Professionals. Protecting. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionals. Protecting. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be"

Transcriptie

1 Protecting Professionals Activiteitenrapport 2013 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)

2 inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenstelling comités 5 3 Jaarverslag Protect in 2013: realisaties 11 5 Protect in de pers 13 6 Polissen 14 7 Visie en mission statement 15 2

3 inleiding Editoriaal Protect sloot het jaar 2013 af met een dubbel gevoel. Enerzijds laat de invoering van de BTW op de erelonen van de advocaten een wrange nasmaak na, vooral omwille van de retroactiviteit, die de verzekeraar verplicht bijkomende reserves aan te leggen waarvoor geen premie ontvangen werd. Anderzijds zijn er de behoorlijke cijfers zowel in groei als in resultaat, dit als gevolg van de kwaliteitsvolle werking van de directie die als team niets onverlet laat om aangeboden opportuniteiten te benutten en de missie en visie van de onderneming perfect vertegenwoordigt. Hierover meer in het jaarverslag van de directie. Geen applaus voor de federale regering Reeds driemaal in het laatste decennium werden de vrije beroepers uit de bouwsector en hun verzekeraars geconfronteerd met maatregelen, die genomen of juist niet genomen werden, die hen een pad in de korf zetten. De verplichte verzekering voor alle bouwpartners Het is nu bijna 7 jaar geleden dat het grondwettelijk hof een merkwaardig arrest velde dat bij de architecten de hoop deed leven dat nu eindelijk alle partners verplicht zouden worden om een verzekering af te sluiten om hun volledige aansprakelijkheid te verzekeren. Sedert 1985 is de verzekering beroepsaansprakelijkheid een deontologische verplichting en sedert de wet Laruelle de dato 15 februari 2006 is deze verplichting een wettelijke verplichting. Deze wet, die toelaat dat de architecten hun beroep langs een vennootschap uitoefenen, voerde meteen die verplichting in. Toch bleef er een hiaat. De rechtbanken veroordelen in veel gevallen de architecten in solidum met aannemer. Bij faling van deze laatste moeten de architect en zijn verzekeraar dan integraal instaan voor de vergoeding van de tegenpartij al is de architect maar deels aansprakelijk. Dit is uiteraard een ferme streep door de rekening van de architect en zijn verzekeraar nu we vaststellen dat in de bouwsector de falingen legio zijn. Het grondwettelijk hof oordeelde dat door die veroordeling in solidum een discriminatie ontstaat tussen architect en aannemer. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat aan deze discriminatie moet verholpen worden door het optreden van de wetgever langs het opleggen van een vergelijkbare verzekeringsplicht aan de andere bij het bouwgebeuren betrokken partijen. Reeds vóór het arrest en des te meer erna is Protect op diverse niveaus actief geweest om deze verzekering algemeen verplicht te maken. Toen Wouter Beke een wetsvoorstel terzake indiende, dat in 20 werd overgenomen door Peter Van Rompuy was er enige hoop. Doch na een hoorzitting in de senaat begin 2011, waarop ondergetekende, een compromisvoorstel lanceerde, werd het initiatief in de kiem gesmoord. De lobby aan aannemerszijde bleek onoverbrugbaar. Een latere poging van Protect bij het aantreden van de huidige regering bij de bevoegde minister van economische zaken Vandelanotte haalde evenmin iets uit. Reden: geen prioriteit. Nu meen ik dat de redelijke termijn voor de overheid om gevolg te geven aan het arrest verstreken is. Belanghebbende partijen (orde van architecten, de architect als individu, de beroepsverenigingen en de verzekeraars) hebben nu nog één middel: de overheid verplichten langs gerechtelijke weg gevolg te geven aan het arrest van 12 juli PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS 3

4 Campusader en Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth UZ Gent door THV AR-TE- djga - STABO - Publieksprijs i2c Concept 2011 ( Christian Richter) De rechtsplegingsvergoeding (RPV) op de BTW op de erelonen van advocaten Beide hierboven aangehaald door de regering ingevoerde maatregelen kregen hun uitwerking met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat ze ook van toepassing zijn op de bestaande schadedossiers op datum van invoering van de maatregel. Kort gezegd komt het hierop neer dat de verzekeraar haar schadereserves moet aanpassen (= verhogen) zonder dat ze een premie hiervoor ontvangen heeft. Meer output met dezelfde input. De eerste maatregel werd ingevoerd bij KB en is van toepassing vanaf 1 januari Het KB bepaalt dat de verliezende partij een gedeelte van de erelonen van de advocaat van de partij die in het gelijk wordt gesteld, moet betalen. Men kan deze maatregel in principe niet als onrechtmatig aanzien. Door het feit dat ontwerpers in veel gevallen (mede)aansprakelijk zijn bij bouwschades en dat door het ontbreken van een algemeen verplichte verzekering er weinig dossiers in der minne kunnen geregeld worden, is de post RPV niet onbelangrijk. Protect is verplicht geweest in het kader van een prudentieel schadebeheer haar technische voorzieningen van openstaande schadegevallen zwaar aan te passen. Dit heeft toen zijn impact gehad op het resultaat van de onderneming. Een poging bij het kabinet van toenmalige minister van justitie Van Deurzen om die onrechtvaardige retroactiviteit te schrappen, haalde niets uit. De circulaire van de BTW-administratie van 20 november 2013 weerhoudt nu zonder enig onderscheid te maken dat in aansprakelijkheidverzekering de opdrachtgever van de advocaat de verzekeringsmaatschappij is. De verzekeraars zijn niet BTW-plichtig zodat er in haar hoofde de aftrekbaarheid niet van toepassing is. De facturen zullen dus met 21% verhogen. Een en ander zal tot gevolg hebben dat de verzekeraars hoogstwaarschijnlijk hun premies zullen moeten verhogen om een evenwicht te behouden. Als deze maatregel zich al zou opdringen, dan brengt dit echter geen soelaas voor de toekomstige prestaties in de dossiers van het verleden die nog niet afgesloten zijn. Hier terug uitgaven zonder inkomsten. Men zou voor minder kwaad worden. Hoe dan ook, voor de toekomst kan de schadelast voor de erelonen maar dalen als de verzekering algemeen verplicht wordt omdat dan het aantal minnelijke regelingen sterk kan stijgen. Brussel, 19 maart 2014 Ides Ramboer voorzitter van de Raad van Bestuur Met de BTW op de erelonen van advocaten doet zich nu een gelijkaardig scenario voor. Zoals bekend moeten de advocaten vanaf 1 januari 21% BTW aanrekenen. Het bedrag van deze erelonen is bij de uitgaven van Protect een zeer belangrijke post en bedraagt meer dan 35% van de uitgaven. PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS 4

5 SamenstellinG comités Rebecca Ramboer, Marcel Mertens, Pol Vandemoortele, Christophe Roelandt, Erik De Smedt De Raad van Bestuur De Olm Comm. VA vertegenwoordigd door Ides Ramboer, voorzitter Herman Falsté ondervoorzitter Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité Christophe Roelandt gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité Marcel Mertens bestuurder & lid van het Directiecomité Het Directiecomité Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité Christophe Roelandt gedelegeerd bestuurder Marcel Mertens directeur productie & IT Pol Vandemoortele financieel directeur Erik De Smedt (maakt geen deel uit van het directiecomité) directeur underwriting & sales Pol Vandemoortele bestuurder & lid van het Directiecomité Achiel Ossaer bestuurder Mady Roose bestuurder NV Tedekor vertegenwoordigd door Paul Teerlynck, bestuurder Luc Celen bestuurder 5

6 Gemeentepunt Zwevegem door TV Buro II & Archi +I Sileghem & Partners ( Klaas Verdru) Financieel Comité Ides Ramboer Voorzitter Raad van Bestuur Pol Vandemoortele bestuurder & lid van het Directiecomité Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité Christophe Roelandt gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité Luc Celen bestuurder Achiel Ossaer bestuurder HR-comité Ides Ramboer Voorzitter Raad van Bestuur Herman Falsté ondervoorzitter Raad van Bestuur Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité Risk Management Ides Ramboer Voorzitter Raad van Bestuur Christophe Roelandt gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité Sandro d Anna coördinator risicobeheer Compliance functie Christophe Roelandt compliance officer Sandro d Anna coördinator risicobeheer Commissaris-revisor Peter Vandewalle Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare Interne auditor Bart Vansteenberge t Hofveld 6 C3, 1702 Groot-Bijgaarden Actuaris Forsides Actuary sa vertegenwoordigd door Peter Vanderheyden, Avenue Athena 2-4, 1348 Louvain-la-Neuve 6

7 3/ Jaarverslag 2012 jaarverslag 2013 Rebecca Ramboer De Raad van bestuur brengt u hierbij verslag uit over de statutaire jaarrekening betreffende het boekjaar De jaarrekening 1.1. Premievolume en polissen Het premie-incasso bedroeg in EUR, ten opzichte van EUR in 2012, wat een stijging van 5,23 % vertegenwoordigt. Het incasso in rechtstreekse zaken, met andere woorden zonder herverzekering bedroeg hierin EUR. Het incasso groeide in quasi alle branches, en vooral uit de nieuwe samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde underwriters waarvoor Protect als verzekeraar optreedt. In de bestaande portefeuille recurrente polissen beroepsaansprakelijkheid voor ontwerpers noteerden we een lichte groei, zowel qua aantal polissen (1,26 %) als qua incasso (1,4 %). Reden is het minder gunstig economisch klimaat waardoor de honoraria van de ontwerpers en aldus de premies onder druk komen te staan. We stellen ook vast dat er steeds minder jonge starters zich zelfstandig vestigen en dat kleinere kantoren fusioneren. 1.2.Financieel resultaat - beleggingsportefeuille Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten inclusief de afschrijvingen op de beleggingsinvesteringen bedroeg EUR. Er hoefden geen minwaarden op aandelen geboekt te worden. De minwaarden die ontstonden ten gevolge van de financiële crisis in 2008, hebben we de voorgaande boekjaren conform onze waarderingsregels afgeboekt. Dit proces is op heden volledig verteerd. De afschrijvingen op de onroerende investeringen beliepen EUR. De beleggingsportefeuille bedraagt EUR en is als volgt samengesteld: - onroerende goederen: EUR = 23,41% - obligaties en vastrentende effecten: EUR = 68,13% - aandelen en deelnemingen: EUR = 8,34% - deposito s en overige: EUR = 0,12% Het financieel beleid van Protect blijft strategisch conservatief en behoudsgezind en heeft als doel de volatiliteit van de aandelenmarkt te vermijden door vooral te beleggen in vastrentende effecten en onroerende goederen Premie-omzet (x 1.000) Technische voorzieningen (x 1.000) 7

8 Competentiecentrum VDAB Kortrijk - Menen door Van Belle & Medina Architects 1.3. Schadelast en technische reserves 1.4. Solvabiliteitsmarge & dekkingswaarden De totale schadelast, inclusief de interne schadebeheerskosten bedroeg EUR vóór herverzekering. Ten opzichte van de verdiende premies is dit 66,61 %. De technische reserves groeiden met slechts EUR naar EUR, daar waar deze vorig jaar met EUR groeiden en de jaren ervoor in dezelfde grootteorde was in dit opzicht een uitzonderlijk jaar. De reden ligt in de door de wetgever ingevoerde maatregel dat vanaf januari 2014 BTW op de honoraria van advocaten wordt geheven. Protect heeft de overgangsmaatregelen die de wetgever heeft toegelaten benut en de advocaten hun reeds gepresteerde en / of een deel van hun nog te presteren honoraria op lopende dossiers reeds laten factureren. De uitbetalingen aan advocaatskosten bedroegen eind EUR. Daarnaast werden omwille van deze BTW maatregel de schadereserveringen voor de advocaatskosten met 21 % verhoogd, zijnde circa EUR. De verhouding technische reserves versus verdiende premies voor herverzekering beloopt 3,87 en is juist ten gevolge van de voormelde betalingen aan de raadslieden lichtjes gedaald ten opzichte van vorig jaar De zuiver boekhoudkundige solvabiliteitsmarge van Protect is ook in 2013 verbeterd. Na de voorgestelde winstverdeling zal de samengestelde marge EUR bedragen, daar waar de nodige marge EUR bedraagt. Er is aldus een overschot van 61,48 %, daar waar het overschot eind ,05 % was. Protect versterkt op die manier jaar na jaar haar solvabiliteitspositie. Dit overschot wordt nog verhoogd met EUR, rekening houdende met het saldo van de latente meer- en minwaarden, wat het overschot hiermee op 161% brengt. Het overschot aan dekkingswaarden bedraagt 9,78%. Daar waar er nood is aan EUR is er een beschikbaar bedrag van EUR Nettoresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) 8

9 Antwerp Central Hostel Pulcinella door Vincent Van Duysen Architects ( Koen Van Damme) 1.5. Ondernemingsresultaat & winstverdeling 2. Bespreking van de voornaamste risico s. Protect sluit het boekjaar af met een winst na belastingen van EUR Er wordt voorgesteld om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders van 15 EUR bruto per aandeel, wat het totaal aan dividenden brengt op EUR bruto. Het belangrijkste risico van de onderneming bestaat uit het verzekeringstechnisch risico. Dit risico volgt uit de onzekerheid qua frequentie en ernst van de schades, doch blijft onder controle mede dank zij een aangepast acceptatie - en tarificatiebeleid, een veilige herverzekeringspolitiek en een prudentieel beleid inzake de schadereservering. Er wordt een tantième voorgesteld van EUR. Er wordt tevens geopteerd om EUR toe te wijzen aan de beschikbare reserve en het saldo van EUR aan de post overgedragen winst Eigen vermogen Het marktrisico heeft een beperkter impact gezien Protect geen verplichtingen heeft inzake gewaarborgde rentevoeten (cfr. Leven). Eventuele marktcorrecties zouden wel een impact kunnen hebben op het financieel resultaat, doch dit risico wordt door een streng conservatief beleggingsbeleid onder controle gehouden. Het boekhoudkundig eigen vermogen stijgt na winstverdeling met EUR en overstijgt de kaap van EUR om EUR te bereiken. Wanneer rekening wordt gehouden met de achtergestelde lening, dan bedraagt het vermogen dat voldoet aan de eisen van tier EUR. 9

10 Business Center Katelijnepoort (hoek Baron Ruzettelaan en Ringlaan te Brugge), kantoren te huur van 150 tot 1.500m 2, architect Buro II & Archi + I 3. Vermeldingen goedkeuring jaarrekening kwijting. De Raad van Bestuur meldt dat er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. De vennootschap heeft geen bijkantoren. De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen die zich na het afsluiten van het boekjaar voordeden, en evenmin zijn er omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. Gezien de aard van haar activiteiten waren er bij Protect geen werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in het voorbije boekjaar. Gedurende het boekjaar hebben geen wijzigingen in het geplaatst kapitaal plaatsgevonden door een beslissing van de Raad van Bestuur waarover verslag moet worden uitgebracht zoals opgelegd door artikel 608 Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur stelt voor aan de algemene vergadering om BDO bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Félix Fank, te benoemen als erkend commissaris van de vennootschap voor de boekjaren 2014, 2015 & Tijdens het boekjaar werd niet beslist tot uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrant of zuivere warrants binnen de grenzen van het toegestane kapitaal door een beslissing van de Raad van Bestuur. Gedurende het boekjaar heeft noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of diens rechtstreekse dochtervennootschap aandelen van de vennootschap verworven. Gedurende het boekjaar heeft de vennootschap geen totaal volgestorte eigen aandelen in pand genomen. De Raad van Bestuur heeft geen overige benoemingen en ontslagen voor te stellen. De Raad van Bestuur vraagt aan de algemene vergadering van de aandeelhouders de jaarrekening afgesloten per 31/12/2013 goed te keuren. De Raad van Bestuur verzoekt om ingevolge de wet en de statuten aan de bestuurders en per afzonderlijke stemming aan de commissaris kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat. De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar eindigend op 31/12/2013 geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. In het boekjaar afgesloten op 31/12/2013 werden er geen financiële instrumenten gebruikt, in de zin van artikel 96,8 van het Wetboek van vennootschappen. Opgemaakt te Brussel, 19 maart 2014 namens de Raad van Bestuur Rebecca Ramboer, voorzitter directiecomité

11 Protect in 2013: realisaties Ook in 2013 zette het directiecomité, gesteund door het volledige team van 45 collega s, zich verder in om de lange termijn visie van de Raad van Bestuur van Protect te realiseren. Zij bestaat in de visie om met Protect Solvency II volledig te integreren, jaarlijks positieve resultaten te boeken en de groei van de markt te volgen met voldoende rendabiliteit. In 2012 werd de mission statement van Protect verfijnd in het licht van haar strategische keuzes, nl. dat Protect de marktleider wil zijn in het ondersteunen en beschermen van de intellectuele, vrije en dienstverlenende beroepen, op een persoonlijke en professionele manier, en met een bijzondere affiniteit voor de bouw- en aanverwante activiteiten. Deze missie en visie werden ook in 2013 verder operationeel uitgevoerd onder meer door de volgende werkpunten: Een diversificatie van het producten aanbod en samenwerking met gespecialiseerde underwriters en verzekeringsmakelaars in de Benelux en Frankrijk; Een nieuwe corporate identity, logo, huisstijl, webstek; Verdere optimalisatie en integratie van Solvency II. Diversificatie van het producten aanbod en samenwerking met gespecialiseerde underwriters en verzekeringsmakelaars in de Benelux en in Frankrijk. Als onafhankelijke nicheverzekeraar is Protect reeds sinds 1990 gekend voor maatwerkpolissen in de beroepsaansprakelijkheid voor architecten en ingenieursbureaus. Protect heeft echter de ambitie om haar tweede businesslijn van technische verzekeringen verder uit te breiden via partnermakelaars en gespecialiseerde underwriters. Zo werd in 2013 een samenwerkingsakkoord gesloten met een Franse underwriter om als verzekeraar op te treden voor de polissen RC decennale in Frankrijk die worden aangeboden aan Franse aannemers. Protect onderschreef voorheen reeds RC decennale doch enkel voor Belgische aannemers met werven in Frankrijk. Door die samenwerking wordt deze polis RC decennale nu over de grenzen uitgebreid naar Franse aannemers. Daarnaast sloot Protect eind 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de underwriter Euracor Gougnard, een gespecialiseerd onderschrijvingsagentuur, om samen -jarige garantieverzekeringen voor de bouwsector aan te bieden. Op die manier ontwikkelt Protect verder haar businesslijn van de technische verzekeringen. 11

12 Protect ProtectING in de pers PROFESSIONALS Nieuwe corporate identity, huisstijl en webstek. Protect staat voor een oplossingsgerichte en gepersonaliseerde aanpak. Gesteund op een grondige kennis van haar sectoren en respectvolle aandacht voor de mens. Maar bovenal ook gedreven door een sterke persoonlijke benadering. Een uniek aanbod verdient een unieke communicatie. Vandaar dat in 2013 de baseline van Protect werd gewijzigd naar Protecting Professionals. De communicatiestrategie werd op punt gesteld en opgebouwd rond een beeld waarbij Protect de professionele klant omarmt. Een visual ondersteund door een warme, menselijk mix van onze Protect waarden en woorden. Het beeld is verrassend en relevant voor wie we zijn en waar we voor staan. De webstek wordt volledig vernieuwd en staat klaar om meerdere online toepassingen te kunnen aanbieden aan verzekerden en makelaars. Ook in 2013 werd stevig verder gewerkt voor de implementatie van de kwantitatieve (solvabiliteitsmarge), en de kwalitatieve regels die Solvency II zullen vereisen. Protect kan met fierheid zeggen dat de voorbereidingen in eindfase zitten. Hoewel de Solvency II regelgeving voor nichespelers als Protect in monobranche met long tail business een zeer belangrijk impact heeft op de kwantitatieve pijler, laten de voorbereidingen op basis van de QISoefeningen zien dat Protect met een behoorlijke marge zal voldoen aan de kapitaalvereisten onder het Solvency II regime. Protect wenst in de toekomst als onafhankelijke Belgische nichespeler verder maatwerkpolissen in de beroepsaansprakelijkheid aan te bieden. Zij wil ook verder haar aanbod bouwgerelateerde en technische verzekeringen verder ontwikkelen. Deze twee businesslijnen waarin Protect actief is: de beroepsaansprakelijkheid en de technische verzekeringen, vragen een aangepaste know-how. Protect heeft een doorgedreven aandacht voor preventie onder meer via een eigen juridische studiedienst en haar kennisbibliotheek. Deze extra diensten zorgen voor een onklopbare kwalitatieve meerwaarde in de uitoefening van het beroep van de verzekerden en haar partnermakelaars. Protect heeft oog voor persoonlijk contact en zoekt duurzame banden met makelaars, verzekerden en partners met dezelfde lange termijn visie. Verdere optimalisatie en integratie van Solvency II. Rebecca Ramboer voorzitter directiecomité 12

13 Protect Protect in de pers in de pers in 2013 Protect, nicheverzekeraar in beroepsaansprakelijkheid en bouwtechnische verzekeringen. De familiale kmo blijft mikken op een beheerste groei op lange termijn. Verzekeringswereld september 2013 Hoe overtuig ik mijn bouwheer om een polis ABR te nemen? Nav News mei-juni 2013 Familiale verzekeraar blijft mikken op niche. Voka Tribune 24 juli 2013 Katelijnepoort Brugge, ontwikkeling in vier fases. Projecto april 2013 Wij willen geen druppel op een hete plaat zijn Ondernemers voor ondernemers bijlage bij De Standaard maart 2013 Voorstelling via de vereniging van gespecialiseerde en middelgrote verzekeraars Verzekeringswereld februari 2013 Na jaar nieuwe elan voor de oude Belgacomsite Het Laatste Nieuws februari 2013 De verzekeraars Protect en CDA realiseren Business Center Katelijnepoort Voka februari 2013 Een modern venster op Brugge Krant van West Vlaanderen / Brugs handelsblad februari 2013 Stadskanker verdwijnt met Business Center Katelijnepoort Verzekeringswereld januari 2013 Uitgevraagd Verzekeringswereld januari 2013 Ancoras: samenwerking met Protect Verzekeringswereld februari 2013 Deze artikels zijn consulteerbaar via 13

14 Protect producten in de pers Protect: polissen beroepsaansprakelijkheid Protect: technische polissen Protect: polissen op maat Ontwerpers: - Architecten - Ingenieurs-studiebureau s - Landmeters-experten - Veiligheidscoördinatoren - Energiedeskundigen - Milieudeskundigen -... Alle bouwplaats risico-verzekering Decennale - België - Frankrijk Rechtsbijstand A24+ individuele ongevallenpolis Vastgoedmakelaars, syndici Garantieverzekering - Projectpolissen (gevelrenovatie) - Abonnementspolissen Collectieve ongevallenpolis Verzekeringsmakelaars Alle risico s machinebreuk Bestuurdersaansprakelijkheid 14

15 visie & mission statement Ondersteunen Service VISIE Het is de ambitie van Protect om Solvency II volledig te integreren, jaarlijkse positieve resultaten te boeken en de groei van de markt te volgen met voldoende rendabiliteit. MISSIE Protect wil de marktleider zijn in het ondersteunen en beschermen van de intellectuele, vrije en dienstverlenende beroepen, op een persoonlijke en professionele manier, en met een bijzondere affiniteit voor de beroeps-, de bouw- en technische verzekeringen. Innovatie Kwaliteit Beschermen 15

16 contact Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-80 Brussel / Bruxelles T 32 (0) F 32 (0) RPR Brussel Bank NBN - FSMA A

Activiteitenrapport 2012

Activiteitenrapport 2012 Activiteitenrapport 2012 Onze ervaring, uw zekerheid Inhoud 1/ Inleiding 3 2/ Samenstelling comités 4 3/ Jaarverslag 2012 6 4/ Protect in 2012: realisaties 5/ Protect in de pers 12 6/ Polissen 13 7/ Visie

Nadere informatie

PRO FESSIO N ALS P ROT ECTIN G. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be

PRO FESSIO N ALS P ROT ECTIN G. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be P ROT ECTIN G PRO FESSIO N ALS Activiteitenrapport 2014 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be I NHO UD kantoorgebouw Protect 1 Editoriaal 3 2 Samenstelling comités 5 3

Nadere informatie

Onze ervaring, uw zekerheid

Onze ervaring, uw zekerheid Onze ervaring, uw zekerheid Jaarrapport 2011 Inhoud 1/ Inleiding 3 2/ Samenstelling comités 4 3/ Verslag van het directiecomité 6 4/ Protect in de pers 10 5/ Activiteiten 11 6/ Visie en mission statement

Nadere informatie

PROFESSIONALS PROTECTING. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)

PROFESSIONALS PROTECTING. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0) PROTECTING PROFESSIONALS Activiteitenrapport 2016 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be INHOUD kantoorgebouw Protect 1 Editoriaal 3 2 Samenstelling comités 4 3 Jaarverslag

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Immo-Antares NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0456.398.361 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2017

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2010 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) Juridische vorm Adres / zetel: eigenaar van: aande(e)l(en) van de vennootschap: vennootschapsnaam: UNITED ANODISERS

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht

PinguinLutosa NV. Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte warranten met opheffing voorkeurrecht Verslag van de commissaris

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2008 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel VOLMACHT F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel VOLMACHT Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium NV (de Vennootschap) van 10 mei 2016 (vanaf

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2017 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel :

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel : VOLMACHT Ondergetekende: Naam : Adres / maatschappelijke zetel : Ondernemingsnummer 1 : Hier vertegenwoordigd door 2 : Eigenaar van aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom 3

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 De ondergetekende... Met domicilie of maatschappelijke zetel te... eigenaar van... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/9 Notulen van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2014 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014 Jaarverslag 2013 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 30 april 2014 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

A. Gewone algemene vergadering

A. Gewone algemene vergadering NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel STEMMING PER BRIEFWISSELING Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2013 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2013 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2013 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2013, op 8 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 Volmacht (1) Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 - VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 4 en 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie