Aanpassing verordeningen WWB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing verordeningen WWB"

Transcriptie

1 Aanpassing verordeningen WWB Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle auteurs, co-auteurs en expertpanels, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Stimulansz kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 De Toeslagenverordening Algemeen Consequenties voor de verschillende doelgroepen Aandachtspunten en tekstsuggesties voor aanpassing van de Toeslagenverordening 5 3 De Maatregelenverordening WWB Consequenties van de wetswijziging voor het Maatregelenbeleid Aandachtspunten en tekstsuggesties voor aanpassing van de Maatregelenverordening WWB 8 4 De Verordening Langdurigheidstoeslag Consequenties wetswijziging voor de Verordening Langdurigheidstoeslag Overgangsrecht Aandachtspunten en tekstsuggesties voor de aanpassing van de Verordening ldt WWB 10 Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

3 1 Algemeen Op 1 januari 2012 is de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ) gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (kortweg: Wet Aanscherping WWB) in werking getreden. Eén van de grote wijzigingen uit dit wetsvoorstel betrof de nieuwe definities van gezin. Op grond van deze definitie bestond een gezin uit: de gehuwden tezamen, de gehuwden met hun minderjarige en / of meerderjarige kinderen, de alleenstaande ouder met minderjarige én meerderjarige kinderen; en de alleenstaande met één of meer meerderjarige kinderen; die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en de kinderen en aangehuwd kinderen van die kinderen. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat deze zogenoemde huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft. Er is voor gekozen om dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 te doen. Dat betekent dat de verordeningen aangepast moeten worden. Het gaat hier met name om de verordening Toeslagen en verlagingen, Maatregelen en Langdurigheidstoeslag. Omdat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht inwerking treedt, zijn de huidige verordeningen vanaf het moment dat dit wetsvoorstel in het Staatsblad is gepubliceerd, op bepaalde onderdelen onverbindend in verband met strijd met hogere wetgeving. De aangepaste verordeningen zullen om die reden met terugwerkende kracht inwerking moeten treden. Voor een bepaalde groep blijft de huishoudinkomenstoets echter wel van kracht. Het gaat daarbij om de groep die voordeel heeft van de huishoudinkomenstoets. Voor deze groep wordt dit nog tot 1 januari 2013 toegepast. Het ligt voor de hand om in de nieuwe verordening een bepaling op te nemen dat voor deze groep de huidige verordeningen van kracht blijven tot 1 januari Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

4 2 De Toeslagenverordening 2.1 Algemeen In artikel 8 lid 1 onderdeel c en 30 WWB is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening dient vast te stellen voor welke categorieën de landelijk vastgestelde norm verhoogd of verlaagd moet worden en op grond van welke criteria dit geschiedt. De volgende toeslagen en verlagingen zijn mogelijk op grond van de WWB: een toeslag voor de alleenstaande (ouder) die de algemene bestaanskosten niet volledig met een ander kan delen (art. 25 WWB); een verlaging voor gehuwden die de algemene bestaanskosten kunnen delen met een ander (art. 26 WWB); een verlaging als er lagere algemene bestaanskosten zijn in verband met de woonsituatie (art. 27 WWB); een verlaging in verband met het recent hebben beëindigd van een scholing of opleiding waarvoor aanspraak bestond op een tegemoetkoming in de schoolkosten dan wel studiefinanciering (art. 28 WWB); een verlaging van de toeslag in verband met de leeftijd van 21 of 22 jaar bij alleenstaanden (art. 29 WWB). De systematiek van het toeslagen- en verlagingenmodel blijft in stand na de afschaffing van de huishoudinkomenstoets. Hier wijzigt met name het een en ander in de terminologie. Maar daarnaast heeft een aantal gemeenten afzonderlijke bepalingen opgenomen voor gezinnen die bestaan uit drie of meer gezinsleden. Deze artikelen komen te vervallen. 2.2 Consequenties voor de verschillende doelgroepen De intrekking van de huishoudinkomenstoets heeft voor de Toeslagenverordening de nodige consequenties. Deze consequenties hebben betrekking op de rol van de volgende personen binnen het huishouden: a. Inwonende meerjarige kinderen of ouders b. Medebewoners c. Inwonende studerende of schoolgaande meerderjarige kinderen d. Zorgbehoevenden Voordat per onderdeel van de verordening wordt beschreven welke consequenties de wetswijziging heeft en hoe daarop ingespeeld kan worden, worden de gewijzigde rollen van de bovengenoemde personen binnen de bijstandverlening en de gevolgen voor het toeslagenbeleid kort besproken. a. Inwonende meerderjarige kinderen of ouders Meerderjarige kinderen en hun ouders behoren als gevolg van de afschaffing van de huishoudinkomenstoets niet langer tot hetzelfde gezin voor de WWB. Dat betekent dat ouders en meerderjarige kinderen weer afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen maken op bijstand. Een gevolg daarvan is dat de woonkosten weer gedeeld kunnen worden met ouders of met meerderjarige kinderen. De doelgroep voor het toeslagenbeleid wordt daarmee vergroot. Voor 1 januari 2012 werd in een aantal gemeenten aangenomen dat inwonende kinderen of ouders meer kosten kunnen delen dan andere medebewoners. In de Toeslagenverordening was dat verwerkt in de vorm van een lagere toeslag c.q. hogere verlaging voor dergelijke medebewoners dan voor anderen. Als gevolg van de huishoudinkomenstoets behoorde maar een klein deel van de meerderjarige inwonende kinderen niet tot het gezin. Dat betrof de zorgbehoevende gezinsleden en de studerende kinderen met een inkomen van minder dan 1.059,49. Zij konden de woonkosten delen met de ouders als het inkomen tussen de 604,15 en 1.059,49 lag. In het kader van deregulering heeft een aantal gemeenten ervoor gekozen om te stellen dat deze kosten niet gedeeld konden worden. b. Medebewoners Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

5 Een aantal gemeenten heeft in de verordening opgenomen dat er geen verlaging wordt toegepast vanwege het kunnen delen van de woonkosten met een medebewoner, als het een gezin van drie of meer meerderjarige personen betreft. c. Inwonende studerende of schoolgaande meerderjarige kinderen Inwonende studerende of schoolgaande meerderjarige kinderen werden onder de huishoudinkomenstoets niet als meerderjarige kinderen beschouwd, als het inkomen lager was dan 1.059,49. Dat betekent dat de woonlasten wel met deze inwonende kinderen gedeeld kon worden zolang hun inkomen hoger was dan 604,15 1 en lager dan 1.059,49. Om uitvoeringstechnische redenen hebben veel gemeenten ervoor gekozen om te stellen dat de kosten helemaal niet gedeeld kunnen worden met inwonende meerderjarige kinderen. Er was immers maar een hele kleine groep meerderjarige inwonende kinderen die niet tot het gezin gerekend werden. Nu behoren inwonende meerderjarige kinderen niet meer tot het gezin en is het wellicht toch wenselijk om hier een lagere toeslag of een verlaging toe te passen op grond van het feit dat de woonkosten gedeeld kunnen worden. d. Zorgbehoevenden Een zorgbehoevend gezinslid kon onder de huishoudinkomenstoets een verzoek indienen om niet als gezinslid te worden aangemerkt. Het college kan dit verzoek al dan niet inwilligen, afhankelijk van de (verwachte) duur van de zorg. Naast deze term zorgbehoevend gezinslid die per 1 januari 2012 was geïntroduceerd hadden we ook nog het zorgbehoevend tweedegraads familielid. Op grond van artikel 3, tweede lid onderdeel a WWB kan er geen gezamenlijke huishouding worden aangenomen als er sprake is van bloedverwanten in de tweede graad en er bij één van beide sprake is van zorgbehoefte. Hier was door de jurisprudentie een andere definitie van zorgbehoefte geformuleerd dan voor het zorgbehoevend gezinslid (bloedverwant in de eerste graad), zodat gemeenten deze termen goed moesten definiëren in de verordening. Deze definities moeten nu nogmaals bekeken worden. 2.3 Aandachtspunten en tekstsuggesties voor aanpassing van de Toeslagenverordening In deze paragraaf worden wetstechnische en beleidsmatige aandachtspunten besproken en worden tekstsuggesties gedaan voor aanpassing van de Toeslagenverordening WWB, die inspelen op de hierboven geconstateerde wijzigingen. Voor de tekstsuggesties is uitgegaan van de tekst en opbouw van de model- Toeslagenverordening van de VNG. a. Algemene bepalingen begripsomschrijvingen 1. Gehanteerde begrippen hebben een andere betekenis gekregen door de wetswijziging. Dat heeft twee consequenties waarmee in de verordening rekening moet worden gehouden: Niet langer is het recht op bijstand gekoppeld aan de status van gezin maar aan de status van alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden. De gezinsnorm is weer vervangen door de gehuwdennorm. Waar in de verordening de begrippen gehuwden en gehuwdennorm zijn vervangen door gezin of gezinsleden en gezinsnorm zullen deze begrippen weer teruggezet moeten worden. Aandachtspunt 1: gezinsnorm vervangen door gehuwdennorm. Omschrijving gezin of gezinsleden resp. gezinsnorm elders in de verordening vervangen door gehuwden en gehuwdennorm. Tekstsuggestie Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 onderdeel c van de wet. 2. Een tweede consequentie is dat in de verordening gebruikte verwijzingen niet meer kloppen. De norm voor de alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin zijn allemaal op een andere plaats in de WWB 1 Artikel 25, eerste lid WWB Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

6 terechtgekomen. De alleenstaandennorm wordt genoemd in artikel 21, onderdeel a WWB (was: artikel 20, eerste lid, onderdeel b). De alleenstaande oudernorm wordt gevonden in artikel 21, onderdeel b WWB (was: artikel 20, tweede lid, onderdeel b) en de gezinsnorm staat vermeld in artikel 21, onderdeel c WWB (was: artikel 21, eerste lid). Aandachtspunt 2: voorzover in de verordening verwijzingen zijn opgenomen, dienen deze aangepast te worden aan de nieuwe tekst van de WWB. b. De toeslag i.v.m. kunnen delen van kosten De norm voor een alleenstaande (ouder) wordt verhoogd indien de kosten van het bestaan niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedeeld. In paragraaf 2.2 zijn verschillende situaties beschreven die consequenties kunnen hebben voor het kunnen delen van kosten en de hoogte van de toeslag. Aandachtspunt 3 (optioneel): als er om uitvoeringstechnische of beleidsmatige redenen in de verordening is afgezien van de extra verlaging van de toeslag of norm bij een inwonend kind, dan kan overwogen worden om dit weer aan te passen in de verordening. De mogelijkheid om de toeslag aan te passen bij een inwonend kind komt dan weer terug. Aandachtspunt 4: uit een oogpunt van eenvoud en uitvoerbaarheid hebben veel gemeenten bepaald dat de kosten niet gedeeld kunnen worden met een inwonend studerend of schoolgaand kind met resp. WSF2000 of WTOS. Omdat zowel studerende als niet studerende minderjarige kinderen straks niet meer tot het gezin van hun ouders behoren, kan het wenselijk zijn om het onderscheid tussen deze twee groepen te laten vervallen. Tekstsuggestie Artikel 3 Toeslagen (lid nummer) Voor de toepassing van dit artikel worden kinderen van 18 jaar of ouder doch jonger dan 21 met een inkomen van ten hoogste de norm bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a, van de wet vermeerderd met 10% van de gehuwden norm niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. (lid nummer) In aanvulling op het (lid nummer) lid worden ook kinderen van 21 jaar en ouder niet in aanmerking genomen voorzover zij studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en hun verdere inkomsten dusdanig beperkt zijn dat zij in combinatie met de studiefinanciering het bedrag genoem d in artikel 3.18 WSF2000 niet overschrijden. Deze tekstsuggestie vervangt in de Toeslagenverordening van de VNG lid 4. c. De verlaging i.v.m. het kunnen delen van kosten De verlaging voor het gezin met een medebewoner is in zekere zin spiegelbeeldig aan het verstrekken van een toeslag i.v.m. medebewoning. Zie aandachtspunten 3 en 4. Aandachtspunt 5: indien in de verordening een bepaling is opgenomen dat afgezien wordt van een verlaging van de norm in verband met medebewoning als het gezin bestaat uit drie of meer gezinsleden, dan kan deze bepaling worden geschrapt. d. Afzien van verlaging norm of toeslag bij zorgbehoefte In veel gemeenten is in de verordening een specifieke bepaling opgenomen die regelt dat een verlaging van norm of toeslag niet plaatsvindt als er sprake is van een medebewoner die zorgbehoevend is. Bij de begripsbepaling van zorgbehoevende is vaak aangesloten bij de omschrijving uit artikel 4, vijfde lid WWB. Dat artikel is komen te vervallen. Hier zal dus een nieuwe begripsomschrijving moeten worden gegeven. Aandachtspunt 6: indien in de verordening een specifieke bepaling is opgenomen m.b.t. zorgbehoevenden, overwegen of deze begripsbepaling moet worden aangepast. Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

7 Tekstsuggesties Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Zorgbehoefte: het vanwege ziekte blijvend niet in staat zijn een eigen huishouding te voeren, omdat hij dagelijks is aangewezen op intensieve zorg van anderen dan wel aanspraak kan maken op een plaats in een AWBZinstelling, maar daarvan heeft afgezien of daarvoor nog op een wachtlijst staat. Artikel 3 Toeslagen (lid nummer) In afwijking van de voorgaande leden/het lid* bedraagt de toeslag 20 procent van de gehuwdennorm voor de zorgbehoevende en voor de belanghebbende die de zorgbehoevende verzorgt. Artikel 4 Verlaging (lid nummer) In afwijking van de voorgaande leden / het lid* wordt geen verlaging toegepast voor de zorgbehoevende en voor de belanghebbende die de zorgbehoevende verzorgt. * lid nummer bepalen e. Slotbepalingen Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen in de wijzigingswet ten aanzien van het toeslagen- of verlagingenbeleid. Dat betekent dat de huidige toeslagenverordening onverbindend is op een aantal onderdelen per datum dat deze wet in werking is getreden. Voor een beperkte groep blijft de huishoudinkomenstoets echter van toepassing tot 1 januari Voor deze groep moeten de verordeningen inclusief huishoudinkomenstoets van toepassing blijven. Aandachtspunt 7: De verordening inclusief huishoudinkomenstoets moet van toepassing blijven op de groep die onder het overgangsrecht valt. Tekstsuggestie Artikel (artikel nummer) Overgangsrecht In afwijking van artikel (artikel nummer, inwerkingtreding) is deze verordening vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de belanghebbenden op wie op grond van artikel 78# van de wet de huishoudinkomenstoets nog tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari 2013 gelden de bepalingen uit (citeertitel verordening). Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

8 3 De Maatregelenverordening WWB De bijstand wordt afgestemd op de mogelijkheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. Worden de aan de bijstand verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nagekomen, maakt de belanghebbende zich schuldig aan tekortschietend besef van verantwoordelijkheid in de voorziening in het bestaan of gedraagt de belanghebbende zich agressief jegens het college, dan verlaagt het college de bijstand, overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8 lid 1 onderdeel b WWB. In die Maatregelenverordening is geregeld in welke gevallen de bijstand verlaagd wordt en wat de duur en hoogte van de verlaging is. De wetswijziging werkt langs verschillende lijnen door in het Maatregelenbeleid. 3.1 Consequenties van de wetswijziging voor het Maatregelenbeleid De wetswijziging heeft de volgende consequenties die van belang zijn voor het Maatregelenbeleid. De gedragingen van meerderjarige gezinsleden die tot vanaf 1 januari 2012 tot het gezin werden gerekend, hebben nu geen gevolgen meer voor de maatregelen. a. Gedragingen met consequenties voor het gezin Door de afschaffing van de gezinsdefinitie zoals die per 1 januari 2012 was ingevoerd, gaat het hier weer om alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. Als één van de gehuwden of ongehuwd samenwonenden de aan de bijstand verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, wordt de gehuwdennorm verlaagd, ook als de reden van de verlaging buiten de schuld van de andere echtgenoot of ongehuwd samenwonende ligt. Maar eventuele gedragingen van inwonende kinderen of ouders hebben geen gevolgen voor de uitkering. 3.2 Aandachtspunten en tekstsuggesties voor aanpassing van de Maatregelenverordening WWB In deze paragraaf worden wetstechnische en beleidsmatige aandachtspunten besproken en worden tekstsuggesties gedaan voor aanpassing van de Maatregelenverordening die inspelen op de hierboven geconstateerde wijzigingen. Voor de tekstsuggesties is uitgegaan van de tekst en opbouw van de model- Maatregelenverordening van Stimulansz/VNG. a. Algemene bepalingen begripsomschrijvingen De begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwde en gezin hebben een andere betekenis gekregen door de wetswijziging. Niet langer is het recht op bijstand gekoppeld aan de status van gezin maar aan de status van gehuwden. De gezinsnorm als centrale norm waaraan de toeslagen en verlagingen kunnen worden gerelateerd is vervangen door de gehuwdennorm. Meestal worden de betreffende begrippen in de Maatregelenverordening niet gebruikt 2, is dat echter wel het geval, dan dient nagegaan te worden of aanpassing moet plaatsvinden. Dit zal vooral daar spelen als de begrippen gezin of gezinsnorm worden gebruikt. Ook is het denkbaar dat in de verordening verwijzingen naar wetsartikelen worden gebruikt ter verduidelijking van gebruikte begrippen. Het is denkbaar dat deze aangepast moeten worden. Aandachtspunt 1: nagaan of gebruikte begrippen moeten worden gewijzigd. Onderzoeken of in de verordening gebruikte verwijzingen moeten worden aangepast. b. Afstemmingsbepaling gezinnen met drie of meer meerderjarige gezinsleden Hoewel het uitgangspunt van de wetgever is geweest dat de omvang van het gezin niet van invloed zou moeten zijn op de hoogte en duur van de sanctionering, was daar in de praktijk bij enkele gemeenten behoefte aan, mede gelet op het individualiseringsbeginsel. Op grond van dit beginsel dient de bijstand mede afgestemd te worden op 42 Idem model-maatregelenverordening WWB van Stimulansz/VNG Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

9 de omstandigheden van de belanghebbende en het gezin. Als in beleidsregels of werkinstructies is opgenomen of en zo ja, op welke wijze met de gezinssamenstelling rekening werd gehouden, dan moeten die bepalingen worden geschrapt. Aandachtspunt 2: bepalen of rekening is gehouden met de gezinssamenstelling bij het opleggen van een maatregel en deze bepalingen schrappen. c. Slotbepalingen Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen in de wijzigingswet ten aanzien van het maatregelenbeleid. Dat betekent dat de huidige maatregelenverordening onverbindend kan zijn op een aantal onderdelen per datum dat deze wet in werking is getreden. Voor een beperkte groep blijft de huishoudinkomenstoets echter van toepassing tot 1 januari Voor deze groep moeten de verordeningen inclusief huishoudinkomenstoets van toepassing blijven. Aandachtspunt 3: De verordening inclusief huishoudinkomenstoets moet van toepassing blijven op de groep die onder het overgangsrecht valt. Tekstsuggestie Artikel (artikel nummer) Overgangsrecht In afwijking van artikel (artikel nummer, inwerkingtreding) is deze verordening vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de belanghebbenden op wie op grond van artikel 78# van de wet de huishoudinkomenstoets nog tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari 2013 gelden de bepalingen uit (citeertitel verordening). Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

10 4 De Verordening Langdurigheidstoeslag Om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: De belanghebbende moet 21 jaar of ouder, maar jonger 65 jaar zijn; Langdurig een laag inkomen hebben Geen in aanmerking te nemen vermogen hebben, en Geen uitzicht te hebben op inkomensverbetering. Het is aan de gemeenteraad opgedragen om in een verordening te bepalen wat onder langdurig een laag inkomen moet worden verstaan. Bovendien kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat die verordeningsplicht ook geldt voor het geen uitzicht hebben op inkomensverbetering 3. De wetswijziging werkt langs verschillende lijnen door in de Verordening Langdurigheidstoeslag. 4.1 Consequenties wetswijziging voor de Verordening langdurigheidstoeslag Wijziging betekenis begrippen Door de gewijzigde betekenis van de begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwde en gezin, alsmede de in voering van de huishoudinkomenstoets, moesten alle meerderjarige gezinsleden voldoen aan de criteria uit artikel 36 WWB. Door het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets en deze begripsbepalingen, zal het aantal mensen dat gebruik kan maken van de langdurigheidstoeslag toenemen. 4.2 Overgangsrecht Voor gezinnen die een hogere uitkering ontvangen als gevolg van de huishoudinkomenstoets geldt overgangsrecht tot 1 januari Deze gezinnen houden de voor hun meest gunstige uitkering tot 1 januari Maar dat betekent wel dat zij ook voor de langdurigheidstoeslag onder deze regels van de huishoudinkomenstoets vallen. Terugwerkende kracht De langdurigheidstoeslag wordt voor een jaar toegekend en moet jaarlijks worden aangevraagd. Algemeen aanvaard is dat de toeslag met terugwerkende kracht ineens voor meerdere jaren kan worden aangevraagd 4. Voor het jaar 2012 zal het inkomen getoetst moeten worden aan de toepasselijke bijstandsnorm. Dat betekent voor de meeste gevallen dat getoetst wordt aan de norm alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden. Voor de groep die onder het overgangsrecht valt, wordt getoetst aan de gezinsnorm. 4.3 Aandachtspunten en tekstsuggesties voor de aanpassing van de Verordening ldt WWB In deze paragraaf worden wetstechnische en beleidsmatige aandachtspunten besproken en worden tekstsuggesties gedaan voor aanpassing van de verordening Langdurigheidstoeslag die inspelen op de hierboven geconstateerde wijzigingen. Voor de tekstsuggesties is uitgegaan van de tekst en opbouw van de modelverordening Langdurigheidstoeslag van Stimulansz. a. Algemene bepalingen begripsomschrijvingen In veel verordeningen worden bij de begripsomschrijvingen in artikel 1 geen begrippen gebruikt waarvan de betekenis gewijzigd wordt door de wetswijziging of waarvan de betekenis herzien moet worden. Als het begrip gezinsnorm wordt gebruikt, dan moet dit worden vervangen door gehuwdennorm (zie tekstsuggestie). In de verordening van Stimulansz wordt op enkele plaatsen het begrip belanghebbende gebruikt. Als onder het begrip belanghebbende mede wordt verstaan: het gezin, dan hoeft hier niets gewijzigd te worden. De term gezin komt nog steeds voor in de WWB. 50 Memorie van Antwoord, EK , 31441, nr. C, p. 1. Idem Rb. Arnhem 8 juni 2010, LJN: BM Zie de wetsgeschiedenis: TK , , nr. 3, p. 17. Er geldt geen verjaringstermijn voor het aanvragen van de langdurigheidstoeslag. Zie ook CRvB 22 juli 2008, LJN: BD8637 Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

11 Tekstsuggestie Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 21 onderdeel c van de wet. b. Hoogte van de langdurigheidstoeslag In de regel wordt in het artikel waarin de hoogte van de langdurigheidstoeslag bepaald, een drietal normbedragen genoemd, gekoppeld aan de begrippen alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin. Omdat het recht op langdurigheidstoeslag niet meer gekoppeld is aan gezin maar aan gehuwden dient het begrip gezin hier vervangen te worden door gehuwden. Aandachtspunt 2: De normbedragen moeten worden gekoppeld aan de nieuwe definities van alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin. c. Niet rechthebbende partner In de modelverordening van Stimulansz is volledigheidshalve opgenomen dat bij niet-rechthebbende gezinsleden de norm alleenstaande (ouder) wordt verstrekt als er slechts één rechthebbend gezinslid overblijft. Omdat gezin vervangen is door gehuwden dient de regeling aangepast te worden. Zie tekstsuggestie. Aandachtspunt 3: regeling dat bij niet-rechthebbend gezinslid de langdurigheidstoeslag wordt verstrekt naar de norm voor alleenstaande (ouder) als er slechts nog één rechthebbend gezinslid is vervangen door regeling dat bij niet-rechthebbende partner de langdurigheidstoeslag wordt verstrekt naar de norm voor een alleenstaande (ouder). Tekstsuggestie Artikel Hoogte van de toeslag (lid nummer) In afwijking van het eerste lid bedraagt de langdurigheidstoeslag voor de belanghebbende die gehuwd is met een persoon die van het recht op langdurigheidstoeslag is uitgesloten op grond van de artikelen 11 en 13 van de wet, het bedrag dat voor een alleenstaande of alleenstaande ouder geldt. d. Indexeringsregeling In veel gemeenten is in de verordening opgenomen dat de normbedragen periodiek worden aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gezinsnorm per 1 januari van dat jaar en de gezinsnorm van het daaraan voorafgaande jaar. Aandachtspunt 4: als in de indexeringsregeling het begrip gezinsnorm wordt gebruikt, dit begrip vervangen door: gehuwdennorm, bedoeld in artikel 21 onderdeel c van de wet. e. Gezin met drie of meer meerderjarige gezinsleden Als besloten was om voor gezinnen met drie of meer meerderjarige gezinsleden een gunstiger regeling te treffen, dan moeten deze artikelen worden geschrapt. Denk aan: kortere referteperiode hogere inkomensgrens (indien mogelijk, tot maximaal 110%) hoger normbedrag soepeler invulling van uitzicht op inkomensverbetering (zoals bijvoorbeeld afzien van toetsing op arbeidsverplichtingen) combinatie van deze mogelijkheden Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

12 Aandachtspunt 5: is besloten om voor grote gezinnen een soepeler regime te creëren? Zo ja, deze afwijkingsbepalingen schrappen uit de verordening. f. Overgangsrecht Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen in de wijzigingswet ten aanzien van de langdurigheidstoeslag. Dat betekent dat de huidige toeslagenverordening onverbindend kan zijn op een aantal onderdelen per datum dat deze wet in werking is getreden. Voor een beperkte groep blijft de huishoudinkomenstoets echter van toepassing tot 1 januari Voor deze groep moeten de verordeningen inclusief huishoudinkomenstoets van toepassing blijven. Aandachtspunt 6: De verordening inclusief huishoudinkomenstoets moet van toepassing blijven op de groep die onder het overgangsrecht valt. Tekstsuggestie Artikel (artikel nummer) Overgangsrecht In afwijking van artikel (artikel nummer, inwerkingtreding) is deze verordening vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de belanghebbenden op wie op grond van artikel 78# van de wet de huishoudinkomenstoets nog tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari 2013 gelden de bepalingen uit (citeertitel verordening). Gevolgen afschaffing huishoudinkomenstoets voor verordeningen, Stimulansz in opdracht van SZW,juni

Pagina 1. Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012

Pagina 1. Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 Huidige artikelen in de verordening Wijzigingen Nieuwe artikelen in de Wijzigingsverordening

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr Gewijzigde versie Houten, 4 september 2012 xxx Onderwerp:

I org MBANSZ Nr Gewijzigde versie Houten, 4 september 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel *2012-056* I org.00000714 MBANSZ Nr. 2012-056 Gewijzigde versie Houten, 4 september 2012 xxx Onderwerp: Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 25 september 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het voorstel van Wet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. (Monique) Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp : Vaststellen geredigeerd

Nadere informatie

De regeltechnische aanpassingen zijn opgenomen in de onderdelen A tot en met F.

De regeltechnische aanpassingen zijn opgenomen in de onderdelen A tot en met F. Raadsvoorstel 112 Vergadering 4 december 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Wijziging Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) in verband met de inwerkingtreding van de "Wet afschaffing huishoudinkomenstoets"

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen de 4e wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 2009.

Besluit: vast te stellen de 4e wijziging van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB Helmond 2009. Jaar: 2012 Nummer: 99 Besluit: Gemeenteraad 4 december 2012 Gemeenteblad 4 E WIJZIGING VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte

Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Bijlage: wijzigingen verordeningen / beleidsruimte Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Regelt in welke situaties cliënten recht hebben op een toeslag op de normuitkering of een

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB Asten e wijziging De Toeslagenverordening WWB Asten 2012 wordt als volgt gewijzigd:

Toeslagenverordening WWB Asten e wijziging De Toeslagenverordening WWB Asten 2012 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage 1 Artikelsgewijze wijzigingen verordeningen Toeslagenverordening WWB Asten 2012 1 e wijziging De Toeslagenverordening WWB Asten 2012 wordt als volgt gewijzigd: A. In het tweede lid van artikel

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. );

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); 2013, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 27 september 2012 AB12.00862 RV2012.086

Raadsvoorstel 27 september 2012 AB12.00862 RV2012.086 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 27 september 2012 AB12.00862 RV2012.086 Gemeente Bussum Vaststellen toeslagenverordening WWB gemeente Bussum 2012 Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging)

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging) Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging) Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d.., nr...; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

DE TOESLAGENVERORDENING WWB GEMEENTE OEGSTGEEST. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, nr.

DE TOESLAGENVERORDENING WWB GEMEENTE OEGSTGEEST. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, nr. CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR257673_2 8 november 2016 DE TOESLAGENVERORDENING WWB 2012-2 GEMEENTE OEGSTGEEST De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wwb 2010

Toeslagenverordening Wwb 2010 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010; gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 20 Citeertitel Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012

Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 20 Citeertitel Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012 Verordening toeslagen- en kortingenbeleid 2012Verord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening toeslagen- en kortingenbeleid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 september 2013, No. B

gelezen het voorstel van het college van 10 september 2013, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 september 2013, No. B13.001184 gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onder c WWB; gezien het advies van de raadscommissie van oktober

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening.

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening. Toelichting op de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Algemeen Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met betrekking tot het verhogen

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schinnen;

De raad van de gemeente Schinnen; De raad van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3april 2012 gezien het advies van de Beleidscommissie d.d. 23 april 2012 gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad

TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad 2012-2 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening Raadsvoorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening ^^fnfewa 1^ Datum 21 september 2010 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Medeverantwoordelijk portefeuillehouder: Bijlagen: Geen de heer P. Kromdijk

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011

TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011 TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling TOESLAGENVERORDENING WWB en WIJ

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad 2012

TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad 2012 TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling TOESLAGENVERORDENING WWB gemeente Lelystad

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/129 Onderwerp: Vaststelling van de Toeslagenverordening WWB 2012 Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2012,

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 2012/25698 WET WERK EN BIJSTAND 2012 Pag 1 / 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. de wet; de Wet werk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Verordening langdurigheidstoeslag 2013 kenmerk 98181 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 De raad van de gemeente Maassluis; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Toeslagenverordening WWB 2013 kenmerk 113346 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012

Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012 BOB 12/016 Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2

Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2 blad 1 van 8 2 0 11 / 3 2 38 4 Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE ENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2011, Gelet op artikel : B E S L U I T 1. De bestaande

Nadere informatie

Analysedocument wetswijziging WWB

Analysedocument wetswijziging WWB Analysedocument wetswijziging WWB Gevolgen wetswijziging voor gemeentelijke verordeningen Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadere informatie

Gemeenteraad 03 maart 2009 Gemeenteblad

Gemeenteraad 03 maart 2009 Gemeenteblad Jaar: 2009 Nummer: 34 Besluit: Gemeenteraad 03 maart 2009 Gemeenteblad VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8, lid 1, onderdeel

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren

Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren Tekstuitgave van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009; gelet op artikel

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei

RAADSBESLUIT. Verordening Langdurigheidstoeslag Asten mei RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012 15 mei 2012 12.05.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENING WWB ISD BOLLENSTREEK

TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENING WWB ISD BOLLENSTREEK TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENING WWB ISD BOLLENSTREEK 2012-2013 ALGEMEEN 1. Norm, toeslag en verlaging De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen,

Nadere informatie

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Opsterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Coevorden

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Coevorden Verordening langdurigheidstoeslag van de gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJSTAND 2006

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJSTAND 2006 De Raad van de gemeente Oostzaan, Gelezen het voorstel nummer. van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 8 en 30 van de Wet werk en bijstand en de Algemene

Nadere informatie

O. Deeben raad00264

O. Deeben raad00264 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email O. Deeben 0402083707 ode@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag. 12raad00264 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsbesluit. de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; besluit:

Raadsbesluit. de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; besluit: Raadsbesluit Nummer 12INT00043 de raad van de gemeente Borne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-12-2011; besluit: De navolgende verordening vast te stellen: Toeslagenverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Onderwerp : Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c en 30 van de Wet werk en bijstand;

Onderwerp : Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c en 30 van de Wet werk en bijstand; Vergadering d.d. : 20 december 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 364390 Onderwerp : Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 Nr. 2012-010; Bijlage 4 Toeslagenverordening WWB 2012 De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012, nr. BWV12.0042; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein Artikel 1 Begripsomschrijving 1. De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger

Nadere informatie

0 ft)}y. Onderwerp Aanpassing Toeslagenverordening WWB Datum 17 januari 2012. Instemmen met de aanpassing van de Toeslagenverordening WWB

0 ft)}y. Onderwerp Aanpassing Toeslagenverordening WWB Datum 17 januari 2012. Instemmen met de aanpassing van de Toeslagenverordening WWB Nieuwegein 0 ft)}y Gemeenteraad 2012-o ;z Raadsvoorstel. \.\ \. ' '-,. ' Onderwerp Aanpassing Datum 17 januari 2012 Afdeling Programma's en Projecten Portefeuillehouder mr. A.w. Kolff 1 Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2012

Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2012 Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening

Toelichting bij de verordening Toelichting bij de verordening Inleiding Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Investeren in Jongeren vanaf 1 oktober 2009 heeft de gemeente Barendrecht het plaatselijke beleid voor het verstrekken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012)

Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Toeslagenverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb037, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2012. VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1.

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept 20-2-2012 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde

Nadere informatie

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet investeren in jongeren

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet investeren in jongeren Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 15027 Afdeling: Sociale Zaken VERORDENING 4b Datum: 18 december 2008 Onderwerp: Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand De raad van de gemeente

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2013 nr 200516 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000127 Nr. 8 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009; gelezen het advies van de commissie Burger van 5 maart 2009;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 september 2010 nummer: 146598 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen

Nadere informatie