LOF Prijs voor Vakinformatie Juryrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport"

Transcriptie

1 LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport

2 Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt dat er ook buite de wereld va de commerciële professioele uitgevers ee omvagrijke ot for profit vakiformatieve sector bestaat. Qua breedte e diepte is er ee behoorlijk kwalitatief verschil met uitgave va professioele uitgevers. Dat verklaart waarom gee va deze izedige is geomieerd voor de LOF Prijs voor Vakiformatie. Voor deze vereigigsuitgave is er og ee wereld te wie e ka de LOF Prijs voor Vakiformatie iderdaad worde gezie als maatstaf voor de orm waaraa echte professioele uitgave voldoe. Op die maier vormt deze jaarlijkse prijs voor veel uitgevers werkelijk ee stimulas om het eige product steeds verder te optimalisere. producte. Het lijkt er op dat er i de periode veel goed gemaakte producte worde aagebode, maar dat er weiig wordt geïoveerd. Of dit ee gevolg is va de ecoomische crisis waar juist vakuitgevers oder lijde, ka de jury iet beoordele, maar owaarschijlijk lijkt ee dergelijke correlatie iet. Voor zover er gesproke ka worde va iovatie, bestaa deze uit verieuwige die stamme va vóór de heersede ecoomische malaise. Het aatal izedige va de grote vaktitels bleef dit jaar wat achter. De jury vermoedt dat daar ee verbad zou kue bestaa met de overgagsfase waari de brache zich de laatste jare structureel bevidt, maar ook dat ka iet met zekerheid worde vastgesteld. Otwikkelige Ook opvalled was dit jaar het relatief grote aatal izedige i het medische domei, zowel met e zoder wistoogmerk. Het gevecht om de doelgroep komt i dit segmet daarmee adrukkelijk i beeld. Ee ader klei tredje is dat de otwikkelig va database georiëteerde uitgave doorzet. E tot slot wordt i verbad met het deelemersveld og opgemerkt dat de vaak summiere iformatieverstrekkig e motivatie va de izedige de jury heeft verbaasd. Dat bevordert iet dat de jury serieus de izedig ka beoordele e dat is zode. Daarom roept de jury da ook driged op om izedige voor 2011 va voldoede ammuitie te voorzie waarop zij ee fuctioeel oordeel ka basere. Odaks het relatief grote aatal izedige voor, was het iet eevoudig om echte briljatjes te otdekke. De jury weegt zo goed als mogelijk elke izedig bie de cotext va het marktsegmet e doelgroep waarop de izedig is gericht. Odaks de grote verschille i marktsegmete ware er weiig i het oog sprigede verschille tusse de izedige sec qua ihoud e multimediale productmix. Dit i tegestellig tot ee grote variëteit i de uitvoerig va de Uit de izedige wordt duidelijk dat traditioele uitgevers meer e meer opschuive i de richtig va iformatieleveraciers. Meest opvallede expoet i deze otwikkelig is dat over de hele liie de taakivullig va de redactie eorm is verbreed. Va redacteure wordt verwacht dat zij i staat zij om het brede pallet va olie fucties e kaale 24 uur per dag te bespele e daarbij volop de iteractieve mogelijkhede va vast e mobiel iteret beutte om alle mogelijke cotet-registers te vulle e dat ook og ees de klat (gebruiker e adverteerder) structureel wordt betrokke bij het merk i al zij facette. De grote uitdagig i vrijwel alle uitgeverije is om ieuwe redactioele werkwijze door te voere. Hoofdredacties e uitgevers staa daarbij voor de uitdagig om de kloof tusse redacteure die deze slag kue make e he die dat iet lukt, te moete overbrugge. Deze omschreve stapelig va digitale e olie fucties ka leide tot kwaliteitsverlies i de productmix mits ee itegrale e evewichtige symbiose wordt gerealiseerd tusse alle oderdele va de mix. De vraag is steeds wat de izet va al die kaale oplevert voor de klat e de gebruiker e voor het merk zelf. Het is belagrijk om de cotet zowel als begi- e eidput va de redactioele keuzes te blijve eme. De uitdagig is om relevate cotet uit de overvloed op het web te selectere e deze gedoseerd i itegrale samehag via de juiste kaale aa te biede. De meest geëigede vorm verschilt atuurlijk per doelgroep. I bepaalde segmete is het juist beperkig e focus die meerwaarde oplevert voor de gebruiker. De commerciële effectiviteit va de cotet- e distributiemix i plaats va stapelede creativiteit vormt idealiter het primaire uitgagsput voor redacties e uitgevers. Ee adere otwikkelig die de jury opmerkt, is dat de gres vervaagt tusse jouralistiek oafhakelijke cotet eerzijds versus igebedde cotet aderzijds. De izet om alle stakeholders bij ee merk te betrekke, is op zich (i de commuity-aapak waar de meeste vakuitgevers aar streve) ee lofwaardig streve zolag maar duidelijk is wie de afzeder is. Boekblad Names de LOF-jury, Kari va Gilst, voorzitter Boekblad is ee platform voor uitgevers e boekhadelare met ee tweewekelijks magazie (verdiepig e achtergrod), ee website (ieuws) e ee tweedaagse olie ezie (ieuws, ageda, persoalia, vacatures), traiige e ee adresboek. I 2009 werde eveemete e prijze aa het productepallet toegevoegd. De doelgroep ka het medium ook twittered e op Facebook aatreffe. Otmoetig is de rode draad voor het redactioele e uitgeefbeleid. De gratis ezie is de aajager voor de wervig va betalede aboees op het magazie e de website. Lezers zij bereid te betale door de bidig die zij hebbe met het vak waarva het platform Boekblad de weerslag vormt. De verbredig va de portfolio i de laatste twee jaar is ee verbeterig va het medium als bidede factor i de beroepsgroep. Lags lije va commuity, learig, iformatie e ieuws is het platform meer allroud geworde. De heldere vormgevig va het magazie wordt cosequet toegepast, maar is wat statisch door het gebruik va stadaardmateriaal. Ee rubriek als Boekblad was erbij e opiiërede stukke schudde het boekewereldje verfrissed op. Boekblad is ee meermaals geciteerde bro i de algemee media als het gaat om het boekevak. Door meer gebruik te make va marktgegeves va GfK e adere oderzoeke zou het zich og dieper kue estele i de beroepsgroep va algemee uitgevers e boekhadelare e aapalede doelgroepe. De e-productmix wordt steeds breder e gaat dieper het vak i (de ilogprocedure is wat lastig). Het magazie zou og wel seller e actueler moge zij. Het eveemet Boekblad aa Zee is ee goede mix va ihoud e otmoetig. De pogig om betalede aboees aa de website te bide, is geslaagd. Via de eveemete zij aa het verdiemodel ikomste uit sposorig e bezoekersbijdrage toegevoegd. Amsterdam, 26 jauari Boekblad is ee product va Media Busiess Press Met betrekkig tot de igezode websites zij de otwikkelige og weiig hoopgeved. De ispaige zij i deze ecoomisch moeilijke periode og meer da i tijde va ecoomische groei, gericht op het realisere va omzet tege zo laag mogelijk koste. Verdiemodelle zijda ook og steeds olosmakelijk verbode met de prituitgave waar zij uit voortkome. Lag iet alle breed uitgebouwde kaale zij echt praktisch e echt iteractief. I plaats va verbredig zou er meer aadacht moge zij voor verdere verdiepig va bestaade fuctioaliteit. De grote vraag is ook dit jaar weer hoe al die uitgevers hu ivesterige gaa terugverdiee e welke factore uiteidelijk bepaled zulle zij voor het bewerkstellige va ee werkelijk omslagput aar olie verdiemodelle. FiscaalTotaal is oderdeel va ee brede belastig-productmix va Elsevier. Hieroder valle oder meer vakblade, almaakke e software. Met dit brede portfolio is Elsevier ee leidede speler i het fiscale segmet. De portal FiscaalTotaal werd i 2009 totaal verieuwd. De ihoud sluit aa bij de dagelijkse advies- e aagiftepraktijk va fiscale diestverleers. Het iformatieaabod e de tools zij er op gericht om de werkprocesse va de gebruikers seller e gemakkelijker te make. De model overeekomste kue de gebruiker besparige i tijd e geld oplevere, et als de calculators e checkliste. De keisbak vormt ee afgewoge mix va actualiteit, eed to kow e tools, georded i themadossiers. De keisbak vormt de ker va de portal met complete e actuele iformatie. Iformatie die gecheckt wordt op redudatie e op betrouwbaarheid door vakspecialiste. Dat levert de gebruiker ee kerachtig platform op waar hij iet verzadt i het aabod e waarmee hij sel e praktisch ka werke. De uitgesproke keuzes va de makers va Fiscaal Totaal hebbe geresulteerd i ee zeer miimalistisch, maar effectief iteractie-otwerp. De avigatie wordt iet gedomieerd door buttos, maar door tekst. Ee groot zoekvester odigt de gebruiker uit zij om zoekterm i te vulle, waardoor FiscaalTotaal zich profileert als de Belastig-Google. Kortom, FiscaalTotaal voldoet uitsteked aa de hoge eise die aa professioele vakiformatieve uitgave vadaag de dag door de markt worde gesteld. FiscaalTotaal is ee product va Reed Busiess bv

3 Juryoderscheidig voor Ispiratie Secod Sight Naast de LOF Prijs voor Vakiformatie ka de jury izedige oderscheide voor bepaalde aspecte va de uitgeefprestatie die om uiteelopede redee extra aadacht verdiee va het uitgeefvak. Deze juryoderscheidig wordt i voor de eerste keer toegeked aa IEX Profs. IEX Profs Ju oder r yschei d voor Ispir ig atie IEX Profs biedt op overzichtelijke, zakelijke e sobere wijze oafhakelijke iformatie over de Nederladse markt voor de professioele belegger. IEX Profs sprigt er i het deelemersveld va uit als ieuw product va ee kleie uitgeverij i ee iet voor de had ligged marktsegmet. Het getuigt va veel lef om midde i de fiaciële crisis i februari 2009 ee multimediaal aabod voor beursaaliste e beleggers te lacere met producte die qua bezoek e lezersaatalle ook og ees i de lift zitte. IEX Profs getuigt va creativiteit e overtuigigskracht va de uitgever die er i is geslaagd om foudig fathers te vide voor ee lacerig i ee igestort marktsegmet. De jury is geboeid geraakt door de loep zuivere positioerig va het cocept, e vraagt zich af waarom ee dergelijk product iet allag bestod. IEX Profs heeft ee over het hoofd gezie gat i de markt feilloos opgespoord e igevuld: specifieke oafhakelijke iformatie over de Nederladse markt voor de professioele belegger bestod eevoudigweg og iet. Naast de iformatie va gezaghebbede broe als Reuters/Thompso Fiacial, Bloomberg e.d. was er voor de lokale markt uitsluited iformatie beschikbaar va fiaciële aabieders zelf (bake). I de jugle va het gekleurde aabod va duizede fiaciële producte biedt IEX Profs beoordelige, ee keurmerk e duidig va producte (werkig, profiele, risicoaalyse) e odersteuig bij het portfolio maagemet va beleggers. Ook exclusief eige ieuws over producte, aabieders e de markt e twee eveemete met idustrieprijze make deel uit va de productmix. IEX Profs is er i geslaagd om ee oodzakelijke eed to kow- e eed to have-aavullig i de markt te zette. Op basis va stijgede bezoekersaatalle heeft het product imiddels ee eige plek veroverd i de advertetiemarkt. Het is iet vazelfspreked dat de klat de oderscheidede propositie ook oppikt. Om dat te bereike vergt i ieder geval veel ispaig, autheticiteit e creativiteit! Vooralsog lijke redactie e uitgever va daar zeer i te slage. Tijdschrift e website hebbe ee frisse vormgevig e zij vlot leesbaar. De iformatie biedt volop diepgag. Echter, ee jog product als IEX Profs ka og veel verbetere qua jouralistiek e bladmix. Dit eemt iet weg dat deze creatieve uitgeefprestatie de eerste Juryoderscheidig voor Ispiratie verdiet! IEX Profs is ee product va IEX Media OpMaat OpMaat is ee slimme digitale database voor juridische beroepsbeoefeare. Alle opebare broe op het gebied va wet- e regelgevig worde via rubricerig e trefwoord- toekeig otslote. Via uttige hyperlikig kue gemakkelijk officiële publicaties worde opgespoord die verbad houde met ee bepaalde wet (wetsartikel) e daarbij horede juris prudetie e toelichtige. I dossiers wordt cotet per thema georded. De gebode iformatie is feitelijk e compleet. Foute e otbrekede iformatie zij oacceptabel. De verdelig i diverse iformatie fucties (bijhoude va keis, ivestere i keis e aslagbehoefte) is sterk i zij beperkig. OpMaat is ee diepe, brede e betrouwbare bro voor de jurist die op elke plek e op elk momet volledig e actueel geïformeerd moet zij. De beschikbare cotet ka via speciale pakkette worde beaderd, via de leverig va data e via webservices. Dakzij de uitgebreide zoekfuctioaliteit zij er selecties te make zodat de juiste soort cotet wordt gevode. Gebruikers kue kieze voor ee alertfuctie om op de hoogte te blijve va actuele otwikkelige/ publicaties. Het otwerpe va ee eeduidig systeem va metadaterig is ee creatieve prestatie op maat. Het is voor de jury iet eevoudig om dit producttype te beoordele, maar er bestaat veel waarderig voor de doelgerichte focus op de beroepspraktijk va juriste e de cosistete merkuitstralig. De vormgevig e avigatie zij sober e fuctioeel, passed bij dit type cotet e doelgroep. Vauit het gezichtsput dat vaktitels eed to kow-iformatie moete brege, is ee database als OpMaat ee uitkomst voor gebruikers. Gee over bodige cotet, uitsluited iformatie die de bezoeker als bruikbaar beschouwt. Het is lastig om omzet te geerere uit cotet die deels ook gratis beschikbaar is. OpMaat weet door z volledigheid e het toevoege va relevate liks waarde toe te voege, waardoor de doelgroep bereid is om voor de aboemete te betale. De ultieme vraag is gelege i de toekomst bestedigheid va OpMaat i de zi va de beschermig va het cocept e de duurzaamheid va relevate liks als voldoede oderscheided vermoge va het product. OpMaat is ee product va Sdu Uitgevers Secod Sight richt zich op tredwatchers met de beproefde drietrap: tijdschrift (verdiepig), olie e prit-ieuwsbrief (actualiteit), website (archief e social media/commuity), deels betaald, deels vrij toegakelijk. Daaraast zij er tredboeke e worde er eveemete georgaiseerd. De uitspraak: We deke NIET i doelgroepe, verleidde de jury tot ader oderzoek. Er bleek wel ee doelgroep te oderscheide: iederee die geïteresseerd is i cosumetetreds. De redactioele cotet aagevuld met door de redactie geselecteerde bijdrage va gebruikers, stelt oderemers e marketeers i staat om beter i te spele op behoeftes va hu markte e klate. E dat maakt Secod Sight tot vakiformatieve uitgave. De fucties va de product mix va Secod Sight zij: izicht e overzicht biede, ispirere, treds op de ageda zette, keis dele e iter mediair zij. Iederee mag meedoe. Graag zelfs, de iput is welkom! Achter het joge product dat i 2008 is gelaceerd, gaat ee al lager bestaade uitgeverij schuil. Secod Sight oderscheidt zich door de frisse, oorthodoxe aapak, zowel olie als i prit. Er is eigelijk maar éé leidraad voor de ihoud, amelijk de vraag: Welke treds zij er? De treds worde auwelijks gerubriceerd e heel simpel e redactioeel breed aagevloge. Het blad oogt uitodiged, sel, sprakeled e heeft ee joge uitstralig. De opmaak tart de meer gagbare avigatiewette. De ihoudspagia bestaat gewoo uit ee lijstje iteressate oderwerpe. De rubricerig die de redactie hateert, beperkt zich tot isight, outsight e farsight (voor itercotietaal ieuws). Het adagium is ee volwasse lezer die zelf zij weg door het blad ka uitstippele. Niks de lezer aa de had meeeme, kies zelf maar. De redactie bepaalt iet voor de lezer welke artikele het hoogst i de hiërarchie staa. Werkt deze verrassede beaderig?, vraag je je af. De lay-out is uit op effect e iet op sturig. Dat maakt je als lezer ieuwsgierig e daarmee is het doel bereikt. Het oderscheidede karakter va dit og i ee aaloopfase verkered merk is de opeheid. Olie mag iederee meedoe, als het maar over treds e tredwatchig gaat. Over welk oderwerp da ook. Secod Sight is og lag gee gerede race, wel ee gedurfde lacerig i deze tijd. Secod Sight is ee product va SECSI Media Skipr I het tijdbestek va ee jaar is het Skipr gelukt om ee eige positie te verovere i de vrij traditioele markt va de gezodheidszorg, waarbie Skipr zich richt op de beslissers. Skipr is va meet af aa als multimediaal platform i de markt gezet, met diverse goed geïtegreerde uitigsvorme die met ee visie e specifiek doel worde igezet. De diversiteit bie de doelgroep e de verschillede behoefte zij weldoordacht meegeome i de formule. Skipr zet verschillede mediavorme i om de ihoud i tal va iter actieve processe te versterke. Zo wordt ee itese, authetieke e ook creatieve verbidig met de doelgroep aagegaa. De keuze om commercieel te focusse op laglopede parterships is iteressat e i ecoomisch barre tijde wellicht ee goed alteratief voor platweg advertere e og iet uitotwikkelde olie busiess modelle. Skipr heeft de cocurretie wakker geschud e bewijst dat ee merk met weldoordachte strategie i korte tijd ee serieuze marktpositie ka verovere. Het is og te vroeg om vast te kue stelle of dit creatieve cocept de uitgeefbelofte voor de toekomst is, maar ee gedurfde pogig om i de gate te houde, is dit zeker. Skipr hateert verschillede formules voor verschillede uitige. Door de timig va de ieuwsbrieve (werk-dagelijks voor 8 uur s ochteds) e kwatiteit (vaker da de cocurretie), wordt het merk Skipr bijvoorbeeld gelade met actualiteit. I adere uitige ligt het accet op verdiepig (bijvoorbeeld i de roud tables e i de audiovisuele programma s) of op het uitwissele va ervarige e persoolijk cotact (via de busiess club e blogs). Spaed is de izet va film i combiatie met iteret. De verschillede productoderdele worde veelal professioeel gemaakt. Het tijdschrift bijvoorbeeld wordt met jouralistiek vakmaschap gerealiseerd. Ook de iteretsite steekt degelijk i elkaar e de filmpjes zij va goede kwaliteit (maar moge wat meer spettere). De productmix va Skipr lijkt zeer uitgekied. Weiig adere vaktitels hebbe ieuwsbrieve, ee website, tv-programma s, web-tv, eveemete, ee magazie, roud tables, ee boekwikel e ee busiess club. Hoewel Skipr praktisch alle dekbare uitige izet om de doelgroep op verschillede maiere te iformere, is er opvalled weiig ruimte voor de commuity e user geerated cotet. Ee bloggerpool va 30 persoe is wat summier. Beter is misschie de focus te verlegge va Skipr maakt beslissers i de zorg beter aar beslissers i de zorg make elkaar beter (via het platform Skipr). Dit zij wellicht kase voor. De keuze voor vier verschillede perspectieve (mij vak, mij orgaisatie; mij brache, mij markt; mij etwerk, mij loopbaa; mij persoo, mij leve) is creatief; die kome aa bod i verscheidee uitige. De vormgevig va de meeste oderdele is boveal fuctioeel, iet verieuwed e iovatief. Tot slot ee tip: het blijft oppasse met digitale producte. De olie rubriek Top 5 persoe i het ieuws bestod op zodag 15 ovember uit twee persoe. Skipr is ee product va Boh Stafleu va Loghum/Spriger

4 e de wiaar is... Medisch Cotact/Artseet Eerdere wiaars LOF Prijs voor Vakiformatie 2009 Computable / VNU Media bv 2008 RetailTreds Media / Busiess Treds Media bv 2007 Auto e Motor TECHNIEK / Reed Busiess bv 2006 Itermediair portfolio / VNU Media bv 2005 Travelecademy / Reed Busiess bv 2004 Bizz / Reed Busiess bv 2003 Distrifood / Reed Busiess bv 2002 Adformatie / Kluwer bv LOF Iovatieprijs (uitgereikt va 2006 tot e met 2009) 2009 re.public / Sdu Uitgevers 2008 Boerderij.l / Reed Busiess bv 2007 TWiNKLE / Beeres Busiess Press bv 2006 Techische Revue / Reed Busiess bv ar a i W voor rijs tie P F O L orma f i k Va Wie, zoals de jury, door ee oeidige hoeveelheid vakifor matie bladert, surft e deep likt, wordt aageaam verrast door alle audio e visuele off- e olie uitige die oder het merk Medisch Cotact verschije e ogetwijfeld i de toekomst og zulle verschije. Medisch Cotact biedt medische beroepsbeoefeare i alle fase va hu loopbaa ee uitsteked crossmediaal platform waarva de afzoderlijke oderdele elkaar versterke. Oder aavoerig va de actieve hoofdredacteur als alleskuer. Met ee eorme redactioele eergie wordt Medisch Cotact uitgewaaierd over medische beroepsgroepe, die op hu beurt bij de totstadkomig va de cotet worde betrokke. Va verpleegkudige tot specialist, va arts i spe tot huisarts, Medisch Cotact voorziet ze va elke dekbare iformatie e services om hu vak og beter uit te kue oefee. Daarbij worde alle bestaade mediavorme igezet: MCtv, portal Artseet, e-learig materiaal, databases, documetaires, vacatures, dvd s e prijze. Eé kattekeig: er is weiig ieuws op de sites. De redactioele ihoud va het tijdschrift is jouralistiek, kritisch, actueel met origiele ivalshoeke e prima toega kelijk. Het blad staat midde i de beroepspraktijk. Covers e themaummers otroere iet zelde. De vormgevig is iet echt opvalled maar doeltreffed e cosequet. Het beeld materiaal De LOF Prijs voor Vakiformatie is ee gezamelijk iitiatief va de Stichtig Lucas-Ooms Fods e de Groep Uitgevers voor Vak e Weteschap. is iformatief, soms humoristisch e zorgvuldig gekoze. De eigeschappe die Medisch Cotact tot de wiaar va make op ee rij: Medisch Cotact straalt eergie uit om de beste te wille zij e de meest complete. Medisch Cotact verbidt off- e olie op vele frote, iet i de laatste plaats door alle relevate beroepsvereigige aa zich te bide via de website, zodat gerichte iformatie altijd actueel beschikbaar is. Medisch Cotact commuiceert op ee voortreffelijke wijze met de doelgroepe. E hamert bovedie op adequate patiëtecommuicatie. Dat is éé va de belagrijkste waarde die Medisch Cotact uitdraagt. Het verdiemodel is breed met ikomste uit aboemete, advertetiegelde, sposorig e bijdrage uit opleidige. Medisch Cotact oderscheidt zich door haar bruisede izet e iovered vermoge om de lezers - va specialist tot patiët, va verpleegkudige e huisarts tot studet optimaal te betrekke. Deze stakeholders hebbe ee dikke viger i de pap, maar de oafhakelijke redactie maakt er lekkere pap va. Ze hebbe het begrepe bij Medisch Cotact. Va harte! LOF jury voor Vakiformatie v.l..r. Kari va Gilst, voorzitter va de jury, directeur Weekbladpers Tijdschrifte e uitgever va o.a. Vrij Nederlad e Hollads Diep Meo va der Vee, grafisch otwerper/art director, werkzaam voor uiteelopede b2b e b2c opdrachtgevers Klaas de Boer, directeur Amerstoe, bureau voor media e commuicatie e directeur bij uitgeverij Terra Laoo Nieke va Dale, secretaris va de Groep UVW, treedt op als secretaris va de LOF-jury Wim Raaije, hoofdredacteur va Petrochem e Biochem e directeur va Idustrieliqs pers e platform Lize Alik, zelfstadig adviseur redactioele strategie e otwikkelig Ared Ja Koret, directeur Arko Sports Media bv Alex Beishuize, hoofdredacteur Computable, wiaar va de Medisch Cotact is ee product va Reed Busiess bv LOF Prijs voor Vakiformatie 2009

5 Postbus AA Amsterdam Copyright Groep UVW Vormgevig e otwerp Meo va der Vee Fotografie Has Tak Drukwerk HuigHaverlag bv, Wormerveer De LOF Prijs voor Vakiformatie werd mede mogelijk gemaakt door drukkerij HuigHaverlag bv i Wormerveer (voor de achtste keer) e voor de eerste keer door NijghPeriodieke i Schiedam.

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business.

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business. Hoe slim is uw marketing- of verkoopcampagne? Mailing en telemarketing effectief? Mailing op de mat Aanbod via telemarketing Wie is uw echte doelgroep De intussen klassieke denkfout Hoe deze doelgroepen

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

management Ik wil samen de berg ophollen Esmée Ficheroux, commercieel directeur van het jaar: De werkgever heeft weer wat te kiezen én te eisen

management Ik wil samen de berg ophollen Esmée Ficheroux, commercieel directeur van het jaar: De werkgever heeft weer wat te kiezen én te eisen 24e jaargang, juni 2010, nummer 5 www.sales-online.nl management Esmée Ficheroux, commercieel directeur van het jaar: Ik wil samen de berg ophollen De werkgever heeft weer wat te kiezen én te eisen Succes

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie