Implementatieplan voor E learning en ELO gebruik binnen een school. Peter Tempel Fernao Prince Rob Houben Gerard Mastenbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan voor E learning en ELO gebruik binnen een school. Peter Tempel Fernao Prince Rob Houben Gerard Mastenbroek"

Transcriptie

1 Implementatieplanvoor E learningenelogebruik binneneenschool PeterTempel FernaoPrince RobHouben GerardMastenbroek maandag11mei2009 1

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding...4 Uitgangspunt:...5 Doel invoering E-Learning:...5 Criteria voor een goede Elektronische Leer omgeving (ELO)...6 Keuze van een ELO...8 Invoeringsstrategie...8 Scholing...8 Planning van de scholing...9 In kaart brengen van (digitale) content...10 In kaart brengen van (digitale) content...10 De functie van de content...10 Contentbronnen...11 Keuzes voor content...13 De kosten van content...14 Algemene Opmerkingen...15 Samenwerken en delen...17 Vorm...17 Wat wil je met de informatie?...18 Waar let je op bij het zoeken naar een goed samenwerkings- en deelinstrument?...19 Veel gebruikte samenwerkings- en deelinstrumenten: Gedeelde mappenstructuur...21 Wiki:...22 Forum:...23 Social bookmarking...24 Schematisch overzicht instrumenten en toepassingen...26 Toepassing...29 Een instrument kiezen...30 Rapportage...31 Conclusie en aanbeveling:

4 Inleiding E-learning een onderwerp waar men op het internet veel documentatie dan wel programmatuur kan vinden. De roep binnen de scholen en instellingen om meer en beter op afstand te kunnen werken wordt steeds sterker gehoord. E-learning kan daarin veel betekenen, al hoe wel de keuze in programma s enorm is. Omdat er zo veel verschillende programma s beschikbaar zijn, is het heel moeilijk om een juiste keuze te maken. De keuze kan ook niet worden gemaakt aan de hand van wat de leveranciers vertellen en aanbieden, dus zullen de scholen zelf op onderzoek moeten gaan om hun keuze te bepalen. Wij zijn tijdens de E-learning cursus tot de slotsom gekomen dat momenteel veel scholen en instellingen bezig zijn hun keuze, en onderzoek, maken op het gebied van E-learning en hopen met dit project een handreiking te kunnen aanbieden. In dit document wordt een implementatie en onderzoeksvoorstel beschreven voor de implementatie van een ELO. De inzet van een ELO is niet school of instelling afhankelijk. De gebruiksmogelijkheden van de programma s, de gebruikers doelgroep en de gebruikersinterface zijn van belang voor de keuze van software pakket. Vaak zullen er restricties op toepassingsmogelijkheden worden gemaakt om zo een wildgroei aan extra programma s die naast de ELO moeten worden geïnstalleerd te kunnen reduceren tot een beheersbaar en betaalbaar pakket. Door demo accounts aan te vragen kan een goed beeld worden verkregen van de mogelijk- en onmogelijkheden van de software pakketten. Als school of instelling zelf je docenten opleiden geeft dit in de praktijk een vertrouwd gevoel en ondersteund de bereidwilligheid tijdens de implementatie. De eerste groep die opgeleid gaat worden zijn de beheerders, die tevens als eerste vraagbaak kunnen gaan functioneren tijdens de implementatie. Een ELO heeft een mogelijkheden om digitaal content aan te beiden aan de gebruikers, deze content kan bij uitgevers worden gekocht, maar kan ook door de gebruikers zelf worden geschreven of samengesteld aan de hand van content die al beschikbaar is via het internet. In de ELO zitten verschillende functies die een samenwerkingsinstrument en een deelinstrument hebben. Onder het samenwerkingsinstrument valt de mappenstructuur voor document opslag. De beheerders zullen aan de gebruikers een vast stramien moeten aanbieden voor data opslag om chaos te voorkomen. Daarnaast zal de capaciteit per gebruiker goed in beeld moeten blijven om het gebruiksgemak te kunnen blijven waarborgen. Naast de keuze en implementatie van de ELO zijn de rapportages van belang. Niet alleen de voortgang van de implementatie, maar ook de resultaten van de gebruikers moet in beeld blijven. De rapportages zullen dan ook niet alleen tijdens de implementatie worden vervaardigd, maar zullen een terugkerende actie zijn richting directie, leidinggevende en ouders. 4

5 Uitgangspunt: Scholengemeenschap,3vestigingen,LWOOschool,VMBOschoolenHAVO/VWOschool. Dedirectiesvandeverschillendevestigingenenhetmanagementteambemerkenbijdedocenten dathettijdisvoorveranderingindemaniervanlesgevenendeinzetvanictinhetonderwijs.opde verschillendevestigingenwordtoverhetalgemeeninnovatiefgewerkt.hoewelhetvooralopde HAVO/VWOvestiging,bijeengrotegroepdocentenoverkankomenalseencultuuromslag. Deplannenwordendoordeheleorganisatieheenbesproken.Iedereenwordtopdehoogtegesteld vandetoekomstigeveranderingen.medewerkers,maarookoudersenleerlingen. DoelinvoeringE Learning: DeschoolkiestvoorE learningomdevolgenderedenen: Flexibelonderwijs Iedereenkanophetgoedemomentonafhankelijkvanplaatsoftijdbeschikkenoverhet lesmateriaal.e Learningwordtdaningezetalseendigitalebibliotheekwaarzowelde leerlingalsdeleraarterechtkan:ommaterialenintezien,oudelessenteherzienofnieuw materiaalbijteplaatsen. Hetondersteunenvanandereonderwijsvormendanfrontaal,klassikaalonderwijs. Leerlingenkunnenzelfstandigaandeslag,hetlesmateriaalkanadaptiefgemaaktworden doorintestellendatbepaaldecursussenofcursusonderdelenverplichtvoldoendegescoord moetenwordenomeenanderecursusofcursusonderdeelbenaderbaartemaken,het werkeningroepenkanondersteundwordendoordeverschillendecommunicatiemodules etc. Deleerlingistevolgeninzijnactiviteiten,deresultatenzijnvastteleggenenop verschillendemanierenzichtbaartemaken.nietalleenaanderesultatenvandetoetsen, maarookaandedeelnamevandeleerlingindegroepen,demanierwaarophij communiceertenz.ineenelowordennietalleendetoetsresultatenvandeleerlingen opgeslagen,maarookkanvastgelegdwordenopwelkeonderdelenentijdenhijheeft ingelogdophetsysteem,ofhijaanforumdiscussiesofchatsessiesheeftdeelgenomenenwat daarinzijnbijdragewas.inzijnportfoliowordendeuiteindelijkeresultatenvanzijn activiteitenvastgelegd,en,afhankelijkvandeinvullingvanhetonderwijs,zijn leerdoelstellingenendereflectiesopzijneigenfunctionerenenkunnen. Hetwerkenopeencomputerwordtdoorveelleerlingeninhogemategewaardeerdboven hetwerkenmetboekenenlossepapieren.daarnaastwaarderenzevaakhetfeitdatzealtijd debeschikkinghebbenoveralleinformatieendemogelijkheidommethundocentenen medeleerlingenteoverleggen. DeschoolkiestalsbasisvoorE learninghetgebruikvaneenelektronischeleeromgeving(elo) 5

6 CriteriavooreengoedeElektronischeLeeromgeving(ELO) Taal HetiseenabsolutenoodzaakdatdeELOdemoedertaalvandelerenden,incasuhet Nederlands,ondersteund.Ditbetekentnietalleenophetvlakvanhetinbrengenvan Nederlandstaligetekstenendocumenten,maarookdeknopopschriften,instructies, foutmeldingen, kunnenvoorhetonderwijsenkelnederlandstaligzijn. School DeELOwordtingevoerdopschoolniveauofzelfsvoordehelescholengemeenschap.De invoeringvandeeloperleerkrachtofpervakzalvoordeleerlingenweinigtransfer zichtbaarmaken.alsnelkrijgtdeleerlinghetideedatlerendoorictafhangtvandeleraar diedeschoolhemtoeweesofdealdannietgeschiktheidvanlerendoorictvanheteneof hetanderevakgebied.deherkenningvanschoolofscholengemeenschapisvoorleerlingen absolutenoodzaak.indienditzelfsinheturlvandeelokanvoorkomengeeftditeen meerwaardevoordeleerlingen.fysiekeenvirtueleleeromgevingendienenzichte integreren,losvanleerkrachtenvak. Tekstverwerker Deelektronischeleeromgevingdientovereeneigentekstverwerkertebeschikken.DeELOgebondentekstverwerkerdientvolledigHTML onafhankelijktewerken.hetisniet toegelatendatleerlingenomhuntekstentestructureren,tabellentegebruiken,opmaakaan eendocumenttoetekennen,,bv.hetkeuzrondjehtmlmoetenaanklikkenendanhtmltagsmoetenintypen.degeïntegreerdeelo tekstverwerkerdienthetmogelijktemaken wiskundigetekenstegebruiken.deelektronischeleeromgevingdientzichaantepassenaan degebruiker,nietomgekeerd! Competentieleren DehanteringvandigitaledidactiekenhetgebruikdaarbijvandeELOstaatinhettekenvan hetcompetentiegerichtleren.lereninfunctievancompetenties,nietinfunctievanvakken. Deafzonderlijkevakkenhoevendaarvannietuitgeslotenteworden:eenmixtussenvakken, projecten,modules,vakoverschrijdendeeindtermenenstagesmoetdoordeelo ondersteundworden.deelomoethetdusmogelijkmakenallevoorhetcompetentieleren noodzakelijkeonderdelentehanteren,enditvoorminstensdevolgendeonderwijsfuncties: o motiverenenoriënteren; o doorgevenvankennis,inzichtenvaardigheden; o gevenvanleertakenenoefeningen; o begeleiden; o evalueren. Portfolio DeELOdientdezeonderwijsfunctiesindeopgangzijndeonderwijsvernieuwingte ondersteunen.ditheeftalsgevolgdatdemogelijktekiezenelo sminstensovereeneportfoliobeschikken.eenportfoliobuitendeeloisnietgeschiktvoorhetmiddelbaar onderwijsomdatleerkrachtenenleerlingenteveel(extra)tijdzoudenmoeteninvesterenin administratievepc handelingendiekunnenvermedenworden. 6

7 HetgebruikvandeELObuitendeonderwijsinstellingmaggeenextraactiviteiten,zoalshet uitvoerenvanbijkomendeinstallatiesopdethuispc svoorleerkrachtenvereisen. Kant en klaarlesmateriaalgemaaktdooruitgeversmoeteenvoudigkunnenworden ingelezen.hieristegenwoordigeenstandaardvoor.(scorm) Integratiemeteentoetssysteem(Wintoets) Voortgangscontrolevandedoordeleerlingverrichtetaken Goedeintegratiemethetschooladministratiepakket.Importvanleerlingen,exportvan cijfersenz. DitheeftgrotegevolgenvoordekeuzevandeELO.DeELOdientzowelvoordeterealiseren competentiesdenoodzakelijkevakondersteuningaantebieden,maarookdemogelijkheidom interactiefrondleertakentecommunicerenentenslottedeverschillendeessentiëleevaluatieinstrumenten,zoalseene portfolio,bijvoorkeurzowelalsdossier enalsbeoordelingsportfoliote integreren.deverslagen,opmerkingen,vragen,reflecties,,diedeleerlingtijdensdeuitvoeringvan hetleertrajectindeelopubliceert,moetenintegraaldeeluitkunnenmakenvanhetportfolio,datin dezelfdevirtueleomgevingisgeïntegreerd. Belangrijkennietteonderschatten,zijnaspectenalskostprijsentechnischeondersteuning.DeELO moetzogoedkoopmogelijkzijn.regelmatigecontactmogelijkhedenmetdeelo bouwerzijn aangewezenomeenefficiënteopvolgingvandeonderwijsevolutieindeelomeetekunnen realiseren. 7

8 KeuzevaneenELO Eendirectielid,ICTcoördinatorendriedocentendiealveelICTervaringhebbenvormeneen projectgroepdiealsopdrachtkrijgtverschillendeelo stevergelijkenentetoetstenaandecriteria zoalseerdergenoemd. Aanvragenvandemoaccounts,ervaringenvananderescholen,onderzoekendiereedsgedaanzijn. Dedefinitievekeuzewordttoegelichtoppersoneelsvergaderingenopallevestigingen. Tijdsplanning: 6weken Invoeringsstrategie Erwordtgekozenvooreenmixvantop downenbottom up. Top downomervoortezorgendatervanuithetmanagementduidelijkwordtgemaaktdatheteen schoolbredekeusis.erwordttijdgecreëerdvoorscholing.eersteenrelatiefkleinegroepdocenten diespecialistofkeyuserwordt.dezegroepwordtgeschoolddoordemensenvandegekozenelo. Vervolgenswordendeoverigedocentengeschoolddoordekeyusers.Vakgroepenwordenbegeleid methetmakenvandeeerstelessenvoorleerlingen. Bottom updoordeolievlekwerkingdievanuitdeverschillendevakgroepenendocenteamszal ontstaan.naheteerstejaarzullenvoorbeeldenvangoodpracticegebruiktwordenvooreenvervolg opdescholing. Dekeyuserszijnaltijdaanspreekpuntenvraagbaakvoordedocenten.Vervolgscholingvoordekey userswordtgedaaninoverlegmetdeprojectgroependeopleidingsvraagvandekeyuserszelf. Nahet2 e jaarmoetiedervakgebiedminstenseenonderwerpopdeelohebbengeplaatstenmet leerlingenaanhebbengewerkt. Scholing ScholingkeyusersdoormedewerkersgekozenELO. Dekeyuserskrijgenperweek1lesuurvoordezetaak, Tijdsplanning: 6weken(4middagen) Scholingoverigedocentendoorkeyusers Tijdsplanning:totaal8wekenvoorallevestigingen(4lessen) Dekeyusershebbeneencrucialerolinhetgeheel.Dooraantesluitenopdedagelijksepraktijkvan dedocentinhetmanagementvanlessenenleerlingenwordendedocentenenthousiastgemaakt. DekeyuserszijndeaanspreekpuntenvoordeELO. 8

9 Planningvandescholing 1 e jaar van invoering Week0 8 Descholingvindtplaatsbinnendedocenten(jaar)teams.Alledocentenkrijgeneenintroductiecursus van4lessenà2uur.hierinwordendebelangrijksteaspectenvaneenelobehandeld.tijdensdeze lessenwordtereenteamomgevinggemaaktwaardedocentenkunnenexperimenterenende (interne)communicatievanhetteamgaatlopen.agenda svoorteamvergaderingenwordendaar geplaatst. Docentenwordenenthousiastgemaaktomvoorhunvakeenomgevingtemakenwaarlesmateriaal geplaatstkanworden. Week12 14 Na3maandenvolgteenevaluatiebinnendeteams.Knelpunteneneventueelvoorbeeldenvan goodpractice. Week16 24 Scholingbinnenhetvakgebieddoordekeyusers.Bekekenwordthoevakspecifiekeonderdelen binnendeelokunnenwordenondergebrachtendoorleerlingengebruiktkunnenworden.weer geldtdezecursusvooralledocenten. Tijdsduur4lessenà2uurovereenperiodevan8weken. Eindvanhetschooljaar De2 e evaluatie,voorbeeldenvan goodpractice vanuitdeverschillendevakgroepen. 2 e jaar van invoering Benoemenvanspecialistenbinnendevakgebiedenvoor1uurperweek.Verderescholingbinnen vakgebiedendoorkeyusersenspecialisten. Overlegtussenverschillendevakgroepen,zoalsexactevakken(WI,Nask1enNask2)enmoderne vreemdetalen(en,fa,du) Denadrukkomtmeerenmeerteliggenhetgebiedvandigitaledidactiek. OndersteuningenvraagbaakvanuitdeKeyusersenspecialisten. 9

10 Inkaartbrengenvan(digitale)content Indithoofdstukgaanweinophet`Contentvraagstuk`waardiversescholenmeetemakenkrijgen tijdenshetinvoerenvane learningbinnenhetonderwijs.devolgendeonderdelenkomenaanbod: 1. Defunctievandecontent 2. Contentbronnen 3. Keuzesvoorcontent 4.Dekostenvancontent 5.AlgemeneOpmerkingen Defunctievandecontent Hetismogelijkomdigitaallesmateriaalopverschillendemanierenintezetteninhetonderwijs.Een mogelijkheidisdaterafentoeeensdigitaletoetsofeenkleingedeeltedigitaalleermateriaalineen ELOwordtgeplaatst.Vaakisdezecontentnietbedoeldteruitwisselingaancollega`s. Dezetijddiehieraanbesteedwordthoortdanooktotdegewonelesvoorbereiding.Jekuntdan zeggendatcontentincidenteelgebruiktwordt.hiergaanweverdernietopin. Menkanerookvoorkiezenomdigitaalcontentstructureeltegebruiken. Datbetekentdat: Meerdocentendezecontentingebruiknemen. Deaanwezigecontentuitgewisseldkanwordenbinnendeeigenschool,maarooktussende scholenonderling. Deaangeschafte/gemaaktecontenteendeelvandeboekenvervangt. Voordeaanschafvandecontentnagedachtisoverhetcurriculumendeplaatsdiede contenthierinheeft. 10

11 Contentbronnen Uitervaringisgeblekendatmenopverschillendewijzenaancontentkankomen.Hetisnietmeerzo alsvoorheendathetgrootstegedeeltevandeleermiddelenviadeuitgeverwordenaangeschaft.de verschillendemogelijkhedenzettenwenuevenopeenrijtje. a.contentexternaanschaffen a.1.contentverkrijgenvanproducentenzoalsuitgeversofandereaanbieders Somsstellenuitgevershunboekenindevormvanpdf'sbeschikbaar.Datisnietduurmaarookniet interactief. Somsiserspeciaalontwikkeldmateriaaldateendeelvanhetcurriculumkanvervangenoferis aanvullendmateriaalbeschikbaar. Ookwordenere packsontwikkeldwaariedereleerlingeenlicentiemoetkopendiemeestal1jaar geldigis.bijdeaanschafvandiee packskaner,bijeenkleinaantalvakken/vakgebieden,eeneloepackaangeschaftworden. HetvoordeelvaneenELOe packtenopzichtevaneen`gewone`e packisdatditscormmateriaal betreftendezegemakkelijkineenelokanwordengeïmporteerd.voordeelhiervanisdater monotoringplaatsvindtoverdegemaakte/doorgenomenstof.helaasishetzodatdeaangeboden ELOe packsnognietinlossemodulenwordenverkocht.wilmeneeneloe Packaanschaffenismen genoodzaaktomvooreengrootaantalleerlingendee Packsaanteschaffen.Tevensdektdelesstof dieeeneloe Packbevatvaakooknognietallestofwaaraaneenbepaaldvak/vakgebiedmoet voldoen.hierdoorlopendekostenvooreenschoolerghoogop. VooreentweetalvakkenzijnerE PacksaangeschaftmetdebijbehorendeELOE Packs.Beidenbijde uitgeverijmalmberg HetbetreftdevakkenBiologie(methodeBiologievoorjou)enGeschiedenis(MethodeMeMo).Bij hetvakbiologiewaseralleeneeneloe Packteverkrijgenvan4Havoen4VWO.VoorGeschiedenis warenindebovenbouwvanhetvmbokgteloe packsteverkrijgen. DekostenvandeE PackbedroegenvoordemethodeBiologievoorJouperlicentie13,70euro (inclusiefbtw).intotaalzijnervoordezemethodevoor55leerlingene Packsaangeschaft.Het totaalbedragkwamuitop753,50euro. DekostenvandeE packvoordemethodememobedroegenperleerling8,10euro(inclusiefbtw). Intotaalzijnervoordezemethodevoor30leerlingenE Packsaangeschaft.Hettotaalbedragkwam uitop243,00euro. 11

12 VanafhetmomentdatermetdeE Packsgewerktwordtmager15maandengebruikvanworden gemaakt. DeELOE PackswerdenergratisbijgeleverdindevormvaneenZIP bestand,dieeenvoudigte importerenisindeelo.eennadeelisweldatnietallestofindeelo E packverwerktis. a.2.contentinopdrachtvandeschoollatenontwikkelen. Ditkaneenheeldureoptiezijnalsalleontwikkelkostenopéénschooldrukken. Sommigescholenwerkenhierbijsamen. b.contentlatensamenstellen/arrangerendooreigendocenten b.1.contentdiewordtgearrangeerddoordocenten Eensteedsgroterehoeveelheidcontentisbeschikbaarophetinternet.Ditsomstegeneenkleine betaling,maarsteedsvakerziejedathetooknietskost.erkomensteedsmeercommunitieswaar mencontentmetelkaarkanuitwisselen. Welmoetmenoplettenbijhetverkrijgenvancontentviahetinternetdatdekwaliteitgewaarborgd wordt.dezekwaliteitissterkwisselend. Dedocentmoetdecontentinpasseninhetcurriculum. Hetzoekennaargeschiktecontentvoordeeigensituatieenhetinpasseninhetcurriculum,noemen wearrangeren. b.2.contentlatenontwikkelendoordocenten Hiermagduidelijkzijndatditveeltijdvergtentevensookkostbaaris. Ookmenerrekeningmeemoetenhoudendatnietiederedocentinstaatisom(digitale) leermiddelenteontwikkelen Indithoofdstukoverdevraagenaanbodvancontentwerkenwemetdetweemeestvoorkomende mogelijkheden: 12

13 a.1.contentverkrijgenvanproducentenzoalsuitgeversofandereaanbieders b.1.contentdiewordtgearrangeerddoordocenten Keuzesvoorcontent VeelscholenbeschikkentegenwoordigovereenELO.EenELOisuitermategoedgeschiktomcontent intearrangeren.omditopeengoedemaniertelatenverlopenishetvanbelangdatditgeleidelijk gebeurt. Menkankiezentussentweemogelijkhedenofcombinatieshiervan. Gebruikvooreenbepaaldleerjaar,inhetvolgendejaarwordtdecontentintweeopeenvolgende leerjarenaangebodenenz. Hetisdanookvanbelangominkaarttebrengenbijwelkevakken/leergebiedenmengaatbeginnen, maartevensookinwelkeleerjarenenschoolsoortenudezecontentwiltgebruiken. Hieropvolgenalsneldevolgendevragenwaarmenrekeningmeemoethouden: Hoeveelleerlingenbetreftdit? Hoeveellesurenperweekstaandezevakkenophetrooster? Welkpercentagevanhetleermateriaalwilmenvervangendoordigitaal content? Voorhoeveellesurenperperweekmoetmennieuwecontentaanschaffen? Hoeveellesurenperweekzullengevuldzijnmetdezecontent? Welkgedeeltevanhetleermateriaalwilmenexternaanschaffen,dusbijeen producent? Welkgedeeltevanhetleermateriaalwilmenlatenarrangerendoor docenten? Hoeveellesurenwilmenintotaalbeschikkenovercontent? 13

14 Dekostenvancontent Content,gearrangeerddoordocenten Vooreengoedoverzichttekrijgeninhetkostenplaatjeishetvanbelangomtewetenhoeveellessen gevuldgaanwordenmetnieuwgearrangeerdecontentdoordedocent. Deaannamehierisdateigengearrangeerdmateriaalvooreenonbeperktaantalleerlingen beschikbaarisenhergebruiktkanworden. Uitdegemaaktekeuzesvoorcontentkanmenafleidenhoeveelleerlingenhoeveellesurengebruik makenvandoordocentengearrangeerdecontent. Ditisbelangrijkvoorhetgebruikvancomputersopuwschool. Vergeetnietommeetenemenzowelhetnieuwecontentalsheteerdergebruiktecontent,dat gearrangeerdisdooreendocent. Maakvervolgenseenschattingvandekostenvandecontent,diedoordocentenisgearrangeerdin deeerstedriejaar. Eentaakuuriseenklokuurinhetjaartaakbeleid.Menkandoordebeantwoordingvandevolgende vrageneenredelijkegoedeschattingvandekostenmaken: Hoeveellesurenwordtercontentgearrangeerddoordocenten inklokurenopjaarbasis? Watishetaantaltaakurenperklokuurcontent? Watishettotaalaantaltaakurenvoorhetarrangeren? Watisdeprijsvaneentaakuurperuur? Watishetbedragvoorgearrangeerdmateriaal? Watisdeafschrijvingstermijnvanhetgearrangeerdleermateriaal Hoeveelbedraagtdeafschrijvingperjaar? Contentvanuitgeversofandereaanbieders Uitdekeuzesdiegemaaktzijnvoorcontentleidtmenafhoeveelleerlingenvoorhoeveellesuren gebruikmakenvancontentafkomstigvaneenproducent. 14

15 Zowelnieuwmateriaalalseerdergebruiktmateriaal. Ditisbelangrijkvoorlicentiesenvoorhetgebruikvancomputersopuwschool. Hetisbelangomeenberekeningtemakeninverbandmetlicentiesendebelastingvande computers. Mentelthetaantallesurenineenweekbijelkaaropwatbetrefthetleerlingengebruikvande contentdieverkregenisvandeproducentenbijelkaaropmethetleerlingengebruikvanhet gearrangeerdecontent. Menweetnuhoeveellesurenperweekdecomputersaanbelastingonderhevigzijn.Ditkanmen vervolgensomrekenenineentotaalaantalklokurenperweekenvervolgensineentotaalaantal klokurenperjaar. Omdeingekochtecontentvanuitgeversofandereaanbiedersteberekenenmoetmenerrekening meehoudendatditjaarlijkselicentieszijn. Menmoetdanwetenhoeveelklokurenerbesteedgaatwordenopjaarbasisperleerling.Ditwordt danvermenigvuldigdmetdelicentieprijsperleerlingperklokuurcontent. AlgemeneOpmerkingen Erzijnnogeenaantalzakendiemenmeekannemenofwaarmenrekeningmeedienttehoudenbij dekeuzevancontentendeverderinvullinghiervan. Menkanervanuitgaandatdocenttijd,hetgaathiernietomdocentendiehetcontentarrangeren, voordevoorbereidingenuitvoeringvaneenlesmetdigitaalcontentnietverandert. Welishetzodatwanneerercontentuitverschillendeexternebronnenkomt,hetvaaktijdrovendis omditineenelotebrengen.eengoedecoördinatieinhetonderwijsisdanvanbelang.hiergaathet voornamelijkomdekeuzesdiedocentenmakenbijhetvindenvanbronnenendergelijke.menmoet nagaandenkenovereventueleexterneondersteuning,denkaancursussenetc.hierzitookeen prijskaartjeaanverbonden. Deaandachtdiedeschoolleidingbesteedaandetijdenaandachtdienodigisvooreensuccesvol beleidistevensookeenbelangrijkesuccesfactor. Eenaantalanderezakenwaarmenovernakandenkenomhetsuccestevergrotenwordenhier benedenopgenoemd: - Eventueelkanergebruikwordengemaaktvanprojectsubsidies 15

16 - Erkanoverwogenwordenomleerlingenopmomentendatzemetcontentwerken ingroteregroepenteplaatsenendebegeleidinghiervandeelsplaatstelatenvinden dooronderwijsassistenten. - Erkaneensamenwerkingplaatsvindenmetuitgeversplaatvindeninexperimenten rondcontent. - Erkanoverwogenwordenomcontentdiedoordocentenisontwikkeldtegen betalingaananderescholenbeschikbaartestellen. - Erkanmetmeerderescholensamengewerktworden.Ditkanbijvoorbeeldzijnaan scholendiebijeenbestuurzijnaangesloten.erkaninzulkeverbandencontent uitgewisseldwordentussendescholenonderling. 16

17 Samenwerkenendelen Binneneenorganisatieiseenboelinformatieenduskennisaanwezig.Sommigeinformatiestaatop papier,hangtopeenpublicatiebord,ligtineenbureaula,andereinformatieisopeendigitalemanier opgeslagen in bijvoorbeeld een Word bestand. Deze digitale informatie kan voor iedereen beschikbaarzijn,doordathijbijvoorbeeldineengedeeldemapstaatofdoordatdezeooitnaaralle personeelsledeng dis,maarhetkanookopgeslagenstaanopeenindividuelecomputer.danis er nog de informatie(kennis) die individuele werknemers in hun hoofd hebben en alleen delen als ernaargevraagdwordt.zozijnernogweleenaantalvoorbeeldentebedenkenvanmanierenwaarop omgegaanwordtmetinformatiebinneneenorganisatie. In het vervolg van dit artikel wordt er vanuit gegaan dat informatie kennis is en anders om. Deze begrippenwordendusnietmeerapartvermeld.hetzounatuurlijkerghandigentijdsbesparendzijn als alle informatie overal en altijd, voor iedereen (waarop de informatie van toepassing is) toegankelijkis. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: Hoe breng je structuur en overzicht aan in de beschikbare informatie?hoemaakjedeinformatievoordejuistemensenbeschikbaar?welkehulpmiddelenkun jehiervoorgebruiken?hoekrijgjealleinformatieopdejuisteplek? Hetantwoordopdezevragenissterkafhankelijkvandevormvandeinformatieenvanwatjemet deinformatiewil.wezullenhierdanookalseersteopingaan.vervolgenszullenweingaanopwaar jeopmoetlettenalsjeopzoekbentnaareengoedsamenwerkings endeelinstrument.danzullen een aantal veel gebruikte gratis samenwerkings en deelinstrumenten omschreven worden, om vervolgens terug te komen op de afwegingen die men dient te maken bij de keuze van een samenwerkings endeelinstrument. Vorm Bijvormishetvooraldevraagwatjewiltdelen.Gaathetominformatiediejezelfgemaakthebtinde vorm van bijvoorbeeld een Wordbestand, of zijn het verwijzingen naar websites, alwaar de informatie te vinden is? Het kan om aanvullende informatie gaan bij een product of dienst op internet. Informatieenkenniszijnuiteindelijkonderteverdelenineenaantaldigitalevormen: (zelfgemaakte) bestanden, die je opslaat op een server. Dit kan je eigen server zijn of gehuurde serverruimte.alleeninterntebereiken,ofviainternettebereiken. offlineenonlineprogamma s Informatieoverofflineofonlineprogramma s Online kennis en informatie. Denk hierbij aan websites, weblogs, fora enzovoorts. Kenmerkendhierbijisdatzenietbinnenhetbeheervandeeigenorganisatievallen. Eigenwebsite EigenELO 17

18 Het zou natuurlijk handig zijn als al deze vormen van informatie via een database / programma oproepbaar zijn. Het spreekt hierbij voor zich dat kennis die mensen in hun hoofd hebben gedigitaliseerddientteworden. Watwiljemetdeinformatie? Metinformatiekunjeoptalvanmanierenomgaanbinneneenorganisatie,zoalsomschreven,isdat afhankelijkvandeinformatie,maarvooralookvanwatjemetdeinformatiewil.hierbijkunnende volgendevragengesteldworden:dientdeinformatiepuuralsnaslagwerk,ofmoeteropgereageerd kunnen worden? Moet de informatie aanpasbaar zijn (en door wie)? Mag iedereen de informatie zien? 18

19 Waarletjeopbijhetzoekennaareengoed samenwerkings en deelinstrument? Erzijneenaantalvragen,waaroverjeeenmeningdienttevormenvoordatjeopzoekgaatnaareen goedsamenwerkings endeelinstrument.dezevragenstaanhieronderomschreven: Toegankelijkheid, is het een laagdrempelig instrument (kan iedereen het makkelijk gebruiken)? Welkevormenvaninformatiekunjedelen? Denkhierbijaan: o Verschillendebestandsvormen o Hyperlinksnaarwebsite,metinformatie Voorwieisdeinformatiebedoeld? Denkhierbijaan: o Methoeveelmensenwiljedeinformatiedelen? o Wiljemensenuitsluitenvanhetlezenvandeinformatie? Hoezithetmetdebewerkbaarheid? Denkhierbijaan: o Isdeinformatieaanpasbaar?Zoja,zieookrechten o Kanergereageerdwordenopdeinformatie?Zoja,zieookrechten o Ontstaanermeerdereversies,pasjehetbronbestandaanofisersprakevaneen aanvullingophetbronbestand? o Kunjezienwiewatheeftaangepast? Wieheeft/krijgtwelkerechten? Denkhierbijaan: o Wiemagerwijzigen? o Wiemagerbewerken? o Wiemagerreageren? Vindbaarheid:Kunjegedeeldeinformatiemakkelijkterugvinden? denkhierbijaan: o Waarwordtdeinformatieopgeslagen? o Hoeisdetoegangtotdeinformatiegeregeld? 19

20 Veelgebruiktesamenwerkings endeelinstrumenten: Erzijntalvanmanierenominformatieenkennistedelen.Inonderstaandoverzichtstaandemeest gebruiktemanierenopgesomd.inhetvervolgvandithoofdstukwordenzeelktoegelicht.vervolgens trefteenschematischoverzichtvandeinstrumentenentoepassingenaan. E mailen Gedeeldemappenstructuur o Rechtstreeksopeenserver o ineenelo(workspaces) Wiki s o Online o ineenelo Forums o Online o ineenelo Socialbookmarking(Delicious)account: o Individueel o Peronderdeelvandeorganisatie(vakgroepineenschool) o Voordeheleorganisatie E mail: (ook wel , e-post of elektronische post) is het versturen van digitale boodschappen via onder andere internet.. wordt vaak gebruikt voor korte, informele berichten. In tegenstelling tot een brief op papier wordt het bij geaccepteerd om korte en compacte zinnen te gebruiken. Door het meesturen van bijlagen is het ook mogelijk om inhoud in een andere vorm dan tekst te versturen. Bron:wikipedia Zoalsuinhetcitaathierbovenkuntlezenkunjeviaeene mailberichtmakkelijkinformatiedelen.of teweldoordeinformatieinhetberichtzelfteschrijven,en/ofdoordeinformatieineenbijlagete verwerken. Het voordeel van een bijlage is dat de informatie een willekeurig bestand kan zijn(het hoeftdusnietperséeengeschrevenvormtehebben). E mail is een van de makkelijkste manieren om informatie en kennis te delen. Voordeel: snel en makkelijk.nadeelisweldatalleendeontvangersvanhetberichtopdehoogtezijnvandekennisen dat de ontvanger zelf de informatie moeten ordenen / categoriseren om de informatie als naslagwerktelatendienen. Indien de informatie verandert dien je een nieuw bericht te sturen en dient iedereen de oude informatiezelfteveranderenindenieuweinformatie. 20

21 Toegankelijkheid: We kunnen constateren dat inmiddels een ingeburgerd fenomeen is. Iedereen heeft wel een e mailadres en is instaat ermee te werken. Kortom het is een laagdrempelig instrument. Vorm: In principe is het mogelijk om alle bestandsvormen via te verzenden. Het kan wel gebeuren dat een bestand te groot is. Je zult het bestand dan allereerst moeten comprimeren, alvorens je het verzendt. Tevens is het mogelijk om in een of bijlage verwijzingenteplaatsennaarwebsites(hyperlinken). Voorwie? Een kunjedelenmetzoveelmensenalsjemaarwilt.Aangezienalleendeontvangerje berichtkanlezenishetuitsluitenvanlezershiernietvantoepassing. Bewerkbaarheid: Het oorspronkelijke e mailbericht is niet aanpasbaar. Wel kopieerbaar. Reageren op een bericht is voor iedereen mogelijk, maar men moet er zelf voor moeten zorgen dat men dit bericht vervolgens naar alle personen (waar het op van toepassing is) stuurt. Het bronbestandverandertdusniet,zokunnenerdusmeerdereversiesontstaan.hierdoorkan hetzijndathetmoeilijktraceerbaarwordtwiewelkewijzigingheeftaangebracht. Rechten: Iedereontvangerkanveranderingenaanbrengen,waardooreennieuweversieontstaat.Het bronbestandblijftbewaardbijdeverzender. Vindbaarheid: Aangezien e mailberichten persoonlijk zijn, is het terugvinden van een e mailbericht afhankelijk van de mappenstructuur die dat ontvanger van het bericht zelf ingericht heeft. Alleen de ontvanger en verzender van een bericht hebben hierdoor toegang tot de informatie. Iemand toegang geven tot de informatie, die in eerste instantie geen toegang hadtotdezeinformatie,isdusalleenmogelijkalsmendezepersoonalsnogalleinformatie mailt. Gedeeldemappenstructuur Eenvandemeestprimairevormenominformatietedelen.Ditwerktalsvolgt:Opdeserverofinde ELO van een organisatie wordt een gezamenlijke map aangemaakt. Tot deze map heeft elk personeelslidtoegang.vervolgenswordtdezemapopgedeeldinsubmappen,waarbijerbijelkemap aangegeven wordt wie er welke rechten in heeft. In grote lijnen komt dit neer op de volgende mogelijkerechten:volledigbeheer,alleenwijzigen,lezenenuitvoeren,mapinhoudweergeven,lezen enschrijven.verderfine tunenisvaakookmogelijk,maarvaaknietnodig. Toegankelijkheid: Dezegezamenlijkemapfunctioneerthetzelfdealsuweigen mijndocumenten,hierdooris heteenoplossingdievoorgebruikerslaagdrempeligis.hetisechternietgemakkelijkomeen gezamenlijkemaponlinebeschikbaartemaken. Vorm: Het is mogelijk alle bestandsvormen op te slaan. Het opslaan van een hyperlink is ook mogelijk, maar als je deze van informatie wilt voorzien. Zul je hem in een tekstbestand 21

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Domeinwinkel handleiding

Domeinwinkel handleiding Domeinwinkel webhosting & domeinnamen Domeinwinkel handleiding Voor al je vragen over domeinnamen, e-mail en webhosting Inhoudsopgave Welkom Domeinnaam 4 5 Domeinnaam informatie 6 - Wat is een domeinnaam?

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Je eigen wolk binnen de Overlaat Geschreven door: Maurice Heeren Datum: 10-12-2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toegang krijgen tot

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM

Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM Stage opdracht Norma MPM 2012 Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Anne Vormelchert Integrale Veiligheidskunde Saxion Hogeschool Enschede, Kenniscentrum

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie