LOF Prijs voor Vakinformatie Juryrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport"

Transcriptie

1 LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport

2 Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt dat er ook buite de wereld va de commerciële professioele uitgevers ee omvagrijke ot for profit vakiformatieve sector bestaat. Qua breedte e diepte is er ee behoorlijk kwalitatief verschil met uitgave va professioele uitgevers. Dat verklaart waarom gee va deze izedige is geomieerd voor de LOF Prijs voor Vakiformatie. Voor deze vereigigsuitgave is er og ee wereld te wie e ka de LOF Prijs voor Vakiformatie iderdaad worde gezie als maatstaf voor de orm waaraa echte professioele uitgave voldoe. Op die maier vormt deze jaarlijkse prijs voor veel uitgevers werkelijk ee stimulas om het eige product steeds verder te optimalisere. producte. Het lijkt er op dat er i de periode veel goed gemaakte producte worde aagebode, maar dat er weiig wordt geïoveerd. Of dit ee gevolg is va de ecoomische crisis waar juist vakuitgevers oder lijde, ka de jury iet beoordele, maar owaarschijlijk lijkt ee dergelijke correlatie iet. Voor zover er gesproke ka worde va iovatie, bestaa deze uit verieuwige die stamme va vóór de heersede ecoomische malaise. Het aatal izedige va de grote vaktitels bleef dit jaar wat achter. De jury vermoedt dat daar ee verbad zou kue bestaa met de overgagsfase waari de brache zich de laatste jare structureel bevidt, maar ook dat ka iet met zekerheid worde vastgesteld. Otwikkelige Ook opvalled was dit jaar het relatief grote aatal izedige i het medische domei, zowel met e zoder wistoogmerk. Het gevecht om de doelgroep komt i dit segmet daarmee adrukkelijk i beeld. Ee ader klei tredje is dat de otwikkelig va database georiëteerde uitgave doorzet. E tot slot wordt i verbad met het deelemersveld og opgemerkt dat de vaak summiere iformatieverstrekkig e motivatie va de izedige de jury heeft verbaasd. Dat bevordert iet dat de jury serieus de izedig ka beoordele e dat is zode. Daarom roept de jury da ook driged op om izedige voor 2011 va voldoede ammuitie te voorzie waarop zij ee fuctioeel oordeel ka basere. Odaks het relatief grote aatal izedige voor, was het iet eevoudig om echte briljatjes te otdekke. De jury weegt zo goed als mogelijk elke izedig bie de cotext va het marktsegmet e doelgroep waarop de izedig is gericht. Odaks de grote verschille i marktsegmete ware er weiig i het oog sprigede verschille tusse de izedige sec qua ihoud e multimediale productmix. Dit i tegestellig tot ee grote variëteit i de uitvoerig va de Uit de izedige wordt duidelijk dat traditioele uitgevers meer e meer opschuive i de richtig va iformatieleveraciers. Meest opvallede expoet i deze otwikkelig is dat over de hele liie de taakivullig va de redactie eorm is verbreed. Va redacteure wordt verwacht dat zij i staat zij om het brede pallet va olie fucties e kaale 24 uur per dag te bespele e daarbij volop de iteractieve mogelijkhede va vast e mobiel iteret beutte om alle mogelijke cotet-registers te vulle e dat ook og ees de klat (gebruiker e adverteerder) structureel wordt betrokke bij het merk i al zij facette. De grote uitdagig i vrijwel alle uitgeverije is om ieuwe redactioele werkwijze door te voere. Hoofdredacties e uitgevers staa daarbij voor de uitdagig om de kloof tusse redacteure die deze slag kue make e he die dat iet lukt, te moete overbrugge. Deze omschreve stapelig va digitale e olie fucties ka leide tot kwaliteitsverlies i de productmix mits ee itegrale e evewichtige symbiose wordt gerealiseerd tusse alle oderdele va de mix. De vraag is steeds wat de izet va al die kaale oplevert voor de klat e de gebruiker e voor het merk zelf. Het is belagrijk om de cotet zowel als begi- e eidput va de redactioele keuzes te blijve eme. De uitdagig is om relevate cotet uit de overvloed op het web te selectere e deze gedoseerd i itegrale samehag via de juiste kaale aa te biede. De meest geëigede vorm verschilt atuurlijk per doelgroep. I bepaalde segmete is het juist beperkig e focus die meerwaarde oplevert voor de gebruiker. De commerciële effectiviteit va de cotet- e distributiemix i plaats va stapelede creativiteit vormt idealiter het primaire uitgagsput voor redacties e uitgevers. Ee adere otwikkelig die de jury opmerkt, is dat de gres vervaagt tusse jouralistiek oafhakelijke cotet eerzijds versus igebedde cotet aderzijds. De izet om alle stakeholders bij ee merk te betrekke, is op zich (i de commuity-aapak waar de meeste vakuitgevers aar streve) ee lofwaardig streve zolag maar duidelijk is wie de afzeder is. Boekblad Names de LOF-jury, Kari va Gilst, voorzitter Boekblad is ee platform voor uitgevers e boekhadelare met ee tweewekelijks magazie (verdiepig e achtergrod), ee website (ieuws) e ee tweedaagse olie ezie (ieuws, ageda, persoalia, vacatures), traiige e ee adresboek. I 2009 werde eveemete e prijze aa het productepallet toegevoegd. De doelgroep ka het medium ook twittered e op Facebook aatreffe. Otmoetig is de rode draad voor het redactioele e uitgeefbeleid. De gratis ezie is de aajager voor de wervig va betalede aboees op het magazie e de website. Lezers zij bereid te betale door de bidig die zij hebbe met het vak waarva het platform Boekblad de weerslag vormt. De verbredig va de portfolio i de laatste twee jaar is ee verbeterig va het medium als bidede factor i de beroepsgroep. Lags lije va commuity, learig, iformatie e ieuws is het platform meer allroud geworde. De heldere vormgevig va het magazie wordt cosequet toegepast, maar is wat statisch door het gebruik va stadaardmateriaal. Ee rubriek als Boekblad was erbij e opiiërede stukke schudde het boekewereldje verfrissed op. Boekblad is ee meermaals geciteerde bro i de algemee media als het gaat om het boekevak. Door meer gebruik te make va marktgegeves va GfK e adere oderzoeke zou het zich og dieper kue estele i de beroepsgroep va algemee uitgevers e boekhadelare e aapalede doelgroepe. De e-productmix wordt steeds breder e gaat dieper het vak i (de ilogprocedure is wat lastig). Het magazie zou og wel seller e actueler moge zij. Het eveemet Boekblad aa Zee is ee goede mix va ihoud e otmoetig. De pogig om betalede aboees aa de website te bide, is geslaagd. Via de eveemete zij aa het verdiemodel ikomste uit sposorig e bezoekersbijdrage toegevoegd. Amsterdam, 26 jauari Boekblad is ee product va Media Busiess Press Met betrekkig tot de igezode websites zij de otwikkelige og weiig hoopgeved. De ispaige zij i deze ecoomisch moeilijke periode og meer da i tijde va ecoomische groei, gericht op het realisere va omzet tege zo laag mogelijk koste. Verdiemodelle zijda ook og steeds olosmakelijk verbode met de prituitgave waar zij uit voortkome. Lag iet alle breed uitgebouwde kaale zij echt praktisch e echt iteractief. I plaats va verbredig zou er meer aadacht moge zij voor verdere verdiepig va bestaade fuctioaliteit. De grote vraag is ook dit jaar weer hoe al die uitgevers hu ivesterige gaa terugverdiee e welke factore uiteidelijk bepaled zulle zij voor het bewerkstellige va ee werkelijk omslagput aar olie verdiemodelle. FiscaalTotaal is oderdeel va ee brede belastig-productmix va Elsevier. Hieroder valle oder meer vakblade, almaakke e software. Met dit brede portfolio is Elsevier ee leidede speler i het fiscale segmet. De portal FiscaalTotaal werd i 2009 totaal verieuwd. De ihoud sluit aa bij de dagelijkse advies- e aagiftepraktijk va fiscale diestverleers. Het iformatieaabod e de tools zij er op gericht om de werkprocesse va de gebruikers seller e gemakkelijker te make. De model overeekomste kue de gebruiker besparige i tijd e geld oplevere, et als de calculators e checkliste. De keisbak vormt ee afgewoge mix va actualiteit, eed to kow e tools, georded i themadossiers. De keisbak vormt de ker va de portal met complete e actuele iformatie. Iformatie die gecheckt wordt op redudatie e op betrouwbaarheid door vakspecialiste. Dat levert de gebruiker ee kerachtig platform op waar hij iet verzadt i het aabod e waarmee hij sel e praktisch ka werke. De uitgesproke keuzes va de makers va Fiscaal Totaal hebbe geresulteerd i ee zeer miimalistisch, maar effectief iteractie-otwerp. De avigatie wordt iet gedomieerd door buttos, maar door tekst. Ee groot zoekvester odigt de gebruiker uit zij om zoekterm i te vulle, waardoor FiscaalTotaal zich profileert als de Belastig-Google. Kortom, FiscaalTotaal voldoet uitsteked aa de hoge eise die aa professioele vakiformatieve uitgave vadaag de dag door de markt worde gesteld. FiscaalTotaal is ee product va Reed Busiess bv

3 Juryoderscheidig voor Ispiratie Secod Sight Naast de LOF Prijs voor Vakiformatie ka de jury izedige oderscheide voor bepaalde aspecte va de uitgeefprestatie die om uiteelopede redee extra aadacht verdiee va het uitgeefvak. Deze juryoderscheidig wordt i voor de eerste keer toegeked aa IEX Profs. IEX Profs Ju oder r yschei d voor Ispir ig atie IEX Profs biedt op overzichtelijke, zakelijke e sobere wijze oafhakelijke iformatie over de Nederladse markt voor de professioele belegger. IEX Profs sprigt er i het deelemersveld va uit als ieuw product va ee kleie uitgeverij i ee iet voor de had ligged marktsegmet. Het getuigt va veel lef om midde i de fiaciële crisis i februari 2009 ee multimediaal aabod voor beursaaliste e beleggers te lacere met producte die qua bezoek e lezersaatalle ook og ees i de lift zitte. IEX Profs getuigt va creativiteit e overtuigigskracht va de uitgever die er i is geslaagd om foudig fathers te vide voor ee lacerig i ee igestort marktsegmet. De jury is geboeid geraakt door de loep zuivere positioerig va het cocept, e vraagt zich af waarom ee dergelijk product iet allag bestod. IEX Profs heeft ee over het hoofd gezie gat i de markt feilloos opgespoord e igevuld: specifieke oafhakelijke iformatie over de Nederladse markt voor de professioele belegger bestod eevoudigweg og iet. Naast de iformatie va gezaghebbede broe als Reuters/Thompso Fiacial, Bloomberg e.d. was er voor de lokale markt uitsluited iformatie beschikbaar va fiaciële aabieders zelf (bake). I de jugle va het gekleurde aabod va duizede fiaciële producte biedt IEX Profs beoordelige, ee keurmerk e duidig va producte (werkig, profiele, risicoaalyse) e odersteuig bij het portfolio maagemet va beleggers. Ook exclusief eige ieuws over producte, aabieders e de markt e twee eveemete met idustrieprijze make deel uit va de productmix. IEX Profs is er i geslaagd om ee oodzakelijke eed to kow- e eed to have-aavullig i de markt te zette. Op basis va stijgede bezoekersaatalle heeft het product imiddels ee eige plek veroverd i de advertetiemarkt. Het is iet vazelfspreked dat de klat de oderscheidede propositie ook oppikt. Om dat te bereike vergt i ieder geval veel ispaig, autheticiteit e creativiteit! Vooralsog lijke redactie e uitgever va daar zeer i te slage. Tijdschrift e website hebbe ee frisse vormgevig e zij vlot leesbaar. De iformatie biedt volop diepgag. Echter, ee jog product als IEX Profs ka og veel verbetere qua jouralistiek e bladmix. Dit eemt iet weg dat deze creatieve uitgeefprestatie de eerste Juryoderscheidig voor Ispiratie verdiet! IEX Profs is ee product va IEX Media OpMaat OpMaat is ee slimme digitale database voor juridische beroepsbeoefeare. Alle opebare broe op het gebied va wet- e regelgevig worde via rubricerig e trefwoord- toekeig otslote. Via uttige hyperlikig kue gemakkelijk officiële publicaties worde opgespoord die verbad houde met ee bepaalde wet (wetsartikel) e daarbij horede juris prudetie e toelichtige. I dossiers wordt cotet per thema georded. De gebode iformatie is feitelijk e compleet. Foute e otbrekede iformatie zij oacceptabel. De verdelig i diverse iformatie fucties (bijhoude va keis, ivestere i keis e aslagbehoefte) is sterk i zij beperkig. OpMaat is ee diepe, brede e betrouwbare bro voor de jurist die op elke plek e op elk momet volledig e actueel geïformeerd moet zij. De beschikbare cotet ka via speciale pakkette worde beaderd, via de leverig va data e via webservices. Dakzij de uitgebreide zoekfuctioaliteit zij er selecties te make zodat de juiste soort cotet wordt gevode. Gebruikers kue kieze voor ee alertfuctie om op de hoogte te blijve va actuele otwikkelige/ publicaties. Het otwerpe va ee eeduidig systeem va metadaterig is ee creatieve prestatie op maat. Het is voor de jury iet eevoudig om dit producttype te beoordele, maar er bestaat veel waarderig voor de doelgerichte focus op de beroepspraktijk va juriste e de cosistete merkuitstralig. De vormgevig e avigatie zij sober e fuctioeel, passed bij dit type cotet e doelgroep. Vauit het gezichtsput dat vaktitels eed to kow-iformatie moete brege, is ee database als OpMaat ee uitkomst voor gebruikers. Gee over bodige cotet, uitsluited iformatie die de bezoeker als bruikbaar beschouwt. Het is lastig om omzet te geerere uit cotet die deels ook gratis beschikbaar is. OpMaat weet door z volledigheid e het toevoege va relevate liks waarde toe te voege, waardoor de doelgroep bereid is om voor de aboemete te betale. De ultieme vraag is gelege i de toekomst bestedigheid va OpMaat i de zi va de beschermig va het cocept e de duurzaamheid va relevate liks als voldoede oderscheided vermoge va het product. OpMaat is ee product va Sdu Uitgevers Secod Sight richt zich op tredwatchers met de beproefde drietrap: tijdschrift (verdiepig), olie e prit-ieuwsbrief (actualiteit), website (archief e social media/commuity), deels betaald, deels vrij toegakelijk. Daaraast zij er tredboeke e worde er eveemete georgaiseerd. De uitspraak: We deke NIET i doelgroepe, verleidde de jury tot ader oderzoek. Er bleek wel ee doelgroep te oderscheide: iederee die geïteresseerd is i cosumetetreds. De redactioele cotet aagevuld met door de redactie geselecteerde bijdrage va gebruikers, stelt oderemers e marketeers i staat om beter i te spele op behoeftes va hu markte e klate. E dat maakt Secod Sight tot vakiformatieve uitgave. De fucties va de product mix va Secod Sight zij: izicht e overzicht biede, ispirere, treds op de ageda zette, keis dele e iter mediair zij. Iederee mag meedoe. Graag zelfs, de iput is welkom! Achter het joge product dat i 2008 is gelaceerd, gaat ee al lager bestaade uitgeverij schuil. Secod Sight oderscheidt zich door de frisse, oorthodoxe aapak, zowel olie als i prit. Er is eigelijk maar éé leidraad voor de ihoud, amelijk de vraag: Welke treds zij er? De treds worde auwelijks gerubriceerd e heel simpel e redactioeel breed aagevloge. Het blad oogt uitodiged, sel, sprakeled e heeft ee joge uitstralig. De opmaak tart de meer gagbare avigatiewette. De ihoudspagia bestaat gewoo uit ee lijstje iteressate oderwerpe. De rubricerig die de redactie hateert, beperkt zich tot isight, outsight e farsight (voor itercotietaal ieuws). Het adagium is ee volwasse lezer die zelf zij weg door het blad ka uitstippele. Niks de lezer aa de had meeeme, kies zelf maar. De redactie bepaalt iet voor de lezer welke artikele het hoogst i de hiërarchie staa. Werkt deze verrassede beaderig?, vraag je je af. De lay-out is uit op effect e iet op sturig. Dat maakt je als lezer ieuwsgierig e daarmee is het doel bereikt. Het oderscheidede karakter va dit og i ee aaloopfase verkered merk is de opeheid. Olie mag iederee meedoe, als het maar over treds e tredwatchig gaat. Over welk oderwerp da ook. Secod Sight is og lag gee gerede race, wel ee gedurfde lacerig i deze tijd. Secod Sight is ee product va SECSI Media Skipr I het tijdbestek va ee jaar is het Skipr gelukt om ee eige positie te verovere i de vrij traditioele markt va de gezodheidszorg, waarbie Skipr zich richt op de beslissers. Skipr is va meet af aa als multimediaal platform i de markt gezet, met diverse goed geïtegreerde uitigsvorme die met ee visie e specifiek doel worde igezet. De diversiteit bie de doelgroep e de verschillede behoefte zij weldoordacht meegeome i de formule. Skipr zet verschillede mediavorme i om de ihoud i tal va iter actieve processe te versterke. Zo wordt ee itese, authetieke e ook creatieve verbidig met de doelgroep aagegaa. De keuze om commercieel te focusse op laglopede parterships is iteressat e i ecoomisch barre tijde wellicht ee goed alteratief voor platweg advertere e og iet uitotwikkelde olie busiess modelle. Skipr heeft de cocurretie wakker geschud e bewijst dat ee merk met weldoordachte strategie i korte tijd ee serieuze marktpositie ka verovere. Het is og te vroeg om vast te kue stelle of dit creatieve cocept de uitgeefbelofte voor de toekomst is, maar ee gedurfde pogig om i de gate te houde, is dit zeker. Skipr hateert verschillede formules voor verschillede uitige. Door de timig va de ieuwsbrieve (werk-dagelijks voor 8 uur s ochteds) e kwatiteit (vaker da de cocurretie), wordt het merk Skipr bijvoorbeeld gelade met actualiteit. I adere uitige ligt het accet op verdiepig (bijvoorbeeld i de roud tables e i de audiovisuele programma s) of op het uitwissele va ervarige e persoolijk cotact (via de busiess club e blogs). Spaed is de izet va film i combiatie met iteret. De verschillede productoderdele worde veelal professioeel gemaakt. Het tijdschrift bijvoorbeeld wordt met jouralistiek vakmaschap gerealiseerd. Ook de iteretsite steekt degelijk i elkaar e de filmpjes zij va goede kwaliteit (maar moge wat meer spettere). De productmix va Skipr lijkt zeer uitgekied. Weiig adere vaktitels hebbe ieuwsbrieve, ee website, tv-programma s, web-tv, eveemete, ee magazie, roud tables, ee boekwikel e ee busiess club. Hoewel Skipr praktisch alle dekbare uitige izet om de doelgroep op verschillede maiere te iformere, is er opvalled weiig ruimte voor de commuity e user geerated cotet. Ee bloggerpool va 30 persoe is wat summier. Beter is misschie de focus te verlegge va Skipr maakt beslissers i de zorg beter aar beslissers i de zorg make elkaar beter (via het platform Skipr). Dit zij wellicht kase voor. De keuze voor vier verschillede perspectieve (mij vak, mij orgaisatie; mij brache, mij markt; mij etwerk, mij loopbaa; mij persoo, mij leve) is creatief; die kome aa bod i verscheidee uitige. De vormgevig va de meeste oderdele is boveal fuctioeel, iet verieuwed e iovatief. Tot slot ee tip: het blijft oppasse met digitale producte. De olie rubriek Top 5 persoe i het ieuws bestod op zodag 15 ovember uit twee persoe. Skipr is ee product va Boh Stafleu va Loghum/Spriger

4 e de wiaar is... Medisch Cotact/Artseet Eerdere wiaars LOF Prijs voor Vakiformatie 2009 Computable / VNU Media bv 2008 RetailTreds Media / Busiess Treds Media bv 2007 Auto e Motor TECHNIEK / Reed Busiess bv 2006 Itermediair portfolio / VNU Media bv 2005 Travelecademy / Reed Busiess bv 2004 Bizz / Reed Busiess bv 2003 Distrifood / Reed Busiess bv 2002 Adformatie / Kluwer bv LOF Iovatieprijs (uitgereikt va 2006 tot e met 2009) 2009 re.public / Sdu Uitgevers 2008 Boerderij.l / Reed Busiess bv 2007 TWiNKLE / Beeres Busiess Press bv 2006 Techische Revue / Reed Busiess bv ar a i W voor rijs tie P F O L orma f i k Va Wie, zoals de jury, door ee oeidige hoeveelheid vakifor matie bladert, surft e deep likt, wordt aageaam verrast door alle audio e visuele off- e olie uitige die oder het merk Medisch Cotact verschije e ogetwijfeld i de toekomst og zulle verschije. Medisch Cotact biedt medische beroepsbeoefeare i alle fase va hu loopbaa ee uitsteked crossmediaal platform waarva de afzoderlijke oderdele elkaar versterke. Oder aavoerig va de actieve hoofdredacteur als alleskuer. Met ee eorme redactioele eergie wordt Medisch Cotact uitgewaaierd over medische beroepsgroepe, die op hu beurt bij de totstadkomig va de cotet worde betrokke. Va verpleegkudige tot specialist, va arts i spe tot huisarts, Medisch Cotact voorziet ze va elke dekbare iformatie e services om hu vak og beter uit te kue oefee. Daarbij worde alle bestaade mediavorme igezet: MCtv, portal Artseet, e-learig materiaal, databases, documetaires, vacatures, dvd s e prijze. Eé kattekeig: er is weiig ieuws op de sites. De redactioele ihoud va het tijdschrift is jouralistiek, kritisch, actueel met origiele ivalshoeke e prima toega kelijk. Het blad staat midde i de beroepspraktijk. Covers e themaummers otroere iet zelde. De vormgevig is iet echt opvalled maar doeltreffed e cosequet. Het beeld materiaal De LOF Prijs voor Vakiformatie is ee gezamelijk iitiatief va de Stichtig Lucas-Ooms Fods e de Groep Uitgevers voor Vak e Weteschap. is iformatief, soms humoristisch e zorgvuldig gekoze. De eigeschappe die Medisch Cotact tot de wiaar va make op ee rij: Medisch Cotact straalt eergie uit om de beste te wille zij e de meest complete. Medisch Cotact verbidt off- e olie op vele frote, iet i de laatste plaats door alle relevate beroepsvereigige aa zich te bide via de website, zodat gerichte iformatie altijd actueel beschikbaar is. Medisch Cotact commuiceert op ee voortreffelijke wijze met de doelgroepe. E hamert bovedie op adequate patiëtecommuicatie. Dat is éé va de belagrijkste waarde die Medisch Cotact uitdraagt. Het verdiemodel is breed met ikomste uit aboemete, advertetiegelde, sposorig e bijdrage uit opleidige. Medisch Cotact oderscheidt zich door haar bruisede izet e iovered vermoge om de lezers - va specialist tot patiët, va verpleegkudige e huisarts tot studet optimaal te betrekke. Deze stakeholders hebbe ee dikke viger i de pap, maar de oafhakelijke redactie maakt er lekkere pap va. Ze hebbe het begrepe bij Medisch Cotact. Va harte! LOF jury voor Vakiformatie v.l..r. Kari va Gilst, voorzitter va de jury, directeur Weekbladpers Tijdschrifte e uitgever va o.a. Vrij Nederlad e Hollads Diep Meo va der Vee, grafisch otwerper/art director, werkzaam voor uiteelopede b2b e b2c opdrachtgevers Klaas de Boer, directeur Amerstoe, bureau voor media e commuicatie e directeur bij uitgeverij Terra Laoo Nieke va Dale, secretaris va de Groep UVW, treedt op als secretaris va de LOF-jury Wim Raaije, hoofdredacteur va Petrochem e Biochem e directeur va Idustrieliqs pers e platform Lize Alik, zelfstadig adviseur redactioele strategie e otwikkelig Ared Ja Koret, directeur Arko Sports Media bv Alex Beishuize, hoofdredacteur Computable, wiaar va de Medisch Cotact is ee product va Reed Busiess bv LOF Prijs voor Vakiformatie 2009

5 Postbus AA Amsterdam Copyright Groep UVW Vormgevig e otwerp Meo va der Vee Fotografie Has Tak Drukwerk HuigHaverlag bv, Wormerveer De LOF Prijs voor Vakiformatie werd mede mogelijk gemaakt door drukkerij HuigHaverlag bv i Wormerveer (voor de achtste keer) e voor de eerste keer door NijghPeriodieke i Schiedam.

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Met vrije software een e-veiling opzetten

Met vrije software een e-veiling opzetten Met vrije software ee e-veilig opzette Mark De Quidt ICT-coördiator e ICT-leerkracht, Koiklijk Atheeum Atwerpe 1. Ileidig 2. Didactische kat va het verhaal va e-veilig 2.1. Doelstellige bie het vakgebied

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Software voor projectgestuurde organisaties

Software voor projectgestuurde organisaties SOFTWARE Drs. Ja G. Bloem RA CMC, parter PSO.PRO Maagemet Cosultats (jbloem@psopro.l) Softwarepakkette beoordeeld met PSO-scorecard: ee overzicht Software voor projectgestuurde orgaisaties r 9 september

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008

Optiekbedrijven. Nieuwsbrief. Focus op optiekbedrijven. In dit nummer. oktober 2008 Nieuwsbrief Optiekbedrijve oktober 2008 De Commissie Optiekbedrijve i.c. de Samewerkede Optiekbedrijve coördieert e iitieert allerlei activiteite voor uw brache. O.a. promotie met als doel het imago va

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen)

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen) 1 Combiatoriek Nota s i samewerkig met Aja Struyf e Sabie Verbove (Uiversiteit Atwerpe) I het dagelijkse leve worde we vaak gecofroteerd met vraagstukke waarva de oplossig het telle va het aatal elemete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Kanaalconfiguratie: Klanten, diensten en kanalen in de mix. Marc Lankhorst Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009.

Kanaalconfiguratie: Klanten, diensten en kanalen in de mix. Marc Lankhorst Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009. Kaaalcofiguratie: Klate, dieste e i de mix Marc Lakhorst Kaale i Balas semiar Amstelvee, 2 december 2009 Waar zij we? otwerp Strategiebepalig Kaaalcofiguratie Realisatie Uitvoerig Kaaalsturig Kaaalotwerp

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie