Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen"

Transcriptie

1 Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

2

3 Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen 1 juni 2004 uitgevoerd door Sogeti in opdracht van AGI-IBS AGI-IBS

4 Colofon Uitgegeven door: Rijkswaterstaat AGI Informatie: A.W.M. Vermetten (AGI-IBS) Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: H.J.M. Berns, H. Anterseijn. Opmaak: Datum: 1 juni 2004 Status: Definitief Versienummer: Trendrapportage ROI van ICT

5 Inhoudsopgave Management Samenvatting 5 1 Inleiding Opdrachtbeschrijving Scope Leeswijzer 10 2 ICT Waardebepaling: Theorie en methoden De principes van waardebepaling De overheidscontext Positionering van ICT waardebepaling Overzicht van waardebepalingmethoden Economic Value Added(EVA) en Activity Based Costing(ABC) Value of Investment(VOI) Total Value of Opportunity (TVO) Total Economic Impact (TEI) Information Economics (IE) en Applied Information Economics (AIE) De methoden in een oogopslag EVA-ABC Trends rondom portfoliomanagement en beoordelingsmethodieken Conclusie 35 3 ICT waardebepaling bij RWS De ITD Methode Overige methoden binnen RWS Directie Utrecht: de inzendbrief Technische Infrastructuur Kantoor Automatisering(TIKA): Quint De relatie met Architectuur Conclusies 41 4 Aanbevelingen Situationele toepassing van methoden Aanbevelingen voor aanpassen van de waardebepalingmethode Relatie met Enterprise Architectuur Inbedding in de RWS organisatie 44 Bibliografie 47 Bijlage 1: Voorbeeld ITD methode 49 Bijlage 2: Inzendbrief 57 3 Trendrapportage ROI van ICT

6 4 Trendrapportage ROI van ICT

7 Management Samenvatting Aanbevelingen Ontwikkel een raamwerk voor waardebepaling waarbij bij de kosten-, baten- en risicoschatting rekening wordt gehouden met de aard van de investering. Ontwikkel de ITD methode door tot een completere aanpak (zoals Applied Information Economics). Richt portfoliomanagement in onder aansturing van EAR en RWS IT raad. Meet achteraf de resultaten van investeringen. Rijkswaterstaat (RWS) is op weg naar de vorming van een agentschap. Een van de kenmerken daarvan is de invoering van het Baten-Lasten Stelsel (BLS) ter vervanging van het Kasstelsel. Vanuit dat uitgangspunt is op het hoofdkantoor van RWS een format ontwikkeld waaraan een business case moet voldoen. Verder is een verandering door RWS ingezet naar het centraliseren van nieuwe en bestaande generieke ICT producten 1 en diensten in een Shared Service Organisatie(SSO). Hiertoe is de ITD/RWS projectorganisatie in het leven geroepen. RWS wil bij de transformatie naar een agentschap de investeringsbeslissing op uniforme wijze gebaseerd op waardebepaling van ICT nemen. De ITD heeft uitgaande van het eerder genoemde format en bijbehorende afspraken een methode ontwikkeld die nu voor enkele investeringsbeslissingen is toegepast. De gedachte heeft postgevat om een RWS brede methode te ontwikkelen waarbij interne lessons learned gecombineerd met trends bij andere organisaties moeten leiden tot een verdere verbetering van het nemen van investeringsbeslissingen. Vanuit die gedachte moet dan ook gekeken worden naar de beschouwing van de ITD methode in dit rapport. Een andere relevante ontwikkeling binnen RWS is het inrichten van een Enterprise Architectuur (EAR). In dat kader zijn architectuur principes opgesteld die ook richtinggevend zijn voor investeringen in ICT. Het doel van dit rapport is de kwaliteit van de investeringsbeoordeling richting te geven. AGI heeft daarom aan Sogeti de volgende opdracht verstrekt: Geef een overzicht van bestaande methodes voor de waardebepaling van ICT bij RWS en andere organisaties met daarbij de trends die worden waargenomen. Beoordeel tegen deze achtergrond de geschiktheid van de ITD methode. Geef aan in hoeverre de architectuur principes uit de Enterprise Architectuur ingebracht kunnen worden in de aanpak. De belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek zijn: Rendement van ICT is meer dan alleen de financiële opbrengst of terugverdientijd. Bij de meeste gangbare waardebepalingmethoden spelen ook kwalitatieve baten zoals een kortere time to market of een betere dienstverlening een belangrijke rol. Die zijn vaak moeilijk te wegen. De waardebepalingmethoden Economic Value Added(EVA) in combinatie met Activity Based Costing (ABC), Value of Investment(VOI), Total Value of Opportunity(TVO), Total Economic Impact(TEI) Information Economics(IE) zijn met elkaar vergeleken in een totaaloverzicht (hoofdstuk 3.3). De door de 1 Generieke ICT diensten en producten: Dienst of product die door meer dan 1 directoraat worden gebruikt. 5 Trendrapportage ROI van ICT

8 ITD gehanteerde methode lijkt sterk op Information Economics en kan een goed fundament zijn voor het gestructureerd en uniform nemen van ICT investeringsbeslissingen. Aanvulling met risicoanalyse is gewenst, en een verdere uitbreiding naar kwantificering van baten maakt de methode inzichtelijker. Aansluiting op registratie en prestatiemeting van de resultaten van een investering is nog niet geborgd. Dit verdient aandacht bij verdere introductie van de (ITD) methode. Niet alleen voor de prestatiemeting zelf maar ook voor de verdere verbetering van de toekomstige investeringsbeslissingen. Vanuit de architectuur invalshoek kan dit worden verstevigd door uitwerking van een op de RWS situatie gericht Prestatie Referentie Model (zie PRM op De ITD methode gaat nog niet uit van een scherp onderscheid tussen verschillende typen investeringen. Helder onderscheid tussen de diverse situaties en toespitsing van de gebruikte technieken kan het vertrouwen in de methode verder verstevigen. De Enterprise Architectuur heeft nog geen formele rol bij de investeringsbeoordeling. De architectuurprincipes bieden slechts beperkt aangrijpingspunten voor een investeringsbeslissing. Om ze effectief te kunnen gebruiken moeten ze verder uitgewerkt worden, en duidelijk aangegeven worden wat de consequenties van het handhaven van een principe kan zijn. De omgeving rondom de beoordeling van IT investeringen toont het volgende beeld: o IT portfoliomanagement, het in kaart brengen en centraal prioriteren van IT projecten binnen een aantal specifieke klassen, geniet toenemende interesse. o Toenemende invloed van regelgeving (code Tabaksblatt en de wetgeving in de VS zoals Sarbanes Oxley ). Governance raamwerken als COSO voor corporate governance en COBIT voor IT governance worden meer en meer door de accountantswereld en door organisaties zelf gebruikt om deze transparantie te bewerkstelligen. De regelgeving vormt voor het bedrijfsleven een niet te negeren drijfveer tot kwantificering van kosten, baten en risico s. o Er is een beweging van het zelf ontwikkelen van hulpmiddelen naar gebruik van standaard tools voor de ondersteuning van portfoliomanagement. o Uitbreiding naar prestatiemeting. Was eerst de beoordeling van de investering zelf hoofdonderwerp, nu wordt de meting van de realisatie van de beoogde prestatie betrokken bij de besturing van de organisatie. De belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport zijn: Ontwikkel voor RWS een raamwerk voor waardebepaling waarbij bij de kosten-, baten- en risicoschatting rekening wordt gehouden met de aard van de investering. Hanteer zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, definities en presentatievormen. 6 Trendrapportage ROI van ICT

9 7 Trendrapportage ROI van ICT De nu ontwikkelde ITD methode zal daarbinnen een eigen positie innemen. Zet het uitdragen van de ITD methode sterk aan en gebruik het momentum ter ondersteuning bij de verandering van RWS naar agentschap met toepassing van het Baten-Lasten Stelsel. Werk aan een voortgaande kwantificering van de baten waarbij de eigenaren van bedrijfsprocessen nadrukkelijker worden betrokken. Maak daarbij gebruik van reeds bestaande raamwerken en houdt om de reproduceerbaarheid van de afwegingen te ondersteunen expliciet rekening met de politieke dimensie bij de waardebepaling. Maak risicobeoordeling een integraal onderdeel van de methodiek (ook kwantitatief). Schenk ruime aandacht aan de (aansluiting op) prestatiemeting van gedane investeringen en gebruik de uitkomsten van prestatiemeting voor verdere verbetering van de methodiek. Ontwikkel als onderdeel van de Enterprise Architectuur een prestatie indicatoren raamwerk waarmee de relatie tussen strategie geformuleerd in bedrijfsdoelen en de onderliggende architectuur helder wordt weergegeven. Richt een onafhankelijke toetsende en richtinggevende rol in bij de RWS IT raad om de samenhang van investeringsvoorstellen te bewaken. Onderzoek de mogelijke inzet van software voor de ondersteuning van IT portfoliomanagement. Invoering van een methode voor portfoliomanagement brengt focus aan in het veranderingsproces naar een agentschap.

10 8 Trendrapportage ROI van ICT

11 1 Inleiding 1.1 Opdrachtbeschrijving RWS heeft een verandering ingezet naar een agentschap. Een van de kenmerken daarvan is de invoering van het Baten-Lasten Stelsel (BLS) ter vervanging van het Kasstelsel. Vanuit dat uitgangspunt is op het hoofdkantoor van RWS een format ontwikkeld waaraan een businesscase moet voldoen. Verder is een verandering door RWS ingezet naar het centraliseren van nieuwe en bestaande generieke ICT producten 2 en diensten in een Shared Service Organisatie(SSO). Hiertoe is de ITD/RWS projectorganisatie in het leven geroepen. RWS wil bij de transformatie naar een agentschap de investeringsbeslissing op uniforme wijze gebaseerd op waardebepaling van ICT nemen. De ITD heeft uitgaande van het eerder genoemde format en bijbehorende afspraken een methode ontwikkeld die nu voor enkele investeringsbeslissingen is toegepast. De gedachte heeft postgevat om een RWS brede methode te ontwikkelen waarbij interne lessons learned gecombineerd met trends bij andere organisaties moeten leiden tot een verdere verbetering van het nemen van investeringsbeslissingen. Vanuit die gedachte moet dan ook gekeken worden naar de beschouwing van de ITD methode in dit rapport. Een andere relevante ontwikkeling binnen RWS betreft het ontwerpen van een Enterprise Architectuur. Om de kwaliteit van de investeringsbeoordeling richting te geven heeft RWS AGI de volgende opdracht verstrekt: Geef een overzicht van bestaande methodes voor de waardebepaling van ICT bij RWS en andere organisaties met daarbij de trends die worden waargenomen. Beoordeel tegen deze achtergrond de geschiktheid van de ITD methode. Geef aan in hoeverre de architectuur principes uit de Enterprise Architectuur ingebracht kunnen worden in de aanpak. Het in dit rapport geboden resultaat is verkregen door het houden van interviews bij RWS, deskresearch en aanwezige kennis op dit gebied bij Sogeti Nederland B.V. 1.2 Scope Het onderzoek richt zich op de waardebepaling van ICT ter ondersteuning van de investeringsbeslissing. Dat betekent dat prestatiebeoordeling achteraf en beheersing van de ICT kosten na het nemen van het investeringsbesluit buiten het primaire aandachtsgebied van dit onderzoek valt. Met betrekking tot architectuur wordt gekeken naar de mogelijkheid om geformuleerde architectuur principes te 2 Generieke ICT diensten en producten: Dienst of product die door meer dan 1 directoraat worden gebruikt. 9 Trendrapportage ROI van ICT

12 gebruiken in het proces van investeringsbeslissing. Het betreft geen kwaliteitstoets van de principes. De organisatorische inbedding van de waardebepaling methode zal op hoofdlijnen aan de orde komen. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt het theoretisch kader geschetst van rendement op ICT. In de eerste paragraaf wordt het onderscheid tussen kostengeoriënteerde methoden versus waardegeoriënteerde methoden uitgewerkt. De tweede paragraaf behandelt aan de hand van een overzichtelijk model de positionering van het investeringsmanagement ten opzichte van IT governance, architectuur en portfoliomanagement. Vervolgens zullen een aantal methoden de revue passeren waarbij gemeenschappelijkheden en trends zullen worden besproken. Tot slot zullen enkele tussentijdse conclusies worden getrokken. Het tweede hoofdstuk gaat in de eerste paragraaf in op de ITD waardebepalingmethode met haar sterkte en zwaktes. Vervolgens worden andere waardebepalingsmethoden die binnen RWS zijn aangetroffen beknopt beschreven. In de voorlaatste paragraaf wordt de relatie tussen architectuur en de waardebepalingmethode beschreven. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met tussentijdse conclusies. Het laatste hoofdstuk geeft op basis van de eerder getrokken conclusies de aanbevelingen voor het situationeel toepassen van ICT waardebepalingmethode, het aanpassen dan wel verder uitwerken van de ITD methode, het inpassen van architectuur in het proces van waardebepaling en de inbedding van de waardebepaling binnen de RWS organisatie. 10 Trendrapportage ROI van ICT

13 2 ICT Waardebepaling: Theorie en methoden 2.1 De principes van waardebepaling In dit hoofdstuk wordt IT voorstel, IT initiatief en investeringsvoorstel door elkaar heen gebruikt als aanduiding voor investeringsvoorstel. Het doel van elk IT project is om automatiseringsdiensten te leveren die gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van een bedrijfsproces. IT projecten hebben als doel een positief effect te bereiken op het gebruikersgedrag bij uitvoering van die bedrijfsprocessen oftewel de effectiviteit. Deze verandering in gedrag bepaalt de waarde van het resultaat voor de onderneming. 3 Waarde = Effectiviteit & Efficiency Wat van waarde is, is uniek voor elk organisatie Waarde verandert onder invloed van veranderingen in de context van de organisatie: concurrentie vernieuwing veranderingen binnen de organisatie Om te weten wat op een bepaald tijdstip effectief is, moeten de effecten van een initiatief worden geplaatst binnen het strategisch kader van de organisatie. Daarbij vormt architectuur het referentiemodel van de organisatie in de toekomst dat men voor ogen heeft. Een actuele architectuur met zicht op de ontwikkelingen naar de toekomst is noodzakelijk voor een betrouwbare waardebepaling. De effecten van een project treden verspreid in de organisatie op. Veranderingen in het gedrag van gebruikers treden verspreid in de organisatie op. Ook kunnen effecten van projecten op het gedrag van gebruikers pas op een later tijdstip zichtbaar worden. Om de totale waarde van een investeringsvoorstel te bepalen moeten al deze effecten bij de waardebepaling in ogenschouw worden genomen. Geld als eenheid van Financiële waarde In financiële zin wordt waarde uitgedrukt als de som van alle baten (al dan niet verdisconteerd) minus de som van alle kosten over het leven van de investering. Marge (Payback) = ΣOpbrengsten - Σ kosten Waarde uitdrukken in geld maakt vergelijkingen tussen investeringen eenvoudig. Geld is een universele eenheid die iedereen begrijpt. 3 Gartner quote 11 Trendrapportage ROI van ICT

14 Kosten De kosten zijn alle kosten van een investering: in grote lijnen hardware, software, personeel, trainingen, licenties enz. In de context van waarde gaat het om de kosten over het hele leven van een investering, dus aanschaf, inrichting, operatie, vernieuwing en de uiteindelijke uit bedrijfsname. Benchmarking of een Total Cost of Ownership benadering zijn manieren om de totale kosten te bepalen. Toekomstige, indirecte en afgeleide baten hebben een financiële waarde Flexibiliteit kan gezien worden als een financiële koopoptie; voor een klein bedrag t.o.v. de totale koopsom verzeker ik dat ik op later tijdstip een waarde kan verkrijgen tegen een nu bepaalde prijs. Bijvoorbeeld door nu een hogere capaciteit netwerk aan te leggen dan strikt voor de huidige vereisten nodig is, verzeker ik dat later verdere groei aankan (tegen minder kosten dan een latere investering voor netwerkopwaardering). Risicomanagement Naast baten en lasten vormen de risico s de derde belangrijke factor bij waardebepaling. Ook hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Bij de kwantitatieve risicoanalyse geldt de waarde van een risico als: R = K x G Waarbij R staat voor de waarde van een risico, K voor de kans dat een risico zich voordoet en G de kwantitatieve, veelal financiële, gevolgen. Het Nederlands Genootschap voor Informatica 4 deelt het risicomanagementproces op in 3 fasen: Risicomanagementbeleid Risicoanalyses Risicobeheer. Daarbij wordt het risicobeleid aangepast naar gelang de uitkomsten van risicoanalyses en risicobeheer. De Methode Riskant voor risicobeheersing worden de volgende risicodimensies gehanteerd: sociaal, organisatorisch, technisch, economisch en bestuurlijk. Deze worden op gestructureerde en gefaseerde wijze bij de risicoanalyse verder uitgewerkt. Binnen de kwaliteitszorg methodiek van Sogeti 5 wordt onderscheid gemaakt tussen productrisico s en procesrisico s. Daarbij worden Quint en ISO standaarden gehanteerd om de volledigheid en gestructureerdheid van het risicomanagement te borgen 4 Riskant, drs. E.B. de Vries (2003) 5 Kwaliteit op maat, A. Boeters, B. Noorman(1997) 12 Trendrapportage ROI van ICT

15 Een meeromvattende theoretische behandeling van methoden van risicobeheersing valt buiten de doelstelling van dit rapport. Deze korte behandeling dient slechts ter eerste beeldvorming van het onderwerp. Risico als onderdeel van de financiële waarde Risico binnen de financiële context is de kans dat een situatie zich voordoet dat de baten of kosten van een IT investering afwijkt ten opzichte van de verwachting. Risico maakt van een waardemeting een waarschijnlijksdistributie van verwachte uitkomsten. Door de kans (%) met de baten of kosten te vermenigvuldigen wordt het risico kwantitatief meegenomen in de waardebepaling. Om te verzekeren dat een waarde daadwerkelijk volgens verwachting wordt gerealiseerd, kan de organisatie maatregelen nemen. Deze maatregelen kosten geld. De kosten om onzekerheid te mijden of te beperken zijn daarmee onderdeel van de totale waarde. Kwalitatieve maatstaven binnen de waardebepaling Waardebepaling gaat primair over het kwantitatief vergelijken van baten en lasten. Aanvullend worden kwalitatieve elementen meegenomen in de waardebepaling. Kwalitatieve beoordeling volgt uit het feit dat betrouwbare kwantificering lastig of tijdrovend is. 13 Trendrapportage ROI van ICT

16 2.1.1 De overheidscontext Overheidsinstanties kennen in principe geen doelstellingen als winst of omzetvergroting. Binnen de overheid bestaan volgens Gartner de dimensies bij waardebepaling uit: Verbeterde operationele efficiency Verbeterde nut/gebruik/service voor de maatschappij Politieke rendement Operationele Efficiency Politieke, Maatschappelijke rendement Nut, service-voordelen voor de maatschappij Figuur 1: "Creating a Business Case for a Government IT project", J.Kost A. Di Maio, Gartner De waarde-dimensies hebben variabelen die de organisatie kan meten om de waarde te bepalen. Operationele efficiency slaat op veranderingen in de overheidsactiviteiten, niet alleen binnen de IT domein. De variabelen zijn gerelateerd aan; Algehele kosten; leidt dit initiatief tot een besparing op de operationele kosten van een dienst, programma of de overheid als geheel? Menskracht; bespaart het initiatief aan de inzet van ambtenaren binnen een bepaald beleidsgebied of programma? Transformatie; ondersteunt dit initiatief de omvorming van overheidsdienst zodat het een besparing op programmakosten inhoudt? Het bereiken van overheidsbeleiddoelen zoals veiligheid, milieu of criminaliteit. Verbeterde service of nut voor de maatschappij duidt op variabelen die gerelateerd zijn aan de manier hoe de overheid haar burgers bedient: Service-waarde; voegt het initiatief aanvullende waarde voor de burger of een ondernemer (zie bijvoorbeeld het on-line kunnen aanvragen van een vergunning) 14 Trendrapportage ROI van ICT

17 Verlaagde administratie-handhavingslasten; kost het de burger minder moeite om een plicht te vervullen (zie bijvoorbeeld de belastingdienst) Burgergerichtheid; richt het initiatief zich op het toegankelijker maken van de overheidsdiensten of vergemakkelijkt zij de omgang met de overheid. De politieke rendement dimensie geeft het effect weer dat een initiatief heeft op de maatschappij als geheel en de mogelijkheid van de regering om haar leiderschap uit te voeren. Vergroot het initiatief het aantal mensen die aan een programma kunnen meedoen of de toegankelijkheid of de manier waarop de burger in contact met de overheid kan komen? Vermindert het initiatief toegankelijkheid van overheid voor de minder bedeelde mensen (mensen die geen toegang internet of hebben bijvoorbeeld) Vergroot het de openheid van overheid door het voor de burger inzichtelijk te maken wat er plaatsvindt waarbij informatie toegankelijker wordt? Verbetert het initiatief de informatievoorziening over overheidsactiviteiten zodat de overheid gemakkelijker haar verantwoording tegenover de burger kan afleggen? Verbetert het initiatief het beleidsvormingsproces van de overheid? Maakt het meer actuele, accurate gegevens beschikbaar die een effectievere beleidsbepaling mogelijk maken? Iedere overheidsinstantie moet voor haar unieke positie bepalen wat van waarde voor de organisatie is. De business case van het overheid IT initiatief moet het effect op de waarde variabelen van deze dimensies kunnen aangeven en dit in samenspraak met de uitvoerende diensten kunnen aantonen. De kenmerken van een waardebepalingsmethode voor een overheidsinstantie zijn: Legt meer nadruk op het meten van waarde (voor de maatschappij en burgerij) dan op kosten; Meet het politieke c.q. maatschappelijke rendement; Combineert kwantitatieve en kwalitatieve metingen die totale waarde van het IT initiatief uitdrukken, Maakt deel uit van het strategische planningsprogramma. Het omgaan met risico binnen de overheidscontext De persoonlijke gegevens van werkzoekenden zijn voor iedereen toegankelijk op internet; een elektronisch loket voor het aanvragen van subsidie of een vergunning; of de invoering van een elektronisch tolsysteem voor vrachtwagens (zie de Duitse actualiteit). Het zijn voorbeelden van initiatieven die bij falen het vertrouwen van de burger in de overheid kunnen schaden. Het is van politiek belang om maatregelen te nemen om zulke externe risico s te beheersen. 15 Trendrapportage ROI van ICT

18 2.2 Positionering van ICT waardebepaling De focus van dit rapport ligt op het bepalen van de IT waarde ter ondersteuning van de investeringsbeslissing en niet op het meten van de resultaten erna of het plannen van investeringen in samenhang vooraf. Voor het illustreren van de plaats van waardebepaling in het algehele IT beleid gaat deze paragraaf in op IT Governance, Architectuur en IT Portfolio management. Het toepassen van deze concepten in organisaties ondersteund door het gebruik van waardebepalingen - vormen de parallelle trends (stromingen) rondom het toepassen van IT waardebepaling in organisaties. Het bepalen van rendement van de investering of de waarde ervan staat aan de basis van een prestatie-gerichte regelkring van plannen naar doen, checken en acteren - rondom IT. Strategische planning, budgettering, het verzekeren van structuur en samenhang en het beheer van IT asset- en projectportfolio vormen de kritische componenten van deze regelkring. Het streven is om uit visie, strategie en inzet van middelen, processen en technologie om de meeste waarde uit IT te genereren. Figuur 2: IT Governance processen Een binnenkort te verschijnen boek van ViNT (Verkenninsinstituut Nieuwe Technology, Sogeti) beschrijft deze regelkring aangepast van een Gartner model - als volgt. 6 Het is een procesmatige benadering van de inzet, sturen en beheren van ICT activiteiten, dat voor zover het investeringen betreft streeft een objectieve en allesomvattende blik toe te passen op het besluitvormingsproces. Startende met strategische IT planning dat IT governance aspecten van IT adresseert en op basis van 6 Realisten aan het roer, ViNT, 16 Trendrapportage ROI van ICT

19 analyse van de bedrijfsomgeving en de uitwerking van de business doelen en de IT speerpunten en prioriteiten aangeeft. Dit vormt het kader voor de investeringsbeslissingen over nieuwe IT en de sturing van lopende projecten. Architectuur ondersteunt de investerings- en besturingsprocessen met het borgen van structuur en samenhang vanuit een organisatiebreed perspectief. Portfolio management beheert en stuurt vanuit een investeringsbenadering de inzet van IT waarbij het verzekeren van balans tussen ontwikkeling en exploitatie; innovatie en ondersteuning bedrijfsvoering en risico belangrijke pijlers voor het beheersbaar creëren van waarde zijn. De analyse vanuit Portfolio management beïnvloedt op haar beurt weer de strategische IT planningsactiviteiten in de volgende cyclus van het regelkring. IT Governance IT Governance is het besturen van informatie en IT. Tijdens het maken van businessplannen voor IT moet de directie IT governance issues adresseren. Zoals hierboven aangehaald, streeft een IT strategie naar het maximaliseren van de waarde van IT. Waarde geeft aan hoe wij IT kunnen inzetten zodat deze het minste kost en het meeste oplevert. De informatie over de waarde van IT investeringen voedt de verantwoording van het IT beleid en het overleg met belanghebbenden (klanten, partners, overheid, medewerkers) over het realiseren van gezamenlijke doelen. De analyse belicht de plekken in de organisatie die voor het creëren van waarde kritisch zijn en welke belangen er op dat punt spelen. Het inzichtelijk maken van waarde van IT en brengen van samenhang en coherentie tussen bedrijfs- met IT-strategie rest volgens Butler op het beantwoorden van de kernvragen: Wat zijn onze (bedrijfs)doelen? Welke capaciteiten hebben wij nodig om deze doelen te realiseren? Welke projecten op processen, mensen en technologieën zullen hieraan bijdragen? IT is tegenwoordig helemaal verweven met de bedrijfsvoering en als zodanig beïnvloeden IT governance issues de bedrijfsvoering en inzet van IT door de hele organisatie heen. Het IT governance proces verzekert dat IT investeringen en activiteiten met bedrijfsmatige en objectieve onderbouwing zijn voorzien en de verantwoordelijkheden voor resultaat en uitvoering helder belegd zijn. Het IT governance proces belicht de rollen en verantwoordelijkheden bij de IT besluitvorming. Daarmee wordt verzekerd dat er een intern systeem is van meten van prestatie, controle, bewaking en verantwoording rondom IT projecten en activiteiten. Rollen en verantwoordelijken voor de waarde van IT liggen verspreid over de hele organisatie en op meerdere niveaus. Het behartigt alle belangen rondom IT om tot de maximale waarde van een investering te komen. Het cyclische proces dat hier staat beschreven vereist dat de belangen in alle stadia van IT projecten en activiteiten inzichtelijk en afgestemd 17 Trendrapportage ROI van ICT

20 zijn. Overlegorganen - het liefst samengesteld met business en IT vertegenwoordigers - op verschillende niveaus binnen de organisatie zullen de hierboven gestelde kernvragen in moeten vullen. Om te toetsen of een business-it overlegorgaan qua inhoud en niveau voldoet moeten de volgende vragen worden beantwoord: Zijn diegenen die verantwoordelijk zijn voor de beslissing en realisatie deel van het beslissingsproces? Zijn de betrokken belangen vertegenwoordigd? Kunnen wij verantwoorden hoe deze beslissing waarde genereert voor de organisatie? Tezamen vormen het beheersen, sturen en verantwoorden van het IT beleid (wat?) en het proces (hoe?) de kern van IT Governance. Het creëren van een collectief bewustzijn dat IT governance omarmt gaat over het creëren van waarde door het toepassen van IT - en de inbedding van een evenwichtig en gedegen IT Governance proces vormen de grootste uitdagingen voor een organisatie die met IT governance aan het werk gaat. Information Technology Investment Management In onze discussie van waardebepaling hebben wij de processen rondom het maken van investeringsvoorstellen belicht. Hier willen wij een model aanhalen die het GAO (General Account Office) van de Amerikaanse overheid heeft ontwikkeld om de ontwikkelstadia van investeringsprocessen aan te geven. Het model heeft herkenbaar een oorsprong in het CMM model, waar meeste organisaties zich in de laagste stadia bevinden. De overgang van ROI naar het toepassen van waardebepaling als de basis voor investeringsbeslissingen is in de eerste plaats vooral een institutionele en culturele verandering. Het rest ons nog te herhalen dat de ontwikkeling van investeringsprocessen van de organisatie van beneden aan af zal aanvangen. Net als bij CMM kan de organisatie niet een volgende stadium bereiken zonder de zwakke plekken in kritische aspecten van investeringsprocessen te hebben geadresseerd. Zeker aangezien de complexiteit van IT en de behoefte aan zekere informatie in beslissingstrajecten moet het vertrouwen in de investeringsprocessen en de gerelateerde informatiebronnen hoog zijn. RWS heeft stappen gezet binnen verschillende fasen. Zo valt de inrichting van de IT raad in fase 2 en de benoeming van Gemandateerde Opdrachtgevers(GO s) in fase 3. De GO s bepalen voor een bepaald domein de behoefte en zouden dus een IT portfolio aan kunnen sturen. 18 Trendrapportage ROI van ICT

21 Figuur 3: ITIM Model Enterprise Architectuur Enterprise Architectuur streeft ernaar structuur en samenhang te brengen over het geheel van IT infrastructuur, applicaties, data van de organisatie. Hiervoor is het vertrekpunt nogmaals de business strategie gekoppeld het IT beleid, dat de vereiste en gewenste capaciteiten voor het bedrijf aangeeft. Architectuur heeft ten doel de waarde van IT te maximaliseren door de samenhang en structuur binnen het IT landschap te borgen, de IT naar de toekomst toe veranderingsbestendig te maken en het strategisch vermogen van de organisatie om te reageren op veranderingen te verzekeren. Een Enterprise Architectuur omvat: De business architectuur; deze legt de koppeling met bedrijfsmissie en de strategie. Het onderkent de business onderdelen en organisatiestructuur en vertaalt daarmee de bedrijfsvisie in bedrijfsprocesmodellen, businessfuncties enzovoort. De Informatiearchitectuur, die laat zien wie welke informatie nodig heeft om de missie te realiseren, en hoe die informatie beschikbaar moet komen Applicatie-architectuur (functionele architectuur), betreft de applicatie portfolio die nodig is voor de business missie en de informatie behoeften van de organisatie. Ook geeft ze inzicht in de 19 Trendrapportage ROI van ICT

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie