Cao-lonen 2012, de definitieve gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cao-lonen 2012, de definitieve gegevens"

Transcriptie

1 Sociaaleconomische trends 2013 Caolonen 2012, de definitieve gegevens Monique Hartog september 2013, 02 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 1

2 In 2012 zijn de caolonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,4 procent gestegen. Bij de sector overheid zijn de lonen in 2012 met 0,7 procent het minst toegenomen. Vooral de loonstijgingen bij de bedrijfstakken onderwijs en openbaar bestuur bleven achter. In de bedrijfstakken industrie en bouwnijverheid stegen de lonen met 1,8 procent het hardst. In 2012 stegen de loonkosten meer dan de caolonen. Dit komt vooral door de stijging van de werkgeversbijdrage voor de werkloosheidswet, de pensioenpremies en de wijzigingen in de ziektekosten. In 2012 lagen de caolonen meer dan 1 procentpunt onder de inflatie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de statistiek Indexcijfers van caolonen (2000=100), waarvan de gegevens over 2012 definitief zijn vastgesteld. 1. Caoloonstijging toegenomen In 2012 stegen de caolonen inclusief bijzondere beloningen met 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan de loonstijging in De ontwikkeling van de caolonen reageert op de situatie op de arbeidsmarkt. De krimp van de economie leidde vanaf 2009 tot banenverlies. De caoloonontwikkeling volgt deze beweging met enige vertraging. De korte opleving van de economie in 2010 en de eerste helft van 2011 leidde in 2012 tot een hogere caoloonstijging. 1.1 Relatie tussen de caoloonontwikkeling en de ontwikkeling van het aantal banen mutatie t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Caoloon Aantal banen 2. Loonstijging ruim onder inflatie De inflatie is al sinds de tweede helft van 2010 hoger dan de loonstijging. In 2012 kwam de inflatie uit op 2,5 procent, dit was 1,1 procentpunt hoger dan de caoloonstijging. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 2

3 Ook in 2005 stegen de prijzen sneller dan de caolonen. Gemiddeld stegen de caolonen in de laatste tien jaar 0,1 procentpunt harder dan de inflatie. Als de caoloonstijging hoger is dan de inflatie betekent dit niet automatisch dat werknemers er reëel in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen (inclusief zorg) en de loonheffing. 2.1 Ontwikkeling caolonen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1, Caoloonstijging Caoloonstijging minus inflatie 3. Lonen het minst gestegen bij de overheid De caolonen bij de overheid zijn in 2012 met 0,7 procent toegenomen. Dit is de helft lager dan de gemiddelde loonstijging van alle cao s in Nederland. In 2012 wordt bij het merendeel van de cao s binnen de overheid de nullijn gehanteerd. De cao Gemeente vormt hierop een uitzondering en is de enige van de zwaarwegende cao s waarbij een relatief hoge loonstijging is doorgevoerd. Mede hierdoor zijn de caolonen bij de overheid gestegen in In de gesubsidieerde sector stegen de lonen in 2012 met 1,5 procent. Deze sector komt hiermee iets hoger uit dan de gemiddelde loonstijging in Nederland. Als de bijzondere beloningen buiten beschouwing worden gelaten, komt de loonstijging net als in 2011 uit op 1,2 procent. In de sector particuliere bedrijven namen de lonen met 1,6 procent het meest toe. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 3

4 3.1 Caoloonstijging naar caosector 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Totaal Gesubsidieerde sector Particuliere bedrijven Overheid Totaal Gesubsidieerde sector Particuliere bedrijven Overheid Exclusief bijzondere beloningen Inclusief bijzondere beloningen 4. Hoogste loonstijging in bedrijfstakken industrie en bouw, laagste bij onderwijs Bij de bedrijfstakken industrie en bouw namen in 2012 de caolonen het sterkst toe. De stijging bedroeg 1,8 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door loonsverhogingen in de cao s van de metaal en de bouw. Van alle bedrijfstakken was de loonstijging bij het onderwijs het laagst. In deze bedrijfstak stegen de caolonen in het geheel niet. Ook in 2011 behoorde deze bedrijfstak tot de bedrijfstakken met de laagste caoloonontwikkeling. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 4

5 4.1 Caoloonstijging inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstak Onderwijs Horeca Openbaar bestuur Financiële instellingen Landbouw en visserij Cultuur en overige dienstverlening Energie en waterleidingbedrijven Vervoer en communicatie Zakelijke dienstverlening Handel Gezondheids en welzijnszorg Bouwnijverheid Industrie ,5 1,0 1,5 2,0 5. Afwijkende loonontwikkeling horeca en gezondheidszorg in Eenmalige beloningen hebben op korte termijn effect op de loonstijging. Als er over een langere periode naar de ontwikkeling van de caolonen per bedrijfstak wordt gekeken, dan is het effect van deze bijzondere beloningen minder groot. Ook is dan beter zichtbaar welke bedrijfstakken hoge of minder hoge caoloonstijgingen kennen. De caolonen zijn in de periode gemiddeld met 30,2 procent toegenomen. Bij meer dan de helft van de bedrijfstakken is de afwijking van het gemiddelde minder dan 3 procentpunt. Het hardst stegen de lonen in 12 jaar bij de zorg: 34,8 procent. In de bedrijfstak horeca gingen de lonen in dezelfde periode met 23,6 procent het minst omhoog. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 5

6 5.1 Ontwikkeling caolonen in naar bedrijfstak Horeca Landbouw en visserij Vervoer en communicatie Handel Zakelijke dienstverlening Onderwijs Energie en waterleidingbedrijven Openbaar bestuur Industrie Cultuur en overige dienstverlening Financiële instellingen Bouwnijverheid Gezondheids en welzijnszorg Bijzondere beloningen Caoloon 6. Contractuele arbeidsduur nagenoeg constant Net als in voorgaande jaren is in 2012 de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur van voltijdwerknemers over het gemiddelde van alle bedrijfstakken nagenoeg ongewijzigd gebleven. Al sinds 1999 stijgen de caolonen per uur vrijwel even hard als de caolonen per maand. Alleen bij de gesubsidieerde sector nam de arbeidsduur iets af. Vanwege het verder doorvoeren van het levensfasebudget bij een paar cao s in de zorg is er een verschil van 0,2 procentpunt tussen de maand en uurloonstijging ontstaan. 7. Loonkostenstijging hoger dan caoloonstijging In 2012 stegen de contractuele loonkosten met 2,1 procent. Dit is 0,7 procentpunt meer dan de caoloonstijging. Het verschil komt voornamelijk doordat de werkgeverspremie voor de werkloosheidswet in 2012 gestegen is van 4,20 naar 4,55 procent. Verder waren de pensioenpremies gestegen en deden zich veranderingen voor in de werkgeversbijdrage in de ziektekosten. In het afgelopen decennium stegen de contractuele loonkosten in de meeste jaren harder dan de caolonen. Het jaar 2006 is een uitzondering, in dat jaar werden de werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen verlaagd. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 6

7 7.1 Ontwikkeling caolonen en contractuele loonkosten per uur Caoloon Contractuele loonkosten 8. Grootste toename loonkosten bij de sector particuliere bedrijven In de sector particuliere bedrijven zijn de contractuele loonkosten in 2012 met 2,2 procent het meest toegenomen van alle sectoren. Dit kwam zowel door de caoloonstijging (1,6) 8.1 Loonkostenstijging minus caoloonstijging naar caosector 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,2 0,4 Particuliere bedrijven Gesubsidieerde sector Overheid CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 7

8 als door verhoging van de premies. De loonkosten in de caosector overheid volgden de sector particuliere bedrijven op de voet met een toename van 2,1 procent. Echter, bij de overheid bedroeg de loonstijging slechts 0,7 procent en wordt de toename van de loonkosten voornamelijk veroorzaakt door de gestegen premies bij het ABPPensioenfonds. 9. Vaststellen definitieve gegevens 2012 De definitieve uitkomsten van 2012 zijn in juni 2013 gepubliceerd. Normaliter worden definitieve gegevens van caolonen gepubliceerd in de maand mei na afloop van de verslagperiode. Een belangrijke oorzaak voor de vertraging van de vaststelling van cijfers voor 2012 is dat er vanwege de economische crisis en politieke ontwikkelingen veel onderhandelingen over nieuwe cao s langzaam op gang komen en zijn gekomen. Bovendien is en was er voor veel cao s (met name cao s binnen de sector overheid) geen loonsverhoging in het vooruitzicht. Hierdoor was en is er ook geen noodzaak om snel cao s af te sluiten. Nog niet alle cao s waren afgesloten bij het definitief vaststellen van de uitkomsten over het jaar Voor deze cao s is uitgegaan van de nullijn. De kans dat er voor deze cao s alsnog loonsverhogingen worden gegeven voor het jaar 2012 is heel klein. 9.1 Recente gegevens Actuele en meer gedetailleerde uitkomsten over caolonen, de contractuele arbeidsduur en de contractuele loonkosten zijn beschikbaar in StatLine, de elektronische databank van het CBS; in de publicatie Caolonen; indexcijfers (2000=100). 9.2 Begrippen Bijzondere beloningen Bijzondere beloningen zijn alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen, zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering. Bijzondere beloningen die afhankelijk zijn van winst of het behalen van bepaalde doelstellingen worden buiten beschouwing gelaten. In januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. In een aantal cao s zijn afspraken gemaakt over werkgeversbijdragen aan deze regeling. Deze bijdragen tellen mee als bijzondere beloningen. De werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling wordt ook betaald aan werknemers die niet meedoen aan de levensloopregeling. Daarnaast is in januari 2006 de Zorgverzekeringswet van kracht geworden. De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet telt niet mee in het caoloon, wel in de contractuele loonkosten. Extra bijzondere beloningen, ter compensatie van de overgang op de nieuwe zorgverzekering tellen mee als bijzondere beloningen. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 8

9 Caolonen Met de indexcijfers van caolonen wordt de ontwikkeling van de bruto lonen weergegeven waarop werknemers bij een normale voltijdarbeidsduur onvoorwaardelijk recht hebben. Deze cijfers hebben betrekking op de loon en arbeidsduurgegevens zoals die staan vermeld in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s). Er worden dus geen gerealiseerde bedragen waargenomen; alleen afspraken met betrekking tot de schaallonen en bindend voorgeschreven toeslagen komen in de ontwikkeling van het caoloon tot uitdrukking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar caolonen inclusief bijzondere beloningen en caolonen exclusief bijzondere beloningen, en tussen caolonen per uur en caolonen per maand. Wijzigingen in het caoloon komen tot uiting in zowel de lonen per maand als in de lonen per uur. Wijzigingen in de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur zijn alleen van invloed op de caolonen per uur. Het caoloon omvat de volgende elementen: het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen. Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao s voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen. De brutering van de overhevelingstoeslag (vanaf januari 2001) is zodanig in de indexcijfers verwerkt, dat de brutering niet leidt tot loonmutaties, voorzover niet van de wettelijke bruteringsregeling (verhoging van het loon met 1,9 procent met een maximum van 791,85 euro per jaar) is afgeweken. De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op caolonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. Contractuele arbeidsduur De contractuele arbeidsduur is de in de cao s overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur van voltijdwerknemers. Contractuele loonkosten De contractuele loonkosten omvatten naast het caoloon inclusief bijzondere beloningen de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Gesubsidieerde sector De privaatrechtelijke bedrijven die door subsidie of via wettelijk vastgestelde bijdragen worden gefinancierd, voorzover zij niet tot de overheid behoren. Het gaat hierbij onder meer om het grootste deel van de gezondheids en welzijnszorg, de uitvoeringsorganen voor de sociale verzekeringen en de sociale werkplaatsen. Inflatie De inflatie of consumentenprijsindex van het CBS geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De uitkomsten hebben betrekking op alle huishoudens. Jaarmutatie Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 9

10 Overheid De caosector overheid omvat alle publiekrechtelijke bedrijven, zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en het openbaar onderwijs. Daarnaast behoren de politie, het regulier bijzonder onderwijs en de academische ziekenhuizen tot de overheid. Particuliere bedrijven De privaatrechtelijke bedrijven die niet tot de gesubsidieerde sector of de overheid gerekend worden. Het persoonlijk levensfasebudget De werknemer ontvangt jaarlijks een persoonlijk budget van verlofuren, het Persoonlijk Levensfase Budget (het PLB). Het PLB kan door de werknemer worden opgenomen of opgespaard. Omdat iedere werknemer een PLB heeft, wordt het effect op de loonstijging meegenomen in de caolonen. Eerdere leeftijdsafhankelijke regelingen golden niet voor iedere werknemer en bleven daardoor buiten de statistiek van de caolonen. Met de invoering van het PLB komen de leeftijdsafhankelijke verlofregelingen te vervallen. Sbi Voor de indeling van bedrijven naar economische activiteit wordt de Standaard bedrijfsindeling (SBI 93) gebruikt. Dit is een CBSindeling waarbij de economische activiteit van een bedrijf of instelling gekenmerkt wordt door het voortgebrachte product, de in het productieproces gebruikte grondstoffen en hulpdiensten, en de aard van het productieproces. De SBI heeft een hiërarchische opbouw. Het hoogste niveau is een indeling in vier bedrijfssectoren. Deze bedrijfssectoren zijn onderverdeeld in zestien bedrijfstakken, die op hun beurt weer gesplitst zijn in bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen. De cijfercodes die voor de indeling worden gebruikt vormen niet altijd een aaneensluitende reeks. Sectorfonds In een cao kan een regeling worden opgenomen voor een uitkering aan werknemers die ontslagen zijn of van wie het tijdelijk dienstverband is beëindigd. De uitkering (vroeger sprak men van wachtgeld) wordt betaald uit een sectorfonds en is meestal een aanvulling op de WW of Ziektewet, die later overgaat in een WGAuitkering. De premie, die door de betrokken werkgevers betaald moet worden, noemt men sectorpremie. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de bedrijfs of beroepssector waarin de onderneming is ingedeeld. Werkgeversbijdrage in de ziektekosten De wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten is met ingang van 2012 gewijzigd. Het maximum premiebedrag is verhoogd van euro naar euro. Tegelijkertijd is de premie met 0,65 procentpunt verlaagd naar 7,1 procent. De effecten voor de werkgever verschillen per werknemer. Het omslagpunt ligt ongeveer bij euro. Boven dit punt nemen de kosten voor de werkgever ten opzichte van vorig jaar toe, onder deze grens dalen de kosten. De ontwikkeling van de werkgeverslasten kan hierdoor per cao verschillen. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 10

11 B.1 Ontwikkeling caolonen en contractuele arbeidsduur Sbicode Caolonen per maand inclusief bijzondere beloningen Caolonen per uur inclusief bijzondere beloningen Contractuele jaarlijkse arbeidsduur Totaal ,7 1,1 1,2 1,4 2,8 1,3 1,1 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 Caosector Particuliere bedrijven 2,7 1,0 1,4 1,6 2,7 1,0 1,3 1,6 0,1 0,1 0,1 0,0 Gesubsidieerde sector 2,9 1,4 1,3 1,3 3,5 2,0 1,4 1,5 0,6 0,5 0,2 0,2 Overheid 2,7 1,6 0,1 0,7 2,7 1,6 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,2 0,7 1,5 1,2 2,2 0,8 1,5 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 Industrie ,8 1,1 1,3 1,8 2,8 1,3 1,2 1,8 0,0 0,2 0,2 0,0 Energie en waterleidingbedrijven ,3 2,8 1,9 1,4 1,3 0,9 1,3 1,3 0,0 1,9 0,7 0,0 Bouwnijverheid 45 3,7 0,9 1,3 1,8 3,7 1,3 0,8 1,8 0,0 0,5 0,5 0,1 Handel ,9 0,7 1,3 1,6 2,9 0,7 1,3 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Horeca 55 3,6 0,9 1,3 0,8 3,5 1,0 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Vervoer en communicatie ,6 1,1 1,8 1,5 2,4 1,0 1,9 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 Financiële instellingen ,5 1,1 1,0 1,4 2,5 1,1 0,9 1,2 0,0 0,0 0,1 0,2 Zakelijke dienstverlening ,3 1,0 1,5 1,4 2,2 1,0 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Openbaar bestuur 75 2,2 1,9 0,1 1,1 2,1 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 80 3,4 0,9 0,0 0,0 3,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheids en welzijnszorg 85 2,6 1,7 1,3 1,5 3,5 2,3 1,6 1,7 0,8 0,6 0,2 0,1 Cultuur en overige dienstverlening ,8 1,1 1,3 1,3 2,8 1,1 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 B.2 Ontwikkeling contractuele loonkosten Sbicode Contractuele loonkosten per maand Contractuele loonkosten per uur Totaal ,8 1,4 1,6 2,1 2,9 1,5 1,6 2,1 Caosector Particuliere bedrijven 2,9 1,3 1,9 2,2 2,8 1,3 1,9 2,2 Gesubsidieerde sector 2,5 1,9 1,4 1,8 3,2 2,5 1,6 1,9 Overheid 2,6 1,7 0,3 2,1 2,6 1,7 0,3 2,1 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,6 1,1 1,7 0,8 1,7 1,1 1,8 0,8 Industrie ,6 1,3 1,7 1,9 2,6 1,4 1,5 2,0 Energie en waterleidingbedrijven ,3 3,5 2,3 3,6 0,3 1,5 1,6 3,7 Bouwnijverheid 45 3,7 1,5 2,0 2,5 3,7 1,9 1,5 2,5 Handel ,6 1,2 1,8 1,8 2,6 1,2 1,8 1,8 Horeca 55 3,0 1,8 1,2 1,1 3,1 1,7 1,2 1,1 Vervoer en communicatie ,4 1,5 1,8 2,2 3,1 1,6 1,8 2,2 Financiële instellingen ,0 0,2 1,6 3,5 4,0 0,2 1,5 3,3 Zakelijke dienstverlening ,6 1,3 2,4 2,3 2,4 1,3 2,4 2,3 Openbaar bestuur 75 2,2 2,0 0,2 2,3 2,2 2,0 0,2 2,3 Onderwijs 80 3,5 1,0 0,4 1,5 3,4 1,1 0,3 1,6 Gezondheids en welzijnszorg 85 2,3 2,2 1,5 1,9 3,1 2,8 1,8 2,0 Cultuur en overige dienstverlening ,8 1,5 1,7 2,0 2,8 1,5 1,7 2,0 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 11

12 B.3 Indexcijfers van caolonen; definitieve gegevens 2012 Sbicode Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar 2000=100 Caolonen per maand incl. bijzondere beloningen Totaal ,5 129,6 129,6 129,9 129,9 130,0 130,5 130,6 130,7 130,8 130,8 130,8 130,2 Caosector Particuliere bedrijven 129,1 129,2 129,3 129,5 129,6 129,7 130,1 130,3 130,4 130,5 130,5 130,5 129,9 Gesubsidieerde sector 130,5 130,5 130,4 130,7 130,7 131,2 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,2 131,3 Overheid 130,4 130,4 130,6 130,9 130,9 130,9 130,9 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 130,8 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,6 127,6 127,9 127,9 127,9 127,9 127,4 Industrie ,4 129,6 129,6 129,9 129,9 130,1 131,0 131,2 131,2 131,3 131,3 131,4 130,5 Energie en waterleidingbedrijven ,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,5 134,7 134,7 134,7 134,7 133,6 Bouwnijverheid ,0 133,5 133,5 134,4 134,4 134,5 134,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 134,6 Handel ,5 127,7 127,7 127,7 128,0 128,0 128,3 128,6 128,6 128,7 128,7 128,7 128,2 Horeca ,3 123,3 123,3 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 124,2 124,2 124,2 123,6 Vervoer en communicatie ,1 127,1 127,1 127,4 127,6 127,6 127,7 127,7 127,7 128,1 128,2 128,3 127,6 Financiële instellingen ,5 132,5 132,5 132,9 132,9 133,2 133,8 133,8 133,8 134,1 134,1 134,1 133,4 Zakelijke dienstverlening ,9 128,9 128,9 128,9 129,0 129,0 129,5 129,5 129,7 129,7 129,7 129,7 129,3 Openbaar bestuur ,6 129,6 129,8 130,3 130,3 130,3 130,3 130,4 130,4 130,4 130,4 130,4 130,2 Onderwijs ,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 Gezondheids en welzijnszorg ,2 131,2 131,1 131,5 131,5 132,0 132,8 133,0 133,0 133,0 133,0 133,1 132,2 Cultuur en overige dienstverlening ,7 130,7 130,9 131,2 131,2 131,2 131,3 131,3 131,3 131,4 131,4 131,4 131,2 Caolonen per uur incl. bijzondere beloningen Totaal ,5 129,6 129,6 129,9 130,0 130,1 130,5 130,6 130,7 130,8 130,8 130,8 130,2 Caosector Particuliere bedrijven 128,7 128,9 128,9 129,1 129,2 129,3 129,8 129,9 130,0 130,1 130,1 130,2 129,5 Gesubsidieerde sector 132,6 132,6 132,5 132,9 132,9 133,3 134,1 134,2 134,2 134,2 134,2 134,3 133,5 Overheid 130,4 130,4 130,6 130,9 130,9 130,9 130,9 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 130,8 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 127,1 127,1 127,4 127,4 127,4 127,4 126,9 Industrie ,3 129,5 129,5 129,8 129,8 130,0 130,9 131,1 131,1 131,2 131,2 131,3 130,4 Energie en waterleidingbedrijven ,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 130,1 131,3 131,3 131,3 131,3 130,2 Bouwnijverheid ,1 132,6 132,6 133,5 133,5 133,6 133,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 133,7 Handel ,0 127,2 127,2 127,3 127,5 127,5 127,9 128,1 128,1 128,2 128,2 128,2 127,7 Horeca ,2 123,2 123,2 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 124,2 124,2 124,2 123,6 Vervoer en communicatie ,5 126,5 126,5 126,8 127,0 127,0 127,2 127,2 127,2 127,5 127,6 127,7 127,0 Financiële instellingen ,4 132,4 132,4 132,9 132,9 133,1 133,7 133,7 133,7 134,0 134,0 134,0 133,3 Zakelijke dienstverlening ,4 128,5 128,5 128,5 128,6 128,6 129,1 129,1 129,3 129,3 129,3 129,3 128,9 Openbaar bestuur ,7 129,7 130,0 130,4 130,4 130,4 130,4 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,3 Onderwijs ,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 Gezondheids en welzijnszorg ,8 133,8 133,7 134,1 134,1 134,6 135,4 135,6 135,6 135,6 135,6 135,7 134,8 Cultuur en overige dienstverlening ,7 130,7 131,0 131,2 131,2 131,2 131,3 131,3 131,3 131,4 131,4 131,4 131,2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 12

13 B.3 Indexcijfers van caolonen; definitieve gegevens 2012 slot Sbicode Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar 2000=100 Contractuele loonkosten per uur incl. bijzondere beloningen Totaal ,2 134,3 134,4 134,9 135,0 135,1 135,6 135,7 135,8 135,9 135,9 135,9 135,2 Caosector Particuliere bedrijven 133,2 133,3 133,4 133,6 133,7 133,8 134,3 134,5 134,6 134,7 134,8 134,8 134,1 Gesubsidieerde sector 137,9 137,9 137,7 138,2 138,2 138,6 139,5 139,5 139,5 139,5 139,5 139,7 138,8 Overheid 136,2 136,2 136,4 137,9 137,9 137,9 137,9 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 137,5 Bedrijfstak Landbouw en visserij ,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 127,4 127,4 127,8 127,8 127,8 127,8 127,3 Industrie ,2 132,4 132,5 132,7 132,8 133,0 134,0 134,2 134,3 134,3 134,3 134,4 133,4 Energie en waterleidingbedrijven ,3 134,3 134,3 135,5 135,5 135,5 135,5 136,0 137,3 137,3 137,3 137,3 135,9 Bouwnijverheid ,0 135,5 135,5 136,5 136,5 136,6 136,7 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 136,8 Handel ,7 129,9 129,9 130,0 130,2 130,2 130,7 130,9 130,9 131,0 131,0 131,0 130,5 Horeca ,5 123,5 123,5 123,7 123,7 123,7 123,8 123,8 123,8 124,6 124,6 124,6 123,9 Vervoer en communicatie ,2 135,2 135,2 135,6 135,8 135,8 136,0 136,0 136,0 136,3 136,4 136,6 135,8 Financiële instellingen ,2 136,2 136,2 136,7 136,7 136,9 137,6 137,6 137,6 137,9 137,9 137,9 137,1 Zakelijke dienstverlening ,7 134,8 134,8 134,9 135,0 135,0 135,5 135,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,2 Openbaar bestuur ,9 135,9 136,2 137,8 137,8 137,8 137,8 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,4 Onderwijs ,5 135,5 135,5 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,4 Gezondheids en welzijnszorg ,0 139,0 138,9 139,5 139,5 140,0 140,9 141,1 141,1 141,1 141,1 141,2 140,2 Cultuur en overige dienstverlening ,3 136,3 136,6 137,0 137,0 137,0 137,1 137,1 137,1 137,3 137,3 137,3 136,9 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 13

14 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2013 Het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met / 13 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2012 en eindigend in / / 13 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2010/ 11 tot en met 2012/ 13 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag Inlichtingen Tel , fax Via contactformulier: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september 2013, 02 14

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens Cao-lonen 26, de definitieve gegevens Monique Hartog In 26 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2, procent gestegen. Dit is veel hoger dan in 2, toen de stijging nog,7 procent

Nadere informatie

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer Cao-lonen, de definitieve gegevens Nathalie Peltzer In zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met,7 procent gestegen. In stegen de caolonen nog met, procent. Sinds 98 is de cao-loon-stijging

Nadere informatie

Cao-lonen 2010, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2010, de definitieve gegevens Cao-lonen, de definitieve gegevens Monique Hartog In zijn de cao-lonen per uur, inclusief, met, procent gestegen. Deze toename is meer dan de helft lager dan de stijging van,8 procent in 9. In beide jaren

Nadere informatie

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens Cao-lonen 29, de definitieve gegevens Monique Hartog In 29 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,8 procent gestegen. Dit is lager dan de stijging van 3,3 procent in 28. In de

Nadere informatie

Cao-lonen 2011, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2011, de definitieve gegevens Cao-lonen 2011, de definitieve gegevens Monique Hartog n 2011 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,1 procent gestegen. Hiermee lag de loonstijging meer dan 1 procentpunt onder

Nadere informatie

Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers

Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers Sociaaleconomische trends Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers 2017 Monique Hartog Linda Muller Inhoud 1. Inleiding 3 2. Cao-lonenstatistiek 3 3. Resultaten 5 Technische toelichting 10 Begrippen 10 CBS

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Sociaaleconomische trends

Sociaaleconomische trends Sociaaleconomische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 3e kwartaal 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen,

Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, 996 Mark Zuiderwijk ) Dit artikel presenteert de resultaten van de incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, inclusief bijzondere beloningen, over de periode

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Sociaaleconomische trends

Sociaaleconomische trends Sociaaleconomische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 3e kwartaal 29 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 29 Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Artikelen. Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, Wilmie Weltens

Artikelen. Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, Wilmie Weltens Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2002 Wilmie Weltens Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim zeven miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 betekent dit een stijging

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers,

Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2000 2001 Wilmie Weltens Eind december 2001 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim zeven miljoen banen. Ten opzichte van december 2000 betekent dit een

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Sociaal-economische trends

Sociaal-economische trends Sociaal-economische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 25, aflevering 4 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 25 Verklaring der tekens. = gegevens

Nadere informatie

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Jan Meers heeft enige jaren geleden zijn bedrijf verkocht. Met de bedoeling om de rest van zijn leven alleen nog maar leuke dingen te doen. Na een paar jaren golfen,

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De statistiek Indexcijfers van cao-lonen; methodebeschrijving reeks 2000=100

De statistiek Indexcijfers van cao-lonen; methodebeschrijving reeks 2000=100 De statistiek Indexcijfers van cao-lonen; methodebeschrijving reeks 2000=100 Han van den Berg Uit de statistiek Indexcijfers van cao-lonen komen elke maand cijfers beschikbaar over de contractuele loon-

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Gerda Gringhuis Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 is het aantal banen toegenomen met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Banen en lonen van werknemers, 2003

Banen en lonen van werknemers, 2003 Banen en lonen van werknemers, 23 Wilmie Weltens en Gerda Gringhuis Eind december 23 hadden werknemers in Nederland in totaal bijna 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 22 betekende dit een daling

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen

Bestedingspakket gepensioneerden erden meest in prijs gestegen 08 Bestedingspakket et gepensioneerden erden meest in prijs gestegen Karlijn Bakker Publicatiedatum CBS-website: 17 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie Paper Bijdrage aan en impact op de inflatie Jan Walschots Februari 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De CBS methode om bijdragen te berekenen 3 3. De Eurostat methode om impacts

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures scherp gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-010 13 februari 2009 9.30 uur Aantal vacatures scherp gedaald Nog 198 duizend vacatures Daling van 54 duizend vacatures Vooral in bedrijfsleven minder

Nadere informatie