CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN. Eind- en toetstermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN. Eind- en toetstermen"

Transcriptie

1 CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES MODULE ZORGVERZEKERINGEN Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding. pag Totstandkoming eind- en toetstermen.. pag Hergebruik eind- en toetstermen Schade Particulier 2.2 Passend in systematiek vakbekwaamheidsbouwwerk 2.3 Wettelijk minimumniveau 2.4 Zorgvolmacht 3. Beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen.. pag Definitie 3.2 Takenpakket 3.3 Toelichting 3.4 Verschillen met schadeverzekeringen 3.5 Taakstructuur 3.6 Wijzigingen in modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk 4. Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen. pag Uitgangspunten Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen 4.2. Toetsmatrijs 4.3 Doel en doelgroep 5. Consultatie.. pag. 18 Bijlagen: A: Overzicht Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk per 1 januari 2014 B. Eind- en toetstermen Wft-module Zorgverzekeringen C. Toetstermen Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen D. PE-actualiteiten Zorgverzekeringen E. PE-actualiteiten Basis 2

3 1. Inleiding In juli 2012 heeft het College Deskundigheid Financiele Dienstverlening (CDFD) een concept-advies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur ter consultatie aangeboden aan de markt. Dit advies vond zijn basis in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het ontwerpbesluit hiervoor was in april 2012 door het ministerie van Financiën ter consultatie aangeboden aan de markt. Met het oog op die consultatie heeft het ministerie op 3 augustus 2012 het volgende tussentijdse bericht afgegeven: Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige verplichtstelling van de module Schade Particulier aan medewerkers van zorgverzekeraars een te zware belasting is. Eén van de bezwaren was dat de module Schade Particulier inhoudelijk erg ver af staat van de praktijk van de zorgverzekeraars. In de oude situatie werd dit door de zorgverzekeraars niet als een groot probleem ervaren, aangezien de medewerkers ook via het bedrijfsvoeringsmodel konden voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Om bovenstaande redenen werd onder andere gepleit voor een aparte zorgmodule. Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan uit minder Wft-modules en geen uitzonderingsposities toe te kennen voor specifieke producten, om versnippering te voorkomen. Er is toch voor gekozen een aparte module Zorgverzekeringen te ontwikkelen, vanwege het grote belang van zorgverzekeringen in zowel premievolume als aantal verzekerden. Daarnaast wordt met deze wijziging beoogd om medewerkers van zorgverzekeraars niet onnodig te belasten met niet ter zake doende kennis uit de module Schade Particulier en te waarborgen dat zij door het verplicht stellen van de module Zorgverzekeringen beschikken over voor hen relevante kennis. Het CDFD heeft toen aangegeven, dat het advies met betrekking tot het Wftvakbekwaamheidsbouwwerk 2014 zich in een zodanig vergevorderd stadium verkeerde, dat het tussentijds ombouwen van het advies tot grote vertraging zou leiden in de oplevering ervan. Er is daarop afgesproken, dat het CDFD het advies over de inrichting van de nieuwe Wft-module Zorgverzekeringen zou oppakken ná afronding van het advies over het vakbekwaamheidsbouwwerk in het geheel. Op 13 december 2012 heeft het CDFD dit advies afgerond en aangeboden aan de minister van Financiën (zie voor een overzicht van de nieuwe Modulen structuur bijlage A). 3

4 De verdere uitwerking van de Zorg-module heeft daarna enig oponthoud opgelopen door bezwaren vanuit het intermediair tegen een aparte Zorg-module. Het intermediair meende de dupe te worden van de beslissing van het ministerie om een aparte module Zorgverzekeringen in te richten. Alle adviseurs in zorgverzekeringen zouden namelijk deze aparte module moeten behalen. Weliswaar zouden de modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk worden verlicht door het schrappen van de desbetreffende toetstermen, maar een extra Zorgmodule zou ook doublures bevatten. Het is immers een initieel examen, waarin ongetwijfeld toetstermen uit het algemene deel van de module Schade worden overgenomen. Daarnaast is het onvermijdelijk dat een specialistische module extraatjes zal bevatten. Het CDFD heeft het Ministerie geadviseerd om aan die bezwaren tegemoet te komen, door de eind- en toetstermen niet te knippen uit de module Schade Particulier maar te kopiëren. Consequentie daarvan is dat personen die willen adviseren in zorg- en ziektekostenverzekeringen hun vakbkewaamheid kunnen aantonen door middel van het diploma Adviseur Zorgverzekeringen óf het diploma Adviseur Schade Particulier óf het diploma Adviseur Schade Zakelijk. Voor hen die generalistisch willen adviseren in schadeverzekeringen, verandert er hierdoor niets. Tot slot Het College merkt op dat volgens de tekst van art. 7 Bgfo de Adviseur Zorgverzekeringen (vanaf 1 januari 2014) moet beschikken over de certificaten Wft-Basis en Wft- Zorgverzekeringen. In art. 5 Bgfo wordt per 1 januari 2014 in de definitie van zorgverzekering verwezen naar art. 1 Zvw. Die definitie luidt: een tussen een zorgverzekeraar en een verzekeringnemer ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten schadeverzekering, die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens deze wet is geregeld, en waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan. Het gaat in deze definitie dus alleen over de basisverzekering ( waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan ), maar niet over de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Volgens de letter van de wet worden aanvullende ziektekostenverzekeringen niet gezien als zorgverzekeringen, maar blijven onder de definitie van schadeverzekeringen. Dat zou inhouden dat ofwel een Adviseur Zorgverzekeringen 4

5 alsnog (ook) het diploma Adviseur Schade Particulier of Adviseur Schade Zakelijk moet halen om de functie nog naar behoren te kunnen uitoefenen, óf dat de Adviseur Zorgverzekeringen niet over aanvullende ziektekostenverzekeringen kan adviseren. Beide gevolgen lijken het College onwenselijk. Het eerste geval zal zeker niet de bedoeling van de minister zijn. Instelling van deze aparte beroepskwalificatie diende immers om met name adviseurs die bij zorgverzekeraars werkzaam zijn, niet te confronteren met kennis die in het geheel niet relevant is voor de beroepspraktijk en tot onnodige ballast en kosten leiden voor de financiële dienstverlener. In het tweede geval zou een Adviseur Zorgverzekeringen diens taak niet goed kunnen uitoefenen. In de praktijk zijn zorgverzekeringen dermate verweven met de (aanvullende) ziektekostenverzekering, dat dit als een geheel moet worden gezien. 5

6 2. Totstandkoming eind- en toetstermen module Zorgverzekeringen Voor de uitvoering van deze tussentijdse opdracht heeft het CDFD een werkgroep Zorg ingesteld. De leden van de werkgroep zijn praktijkmensen, die op persoonlijke titel zijn gevraagd deel te nemen. Voorzitter van de werkgroep is het CDFD-lid G.P.L. (Geert) Hendrikx. Het CDFD en de werkgroep hebben bij hun opdracht de volgende uitgangspunten meegekregen: Gebruik als vertrekpunt de eind- en toetstermen van de module Schade Particulier; Zorg dat de eind- en toetstermen qua systematiek en vormgeving passen in het huidige Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk, dus inclusief vaardigheden, competenties en professioneel gedrag; Handhaaf het wettelijke minimumniveau; het overstijgende niveau kan in zelfregulering worden getoetst. 2.1 Hergebruik eind- en toetstermen Schade Particulier De eind- en toetstermen voor de zorg- en ziektekostenverzekeringen zijn gekopieerd uit de Wft-module Schade Particulier. Ook zijn eind- en toetstermen uit Schade Zakelijk geïntegreerd in de module Zorgverzekeringen. Uit de taakomschrijving van de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen komt naar voren dat zowel de particuliere als de zakelijke klant tot de doelgroep behoort. Omdat de module Zorgverzekeringen een nieuw, initieel examen betreft voor nieuwe toetreders, bevat de module ook eind- en toetstermen van algemene aard die op alle schadeverzekeringen van toepassing zijn. Bij het Inhaal-/PE-examen wordt naar de oude kennistoetstermen natuurlijk niet gevraagd. 2.2 Passend in systematiek vakbekwaamheidsbouwwerk Het CDFD heeft getracht zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het nieuwe Wftvakbekwaamheidsbouwwerk, dat op 1 januari 2014 ingaat en met name bij de modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk. Geprobeerd is dezelfde terminologie te gebruiken en dezelfde formuleringen te handhaven. Dat lukt niet altijd, omdat de Wft-modulen Schade 6

7 Particulier en Schade Zakelijk generalistische modulen zijn. Formuleringen zijn daardoor zo algemeen mogelijk, omdat de modulen diverse soorten schadeverzekeringen bevatten.waar nodig zijn formuleringen en terminologie aangepast. 2.3 Wettelijk minimumniveau De module Zorgverzekeringen is een specialistische module. Er valt om die reden niet te ontkomen aan opname van extra eind- en toetstermen. Bovendien hebben bepaalde overgenomen toetstermen uit de modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk een ander accent gekregen. Die zijn meer uitgediept of meer gedetailleerd. Het CDFD heeft ervoor gewaakt dat ook deze extra toets- en eindtermen op het minimumniveau zijn gesteld. 2.4 Zorgvolmacht Doordat het ministerie van Financiën heeft besloten een apart module Zorg in te stellen, naast de modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk, dienen financiële dienstverleners die in zorg- en ziektekostenverzekeringen willen adviseren ofwel het diploma Adviseur Zorgverzekeringen ofwel het diploma Adviseur Schade Particulier of Adviseur Schade Zakelijk te bezitten. Het eerste diploma zal handig zijn voor degene, die in de praktijk uitsluitend over zorg- en ziektekostenverzekeringen adviseert en de andere diploma s zijn handig voor de financiële dienstverlener die meer als generalist optreedt. Het is logisch om dit systeem door te trekken naar de Gevolmachtigde Agent Zorg. 7

8 3. Beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen 3.1 Definitie De Adviseur Zorgverzekeringen adviseert zowel particuliere als zakelijke klanten over individuele en collectieve zorg- en ziektekostenverzekeringen. 3.2 Takenpakket Voor de Adviseur Zorgverzekeringen worden de volgende (hoofd-)taken onderscheiden: Taak 1: inventariseren van de gegevens van de klant Taak 2: opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies Taak 3:adviseren ( en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing Taak 4: begeleiden bij het beheer van de zorg- en/of ziektekostenverzekering(en) c.q. de zorgcollectiviteit. Taak 5: begeleiden bij de schadebehandeling/claim 3.3 Toelichting In de module Zorgverzekeringen is ervoor gekozen om in de formuleringen consequent op te nemen zorg- en ziektekostenverzekeringen. Heeft een eind- of toetsterm uitsluitend op het eerste dan wel het tweede soort verzekering betrekking, dan zal dat expliciet worden gemeld. Voor alle duidelijkheid: De wettelijke verzekering tegen het verzekeren van curatieve zorgkosten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt zorgverzekering genoemd. De aanvullende verzekeringen en overige particuliere verzekeringen worden ziektekostenverzekeringen genoemd. De inhoud van deze verzekering mag de verzekeraar geheel vrij bepalen. Deze is bedoeld als aanvulling op de zorgverzekering dan wel in plaats daarvan, voor zover iemand niet verzekeringsplichtig volgens de Zvw is. Medische zorg is in Nederland op vier niveaus geregeld: 1. AWBZ, 2. Zorgverzekeringswet (zorgverzekeringen), 3. aanvullende verzekeringen (ziektekostenverzekeringen) 4. de voorziening Wmo 1 1 Wmo valt buiten het bereik van deze module. 8

9 De regelingen sluiten nauw op elkaar aan. 3.4 Verschillen met schadeverzekeringen De zorgverzekering is wettelijk verplicht. Mensen kunnen dus niet naar eigen inzicht beslissen of zij dit product al dan niet afsluiten. Vrijheid is er wel bij de keuze van verzekeraar en voor het soort polis. Bovendien kan jaarlijks van verzekeraar worden veranderd (oversluiten). Zie hiervoor onder meer taak 4. Voor de zorgverzekering geldt voorts een acceptatieplicht. De zorgverzekeraar toetst alleen of iemand volgens de wet verzekeringsplichtig is. Er vindt verder geen medische selectie plaats. Selectie op moreel risico is beperkt tot eerdere wanbetaling of verzekeringsfraude gedurende een beperkte periode bij dezelfde zorgverzekeraar. Tevens geldt geen acceptatieplicht als voor dezelfde verzekerde bij een andere verzekeraar al een verzekering loopt. De omvang van de dekking van de zorgverzekering ligt vast in wet- en regelgeving. Het verschil zit in de uitvoering door verzekeraars en de aard van de polis (natura/restitutie/combinatie). De verzekeraar mag de nominale premie niet afstemmen op de gezondheid, leeftijd of het geslacht van de verzekerde. De dekking afstemmen op de risicoanalyse/verzekeringsbehoefte is voor de zorgverzekering niet aan de orde. Dit is ook niet nodig, want de verzekeraar heeft in principe een acceptatieplicht. Zie hiervoor onder meer taak 2 en 3. De adviseur speelt geen prominente rol bij de schadebehandeling. Hij kan wel worden betrokken bij eventuele problemen. De zorgverlener rekent meestal rechtstreeks af met de zorgverzekeraar. Bij de restitutiepolis ontvangt de verzekerde wel een rekening. De adviseur kan niet beoordelen of deze rekening juist is (hij krijgt van de arts geen informatie over de behandeling). Taak 4: Het accent ligt hier meer op de beëindiging van de zorgverzekering. Beëindiging van de polis vindt meestal aan het eind van kalenderjaar plaats. Dit legt een grote druk op het zorgverzekeringskanaal om tijdig de juiste mutaties te verrichten. Tevens gaat het om het (tussentijds) beantwoorden van vragen gerelateerd aan het afgesloten product. 9

10 3.5 Taakstructuur In onderstaande figuur is de taakstructuur van de module Zorgverzekeringen schematisch weergegeven: Zie voor de eind- en toetstermen bijlage B. 3.6 Wijzigingen in modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk Waar nodig zijn de formuleringen uit de Wft-modulen Schade Particulier en Schade Zakelijk gewijzigd. Bovendien is een aantal correcties doorgevoerd. Hieronder staan deze wijzigingen opgesomd: Schade Particulier: Toetsterm 4a.2 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom WBGO wordt vervangen door WGBO. Toetsterm 2b.1 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Eindterm 3a wordt als volgt gewijzigd : klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. 10

11 Toetsterm 3a.1 wordt als volgt gewijzigd: eerste kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Toetsterm 3a.2 wordt als volgt gewijzigd: eerste en tweede kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Toetsterm 1c.16 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom en een combinatiepolis wordt toegevoegd. Toetsterm 1d.16 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom een basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door een zorgverzekering- of aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 1d.18 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom zorgverzekeringen kunnen worden geschaard, inclusief alle aanvullende dekkingen, zoals onverzekerbare zorg uit AWBZ, bepaalde verstrekkingen via de WMO, eenvoudige extracties door kaakchirurg alleen vergoeding indien kind tot 18 jaar etc. wordt vervangen door zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering kunnen worden geschaard. Toetsterm 1e.2 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom en het eigen risico van het basispakket wordt vervangen door en het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Toetsterm 1f.7 wordt als volgt gewijzigd: de Zorgverzekeringswet, de AWBZ, de WMO en de (aanvullende) zorgverzekeringen wordt vervangen door bij de Zorgverzekeringswet, de AWBZ, en de (aanvullende) ziektekostenverzekeringen. Toetsterm 1f.8 wordt als volgt gewijzigd: verzekerden zijn, welke (premiebetalings-)plichten zij hebben wordt vervangen door verzekerden en de verzekeringsnemer zijn inclusief individuele verzekeringsplicht en welke (premiebetalings-)plichten zij hebben. Toetsterm 2e.11 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom een basis en aanvullende zorgverzekering. Acceptatieplicht bij basispakket. wordt vervangen door een zorg- en/of ziektekostenverzekering.. Toetsterm 2e.12 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom zorgverzekeringspremie wordt vervangen door zorgverzekerings- en ziektekostenpremie. Toetsterm 2e.13 komt te vervallen. 11

12 Toetsterm 1h.31 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorg- of (aanvullende) ziektekostenverzekering. Toetsterm 1h.32 komt te vervallen. Toetsterm 1h.33 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom Zorgverzekeringswet en basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorg- en/of aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 1h.34 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom Zorgverzekeringswetof aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorgverzekering- of aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 3e.1, derde kolom vierde zin wordt als volgt gewijzigd: kleine lettertjes in polisvoorwaarden, de sociale wetten in wet- en regelgeving. Toetsterm 3e.4 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom Zorgverzekeringswet basis - of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorgverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering. Schade Zakelijk wordt als volgt gewijzigd: Toetsterm 4a.2, tweede kolom WBGO wordt vervangen door WGBO. Toetsterm 2b.1 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Eindterm 3a wordt als volgt gewijzigd: klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Toetsterm 3a.1 wordt als volgt gewijzigd: eerste kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Toetsterm 3a.2 wordt als volgt gewijzigd: eerste en tweede kolom klantprofiel wordt vervangen door klantbeeld. Toetsterm 1c.20 wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom verzekeringsvormen wordt vervangen door zorgverzekerings- en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen. Toetstermen 1c.21 t/m 1c23 worden als volgt gewijzigd: tweede kolom zorgverzekering wordt vervangen door ziektekostenverzekering. 12

13 Toetsterm 2c.4 wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom (aanvullende) zorgverzekering wordt vervangen door zorg- en/of (aanvullende) ziektekostenverzekering. Tekst in de derde kolom komt te vervallen. Toetsterm 1e.26 wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorg- of aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 1e.27 komt te vervallen. Toetsterm 1f.2 wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom het eigen risico van het basispakket wordt vervangen door het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Tweede toetsterm 1g.4 wordt 1g.5 en wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom WMO en (aanvullende) zorgverzekeringen wordt vervangen door en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen. Toetsterm 1g.5 wordt 1g.6 en wordt als volgt gewijzigd : tweede kolom verzekerden zijn wordt vervangen door verzekerden en verzekeringsnemer zijn inclusief individuele verzekeringsplicht. Toetsterm 2e.11 wordt als volgt gewijzigd : eerste kolom basis en aanvullende zorgverzekeringen wordt vervangen door zorg- en aanvullende ziektekostenverzekeringen en tweede kolom basis en aanvullend zorgverzekering. Acceptatieplicht bij basispakket. wordt vervangen door zorgen aanvullend ziektekostenverzekering.. Toetsterm 2e.12 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom Kandidaat kan op basis van een zorgkosten- analyse verzuim- en ongevalgegevens passende beheersingsmaatregelen te beoordelen voor te stellen wordt vervangen door Kandidaat kan op basis van een zorgkostenanalyse en op basis van de verzuim- en ongevalgegevens passende beheersingsmaatregelen voorstellen. Toetsterm 1i.27 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorg- of aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 1i.28 komt te vervallen. Toetsterm 1i.29 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom Zorgverzekeringswet en basis- of aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door zorgverzekering en/of aanvullende ziektekostenverzekering. 13

14 Toetsterm 1i.30 wordt als volgt gewijzigd: tweede kolom aanvullende zorgverzekering wordt vervangen door aanvullende ziektekostenverzekering. Toetsterm 3e.1, derde kolom vierde zin wordt als volgt gewijzigd: kleine lettertjes in polisvoorwaarden, de sociale wetten in wet- en regelgeving. 14

15 4. Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen Op 14 juni 2013 heeft het CDFD de inhoud van de Inhaal-/PE-examens ter consultatie aangeboden van alle beroepskwalificaties binnen het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk 2014 en van de volmachtmodulen Algemeen, Schade Extra en Overig. De termijn om hierop te reageren sluit op 15 juli Het Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen ontbrak, om de eenvoudige reden dat de eind- en toetstermen van de module Zorgverzekeringen nog niet gereed waren. In dit documemt worden dus zowel de eind- en toetstermen van de module Zorgverzekeringen ter consultatie aangeboden als de inhoud van het Inhaal-/PE-examen Zorgverzekeringen. 4.1 Uitgangspunten Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen Het CDFD streeft ernaar de verschillen tussen het nieuwe en het oude Wftvakbekwaamheidsbouwwerk en de PE-actualiteiten zo efficiënt mogelijk te toetsen. Daartoe is een reeks uitgangspunten geformuleerd voor de selectie van toetstermen voor de Inhaal- /PE-examens. Die uitgangspunten staan hieronder opgesomd: 1. In beginsel worden alleen toetstermen met betrekking tot nieuwe stof opgenomen in het Inhaal-/PE-examen; 2. Toetstermen die overgenomen zijn uit het huidige bouwwerk ( oude stof i.c. de einden toetstermen zorgverzekeringen uit Wft-Schadeverzekeringen) worden in beginsel niet getoetst, tenzij deze aan een PE-actualiteit zijn gekoppeld; 3. Subtiele verschillen tussen oude en nieuwe toetstermen worden niet getoetst; 4. In beginsel worden alleen de vaardigheden, competenties en professioneel gedrag van de topmodule binnen de beroepskwalificatie getoetst, tenzij de lagere module een sterk afwijkende component bevat. In dit geval wordt de nadruk gelegd op de algemene vaardigheden en professioneel gedrag; 5. Het CDFD houdt bij de selectie rekening met het feit dat de doelgroep grotendeels bestaat uit personen die al werkzaam zijn in de financiële sector, vooral de medewerkers bij zorgverzekeraars. Bepaalde toetstermen zijn weliswaar nieuw 2, maar 2 Het woord nieuw is voor de zittende groep verwarrend: voor hen is het vaak niet nieuw. Met nieuw wordt in dit document bedoeld nieuw als exameneis. 15

16 betreffen onderliggende kennis en/of vaardigheden, die de doelgroep in het algemeen geacht wordt te beheersen. In dat geval kan examinering achterwege blijven; 6. De PE-actualiteiten van de lagere module(n) binnen een beroepskwalificatie worden zo veel mogelijk verwerkt ( weggeschreven ) in de vragen/casussen van de hogere module. Deze actualiteiten worden apart benoemd en gewogen in de zogeheten toetsmatrijs. 4.2 Toetsmatrijs In de toetsmatrijs geeft het CDFD aan welke toetstermen voor een Inhaal-/PE-examen worden geselecteerd. Dit betreft zowel toetstermen met betrekking tot PE-actualiteiten als toetstermen per taak van een beroepskwalificatie. Op basis van advies van deskundigen heeft het CDFD wegingen aangebracht in het aandeel van PE-actualiteiten en het aandeel van taakgerelateerde toetstermen. Dit overzicht van toetstermen en wegingen voor het Inhaal-/PE-examen is terug te vinden in onderstaande toetsmatrijs. Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen Inhoudscluster Toetstermen behorend tot inhoudscluster Aandeel inhoudscluster in examen als percentage Taxonomiecode Aandeel van taxonomiecode per inhoudscluster in percentage PE basis actualiteiten 3 Algemene kennis en vaardigheden 1a.6, 1a.8, 1b.9, 1c.16, 1c.23, 1f.3 t/m 1f.5, 1f.7, 1f.8, 1f.11, 1f.12, 1f.29, 1f.30, 1f.33, 1f.38, 1g.25 t/m 1g.27 1a.1, 1a.3, 1a.9, 2a.1 t/m 2a.5, 4a.1 t/m 4a.3 5 K/B 100 V 0 C 0 45 K/B 15 V 85 C 0 Taak 1 Inventariseren van de gegevens van de klant Taak 2 Opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies 1b.1 t/m 1b.3 10 K/B 100 V 0 C 0 1c.2, 1c.8 5 K/B 100 V 0 C 0 3 Let op: de toetstermen komen uit Wft-Basis 16

17 Taak 3 Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing 1d.2 t/m 1d.7, 1f.3, 1f.4 25 K/B 100 V 0 C 0 Taak 4 Begeleiden bij het beheer van de zorg- en/of ziektekostenverzekering(en) c.q. de zorgcollectiviteit Taak 5 Begeleiden bij de schadebehandeling/claim 1g.2, 1g.3 5 K/B 100 V 0 C 0 1i.10 5 K/B 100 V 0 C Doel en doelgroep Doel van het Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen is om personen die gediplomeerd zijn voor de Wft-module Schade in het oude vakbekwaamheidsbouwwerk én personen die gelijkgesteld 4 zijn aan de nieuwe module Zorgverzekeringen te diplomeren voor de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen. Tegelijkertijd worden de relevante PE-actualiteiten voor de PE-cyclus getoetst. De doelgroep van het Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen bestaat uit financiële dienstverleners die de (gelijkgestelde) Wft-diploma s Basis en Wft Schadeverzekeringen bezitten, afgegeven vóór 1 januari Binnen de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekeringen worden de elementen vaardigheden, competenties en professioneel gedrag van de nieuwe Wft-module Basis 2014 op het hogere niveau van de topmodule Zorgverzekeringen 2014 afgetoetst. In het Inhaal- /PE-examen Zorgverzekeringen worden voornamelijk onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op: vaardigheden, competenties en professioneel gedrag m.b.t. de module Zorgverzekeringen 2014, PE-actualiteiten Basis en Zorgverzekeringen (zie de bijlagen D en E). 4 Voor een overzicht van diploma s of deskundigheidsbewijzen die zijn gelijkgesteld aan oude en nieuwe Wft-diploma s, zie de website van het CDFD, onderdeel Vakbekwaamheid na 2013, subthema Gelijkstellingen. 17

18 5. Consultatie Voordat het CDFD de minister van Financiën definitief van advies voorziet over de uitwerking van de eind- en toetstermen van de nieuwe module Zorgverzekeringen en het Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen, wil het College hierover de markt consulteren. Het CDFD geeft belanghebbenden en geïnteresseerden de gelegenheid om commentaar te leveren op het consultatiedocument Concept advies module Zorgverzekeringen. Het College heeft hierbij de volgende specifieke vragen: 1. Is de omschrijving van de beroepskwalificatie voldoende duidelijk? 2. Herkent u het takenpakket van de Adviseur Zorgverzekeringen? Daarbij moet in het oog worden gehouden dat uitgegaan is van het gemiddelde takenpakket van de Adviseur Zorgverzekeringen, ongeacht waar deze werkzaam is? 3. Zijn de eind- en toetstermen juist en volledig geformuleerd, mede gelet op de uitgangspunten? 4. Bent u het eens met de uitgangspunten die geleid hebben tot de selectie van de Inhaal- /PE-toetstermen? 5. Bent u het eens met de voorgestelde toetsmatrijzen van het Inhaal-/PE-examen? Mist u bepaalde toetstermen of meent u dat er bepaalde toetstermen geschrapt moeten worden en zo ja waarom? 6. Hebt u nog commentaar op de actualiteiten (relevantie, ontbreken van bepaalde onderwerpen)? De actualiteiten zijn verzameld vanaf mei Tot die datum heeft het College advies over de actualiteiten doorgegeven aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de laatste wettelijke PE-regeling voor de PE-cyclus Actualiteiten moeten betrekking hebben op regelgeving waarvan zeker is dat die doorgaat of al is ingegaan. Ingestuurde reacties op dit consultatiedocument worden op de website van het CDFD geplaatst, tenzij expliciet is aangegeven dat de reactie vertrouwelijk moet worden behandeld. Het College kan geen individuele terugkoppeling geven. 18

19 Het CDFD ontvangt uw reactie graag uiterlijk op maandag 2 september 2013 per post of e- mail op één van onderstaande adressen: Contactgegevens CDFD Postbus 556, 2501 CN Den Haag Telefoon: Contactpersoon voor vragen over de consultatie: mw. Mr. F. Beekveldt of mevr. Mr. R. Schwalbe. Na sluiting van de consultatietermijn zullen de reacties worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarna zal het College het advies over de module Zorgverzekeringen en de inhoud van het Inhaal-/PE-examen definitief vaststellen en aan het ministerie van Financiën voorleggen. Dit advies zal te zijner tijd ook worden gepubliceerd op de website van het CDFD. 19

20 Bijlage A: Overzicht Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk per 1 januari

21 Bijlage B: Eind- en toetstermen Wft-module Zorgverzekeringen Deze bijlage is als separaat document gevoegd bij dit Consultatiedocument. Bijlage C: Toetstermen Inhaal-/PE-examen Adviseur Zorgverzekeringen Deze bijlage is als separaat document gevoegd bij dit Consultatiedocument. Bijlage D: PE-actualiteiten Zorgverzekeringen Relevante actuele ontwikkelingen PE Wft Zorgverzekeringen Nieuwe toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE? Aanpassing zorgverzekering Het basispakket wordt op een aantal punten aangepast, waaronder het verplichte eigen risico. 1c.2 1d.2 1d.3 nee 21

22 Bijlage E: PE-actualiteiten Basis Relevante actuele ontwikkelingen PE Wft-Basis Wijziging Successiewet Kinderen die een woning erven die niet verkocht is, mogen betaling van erfbelasting uitstellen. Fiscale wijzigingen 2012 en 2013 Diverse wijzigingen per 1 januari 2012 in de heffingskortingen, fiscaal partnerschap, heffingsvrijvermogen, etc. Wettelijke rente verlaagd per 1 juli 2012 naar 3%. Nieuwe toetsterm 1a.6 1a.8 1g.25 Wijziging /nieuwe toetsterm? Nee Ja Wijzigingen werknemersspaarregelingen Afschaffing levensloop, afschaffing spaarloon per 1 januari b.9 Executiewaarde Geldverstrekkers gaan van de marktwaarde uit i.p.v. de executiewaarde. 1c.16 Hypotheekvormen Door het Woonakkoord kunnen niet alle hypotheekvormen ongebreideld gebruikt worden. Beleggingsinformatie Vanaf 1 juli 2012 moeten alle beleggingsinstellingen de Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar hebben; dit mag vanaf 1 juli Voor beleggingsinstellingen is de Essentiële Beleggersinformatie de opvolger van de Financiële Bijsluiter (Vereenvoudigd Prospectus). Loskoppeling Kifid Kifid is per oktober 2011 losgekoppeld van de financiële sector en staat onder toezicht van de minister van Financiën. 1c.23 1f.3 Nee 1f.5 Nee Wijziging van de Wet op financieel toezicht Wijzigingen m.b.t. onder meer het bonusverbod en transparantie over provisie op verzoek voor schadeverzekeringen. Beloningsvorm voor gevolmachtigd agenten wijzigt: aanbieders, gevolmachtigd agenten en onder-gevolmachtigde agenten mogen per 1 januari 2012 geen commissies of betalingen meer ontvangen/betalen die afbreuk doen aan de verplichting zich in te zetten voor het belang van de klant. Wijzigingen Bgfo Nieuw model dienstverleningsdocument Klachtenafhandeling Bonusverbod ook voor schadeverzekeringen Verplichte (passieve) transparantie schadeverzekering Vakbekwaamheid Eed of belofte Klachtenafhandeling Inducementnorm directe beloning Provisieverbod complexe financiële producten Gespreide betaling directe beloning 1f.7 1f.11, 1f.12 1f.29 1f.30 1f.4, 1f.5, 1f.8, 1f.33 Nee Vervallen provisie m.b.t. impactvolle en complexe producten 1f.8 nee 22

23 Grens vrijstelling AFM vergunningplicht Grens voor aanbieders van beleggingsobjecten is per 1 januari 2012 verhoogd als de investering per beleggingsobject of meer is (was ) Invoering Wet incassokosten per 1 juli f.38 Ja 1g.26 1g.27 Ja Nieuwe toetstermen Nummer toetsterm Omschrijving toetsterm Kennisniveau 1g.25 De kandidaat kan aangeven wanneer wettelijke rente kan worden geheven en door wie. 1g.26 De kandidaat kan aangeven in welke gevallen de Wet incassokosten van toepassing is. K K 1g.27 De kandidaat kan in grote lijnen aangeven hoe de Wet incassokosten werkt. K 1f.38 De kandidaat kan noemen welke financiële dienstverleners van rechtswege een vergunning krijgen, en welke financiële dienstverleners een vergunning moeten aanvragen K 23

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening juni 2013, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord.

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens

De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens NOTITIE De hierin besproken toetsmatrijzen betreffen de initiële Wft-examens College Deskundigheid Financiële Dienstverlening November 2013, Den Haag Aangepast januari 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is een

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 uitgave 12 december 2017 Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 Vanaf 1 april 2018 worden de nieuwe actualiteiten getoetst in de PE en Wft examens. Dit betekent dat de eind- en toetstermen worden

Nadere informatie

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 CDFD T.a.v. mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 Wft-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PEplus-examen Adviseur basis 2015... pag. 3 2. PEplus-examen

Nadere informatie

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens Toetsmatrijzen initiële Wft-examens vanaf 01-04-2017 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2017, Den Haag Inhoudsopgave Wat is een toetsmatrijs... 3 Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen...

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PEplus-examen Adviseur basis 2016... pag. 3 2. PEplus-examen

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende eisen Permanente Educatie wordt PA & PE

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Concept advies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur Eind- en toetstermen Auteurs: Drs. Chris H.C.W. Baelemans en Ron C. Dukers FFP Tilburg, 6 september 2012 2012 Dukers &

Nadere informatie

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw 13 november 2012 Dik van Velzen Wat gaat er veranderen? Diplomaplicht voor adviseurs Een nieuw diplomastelsel Centrale examenvragenbank Nieuwe PE De

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen

Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen Dienstenwijzer van : ETC verzekeringen A) Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is het wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2014, Den Haag Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...pag.3 1. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Regeling van de Minister van Financiën van, 2017-, directie

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Minister van Financiën Postbus 20201

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag Paul Oostdam Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft-vakbekwaamheid 2014 Thema s 1. Eisen aan de adviseur

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting.

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. mei 2017 Position Paper Position paper Vakbekwaamheid Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. In position papers geeft het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014 Circulaire OMWISSELACTIE Wft-diploma s 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 26 maart 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. De omwisselactie pag. 4 3. Bijzonderheden pag.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen

Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen Geachte College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Met deze brief gaat de Rabobank in op uw uitnodiging van 26 juli 2012 om te reageren

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Informatiewijzer Diensten en Tarieven Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor hanteren. U bent zich

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wind Financieel Advies Van Maasdijkstraat 4 8441 CM HEERENVEEN T. 0513624195 F. 0513628429 E. info@windfinancieeladvies.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Naar inzicht Lindenhaeghe Ewald Bary 1 Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2011, Den Haag Samenvatting Het ministerie van Financiën heeft in mei 2011

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 7 september 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Wft-beroepskwalificaties: - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TERUGKOPPELING CONSULTATIE ADVIES VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014

BIJLAGE 3 TERUGKOPPELING CONSULTATIE ADVIES VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 BIJLAGE 3 TERUGKOPPELING CONSULTATIE ADVIES VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015 Den Haag Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Leeswijzer..

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Ons is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u onze werkwijze zien. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Wij geloven namelijk dat

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Algemeen BIJLAGE B9 ------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 13 In het onderstaande

Nadere informatie

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E en F, beide te G Zaak : Beëindiging Verdragspolis, ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2012.01132 Zittingsdatum : 25

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Wft Vakbekwaamheid Nieuws

Wft Vakbekwaamheid Nieuws #11 > juli 2017 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van Wft Vakbekwaamheid. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk en inhoud Wft en PE-examens

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 6 juni 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Hypotheekadviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT - VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening juli 2012, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord. pag. 5

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Managementsamenvatting.....pag.3 1. Inleiding

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties Directie Financiële Markten Datum: 13 september 2012 Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013

Nadere informatie

Publicatie bemiddelen September 2014

Publicatie bemiddelen September 2014 Publicatie bemiddelen September 2014 Inleiding Deze publicatie geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1 Consumenten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011. Rapportnummer: 2011/346 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen uit Utrecht. Datum: 22 november 2011 Rapportnummer: 2011/346 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen volhardt

Nadere informatie