Entrepreneurship Education Monitor (EEM) drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch drs. N. Timmermans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Entrepreneurship Education Monitor (EEM) drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch drs. N. Timmermans"

Transcriptie

1 Entrepreneurship Education Monitor (EEM) Tool voor de monitoring van effecten van expliciete aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs drs. N. de Vries dr. J. Meijaard dr. A. Rauch drs. N. Timmermans Zoetermeer, maart 2009

2 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) EIM Research Reports reference number H publication maart address corresponding author address EIM Bredewater 26 P.O. BOX AA Zoetermeer The Netherlands Phone: Fax: Internet: Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be kopied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding De Nederlandse ondernemerschapscentra: ambitie Doelstellingen van de monitoring Streefwaarden Onderzoek naar ondernemerschap 6 2 Het meten van ondernemendheid Ondernemerschap en ondernemendheid Het meten van ondernemendheid 9 3 Aspecten van ondernemendheid Determinanten ondernemendheid 11 4 Analytisch raamwerk Van analytisch raamwerk naar analysemodel 'Kansen zien en kansen grijpen' 20 5 Inzet van het instrumentarium Jaarlijkse (brede) meting Specifieke meting en metingen van 'events' 24 Bijlagen I Bronnen 25 II Vragenlijst met items 27 III Wetenschappelijke meetschalen 31 3

4

5 1 Inleiding In deze rapportage wordt ingegaan op de monitoring van effecten van aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs en specifiek op het instrument waarmee ontwikkelingen in dit verband kunnen worden onderzocht (de Entrepreneurship Education Monitor (EEM)). Er wordt kort stilgestaan bij ondernemendheid en ondernemerschap als aparte afhankelijke variabelen. Verder wordt ingezoomd op de aspecten die een rol spelen en de onderlinge samenhang tussen factoren. Ook wordt aangegeven op welke wijze het instrumentarium wordt ingezet voor de effectmeting. 1.1 De Nederlandse ondernemerschapscentra: ambitie In het kader van het stimuleren en verbeteren van het ondernemerschap in Nederland zijn, op uitnodiging van het partnership Leren Ondernemen, een zestal Centra voor Ondernemerschap opgericht 1. Het doel van het partnership is het ondernemerschap meer te stimuleren door hier meer aandacht aan te besteden vanuit het onderwijs. SenterNovem draagt zorg voor de uitvoering van het partnership. De ambitie van de Nederlandse ondernemerschapscentra is om het huidige, nog gefragmenteerde en beperkte aanbod van ondernemerschapsonderwijs aan de verscheidene instellingen te doen uitgroeien tot een samenhangend programma dat alle studenten de mogelijkheid biedt deel te nemen aan, en hen te inspireren tot, ambitieus en grensverleggend ondernemerschap met een internationale oriëntatie en uitstraling. Centraal staat de interdisciplinaire, interfacultaire en interuniversitaire samenwerking en de samenwerking met het bedrijfsleven en regionale overheden en hogescholen, waardoor het ondernemerschapsonderwijs wordt verankerd in de regio. Dat vergroot ook de aantrekkingskracht voor talent, met name van buiten Nederland. Hierdoor komt dit talent beschikbaar, en daardoor vormt het een stimulans voor het in de regio gevestigde bedrijfsleven. De Nederlandse ondernemerschapscentra spiegelen zich met deze ambitie aan succesvolle voorbeelden in het buitenland, in het bijzonder de samenwerking in Cambridge, UK en Boston, VS. 1 Toegekende Centres of Entrepreneurship (Kamerstuk ondernemerschap en onderwijs, 19 november 2008): - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Gelderland Onderneemt! (GO!). Een samenwerking van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de hogeschool ArtEZ en de Radboud Universiteit. - Erasmus Universiteit: Holland Program on Entrepreneurship (HOPE). HOPE is een samenwerking van de Erasmus Universiteit, de TU Delft en de Universiteit Leiden. - Universiteit van Maastricht: UM Centre of Entrepreneurship. - Universiteit van Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam: Coöperatie Amsterdamse scholen voor Entrepreneurship (CASE). In CASE participeren de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en INHOLLAND. - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: Centre for Entrepreneurship in the Creative Industrie. - Wageningen Universiteit: Dutch agro-food Network of Entrepreneurship (DAFNE). Het consortium DAFNE is een samenwerking van de Wageningen Universiteit, hogeschool Van Hall Larensteijn, HAS Den Bosch en CAH Dronten. 5

6 1.2 Doelstellingen van de monitoring 1 Het uitbreiden en vernieuwen van het onderwijs gericht op uitdagende inhoud, werkvormen en leeromgeving in alle fasen die van belang zijn bij de ontwikkeling van ondernemerschap: bewust worden/ruiken, beleven/proeven, verdiepen en doen. 2 Het stimuleren van een ondernemende cultuur aan de universiteiten in alle bovenstaande fasen. Hierdoor gaan studenten en medewerkers meer denken in termen van het economisch exploiteren en benutten van hun individuele en gezamenlijke kennis. Vervolgens kan de mogelijkheid van kruisbestuiving en innovatie, die door de combinatie van kennis van de drie partners ontstaat, actief worden benut. Uit de beschrijving van de concrete activiteiten moet blijken dat rekening wordt gehouden met de onderstaande uitgangspunten: universiteitsbrede en/of interuniversitaire benadering (bachelor en master); vrije toegang tot vakken, geen voorkennis noodzakelijk (bachelor); veel aandacht voor extra activiteiten op het gebied van ondernemerschap buiten het curriculum: intensieve inzet van studenten; activiteiten en cursussen zijn toegankelijk voor zowel studenten als medewerkers; ondernemende studenten, onderzoekers en ondernemers moeten zichtbaar zijn; gebruik van moderne onderwijsvormen en -middelen; inspirerende betrokkenheid van het bedrijfsleven; intensieve interactie tussen theorie en praktijk. 1.3 Streefwaarden Op basis van de monitoring en evaluaties moet het gaandeweg het proces mogelijk zijn concrete streefwaarden te formuleren van de impact van het initiatief. Hierbij moet worden gedacht aan streefwaarden qua deelname aan de activiteiten, maar ook aan streefwaarden qua kennis, ondernemende houding en ondernemend gedrag van de studenten en docenten. Voor een goede formulering van deze streefwaarden is het echter wel cruciaal om een goede nulmeting te doen van de kennis, de houding en het gedrag rond ondernemerschap. 1.4 Onderzoek naar ondernemerschap De Entrepreneurship Education Monitor zal onderzoek naar ondernemerschap doen, vooral naar de zelf ingezette veranderingen en de effecten daarvan. Het onderzoek legitimeert de positie van het ondernemerschapsonderwijs én draagt concreet bij aan internationale kennisontwikkeling op dit gebied. Het onderzoek zal direct gericht zijn op: het verbeteren van het onderwijs: docenten ondersteunen door onderzoek te laten uitvoeren naar de 'best practices' in onderwijsmethoden, de ontwikkeling van lesmateriaal en van faciliteiten zoals de Entrepreneurship Labs; de do's and dont's van ondernemerschap onder studenten: onderzoek stimuleren dat de kenmerken en drijfveren van ondernemerschap beslaat in alle fasen van het onderwijs: van het ruiken aan de mogelijkheid om te ondernemen tot het daadwerkelijk runnen van een bedrijf; 6

7 het verbeteren van de kwaliteit en impact van ondernemerschap in het algemeen. Onderzoek wordt opgezet naar de rol van ondernemerschap in de regionale en nationale kenniseconomie. Concrete onderzoekvragen Het onderzoek heeft dus een directe link met de ambities en doelstellingen van het programma als geheel. Hoofdvragen zijn immers: wat is de relatie tussen onderwijs en ondernemerschap onder studenten én wat is de effectiviteit van het hele initiatief? Het gaat hierbij om onderzoeksvragen als: Wat is het directe en indirecte effect van diverse vormen van onderwijs op de houding van studenten ten opzichte van ondernemerschap? Wat is de effectiviteit van de betreffende onderwijsvormen en van buiten het onderwijs vallende activiteiten? Wat is de relatie tussen het onderwijs, de houding van studenten ten opzichte van ondernemerschap en de persoonskenmerken van de studenten? Wat zijn de effecten van een toegenomen ondernemende houding op de algemene studieresultaten? Hoe kan de effectiviteit van het onderwijs in ondernemerschap verder worden verbeterd? 7

8

9 2 Het meten van ondernemendheid 2.1 Ondernemerschap en ondernemendheid Als motor van de economie wordt ondernemerschap al lange tijd bestudeerd en in kaart gebracht. In de ondernemerschapsliteratuur wordt bestudeerd hoe ondernemerschap tot stand komt (determinanten) en welke economische effecten (multipiers) het teweegbrengt. De Europese Unie omschrijft ondernemerschap als het vermogen van individuen om ideeën in daden om te zetten. Dit vereist creativiteit, innovativiteit en het nemen van risico's. Daarnaast omvat het ook vermogen om plan- en projectmatig te werken en doelen te realiseren. In feite wordt hiermee een ondernemende houding neergezet, die op iedereen van toepassing is en de basis vormt om daadwerkelijk ondernemende activiteiten te ontplooien. Deze werkhouding is net zo relevant voor werknemers als voor ondernemers en valt te definiëren als ondernemendheid. Ondernemerschap komt voort uit ondernemendheid en onderscheidt zich door het daadwerkelijk starten van een bedrijf. Ook zijn er naast ondernemendheid ook specifieke vaardigheden nodig voor ondernemerschap, zoals het opstellen van een ondernemingsplan en financiën. In Figuur 1 wordt geïllustreerd hoe ondernemerschap en ondernemendheid tot elkaar staan. Figuur 1 Ondernemendheid en ondernemerschap Entrepreneurial attitude (ondernemendheid): Broadly applicable and the basis for entrepreneurship Transferring ideas into acts Utilization of opportunities Creativity Innovative behavior Risk-taking Achieving goals Specific knowledge and competencies: finance, marketing, planning etc. Entrepreneurship (ondernemerschap): Start and build of own business Bron: Dom, Harkema en Jousma Het meten van ondernemendheid Het gemaakte onderscheid tussen ondernemerschap en ondernemendheid maakt ook uit wanneer en bij wie je dit zou moeten meten. In Figuur 2 is weergegeven welke fasen een individu doormaakt tot deze uiteindelijk een gevestigde ondernemer is geworden. Dit proces tot ondernemerschap is ontleend aan de Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2009). In de GEM wordt met name de 'early- 9

10 stage entrepreneurial' activiteit (TEA) gemeten, die bestaat uit het ontluikend ondernemerschap (Nascent entrepreneurship) en het startend ondernemerschap (bedrijven tot 3,5 jaar). De doelgroep bestaat uit alle lagen van de bevolking. Figuur 2 Entrepreneurship Education Monitor (EEM) geplaatst ten opzichte van de GEM EEM GEM (Global Entrepreneurship monitor) Total early - stage Entrepreneurial Activity (TEA) Potential entrepreneur: knowledge and skills Nascent entrepeneur entrepreneur : involved in setting up a business New business owner (up to 3,5 years old) Owner- manager of an established firm (more than 3,5 years old) Conception Firm birth Persistence Bron: EIM 2009 mede op basis van GEM. Het doel is de houding ten opzichte van ondernemerschap te verbeteren en om uiteindelijk tot meer 'early-stage' entrepreneurial activiteit te komen. De nadruk bij Entrepreneurship Education ligt vooral bij de ondernemende houding en de houding ten opzichte van ondernemerschap, met andere woorden: het potentiële ondernemerschap. De Entrepreneurship Education Monitor heeft als doel te bepalen in hoeverre het samenhangende programma van ondernemerschapsonderwijs en de bijbehorende 'events' effect sorteren op een ondernemende houding, de houding ten opzichte van ondernemerschap en de uiteindelijke stappen om daadwerkelijk ondernemer te worden bij de betrokkenen. Door dit laatste mee te nemen in de meting is er enigszins overlap met de meting van GEM (zie Figuur 2). Met de Entrepreneurship Education Monitor is in eerste aanleg expliciet de doelgroep afgebakend tot studenten en docenten in het hoger onderwijs. Dit blijken doorgaans kansrijke groepen voor succesvol ondernemerschap 1. Uiteraard zou de tool ook in andere geledingen van het onderwijs kunnen worden benut. 1 Zie ook diverse studies op in het programma MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl). 10

11 3 Aspecten van ondernemendheid Ondernemendheid is een grondhouding, een werkhouding waarbij een individu in sterke mate beschikt over bepaalde eigenschappen en vaardigheden. De mate van ondernemendheid kan op basis van deze competenties (en attitude) worden vastgesteld. In dit hoofdstuk komen de aspecten die een belangrijke rol spelen bij ondernemendheid aan de orde. Deze aspecten vormen de bouwstenen van het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor. 3.1 Determinanten ondernemendheid Een aantal aspecten zijn in sterke mate bepalend of iemand uiteindelijk ondernemer wordt. Deze determinanten van ondernemerschap zijn bijvoorbeeld persoonlijke eigenschappen en/of andere achtergrondkenmerken. Daarnaast zijn andere aspecten zoals karaktereigenschappen en competenties bepalend of iemand ondernemer wordt. Aangezien ondernemerschap voortvloeit uit ondernemendheid is het zeer aannemelijk dat dezelfde determinanten een rol spelen bij de ondernemende houding. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende determinanten en wordt aangegeven welke bronnen hieraan ten grondslag liggen. Voor een compleet overzicht van de vragen zie bijlage II Persoonlijke eigenschappen en achtergrondkenmerken 1 De persoonlijke eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de ondernemendheid zijn: leeftijd, geslacht, (type) opleiding, universiteit, etc. Ook de sociaalculturele achtergrond van individuen speelt hierbij een rol. Zo kan het uitmaken of men ondernemers in de familie of naaste kennissenkring heeft. Uiteindelijk wordt bij de monitoring van de Entrepreneurship Education Monitor ook gekeken of men inmiddels al een onderneming is gestart Kennis over ondernemerschap 2 De kennis over ondernemerschap kan op meerdere manieren bepalend zijn. Het kan bijvoorbeeld de houding ten opzichte van ondernemerschap beïnvloeden. Daarnaast kan meer kennis over ondernemerschap ook van invloed zijn op de competenties die men toepast en is dus ook van invloed op de kans van succesvol ondernemerschap. De kenniscomponent is in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor geoperationaliseerd door onder andere te vragen naar de bekendheid met het begrip ondernemerschap en de bekendheid met determinanten van succesvol ondernemerschap (verschil tussen goede en slechte ondernemers). Ook is gevraagd in hoeverre men openstaat voor nieuwe kennis en informatie Houding ten opzichte van ondernemerschap 3 Een belangrijke output in de monitoring van de Entrepreneurship Education Monitor is de houding die men heeft ten opzichte van ondernemerschap. Hoe posi- 1 Bron: EIM, Bron: ACE, Bron: Kolvereid,

12 tiever studenten en docenten staan tegenover ondernemerschap, hoe groter de kans dat zij zelf ondernemende activiteiten zullen starten. In het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor is de houding opgenomen door te vragen naar de aantrekkelijkheid van ondernemen als carrièrekeuze, de voldoening die ondernemerschap geeft en de mate waarin ondernemerschap past bij de persoonlijke voorkeuren Karaktereigenschappen Ook de karaktereigenschappen zijn van belang voor de ondernemendheid van een persoon. De volgende karaktereigenschappen zijn opgenomen in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor: creativiteit, motivatie, proactieve houding, flexibele instelling, risicobereidheid, prestatiedrang, geloof in eigen kunnen en sociale oriëntatie. Creativiteit 1 Creativiteit is geoperationaliseerd door te vragen of men door anderen als creatief gezien wordt. Verder is het ook een teken van creativiteit als men aandacht heeft voor zaken buiten de directe verantwoordelijkheid. Ten slotte zijn ook aspecten als het herkennen van nieuwe kansen en originaliteit meegenomen in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor. Risicobereidheid 2 Een onderscheidend aspect van ondernemerschap is het durven nemen van risico's. Dit is vaak het cruciale verschil tussen een manager en een ondernemer. De risicobereidheid is daarom opgenomen in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor. Dit is geoperationaliseerd door te vragen naar de bereidheid tot het nemen van risico's, of juist het koste wat koste vermijden hiervan. Ook het hebben van lef en het verkiezen van de bekende weg boven het (mogelijk lucratieve) onbekende zijn aspecten die zijn meegenomen. Geloof in eigen kunnen 3 Het geloof in eigen kunnen (in de literatuur veelal 'self-efficacy' genoemd) is een belangrijke karaktereigenschap die zelfverzekerdheid aangeeft. Het geeft aan in hoeverre men zelf denkt om te kunnen gaan met lastige en onverwachte situaties. Dit zijn verschijnselen die vaak gepaard gaan met ondernemerschap. Hoe sterker het geloof in eigen kunnen, hoe groter de geneigdheid om ondernemer te worden en hoe groter de kans op succesvol ondernemerschap. Middels negen stellingen gebaseerd op de General Self-Efficacy Scale is dit aspect van ondernemendheid in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor opgenomen. 1 Bronnen: Zhou, Tierney, Bron: Gomez & Balking, Bron: Schwarzer et al.,

13 Flexibele instelling 1 Om met onverwachte gebeurtenissen om te kunnen gaan moet men niet alleen in eigen kunnen geloven maar ook een bepaalde mate van flexibiliteit bezitten. Dit wordt gemeten door te vragen naar het aanpassingsvermogen en de mate waarin men onverwachte situaties als uitdaging ziet. Flexibiliteit is als zodanig opgenomen in het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor. Prestatiedrang 2 De 'need for achievement' (prestatiedrang) is een karaktereigenschap die in de grote hoeveelheid aan studies naar ondernemerschap het vaakst in relatie wordt gebracht met ondernemen. Prestatiedrang wordt gemeten door te vragen naar het belang dat men eraan hecht om meer te doen dan anderen. Ook wordt prestatiedrang gemeten door de perceptie van anderen erbij te betrekken, zoals: hoe hard anderen denken dat men werkt, of hoe ijverig men is. Ten slotte is in het monitoringsinstrument ook de eigen gedrevenheid meegenomen, door te vragen of men zich volledig inzet, ook als een doel onhaalbaar lijkt, of dat men moeilijk lastige klussen naast zich neer kan leggen. Sociale oriëntatie 3 Ondernemers hebben veel te maken met verschillende (onbekende) mensen, en met nieuwe kringen. De sociale oriëntatie is dus een karaktereigenschap die belangrijk is voor de mate waarin men gemakkelijk contacten met anderen en onbekenden legt. In het monitoringsinstrument is dit opgenomen door te vragen in hoeverre men met andere mensen overweg kan en hoe gemakkelijk men met onbekenden in gesprek raakt. Ook wordt gevraagd of men het leuk vindt om onder de mensen (nieuwe kringen) te zijn, of om met anderen te praten Competenties Naast persoonskenmerken en karaktereigenschappen zijn er ook vaardigheden/competenties die specifiek gelden bij ondernemendheid. De volgende competenties zijn opgenomen in het monitoringsinstrument: analytisch vermogen, organiserend vermogen, proactieve houding, communicatieve vaardigheden, en het kunnen motiveren van anderen. De competenties zijn trainbaar en dus verder te ontwikkelen. Er zijn meer stimuli te ontwikkelen die een invloed kunnen uitoefenen, dan bijvoorbeeld bij karaktereigenschappen. Analytisch vermogen 4 Het analyseren van problemen en het kunnen scheiden van hoofdzaken en bijzaken is een cruciale vaardigheid bij het nemen van beslissingen. Dit analytisch vermogen is daarom ook opgenomen. Aan de deelnemers wordt gevraagd of zij makkelijk een onderscheid kunnen aanbrengen tussen feiten en meningen, of zij problemen goed kunnen definiëren en of zij in een brij van informatie snel de 1 Bron: Driessen, Bron: Modick, Bron: Driessen, Bronnen: Lans,

14 grote lijnen kunnen vinden. Ook het op een rij zetten van voor- en nadelen is onderdeel van deze competentie. Organiserend vermogen Het organiserend vermogen is van belang om gestructureerd te werken en kan bij het vormen van een onderneming bepalend zijn voor succes. In eerste instantie wordt rechtstreeks gevraagd aan de deelnemers of zij goed kunnen organiseren en werk kunnen structureren. Daarnaast is het stellen van concrete en realistische doelen ook onderdeel van het organiserend vermogen. Ten slotte is kritisch volgen en controle houden op de voortgang van bijvoorbeeld een planning ook van belang bij het organiserend vermogen van een individu. Proactieve houding 1 Een proactieve houding hangt samen met het nemen van initiatief en met vooruitdenken over situaties. Dit zijn zeer nuttige competenties voor het starten van een onderneming. In het monitoringsinstrument voor de Entrepreneurship Education Monitor is dit aspect ingebracht door te vragen of mensen initiatief tonen als iets hen niet bevalt, of het initiatief juist aan anderen laten. Verder komt aan de orde of mensen de 'status quo' willen uitdagen en vaak de drijvende kracht zijn achter constructieve veranderingen. Anderen kunnen motiveren 2 Het kunnen motiveren van anderen is een andere belangrijke competentie. Dit is geoperationaliseerd door te vragen hoe men anderen kan motiveren, enthousiast kan krijgen, weet uit te dagen of hoe men erin slaagt het beste uit mensen te halen. Het gaat er uiteindelijk om dat ondernemende personen anderen mee laten doen, zonder dat deze zich gedwongen voelen Ondernemendheid en ondernemend gedrag Een belangrijke output uit de monitoring is de ondernemendheid c.q. het ondernemend gedrag van studenten. Aan de hand van gedragsvariabelen wordt gekeken of een student ondernemend gedrag vertoont. Een voorbeeld daarvan is de vraag of men wel eens goederen of andere zaken verkoopt op internetsites (bijvoorbeeld via Marktplaats of ebay). Een ander voorbeeld is of men in een winkel wel eens korting bedingt op een reeds geprijsd artikel. En zo zijn meerdere gedragsvariabelen denkbaar die de ondernemendheid van studenten kunnen meten Zelfcontrole 3 Naast alle mogelijkheden kan een individu ook allerlei bezwaren opwerpen om ondernemer te worden. Men kan de haalbaarheid van een eigen onderneming als niet realistisch beschouwen. Uiteindelijk zijn personen die aangeven meer zelfcontrole te hebben over het worden van een ondernemer meer ondernemend. Ook het inschatten van de zelfcontrole als ze eenmaal gestart zijn, is meegenomen in het monitoringsinstrument. 1 Bron: Bateman and Crant, Bronnen: Deci, McAuley. 3 Bronnen: Kolvereid,

15 3.1.8 Animo ondernemerschap (of ze het daadwerkelijk willen) 1 Het animo om een bedrijf te starten is een belangrijke indicator voor de monitoring van het ondernemerschapsonderwijs, omdat deze groep een belangrijk broeinest is voor het daadwerkelijk ondernemerschap. Slechts weinigen zijn per ongeluk een (succesvol) bedrijf gestart zonder de wil om ondernemer te worden. In het monitoringsinstrument is dit geoperationaliseerd door te vragen naar de intentie om ooit een onderneming te starten en ook of deze overweging serieus is. Verder is gevraagd hoe groot men de kans acht om binnen 10 jaar een bedrijf te hebben gestart. Ook is gevraagd of men er alles voor over heeft om ondernemer te worden Wel of niet een onderneming opstarten (output III) Het daadwerkelijk actie ondernemen om ondernemer te worden valt onder het nascent entrepreneurship. Er worden kansen gegrepen. Men zet bijvoorbeeld stappen om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, of schrijft een businessplan, is op zoek naar bedrijfsruimte etc. De belangrijkste output is natuurlijk het aandeel studenten dat inmiddels al een bedrijf is gestart en runt. Dit kan al dan niet een overgenomen bedrijf zijn. Ook de studenten die een bedrijf hebben gehad, maar dit inmiddels niet meer runnen zijn een interessante indicator voor het succes van het ondernemerschapsonderwijs. 1 Bronnen: Lian & Chen

16

17 4 Analytisch raamwerk Onderstaand kader vormt de basis van de Entrepreneurship Education Monitor. Figuur 3 Analytisch raamwerk Entrepreneurship Education Monitor Achtergrondkenmerken - Leeftijd - Geslacht - Invloed familie/vrienden - Type opleiding - Wel of niet ondernemer - Omgeving als ondernemer actief Output I: Houding ten opzichte van ondernemerschap. - Meer voordelen dan nadelen - carriere als ondernemer is aantrekkelijk - Ondernemen past bij persoonlijke voorkeuren - Wel of niet vrije tijd opofferen - Animo ondernemerschap: - Wel of niet daadwerkelijk ondernemer willen worden - Binnen 10 jaar ondernemer willen zijn - welke type onderneming spreekt meest aan? - Alleen of met anderen starten? Output III: Wel of niet stap nemen om onderneming te starten - Nascent entrepreneurs - Onderneem stappen bedrijf te starten - 3 jaar geleden bedrijf gestart of overgenomen - Ooit een onderneming gehad en nu niet meer Kennis van ondernemerschap - Weten wat ondernemerschap inhoudt - Onderscheid goede en slechte ondernemers - Kan nog bijleren op gebied ondernemerschap Karakter student Ondernemend profiel: - 13 aspecten in spinnenwebdiagram - Creativiteit - Flexibele instelling 1 - Risicobereidheid - Prestatiedrang - Geloof in eigen kunnen - Sociale oriëntatie Output II: Ondernemendheid/ ondernemendgedrag - Iets op marktplaats/ebay te koop aanbieden - Bedingen korting in winkels - Als verenigingslid van actief in de organisatie - Altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen van een hobby Competenties - externe oriëntatie - Analytisch vermogen - Organisatorisch vermogen - Proactieve houding - Netwerken - Flexibele instelling 1 - Gestructueerd werken - Communicatieve vaardigheden - Anderen kunnen motiveren - Probleem oplossend vermogen Zelf-controle - wel of niet haalbaar om ondernemer te worden Bron: EIM

18 Achtergrondkenmerken De achtergrondkenmerken en sociaal-culturele omgeving van de studenten zijn een uitgangspunt. Dit wordt bepaald aan de hand van persoonlijke kenmerken en aanraking met ondernemerschap in de directe omgeving. Ook wordt meegenomen of iemand reeds ondernemer is. De aanname is dat deze uitgangssituatie gegeven is en niet onder de directe invloed valt van de impulsen vanuit het onderwijs en 'events'. Wel heeft deze uitgangssituatie zo zijn weerslag op de houding ten opzichte van ondernemerschap. Iemand die uit een ondernemersgezin stamt kijkt anders aan tegen het starten van een eigen onderneming dan iemand die daar nog nooit direct mee in aanraking is gekomen. Kennis over ondernemerschap De kennis over ondernemerschap staat in relatie tot de achtergrondkenmerken. Dit kan bijvoorbeeld doordat eerdere ervaringen met ondernemerschap meer inzicht opleveren, maar ook doordat de kennis (of juist een gebrek aan ondernemerschapskennis) een stimulans is om een bepaald type opleiding te volgen. Ook kennis is een factor die van invloed is op de houding ten opzichte van ondernemerschap. Kennis (over ondernemerschap) valt echter wel binnen de invloedssfeer van het onderwijs. Dit is een duidelijk te sturen impuls. Output: Houding ten opzichte van ondernemerschap Een positieve houding ten opzichte van ondernemerschap komt tot uiting als men bijvoorbeeld het ondernemerschap prefereert boven werknemerschap. De voordelen die het ondernemerschap met zich meebrengt worden dan meer gewaardeerd dan de voordelen van het werknemerschap. Zoals hierboven is aangegeven, wordt dit positief beïnvloed door meer kennis over ondernemerschap en bepaalde achtergrondkenmerken (bijv. ondernemersfamilie). Karakter en competenties (vaardigheden) Ondernemend gedrag wordt mede gevormd door de karaktereigenschappen en de competenties van individuen. Hoe creatiever, gemotiveerder en meer risicobereid iemand bijvoorbeeld is, des te groter is de kans om ondernemend gedrag te vertonen. Tevens helpt het als iemand over bepaalde competenties beschikt, zoals analytisch en organisatorisch vermogen, netwerkvaardigheden et cetera. Dan is eveneens de kans op meer ondernemend gedrag aanwezig. Het karakter en de competenties van personen staan in relatie tot elkaar. Door bepaalde competenties beter te ontwikkelen zijn individuen in staat om karaktereigenschappen beter naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld het verbeteren van het analytisch vermogen stelt personen beter in staat om risico's in te schatten, en dit kan de risicobereidheid doen toenemen. Ondernemende personen kenmerken zich doordat bepaalde karaktereigenschappen sterk aanwezig en specifieke vaardigheden voor ondernemerschap goed ontwikkeld zijn. De competenties zijn makkelijker te ontwikkelen en hier valt vanuit het ondernemerschapsonderwijs dus het een en ander te stimuleren. Karaktereigenschappen zijn meer persoonseigen, maar kunnen dus door middel van het trainen van competenties beïnvloed worden. Output: Ondernemend gedrag (ondernemendheid) De houding ten opzichte van ondernemerschap en ondernemend gedrag (ondernemendheid) hangen met elkaar samen. Een positieve houding ten opzichte van 18

19 het ondernemen kan bijvoorbeeld gepaard gaan met een meer ondernemende houding en meer ondernemend gedrag. Aan de andere kant is het denkbaar dat het uitvoeren van ondernemende activiteiten een positief effect teweeg kan brengen in de houding: men kan ondernemen als een serieuze optie gaan zien. Dit kan bijzonder goed gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het opzetten van studentondernemingen. Animo voor ondernemerschap De wil om daadwerkelijk ondernemer te worden is het animo voor ondernemerschap. Dit kan onmiddellijk aanwezig zijn, maar ook op termijn, zoals bijvoorbeeld de komende 10 jaar. Binnen de fase van het potentiële ondernemerschap vormt dit een belangrijke brug, omdat men in deze fase bijvoorbeeld al nadenkt over het type onderneming, of omdat men alleen of met anderen een onderneming wil starten. Output: Daadwerkelijke stappen om een onderneming te starten Deze outputindicator omvat het nascent entrepreneurship zoals omschreven in de GEM (Bosma et al. 2009). Dit is het ontluikende ondernemerschap, waarbij de ondernemer in spe al stappen onderneemt om de onderneming te starten. Dit kan bijvoorbeeld de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn, of het schrijven van een businessplan. Daarnaast wordt in het monitoringsinstrument gekeken of deelnemers aan het ondernemerschapsonderwijs ooit in het verleden een bedrijf zijn gestart of hebben overgenomen. De daadwerkelijke stap tot het ondernemerschap is afhankelijk van het animo voor ondernemerschap. Tevens is de zelfcontrole van invloed op de mogelijke stappen tot ondernemerschap (de inschatting van haalbaarheid van een eigen onderneming). 4.1 Van analytisch raamwerk naar analysemodel Voor een modelmatige benadering staat ons de volgende opzet voor ogen. ( c, L,,, ) Houding st = f st Gst Ost ONDst, K st met: c= constante L= leeftijd G= geslacht O= ondernemers in familie of kennissenkring OND= op moment ondernemer K= niveau van kennis op gebied van ondernemerschap s en t zijn indicatoren voor opleiding en jaar. Ondernemendheid st = f ( c, EO,,,,,,,,,, ) st SOst Cst M st OV st N st PAst FI st Rst PDst GK st met: c= constante EO= Externe oriëntatie SO= Sociale oriëntatie C= creativiteit M= Motivatie 19

20 OV= organisatorische vaardigheden N= netwerken PA= ProActieve houding FI= flexibele instelling R= risicobereidheid PD= prestatiedrang GK= Geloof in eigen kunnen s en t zijn indicatoren voor opleiding en jaar. ( c, houding,, ) Startenst = f st Ondernemendheid st KPst, Ast met: c= constante houding= houding ten opzichte van ondernemerschap ondernemendheid= is de mate van ondernemendheid van een student KP= Knelpunt om ondernemer te worden A= Animo om daadwerkelijk ondernemer te worden s en t zijn indicatoren voor opleiding en jaar. 4.2 'Kansen zien en kansen grijpen' Door het Kenniscentrum Handel 1 is een onderscheid gemaakt tussen ondernemendheid en ondernemerschap. Ondernemerschap wordt gezien als het creëren van waarde, het overgaan tot daadwerkelijk presteren in een ondernemingsvorm. Ondernemendheid wordt eerder gezien als het herkennen en benutten van kansen. Dit onderscheid tussen kansen zien en kansen grijpen is ook opgenomen in het monitoringsinstrument voor het ondernemerschapsonderwijs. Kansen zien In het adviesdocument van het Kenniscentrum Handel stelt men het volgende hierover: 'Een ondernemende persoon is nieuwsgierig, alert en geïnteresseerd. Bij de één richt dit zich meer op mensen, bij de ander op techniek en bij weer een ander op gebeurtenissen, maar voor alle drie geldt dat de blik heel breed is. Een ondernemende persoon heeft geen oogkleppen op. Een ondernemende persoon is intuïtief, creatief en optimistisch. Hij ziet overal mogelijkheden voor handel of verbetering. Hij is daarin soms ook naïef of onbescheiden: hij laat zich in eerste instantie meestal niet hinderen door een gebrek aan geld, kennis of andere middelen. Met zijn vindingrijkheid en een toekomstvisie kan hij goed omgaan met steeds wisselende situaties.' Hiermee worden bij het zien van kansen de creatieve en innovatieve karaktereigenschappen en competenties benadrukt. Ook worden accenten gelegd bij vraaggerichtheid en flexibiliteit. Kansen grijpen Iemand die kansen grijpt heeft meer animo voor ondernemerschap en bezit ook een bepaalde actiegerichtheid. Het adviesdocument stelt: 'Een ondernemende 1 Kenniscentrum Handel, 2008, Adviesdocument ondernemendheid en ondernemerschap. Juli

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers

Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Succesvol ondernemend zijn! Een onderzoek naar de kenmerken van ondernemers en ondernemende werknemers Verkorte en bewerkte versie o.b.v. afstudeerscriptie Ondernemerschap in kaart gebracht door I. Dijkman

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Uitvinders in Nederland

Uitvinders in Nederland Uitvinders in Nederland Jeroen de Jong Zoetermeer, april 2011 ISBN: A201105 Bestelnummer: 978-90-371-1025-8 Prijs: 50,- Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken

Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Dat soort dingetjes maken je meer betrokken Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen job satisfaction en commitment en de invloed van vertrouwen en verticale communicatie hierop

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers

Individuele Leertheorieën en het leren. onderzoeken in de Tweede Fase. Serge Hubers Individuele Leertheorieën en het leren onderzoeken in de Tweede Fase Serge Hubers Serge Hubers, Eindhoven Ontwerp kaft: Alex Hubers & Paul Verspaget ISBN 90-386-0772-5 Individuele Leertheorieën en het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie