegewezen claim op de rente en lagere gemeenschappelijke kosten. Vrijval Landsbanki Het Prechtstedenbestuur heeft op 11 januari 2012 ingestemd met het inzetten van de vrijvallende voorziening Landsbanki voor een deel van d financiële problematiek rondom Noordoevers, De Drechtraad is hierover geïnformeerd via de raadslnformatlebrief van 13 februari 2012, Zoals daarin aangegeven wordt nu voorgesteld om voor deze vrijgevallen middelen d reserve Noordoevers te vormen. De reserve wordt ingezet op het moment van feitelijke verrekening, Aan de Drechtraad wordt dan een voorstel voor onttrekking aan de reserve gedaan. Voorziening Frictiekosten SDD Door de reorganisatie bij de SDD is er boventalligheid ontstaan, Voor de frictiekosten die daardoor ontstaan is in de begroting 2012 van de SDD een budget van 1,0 miljoen opgenomen. Volgens de BBV-voorschriften moet echter al ten laste van het resultaat van 2011 een voorziening worden gevormd. Voorgesteld wordt deze voorziening te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve, die daardoor negatief wordt. Dit is echter van tijdelijke aard } gezien het beschikbare budget In 2012, Hierdoor betreft het slechts een administratieve verwerking en heeft daardoor tot geen gevolg voor de bijdragen van de gemeenten. (3RD breed worden voorstellen geformuleerd rondom instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers om zo de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Resuitaatbestemming - Concept Aan de hand van de conceptjaarrekening zijn de volgende voorstellen voor resuitaatbestemming opgesteld. Aangezien d accountantscontrole nog niet geheel Is afgerond kunnen de voorstellen voor resultaatbestemming nog wijzigen. (Bedragen x _ 1.000) Programma Bedrag Bostemmingsvoorstel Bureau Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Gem ent belastingen Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Totaal bestemmlngsvoorstellen Toevoegen aan de exploitatiereserve Inkomensondersteuning, extra bijdrage van de gemeenten Saldo WMO huishoudelijke hulp onttrekken uit de WMO reserve Toevoegen aan reserve minimabeleid Deel saldo apparaatskosten toevoegen aan de innovatiereserv Uitbetalen aan de gemeenten Onttrekken aan de algemene reserve Onttrekken aan de exploitatiereserve IBD Extra bijdrage van de gemeente Dordrecht Toevoegen aan de exploitatiereserve Toevoegen aan de exploitatiereserve Uitbetalen aan de gemeenten Toevoegen aan de algemene reserve GRD Toevoegen aan reserve Noordoevers

11 pagina 3 _ De afrekening van het rekeningresultaat per gemeente Is weergegeven in onderstaande tabel. (Bedmgmx^lMO}_ Resultaat Bestemming Verrekenen met Mutaties reserve Bu reau Drechtsteden So ciale Dienst Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO Apparaat Apparaat - frictiekosten Ingenieursbureau Drechtsteden* Service Centrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Algemene Dekkingsmiddelen Totaal 113 -ÏS99" "T70" E CQ g CU ca co B n -85" "26".n a Ë g 0 a " 424 ' -64" 78 è i il U Ë i e. ca QL " -124 ~ x: ö Ë a.s 55 "-T C N e e = G> ca cu 15 E 0 CU -ï ~ "11V ,323^ -~ ' J * Dordrecht heeft in 2011 niet aan de omzet verplichting voldaan, Als gevolg hiervan wordt het tekort door Dordrecht aangevuld, Consequenties > Financiële consequenties Aan de hand van het besluit over de resultaatbestemming 2011 zal afrekening met gemeenten plaats vinden. > Personele en organisatorische consequenties: Niet van toepassing > Juridische consequenties: Niet van toepassing > Consequenties voor andere beleidsvelden en organisatie: Niet van toepassing Verdere procedure, communicatie en uitvoering Behandeling in het Drechtstedenbestuur vindt plaats op 10 mei 2012 Opiniërend in carrousel van 12 juni 2012 Vaststellend in Drechtraad van 3 juli 2012 Gemeenten ontvangen de conoeptjaarrekening zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken Na vaststelling door de Drechtraad wordt de jaarrekening naar de toezichthouder, provincie Zuid- Holland, gestuurd. Onderliggende stukken Concept - Jaarrekening 2011 versie dd 20 april 2012

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant)

Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant) Rol van de Audit Commissie Drechtsteden Toelichting door Jan de Groot, OBA (= Onafhankelijk Bestuurskundige & Accountant) Nut, Noodzaak, Taak Audit Committees Over: Accountants Controletoren CVB Controlering

Nadere informatie

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Auditcommissie 19 november 2008 Bijlage 1 Agendapunt 2 Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 21 mei 2008 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen voorzitter de

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0004., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Advies aanbesteding accountant BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het aan de Gemeenteraad uit te brengen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt 9 Onderwerp: Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.: 009-2017 Opsteller: Fred

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004 RAADSVERGADERING Gemeente eente ^ ij n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Vaststellen jaarrekening 2004 SM/05/07 Sector 27 juni 2005 Afdeling Middelen Middelen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Lutjes Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Gunning aanbesteding accountant Voorstel 1. De opdracht

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016

*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 *ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.16-39217/DV.16-602, afdeling Samenleving. Sellingen, 16 juni 2016 Onderwerp: Begroting Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

G E M E E N T E H E N D R I K - I D O - A M B A C H T

G E M E E N T E H E N D R I K - I D O - A M B A C H T G E M E E N T E H E N D R I K - I D O - A M B A C H T Commissie Datum: dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Financiën de heer C.W. Timmers de heer

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing Gemeente Nieuwkoop Griffie Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Opgesteld door: Edzard van Holthe, griffier Besluitvormende vergadering: 26 november 2015 Registratienummer collegebesluit: Raadsnummer: 2015-122

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie