1 Aanpassingen visiematrix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Aanpassingen visiematrix"

Transcriptie

1 Overzicht aanpassingen visiematrix en indicatorenset Stadsmonitor 2014

2 1 Aanpassingen visiematrix 1.1 Gezinsvriendelijke steden Het behouden en aantrekken van jonge gezinnen met kinderen in de steden blijft een belangrijke doelstelling. Beter zicht krijgen op elementen die van belang zijn voor de gezinnen om wel/niet voor de stad te kiezen, is daarbij wenselijk. Ook de stem van kinderen en jongeren zelf kan een belangrijke bron van informatie over de leefbaarheid en de duurzaamheid van de stad opleveren. Vanuit die achtergrond is in samenwerking met de steden nagegaan hoe de visie, die aan de basis ligt van de Stadsmonitor, en de indicatoren deze bekommernis beter in beeld kunnen brengen. In opdracht van het Vlaamse stedenbeleid hebben Sven De Visscher en Didier Reynaert, Hogeschool Gent, Vakgroep Sociaal Werk, de visietekst Kinderen en Jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad voorbereid, op basis waarvan de intenties van de visiematrix van de Stadsmonitor zijn aangevuld en aangepast. Vervolgens heeft Diederik Cops (KUL) met medewerking van Lieve Bradt en Tineke Van de Walle (UGent) van het JongerenOnderzoeksPlatform (JOP) die intenties vertaald in objectieve indicatoren. Het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) schreef een adviestekst ter ondersteuning van het uitschrijven van een opdracht om kinderen en jongeren te bevragen over hun beleving van de stad. Kind en Samenleving heeft deze opdracht uitgevoerd met medewerking van Mediaraven en de Hogeschool Gent. Zij hebben een methodologie ontwikkeld om kinderen en jongeren te bevragen via een digitale tool. Het gehele traject is opgevolgd door een expertengroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de steden, de Vlaamse Vereniging Jeugddiensten (VVJ), Kind en Samenleving, het Kinderrechtencommissariaat, het JongerenOnderzoeksPlatform, de Gezinsbond, het European Network of Child Friendly Cities (ENCFC), het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI), Kind en Gezin, l observatoire de l enfance, de la jeunesse et de l aide à la jeunesse en vertegenwoordigers uit de Vlaamse overheid. Dit traject en de resultaten ervan worden uitgebreid beschreven in de afzonderlijke katern Gezinsvriendelijke steden, die hoort bij de editie 2014 van de Stadsmonitor. 1.2 Ecologische stad De mondiale klimaatverandering dwingt tot nadenken over de draagkracht en veerkracht van de omgeving. Thema s als klimaatneutraliteit, milieubewust handelen die tien jaar geleden niet zo expliciet op de agenda stonden, nemen vandaag wel een prominente plaats in. Daarom is in samenwerking met een expertengroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de steden en de Vlaamse overheid, nagegaan welke aanvullingen en aanpassingen aan de intenties van visie van de Stadsmonitor wenselijk zijn, waarna deze intenties vertaald werden in indicatoren. 1.3 Aangepaste visie van de Stadsmonitor Hieronder volgt per domein en principe een overzicht van de belangrijkste aanvullingen die voortspruiten uit het traject Gezinsvriendelijke steden en Ecologische stad. Een gedetailleerd overzicht van alle aanpassingen en aanvullingen en de aangepaste versie van de visiematrix zijn terug te vinden op Overzicht aanpassingen visiematrix en indicatorenset Stadsmonitor

3 In het domein Cultuur en vrije tijd gaat aandacht naar het belang dat in een stad een klimaat heerst, dat inwoners, dus ook kinderen en jongeren, toelaat een eigen invulling te geven aan hun vrije tijd. Daarnaast komt een vlotte bereikbaarheid van culturele instellingen, evenementen, sport en spel, waarbij het STOPprincipe en het voorzien van fysieke verbindingen tussen ruimtes centraal staan, aan bod. Ook het belang van een kwaliteitsvolle informatie- en communicatiestrategie zodat inwoners op de hoogte zijn van en vlot hun weg vinden naar het aanbod, is opgenomen. Tenslotte is er aandacht voor de (ecologische) draagkracht van de omgeving bij allerhande activiteiten en in natuurgebieden. Het domein Leren en onderwijs is aangevuld met de benadering van de lerende stad, die formeel en informeel leren stimuleert. Scholen spelen daar op in door samenwerkingsverbanden tussen sectoren aan te gaan en door actief aan de slag te gaan met de achtergrond van kinderen. Ook het faciliteren van doorstroming van jongeren naar de arbeidsmarkt en/of hoger onderwijs komt aan bod. Tenslotte gaat aandacht naar het multifunctioneel gebruik van scholen (bv. in het kader van brede school), groen in de leeromgeving van scholen en het gegeven dat scholen het ecologisch bewustzijn en handelen kunnen stimuleren. In het domein Natuur en milieu wordt gesteld dat groene en blauwe netwerken zodanig ingericht worden zodat ecosysteemdiensten optimaal geleverd kunnen worden. De stad is klimaatneutraal en robuust, het groen in de stad is aangepast aan de behoeften van verschillende groepen, waaronder kinderen en jongeren en er is een goede balans op het gebied van ruimtegebruik van het stedelijk groen. De milieudienstverlening dient aandacht te besteden aan nieuwe thema s zoals luchtvervuiling, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Tenslotte gaat aandacht naar de ecologische voetafdruk, met name het beperken van de in- en uitstromen in de stad, het stimuleren van het delen via initiatieven zoals cohousing, fietsdelen,.. en het stimuleren van het ecologisch bewustzijn en het ecologisch handelen bij bezoekers en inwoners. Het domein Ondernemen en werken is aangevuld met aandacht voor gezinsondersteunende maatregelen en aanbod aan voorzieningen in functie van een kwaliteitsvolle afstemming tussen arbeid en gezin en een evenwichtige woon-werkbalans. Verder gaat ook hier aandacht naar maatregelen om de toegang tot en de doorstroom voor jongeren naar de arbeidsmarkt te faciliteren. Andere aanvullingen hebben betrekking op het eco-effectief zijn van ondernemingen, het beperken van negatieve impact van ondernemingen op de omgeving, het welzijn van ondernemers en de bereikbaarheid van ondernemingen volgens het STOPprincipe. Het domein Stedelijke administratieve dienstverlening is aangevuld met het belang dat voor het voeren van beleid in een stad gegevens over diverse levensdomeinen voorhanden zijn, met bijzondere aandacht voor doelgroepen. Verder wordt het belang onderstreept van een pro-actieve stedelijke dienstverlening die bijzondere aandacht besteedt aan het bereiken van kwetsbare groepen. Die stedelijke dienstverlening dient mentaal en fysiek toegankelijk te zijn voor alle leeftijdsgroepen. Vanuit het perspectief van kinderen en jongeren is het domein Veiligheidszorg aangevuld met aandacht voor een gepaste leeftijdsgebonden reactie op onveilig gedrag. Verder komt de link tussen de ruimtelijke inrichting van de stad en de veiligheid / het (on)veiligheidsgevoel aan bod. Het domein Wonen is verruimd tot Wonen en woonomgeving om het belang van de inrichting van de woonomgeving en de impact dat dit heeft op ontmoeting toe te voegen aan de visie van de Stadsmonitor. Vanuit dit perspectief wordt ingegaan op bespeelbare en beleefbare straten en pleinen, voldoende en kwaliteitsvolle speel- en buurtvoorzieningen en op het voorzien van ontmoetingsmogelijkheden bij de (her)inrichting van straten en woningen. Tenslotte komen het stimuleren van milieuvriendelijk handelen in en rond de woning en de nabijheid van groen binnen een aanvaardbare afstand van de woning aan bod. Overzicht aanpassingen visiematrix en indicatorenset Stadsmonitor

4 Het domein Zich verplaatsen / mobiliteit is aangevuld met het STOP-principe, de uitbouw van veilige fietsen voetgangersinfrastructuur, het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen, het garanderen van autonome mobiliteit via o.m. goede verbindingen tussen stedelijke ruimtes en voorzieningen (bv. speelweefsel), voldoende openbaar vervoer in het weekend en s avonds, een efficiënt gebruik van parkeerruimte en aandacht voor alternatieven om vervoersstromen onder controle te houden (bv. autodelen..). Omwille van de maatschappelijke vraag naar de verdere uitbouw van de kinderopvang, is toegankelijk en voldoende aanbod bijkomend opgenomen in het domein Zorg en opvang. Andere aanvullingen hebben betrekking op het belang dat ook zorginstellingen investeren in groen en dat er in de stad aandacht is voor een kwaliteitsvolle informatie- en communicatiestrategie zodat inwoners op de hoogte zijn van en vlot hun weg vinden naar het aanbod. 2 Aanpassingen indicatorenset 2014 In de aanloop naar de editie 2014 hebben de medewerkers van het programma Monitoring van de Studiedienst van de Vlaamse Regering per domein voorstellen voor de indicatorenset 2014 geformuleerd. Voorstellen konden betrekking hebben op het gebruik van bronnen, de wijze van invulling van een indicator, het uitwerken van pistes Al deze voorstellen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de stedenstuurgroep. De indicatorenset 2014 bevat daarnaast aanvullingen, die voortspruiten uit het traject Gezinsvriendelijke steden en het traject Ecologische stad. Hieronder volgt per domein en per principe een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Het domein Cultuur en vrije tijd bevat een aantal nieuwe survey-indicatoren met gezinsfocus ( Bezoek park, speeltuin of speelplein, Tevredenheid over het aanbod aan activiteiten voor kinderen en jeugd, Tevredenheid over de kindvriendelijkheid van restaurants, cafés, hotels in de stad )... Naast de nieuwe indicator Winkelaanbod is via de survey gepeild naar het winkelgedrag en de tevredenheid over het winkelaanbod ( Winkelen in de stad, Tevredenheid over het aanbod aan winkelvoorzieningen in de buurt ). In het domein Leren en Onderwijs krijgt de piste Ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs invulling. De schoolse vertraging komt iets ruimer in beeld ( Schoolse vertraging in het kunstsecundair onderwijs ) alsook de participatie van allochtonen ( Participatie van allochtonen in het secundair onderwijs op basis van thuistaal ). Tenslotte wordt bijkomend gepeild naar de tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt ( Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad ). De indicatorenset van het domein Ondernemen en werken is grotendeels ongewijzigd gebleven, maar een aantal indicatoren hebben door de beschikbaarheid van betere data een accuratere invulling gekregen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de titel van een aantal indicatoren ( Economic decision power wordt opgesplitst in Geproduceerde welvaart per inwoner en Arbeidsproductiviteit, Werkgelegenheidsgraad wordt Jobratio, Kansengroepen aan het werk wordt Leeftijdskloof in de werkzaamheid: 50-plussers en Herkomstkloof in de werkzaamheid, Werkloosheid allochtonen wordt Werkloosheidsgraad naar herkomst ). De indicatorenset van het domein Wonen en woonomgeving is grotendeels behouden. Net zoals in 2011 bevat de survey 2014 een luik over wonen. Overzicht aanpassingen visiematrix en indicatorenset Stadsmonitor

5 Het domein Zich verplaatsen/mobiliteit is uitgebreid op basis van surveymateriaal. Zo zijn er nu gegevens beschikbaar over Verplaatsingsgedrag tussen woonplaats en werk school, Tevredenheid over de verkeersveiligheid en Fietsvriendelijk karakter van de buurt. Deze laatste indicator integreert oude en nieuwe surveyvragen. Het domein Zorg en opvang is uitgebreid met een indicator over Mantelzorg en Subjectieve gezondheid. In het domein Sociale principes kregen de diversiteitsindicatoren over het stadspersoneel zowel naar geslacht, leeftijd als herkomst een nieuwe invulling door een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens van het Rijksregister. Voor herkomst werd gebruik gemaakt van de definitie zoals omschreven in artikel 3 van het Vlaamse Integratiedecreet van Daarnaast is de indicatorenset uitgebreid met indicatoren, waarmee gepeild wordt naar energiearmoede ( Budgetmeters elektriciteit en gas, Afsluitingen elektriciteit en gas ). Deze indicatoren maakten in de vorige editie deel uit van het domein Natuur en milieu. Tenslotte werden een aantal armoede-indicatoren opgenomen Kansarmoede-index Kind en Gezin, OKI-index, Aandeel kinderen waarvan beide ouders niet werken. Om een idee te krijgen van het zorgvuldig ruimtegebruik in de stad, is de indicatorenset van het domein Natuur en milieu aangevuld met Bodembezetting naar functie. Vanuit het oogpunt rationeel milieugebruik zijn Milieubewust handelen en Energieverbruik (aardgas en elektriciteit) van huishoudens bijkomend als indicator opgenomen. De institutionele principes zijn, zoals in vorige edities, ondergebracht in een hoofdstuk Burgerschap en overheid. De meeste indicatoren zijn behouden. Politieke interesse en Politiek actief zijn niet langer opgenomen maar vervangen door indicatoren die bijkomend peilen naar de betrokkenheid en inzet van de inwoners van de stad ( Actiefs in bewonersgroep, Vrijwilligerswerk ). Alles samen bevat de editie 2014 van de Stadsmonitor 167 indicatoren. Domein/principe Aantal indicatoren Cultuur en vrije tijd 32 Leren en onderwijs 13 Ondernemen en werken 24 Veiligheidszorg 10 Wonen 17 Mobiliteit 14 Zorg en opvang 17 Sociale principes 15 Natuur en milieu 14 Burgerschap en overheid 11 Totaal 167 Overzicht aanpassingen visiematrix en indicatorenset Stadsmonitor

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden www.stadsmonitor.be Davy De Pauw verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse

Nadere informatie

Thuis in Halle. Stadsmonitor Halle 2012. Eva Vande Gaer & Sien Winters

Thuis in Halle. Stadsmonitor Halle 2012. Eva Vande Gaer & Sien Winters Thuis in Halle Stadsmonitor Halle 2012 Eva Vande Gaer & Sien Winters THUIS IN HALLE Stadsmonitor Halle 2012 Eva Vande Gaer & Sien Winters Projectleiding: Sien Winters Een opdracht uitgevoerd door het HIVA

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN ACTIEF OUDER WORDEN IN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Een onderzoek, in samenwerking met de VVSG, uitgevoerd door Pieter Rondelez, stafmedewerker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Bevraging van de actoren Georges Hedebouw NAAR EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL VOOR DE OPVANG EN VRIJE TIJD

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie