POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT"

Transcriptie

1 POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT SOCIAAL WERK IN GEZINNEN EN WIJKEN OPLOSSINGS-, ERVARINGS- EN SYSTEEMGERICHT OP EIGEN

2 EMPOWERMENT VAN CLIËNT EN HULPVERLENER UITGANGSPUNTEN Wmo, Welzijn nieuwe Stijl, Eropaf, Eigen Kracht, Burgerkracht: de ontwikkelingen gaan razendsnel. Zij vragen een heroriëntatie op het vak en stellen nieuwe eisen aan de werker. Veel werkers maken zich hierover zorgen. Wij geloven dat het MW al veel in huis heeft om aan die nieuwe uitdaging te beantwoorden. Als het maatschappelijk werk iets kan, dan is het wel verbindingen leggen met mensen uit lagere sociale klassen die in praktische en/of psychosociale problemen zijn geraakt. Zij reageert daarop met een integraal aanbod van informatie en advies en van materiële en immateriële hulp op maat. Het MW heeft een sociale vangnet functie en is lokaal en breed geworteld in de samenleving. Het is juist de praktische hulp- en dienstverlening gecombineerd met de begeleiding van de persoonlijke en sociale oorzaken en gevolgen van de alledaagse problemen die de doelgroep aanspreekt. Wordt alleen het psychische deel besproken, dan laten we hen in de steek; wordt alleen het praktische besproken, dan doen we hen tekort. Het is deze Eigen Kracht van de werksoort die de basis en het uitgangspunt is van deze opleiding. Een van de reden van onze effectiviteit en van de waardering van onze cliënten is de manier waarop we met hen werken. Persoonlijk, betrokken, professioneel nabij, gericht op de hier en nu interactie rondom concrete, alledaagse problemen, met respect voor wie de cliënt is en als doel dat hij zichzelf verder kan helpen kenmerken die. De persoonlijke verdieping van die houdingsaspecten is een van de kernen van deze opleiding. Het gaat ons in deze opleiding om uitbreiding, verdieping van wat goed gaat en effectief is gebleken in het MW en vernieuwing van wat niet goed gaat en beter kan. We onderzoeken typische maatschappelijk werk oplossingen voor de nieuwe opdrachten die de WMO en Welzijn nieuwe Stijl aan ons stellen. Deze opleiding geeft de cursist inzichten en vooral praktische handvaten in handen om de vernieuwingen te integreren en mee te helpen vorm te geven. INHOUD In de opleiding staan twee belangrijke, recente ontwikkelingen centraal. Ten eerste de nieuwste inzichten in Wat Werkt? (1) in de werkzame bestanddelen van de hulpverlening. Aan het eind van de opleiding weet de cursist wat die inhouden en kan hij die processen effectief hanteren. Daardoor kan hij zijn hulp- en dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Ten tweede de recente maatschappelijke veranderingen van de welzijnssector, hier samengevat als het Nieuwe Welzijn. Aan het eind van de opleiding heeft de cursist een gedegen inzicht in die ontwikkelingen en wat die betekenen voor de dagelijkse praktijk van het werk. En hoe hij daar als MW- er zijn eigen positie in kan innemen. (1) Zie; S. de Vries; Wat Werkt. De kern en kracht van het Maatschappelijk werk SWP (2007)

3 THEMA S Het Wat Werkt onderdeel heeft thema s als; empowerment, de eigen kracht van de cliënt, het aangaan en onderhouden van een persoonlijke werkrelatie, een oplossingsgerichte, motiverende communicatie, het werken met hoop en positieve verwachtingen, het meten van vorderingen en het evalueren van het resultaat. Het onderdeel Nieuwe Welzijn kent onderwerpen als: generalistisch, outreachend, eropaf werken, werken met vrijwilligers en mantelzorgers, werken in opdracht van derden, werken met kinderen, adolescenten Vooral het werken in systemen zoals (multiprobleem) gezinnen en mantelzorgnetwerken, maar ook in professionele netwerken zal veel aandacht krijgen. Daarnaast het combineren van en praktische, concrete hulp met psychosociale hulp. Als derde onderdeel is er de persoonlijke ontwikkeling van de hulpverlener. Zowel aan zijn houding, aan zijn manier waarop hij (werk)relaties aangaat wordt veel aandacht besteed, zowel qua inzicht als qua vaardigheden. Daarom is er een leertherapeutisch onderdeel waarin de cursist op zoek gaat naar zijn sterke en zwakke kanten, hoe die een rol spelen in zijn werk (en leven) en hoe hij zich daarin kan ontwikkelen. Per bijeenkomst zullen deze thema s zowel theoretisch als praktisch aan bod komen. WERKWIJZEN Het is vooral een praktische opleiding en daarom ligt de nadruk op ervaringsgericht leren en op leren van en met elkaar. De opleidingsgroep functioneert als een Community of practice: live supervisies, video- analyse, casusbesprekingen en rollenspellen zijn naast praktische vaardigheidsoefeningen de belangrijkste leermethoden. Ook leren de cursisten hoe collegiale consulten te geven en intervisies te begeleiden. In de intervisie bijeenkomsten die de gehele opleiding door plaatsvinden leren de cursisten vooral door en van elkaar. DOEL De opleiding leidt MW- ers op tot breed inzetbare generalisten die in het besef van hun eigen kracht werken met de aan het maatschappelijk werk eigen werkprincipes, voor en met doelgroepen die maatschappelijk in het gedrang zijn. Deze tweede fase opleiding wil de student met inzichten en methodische handvatten toe- rusten om de nieuwe methodische aspecten, waar de huidige inhoudelijke en maat- schappelijke ontwikkelingen om vragen, te integreren tot een persoonlijke werkwijze. Deze opleiding bouwt voort op de aanwezige competenties en ervaring om zo een vernieuwing en verdieping van de eigen werkwijze te verkrijgen. De afgestudeerde zal in staat zijn daarmee een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke en praktijkgerichte verbetering van het maatschappelijk werk en met name de psychosociale hulpverlening en zo bijdragen aan practice based beroepsinnovatie.

4 VOOR WIE? De opleiding is bedoeld voor uitvoerend maatschappelijk werkers, die werkzaam zijn in het algemeen maatschappelijk werk, school maatschappelijk werk, de jeugdhulpverlening medisch maatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, de verslavingszorg, de reclas- sering, (verstandelijk) gehandicaptenzorg, het vluchtelingenwerk, pastoraal werk en thuis- lozenzorg. En voor al die werkers die hun vakbekwaamheid willen vernieuwen zodat ze adequaat kunnen werken in het kader van de nieuwe ontwikkelingen. METHODISCHE INNOVATIE Hoewel deze opleiding geen pure methodiektraining inhoudt heeft hij als basis twee, in het maatschappelijk werk ontwikkelde basismethoden die goed aansluiten bij de Common factors en het beroepsprofiel. De Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening (EPT) (2) welke goed omschreven methodische richtlijnen geeft voor het aangaan en onderhouden van een authentieke werkrelatie en het bespreekbaar maken van de obstakels en dilemma s in de hulpverlening. Dat doet zij ook waar het het innemen van een persoonlijk en professioneel standpunt betreft, in de hulpverlening zelf als ook in professionele netwerken. De EPT geeft goede richtlijnen om de eigen kracht van de hulpverlener te ontwikkelen. Tenslotte beschrijft de EPT een systeemgerichte manier van werken wat een noodzaak is in het nieuwe welzijn. De Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) (3) is de beste methodische vertaling van het Eigen Kracht principe. Deze in vele opzichten vernieuwende methode is bij veel doelgroepen en probleemgebieden inzetbaar en is een kortdurende lichte vorm van hulpverlenen en daardoor bij uitstek geschikt voor het MW. In de opleiding zullen docenten en studenten op een onderzoekende manier bezig zijn om de oplossingsgerichte principes toe te passen in werkvormen (bijvoorbeeld groepswerk) en bij doelgroepen (bijvoorbeeld Multi probleemgezinnen) waar deze nog niet goed beschreven zijn. De uit deze stroming voortgekomen methoden als Signs of safety voor gecompliceerde gevallen als huiselijk geweld en Kids Skills voor een systeemgerichte hulp aan kinderen vormen onderdeel van deze opleiding. Ook daarin valt er voor de toepassing in de Nederlandse situatie nog veel te ontdekken en methodisch vorm te geven. De integratie van de EPT en zijn meer optredende hulpverlenerspositie met de KOT en zijn meer terugtredende hulpverlenerspositie roept een spannende mogelijkheid tot gezamen- lijke reflectie op wat, hoe, wanneer, bij wie werkt (4). Het kan innovatief werken naar beide methoden. De integratie van deze twee methoden en de werkzame elementen uit enkele anderen zullen geïntegreerd worden in het methodisch handelen in specifieke toepassingsgebieden zoals het outreachend werken, het werken met Multi probleemgezinnen, de gedwongen hulpverlening, het werken in opdracht en het leidinggeven als wijkcoach, gezinscoach of case- manager. (2) Zie; R. Bouwkamp, S. de Vries; Handboek Psychosociale Therapie De Tijdstroom 1992 (3) Zie; P. de Jong, I.K. Berg; De kracht van oplossingen. Harcourt 2004 (4) Sjef de Vries, Basismethodiek psychosociale hulpverlening, Bohn Stafleu van Lochem, 2010, Houten

5 EINDTERMEN De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die hun competenties als professioneel werker met individuen en hun sociale context willen vergroten en die daarnaast een bijdrage willen leveren aan het in gang zetten van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe methodische werkwijzen, die zich richten op het verbeteren van de effectiviteit van het sociaal werk en daardoor een beter antwoord geven op de huidige maatschappelijke opdracht zoals die o.a. in WNS naar voren komt. De doelstellingen en eindtermen sluiten direct aan bij het com- petentieprofiel van de MW- ers (1). Aan het eind van de opleiding is de cursist in staat om: Eigen Kracht: Werken met Wat Werkt De cliënt De hulpverlener is in staat om: o Zijn cliënten en hun context te empoweren d.w.z. de eigen krachten die binnen het systeem aanwezig zijn te ontdekken, te versterken en uit te breiden. En wanneer gewenst nieuwe vaardigheden aan te brengen. o Zijn cliënten en hun context in staat te stellen om de eigen veranderingsdoelen en manieren van veranderen vorm te geven. o Een werkrelatie aan te gaan die past bij de persoon en zijn waarden en bij de fase van veranderingsbereidheid. De hulpverlener De hulpverlener is in staat om: o Diverse methodische vaardigheden te integreren in een persoonlijke werkwijze waar- in hij gelooft dat deze effectief is. o Cliënten respectvol, persoonlijk en betrokken tegemoet te treden. o De stappen die hij neemt, de dilemma s die hij heeft in een open dialoog met de cliënt te bespreken. o Een professionele en persoonlijke positie in te nemen in gecompliceerde interacties (met collega s en met cliënten). o Zijn geloof in de verandermogelijkheden (hoe klein ook) van de cliënt over te brengen en een hoopvol perspectief aan te brengen. o Zelfvertrouwen en hoop bij de cliënt wakker te roepen door nauwkeurig de vooruit- gang te monitoren. De werkrelatie De hulpverlener is in staat om: o Een werkrelatie aan te gaan die past bij de persoon en zijn waarden van hemzelf en van de cliënt. o De doelen van de cliënt centraal te stellen evenals de stappen die hij wenst te nemen. o Tot overeenstemming te komen over de doelen en de taken van de hulpverlening als deze niet (geheel) overeenkomen met die van de cliënt. o Met een verscheidenheid aan werkrelaties om te gaan aangepast bij cliënten, hulp- vragen en interventies (dienst-, hulpverlening, begeleiding vrijwilligers etc.).

6 Methodisch handelen. De hulpverlener is in staat om: o Zijn werkwijze methodisch te structureren. o De methodische interventies die hij gebruikt uit te voeren zoals bedoeld. o Methodisch te reflecteren op wat werkt in de casus en wat niet. o Methodische interventies af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt. o Het effect van zijn hulp systematisch door de cliënt te laten evalueren en met hem te bespreken. o Integraal te werken d.w.z. dienstverlening, hulpverlening, opbouwwerkgerichte en contextgerichte interventies te integreren en af te stemmen op de cliënt. Te werken in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl De hulpverlener is in staat om: o Outreachend te werken. o Te werken in het kader van een gedwongen hulpverlening. o Systeemgericht te werken. o Cliënten en cliëntsystemen in verbinding te brengen met de directe social support. o Hulp- en dienstverlening te integreren met opbouwwerk gerichte activiteiten. o Hulpverleningsinterventies te combineren met opbouwwerk gerichte interventies of tenminste zo samen te werken met collega s dat die combinatie tot stand komt. o Constructief samen te werken in professionele netwerken. o Samen te werken met vrijwilligers, mantelzorgers en hun organisaties en deze eventueel vraaggerichte te ondersteunen. o Volgens het stepped care principe te werken: lichte hulpverleningsinterventies voordat gespecialiseerde hulp wordt ingeroepen. Te werken aan professionalisering van het beroep De hupverlener is in staat: o Zijn nieuw verworven inzichten en vaardigheden over te dragen aan collega s in zijn huidige werksituatie. o Zich met zijn nieuw verworven inzichten en vaardigheden te profileren als effectief generalist vooral t.o.v. opdrachtgevers en netwerkprofessionals (gebrekkige profi- lering wordt hier gezien als een lacune in de beroepsuitoefening). OPZET Een leidraad in onze opleiding is dat het beter is om weinig goed te weten en te kunnen dan veel oppervlakkig. Dat weinige moet dan wel essentieel zijn. De opleiding streeft dus bewust een beperking van thema s en onderwerpen na. Opbouw De opleiding is opgebouwd uit 4 modules: o De Leertherapiemodule waarin naast kennismaking met de leergroep men zijn persoonlijke leerdoelen voor de opleiding formuleert en het wezenskwadranten- traject opstart. Ook de persoonlijk evaluaties en het reflecteren op de groeps- deelname behoren hiertoe.

7 o De Wat Werkt module waarin men systematisch de belangrijkste facetten en proces- sen in het werken met de vijf factoren bestudeert, doorwerkt en praktisch oefent. o De Eigen Kracht module waarin men op basis van wat men geleerd heeft over Wat Werkt, de methodische opgaven voor het werken aan Eigen Kracht en in het kader van het nieuwe welzijn bestudeert en oefent. De nadruk zal liggen op integrale en lichte vormen van oplossingsgerichte hulp en op outreachend werken, werken met Multi probleemgezinnen, het betrekken van de hulpbronnen uit de sociale context en het constructief samenwerken in professionele netwerken. o De Afstudeermodule. Deze module omvat niet alleen de eindtoets: het eindverslag en de peer- review daarvan, maar ook de professionele evaluatie aan het eind van het eerste jaar en het bijstellen van de leerdoelen aan het begin van het tweede jaar. Structuur Het eerste jaar, dat ook als zelfstandig jaar gevolgd kan worden en bevat de basis ingrediënten: leren werken met wat werkt, leren werken met de eigen kracht van cliënt(systemen) en outreachend werken. Het tweede jaar verbreedt en verdiept de stof: de eigen kracht van specifieke doelgroepen, Multi probleemgezinnen, leren werken met de breder sociale context, werken in netwerken, etc. Elk jaar kent 10 maandelijkse, tweedaagse bijeenkomsten. Deze spreiding is er om een goede balans te creëren tussen continuïteit en intensiteit en om de studenten de kans te geven het geleerde in de dagelijkse praktijk van hun werk uit te proberen en te integreren. Elke bijeenkomst is onderdeel van een module en heeft een daarop betrekking hebbend (sub)thema. Theorie en praktische vaardigheidstrainingen zijn daarop afgestemd. Elke opleidingsdag bevat zo een mix van theorie, supervisie, vaardigheidstraining en leer- therapeutische elementen. Op die manier kan de theorie direct praktisch worden toegepast en kunnen eventuele persoonlijke obstakels in het professionele handelen opgepakt worden. Tussen de bijeenkomsten komen de groepsleden tenminste 8 maal in (regionale) intervisie- groepen bij elkaar om zonder begeleiding aan de verwerking en integratie te werken. De opleidingsgroep: een Community of practice De opleidingsgroep biedt de veiligheid om al experimenterend en ervaringsgericht van de eigen en elkaar successen en fouten te leren. Supervisie, rollenspelen, oefenen als consultant voor (werk)problemen van collega s zijn de ervaringsgerichte manieren van leren die we gebruiken. De sfeer en de werkrelaties in de groep hebben dezelfde open, doelgerichte en betrokken kwaliteit als die wij praktiseren in onze hulpverlening en andere professionele contacten, Vanuit respect en vanuit gelijkwaardigheid zijn wij op zoek naar zowel autonomie als naar verbondenheid. Deze positieve, constructieve en taakgerichte sfeer bereiken we door persoonlijk en open te zijn over onszelf en persoonlijk en rechtstreeks te reageren op onze medecursisten. Door als opleiders zo te werk te gaan stimuleren wij de studenten om ook op die manier met ons en met elkaar om te gaan. Zo

8 ontstaat er ruimte voor ieder om zijn eigen, unieke leertraject te volgen. Door het werken met deze houding en de veelvuldige en intensieve inbreng van praktijkervaringen is er sprake van een sociaal leerklimaat waarin spontane leerprocessen ontstaan, kortom van een Community of practice. Gelaagde leermogelijkheden In de opleiding komen een variëteit van ervaringsgerichte en reflectieve leermogelijkheden voor die in vorm en intensiteit verschillen en daardoor de student de mogelijkheid geven om op verschillende manieren leerervaringen op te doen. De ervaringsgerichte werkwijze wil zeggen dat er uitgaande van concrete casussen op praktische wijze wordt geoefend, op deze manier doen de cursisten zo ter plekke ervaringen op en ontwikkelen vaardigheden in het op een persoonlijke en effectieve manier hulpverlenen. Steeds weer blijkt dat het geleerde hierdoor direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. De leervormen die worden gehanteerd zijn: - Live supervisie - Praktische vaardigheidsoefening via casusinbreng - Bestuderen en bespreken van theorie - Persoonlijke integratie van inzichten en vaardigheden - Videoanalyses - Leertherapeutisch reflecties - Terugkoppelen van de tussentijdse praktijkervaring Leren door en van elkaar De opleidingsgroep vormt een collegiale leergroep. De cursisten zijn betrokken op en mede verantwoordelijk voor elkaars persoonlijke en professionele leerproces. In de intervisie- groepen die zowel tijdens en tussen de bijeenkomsten bij elkaar komen wordt die betrokkenheid in praktijk gebracht. Het is vooral de persoonlijke interactie en feedback op hoe men in de (intervisie)groep in persoonlijke en werkrelaties handelt dat een rijke in vivo bron van inter- persoonlijke leertherapeutische leermomenten oplevert. Structurele integratie Deze onderdelen worden in de opleiding geïntegreerd. Iedere bijeenkomst bestaat uit supervisie, leertherapie, praktische vaardigheidstraining, theorie Tijdens de tweedaagse komen daar een begeleide groepsopdracht praktijk/theorie integratie bij. Hierdoor kan theorie direct worden uitgeprobeerd in bijvoorbeeld een rollenspel. En kan bijvoorbeeld een persoonlijk obstakel, naar voren gekomen in een supervisie een leertherapeutisch gesprek worden doorgewerkt. Aan de vooruitgang t.a.v. de diverse vaardigheden zowel als de individuele, inter- persoonlijke en groepsprocessen wordt continue aandacht gegeven bijvoorbeeld door de uitgebreide nabesprekingen van de diverse activiteiten. Omvang Het eerste jaar, het Basisjaar bestaat uit 20 opleidingsdagen die maandelijks in de vorm van tweedaagsen op vrijdag en zaterdag gegeven worden. Daarnaast zijn er 8 intervisie bijeenkomsten van tweeënhalf uur en een apart leertherapeutisch traject van 5 uur. De totale studiebelasting bedraagt 314 uur waarvan 165 contacturen.

9 Het tweede jaar bestaat eveneens uit 20 opleidingsdagen verdeeld over 10 tweedaagsen. Ook zijn er de 8 intervisiebijeenkomsten. Er wordt afgesloten met een Eindverslag. De tijd- investering voor zelfstudie, maken van verslagen en evaluatie e.d. wordt geschat op twee tot drie uur per week. De uren zijn per jaar ongeveer als volgt over de verschillende onderdelen van de opleiding verdeeld: Vaardigheidstraining 75 uur Supervisie 40 uur Leertherapie 15 uur Theoriebespreking 30 uur Intervisie 20 uur Literatuurstudie 80 uur Huiswerk, evaluaties e.d. Eindverslag (2 e jaar) 49 uur 60 uur Opmerking cursist: Deze opleiding versterkt je carrière positie. PRAKTISCHE REGELINGEN Intakeprocedure Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient de student minimaal in het bezit te zijn van een diploma van een HBO- opleiding. Tevens dient de student tenminste 2 jaar werkervaring te hebben in een beroepspraktijk, waar hij daadwerkelijk met cliënten (systemen) werkt. Wanneer de student een deeltijd HBO- opleiding op initieel niveau heeft gevolgd, geldt een werkervaring van 1 jaar na het behalen van hun HBO- opleiding. Het is van belang dat de kandidaat tijdens de opleiding (on)bezoldigd werkt met cliënten(systemen). In enkele gevallen kan in overleg met het NMW een uitzondering hierop worden gemaakt (bijv. bij een MBO- diploma), dit is afhankelijk van werkervaring, werksituatie, persoonlijke mogelijkheden, motivatie, etc. Toelatingsprocedure De toelating gebeurt via een aanmeldingsformulier waarin gevraagd wordt naar opleiding, werkervaring en een motivering waarom men deel wil nemen en met welk persoonlijk en professioneel leerdoel. De aanvraag is definitief na overmaking van 35,- inschrijfgeld. De staf van het NMW beoordeelt, eventueel na een persoonlijk intakegesprek, of toelating mogelijk is. Het oordeel van de staf is beslissend. De kandidaat ontvangt binnen een maand bericht of hij toegelaten is. De inschrijving is definitief na overmaking van 1250,- aanbetaling. Inschrijven kan tot 1 september Tot een maand voor de start van de opleiding vindt restitutie van de aanbetaling plaats, daarna niet meer.

10 Kosten De kosten voor de opleiding bedragen 2375,- per jaar, exclusief aan te schaffen literatuur circa 150,- en exclusief verblijfskosten (o.b.v. volledige verzorging voor een 2- daagse zonder overnachting circa 65,- en met overnachting circa 130,-. Voor aanvang van ieder cursusjaar moet 1250,- voldaan zijn. Het resterende bedrag dient voor 15 februari van het daarop volgende jaar voldaan zijn. Eventueel in overleg kan een gespreide betalingsregeling overeengekomen worden. Groepsgrootte De groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 22 personen. Plaats De bijeenkomsten vinden plaats in Beekbergen. Opmerking cursist: Deze opleiding maakt waar wat hij belooft. Open dag en start 23 mei 2014 van uur. Kosten 25,- incl. lunch. Aanmelden kan per mail: of tel: De opleiding start in september Diploma, erkenning en kwaliteitswaarborg De opleiding is Post HBO erkend door het CPION en gewaardeerd door het BAMw met 26,65 registerpunten voor het opleidingstraject. De cursisten die aan de opleidingseisen hebben voldaan ontvangen naast het diploma Maatschappelijk Werker Nieuwe Stijl van het NMW tevens een Post HBO diploma. Het eerste jaar (basisjaar) kan apart worden gevolgd en indien voldaan aan de opleidings- eisen worden afgesloten met een NMW certificaat. Het NMW is lid van NRTO en CRKBO geregistreerd (BTW vrijstelling).

11 DE DOCENTEN José Bijker (1956). Docent/trainer NMW en aan de Post HBO erkende opleiding van het Kempler Instituut Nederland; maatschappelijk werker, (VO diploma) relatie- en gezins- therapeut, supervisor en gezinstherapeut heeft veel affiniteit en een zeer ruime ervaring met Multi probleemgezinnen, risico- jongeren met meervoudige problematiek en hun gezinnen zowel in uitvoerend als in netwerkgericht werken met allerlei disciplines zoals o.a. onderwijs, politie, jongerenwerk en jeugdhulpverlening. Zij volgde een intensieve training in de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan met relatie therapie en ontrouw binnen de relatie. Sjef de Vries (1944). Docent/trainer NMW, studeerde af als Andragoog en werkte 12 jaar als studentenpsycholoog aan de Katholieke universiteit van Nijmegen. In 1980 richtte hij samen met Walter Kempler, Roel en Sonja Bouwkamp het Kempler Instituut Nederland op. Sinds- dien geeft hij opleidingen en trainingen in binnen- en buitenland (België, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Noorwegen, Hongarije). Hij was erkend Gestalttherapeut (EAGT) en volgde de 4- jarige opleiding Experientiéle Gezinstherapie bij Walter Kempler en door hem erkend als therapeut/supervisor/trainer. Van 1987 tot 1990 gaf hij, samen met Roel Bouwkamp leiding aan het landelijke JOINT/NIZW project Nascholing Maatschappelijk Werk: Psychosociale Hulpverlening. Van 1980 tot 2005 was hij directielid en opleider van het Kempler Instituut Nederland en gaf vele nascholingen in de Ervaringsgerichte Hulpverlening. Vanaf 1993 was hij actief betrokken in de vluchtelingenhulpverlening in de landen van Ex- Joegoslavië. Hij is gecertificeerd master in Solution Focused Therapy en geeft de laatste jaren trainingen om de mogelijkheden van de Oplossingsgerichte manier van werken een plaats te geven in het maatschappelijk werk. In 2005 richtte hij het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NMW) op. Hij is (co) auteur van een tiental boeken waaronder Basismethodiek Psycho- sociale hulpverlening (2009) en het spraakmakende Wat Werkt? De kern en kracht van het MW. (2007). Recentelijk publiceerde hij het Eropaf en dan? (2012), een genuanceerde kritiek op het nieuwe welzijn. Daarnaast publiceerde een dertigtal artikelen in (inter) nationale vaktijdschriften. Mary de Vries (1947). Docent /Supervisor/Coach aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij, afdeling verpleegkunde. Zij gaf ruim 40 jaar les in sociale vaardigheden, attitudevorming en oplossingsgericht werken aan o.a. SPV- ers en wijkverpleegkundigen. De laatste jaren coachte zij haar collega s door middel van het Wezenskwadrantentraject. Jo Janssen (1956). Docent/trainer NMW, maatschappelijk werker (VO diploma) is sinds 1977 werkzaam als hulpverlener in diverse functies in de gezondheidszorg. Zijn interesse gaat bovenal uit naar psychosociale problematiek van individuen, relaties en gezinnen. Hij is als psychosociaal therapeut in de eerste en tweede lijn van de gezondheidszorg actief en zet zich in voor een integrale benadering van psychosociale problemen van cliënten. Hij is Multi- methodisch geschoold maar zijn benaderingswijze wordt gekenmerkt door een combinatie van Ervaringsgerichte Psychosociale- en Oplossingsgerichte therapie. Jo Janssen is gespecia- liseerd in het begeleiden van verwerkings- processen rondom verlies, rouw en trauma en in het helpen bij partnerrelatieproblemen. Hij volgde een intensieve training in de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Daarnaast is hij recensent van vakliteratuur en columnist. Bij het NMW is hij opleider in korte oplossingsgerichte therapie en in het oplossingsgericht begeleiden van verwerkingsprocessen bij verlies, rouw en trauma.

12

13 NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK OPLOSSINGSGERICHT WERKEN IN WELZIJN NIEUWE STIJL Het maatschappelijk werk wordt geconfronteerd met de herziening van de welzijnssector. Het NMW wil een vakinhoudelijke bijdrage geven aan dit Welzijn Nieuwe Stijl. Daarin sluiten we aan bij wat we al jaren trainen: een outreachende, systeemgerichte en oplossingsgerichte werkwijze. Doen wat werkt is ons centraal uitgangs- punt. Wij integreren in onze nascholingen de Oplossingsgerichte Hulpverlening en de Ervaringsgerichte Psycho- sociale Hulpverlening. Deze zijn binnen het maatschappelijk werk context ontwikkeld, worden er veel gebruikt en zijn effectief gebleken. Wij stellen ons tot doel om deze persoonlijke manier van werken waarin de eigen kracht van de cliënt centraal staat toe te passen op de nieuwe uitdagingen die het werken in het Welzijn Nieu- we Stijl van werkers vraagt. Het doel van het Maatschappelijk Werk is de empowerment van de cliënt en zijn sociale context. Daarom hanteren wij een empowerment perspectief op zowel de cliënt als de hulpverlener. Ook de hulpverlener dient empowert te worden om zich te positioneren en over de grenzen van de eigen in- stelling samen te werken in zijn generalistische en integrale werkwijze. `Wij willen daarmee doorgeven wat ons inspireert, in de hoop dat het anderen inspireert tot het verder ontwikkelen van het vak dat ons na aan het hart ligt: Maatschappelijk Werker.` Onze nascholingen zijn gebaseerd op wat wetenschappelijk onderzoek en wat cliënten zeggen dat er werkt inde hulpverlening. De nascholingen worden als teamnascholingen gegeven. Zij zijn praktisch, innovatief en inspi- rerend. Het Maatschappelijk werk is sterk in beweging om inhoud te geven aan de eisen die momenteel aan het nieuwe welzijn worden gesteld. Onze innovatieve teamnascholing geeft werkers inzicht en vooral concrete handvatten om zich daarin een eigen positie te verwerven. Daarbij gaan we uit van werkwijzen en principes die eigen zijn aan het maatschappelijk werk. Het NMW heeft veel expertise opgebouwd in het nascholen en im- plementeren van Oplossingsgericht werken in de hele instellingen. Werkers uit het AMW, SchoolMW, Be- drijfsmw, MedischMW, de Ouderenzorg, Mee, Jeugdhulpverlening, Welzijnswerk, CJG, WMO- loketten, reclas- sering hebben deelgenomen aan onze nascholingen. ONZE OPLEIDINGEN: Oplossingsgericht werken (met fcb subsidie!) Vechtscheidingen Eigen kracht van de cliënt Generalistisch, integraal werken Combineren van formele met informele hulp - Buurtgericht, outreachend werken Positioneren en samenwerken; de eigen kracht van de werker (met fcb subsidie!) Gezinscoaching Veiligheid in gezinnen 3 kolommen Ontrouw School maatschappelijk werk Oplossingsgericht werken met multiprobleemgezinnen Outreachend werken Ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening intervisie

14 Aanmeldingsformulier Achternaam (Meisjesnaam) Voornamen Roepnaam Geboortedatum Geslacht m/v Titel(s) Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé Telefoon werk Werkzaam bij E- mail Geboorteplaats Woonplaats meldt zich aan voor: 0 het basisjaar Opleiding Eigen Kracht 0 de tweejarige Opleiding Eigen Kracht Ondergetekende heeft hierbij 35,- inschrijfgeld overgemaakt op rekening: Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk in Weert. Datum: Plaats: Handtekening:

15 Welke opleidingen en/of cursussen heb je tot nu toe gevolgd? Welke praktijkervaring heb je tot nu toe opgedaan? Huidige functie? Wat is de belangrijkste reden/motivatie om deze opleiding te volgen? Wat zijn jouw persoonlijke en/of professionele leerdoelen? S.v.p. opsturen naar: NMW, Van Goghlaan 14, 6006 PP Weert of

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT

POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT POST HBO- OPLEIDING EIGEN KRACHT SOCIAAL WERK IN GEZINNEN EN WIJKEN OPLOSSINGS-, ERVARINGS- EN SYSTEEMGERICHT OP EIGEN EMPOWERMENT VAN CLIËNT EN HULPVERLENER UITGANGSPUNTEN Wmo, Welzijn nieuwe Stijl, Eropaf,

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution- Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN OPEN INSCHRIJVING UTRECHT WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer en hun collega s van het

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN)

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) TEAMNASCHOLING KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld door

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

TEAMNASCHOLING INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl TEAMNASCHOLING INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN UITGANGSPUNTEN Multi probleemgezinnen staan bij veel hulpverleners in een slecht daglicht. Deze gezinnen

Nadere informatie

VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING

VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING 3- DAAGSE NASCHOLING VECHTSCHEIDINGEN In toenemende mate worden hulpverleners geconfronteerd met schrijnende echtscheidingen, de zogenaamde vechtscheidingen die vaak het

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING OUTREACHEND WERKEN

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING OUTREACHEND WERKEN TEAMNASCHOLING OUTREACHEND WERKEN 1 OUTREACHEND WERKEN Outreachend werken is zo oud als het maatschappelijk werk. Steeds meer instellingen voor maatschappelijk werk proberen dit oude thema actueel te maken

Nadere informatie

VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING OP EIGEN

VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING OP EIGEN VECHTSCHEIDINGEN TEAMNASCHOLING OP EIGEN 3- DAAGSE NASCHOLING VECHTSCHEIDINGEN In toenemende mate worden hulpverleners geconfronteerd met schrijnende echtscheidingen, de zogenaamde vechtscheidingen die

Nadere informatie

WIJKGERICHT OUTREACHEND GENERALISTISCH WERKEN

WIJKGERICHT OUTREACHEND GENERALISTISCH WERKEN TRAINING VOOR SOCIALE (WIJK)TEAMS: WIJKGERICHT OUTREACHEND GENERALISTISCH WERKEN TEAMNASCHOLING WIJKGERICHT, OUTREACHEND, GENERALISTISCH WERKEN UITGANGSPUNTEN Er is op het moment nauwelijks een gemeente

Nadere informatie

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT

OPEN INSCHRIJVING UTRECHT OPEN INSCHRIJVING UTRECHT KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN) 1 KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? De Solution-Focussed Therapy is ontwikkeld

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER NIEUWE STIJL

MAATSCHAPPELIJK WERKER NIEUWE STIJL MAATSCHAPPELIJK WERKER NIEUWE STIJL MODULE: WIJKGERICHT, OUTREACHEND, GENERALISTISCH WERKEN MAATSCHAPPELIJK WERKER NIEUWE STIJL MODULE: WIJKGERICHT, OUTREACHEND, GENERALISTISCH WERKEN UITGANGSPUNTEN Er

Nadere informatie

Introductiedagen & 8 juni

Introductiedagen & 8 juni Hotel Hoogeerd, Niftrik Introductiedagen 2013 7 & 8 juni Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie 7 & 8 juni 2013: Tweedaagse introductie Tweedaagse introductie

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank Voorwoord bij de tweede druk 11

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank Voorwoord bij de tweede druk 11 Inhoud 7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank 9 11 Voorwoord bij de tweede druk 11 13 deel 1 het theoretisch kader 13 1 15 Hulpverlening aan cliëntsystemen: integreren

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Wat werkt er en hoe werkt het in counseling.

Wat werkt er en hoe werkt het in counseling. Wat werkt er en hoe werkt het in counseling. Sjef de Vries Antwerpen 2/12/2016 Sjef de Vries, Batenburg 2016 Deze PowerPoint presentatie (of delen ervan) mag niet gebruikt worden voor presentaties, artikelen

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld

Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten,

Nadere informatie

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Supervisie Persoonlijk professionele positie en identiteit Supervisie richt zich speciaal op het bewust en doelgericht leren integreren van het denken, voelen, willen,

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! Inleiding / algemeen Het werken met groepen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen mensenkennis Post-hbo opleiding outreachend werken met jeugdigen en gezinnen Iedere hulpvrager is gebaat bij een outreachende manier

Nadere informatie

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Deze inspirerende opleiding levert ervaringsgericht en generiek werkende supervisoren af, die op een persoonlijke en deskundige wijze supervisie geven en andere begeleidingsvormen

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Rotterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis BZ10B p o s t- h b o ople id in g Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders m e n s e n kennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Verdiepingscursus Huiselijk Geweld

Verdiepingscursus Huiselijk Geweld Verdiepingscursus Huiselijk Geweld Voor nieuwe inzichten, kennis en praktische vaardigheden bij het begeleiden van mensen met een huiselijk geweldervaring. Inleiding U bent al enige tijd werkzaam in de

Nadere informatie

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Opleiding Ervaringsgericht Supervisor Deze inspirerende opleiding levert ervaringsgericht en generiek werkende supervisoren af, die op een persoonlijke en deskundige wijze supervisie geven en andere begeleidingsvormen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid TRAINING ROUWZORG Tussen afstand en nabijheid INLEIDING In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als

Nadere informatie

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling

Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Gezin en systeemtherapeut in ontwikkeling Basiscursus Systeemtherapie 132 uur Draaiboeknummer, verstrekt door bureau NVRG: D1118D (of als er gedeeltes gevolgd worden de nummers D11118B en D11118C) Docenten

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

OPLEIDING TRAINER IMBCT

OPLEIDING TRAINER IMBCT Informatie Opleiding trainer imbct, versie juli 2015, pagina 1 OPLEIDING TRAINER IMBCT EEN KORTDURENDE LEERGANG IN HET GEVEN VAN INDIVIDUELE MINDFULNESSTRAINING Beschrijving van het Opleidingstraject Deze

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren. "Mission Possible" "Mission Possible"

[2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren. Mission Possible Mission Possible "Mission Possible" [2015] Oplossingsgericht werken met Jongeren "Mission Possible" Gerrit van de Vegte.nl gerritvandevegte@home.nl WAT IS MISSION POSSIBLE? Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Aandachtspunten bij start supervisie

Aandachtspunten bij start supervisie P-opleiding Evaluatieformulier supervisie psychodiagnostiek Aandachtspunten bij start supervisie 1. Kennismakingsgesprek: - wederzijds informeren over kwalificaties, opleidingen en ervaring - bespreken

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie