Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016

2 Titel : Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Subtitel : Ten behoeve van bestemmingsplan Projectnummer : Referentienummer : SWNL Revisie : 2 Datum : 21 november 2016 Auteur(s) : ir. J.P.M. Smits adres : Gecontroleerd door : ing. F. Oldewarris Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : ing. D.J. van Bunnik Paraaf goedgekeurd : Contact : Sweco Nederland B.V. De Holle Bilt HM De Bilt Postbus AE De Bilt T F Pagina 2 van 11

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding en doel Wettelijk kader Zoneplichtigheid km/uur-wegen Stedelijk en buitenstedelijk gebied Geluidgevoelige bestemmingen Grenswaarden Uitgangspunten Te onderzoeken wegen Ruimtelijke situatie Verkeersintensiteiten Waarneemhoogte Rekenmethode Rekenresultaten Geluidbelasting vanwege de Kennemerstraatweg Geluidbelasting vanwege de Prinses Julianalaan Geluidbelasting vanwege de Westerweg Geluidbelasting vanwege de Wilhelminalaan Geluidbelasting vanwege de Metiusgracht Conclusie Bijlage 1: Bijlage 2: Grafische weergave rekenmodel Berekende geluidbelasting Pagina 3 van 11

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Noordwest Ziekenhuisgroep is voornemens om de locatie Alkmaarderhout te herontwikkelen. In opdracht van Noordwest Ziekenhuisgroep is door Sweco Nederland B.V. een onderzoek verricht naar de akoestische implicaties van deze herontwikkeling. De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan waardoor een nieuw ruimtelijk kader nodig is. Omdat de bouwmogelijkheden wijzigen en het een geluidgevoelige bestemming betreft, zal er aan de Wet geluidhinder getoetst moeten worden. Onderdeel van het plangebied zijn twee Rijksmonumenten waar de maatschappelijke bestemming verruimd wordt en via een afwijkingsbevoegdheid ook woningen mogelijk kunnen worden gemaakt. Ook deze worden meegenomen in het akoestisch onderzoek. De bouwlocatie bevindt zich binnen de wettelijke geluidzone van de Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan, Westerweg, Wilhelminalaan en Metiusgracht. De Metiusgracht bestaat deels uit een 30 km/zone en dit deel valt derhalve buiten het regime en aandachtsgebied van de Wet geluidhinder. Gezien de nabijheid van dit deel van de Metiusgracht bij het plangebied is in het kader van een goede ruimtelijke ordening dit wegdeel wel meegenomen in het onderzoek. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is vanwege deze wegen een akoestisch onderzoek verricht. Het onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de grenzen van het te bebouwen plangebied te onderzoeken en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In figuur 1.1 is met een rode lijn het te bebouwen plangebied weergegeven. Pagina 4 van 11

5 Inleiding Figuur 1.1 Verbeelding van het plangebied Alkmaarderhout in Alkmaar Pagina 5 van 11

6 2 Wettelijk kader 2.1 Zoneplichtigheid Vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) is akoestisch onderzoek verplicht voor het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in de geluidzone van bestaande wegen. Iedere zoneplichtige weg heeft een geluidzone aan weerszijden van de weg, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, waarbij op- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in tabel 2.1. Tabel 2.1 Aantal rijstroken Geluidszones langs wegen Binnenstedelijk gebied Geluidszone Buitenstedelijk gebied 1 of meter 250 meter 3 of meter 400 meter 5 of meer 350 meter 600 meter km/uur-wegen Naast de aandacht voor gezoneerde wegen verdienen ook de niet gezoneerde 30 km/u-wegen aandacht. De geluidbelasting van dit soort wegen hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet Geluidhinder. Uit jurisprudentie blijkt echter dat bij een bestemmingsplanprocedure, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, de geluidbelasting ook bij 30km/u wegen beschouwd en beoordeeld moet worden. 2.3 Stedelijk en buitenstedelijk gebied Voor de bepaling van de maximale hogere waarde houdt de Wet geluidhinder rekening met de ligging van de geluidgevoelige bestemmingen en wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied. In het kort komt het erop neer dat het gebied binnen de bebouwde kom behoort tot het stedelijk gebied, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. In het laatste geval en voor de situatie buiten de bebouwde kom gelden de normen die van toepassing zijn op het buitenstedelijk gebied. 2.4 Geluidgevoelige bestemmingen De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, is in de Wet geluidhinder bepaald, zijnde. Woningen; Onderwijsgebouwen; Ziekenhuizen; Verpleeghuizen; Verzorgingstehuizen; Psychiatrische inrichtingen; Kinderdagverblijven; Woonwagenstandplaatsen; Ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen. Voor andere objecten die liggen binnen het onderzoeksgebied geldt geen wettelijke normering voor de toegestane geluidbelasting. Pagina 6 van 11

7 Wettelijk kader 2.5 Grenswaarden Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen. In deze situatie is het jaar 2028 als toetsjaar gekozen. In principe dient bij de toetsing van de geluidbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, in dit geval 48 db. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere geluidprocedure noodzakelijk. Tabel 2.2 Grenswaarden geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen Normering Regime nieuwe situaties Regime vervangende nieuwbouw Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 db 48 db Maximale ontheffing (buitenstedelijk) 53 db 58 db Maximale ontheffing (stedelijk) 63 db 68 db Toetsing aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vindt plaats per weg. Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidbelastingen conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 db. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 db bedraagt, is de aftrek 4 db. Bij een geluidbelasting van 56 db bedraagt de correctie 3 db. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 db. Bij overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting dienen in eerste instantie mogelijke(aanvullende) geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is: 1. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving); 2. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten); 3. maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld. Pagina 7 van 11

8 3 Uitgangspunten 3.1 Te onderzoeken wegen De Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan, Westerweg, Wilhelminalaan en Metiusgracht liggen allemaal binnen de bebouwde kom en hebben twee rijstroken. Deze wegen hebben allemaal een geluidszone van 200 meter. Hierdoor ligt de geluidszone van deze wegen binnen het plangebied Alkmaarderhout. De Metiusgracht is gedeeltelijk opgenomen in een 30 km/zone en ligt direct langs het plangebied. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit deel van de Metiusgracht ook meegenomen. 3.2 Ruimtelijke situatie De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn betrokken van: Acad-tekening _NWZ_bestemmingsplan.dwg met daarin weergegeven het plangebied; Top10 vector kaarten voor de ligging van harde en zachte gebieden; AHN hoogte informatie voor bepaling van de hoogte ligging van de wegen en het plangebied en omgeving; BAG voor de ligging van de woningen rond het plangebied. 3.3 Verkeersintensiteiten Onder brongegevens worden alle aspecten verstaan die van invloed zijn op de geluidemissie, zoals verkeersintensiteiten, samenstelling verkeer, snelheid en wegdekverharding. De verkeersgegevens (intensiteit, verdeling, wegdektype en snelheid van het verkeer) van de wegen rondom het plangebied zijn aangeleverd door de gemeente Alkmaar. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens voor het toetsjaar samengevat. Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens Snelheid Intensiteit Uurintensiteit Dag / avond / Voertuigverdeling [%] Weg- Weg [Km/uur] [mvt/etm] dek nacht / nacht / nacht / nacht Kennemerstraatweg tnv Metiusgracht DAB 6,7/2,6/0,9 97/97/97 1,5/1,5/1,5 1,5/1,5/1,5 Kennemerstraatweg tzv Metiusgracht LV Dag / avond MV Dag / avond ZV Dag / avond DAB 6,7/2,6/0,9 97/97/97 1,5/1,5/1,5 1,5/1,5/1,5 Prinses Julianalaan DAB 6,74/3,33/0,72 97/97/97 1,5/1,5/1,5 1,5/1,5/1,5 Westerweg DAB 6,74/3,33/0,72 97/97/97 1,5/1,5/1,5 1,5/1,5/1,5 Metiusgracht tov Wilhelminalaan Metiusgracht twv Wilhelminalaan DAB 7,36/2,35/0,29 98/98/98 1,0/1,0/1,0 1,0/1,0/1, DAB 7,36/2,35/0,29 98/98/98 1,0/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0 Wilhelminalaan DAB 7,36/2,35/0,29 98/98/98 1,0/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0 NB: LV = Lichte motorvoertuigen, MV= Middelzware motorvoertuigen, ZV= Zware motorvoertuigen 3.4 Waarneemhoogte De waarneemhoogte is afhankelijk van het aantal geluidgevoelige bouwlagen. De in het bouwplan aangegeven bouwhoogten zijn maatgevend voor het aantal bouwlagen waarvoor de geluidbelasting is bepaald. Pagina 8 van 11

9 Uitgangspunten De volgende waarden vanaf het maaiveld zijn gehanteerd als waarneemhoogte: begane grond 1,5 meter eerste verdieping 4,5 meter tweede verdieping 7,5 meter elke extra verdieping +3 meter 3.5 Rekenmethode De geluidberekeningen zijn verricht conform het gestelde in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder De hierin gegeven Standaard Rekenmethode II (SRM II) is toegepast ter bepaling van de geluidbelasting op de grenzen van de bouwvlakken waarbinnen geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt. De geluidbelasting is berekend vanwege de Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan, Westerweg, Wilhelminalaan en de Metiusgracht. Er is gerekend met versie 4.01 van het rekenprogramma Geomilieu. Pagina 9 van 11

10 4 Rekenresultaten 4.1 Geluidbelasting vanwege de Kennemerstraatweg De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai vanwege de Kennemerstraatweg zijn in de bijlagen opgenomen. De berekende geluidbelasting in de bijlagen is inclusief een correctie conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db op de grenzen van de bouwvlakken niet wordt overschreden. Vanwege de Kennemerstraatweg zijn dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 4.2 Geluidbelasting vanwege de Prinses Julianalaan De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai vanwege de Prinses Julianalaan zijn in de bijlagen opgenomen. De berekende geluidbelasting in de bijlagen is inclusief een correctie conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db op de grenzen van de bouwvlakken niet wordt overschreden. Vanwege de Prinses Julianalaan zijn dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 4.3 Geluidbelasting vanwege de Westerweg De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai vanwege de Westerweg zijn in de bijlagen opgenomen. De berekende geluidbelasting in de bijlagen is inclusief een correctie conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db op de grenzen van de bouwvlakken niet wordt overschreden. Vanwege de Westerweg zijn dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 4.4 Geluidbelasting vanwege de Wilhelminalaan Ten gevolge van het wegverkeer op de Wilhelminalaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db overschreden op 1 waarneempunt. De ligging van dit waarneempunt binnen het plangebied is te zien in bijlage 1. Het betreft het waarneempunt bestaand 1 gelegen op de gevel van de monumentale bebouwing. De geluidbelasting op dit waarneempunten is 49 db inclusief een correctie van 5 db conform artikel 110g Wgh. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 63 db wordt niet overschreden. Daar waar de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dienen maatregelen (bron, overdracht en/of ontvanger) te worden onderzocht. 4.5 Geluidbelasting vanwege de Metiusgracht De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai vanwege de Metiusgracht zijn in de bijlagen opgenomen. De berekende geluidbelasting in de bijlagen is inclusief een correctie conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db op de grenzen van de bouwvlakken niet wordt overschreden. Vanwege de Metiusgracht zijn dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Pagina 10 van 11

11 5 Conclusie Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 db ten gevolge van wegverkeer op de Kennemerstraatweg, Prinses Julianalaan, Westerweg en Metiusgracht niet wordt overschreden. Vanwege de Wilhelminalaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wel overschreden. Op het bestaande monumentale pand aan de Wilhelminalaan is de geluidbelasting op de gevel 49 db. Als via een afwijkingsbevoegdheid woningen worden toegestaan in het monumentale pand, dan zullen hogere waarden moeten worden aangevraagd. Voor de vestiging van nieuwe woningen is het namelijk niet relevant of die in een nieuw te bouwen pand of in een bestaand gebouw worden gevestigd. In beide gevallen is de Wet geluidhinder van toepassing en moet getoetst worden aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dient via een ontheffingsverzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld. Gekoppeld aan een hogere waarde is toetsing van de geluidwering van de gevel vereist in verband met het maximaal toelaatbare binnenniveau in de verblijfsgebieden van de geluidgevoelige bestemmingen. Pagina 11 van 11

12 Bijlage 1 Grafische weergave rekenmodel

13

14 Bijlage 2 Berekende geluidbelasting

15 Bijlage 2 : Berekende geluidbelasting Geluidniveau L den [db] Naam Hoogte Kennemerstraatweg Prinses Wilhelmina- Metiusgracht Metiusgracht [m] Julianalaan Westerweg laan 50 km/uur 30 km/uur 1_A 1,5 7,58 34,92 39,11 0,55-7,57-8,44 1_B 4,5 8,91 36,18 39,96 1,62-6,28-7,44 1_C 7,5 8,21 36,85 40,52 1,49-5,86-7,12 1_D 10,5 8,08 37,55 41,17 1,12-5,58-6,96 1_E 13,5 7,76 38,21 41,77 1,24-5,36-6,87 1_F 16,5 3,72 38,43 42,14-3,38-8,66-8,21 10_B 4,5 13,87 17,54 28,44 8,66 1,37 5,13 10_C 7,5 14,58 19,78 31,28 8 2,29 5,92 10_D 10,5 15,28 20,24 33,71 6,02 3,16 6,81 10_E 13,5 13,51 21,17 33,45 4,31-5,29 6,33 11_A 1,5 32,61 13,67 14,4 27,61 7,89 40,87 12_B 4,5 32,88 14,32 20,46 26,65 27,06 39,25 12_C 7,5 34,78 15,18 22,34 28,6 29,11 44,09 12_D 10,5 35,53 15,82 20,16 29,12 29,47 44,2 12_E 13,5 35,46 12,76 20,07 29,57 29, _A 1,5 35,83 11,07 9,1 29, ,04 13_B 4,5 34,83 12,41 10,38 28,24 30,43 46,48 13_C 7, ,51 11,43 28,69 29,85 45,52 13_D 10,5 35,78 13,82 14,5 29,46 30,4 45,81 13_E 13,5 36,92 13,16 15,4 30,01 31,8 45,92 14_A 1,5 35,78 13,04 12,82 31,51 28,84 46,34 14_B 4,5 36,66 14,75 19,03 32,31 30,08 47,76 14_C 7,5 37,02 16,53 20,15 32,92 30,66 47,9 14_D 10,5 37,69 16,89 17,7 33,62 31,23 47,87 15_A 1,5 34,83 11,8 13,21 29,23 27,61 47,31 15_B 4,5 35,5 13,13 18,85 30,1 28,79 48,23 15_C 7,5 35,83 15,16 20,23 30,57 29,31 48,28 15_D 10,5 36,31 16,36 20,16 31,27 29,82 48,14 16_A 1,5 39,35 12,57 14,59 35,41 30,6 45,02 16_B 4,5 40,14 14,32 18,43 36,53 31,89 46,72 16_C 7,5 40,55 15,54 19,39 37,37 32,62 46,92 16_D 10,5 41,12 16,85 19,43 38,16 33,32 46,91 2_A 19,5 4,09 38,4 42,23-3,31-8,47-8,13 2_B 22,5-0,41 38,39 42,34-5,26-12,18-10,46 2_C 25,5-2,71 38,39 42,35-11,42-14,48-11,6 2_D 28,5-2,63 38,39 42,34-11,34-14,34-13,1 20_A 1,5 44,2 14,99 7,18 41,8 34,04 35,02 20_B 4,5 44,58 16,78 8,87 43,47 35,01 36,62 20_C 7,5 45,13 18,69 10,16 44,38 35,8 37,65 20_D 10,5 45,79 21,7 12,85 44,58 36,61 37,95 21_A 19,5 41,27 34,53 3,63 43,24 29,06 23,75 21_B 22,5 41,75 35,24-4,49 43,62 29,91 24,34 21_C 25,5 41,98 35, ,74 30,05 24,77 21_D 28,5 42,11 35, ,94 30,07 24,42 22_A 1,5 36,45 33,09 6,45 40,68 5,57 11,89 22_B 4,5 37,09 33,66 8,04 42,2 7,8 12,73 22_C 7,5 37,24 33,81 8,95 43,28 10,91 13,82 22_D 10,5 37,66 34,24 10,43 43,59 14,16 15,34 22_E 13,5 38,44 33,63 14,11 43,69 17,49 15,12 22_F 16,5 39,96 34,3 13,67 43,19 23,32 17,39 23_A 19,5 37,31 36,32 10,57 37,5 4,19 4,01 23_B 22,5 37,5 36,58 9,14 37,54 5,48 4,51 23_C 25,5 37,57 37,21 12,02 37,58 7,17 5,27 23_D 28,5 37,92 37,75 15,92 37,63 8,74 5,92

16 Bijlage 2 : Berekende geluidbelasting (Vervolg 1) Geluidniveau L den [db] Naam Hoogte Kennemerstraatweg Prinses Wilhelmina- Metiusgracht Metiusgracht [m] Julianalaan Westerweg laan 50 km/uur 30 km/uur 24_A 1,5 28,52 33,26 6,84 34,56-0,36 0,12 24_B 4,5 29,28 33,2 7,55 35,55 0,1 0,83 24_C 7,5 29,77 33,27 8,06 36,16 0,5 1,49 24_D 10,5 30,78 33,8 8,62 36,81 0,96 2,09 24_E 13,5 34,01 34,49 9,67 37,4 1,75 2,76 24_F 16,5 36,25 35,41 10,12 37,6 2,86 3,32 25_A 19,5 38,08 38,7 0,19 35,74 19,32 8,17 25_B 22,5 38,66 38,81-6,38 36,06 19,82 9,12 25_C 25,5 39,04 38, ,32 20,98 10,2 25_D 28,5 39,4 38, ,63 22,7 11,81 26_A 1,5 32,07 33,44 6,38 32,71 6,07 4,9 26_B 4,5 32,41 34,5 7,26 33,31 7,49 5,61 26_C 7,5 33,29 35,48 7,92 33,61 8,95 6,14 26_D 10,5 33,85 36,63 8,49 34,19 10,8 6,7 26_E 13,5 34,79 37,46 10,32 34,82 13,18 7,56 26_F 16,5 36, ,82 35,38 17,38 7,43 27_A 1,5 24,5 37,99 9,86 23, ,89 27_B 4,5 26,02 39,2 10,42 24, ,45 27_C 7,5 30,87 40,31 11,16 25, ,34 27_D 10,5 32,93 41,24 12,82 26, ,64 27_E 13,5 34,65 41,64 16,81 26, ,96 28_A 16,5 32,12 35,11 22,77 19, ,97 28_B 19, ,98 26,75 19, _C 22,5 36,54 42,27 32,12 19, _D 25,5 36,87 43,43 33,84 19, _E 28,5 37,24 43,89 34,12 20, _A 1,5 9,57 30,76 38,85 0,43-16,7-11,1 3_B 4,5 10,97 31,6 39,56 1,55-15,31-10,17 3_C 7,5 11,84 31,94 40,05 1,78-14,92-25,61 3_D 10,5 11,73 32,05 40,62 1,75-14,68-25,44 3_E 13,5 12,29 32,5 41,13 1,52-14,55-25,36 3_F 16,5 7,13 32,92 41,54-1,12-14,42-25,28 4_A 19,5 8,33 33,59 41,7-3,15-14,31-12,02 4_B 22,5 7,04 34,01 41,82-3,06-14,17-11,96 4_C 25,5 5,16 34,13 41,88-9,07-14,02-11,9 4_D 28,5 6,05 34,16 41,9-9,47-13,87-11,84 5_A 1,5 9,35 29,49 38,58-1,13-16,33-1,1 5_B 4,5 12,32 30,29 39,33 0,24-14,89 0,3 5_C 7,5 13,5 30,67 39,85 0,58-14,47 0,3 5_D 10,5 14,08 31,28 40,4 0,95-14,21 0,64 5_E 13,5 14,05 31,55 40,79 0,94-14,05 0,92 5_F 16, ,47 41,24-4,25-13,9-11,53 6_A 19,5 14,69 31,24 41,43-3,97-13,75-11,46 6_B 22,5 10,43 31,18 41,53-3,77-13,58-11,4 6_C 25,5 9,25 31,12 41,59-8,92-13,42-11,33 6_D 28,5 8,28 31,15 41,66-8,86-13,24-11,26 7_A 1,5 11,34 16,66 31,57 4,71-3,17 3,44 7_B 4,5 12,97 17,35 32,21 5,88-2,58 4,27 7_C 7,5 13,72 17,29 33,95 6,18-2,17 4,85 7_D 10,5 14,04 17,19 34,73 5,65-1,7 5,33 7_E 13,5 13,49 17,21 34,72 5,64-1,16 5,96 7_F 16,5 12,43 2,27 34,69 5,23 0,01 6,67 8_A 19,5 13,36-8,78 35,08 5,99 1,92 7,29 8_B 22,5 14,35-13,74 35,16-0,38 2,88 7,96 8_C 25,5 15, ,16 0,33 3,91 8,44

17 Bijlage 2 : Berekende geluidbelasting (Vervolg 2) Geluidniveau L den [db] Naam Hoogte Kennemerstraatweg Prinses Wilhelmina- Metiusgracht Metiusgracht [m] Julianalaan Westerweg laan 50 km/uur 30 km/uur 8_D 28,5 15, ,17 1,16 5,02 8,64 9_A 1,5 11,96 14,67 25,6 6,96 0,72 6,18 bestaand 1 13,5 45,23 33,95 9,85 49,34 33,54 28,68 bestaand 1 10,5 44,57 33,31 9,07 49,34 32,88 27,67 bestaand 1 7,5 43,99 32,99 8,47 49,27 32,24 26,9 bestaand 1 4,5 43,55 32,89 7,88 49,05 31,66 26,16 bestaand 1 1,5 43,13 32,4 6,94 47,34 31,44 25,05 bestaand 2 13,5 30,66 48,22 32,54 24, bestaand 2 10,5 30,15 48,18 32,11 24,46 12,87 -- bestaand 2 7,5 28,19 48,01 31,72 23,75 4,71 -- bestaand 2 4,5 25,8 47,31 31,51 22,72 4,15-3,34 bestaand 2 1,5 24,51 45,53 30,85 21,27 1,02-5,82 bestaand 3 16,5 30,17 47,87 35,12 24, bestaand 3 13,5 29,02 47,91 34,14 24, bestaand 3 10,5 25,34 47,86 33,3 23, bestaand 3 7,5 24,33 47,73 32, ,99 bestaand 3 4,5 23,78 46,85 32,26 22, ,12 bestaand 3 1, ,15 31,4 21, ,73

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Memo akoestisch onderzoek woningenbouw Dorpshart Stompetoren 2 Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal woningen. De Wet geluidhinder beschouwt

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN Notitie akoestisch onderzoek woonzorgcentrum te Roden Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een woonzorgcentrum. De Wet geluidhinder beschouwt een dergelijk gebouw als een zogenaamd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeer Opdrachtgever Stichting Professor Dr. Leo Kannerschool Contactpersoon Ben van der Vlist Adviesburo BV, de heer D. Kuijlenburg Kenmerk

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B

Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B Notitie Concept Contactpersoon ing. Arjo van den Berg Datum 30 september 2013 Woningbouw Kaag en Braassem: nader onderzoek geluidsbelasting Infra 1B 1 Inleiding De gemeente Kaag en Braassem is voornemens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones Bijlage Geluid Wettelijk kader en Geluidzones Volgens de Wet Geluidhinder gelden zogenaamde zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen, waar grote lawaaimakers zijn gevestigd. Binnen deze

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Recreatiepark De Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Bijlagen

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER 20134086 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Thomashuis aan de Hoenderparkweg 6 en 8 te Apeldoorn

Thomashuis aan de Hoenderparkweg 6 en 8 te Apeldoorn Thomashuis aan de Hoenderparkweg 6 en 8 te Apeldoorn Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070923aaA0.rsa Datum : 21 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Rapport met bijlagen. 9 mei 2017 Projectnummer

Inhoud. Rapport met bijlagen. 9 mei 2017 Projectnummer Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Lemmer - 12 woningen Lemstervaart Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Lemmer - 12 woningen Lemstervaart Inhoud Rapport met bijlagen

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) voor de realisatie van appartementen aan de Schipholweg in Haarlem. Opgesteld

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek. Wegverkeerslawaai woongebouw aan de Sportlaan 2 4 te Schoorl. Projectnummer: R0 Datum: 25 mei 2010

Rapport akoestisch onderzoek. Wegverkeerslawaai woongebouw aan de Sportlaan 2 4 te Schoorl. Projectnummer: R0 Datum: 25 mei 2010 Rapport akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai woongebouw aan de Sportlaan 2 4 te Schoorl Projectnummer: 69086.75.R0 Datum: 25 mei 2010 Opdrachtgever: Quartet Projecten B.V. Noordervaart 65A 1841 JB Stompetoren

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nieuwbouw woning Noordeinde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van woon-werkwoningen aan de Kloosterstraat te Stevensbeek.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 124/19/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor de realisatie van twee bovenwoningen aan de Traaij 109 te Driebergen. 30 januari 2013 19 april 2013

Nadere informatie

Datum: 19 oktober 2015

Datum: 19 oktober 2015 Opdrachtgever: RUD Zuid Limburg Contactpersoon: De heer L. van den Akker Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM

VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM Inrichting : Bouwplan Flinkert-West, Vessem Behandeld door : E.K. Geernaert Datum notitie : 15 december 2008 Bestandsnaam

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Weel geluidadvies. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden

Weel geluidadvies. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden Rapporttitel: Omschrijving: Referentie: Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder bestemmingsplan Keenenburg V te Schipluiden Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van vier woningen aan de Oude Koningstraat te Puiflijk.

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw aan de 's-heer Hendrikskinderendijk nabij Tiendenplein Definitief Opdrachtgever: Spaans Beheer BV Postbus 340 4460 AS Goes Grontmij Nederland bv Roosendaal,

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel. Gemeente Eersel

Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel. Gemeente Eersel Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel Gemeente Eersel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Koppelen 16, Steensel Gemeente Eersel Bijlagen: Verkeersgegevens Kaart

Nadere informatie

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. 1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert 5 oktober 2016 Akoestisch onderzoek ingevolge de

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Rapportnummer: SRO.11.04 Datum: 10 juni 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. ing. C.M. Vaartjes Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 Referte: Marjoke Seidel Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder BESLUIT

Hogere waarden Wet geluidhinder BESLUIT Hogere waarden Wet geluidhinder BESLUIT ingevolge artikel 110 van de Wet geluidhinder t.b.v. het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Ronerborg, Roden NL.IMRO.1699.2014BP049. Datum besluit : 12 april

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie