Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen."

Transcriptie

1 Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling concept-agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorgesteld besluit: - Lijst ingekomen De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. stukken* Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn. 5. Vaststelling concept-verslag Drechtraad 5 november Voorstel (2) Voorgesteld besluit: - Concept verslag Het concept-verslag van de Drechtraad op 5 november 2013 vaststellen. HAMERSTUKKEN 6. Wijziging Reglement van Orde voor de Drechtraad - Voorstel (3) Voorgesteld besluit: - Onderliggende stukken Het wijzigingsbesluit vaststellen. 7. Controleprotocol 2013 en Voorstel (4) Voorgesteld besluit: - Onderliggende stukken Vaststellen van het controleprotocol 2013 en BESPREEKSTUKKEN 8. Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 Voorgesteld besluit: 1. Een keuze maken voor variant 1 (maximaal rouleren), variant 2 (beperkt rouleren) of variant 3 (één vaste locatie) voor wat betreft de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen met ingang van de nieuwe raadsperiode in In verband met voorbereiding en reservering minimaal de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vaststellen. 3. De locatiekeuze voor de Auditcommissie en Agendacommissie overlaten aan deze gremia zelf. - Voorstel (5) - Onderliggende stukken - Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur van 5 november Nota Activeren en afschrijven - Voorstel (6) Voorgesteld besluit: - Onderliggende stukken 1. Vaststellen van de nota activeren en afschrijven. 2. De nota toepassen met ingang van boekjaar Terugkoppelformulier Carrousel Middelen van 5 november 2013

2 concept-agenda Drechtraad d.d. 3 december 2013 Pagina 2 Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) e Bestuursrapportage 2013 GrD Zie bijlage M3 Voorgesteld besluit: bij de Carrousel 1. Vaststellen van de 2e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. 4. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Middelen 11. Rondvraag en sluiting * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Datum Steller Telefoonnummer 6 november 2013 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Ingekomen stukken Voorstel De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Toelichting op het voorstel De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op donderdag om uur vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten, waarna deze op die donderdag per mail wordt toegezonden aan de Drechtraad. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Hiervan wordt direct per mail een melding naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Tevens ontvangen de griffiers dit bericht, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn. Onderliggende stukken Lijst met ingekomen stukken. De laatste versie is te vinden op stukken/2013.

4 Bijlage 2 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Datum Steller Telefoonnummer 6 november 2013 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 5 november 2013 Voorstel Het concept-verslag van de Drechtraad van 5 november 2013 vaststellen. Onderliggende stukken Concept-verslag van de Drechtraad op 5 november 2013.

5 Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 november 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht 1. Opening De voorzitter: Dames en heren, welkom vanavond bij uw Drechtraad. Ik open de vergadering. Ik heet de heer de Ruyter van de ChristenUnie Papendrecht welkom. Hij is door de raad van Papendrecht aangewezen tot lid van de Drechtraad. De heer A. Rietveld, die hiervoor lid van de Drechtraad was, is tot plaatsvervangend lid aangewezen. De raad van Alblasserdam heeft de heer Verweij van de VVD Alblasserdam aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad. Hij volgt mevrouw Leeuwis op. Berichten van verhindering: Alblasserdam: F.C. de Gier en T. Stam Dordrecht: C.A. Van Verk, G.P. de Klerk wordt vervangen door M.C. Ruisch, D. Kensenhuis H.I.-Ambacht: B.P. van Ginkel, S. van Die, M.C.G. Gommans-Dane, J.C.W.H. Groos Papendrecht: AR.A. Groene wordt vervangen door A. Stremler. de Graaf, T.C. van Es, R. Lammers Sliedrecht: W.J. Dunsbergen, L. van Rekom Zwijndrecht: F. Loos wordt vervangen door Y. Luijcx, M. Pater Drechtstedenbestuur: H.A. Nieuwstraten, P.H. Sleeking, T.A. Stoop 2. Vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter: Wie wil daar het woord over voeren? Er zijn geen sprekers aangemeld. Er zijn geen verdere mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. 3. Vragenkwartier De voorzitter: Mevrouw Ruisch van GroenLinks heeft zich daarvoor aangemeld. Mevrouw Ruisch: Dank u wel voorzitter. Ik spreek namens de regiofractie van GroenLinks. Het gaat om de ingekomen brief 13/194 van de Sociale Alliantie betreffende extra gelden ten behoeve van armoedebestrijding. Landelijk wordt daar in miljoen voor ingezet. Het voornemen is om 80 miljoen in te zetten in Deze gelden worden ontvangen via het Gemeentefonds en ze zijn niet geoormerkt. De Sociale Alliantie maakt zich daarover zorgen omdat zij de ervaring hebben dat ook elders dat geld niet voor de armoedebestrijding wordt ingezet. Daarom vraag ik aan de portefeuillehouder of wij geïnformeerd kunnen worden over hoe deze gelden hier in de Drechtsteden worden ingezet. De voorzitter: Dank u vriendelijk. Het woord is aan de portefeuillehouder. De heer Van de Burgt: Mevrouw Ruisch, wij hebben afgelopen juli de evaluatie van het minimabeleid gehad. In de stukken van die evaluatie is al opgenomen dat het geld er komt. De vooraankondiging van die 80 miljoen en 100 miljoen die stond al in dat stuk. Daar hebben wij van gezegd dat we bij de evaluatie van het minimabeleid, die wij al toegezegd hebben voor begin 2014, dat erin zullen betrekken. Wij gaan ervan uit dat wij die middelen ophalen bij de gemeenten om in de regio in te zetten. Mevrouw Ruisch: Dank u wel. Nog een aanvullende vraag. Krijgen wij een overzicht over de verdeling? De heer Van de Burgt: Dat loopt natuurlijk mee in de PenC-cyclus. Maar wij zullen bij de evaluatie die wij in 2014 doen, nadrukkelijk die bedragen benoemen. Ik moet er wel twee dingen aan verbinden. Er is nog een klein deel in 2013 beland. Ik weet niet of u dat meegekregen heeft? Mevrouw Ruisch: Ja, in De heer Van de Burgt: Daar moet ik van zeggen dat wij afgesproken hebben, dat dit bedrag niet opgehaald wordt bij de gemeenten. De gemeenten kunnen daar in feite, naar bevind van zaken, mee handelen. Mevrouw Ruisch: Dus uw afspraak geldt voor Dank u wel. De voorzitter: De tweede vraag is ingediend door de heer Blanken, namens de Samenwerkende Lokale Partijen. De heer Blanken: Dank u voorzitter. Het zal ons allen niet ontgaan zijn dat de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en H.I. Ambacht een beroep hebben ingediend bij de Rechtbank Den Haag tegen de vergunning aan Nedstaal voor een proef om asbesthoudend schroot te verwerken.

6 pagina 2 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d.5 november 2013 Een aantal van de deelnemende gemeenten is geen partij in deze rechtszaak. Maar ik zou, in het licht van de motie die wij hebben ingediend en die aangenomen is op 15 januari, de andere gemeenten en dus ook het DSB willen vragen om de situatie rond deze zaak zoveel mogelijk te steunen. Dordrecht en Sliedrecht zijn bijzonder goed op de hoogte van wat er allemaal mis kan gaan met vergunningen rond asbest. Dank u voorzitter. De voorzitter: Dank u wel. U richt uw vraag ook aan het DSB. De portefeuillehouder kan daarop reageren. De heer Mirck: Voorzitter, wat ook bekend behoord te zijn, is dat deze drie gemeenten waar naar gerefereerd wordt, ook wettelijk adviseur zijn in dit traject en niet voor niets dit beroepsschrift ingediend hebben tegen de tijdelijke omgevingsvergunning en de voorlopige voorziening ook hebben aangevraagd. Het voegt op zich niet zo veel toe als andere Drechtstedengemeenten in dat proces dat ook gaan doen omdat zij niet de rol hebben van wettelijk adviseur. Overigens wordt er wel in een goede samenspraak met elkaar over gesproken. Daar waar het DSB eventueel ondersteuning zou kunnen verlenen in dit proces, en dat heb ik u al eerder toegezegd, zullen wij dat zeker doen. Op dit traject had het op zich geen toegevoegde waarde. De voorzitter: Is dat akkoord, de heer Blanken? Ja. Helder. Dan gaan we naar agendapunt Ingekomen stukken De voorzitter: Zijn er opmerkingen over de lijst van ingekomen stukken, zoals die er zijn? Mevrouw Burger van de VVD. Mevrouw Burger: Dank u wel voorzitter. De fractie vraagt om het stuk 13/192 van de lijst ingekomen stukken door te verwijzen naar de Carrousel met een onderbouwing van de financiële effecten daarvan. De voorzitter: We hebben afgesproken dat de reden van agendering hier gemeld wordt. Is de onderbouwing van de financiële effecten de insteek? Mevrouw Burger: Dat is de reden. Hier staat heel summier aangegeven dat de fusie tussen Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden een jaar uitgesteld is en dat daarom een jaar langer instroom in de WSW ontstaat. De voorzitter: De vraag wordt doorgeleid naar de Agendacommissie. Zijn er nog andere opmerkingen? Nee. Dan wordt de lijst met ingekomen stukken vastgesteld. De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld. 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 1 oktober 2013 De voorzitter: Hier hebben zich geen sprekers voor aangemeld. Dan wordt het verslag bij dezen vastgesteld. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie De voorzitter: Het voorstel is doorgeleid door een aantal leden vanuit uw midden. Er is zojuist in de Carrousel de inhoud opgezocht. De heer Stremler, namens de Samenwerkende Lokale Partijen heeft zich als spreker hiervoor aangemeld. De heer Stremler: Voorzitter, ik spreek namens de Samenwerkende Lokale Partijen. Het standpunt van de SLP is dat de GRD een verlengd lokaal bestuur is. Het staat in de wet, en de heer Plasterk heeft er naar aanleiding van de gang van zaken in de Drechtsteden, nog eens op gewezen. Dit kunnen wij niet negeren. Het verlengd lokaal bestuur, de GRD, is belast met uitvoering. Het is niet minder, en vooral niet meer, dan een uitvoeringsorganisatie van zes lokale besturen. Wij vinden het daarom ook niet zuiver dat er bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Dit voorstel is daar één van. Voorkomen moet worden dat er vanuit een beleidsmatig waterhoofd Drechtsteden, een zelfstandig beleid wordt gevoerd. Of nog erger, dat de eigen uitvoering van de GRD wordt gecontroleerd vanuit en door de Drechtsteden zelf. Dit is niet alleen onzuiver, maar vanuit de controlerende functie, die een Rekenkamer/Rekenkamercommissie heeft, ondemocratisch en op basis van de geldende regels, juridisch onhoudbaar. De hele discussie en het bespreken van dit onderwerp ziet de SLP fractie als een geval van 'landjepik' door de voorstander van een sterker en beleidsmatiger Drechtsteden. Het is eigenlijk een schande om, zoals wij daarnet zaten in de Carrousel, in een beperkte setting, een dergelijk principiële discussie te moeten voeren. Het raakt immers de basis van de opzet van de GRD en daarvoor zou men een fundamentele discussie moeten willen voeren met de zes gemeenten en haar vertegenwoordigers in de afzonderlijke gemeenteraden. Voorzitter, wij hebben al aangegeven dat er een probleem is, omdat er zo nodig een onderzoekscommissie ingesteld moest worden. Dat ga ik niet herhalen. We moeten er wel voor zorgen dat het middel niet erger is dan de kwaal. Dat heb ik in de Carrousel genoemd. En dat we geen oplossingen vinden die grotere problemen geven dan de oplossing zelf is. Wij hebben in de Carrousel ook aangegeven dat wij niet in kunnen stemmen met een eenmalig onafhankelijke onderzoekscommissie. Eenmalig wordt in de Drechtsteden vaak definitief. Het begint met eenmalig en dan volgt er nog een keer eenmalig en misschien zelfs tien keer eenmalig. Voor je het weet, heeft de GRD een eigen onderzoekscommissie die niet thuishoort bij de GRD.

7 pagina 3 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d.5 november 2013 Wij hebben in de Carrousel al aangegeven dat wij een alternatief hebben. We zijn namelijk niet tegen een controlefunctie voor Drechtstedendossiers. Daar zijn wij een voorstander van. We zien mogelijkheden om de controlefunctie te organiseren, maar op een andere manier dan in het voorliggende voorstel, en wel in de lijn van een verlengd lokaal bestuur. Wij vinden het belangrijk om eerst het onderwerp van het onderzoek te bepalen en dan pas de schaal waarop het onderzoek moet worden verricht en welke gemeenten erbij betrokken zijn. Dat kan een schaal zijn van enkele gemeenten of alle Drechtsteden gemeenten en zelfs over de grenzen van de Drechtsteden heen. Vanuit de inhoud kunnen we dan bepalen welke lokale Rekenkamer/Rekenkamercommissies dan met het onderzoek aan de slag gaan. Dan is het niet nodig om weer een nieuwe onafhankelijke onderzoekscommissie in het leven te roepen. Deze werkwijze, waarbij de inhoud voorop staat, is veel logischer en past binnen het kader van de wet Gemeenschappelijke Regelingen in tegenstelling tot de werkwijze zoals voorgesteld wordt door de werkgroep. Het in gezamenlijkheid beslissen welk onderwerp nader onderzocht dient te worden, is juist wat in het huidige artikel 38 wet Gemeenschappelijke Regelingen Drechtsteden is beoogd, een status quo dus. Wij hebben in de Carrousel een voorstel gedaan die wij hier herhalen, voorzitter. De lokale partijen stellen voor de zojuist door ons voorgestelde werkwijze, het alternatief, verder te bespreken en uit te werken. Hier besluiten we vanavond niet over. Het moet eerst uitgewerkt worden en besproken worden. Het is volgens ons onzorgvuldig als je er nu over besluit, terwijl er pas een uur eerder in de Carrousel ingebracht is en over gesproken is. Omdat wij allemaal zeggen dat we voor het behoud van de lokale bevoegdheden zijn en ook geen extra bestuurlijke drukte willen, hopen wij op uw steun, als Drechtraad, om er nog eens goed naar te kijken. De tijd is er. We kunnen ook volgende maand, nadat wij er goed naar gekeken hebben, misschien in unanimiteit, wel over besluiten. Op dit moment kunnen wij er niet in meegaan. Het onderwerp is te belangrijk om een overhaast besluit te nemen. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel, de heer Stremler. Er zijn geen andere sprekers die zich aangemeld hebben. Het is zo dat u deze geste inderdaad zojuist ook heeft gedaan. Het is een voorstel vanuit de werkgroep van uw Drechtraad zelf, waar een viertal mensen inzaten, doorgeleid naar de Carrousel. Eigenlijk is het dan juist om die werkgroep uit uw midden te vragen of zij deze geste mee willen nemen om tot een herijkt voorstel te komen of niet. Ik kijk even naar degenen van de werkgroep die op dit moment aanwezig zijn. Dat zijn de dames De Smoker en Burger. Wat wilt u met het voorstel dat de heer Stremler nu gedaan heeft? Mevrouw Burger: Na enige non-verbale communicatie met mijn collega uit de werkgroep kan ik de heer Stremler, die gesproken heeft namens de Samenwerkende Lokale Partijen, aangeven dat ook iemand van de Samenwerkende Lokale Partijen vertegenwoordigd was in de werkgroep. Er is vanuit de werkgroep een weloverwogen keuze gemaakt.. De heer Stremler: Per interruptie, voorzitter. Ik heb begrepen dat er niemand van de SLP in de werkgroep heeft gezeten. Mevrouw Burger: Als de heer Loos daar geen lid van is, dan zal ik mij daarin vergissen. De heer Loos is weldegelijk lid geweest van die werkgroep. Ik kan u verzekeren dat er een weloverwogen keuze is gemaakt, dat er uitgebreide gesprekken zijn gevoerd met de voorzitters van de afzonderlijke Rekenkamercommissies en dat er gekozen is voor een doortrekking van het dualisme, waarbij één van de instrumenten is een Rekenkamercommissie onder andere voor de Drechtraad. Afgesproken is dat het breder getrokken wordt en dat ieder in de gelegenheid gesteld wordt, zowel vanuit de Drechtraad als vanuit de gemeente, om onderwerpen aan te dragen waarbij dan door de voorzitters, of een afvaardiging, zonder last of ruggespraak een onderwerp gekozen zal worden. Kort gezegd, voorzitter, volgens mij is het gewoon zo dat het voorstel liefst in stemming gebracht wordt. De voorzitter: Wil mevrouw De Smoker daar namens de werkgroep nog iets aan toevoegen? Nee. Prima. De heer Stremler, wat wenst u? De heer Stremler: Ik zal er in ieder geval de heer Loos op aanspreken. Niet alleen ik, maar alle anderen hier aanwezig waren daar niet van op de hoogte, begreep ik. Misschien was de heer Loos toen ook ziek. Het is jammer dat het niet goed teruggekoppeld is. We steken dan de hand in eigen boezem. Het is zo. Ik hoor nu dat er toegewerkt wordt naar een eigen Rekenkamercommissie voor een uitvoeringsorgaan. Dat is genoemd. Niet in dit kader. Dat is wel genoemd. U ontkent dat. Ik hoop ook dat u dat helemaal niet wil, een eigen Rekenkamercommissie voor de Drechtraad. Ik zou graag van u willen horen hoe u daar tegenover staat. Mevrouw Burger: Ik hoop dat wij in dezelfde vergadering zitten. Wij hebben hier een voorstel voor een proef. Volgens mij heb ik niet gezegd dat er een Rekenkamercommissie komt. We hebben het hier over een proef. Aan de hand van die proef zal er een evaluatie komen en dan zal er besluitvorming plaatsvinden. Dat is niet nu. Wat de deelname van de heer Loos betreft. Volgens mij zijn er raadsinformatiebrieven verstrekt waarin onder andere te lezen is dat de heer Loos lid is van de werkgroep die zich op een rekenkamerfunctie zal oriënteren. De voorzitter: De heer Van Lavieren.

8 pagina 4 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d.5 november 2013 De heer Van Lavieren: Voorzitter, sterker nog, zijn naam wordt gewoon in het voorstel genoemd. De voorzitter: Ik stel het volgende voor. De heer Stremler, wenst u over het voorstel verder te debatteren of wilt u met de proef akkoord gaan? De heer Stremler: Eigenlijk geen van beide. Debatteren heeft ook geen zin. Ik constateer wel dat mevrouw Burger geen antwoord heeft gegeven op mijn laatste vraag. Mevrouw Burger: Voorzitter, ik zit echt in een andere vergadering geloof ik. De heer Stremler: Hoe zij denkt over een rekenkamerfunctie voor de Drechtraad. Dat zou principieel onjuist zijn, laat ik dat even meegeven. Zoals het voorstel er nu ligt, hebben wij als SLP besloten dat wij er niet mee kunnen instemmen. De voorzitter: De heer Van Antwerpen, van Beter voor Dordt, wenst het woord. De heer Van Antwerpen: Voorzitter, dank u wel. Ik heb inhoudelijk ook nog een andere vraag. Ik zie staan dat die proef ,- gaat kosten. Waar betalen we dat uit? Ik zie ook dat er pas in de tweede bestuursrapportage in december, een dekking voor komt. We gaan dus eerst boodschappen doen en we betalen een maand later. Knap. De voorzitter: Ik heb daar, richting de werkgroep, wat herderlijke opmerkingen over gemaakt vanuit het DSB. Wil de werkgroep nog een opmerking maken over die dekking van ,-? Mevrouw De Smoker. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, er is bewust gekozen voor deze dekking zodat wij niet apart bij alle zes de gemeenten langs moeten voor een extra donatie voor een eenmalig onderzoek. De voorzitter: Dat is het standpunt van de werkgroep. Zijn er nog andere opmerkingen? Nee. Dan kijk ik nog even rond. In de Carrousel is hierover gesproken en enkele fracties van andere partijen waren ook niet voor dit voorstel. We moeten echt even kijken of er een meerderheid is voor dit voorstel. Dit leent zich niet voor droog stemmen in dit geval. Daarvoor zijn de verschillen te groot. Het verschil tussen de voor en tegenstemmers is te minimaal. Er zijn veel mensen die zich afgemeld hebben en die geen vervanger hebben gestuurd. Dat geeft ook een vertekenend beeld op het geheel. Wij hebben een totaal van 794 stemmen. Voor een voorstel zijn 397 stemmen nodig. Alleen al de Lokale lijsten vanavond vertegenwoordigen een stemmengewicht van 251. Daarmee heeft de heer Stremler en zijn deputatie veel stemmen onder zich. Ik stel voor dat wij tot stemming overgaan. Mevrouw De Smoker: Voorzitter, wilt u niet even droog stemmen? De voorzitter: Ik denk dat het heel lastig is. Ik wil wel eerst droog oefenen, maar als ik twijfel wil ik echt stemmen. Ik ga toch even droog stemmen. Wie is voor het voorstel van de werkgroep en wie is tegen het voorstel? Dan is het inderdaad 251 tegen en de rest is voor. Dan is er een meerderheid voor dit voorstel. Gaat u akkoord met deze droogstemvariant als zijnde de uitslag? Ja. Dan is het voorstel aangenomen. Besloten wordt: 1. In te stemmen om bij wijze van proef door een eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie ten behoeve van de Drechtraad een onderzoek aangaande de Drechtsteden uit te laten voeren, waarbij de onderzoekscommissie bestaat uit één lid per deelnemende lokale rekenkamercommissies, niet zijnde een raadslid. 2. Suggesties te doen vanuit de Drechtraad en lokale gemeenteraden aan de eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie voor te onderzoeken onderwerpen. 3. Het benodigd budget, ter hoogte van ,- opnemen in de tweede bestuursrapportage van 2013 welke in december 2013 in de Drechtraad behandeld zal worden. 7. Voorbereiding politiek/maatschappelijk rmjp en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad De voorzitter: De heer Stremler krijgt het woord. De heer Stremler: Voorzitter, ik ga niet overdoen wat in de Carrousel gezegd is. Wat wij, als Samenwerkende Lokale Partijen wel belangrijk vinden is, dat het rmjp gedepolitiseerd wordt. De politieke elementen die niet thuishoren in een GR, een uitvoeringsorgaan, moeten eruit gehaald worden. Wij denken met name aan het organiseren van een verkiezingsdebat en dat soort zaken. Dat is des gemeentes. Het is niet de taak van een GR. Voorzitter, dit is een van de voorwaarden om ermee akkoord te gaan. Het zou, zoals eerder gezegd, allemaal veel beter en korter en duidelijker opgeschreven kunnen worden, zodat er geen introductiecursus en dat soort dingen nodig is. Ik hoop dat wij steun krijgen voor de depolitisering en dat de verkiezingsdebatten in de eigen gemeenten gehouden worden. Wij hebben er geen enkele behoefte aan dat er plotseling een heer Samson of een landelijke politicus op het podium verschijnt. Ik wil graag hierop een reactie van de andere fracties in de Drechtraad horen. Dank u wel. De voorzitter: Ik kijk even rond. Er wordt ingebracht dat er geen bezwaar is dat de heer Samson volgende keer komt, maar dat dit geen opmerking is.

9 pagina 5 van concept-verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d.5 november 2013 De voorzitter: Nog andere opmerkingen? Niemand. Dan worden uw opmerkingen in het verslag opgenomen. Is dat akkoord, de heer Stremler? Goed. Dank u vriendelijk. De heer Stremler: Voorzitter, dat is akkoord. Maar als het niet aangepast wordt, kunnen wij er als lokale fractie niet mee akkoord gaan. De voorzitter: Dat is helder. Daarvan wordt kennis genomen en daar hebben wij weet van. Niemand anders meer iets over dit punt? Akkoord. Besloten wordt: 1. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de concrete invulling ter hand te nemen en volgens de opsomming van kritieke data voor te leggen aan de Drechtraad. 2. In overweging te nemen de werkgroep in functie te houden om het proces van totstandkoming van het overdrachtsdocument en voorbereiding van het rmjp te begeleiden tot aan de aanbieding aan de Drechtraad. 8. Rondvraag en sluiting Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

10 Bijlage 3 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum A.A.M. Brok 1 oktober 2013 Steller A. Overbeek Onderwerp Wijziging Reglement van Orde voor de Drechtraad Voorstel Het wijzigingsbesluit vaststellen. Bevoegdheid Artikel 13 GrD Samenvatting De inmiddels opgedane ervaringen met de Carrousel- en Drechtraadsvergaderingen hebben aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen in het Reglement van Orde. Dit voorstel strekt tot vaststelling van het wijzigingsbesluit (tweede wijziging) van het Reglement van Orde. Toelichting op het voorstel Aanleiding Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Het Reglement is begin 2013 herzien omdat werkendeweg op basis van de opgedane ervaringen bleek dat het Reglement niet voor alle procedures richtlijnen bevatte. Daarnaast is het Reglement in overeenstemming gebracht met de in de loop van de tijd gegroeide praktijk. De aangebrachte wijzigingen fungeren naar tevredenheid. In de afgelopen maanden zijn suggesties gedaan om tot een verdere fine tuning van het Reglement te komen. Beoogd resultaat Een herzien Reglement dat actueel is en een goede basis biedt voor de vergaderingen van de Drechtraad. Argumenten De huidige tekst van het Reglement kent nog enkele manco s ten opzichte van de vergaderpraktijk. Die worden met deze wijziging opgelost. Advies en draagvlak Het voorstel is besproken in de Agendacommissie in de heisessie op 19 juni jl. De Agendacommissie stemt in met het voorstel en stelt voor het wijzigingsbesluit vast te stellen. Onderliggende stukken - Ontwerp-wijzigingsbesluit Drechtraad. - Integrale versie van het reglement met wijzigingen zichtbaar.

11 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 3 december 2013 Onderwerp Wijziging Reglement van Orde voor de Drechtraad DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 19 juni 2013; Gelet op artikel 13 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Overwegende dat op grond van opgedane ervaringen het gewenst is om enkele wijzigingen aan te brengen in het reglement van orde voor de Drechtraad; BESLUIT: vast de stellen het hierna volgende Reglement van orde voor de Drechtraad 2010 (tweede wijziging): Artikel I A. In alle artikelen van het reglement Drechtraadleden wordt gewijzigd in Drechtraadsleden; B. In alle artikelen van het reglement wordt Drechtraadlid gewijzigd in Drechtraadslid. C. In alle artikelen van het reglement wordt Drechtraadvergadering gewijzigd in Drechtraadsvergadering; D. Artikel 2, derde lid komt te luiden: 3. De plv. voorzitter is voorzitter van de Agendacommissie. E. In artikel 2, zesde lis vervalt per onderwerp; F. In artikel 5, vierde lid wordt Kamer gewijzigd in Carrousel; G. In artikel 5, vijfde lid wordt oplegnotitie gewijzigd in voorstel; H. In artikel 8, eerste lid wordt: a. in de maanden juli en augustus gewijzigd in tijdens het zomerreces, b. in juli of augustus gewijzigd in tijdens het zomerreces; I. In artikel 10, tweede lid onder a wordt Drechtsteden gewijzigd in Drechtstedengemeenten. J. In artikel 11, eerste lid wordt uiterlijk gewijzigd in zoveel als mogelijk; K. In artikel 14, eerste lid wordt Vóór de gewijzigd in Bij a. in artikel 15 wordt Coördinerend gewijzigd in coördinerend L. In artikel 17, eerste lid: a. vervalt of schriftelijk en b. vervalt en met de stukken ter inzage gelegd; M. In artikel 23, derde lid wordt raadleden gewijzigd in raadsleden; N. In artikel 34 vrijdag uur voor gewijzigd in vijf minuten voor aanvang van; O. In artikel 34 wordt na in te dienen aan het eind van de eerste zin toegevoegd bij de coördinerend griffier. P. In de titel van artikel 35 wordt Regiogriffie gewijzigd in regiogriffie; Q. In artikel 35, vijfde lid vervalt de tweede zin.

12 pagina 2 R. In artikel 36, eerste lid vervalt,voor zover zij niet in de Drechtraad zijn benoemd,; S. In artikel 39, tweede lid vervalt Carrousel of de; T. Artikel 40, eerste lid komt te luiden: 1. De notulen van een besloten Drechtraadsvergadering worden niet verspreid maar liggen uitsluitend voor de Drechtraadsleden ter inzage bij de regiogriffie. Op verzoek van een lid van de Drechtraad worden zij toegestuurd. U. In artikel 40, tweede lid vervallen en concept besluitenlijst alsmede de derde zin. V. In artikel 45, eerste lid wordt Voorzitter gewijzigd in voorzitter. W. In artikel 46, tweede lid komt te luiden: 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement aangaande zaken betreffende Carrouselvergaderingen beslist de betreffende voorzitter van de Carrousel. X. In artikel 48 vervalt Artikel II Dit besluit treedt in werking op 1 januari Artikel III Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement van orde voor de Drechtraad, tweede wijziging. Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

13 De Drechtraad MET WIJZIGINGEN ZICHTBAAR Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Amendement: een voorstel van één of meer Drechtraadsleden tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerp-besluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; b. Carrousel: een serie van gelijktijdig verlopende vergaderingen voorafgaand aan de vergadering van de Drechtraad; c. Coördinerend griffier: de door de Drechtraad aangewezen griffier die de Drechtraad ondersteunt; d. Drechtsteden: de aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenten, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht; e. Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; f. Woordvoerder: het raadslid dat in de Drechtraad of in de Carrousel het woord voert namens zijn fractie in zijn gemeente of namens zijn fractie in meerdere Drechtsteden of namens zijn gemeente, over een agendapunt; g. Initiatiefvoorstel: een voorstel van één of meerdere raadsleden tot vaststelling van een verordening of een ander besluit; h. Motie: een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, een wens of een verzoek wordt uitgesproken door de raad; i. Regiogriffie: de gezamenlijke griffiers van de Drechtsteden alsmede de daaraan toegewezen ambtenaren; j. Stemlijst: lijst waarop de Drechtraadsleden staan vermeld; k. Sub-amendement: een voorstel van één of meer raadsleden tot wijziging van een aanhangig Amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het Amendement waarop het betrekking heeft; l. Voorstel van orde: een voorstel van één of meer leden, of de voorzitter, gedaan tijdens een vergadering, betreffende de orde van diezelfde vergadering; m. Voorzitter: de voorzitter van de Drechtraad of diens plaatsvervanger; n. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hoofdstuk 2 De Agendacommissie Artikel 2 De Agendacommissie 1. Er is een Agendacommissie. 2. De Agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad en de voorzitters van de Carrouselvergaderingen. 3. De plv. voorzitter is voorzitter van de Agendacommissie. 4. De Agendacommissie stelt de concept-agenda s vast voor de vergaderingen van de Drechtraad en het agendaschema van de Carrousel. 5. De Agendacommissie draagt er zorg voor dat bij elk agendapunt is vermeld of het informerend of opiniërend van aard is. 6. De Agendacommissie bepaalt wie als voorzitter van een Carrouselvergadering fungeert en welke portefeuillehouder(s) in de vergadering word(t)(en) uitgenodigd. 7. De Agendacommissie vergadert ten minste één keer per maand, met dien verstande dat er in de maanden juli en augustus in beginsel geen vergadering is. 8. Stukken voor de Agendacommissie worden uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum aangeleverd aan de coördinerend griffier. Verwijderd: raadleden Verwijderd: tevens Verwijderd: per onderwerp Verwijderd: 2.3 versie 3 1

14 Hoofdstuk 3 De Carrousel Artikel 3 De Carrousel 1. Voorafgaand aan de Drechtraadsvergadering wordt de Carrousel gehouden. De Carrousel kan bestaan uit meerdere parallelle vergaderingen. 2. Elke Carrouselvergadering heeft de volgende taken: a) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld; b) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad uit eigener beweging; c) Het voeren van overleg met het Drechtstedenbestuur, leden daarvan, of met de voorzitter. Verwijderd: raadvergadering Artikel 4 De voorzitters van de Carrousel 1. De Drechtraad benoemt zes tot twaalf voorzitters voor Carrouselvergaderingen, die elkaar onderling vervangen. 2. De voorzitter van een Carrouselvergadering is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. 3. De zittingsperiode van een voorzitter begint na zijn benoeming en eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de Drechtraad. 4. De Drechtraad kan aan een voorzitter het voorzitterschap ontnemen. 5. De voorzitter kan schriftelijk afstand doen van het voorzitterschap. De Drechtraad wijst in zijn eerstvolgende vergadering een nieuwe voorzitter aan. Artikel 5 Carrouselvergaderingen 1. De Carrouselvergaderingen zijn openbaar. Alle raadsleden en burgerraadsleden/commissieleden mogen deelnemen aan de beraadslagingen. 2. In elke Carrouselvergadering mag een gemeenteraadsfractie één woordvoerder per onderwerp aandragen. Ook kan gekozen worden voor één woordvoerder per onderwerp namens een regiofractie. 3. De voorzitter is geen woordvoerder. 4. De regiogriffie draagt er zorg voor dat het programma zodanig is samengesteld dat het voor de Drechtraadsleden mogelijk is om enkele malen per avond van Carrousel te wisselen. 5. De regiogriffie draagt er zorg voor dat er voor elk onderwerp voor de voorzitter een voorstel is. Artikel 6 Spreekrecht 1. Na de opening van de vergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de Carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Staat de duur van de vergadering dit niet toe dan bekort de voorzitter de spreektijd dienovereenkomstig, zodat voldoende tijd resteert om een ordevoorstel over het vervolg te kunnen behandelen. 2. Burgers kunnen niet het woord voeren over: a) een besluit van de Drechtraad of het Drechtstedenbestuur waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft opengestaan; b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c) een klacht die ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de Carrouselvergadering aan de coördinerend griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer alsmede het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. De coördinerend griffier bepaalt in overleg met de voorzitters van de Carrouselvergaderingen bij welke vergadering het betreffende onderwerp het beste past. 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van die volgorde afwijken indien dit in het belang is van de vergadering. Verwijderd: raadleden Verwijderd: Kamer Verwijderd: oplegnotitie Verwijderd: 2.3 versie 3 2

15 5. De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een Drechtraadslid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de spreker. 6. Burgers die gebruik maken van het spreekrecht, spreken vanaf de centrale spreekplaats of vanaf een door de voorzitter aan te wijzen plaats. Artikel 7 Handhaving van de orde; schorsing Carrousel 1. Een spreker mag tijdens zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Hoofdstuk 4 De Drechtraad Artikel 8 De Drechtraad 1. De Drechtraad vergadert maandelijks, met dien verstande dat er tijdens het zomerreces in beginsel geen vergadering is. Op een daartoe strekkend schriftelijk en bij de coördinerend griffier ingediend verzoek van het Drechtstedenbestuur of van ten minste een vijfde van het aantal Drechtraadsleden, dan wel op initiatief van de voorzitter zelf, roept de voorzitter de Drechtraad tijdens het zomerreces bijeen. 2. De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat de agenda en de voorstellen voor de Drechtraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de vrijdag na de vergadering van de Agendacommissie aan alle raadsleden van de Drechtsteden worden verzonden en digitaal beschikbaar worden gesteld. Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: in de maanden juli en augustus Verwijderd: raadleden Verwijderd: in juli of augustus Artikel 9 De voorzitter 1. De voorzitter leidt de plenaire vergadering van de Drechtraad. 2. De voorzitter is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. Artikel 10 De coördinerend griffier 1. De coördinerend griffier dan wel diens plaatsvervanger is bij elke vergadering van de Drechtraad aanwezig. 2. De coördinerend griffier is ervoor verantwoordelijk dat: a. de voorstellen voor de eerstvolgende Drechtraadsvergadering tijdig en volledig aan de Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en aan de besturen van de Drechtstedengemeenten worden toegezonden; Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. b. de stukken die daarvoor in aanmerking komen tijdig en volledig op de website van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden worden geplaatst, met dien verstande dat daarbij de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen; c. een verslag wordt opgesteld van de Drechtraadsvergaderingen en van de Carrouselvergaderingen; d. de algemene ondersteuning van de voorzitter, de Drechtraad en de Drechtraadsleden op adequate wijze plaatsvindt. Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadleden Verwijderd: G Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadleden Artikel 11 Uitnodiging Verwijderd: 2.3 versie 3 3

16 1. De voorzitter zendt zoveel als mogelijk drie weekenden voor de vergadering van de Drechtraad een schriftelijke uitnodiging aan alle (burger)raadsleden, onder vermelding van dag, aanvangstijdstip en plaats van de vergadering. 2. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg tussen de voorzitter en de coördinerend griffier worden besloten om maximaal 48 uur voor de vergadering nagekomen stukken te agenderen en toe te zenden. Artikel 12 De agenda 1. Bij aanvang van de vergadering stelt de Drechtraad de definitieve agenda vast. 2. Bij aanvang van de vergadering kan elk Drechtraadslid of de voorzitter de vergadering verzoeken om aan de agenda een onderwerp toe te voegen of een onderwerp daarvan af te voeren. 3. Wanneer de Drechtraad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar de Carrousel of aan het Drechtstedenbestuur nadere inlichtingen of advies vragen. 4. Op voorstel van een Drechtraadslid of de voorzitter kan de Drechtraad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 5. Op de agenda van een uitgeschreven hamerraad kunnen slechts hamerstukken worden geplaatst en behandeld met en zonder stemverklaring. Andere typen agendapunten zijn niet mogelijk. Artikel 13 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt door aankondiging in de huis-aan-huis-bladen van de Drechtstedengemeenten en door publicatie op de website van Drechtsteden openbaar gemaakt. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijdstip en plaats van de vergaderingen; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda s voor de Carrousel en de Drechtraadsvergadering en de daarbij behorende stukken kan inzien; c. het adres en het telefoonnummer waar sprekers kunnen worden aangemeld. Artikel 14 De presentielijst 1. Bij aanvang van de vergadering tekenen de Drechtraadsleden de presentielijst. De voorzitter meldt bij de opening van de vergadering de afwezige leden en hun aanwezige plaatsvervangers. 2. Een Drechtraadslid dat vóór de vaststelling van de presentielijst de vergadering verlaat, geeft daarvan kennis aan de voorzitter. 3. Aan het eind van de vergadering wordt de presentielijst door de voorzitter en de coördinerend griffier door ondertekening vastgesteld. Artikel 15 Zitplaatsen in de Drechtraad De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat er voldoende zitplaatsen zijn voor de Drechtraadsleden, de Drechtstedensecretaris en andere personen die zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Verwijderd: uiterlijk Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: Vóór de Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadlid Verwijderd: C Verwijderd: raadleden Artikel 16 Opening vergadering; Quorum 1. De voorzitter controleert aan de hand van de presentielijst of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Indien op het vastgestelde aanvangtijdstip van de vergadering niet ten minste 50% + 1 van het maximaal aantal mogelijk aanwezige leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de volgende vergadering, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden doorgaat. Artikel 17 Ingekomen stukken 1. De bij de Drechtraad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt digitaal aan de Drechtraadsleden gezonden. 2. Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering stelt de Drechtraad, op voorstel van de Carrousel dan wel van de voorzitter, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Artikel 18 Spreekrecht Burgers hebben geen spreekrecht in de Drechtraadsvergadering. Artikel 19 Spreekregels 1. Een Drechtraadslid voert het woord namens de fractie van de raad die hem heeft benoemd. In afwijking van de vorige volzin kan een Drechtraadslid tevens het woord voeren namens de Verwijderd: of schriftelijk Verwijderd: raadleden Verwijderd: en met de stukken ter inzage gelegd Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: 2.3 versie 3 4

17 fracties van dezelfde of verwante politieke partijen van meerdere gemeenten of namens meerdere fracties van één gemeente. Wanneer een lid van de Drechtraad het woord voert geeft hij daarom aan namens wie hij spreekt. 2. De Drechtraadsleden, de leden van het Drechtstedenbestuur en de overige aanwezigen spreken vanaf hun zitplaats of vanaf de centrale spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. Verwijderd: raadleden Artikel 20 Volgorde sprekers Sprekers voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. Artikel 21 Aantal spreektermijnen 1. De beraadslaging over een onderwerp of een voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de Drechtraad anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3. In het besluitvormende gedeelte van de vergadering komen slechts de stemverklaringen aan de orde. Artikel 22 Handhaving van de orde; schorsing Drechtraad 1. Een spreker mag in een vergadering in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. De voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. Een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Artikel 23 Beraadslaging 1. De Drechtraad kan, op voorstel van de voorzitter of een Drechtraadslid, beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 2. De Drechtraad kan op verzoek van een Drechtraadslid of op voorstel van de voorzitter, besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen, teneinde het Drechtstedenbestuur of Drechtraadsleden de gelegenheid te geven voor onderling nader beraad. De beraadslaging wordt hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de (Drecht)raadsleden in een Carrouselvergadering. Artikel 24 Deelname aan de beraadslagingen door anderen 1. De Drechtraad kan bepalen dat andere personen dan de in de vergadering aanwezige Drechtraadsleden, leden van het Drechtstedenbestuur, de Drechtstedensecretaris, de coördinerend griffier en de voorzitter kunnen deelnemen aan de beraadslaging over een onderwerp. 2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der Drechtraadsleden genomen, alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijn agendapunt een aanvang wordt genomen. Artikel 25 Stemverklaring Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de Drechtraad tot stemming overgaat, heeft ieder Drechtraadslid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadlid Artikel 26 Beslissing 1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of een voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de Drechtraad anders beslist. 2. Wanneer de Drechtraad een onderwerp of een voorstel onvoldoende voorbereid vindt voor een debat of besluitvorming, kan de Drechtraad het voorstel terugverwijzen naar de Carrousel of het Drechtstedenbestuur. Verwijderd: 2.3 versie 3 5

18 3. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel, tenzij geen stemming wordt gevraagd, in de volgende volgorde: a. subamendementen b. amendementen c. voorstel d. moties, tenzij de voorzitter tot een andere volgorde besluit op een daartoe strekkend verzoek. 4. Bij meerdere (sub)amendementen wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende (sub)amendement. De voorzitter bepaalt hierbij de volgorde. 5. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing. 6. Als geen Drechtraadslid stemming vraagt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. 7. Als een Drechtraadslid stemming verlangt, roept de coördinerend griffier de leden bij naam op hun stem uit te brengen. Bij een eerste stemming in een vergadering bepaalt de voorzitter door middel van het lot welk Drechtraadslid begint met stemmen. Vervolgens wordt aan de hand van de volgorde van de stemlijst gestemd, waarbij elk bij de vergadering aanwezig lid verplicht is zijn stem uit te brengen door voor of tegen uit te spreken. Met instemming van de Drechtraadsleden kan er ook door middel van stemkastjes of stembriefjes worden gestemd. 8. Over personen wordt schriftelijk, dan wel met instemming van de Drechtraadsleden met stemkastjes of stembriefjes, gestemd. Hiertoe benoemt de voorzitter uit de Drechtraadsleden een stembureau van drie leden, die zorgdragen voor een correct verloop van de stemming. 9. Bij ordevoorstellen en bij stemmingen over personen als bedoeld in het achtste lid heeft elk Drechtraadslid één stem. 10. Bij hoofdelijke stemmingen over andere besluiten dan ordevoorstellen en stemmingen over personen vindt de stemming plaats overeenkomstig de weging van het per Drechtraadslid vastgestelde stemgewicht. 11. Zowel bij stemmingen als bedoeld in het negende als het tiende lid geldt dat het voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat meer dan 50,0% van de aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt. 12. Voor het bepalen van de uitkomst van de stemming worden Drechtraadsleden geacht geen stem te hebben uitgebracht als er sprake is van: a. een blanco stembriefje; b. een ondertekend stembriefje; c. een stembriefje waarop meer namen dan het aantal te benoemen personen is ingevuld; d. een stembriefje waarbij als het om een benoeming op voordracht gaat op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; e. een stembriefje waarbij op een andere persoon is gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 13. Wanneer bij een stemming over personen als bedoeld in het achtste lid bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. Wanneer ook bij de tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen kregen. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatsvinden. Als bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Hiertoe worden de namen door de voorzitter op twee afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven die op gelijke wijze worden gevouwen. De briefjes gaan in een stembokaal en worden geschud. Vervolgens neemt de voorzitter één van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. Artikel 27 Amendementen 1. Een Drechtraadslid kan tot het sluiten van de beraadslaging over een onderwerp of een voorstel één of meer amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. 2. Alleen Drechtraadsleden die de presentielijst hebben getekend en die in de vergadering aanwezig zijn kunnen amendementen indienen. Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadleden Verwijderd: 2.3 versie 3 6

19 3. Een Drechtraadslid dat in de vergadering aanwezig is kan op een amendement dat door een andere Drechtraadslid is ingediend een wijziging voorstellen; een dergelijk wijzigingsvoorstel is een subamendement. 4. Een amendement of een subamendement moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 5. De indiener van een (sub)amendement kan zijn voorstel intrekken, totdat over het voorstel besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een amendement vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 28 Moties 1. Een Drechtraadslid kan tijdens de vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een onderwerp of een voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 5. De indiener van een motie kan zijn voorstel intrekken, totdat over de motie besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een motie vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 29 Voorstellen van orde 1. De voorzitter en ieder Drechtraadslid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort wordt toegelicht. 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 3. Over een voorstel van orde beslist de Drechtraad terstond. 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op Carrouselvergaderingen. Artikel 30 Initiatiefvoorstellen 1. Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 2. De Agendacommissie plaatst het initiatiefvoorstel op de agenda voor de eerstvolgende Carrousel, tenzij de schriftelijke oproep voor die Carrousel reeds is verzonden. In dit laatste geval wordt het initiatiefvoorstel op de agenda voor de daarop volgende Carrousel geplaatst. 3. De Drechtraad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadlid Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadlid Verwijderd: s Artikel 31 Voorstellen van het Drechtstedenbestuur 1. Een voorstel van het Drechtstedenbestuur aan de Drechtraad kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de Agendacommissie. 2. De Drechtraad kan een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terugzenden aan het Drechtstedenbestuur. Artikel 32 Interpellatie 1. Het verzoek van een Drechtraadslid tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd, alsmede de te stellen vragen. 2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na de indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De Drechtraad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden. 3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord en de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur niet meer dan éénmaal, tenzij de Drechtraad hen hiertoe verlof geeft. Verwijderd: raadlid Verwijderd: 2.3 versie 3 7

20 Artikel 33 Schriftelijke vragen aan het Drechtstedenbestuur 1. Schriftelijke vragen van Drechtraadsleden aan het Drechtstedenbestuur worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of een schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. 2. De vragen worden middels de coördinerend griffier bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en de Drechtstedensecretaris worden gebracht. 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats maar zoveel mogelijk binnen dertig dagen na de dag waarop de vragen bij de voorzitter zijn ingediend. Mondelinge beantwoording van de vragen vindt plaats in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het Drechtstedenbestuur de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven waarbinnen inhoudelijke beantwoording alsnog zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadsleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadsvergadering geplaatst.. 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde Drechtraadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het Drechtstedenbestuur gegeven antwoord, tenzij de Drechtraad anders beslist. Artikel 34 Vragenkwartier De Drechtraadsleden worden in de gelegenheid gesteld agendapunten uiterlijk tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering van de Drechtraad in te dienen bij de coördinerend griffier. De vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Hoofdstuk 5 De regiogriffie Artikel 35 De werkzaamheden van de regiogriffie 1. De Drechtraad regelt op voorstel van de voorzitter de vervanging van de coördinerend griffier bij zijn afwezigheid in de Drechtraad. 2. De regiogriffie bereidt aan de hand van de jaaragenda en de voorlopig vastgesteld agenda de volgende Carrouselvergaderingen en Drechtraadsvergadering voor. Zij zorgt voor het tijdig en compleet toezenden van vergaderstukken en is verantwoordelijk voor de website van de Drechtraad en de inhoud daarvan. 3. De regiogriffie draagt er zorg voor dat de website van de Drechtraad voldoet aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 4. De regiogriffie draagt zorg voor de ondersteuning van de voorzitters. 5. Het secretariaat van de regiogriffie wordt gevoerd door de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 6. De instructie voor de regiogriffie wordt door de Drechtraad vastgesteld. Hoofdstuk 6 Het Drechtstedenbestuur Artikel 36 Betrokkenheid van het Drechtstedenbestuur 1. De leden van het Drechtstedenbestuur worden voor de Carrousel- en Drechtraadsvergaderingen uitgenodigd en krijgen alle vergaderstukken die naar de Drechtraadsleden gaan. 2. Bij de behandeling van voorstellen van het Drechtstedenbestuur worden zij na elke discussieronde van de Drechtraad in de gelegenheid gesteld te reageren. 3. De leden van het Drechtstedenbestuur krijgen gelegenheid het woord te voeren bij moties, amendementen en op verzoek van de Drechtraad. Hoofdstuk 7 Informatie en communicatie Artikel 37 Informatie 1. De informatievoorziening, inclusief de voorstellen aan de Drechtraadsleden, is helder en bondig en beperkt tot de hoofdlijnen. 2. Een actuele website met vergaderstukken, achtergrondinformatie, reactiemogelijkheden en informatie uit de Drechtsteden ondersteunt het functioneren van de Drechtraadsleden. Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadleden Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: raadleden Verwijderd: vrijdag uur voor Verwijderd: R Verwijderd: Zij zorgt waar nodig voor ondersteuning van de regiogriffie. Verwijderd:, voor zover zij niet in de Drechtraad zijn benoemd, Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: 2.3 versie 3 8

21 Artikel 38 Communicatie 1. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de Drechtraad zijn openbaar, tenzij op grond van artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden besloten wordt om in beslotenheid te vergaderen. 2. Zowel over de onderwerpen die aan de orde zijn als over de besluiten die door de Drechtraad zijn genomen, communiceert de Drechtraad actief met inwoners, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Hoofdstuk 8 Besloten vergaderingen Artikel 39 Algemeen 1. Op het besluit om met gesloten deuren te vergaderen is artikel 22, lid 4 en lid 5 van de Wet van toepassing. 2. Op een besloten vergadering van de Drechtraad zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. Artikel 40 Besluitenlijst 1. De notulen van een besloten Drechtraadsvergadering worden niet verspreid maar liggen uitsluitend voor de Drechtraadsleden ter inzage bij de regiogriffie. Op verzoek van een lid van de Drechtraad worden zij toegestuurd. 2. De notulen worden zo spoedig mogelijk in een volgende besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze Drechtraadsvergadering neemt de Drechtraad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze besluitenlijst of gedeelten daarvan. Artikel 41 Geheimhouding Vóór de sluiting van een besloten vergadering beslist de Drechtraad, overeenkomstig artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding wordt opgelegd c.q. bekrachtigd. De Drechtraad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 42 Opheffing geheimhouding Indien de Drechtraad overeenkomstig artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het betreffende orgaan overleg gevoerd. Verwijderd: Carrousel of de Verwijderd: en conceptbesluitenlijst Verwijderd: Carrousel- of Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: en conceptbesluitenlijst Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: <#>De vastgestelde besluitenlijst wordt door de coördinerend griffier en de voorzitter ondertekend. Hoofdstuk 9 Toehoorders en pers Artikel 43 Toehoorders en pers 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare vergaderingen bijwonen. 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden. Artikel 44 Geluids- en beelddragers Degenen die tijdens een openbare Carrousel- of Drechtraadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 45 Mobiele telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen 1. In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het telefoneren met mobiele telefoons en het gebruik van andere elektronische communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, verboden. 2. Bij een inbreuk op het in het eerste lid bedoelde verbod kan de voorzitter alle ordemaatregelen treffen die hem juist en doeltreffend voorkomen, met inbegrip van het uit de vergaderzaal laten verwijderen van de overtreder van het verbod. Verwijderd: raadvergadering Verwijderd: V Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 46 Uitleg van dit reglement Verwijderd: 2.3 versie 3 9

22 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist de Drechtraad, op voorstel van de voorzitter. 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement aangaande zaken betreffende Carrouselvergaderingen beslist de betreffende voorzitter van de Carrousel. Artikel 47 inwerkingtreding van dit reglement 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari Met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement van orde voor de Drechtraad, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad op 5 april Artikel 48 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel Reglement van orde voor de Drechtraad. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van 7 december Met opmaak: opsommingstekens en nummering Verwijderd: of beslissen de voorzitters van de Carrouselvergaderingen. Verwijderd: 2010 Verwijderd: Verwijderd: 2.3 versie 3 10

23 Bijlage 4 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer J. van Dijk (078) Onderwerp Controleprotocol 2013 en 2014 Voorstel Vaststellen van het controleprotocol 2013 en Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) Samenvatting De Drechtraad wordt voorgesteld het controleprotocol voor 2013 en 2014 vast te stellen. Toelichting op het voorstel Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. In het controleprotocol wordt ook aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn gelijk aan die uit het controleprotocol 2011 en De relevante wet- en regelgeving is geactualiseerd. Consequenties Financiële consequenties: Niet van toepassing Personele en organisatorische consequentie:niet van toepassing Juridische consequenties: Niet van toepassing Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties: Niet van toepassing Advies en draagvlak Het controleprotocol is op 5 november 2013 besproken door de Auditcommissie. De Auditcommissie adviseert de Drechtraad het controleprotocol conform vast te stellen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing Onderliggende stukken Concept controleprotocol 2013 en Concept-besluit Drechtraad.

24 Concept, 5 september 2013 CONTROLEPROTOCOL voor 2013 en Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), de Drechtraad, verstrekt opdracht om de accountantscontrole zoals bedoeld in art 213 GW voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden uit te voeren. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de Drechtraad een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt. De accountantscontrole is tweeledig: enerzijds gericht op het getrouwe beeld 1 en anderzijds gericht op de mate waarin de mutaties in de jaarrekening voldoen aan de wet- en regelgeving. Het expliciet in de verklaring van de accountant opnemen van een oordeel over deze zogenaamde rechtmatigheid heeft in het lokaal bestuur een proces op gang gebracht van het definiëren van normen die van belang zijn voor dit oordeel en de wijze waarop afwijkingen van die norm gewogen moeten worden. Voor een deel vertaalt zich dit in algemene kaders (via de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten ) en voor een deel maakt de Drechtraad hierin haar eigen keuzes Object van controle is de jaarrekening 2013 en 2014 en daarmee tevens het financieel beheer, zoals dat wordt uitgeoefend door of namens het Dagelijkse Bestuur van de GR Drechtsteden, het Drechtstedenbestuur. 1.1 Doelstelling Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2013 en 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 1.2 Wettelijk kader De gemeentewet (GW), artikel 213, schrijft voor dat de Gemeenteraad dan wel het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling één of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Op grond van het bepaalde art. 30, 1 e lid van de Wet Dualisering Gemeentebesturen en van het overgangsartikel VIIIa, lid 2 van de Wet van 2 juli 2003 Stbld. 314 en van het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, alsmede in het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens moet in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven worden, welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer onderwerp van rechtmatigheidcon- 1 Als een gebruiker zijn/haar besluitvorming of handelen laat beïnvloeden door de jaarrekening, moet hij/zij er vanuit kunnen gaan dat het beeld van de jaarrekening daarvoor voldoende juist is. 1

25 trole zal zijn. De Drechtraad regelt dit door vaststelling van voorliggend controleprotocol, meer specifiek door het daarin opgenomen normen- en toetsingskader. 1.3 Procedure Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) overleg plaats tussen de accountant van de GRD, de leden van de auditcommissie waaronder vertegenwoordigers uit de Drechtraad, en de concerncontroller. 2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Zoals in art 213 GW is voorgeschreven voert de door de Drechtraad benoemde accountant de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uit gericht op het afgeven van een oordeel over: de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; het in overeenstemming zijn van de door het Drechtstedenbestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) en de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NBA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen. De van toepassingen zijnde verordeningen die direct van invloed op uitkomsten van de balans en/of begroting zijn, blijken uit bijlage 1. Besluiten van het Drechtstedenbestuur en andere regels verband houdende met de bedrijfsvoering worden niet in de financiële rechtmatigheidcontrole van 2013 en 2014 betrokken tenzij deze een direct verband hebben met of voortvloeien uit besluiten van de Drechtraad. Uitgangspunt is dat alle wetten, verordeningen, enzovoorts elke vier jaar minstens een keer intensief op hun rechtmatige toepassing worden getoetst. Deze cyclische benadering borgt de volkomenheid van de rechtmatigheidcontrole. De risico s van wetten, verordeningen, raadsbesluiten die vanaf gemiddeld gekwalificeerd zijn, zullen jaarlijks onderwerp van intensieve controle zijn. De jaarlijks te controleren verordeningen worden in de Auditcommissie besproken. De rechtmatige toepassing van alle overige verordeningen zal worden nagegaan door middel van een beoordeling van de administratieve organisatie en het werkproces en cijferbeoordeling van de uitkomsten. Als specifieke uitkeringen gecontroleerd worden volgens de SiSa-procedure (Single Audit Single Information), dan is dit een voldoende waarborging voor de rechtmatige verkrijging en besteding van de middelen. Bij SiSa wordt met de wettelijke controlevoorschriften van gemeenten rekening gehouden zodat dubbele controlewerkzaamheden worden voorkomen. 2

26 3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie 2. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven controleverklaring. In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Naast de goedkeuringstoleranties wordt de rapporteringtolerantie onderscheiden. Dit is een norm waaraan de accountant individuele fouten toetst; wanneer fouten aan de norm voldoen, worden ze gerapporteerd zonder dat dit verdere consequenties behoeft te hebben voor de goedkeuring van de jaarrekening als geheel. De goedkeurings- en rapporteringtolerantie wordt door de Drechtraad vastgesteld, met inachtneming van de volgende minimumeisen: Goedkeuringstolerantie Fouten in de jaarrekening (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) Goed keurend Strekking accountantsverklaring: Beperking Oordeel onthouding Afkeurend 1% >1%<3% - 3% 3% >3%<10% 10% - Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van professional judgement. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven accountantsverklaring. De goedkeuringstolerantie bedraagt volgens de verordening 213 1% bij fouten en 3% ingeval van onzekerheden. Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Ter verantwoording naar de samenleving is de goedkeuringstolerantie relevant. Voor de Drechtraad is de rapporteringtolerantie even relevant omdat het de raad informeert over een scala van onjuistheden. De definitie van rapporteringstolerantie kan als volgt worden omschreven: De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. 2 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 3

27 De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die de Drechtraad specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt. De rapporteringtolerantie wordt door de Drechtraad vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in, rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen. Naast de weging van fouten en onzekerheden om tot een accountantsoordeel (t.b.v. strekking accountantsverklaring) te komen, is het ook nuttig om een rapporteringstolerantie af te spreken. Voorgesteld wordt om een rapporteringstolerantie te hanteren van Dit betekent dat alle gecorrigeerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening, die of meer bedragen, worden gerapporteerd in het verslag van bevindingen. De rapporteringstolerantie bij het begrotingscriterium liggen gezien de financiële omvang bij het regionaal investeringsfonds het programma Sociale Dienst Drechtsteden op respectievelijk en Voor investeringen bedraagt bij overschrijdingen het rapportagecriterium of 10% van het gevoteerde krediet. 4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole wordt gedefinieerd als het in overeenstemming met de begroting en met van toepassing zijnde wettelijke regelingen (waaronder verordeningen) tot stand komen van baten en lasten alsmede balansmutaties. In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend: 1. Het begrotingscriterium; 2. Het voorwaardencriterium; 3. Het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium (M&O); 4. Het calculatiecriterium; 5. Het valuteringscriterium; 6. Het adresseringscriterium; 7. Het volledigheidscriterium; 8. Het aanvaardbaarheidscriterium; 9. Het leveringscriterium. In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 1. Het begrotingscriterium; 2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 3. Het voorwaardencriterium. Ad 1 Begrotingscriterium Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening op programmaniveau hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het algemeen bestuur zoals geregeld in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de Drechtraad geformuleerde beleid 4

28 en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen óf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de Drechtraad. Via de door de Drechtraad vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Volgens de verordening mogen de lasten van producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen het zelfde programma onder druk komt te staan. De post onvoorzien is niet nader onderverdeeld in programma s en kan worden gebruikt om alle soorten tegenvallers op te vangen. Met het vaststellen in dit controleprotocol van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant geeft de Drechtraad aan welke onder- en overschrijdingen van de begroting van de GR Drechtsteden rechtmatig dan wel onrechtmatig moeten worden geacht (zie bijlage 2). Ad 2. Normenkader voor het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium: De Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden heeft haar beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik vastgelegd in verschillende verordeningen en besluiten. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt het Drechtstedenbestuur zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&Obeleid. Indien het M&O-beleid niet toereikend is kan dit gevolgen hebben voor het accountantsoordeel. Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke (materiële) onzekerheid die inherent is aan de regeling blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij jaarrekening adequaat wordt weergegeven. Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds informeel adequate maatregelen zijn getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. Ad 3. Voorwaardencriterium: Besteding en inning van gelden zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De gestelde voorwaarden hebben betrekking op: De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; De heffings- en/of declaratiegrondslag; Normbedragen (denk aan hoogte en duur); De bevoegdheden; Het voeren van een administratie en de indienen van een begroting en/of jaarrekening; Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d. De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor de voorwaarden in de Drechtstedelijke regelgeving. Op basis van het advies van de VNG van 15 oktober 2004 zijn de voorwaarden: recht, hoogte en duur van toepassing. 5

29 5. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2013 en 2014 is limitatief gericht op: 5.1 de naleving van wettelijke kaders, zoals die onder Normenkader externe regelgeving van de Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij een gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen; 5.2 de naleving van de volgende kaders: o de begroting, waarbij onder- en overschrijdingen rechtmatig dan wel onrechtmatig worden geacht met inachtneming van de bepalingen in bijlage 2 van dit controleprotocol; o de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, uitgezonderd artikel 1f; o de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet. en de overige kaders zoals opgenomen onder Normen- en toetsingskader interne regelgeving van de Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij een gemeenschappelijke regeling (bijlage 1 van dit protocol). Dit laatste voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium worden enkel bevindingen die betrekking hebben op recht, hoogte en duur van financiële beheershandelingen meegenomen bij de oordeelsvorming van de controleverklaring, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen Rapportering accountant Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt: Interimcontrole In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interimcontrole uitgevoerd. Over de uitkomsten van de interimcontrole wordt aan de Drechtraad een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden op grond van de overeengekomen rapportagewensen - ook aan de diverse bestuursgeledingen gerapporteerd. Verslag van bevindingen Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een verslag van bevindingen uitgebracht aan de Drechtraad en in afschrift aan het Drechtstedenbestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. Uitgangspunten voor de rapportagevorm Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). 3 Dergelijke jegens derden geformuleerde (financiële) voorwaarden zijn immers ook al relevant voor de accountantscontrole inzake de getrouwheid van de jaarrekening. 6

30 Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. Controleverklaring (voorheen accountantsverklaring) In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor de Drechtraad, zodat deze de door het Drechtstedenbestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen. Bijlage 1. Overzicht externe wetgeving en van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen m.b.t. financiële rechtmatigheid Programma s / producten Specifieke activiteiten Wetgeving extern Regelgeving intern 1. Bestuur en Bureau Drechtsteden Algemeen financieel middelenbeheer Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeentewet Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Algemene subsidie verordening openbaar lichaam Drechtsteden Stimulering investeringen. Subsidieregeling provincie Algemeen financieel middelenbeheer Verordening Investeringsfonds Drechtsteden Grondwet Financiële verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie De verordening 212 zal net als de mandaatregeling ook bij andere programma s van toepassing zijn. Bijdrageverordening Drechtsteden Accountantscontrole Burgerlijk Wetboek Controle Verordening ex art. 213: controle Inkopen en contractbeheer Europese wetgeving aanbestedingsrecht Aanbestedingswet Europese regels Staatssteun Wet Markt en Overheid Ontvangen subsidies Subsidieregeling provincie Subsidieregeling (ontvangen subsidie) 2. Sociale dienst Drechtsteden Bedrijfsvoering Algemene wet bestuursrecht Mandaat Sociale Dienst Drechtsteden Algemene wet bestuursrecht Verordening bezwaarschriften openbaar lichaam Drechtsteden versie 3.0 (inmiddels alleen nog van toepassing op SDD) 7

31 Programma s / producten Specifieke activiteiten Wetgeving extern Regelgeving intern Financiën Uitvoeringsbesluit financiën SDD Cliëntparticipatie WWB Wet werk en bijstand Verordening cliëntparticipatie WMO individuele voorzieningen Werk en Inkomen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet werk en bijstand IOAW IOAZ Wet sociale werkvoorziening Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Wet Participatiebudget Wet kinderopvang Wet inburgering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening werk en inkomen Verordening Persoonlijk Minimabudget (PMB) Verordening Adviescommissie Werk Mandaatbesluit zelfstandigenregelingen Verordening PGB begeleid werken WsW Verordening cliëntparticipatie WSW Wachtlijstverordening WsW Verordening Maatschappelijke Participatie Wwb Regeling Loonkostensubsidies Drechtsteden Regeling compensatie eigen bijdrage Kinderopvang Regeling Kinderopvangkosten sociaal medische indicatie Wet educatie en beroepsonderwijs onderdeel educatie Grafrechten Wet op de lijkbezorging, artikel 21 en Ingenieursbureau Ingenieurswerk Aanbestedingswet Mandaatbesluiten IBD Drechtsteden 4. SCD Uitvoering Mandaatbesluiten SCD 5. Gemeentebelastingen Drechtsteden. Uitvoering De protocollen van de aangesloten gemeenten zijn leidend bij de controles bij het SCD. Mandaatbesluiten GRD De protocollen van de aangesloten gemeenten zijn leidend bij de controles bij de GBD. 6. Onderzoekcentrum Drechtsteden Onderzoekswerk Mandaatbesluiten OCD 7. Algemene dekkingsmiddelen Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Financieringsstatuut Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Bezoldigingsregeling 8

32 Programma s / producten Specifieke activiteiten Wetgeving extern Regelgeving intern Sociale verzekeringswetten Inkopen en contractbeheer Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten: Diensten (92/50/EEG) waarin opgenomen de richtlijn 97/52.EG Werken (93/37/EEG) waarin opgenomen de richtlijn 97/52/EG Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen de richtlijn 97/52/EG Inkopen algemeen Opbrengsten BTW compensatiefonds Wet op de Omzetbelasting Algemene Wet Bestuursrecht Algemene Wet Bestuursrecht Mandaatbesluit Drechtraadaangelegenheden. De mandaatregeling is net als de verordening 212 ook bij andere programma s van toepassing. Mandaat, volmacht en machtiging Drechtstedensecretaris en Algemeen Directeur Voor de in dit normenkader genoemde wetten en externe regelgeving vindt integrale toetsing plaats op basis van algemene controle uitgangspunten, zoals de accountant die bij de interne toetsing hanteert en waarbij de interne beheersing verantwoord wordt via de gedetailleerde interne verbijzonderde controles, die door de accountant gecontroleerd worden. Door deze indirecte methode kan nadere detaillering van de externe wet- en regelgeving daarom hier achterwege blijven. 9

33 BIJLAGE 2: Begrotingscriterium Normenkader voor het begrotingscriterium: Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat financiële beheershandelingen passen binnen de begroting en balansmutaties. Voor de begrotingsrechtmatigheid is de wetgever uitgegaan van het programmaniveau als de norm. Bij de GRD heeft de Drechtraad de autorisatie op een aantal programma s vastgesteld. Het normenkader bij het begrotingscriterium is als volgt: a. Bij de staat van baten en lasten. Van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het totaal van de baten of de lasten per programma met minimaal is overschreden c.q. onderschreden. In de rapportage worden de verschillen boven deze drempel verantwoord; b. Bij investeringen. Van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het toegestane investeringsvolume per programma met minimaal of 10% is overschreden. In het rapport van bevindingen worden de verschillen boven deze drempel verantwoord. Bij de jaarrekening vindt een analyse plaats van de verschillen ten opzichte van de begroting plaats, conform artikel 28 van de BBV. Bij de analyse moet in ieder geval aan de volgende elementen aandacht worden besteed; de oorzaak van de afwijking; de relatie met de prestaties; de passendheid in het beleid; de dekking vanuit andere programma s (alternatieve dekking); mogelijke eerdere informatievoorziening over de afwijking aan de Drechtraad; eventueel de mate van verwijtbaarheid; De oorzaken van begrotingsonrechtmatigheid worden in de jaarrekening toegelicht. Bij de overschrijdingen dient aangegeven te worden welke van de volgende 12 soorten van begrotingsonrechtmatigheid aan de orde is: I. Onjuist programma, product, budget; II. Onjuist begrotingsjaar; III. Extra kosten gedekt door baten c.q. minder baten gecompenseerd door minder kosten; IV. Extra kosten of minder baten, tijdig gesignaleerd; V. Extra kosten of minder baten, achteraf onrechtmatig (zoals mutaties algemene uitkering); VI. Extra uitgaven door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen; VII. Fout in de begroting; VIII.Extra kosten of minder baten, niet tijdig gesignaleerd; IX. Extra kosten of minder baten, opzettelijk stil gehouden; X. Extra investeringen, kosten komen later (afschrijvings- en financieringslast); XI. Extra kosten door niet passende activiteiten; XII. Minder kosten, maar te lage passende activiteiten. De oorzaken onder I tot en met VII genoemd zijn niet van invloed op de strekking van de controleverklaring. De oorzaken onder VIII tot en met XII genoemd zijn dat in principe wel en kunnen bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog worden goedgekeurd. Begrotingsonderschrijdingen zijn in principe niet onrechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat de Drechtraad heeft vastgesteld. Oordeelsvorming door de Drechtraad. Als blijkt dat de gerealiseerde baten en lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmati- 10

34 ge uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de Drechtraad. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de Drechtraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Deze begrotingsoverschrijdingen zullen in het jaarverslag afzonderlijk worden verantwoord. Het bepalen òf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de Drechtraad. De auditcommissie Drechtraad legt voor de oordeelsvorming inzake rechtmatigheid een advies aan de Drechtraad voor. 11

35 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 3 december 2013 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Steller J. van Dijk Onderwerp Controleprotocol 2013 en 2014 DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 3 oktober 2013; Gelet op artikel 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; BESLUIT: Vaststellen van het controleprotocol 2013 en Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

36 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum A.A.M. Brok 10 oktober 2013 Steller Telefoonnummer Marien Jongkind Onderwerp Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 Voorstel 1. Een keuze maken voor variant 1 (maximaal rouleren), variant 2 (beperkt rouleren) of variant 3 (één vaste locatie) voor wat betreft de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen met ingang van de nieuwe raadsperiode in In verband met voorbereiding en reservering minimaal de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vaststellen. 3. De locatiekeuze voor de Auditcommissie en Agendacommissie over laten aan deze gremia zelf. Bevoegdheid Artikel 6 en 7 GrD. Inleiding Voor de huidige raadsperiode zijn afspraken gemaakt over de locatiekeuze van de Drechtstedendinsdagen. Nu de raadsperiode naar een einde loopt is er een natuurlijk moment om dit punt te evalueren en een besluit hierover te nemen voor de komende periode. Daarbij is het van belang om de locaties voor minimaal de eerste helft van 2014 vast te stellen dit in verband met reserveringen en voorbereidende werkzaamheden. In dit voorstel zal in gegaan worden op de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen uitmondend in de vraag om een voorkeursvariant aan te geven. Bestaande afspraken en werkwijze Aan het begin van de huidige raadsperiode is de afspraak gemaakt om voor wat betreft de locaties voor de Drechtstedendinsdagen te rouleren binnen de Drechtstedengemeenten. Voorwaarde hierbij is dat er een locatie beschikbaar is die qua faciliteiten geschikt is. Ten aanzien van de Drechtstedendinsdagen van juli (behandeling primaire begroting inclusief algemene beschouwingen in de Drechtraad) en januari (behandeling geactualiseerde begroting in de Drechtraad) is afgesproken dat deze in principe plaatsvinden in het Stadhuis van Dordrecht al dan niet in combinatie met het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Naast de genoemde locaties in Dordrecht wordt er ten aanzien van de Drechtstedendinsdagen gerouleerd tussen de volgende locaties: - Cultureel Centrum Cascade (gemeente Hendrik Ido Ambacht) - Cultureel Centrum Landvast (gemeente Alblasserdam) - Gemeentehuis Zwijndrecht (gemeente Zwijndrecht) In de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht is geen gemeentelijke of vrij te huren locatie beschikbaar die qua faciliteiten geschikt is voor de Drechtstedendinsdagen. Wel is er tijdens de huidige raadsperiode zowel in Sliedrecht als in Papendrecht één keer op locatie vergadert te weten bij het Griendencollege en Boskalis. Incidenteel vindt een Drechtstedendinsdag plaats op een andere locatie te weten: - Regiokantoor aan de Noordendijk te Dordrecht al dan niet in combinatie met het Energiehuis - Op locatie bij een bedrijf of instelling voorbeeld hiervan is Boskalis te Papendrecht.

37 pagina 2 In relatie met de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdag wordt opgemerkt dat de Agendacommissie standaard vergaderd in het gemeentehuis van Zwijndrecht en dat de Auditcommissie (vanaf mei 2014) op dezelfde locatie als de Agendacommissie vergadert, omdat zij dan aansluitend aan de Agendacommissie bijeenkomt. Evaluatie Financiën en ambtelijke inzet De kosten voor de Drechtstedendinsdagen lopen uiteen per locatie. Onderstaand een overzicht van de gemiddelde kosten per locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat het om gemiddelde gaat en dat een deel van de kosten afhankelijk is van het programma en een deel van de kosten variabel is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers / aanwezigen zoals kosten voor catering. Vooraf wordt verder opgemerkt dat de gemiddelde kosten betrekking hebben op de totale Drechtstedendinsdag (inclusief middagprogramma). Er zijn geen specificaties beschikbaar van het middag en avonddeel. Hierbij wordt wel opgemerkt dat verreweg het grootste gedeelte van de kosten voor rekening komt van het avonddeel en er ook een nadrukkelijke samenhang en synergie is. Locatie Cultureel Centrum Landvast Cultureel Centrum Cascade Gemeentehuis Zwijndrecht Stadhuis Dordrecht (al dan niet in combinatie met Stadskantoor) Regiokantoor in combinatie met Energiehuis Gemiddelde kosten (waarvan circa voor zaalhuur en geluid en voor catering) 8.000,- (waarvan circa voor zaalhuur en geluid en voor catering) (waarvan voor catering) 5.000,- (waarvan circa 500 voor zaalhuur en voor catering) 7.000,- (waarvan circa voor zaalhuur en geluid en voor catering (BBQ)) Over het algemeen kan gesteld worden dat de Cultureel centrum Landvast en Cultureel centrum Cascade in prijs vergelijkbaar zijn en qua prijs het hoogst zitten in vergelijking met de andere locaties. Het gemeentehuis van Zwijndrecht en het Stadhuis van Dordrecht zijn ook vergelijkbaar in prijs en zitten qua prijs aan de onderkant in vergelijking met de andere locaties. De locatie Regiokantoor in combinatie met het Energiehuis zit hier tussenin. Ten aanzien van de vier in het schema opgenomen locaties is al een behoorlijke ervaring opgedaan met betrekking tot de voorbereiding. Qua ambtelijke tijdsbesteding is er in die zin geen verschil tussen de locaties. Een eventuele nieuwe locatie vraagt altijd fors meer ambtelijke inzet tijdens de voorbereiding en op de dag zelf. Tijdens de Drechtstedendinsdagen verschilt de ambtelijke inzet en werkwijze wel per locatie. Groot voordeel van het gemeentehuis in Zwijndrecht is dat dit onderdeel is van het ICT netwerk van de Drechtsteden zodat snel, flexibel en efficiënt gewerkt kan worden door de ambtelijke ondersteuning. Dit voordeel wordt nogal eens gemist op de andere locaties zodat soms enige kunstgrepen uitgehaald dienen te worden om een en ander goed te laten verlopen. Praktische aspecten Al de vier genoemde locaties, evenals de locatie Regiekantoor in combinatie met het Energiehuis, zijn geschikt om een Drechtstedendinsdag te houden. Opgemerkt wordt wel dat het geen voordeel is om een Drechtstedendinsdag over twee locaties te verdelen, dit vraagt extra inzet ten aanzien coördinatie en planning. En daarbij gaat er vaak schaarse tijd verloren bij de verplaatsing van de ene naar de andere locatie. Al de genoemde locaties zijn voldoende flexibel om te kunnen inspelen op programmering van de Drechtstedendinsdagen. Zichtbaarheid en betrokkenheid bedrijven, instellingen en bewoners De Drechtraad, zeker in de huidige vorm, is een relatief nieuw fenomeen. Betrokkenheid van bedrijven, instellingen en bewoners is dan ook geen automatisme. Zichtbaarheid en herkenbaarheid is dan ook van belang. Het algemene beeld is dat het aantal belangstellende vanuit de samenleving niet afhankelijk is van de locatie maar van het onderwerp dat behandeld wordt. Algemeen beeld is ook dat individuele bewoners niet of nauwelijks aanwezig zijn bij de Drechtstedendinsdagen. Nadrukkelijk betrokken zijn wel bedrijven en instellingen welke vaak ook bovenlokaal georganiseerd zijn.

38 pagina 3 Betrokkenheid raadsleden en lokale gemeenten Door het Seniorentreffen is zorg geuit dat de betrokkenheid van niet Dechtraadsleden bij de regio en daarbij de Drechtstedendinsdagen tanende is. Daartegenover staat de constatering door het Seniorentreffen dat de bij de regio betrokken raadsleden steeds actiever en meer betrokken bij de Drechtraad en de Drechtstedendinsdag worden. Ook de betrokkenheid van het lokale ambtelijke apparaat bij de Drechtstedendinsdagen is geen automatisme. De indruk bestaat wel dat indien de Drechtstedendinsdag in de eigen gemeente plaatsvindt de aanwezigheid van lokale raadsleden uit de desbetreffende gemeente groter is. Varianten De afgelopen jaren is er al met al veel ervaring opgedaan met de Drechtstedendinsdagen en de diverse locaties. Wel is het zaak om richting de toekomt uitspraken te doen hoe hier in het vervolg mee om te gaan. Voorgelegd worden een drietal varianten met daarbij een aantal overwegingen. Variant 1: Maximaal rouleren In deze variant wordt waar mogelijk in iedere Drechtstedengemeente vergaderd en wordt een roulatiesysteem gehanteerd tussen al de huidige locaties en eventuele nieuwe locaties. Indien er een mogelijkheid zich voordoet om bij een bedrijf of instelling een Drechtstedendinsdag te organiseren wordt deze met beide handen aangegrepen. In deze variant is de bestaande werkwijze om in januari en juli in het Stadhuis van Dordrecht te vergaderen geen automatisme, maar onderdeel van het roulatiesysteem. Overwegingen bij variant 1 - Maximale spreiding over de Drechtstedengemeenten - Goed voor betrokkenheid van niet Drechtraadsleden en lokale gemeenten - Geen of nauwelijks effect op betrokkenheid bedrijven, instellingen en bewoners - Het is de duurste variant - Het vraagt de meeste ambtelijke inzet met betrekking tot de voorbereiding en op de dag zelf - Onpraktisch en er wordt geen of maar beperkte routine ontwikkeld Variant 2: Beperkt rouleren In deze variant wordt gerouleerd volgens het volgende stramien (uitgaande van 10 Drechtstedendinsdagen per jaar): - zes keer basislocatie Zwijndrecht - één keer Stadhuis Dordrecht, zijnde de vergadering van juli met Algemene Beschouwingen en verder bij representatieve en feestelijke activiteiten zoals installatie en afscheid van de Drechtraad - één keer Regiokantoor in combinatie met Energiehuis, zijnde de vergadering van januari bij de actualisering van de begroting. - één keer Cultureel Centrum Cascade - één keer Cultureel Centrum Landvast Overwegingen bij variant 2 - Min of meer voortzetting van huidige praktijk zowel qua spreiding over Drechtstedengemeenten als qua praktische aspecten en ambtelijke inzet - Ten opzichte van huidige situatie geen of maar nauwelijks effect ten aanzien van betrokkenheid niet Drechtraadsleden en lokale gemeenten - Niet of nauwelijks financiële consequenties - Begrotingsraad en andere representatieve en feestelijke vergaderingen in Stadhuis van Dordrecht zorgt voor extra cachet en markeert bijzondere moment van deze vergaderingen Variant 3: Eén vaste locatie In dit model wordt gekozen voor één vaste locatie voor de Drechstedendinsdagen, te weten het gemeentehuis van Zwijndrecht. Optioneel is het mogelijk om de behandeling van de primaire begroting (inclusief algemene beschouwingen) en andere feestelijke en bijzondere vergaderingen te houden in het Stadhuis van Dordrecht. Overwegingen bij variant 3 - Financieel voordelig. Ten opzichte van variant 2 is het financieel voordeel uitgaande van 10 Drechtstedendinsdagen naar schatting circa 6.500,- euro. Ten opzichte van variant 1 wordt het voordeel geschat op minimaal ,- euro. - Met een vast locatie zijn inkoop / contract voordelen te behalen, immers er kan massa gemaakt worden - Locatie is eigendom en aangesloten op eigen ICT netwerk dit alles zorgt voor maximale sturing en grip en efficiënte inzet van ambtelijke ondersteuning.

39 pagina 4 - Een vaste locatie zorgt voor routine, rust en draagt bij aan verdere professionalisering en verfijning van de Drechtstedendinsdagen - Vaste locatie zorgt voor herkenbaarheid en bekendheid bij burgers, instellingen, bedrijven en bestuurders. Daarbij is de ervaring dat de locatiekeuze geen invloed heeft op betrokkenheid bedrijven en instellingen - Optioneel de begrotingsraad en andere representatieve en feestelijke vergaderingen in Stadhuis van Dordrecht zorgt voor extra cachet en markeert bijzondere moment van deze vergaderingen - Met de keuze voor een vaste locatie zal niet automatisch de betrokkenheid van de niet Drechtraadsleden toenemen evenals die van de lokale ambtelijke organisatie. - Geen spreiding van Drechtstedendinsdagen over de Drechtstedengemeenten. - Geen gebruik zal meer worden gemaakt van Landvast en Cascade, hierdoor inkomstenderving bij die partijen ondanks goede zorgen en ervaringen. Dataoverzicht 2014 Onderstaande het dataoverzicht van de Drechtstedendinsdagen (DDD) in 2014 met daarbij aangegeven de reeds vaststaande locaties. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het omwille van de reservering en voorbereiding nodig is om de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vast te stellen. Drechtstedendinsdag Locatie Opmerking 14 januari Cultureel Centrum Cascade (in optie) 11 februari Stadhuis Dordrecht (gereserveerd) Afscheidsraad 15 april Stadhuis Dordrecht (gereserveerd) Installatieraad en Carrousels 6 mei Gemeentehuis Zwijndrecht (in optie) 3 juni Gemeentehuis Zwijndrecht (in optie) 2 juli Stadhuis Dordrecht Algemene Beschouwingen 2 september Afhankelijk van variant 7 oktober Afhankelijk van variant 4 november Afhankelijk van variant 2 december Afhankelijk van variant Verdere procedure Behandeling in de Drechtraad van 3 december Onderliggende stukken - Ontwerp-besluit Drechtraad. - Naar aanleiding van behandeling in de Carrousel op 5 november 2013 is Raadsinformatiebrief: aanvullende informatie locatiekeuze Drechtstedendinsdag (nr. 13/216 op de lijst van ingekomen stukken) bijgevoegd. De coördinerend griffier, De voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

40 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 3 december 2013 Portefeuillehouder A.A.M. Brok Steller Marien Jongkind Onderwerp Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van 10 oktober 2013 Gelet op artikel 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; BESLUIT: 1. Kiezen voor variant 1 (maximaal rouleren), variant 2 (beperkt rouleren) of variant 3 (één vaste locatie) voor wat betreft de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen van de nieuwe raadsperiode in In verband met voorbereiding en reservering de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vaststellen. 3. De locatiekeuze voor de Auditcommissie en Agendacommissie over laten aan deze gremia zelf. Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

41

42

43 Bijlage 6 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. nieuwe raadsperiode in 2014 Voorzitter: Griffier: R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, Drechtraad van december. Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk: welke discussiepunten geeft de Carrousel aan: - Verschil in kosten tussen optie 2 en 3 inzichtelijk maken * - Er lijkt een meerderheid voor optie 3 te zijn. - Blijf ook kijken naar bedrijvenlocaties in de Drechtsteden. Toezeggingen * Wordt door het DSB uitgewerkt en er volgt een aanvullende brief. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

44 Bijlage 6 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 6 november 2013 Steller Telefoonnummer J. van Dijk (078) Onderwerp Nota activeren en afschrijven Voorstel 1. Vaststellen van de nota activeren en afschrijven. 2. De nota toepassen met ingang van boekjaar Bevoegdheid Drechtraad Samenvatting Voorgesteld wordt de nota activeren en afschrijven vast te stellen, en daarmee in lijn te brengen met de besluitvorming over het Transitieplan I&A. Toelichting op het voorstel De nota activeren en afschrijven is door de Drechtraad vastgesteld in december In het Transitieplan I&A is voorgesteld de afschrijvingstermijn voor hard- en software te verkorten en uit te gaan van het principe 3 jaar, tenzij, en met afschrijven te starten in het kalenderjaar volgend op het tijdstip van oplevering/ ingebruikneming. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de voorliggende nota. Bij de opiniërende bespreking in de raadscarrousel bestuur en middelen van 5 november 2013 is aandacht besteed aan de activeringsgrens. Dat is het bedrag waarboven uitgaven in activa als investering worden beschouwd. Boven dat grensbedrag moet aan de Drechtraad een krediet worden gevraagd en worden de uitgaven opgenomen in de activa-administratie. Gedurende de afschrijvingstermijn worden vervolgens de jaarlijkse kapitaallasten bepaald en in de exploitatie opgenomen. In relatie tot de begrotingsomvang van de GRD (ruim 250 miljoen) is de huidige activeringsgrens van laag. Ook de controlerend accountant heeft daarop gewezen en heeft geadviseerd het grensbedrag te verhogen. In de carrousel is het voorstel gedaan als activeringsgrens te gaan hanteren. Dat bedrag is nu in de nota opgenomen. Consequenties Financiële consequenties De verkorting van de afschrijvingsduur van ICT middelen leidt in 2013 tot een (eenmalige) inhaalafschrijving, en tot een verhoging van de jaarlijkse afschrijvingslasten. In het Transitieplan I&A is dit nader toegelicht. Personele en organisatorische consequenties: Niet van toepassing Juridische consequenties: Niet van toepassing Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties: Niet van toepassing Advies en draagvlak Niet van toepassing

45 pagina 2 Nota activeren en afschrijven Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing Onderliggende stukken - Concept Nota activeren en afschrijven. - Ontwerp-besluit Drechtraad.

46 Concept, 6 november 2013 Nota activeren en afschrijven De financiële verordening van de GRD (verordening artikel 212) stelt in artikel 10 dat de Drechtraad een nota activeren en afschrijven vaststelt waarin de financiële regels over investeringen zijn vastgelegd. De huidige nota activeren en afschrijven is in 2008 door de Drechtraad vastgesteld. In het Transitieplan I&A is voorgesteld de afschrijvingstermijn van hard- en software te verkorten, en vast te stellen op basis van het principe 3 jaar tenzij, en met afschrijven te starten in het kalenderjaar volgend op het tijdstip van oplevering/ ingebruikneming. Dit leidt tot de navolgende financiële regels. De nota kent de volgende opbouw. Allereerst wordt toegelicht wat de belangrijkste van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor het activeren en afschrijven van activa is. Daarna wordt beschreven op welke wijze de GRD invulling geeft aan deze wet- en regelgeving. Voor een goed begrip van deze nota wordt onderstaand kort toegelicht wat een investering onderscheidt van andere uitgaven en waarom investeringen geactiveerd worden. Wat zijn investeringen Investeringen zijn net als andere uitgaven noodzakelijk voor het bereiken van bepaalde doelstellingen van de organisatie. Investeringen onderscheiden zich op twee wijzen van andere, reguliere uitgaven. Uitgaven worden gezien als een investering indien dat wat wordt aangeschaft een meerjarig nut heeft. Dat betekent dat het gebruik van dat wat wordt aangeschaft zich over meerdere jaren heen spreidt. Daarnaast onderscheidt een investering zich van andere uitgaven door de hoogte van de uitgaven die direct samenhangen met de aanschaf. Ook wel de activeringsgrens genoemd. Als een uitgave aan beide criteria voldoet, kan het op de balans van de organisatie worden geplaatst. Een investering wordt op de balans gerubriceerd onder de vaste activa. Vandaar dat ook wel gesproken wordt over het activeren van uitgaven op de balans. Door de investering op de balans te plaatsten wordt de waarde van de investering meerjarig tot uitdrukking gebracht. Door het gebruik en bezit van een investering daalt echter ook de waarde van een investering. Om deze waardedaling zichtbaar te maken op de balans wordt op een investering afgeschreven. De wijze waarop wordt afgeschreven is niet voorgeschreven, maar dient wel plaats te vinden op een stelselmatige en bestendige wijze. De kapitaallasten zijn om die reden nauwkeurig te voorspellen. De oorspronkelijke waarde minus de cumulatieve afschrijvingslasten vormt de boekwaarde van een investering. De boekwaarde is de waarde waartegen de investering op dit moment in de begroting is opgenomen. Het moment waarop gestart wordt met afschrijven is niet wettelijk voorgeschreven en ligt besloten in deze nota. Met investeringen zijn bovengemiddeld hoge uitgaven gemoeid waarvoor liquide middelen gereserveerd moeten worden. Om de kosten van financiering zichtbaar te maken worden rentelasten toegerekend aan een investering door een vastgesteld rentepercentage toe te rekenen over de boekwaarde van een investering. De rentelasten vormen samen met de afschrijvingslasten de kapitaallasten. De kapitaallasten dienen in de exploitatie te worden verantwoord. Het activeren en afschrijven vereist een stelselmatig uitvoering met duidelijke kaders. De kaders die de GRD hierbij hanteert liggen vast in deze nota. Wet- en regelgeving biedt de basis voor de kaders van de GRD. 1

47 Wet- en regelgeving met betrekking tot waarderen en afschrijven De van toepassing zijde wet- en regelgeving voor het waarderen en afschrijven van investeringen ligt vast in het Besluit Begroting & Verantwoording gemeenten en provinciën (BBV). Het BBV onderscheidt drie soorten investeringen: 1. Investeringen met een economisch nut. Dit zijn investeringen met een waarde in het economisch verkeer en/of investeringen die bijdragen aan het genereren van geldmiddelen. Bijvoorbeeld een gebouw, investeringen in riolering, een vervoersmiddel of ICT apparatuur; 2. Investeringen met een maatschappelijk nut. Dit zijn investeringen die uitsluitend een maatschappelijk nut hebben zoals uitgaven voor wegen, dijken en bruggen. Deze investeringen hebben geen waarde in het economisch verkeer. 3. Investeringen in financiële vaste activa. Dit betreft leningen aan verbonden partijen, deelnemingen of andere externe partijen. Ook een bijdrage aan een investering van een derde partij wordt als financiële vaste activa gezien. Het BBV bepaalt dat investeringen met een economisch nut op de balans geactiveerd moeten worden. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden. Op financiële vaste activa wordt niet afgeschreven, met uitzondering van geactiveerde bijdragen aan activa van derden. De waarde waarvoor de investering op de balans tot uitdrukking wordt gebracht is altijd de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het BBV staat geen andere waarderingsgrondslag toe. Waarderen en afschrijvingen binnen de GRD Binnen de regelgeving van het BBV wordt met de nota activeren en afschrijven een aantal praktische uitgangspunten vastgelegd, die leiden tot een eenduidige en systematische werkwijze bij het activeren en afschrijven van investeringen met een economisch nut. 1. Activeringsgrens Investeringen van een beperkt bedrag worden niet geactiveerd, maar komen meteen ten laste van de exploitatie in het jaar waarin de investering plaatsvindt. Gebleken is dat de huidige activeringsgrens van laag is gezien de totale omvang van de begroting van de GRD. Een activeringsgrens van geeft een beter evenwicht tussen enerzijds de procedurele en administratieve lasten die het activeren van investeringen met zich meebrengt, en anderzijds het inzichtelijk maken van de bezittingen van de GRD. Conform de regelgeving in het BBV activeert de GRD alle investeringen met economisch nut. Voor de uitvoering van haar taken kent de GRD op dit moment geen investeringen in maatschappelijk nut. Mochten deze investeringen in de toekomst plaatsvinden, dan wordt bij het investeringsbesluit van de Drechtraad de afweging gemaakt de kosten van de investering te activeren. GRD hanteert een activeringsgrens van Dit grensbedrag is exclusief BTW. Inkoop-BTW vormt voor de GRD over het algemeen geen kostenpost. 2. Bijdragen van derden Het kan voorkomen dat de GRD voor een investering een financiële bijdrage van een derde partij ontvangt, die in directe relatie staat met de investering. In dat geval wordt die bijdrage in mindering gebracht op de waarde van de investering. Bijdragen van derden worden op de waarde van het desbetreffende activum in mindering gebracht. 3. Rentelasten Om een investering te doen wordt beslag gelegd op financiële middelen, wat rentelasten met zich meebrengt. Vanaf het moment dat een activum is opgeleverd/ in gebruik is genomen komen de rentelasten, samen met de afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 2

48 Het rentepercentage waarmee wordt gerekend is momenteel 4%, en wordt ieder jaar in de primaire begroting van de GRD vastgelegd. Het percentage rekenrente wordt jaarlijks in de GRD-begroting vastgesteld. Bij omvangrijke, meerjarige investeringsprojecten kunnen de rentelasten ook tijdens de investering aanzienlijk zijn. Bij de GRD zijn de investeringen echter van dien aard dat de tijdsduur tussen de start van de investering en het moment van oplevering relatief kort is. Rentelasten tijdens de investering zijn dus beperkt. Rentelasten tijdens de investering worden niet geactiveerd. 4. Afschrijvingsmethode Er zijn meerdere afschrijvingsmethoden, waarvan de lineaire en annuïtaire methoden het belangrijkst zijn. Bij een lineaire afschrijving zijn de afschrijvingen jaarlijks gelijk, terwijl de rentelasten dalen. De totale jaarlijkse kapitaallasten laten daarmee een dalend verloop zien. GRD hanteert momenteel de annuïtaire methode; daarbij zijn de totale kapitaallasten jaarlijks juist gelijk. Dit leidt tot een meer stabiel kostenniveau. De methode van annuïtaire afschrijving wordt toegepast. 5. Start van de afschrijving Momenteel wordt nog met afschrijven gestart in het kwartaal volgend op het tijdstip van oplevering of ingebruikneming van de investering. Hiervoor was gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het werkelijke moment van ingebruikneming en op tijd te starten met afschrijven. De afgelopen jaren is gebleken dat dit extra inzicht beperkt opweegt tegen de extra administratieve lasten. Daarnaast is gebleken dat niet in alle gevallen eenduidig kan worden vastgesteld in welk kwartaal een investering gereed is. Daarom wordt voorgesteld over te gaan naar het starten met afschrijven in het volgend begrotingsjaar. Ook de gemeenten passen dit toe, waarmee er een harmonisering en administratieve vereenvoudiging wordt bereikt. De afschrijving start in het begrotingsjaar volgend op het moment van ingebruikneming. 6. Termijnen van afschrijving De afschrijvingstermijn is afgestemd op de toekomstige gebruiksduur. Het is gebruikelijk hiervoor de economische levensduur te hanteren. Dat is de periode waarbij naar schatting de totale kosten van gebruik, onderhoud, kapitaallasten en vervanging, het laagste zijn. Voor gelijksoortige activa moeten dezelfde afschrijvingstermijnen worden gebruikt, daarvoor wordt de bijgevoegde tabel gehanteerd. Voor hard- en software wordt de afschrijvingstermijn, conform het Transitieplan I&A, gebaseerd op het principe 3 jaar, tenzij. De afschrijvingstermijn wordt gelijk gesteld aan de economische levensduur, volgens de gehanteerde afschrijvingstabel. Soort investering Verbouwing bedrijfsgebouw Inrichting bedrijfsgebouw Technische infrastructuur Meubilair Vervoersmiddelen Hardware Software Afschrijvingstermijn 15 jaar 15 jaar 10 jaar 15 jaar 5 jaar 3 5 jaar 3 5 jaar 3

49 7.Componentenmethode Binnen één investering kunnen onderdelen voorkomen met een verschillende economische levensduur. De regelgeving staat toe dat voor die verschillende onderdelen dan ook verschillende afschrijvingstermijnen worden gebruikt. Dit wordt de componentenmethode genoemd. In voorkomende gevallen maakt de GRD gebruik van de componentenmethode. 4

50 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 3 december 2013 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Steller J. van Dijk Onderwerp Nota activeren en afschrijven DE DRECHTRAAD Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur 3 oktober 2013; Gelet op artikel 7 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; BESLUIT: 1. Vaststellen van de nota activeren en afschrijven. 2. De nota toepassen met ingang van boekjaar Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 december de coördinerend griffier, de voorzitter, A. Overbeek drs. A.A.M. Brok

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 82319 30 december 2014 Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015; De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het volgende reglement: Verordening op de fora

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen: het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente Kaag

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 832 16 februari 2015 Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013 Verordening op de raadscommissies De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het advies van het presidium; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Forum Een overlegsituatie als bedoeld in artikel 2; b) Plenair

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003;

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien;

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 62946 6 november 2014 Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2014 Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen Onderwerp Verordening op de

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007;

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007; Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 9 maart 2007, nr. 2007-14669 tot bekendmaking van het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Reglement van orde gemeenteraad Grootegast

Reglement van orde gemeenteraad Grootegast Reglement van orde gemeenteraad Grootegast 2010 Vastgesteld door de raad van de gemeente Grootegast, d.d. 11 mei 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR-UWO; B E S L U I T : vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet,

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het volgende REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016 De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het advies van het presidium d.d. 29 augustus 2016, nr. 16.40; gelet op artikel 16 en 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 2015-006.2 Reglement van Orde gemeenteraad 2015 rb vastgesteld 3 februari 2015 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie