Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010"

Transcriptie

1 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids studiejaar Zie hiervoor op internet: Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in de tabellen e.d. wordt verwezen naar de vakkengids: Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 1

2 1. Programma master opleiding ABP Algemeen Signatuur Ontwerpgericht en research-driven Keuzevakken in het master programma Praktijkervaring Eindtermen van de master of science Vrije of individueel gericht master programma Gecombineerd afstuderen Portfolio in de masteropleiding 7 2. Regelingen m.b.t. het programma master opleiding ABP Toelatingseisen masteropleiding Compensatieregeling betreffende het masterprogramma CumLaude regeling master Studeervolgorde master ABP Afstudeerregeling Samenstelling masteropleiding Architecture, Building and Planning Architecture Building Technology Construction Technology Design & Decision support Systems Physics of the Built Environment Real Estate Management and Development Structural Design Urban Design & Planning Schakelprogramma voor zij-instromers 31 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 2

3 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 3

4 1. Programma master opleiding ABP 1.1 Algemeen Volgens artikel 1.5 van de Onderwijs- en Examenregeling wordt het onderwijs gegeven en de tentamens en de examens afgenomen in het Engels. M.b.t. detailinformatie over de masterspecialisaties en het master projectwerk wordt verwezen naar de internetsite van de faculteit waar veel van deze informatie is terug te vinden: Signatuur Het onderwijs aan de faculteit Bouwkunde is research-driven en ontwerpgericht. Onderzoek- en ontwerpactiviteiten zijn met elkaar verweven in het onderwijsprogramma. De student wordt opgeleid om relevante bouwkundige problemen te benaderen in een voortdurende wisselwerking tussen analyse en synthese. Dit betekent dat het onderwijs er niet a priori op is gericht om hem/haar op te leiden tot een bepaald beroep. Binnen de context van een bijzonder aanbod van bouwkundige disciplines word de student opgeleid om probleemstellingen en innovaties fundamenteel te kunnen benaderen (research) en integrale oplossingen te ontwikkelen (ontwerp). De opleiding Bouwkunde aan de TU/e wordt gekenmerkt door zijn interdisciplinariteit. In de verschillende specialisaties van de masteropleiding krijgt de student de kans om ook bij andere leerstoelgroepen binnen en buiten de faculteit vakken te volgen. Zo leert de student vanuit zijn eigen discipline de problemen van andere disciplines begrijpen. Tijdens de studie krijgt iedere student de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Hiertoe wordt het werken met een studentenportfolio geïntroduceerd. Elke student krijgt in het masteronderwijs aan de faculteit Bouwkunde een mentor toegewezen voor de ontwikkeling van zijn/haar portfolio. Elke master specialisatie biedt een bepaalde keuze ruimte. Deze keuze ruimte kan worden benut voor het volgen van vakken, maar bijvoorbeeld ook voor de inrichting van een praktijkproject ( stage ). 1.3 Ontwerpgericht en research-driven In het projectgestuurd onderwijs in de Masteropleiding ligt de nadruk op de ontwikkeling van de ontwerpende attitude van de student. Ontwerpen is daarbij een activiteit die gericht is op het genereren van oplossingen voor vraagstukken die complex zijn van aard. Analyse en synthese zijn in bedoeld leertraject onverbrekelijk met elkaar verbonden. Analyse is verbonden met wetenschappelijke methoden en technieken; synthese stoelt op wetenschappelijke benaderingen voor ontwerpprocessen en modelvorming in het algemeen. Het research-driven onderwijs, inherent aan de graad Master of Science, heeft onder meer als kenmerken dat: - Studenten zelfstandig kennis vergaren en inzicht en vaardigheden ontwikkelen teneinde dit toe te passen in het projectonderwijs van de masterfase. - Het afstudeerproject directe relatie heeft met onderzoeksprojecten en onderzoeksactiviteiten. - Studenten die zich willen oriënteren op hun afstudeerwerk doen er dus goed aan tijdig kennis te nemen van de onderzoeksactiviteiten van de verschillende leerstoelgroepen 1.4 Keuzevakken in het master programma De onderwijseenheden in het master programma zijn verdeeld in verplichte en keuzeonderwijseenheden. De keuze-onderwijseenheden mogen uitsluitend gevolgd worden op het Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 4

5 masterniveau van het TU/e curriculum. Verder dient de samenstelling van de keuzeonderwijseenheden onder goedkeuring van de examencommissie te worden vastgesteld. De keuzevakken vormen een onderdeel van het portfolio. Zie artikel 3.2 van de OER. 1.5 Praktijkervaring Het is wenselijk dat studenten tijdens de masteropleiding de gelegenheid hebben om praktische ervaring op te doen en deze deel uit te laten maken van de studie. Hiertoe heeft de student verschillende mogelijkheden. - Masterproject in de praktijk - Praktijkproject Masterproject in de praktijk Een student kan één masterproject in de praktijk doen. Dit betekent dat hij/zij, na overleg met en goedkeuring door een voor het masterproject examenbevoegde docent, bij een instelling buiten de TU/e een opdracht uitvoert die qua leerdoelen, inhoud, eindresultaat en omvang gelijkwaardig is aan het desbetreffende masterproject. Deze opdracht wordt beoordeeld door de docent van het masterproject. De opdracht wordt, bij voldoende resultaat, gehonoreerd als ware het een masterproject. Praktijkproject Anderzijds kan een student zijn/haar keuze studiepunten invullen door een praktijkproject te doen. Dit betekent dat hij/zij bij een instelling buiten de TU/e een project doet. Hiertoe is het keuzevak Praktijkproject ontwikkeld. Het vak Praktijkproject is een vak dat voor iedere student een andere invulling heeft, afhankelijk van de competenties die de student in de vrije ruimte van het onderwijsprogramma wil ontwikkelen. De portfoliomentor is de examenbevoegde docent voor het vak. Hij/zij moet zijn goedkeuring geven aan het beoogde praktijkproject en beoordeelt het ook (eventueel samen met een tweede docent). Een student die dit vak wil doen, meldt dit aan de portfoliomentor. Deze overhandigt hem de Regeling Praktijkproject. Het beoogde praktijkproject dient met inachtneming van deze regeling uitgevoerd te worden. Buitenland Studenten die een en ander in het buitenland willen doen, dienen vooraf contact op te nemen met Mevr. H.A.M. Houben-Verhees, coördinator International Exchange. Zij kan hen van advies dienen over de te volgen procedure. 1.6 Eindtermen van de master of science De specifieke eindtermen voor de master of science in Architecture, Building and Planning zoals ooit opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het studiejaar 2007/2008 zijn: - is academisch gevormd binnen het domein van science engineering & technology, - is competent in de relevante domeinspecifieke discipline(s), namelijk beschikt over voldoende kennis en vaardigheden en de juiste attitude om op academisch niveau een loopbaan te beginnen in de (internationale) bouwkundige beroepspraktijk of in te stromen in een (internationale) onderzoeks- of ontwerpschool, - kan zelfstandig onderzoeken en ontwerpen, - is in staat en heeft de houding om waar nodig bij het eigen onderzoek andere disciplines te betrekken, - heeft een wetenschappelijke benadering van problemen en ideeën van complexe aard, - beschikt over intellectuele vaardigheden en kan kritisch reflecteren, logisch redeneren en tot oordeelsvorming komen, - kan op internationaal niveau communiceren over resultaten van eigen leren, denken en beslissingen, Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 5

6 - is zich bewust van de temporele en maatschappelijke context van wetenschap en technologie (begrip en analyse) en integreert deze in het wetenschappelijke werk, - heeft naast een herkenbaar domeinspecifiek profiel een voldoende brede basis om interdisciplinair en multidisciplinair (samen) te kunnen werken. Multidisciplinair betekent hier: gericht op andere relevante disciplines die nodig zijn om het (ontwerp- of onderzoeks) probleem op te lossen, - zoekt actief naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke context. 1.7 Vrije of individueel gericht master programma Er wordt de student ook de vrijheid geboden om in overleg met de examencommissie en de afstudeerbegeleider een eigen afstudeerprogramma van 2 jaar in te kunnen richten (het vrije of individueel gerichte masterprogramma ). De uiteindelijke goedkeuring van een vrij programma vindt plaats door de examencommissie. Zie artikel 3.3 van de OER. Het verzoek kan alleen behandeld worden als een speciaal voor dit doel ontwikkeld formulier wordt afgehaald bij het Opleidingsinstituut en daar compleet ingevuld en ondertekend wordt ingeleverd, waarbij voldaan wordt aan de indieningstermijnen die in de Onderwijs- en Examenregeling worden genoemd (zie artikel 3.3 van de Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding ABP ); In alle gevallen dient de beoogde afstudeerhoogleraar of universitair hoofddocent van de faculteit Bouwkunde TU/e de aanvraag te ondersteunen. Er dient tevens inhoudelijke ondersteuning te zijn vanuit de andere faculteit/universiteit; Het individuele programma dient voor voor minimaal 20 en maximaal 40 studiepunten gevuld te worden met onderdelen van een WO masteropleiding van buiten de faculteit Bouwkunde van de TU/e; De student studeert af onder de volle verantwoordelijkheid van de faculteit Bouwkunde TU/e die tevens het diploma afgeeft. Dit impliceert dat de student zich dient te houden aan de regelingen terzake van het afstuderen aan de faculteit Bouwkunde TU/e. 1.8 Gecombineerd afstuderen bij masterspecialisaties van de opleiding Architecture, Building and Planning Deze regeling gecombineerd studeren heeft betrekking op alle mogelijke combinaties van masterspecialisaties van de opleiding Architecture, Building and Planning. Uitgangspunt voor deze regeling is dat een student zich inschrijft bij een hoofdspecialisatie maar daarbij ook alle verplichte onderdelen van een tweede richting doet (waarbij in principe de keuzeruimte wordt gebruikt om een deel van de verplichtingen van de andere specialisatie in te vullen). Hierbij is het onontkoombaar dat voor gecombineerd studeren extra studiepunten behaald moeten worden. Extra studiepunten Studenten die gecombineerd studeren moeten minimaal 16 studiepunten boven de 120 studiepunten voor de reguliere masterspecialisaties behalen (waardoor het gecombineerde programma op minimaal 136 studiepunten uitkomt). Vakken Wat betreft vakken dient de student aan alle verplichtingen van beide specialisaties te voldoen. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 6

7 Projecten Masterprojecten 1 e studiejaar: De beide masterprojecten worden zodanig ingericht dat hierin aantoonbare componenten van beide specialisaties voorkomen. Beoordelingen worden door docenten van beide specialisaties verzorgd, waarbij beide specialisaties even zwaar wegen. Indien het combineren van projecten (om bijvoorbeeld organisatorische redenen) niet mogelijk is, kan de student zijn masterproject 1 en masterproject 2 ook kiezen uit het regulier aanbod van de hoofdspecialisatie en de hieronder beschreven procedure volgen voordat met projecten in het 2 e jaar wordt begonnen. Masterprojecten 2 e studiejaar: Het masterproject 2 e jaar en het afstudeerproject is altijd een gecombineerd project met begeleiding vanuit beide specialisaties (met een afstudeerbegeleidingscommissie die voldoet aan de eisen van beide specialisaties en waarbij beide specialisaties even zwaar wegen). Studenten die in het 1 e jaar geen gecombineerde masterprojecten hebben gevolgd, moeten het gecombineerd studeren voor aanvang afstemmen met de afstudeerbegeleidingscommissie. Hierbij toetst de commissie of het gecombineerde studeren met vertrouwen tegemoet kan worden gezien middels het beoordelen van de resultaten van de beide 1 e jaars masterprojecten. Mocht de afstudeerbegeleidings-commissie op basis van de getoonde werkstukken niet overtuigd zijn dat een gecombineerd afstudeerproject kansrijk is, kan deze commissie in overleg met de student besluiten tot: - een extra project met aantoonbare componenten van beide specialisaties beslissen. Dit extra project heeft als richtlijn een omvang van 8 studiepunten. Dit project wordt door docenten van beide specialisaties begeleid en kan meetellen bij de studiepunten vrije keuze. - de afstudeerbegeleidingscommissie kan ook besluiten dat de student kan beginnen met het afstudeerproject en dat goedkeuring voor een gecombineerd studeren wordt uitgesteld tot een begincolloquium. Na dit begincolloquium neemt de commissie een beslissing op basis van de getoonde aanpak en resultaten tot aan het begincolloquium. Gedetailleerde programma s Voor een aantal combinaties van masterspecialisaties zijn uitgewerkte programmaoverzichten op basis van deze regeling aanwezig die opgevraagd kunnen worden bij de secretariaten van de units, onderwijscoördinatoren van de masterspecialisaties en de studieadviseur. 1.9 Portfolio in de masteropleiding Architecture Building and Planning Inleiding In de masteropleiding Architecture Building and Planning is voor 3 studiepunten aan portfolioonderwijs ingebouwd. Het vak heet 7PF03 Master Portfolio. De inspanning die de student hiervoor moet leveren is over de eerste drie semesters verdeeld. De honorering met studiepunten vindt in het derde semester plaats. De afstudeerhoogleraar schrijft de studiepunten uit, na overleg met de portfoliomentor. Thema s Het portfolio-onderwijs in de master kent twee thema s: Competentieontwikkeling en Presentatie. In het eerste jaar wordt begonnen met competentieontwikkeling. Aan het eind van het eerste, begin van het tweede jaar presenteert de student zich aan de groep waar hij wil afstuderen. Zijn competentieontwikkeling gaat gedurende het tweede jaar door. Competentieontwikkeling generatie incl. HBO-instroom Doel is het nader formuleren van te ontwikkelen competenties en het uitvoeren van activiteiten om die competenties ook werkelijk te ontwikkelen. Aan het begin van het semester zal een introductiecollege gegeven worden. Kijk hiervoor op het rooster. Aanmelding dient te geschieden via studyweb. Begeleiding vindt plaats door de portfoliomentor, op afroep van de student. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 7

8 Presentatie, generatie Voor aanvang van het afstuderen houdt de student een presentatie voor de groep van zijn beoogde afstudeerhoogleraar. Hij belicht hierin zijn bachelorgeschiedenis, de competenties die hij in (de keuzeruimte van) het eerste jaar van de master ontwikkelde en welke competenties hij specifiek nog in het afstudeerproject wil ontwikkelen. Het is te beschouwen als een introductie- en sollicitatiegesprek. Tevens maakt hij een website waarin hij zijn ontwikkelde competenties bespreekt. Het onderdeel Presentatie is in principe een zelfstudie onderdeel. In de aanloop hiernaartoe kan hij instructie/begeleiding krijgen van de specialist op het gebied van presentaties. Wat betreft de inhoud kan hij sparren met zijn portfoliomentor. Workshop Introductie Portfolio Aan het begin van de master kunnen studenten naast het vak 7PF03 Master Portfolio een workshop Introductie Portfolio volgen. Deze workshop is vrijwillig. Tijdens deze workshop wordt ingezoomd op het onderwerp Competentie en wordt een aanvang gemaakt met het schrijven van een portfolioplan. Om deel te kunnen nemen, dienen studenten zich aan te melden op onderstaand adres onder vermelding van de beoogde afstudeerrichting. Nadere informatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Overstapregeling Studenten van de generatie en ouder vallen onder een overstapregeling. Zij hebben zich via studyweb ingeschreven als overstapstudent en kunnen daar alle informatie vinden. Studenten die onder de overstapregeling vallen, maar niet zijn ingeschreven in studyweb, wordt geadviseerd contact op te nemen met ondergetekende. Informatie Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de coördinator Portfolio: ir. M.P.G. Heijman tel Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 8

9 2. Regelingen m.b.t. het programma master opleiding ABP 2.1 Toelatingseisen masteropleiding De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven rechtstreeks toegang tot de masteropleiding. - Bouwkunde (TUD, TU/e) De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven toegang tot de masteropleiding met maximaal 30 studiepunten deficiëntie: - Civiele Techniek (TUD, UT) - Industrieel Ontwerpen (TUD) - Industrial Design (TU/e) - Installatietechnologie (TU/e) - Technische Innovatiewetenschappen (TU/e) HBO-afgestudeerden van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde hebben toegang tot de masteropleiding na het afronden van een schakelprogramma; zie bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Studenten van alle andere opleidingen in binnen- en buitenland dienen een verzoek tot toelating in bij de Facultaire Toelatings Commissie. 2.2 Compensatieregeling betreffende het masterprogramma Volgens artikel 5.3 van het Examenreglement dienen alle tot het afsluitend examen van de masteropleiding behorende onderwijseenheden met voldoende resultaat te worden afgerond. Er mag dus geen enkele vijf voorkomen in de vakken en projecten. Voor HBO-gediplomeerden die het schakelprogramma volgen voorafgaand aan de masteropleiding ABP geldt dat er 1 cijfer 5 mag voorkomen in het schakelprogramma met een maximum van 3 studiepunten. 2.3 CumLaude regeling master Volgens artikel 5.7 van het Examenreglement moet het cum laude afstuderen voor de master (ook wel genoemd de bijzondere kwalificaties) aan de volgende voorwaarden voldoen: De examencommissie reikt het getuigschrift cum laude uit wanneer het rekenkundig gemiddelde, van de door student afgelegde onderwijseenheden die tot de opleiding behoren, 8 of hoger is, met uitzondering van het afstudeerproject, dat met een cijfer 9 of hoger is beoordeeld. Verder mag geen van de afgelegde onderwijseenheden die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een Studeervolgorde master ABP Inleiding In de OER (Onderwijs- en examenregeling) zijn verschillende regels vastgelegd die voorschrijven dat je het onderwijs in een bepaalde volgorde moet doorlopen. Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen: - Er kan een inhoudelijke volgorde in het onderwijs zitten. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 9

10 - De instroom in een volgende fase kan aan regels gebonden zijn. - Sommige regels zijn bedoeld ter voorkoming van uitstelgedrag. Voor een compleet overzicht van de regels wordt verwezen naar de OER van de opleiding. Zonder de regels nog eens op te willen sommen, wordt hieronder nog eens uitgelegd wat voor consequenties dat heeft voor de volgorde waarin je het onderwijs doorloopt. Toelating tot de master Architecture Building and Planning Eigen bachelors Veel studenten die de bacheloropleiding Bouwkunde doen, gaan de aansluitende masteropleiding ABP doen. Hieraan mag je beginnen als je een (neven-) inschrijving voor de master ABP hebt. De neveninschrijving moet je zelf aanvragen en krijg je als je in de bachelor 160 sp hebt behaald, waaronder alle projecten en het hele programma van het tweede jaar. Een hoofdinschrijving krijg je wanneer je het bachelordiploma behaald hebt. HBO-instroom Studenten die het schakelprogramma volgen, mogen aan tentamens van de master ABP deelnemen als zij een inschrijving als contractant-schakelstudent hebben. Deze inschrijving dien je zelf aan te vragen en krijg je als je 15 sp van het schakelprogramma hebt behaald. Je mag ook deelnemen aan projectwerk van de master, indien je ook je schakelproject hebt behaald. Je kunt maximaal 12 maanden als contractant-schakelstudent ingeschreven staan. Een hoofdinschrijving in de master krijg je wanneer je het schakelprogramma hebt afgerond. Toelating tot het tweede jaar van de master Architecture Building and Planning Eigen bachelors Je mag aan het tweede jaar van de master ABP beginnen als je het bachelordiploma Bouwkunde gehaald hebt. HBO-instroom Deze categorie studenten mag aan het tweede jaar van de master ABP beginnen als zij het schakelprogramma afgerond hebben. Afstudeerproject Je mag aan het afstudeerproject beginnen als je het overige master projectwerk hebt gehaald en je de vakken Ontwikkelingsportfolio 4 en Master Portfolio hebt afgerond. Handhaving Het beleid is erop gericht om te bevorderen dat studenten deze volgorde in acht nemen. Dat betekent dat steeds meer gecontroleerd gaat worden of je aan projectwerk deel mag nemen, dan wel tentamens af mag leggen. Het kan dus gebeuren dat je bericht krijgt dat je niet aan een project mag beginnen, of geen tentamen af mag leggen. Indien je van mening bent dat dit onterecht is, wordt je geadviseerd je bij de studieadviseur te melden. Je kunt hem je situatie uitleggen. Vervolgens beslist de opleidingsdirecteur of er reden is om je toch tot het project of tentamen toe te laten. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 10

11 2.5 Afstudeerregeling (Bijlage 3 bij artikel 5.2., vierde lid, van het Examenreglement de opleidingen Bouwkunde, Architecture, Building and Planning, Building Services en Construction Management and Engineering) Voorafgaand aan het afstudeerproject vindt het schrijven van een afstudeerplan plaats. Het doel van het afstuderen is het bereiken van de eindtermen van de masteropleiding. De student dient zich te laten registreren als afstudeerder door middel van de daartoe strekkende formulieren die verkrijgbaar zijn aan de balie van het Opleidingsinstituut (VRT 2.11). Alvorens aan het afstuderen te beginnen dient de student de volgende onderdelen van de masteropleiding met een voldoende te hebben afgerond: - de twee projecten uit het eerste jaar van de masteropleiding alsmede het project uit het eerste semester van het tweede jaar van de masteropleiding, - alle verplichte vakken van het master-programma. Gedurende het afstudeerproject houdt de student openbare colloquia: - het is denkbaar dat er gedurende het afstudeertraject meerdere keren evaluatieve momenten plaatsvinden. Deze worden vastgelegd in het afstudeerplan. - de student houdt ìn ieder geval het eindcolloquium: ter afronding van het afstudeerproject worden de behaalde resultaten gepresenteerd. Eindcolloquia dienen vooraf aangekondigd te worden en openbaar te zijn. De afstudeerbegeleidingscommissie De student dient bij aanvang van het afstudeerproject een afstudeerbegeleidingscommissie in te stellen die bestaat uit minimaal drie examenbevoegde leden, waarvan tenminste twee leden van het wetenschappelijk personeel van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Tenminste één lid van de afstudeerbegeleidingscommissie is hoogleraar of universitair hoofddocent en bezetter van een voor het afstudeerproject competente leerstoel/uhd/-plaats. Voor een overzicht van de voor afstudeerbegeleiding competente leerstoelen/uhd/-plaatsen wordt verwezen naar bijlage 5 van het examenreglement inzake het leerstoelen overzicht en UHD-plan. De hoogleraar of universitair hoofddocent is voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie. De voorzitter ziet toe op de samenstelling van de begeleidingscommissie. De uiteindelijke goedkeuring van de begeleidingscommissie ligt bij de examencommissie. Eén extern deskundige kan lid zijn van de afstudeerbegeleidingscommissie. De extern deskundige is ter zake deskundig en werkt niet bij de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Normaliter heeft de extern deskundige een universitaire opleiding voltooid. Echter, in bijzondere gevallen is een Hogere Beroeps-Opleiding ook mogelijk indien de extern deskundige over een aantoonbaar hoge mate van deskundigheid beschikt. De voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie ziet erop toe dat de extern deskundige aan deze kwalificaties voldoet. Hij dient een verzoek in bij de examencommissie door middel van een daartoe strekkend formulier. De leden van de afstudeerbegeleidingscommissie beoordelen het afstudeerproject. Personen die eventueel bij het afstuderen zijn betrokken, zijn adviseur. Zij hebben formeel geen invloed op de beoordeling. Bij afstudeerprojecten van de master opleidingen Building Services en Construction Management and Engineering kan één van de leden van het wetenschappelijk personeel van de faculteit Bouwkunde vervangen worden door een lid van het wetenschappelijk personeel van één van de andere relevante faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 11

12 Verzoeken om van het bovenstaande af te wijken dienen gemotiveerd en met goedkeuring van de voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie ingediend te worden bij de Examencommissie van de faculteit Bouwkunde TU/e Bij de beoordeling van het afstudeerproject worden de volgende aspecten in beschouwing genomen: - het product: de inhoudelijke kwaliteit van het project, - het proces: de (planmatige) opzet en uitvoering van het project, - de presentatie: de wijze van presentatie en rapportage. Als er ten aanzien van deze aspecten weegfactoren worden gehanteerd zullen deze van te voren kenbaar worden gemaakt en worden vastgelegd in het afstudeerplan. Als dat niet gebeurd is, is er geen sprake van weegfactoren bij de beoordeling van genoemde aspecten. Elk lid van de afstudeerbegeleidingscommissie heeft eenzelfde gewicht in de beoordeling. De afstudeerder wordt op de hoogte gesteld van de argumenten die aan de beoordeling ten grondslag hebben gelegen. Eisen m.b.t. de behandeling in de vergadering van de examencommissie: - de student dient zich uiterlijk 4 weken voor de examenvergadering aan te melden via internet: ; zie de sluitingsdata die hier vermeld zijn voor de aanmelding voor het examen, - alle beoordelingen van vakken, projectwerk (inclusief het afstudeerproject) en portfolio-onderdelen moeten bij het opleidingsinstituut uiterlijk 2 weken voor de examenvergadering ingeleverd zijn, - aan alle eisen van het afstudeerproject dient te zijn voldaan, d.w.z. er dient een beoordeeld eindverslag te zijn, een tussen- en eindcolloquium te zijn gehouden en er is een beoordeeld (samenvattend) artikel beschikbaar, - het voor akkoord getekende afstudeerverslag alsmede het artikel moet bij het opleidingsinstituut uiterlijk 2 weken voor de examenvergadering ingeleverd zijn. Volgens artikel 5.1 van de Onderwijs- en Examenregeling is er tenminste 3 keer per jaar gelegenheid voor het afleggen van het examen. De examencommissie belegt in principe op één van de laatste vijf werkdagen van elke maand, de academische vakanties niet meegeteld, een vergadering waarop zij de uitslag vaststelt van het afsluitend examen van de studenten die zich daartoe volgens de regels hebben aangemeld. De data van deze vergaderingen worden namens de examencommissie voor aanvang van het studiejaar centraal bekend gemaakt. Alleen als de student zich heeft aangemeld en de examencommissie zich heeft uitgesproken dat de student is geslaagd, verkrijgt de student het afsluitend getuigschrift (Nederlands- en Engelstalig). Richtlijnen m.b.t. het afstudeerverslag Van het afstudeerproject wordt verslag gedaan door middel van een schriftelijk afstudeerverslag, eventueel aangevuld met tekeningen of andere media. De afstudeerverslagen kunnen behalve als hard copy (op papier) ook digitaal worden ingeleverd via een daartoe strekkende software omgeving. Aan het afstudeerverslag worden de volgende eisen gesteld. 1. Titelpagina Het afstudeerverslag dient voorzien te zijn van: - een titel (de (onder)titel moet nauwkeurig aangeven waarover het verslag gaat; via trefwoorden die aan de titel ontleend worden, wordt het verslag toegankelijk voor andere geïnteresseerden), - naam en voorletters van de student en het studentnummer, - datum van afstuderen, - namen van de leden van de afstudeerbegeleidingscommissie, - naam van de opleiding en de universiteit. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 12

13 2. Samenvatting De samenvatting moet de hoofdzaken uit het verslag in het kort weergeven. De samenvatting dient onafhankelijk van het rapport gelezen te kunnen worden. 3. Inhoudsopgave De inhoudsopgave geeft de structuur van het verslag weer, ingedeeld naar hoofdstukken en paragrafen. Ook bijlagen, tekeningen, schema s e.d. dienen in de inhoudsopgave vermeld te worden. 4. Inleiding In de inleiding wordt weergegeven: - wat de probleemstelling/doelstelling van het afstudeerrapport is, - wat het praktisch/maatschappelijk en/of theoretisch/wetenschappelijk belang is van het afstudeerrapport, - de opbouw van het afstudeerverslag. 5. Aanpak In het afstudeerverslag wordt een beschrijving gegeven van de gehanteerde werkwijze. Welke theorie(ën)/methoden/technieken zijn gebruikt om het doel van het onderzoek en/of ontwerp te bereiken en hoe deze theorie(ën)/methoden/technieken zijn toegepast tijdens het afstudeerproject. 6. Werkzaamheden De werkzaamheden die tot het uiteindelijke resultaat geleid hebben, worden besproken. 7. Resultaten De behaalde resultaten worden ordelijk in het afstudeerrapport weergegeven. 8. Conclusies, aanbevelingen en/of discussie/reflectie In geval het afstudeerproject zich hiertoe leent, dienen de belangrijkste conclusies naar aanleiding van het project weergegeven te worden en dienen aanbevelingen voor mogelijke vervolgprojecten gegeven te worden. In ieder geval dient het project kritisch geëvalueerd te worden (is de doelstelling gehaald, wat had beter gekund, enz.) 9. Literatuur Het verslag bevat een overzicht van de gebruikte literatuur en andere geraadpleegde bronnen (zie ook de regels voor citeren en refereren). Regels voor citeren en refereren Het gebruik van andermans werk is toegestaan, mits de bronnen duidelijk vermeld worden. Indien een student de geraadpleegde bronnen niet vermeld, maakt hij zich schuldig aan plagiaat. De volgende regels gelden bij citeren en refereren. 1. Overnemen van een mondeling uitgesproken tekst In geval van een quote kan de aangehaalde tekst cursief worden weergegeven, geplaatst tussen aanhalingstekens, met vermelding van de naam van de geciteerde en indien bekend het jaar waarin de desbetreffende uitspraak is gedaan. 2. Overnemen van een schriftelijke tekst In dit geval wordt de tekst (eventueel cursief weergegeven) aangehaald onder vermelding van de volgende gegevens (afhankelijk van de bron): - naam auteur(s), voorletter(s), titel van het boek, jaar van uitgave (tussen haakjes), uitgever (naam + plaats) en betreffende pagina s (pp..-..), - naam auteur(s), voorletter(s), titel van het artikel, naam van het tijdschrift, nummer en jaargang en betreffende pagina s (pp..-..), - naam auteur(s), voorletter(s), titel van het rapport of verslag, jaartal (tussen haakjes), uitgever (naam + plaats) en betreffende pagina s (pp..-..), - naam auteur(s), voorletter(s), titel van het artikel, naam van de krant, datum en betreffende pagina, Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 13

14 - titel van brochure/documentatie, jaar van uitgave, naam van uitgever (fabrikant, leverancier, organisatie e.d.), - internet-website: http-adres en datum, auteur(s), voorletter(s), titel van de site, naam van bedrijf of instelling (voor zover bekend). Voor de vermelding van bronnen in de tekst zijn de volgende twee methoden het meest gangbaar: nummers tussen vierkante haken die verwijzen naar de literatuurlijst aan het eind van het werkstuk, naam/namen van auteur(s) en jaartal tussen ronde haken (naam, jaartal) die verwijzen naar de literatuurlijst aan het einde van het werkstuk. 3. Overnemen van tekening of foto In dit geval dient direct onder de overgenomen tekening of foto de naam van de tekenaar, c.q. fotograaf vermeld te worden. Bij publicatie van het werkstuk dienen rechten te worden vergoed aan deze derden. Dit geldt dus ook voor afbeeldingen die gekopieerd worden van internet als er copyright op rust. Deze regels zijn ontleend aan: Herwijnen, F. van, (2003) Plagiaat= fraude, Bouwpers, nummer 10, jaargang 19, pp 9-10 Het inleveren van het afstudeerverslag Elk afstudeerverslag dient voorzien te zijn van een handtekening van de voorzitter van de afstudeerbegeleidingscommissie. Bij elk afstudeerrapport dient een samenvattend artikel als aparte bijlage gevoegd te worden (2 bladzijden A4), waarin een kort overzicht wordt gegeven van: - het doel van de afstudeeropdracht, - de methoden/middelen die gehanteerd zijn om dit doel te bereiken, - de resultaten/conclusies in relatie tot de oorspronkelijk gestelde doelen. Het afstudeerplan (7..41) Alvorens aan het afstuderen te beginnen, dient de student (in overleg met de beoogde afstudeerhoogleraar/uhd) een afstudeerplan op te stellen. In dit afstudeerplan dient aan de orde te komen: - eventuele weegfactoren - het onderwerp en motivatie voor de keuze van dit onderwerp, - een globale doel- en probleemstelling, - het maatschappelijke en/of wetenschappelijke belang van het project, - een globale opzet van het project (welke activiteiten dienen verricht te worden?), - een globale tijdsplanning, - een voorstel voor de samenstelling van de afstudeerbegeleidingscommissie, - afspraken over de evaluatiemomenten tijdens het afstudeertraject Het afstudeerplan dient goedgekeurd te worden door de afstudeerhoogleraar/uhd Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 14

15 2.6 Fraude Wanneer terzake van het afleggen van een tentamen fraude wordt geconstateerd of vermoed (zoals spieken, plagiëren etc.) wordt volgens artikel 3.2 van het Examenreglement dit zo spoedig mogelijk vastgelegd. De examencommissie kan de student voor ten hoogste één jaar uitsluiten van verdere deelneming aan het desbetreffende tentamen. Onder een tentamen wordt daarbij niet alleen verstaan een schriftelijk of mondeling tentamen, maar ook elke beoordeling van kennis, inzicht en vaardigheden van een student, dus ook een werkstuk, projectwerk en een doorlopen practicum = praktische oefening. Voordat de examencommissie enige beslissing neemt stelt zij de student in gelegenheid te worden gehoord. Ook plagiaat wordt als fraude bestempeld. Het aanhalen van iemands werk, woorden of gedachtegoed is citeren. Dit is toegestaan, mits dit wordt gedaan met bronvermelding: een opgave van de bron waaruit geciteerd wordt. Indien teksten, gedachten, redeneringen of afbeeldingen van derden worden overgenomen (bijvoorbeeld uit digitaal beschikbare informatiebronnen, ontleend aan internet-websites of gescand uit boeken en tijdschriften) en deze door laat gaan voor eigen werk, wordt van plagiaat gesproken. De plagiator pleegt bedrog en daardoor is men fraudeur. Een aantal aanwijzingen om te citeren uit andermans werk om plagiaat te voorkomen zijn vermeld in de afstudeerregeling. Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 15

16 3. Samenstelling masteropleiding Architecture, Building and Planning Cursusjaar , voor de generaties 2009 ABP instromers 3.1 Architecture Architecture, course program year 1, generation 2009 Year 1, Semester A 7PF03 Masterportfolio (completion in 2.A) 7X600 Strategies & places 6 7XS15 Masterproject 1 architecture 14 P 7X811 Methodology in architectural history and theory 3 P Year 1, Semester B 7PF03 Masterportfolio (completion in 2.A) 7X500 Production & parts 6 P 7X700 Philosophy and architecture 3 P 7XS25 Masterproject 2 14 P Architecture, course program year 2, generation 2008 (in dutch) Year 2, Semester A 7X545 Masterproject 9 P 7PF03 Masterportfolio 3 P 7XX41 Learning portfolio 4, ARCH 4 P Year 2, Semester B 7XX37 Final project architecture 37 P Mandatory courses 99 Optional courses 21 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 16

17 Optional courses Architecture Semester A 7X655 Morphology stereotomic 3 P P 7X865 Seminar 6 P P P P 7X886 Theory of architecture 1: contemporary theory 3 P 7X900 Architectural analysis 6 P P 7XX07 Handdrawing: Panamarenko (in dutch) 3 P P 7X660 Product presentation 2 P 7X840 The art of writing on architecture 2 P 7X651 Vormstudie B (in dutch) 3 P P P= Paper/project W=Written examination O= Oral examination ec ts Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 17

18 3.2 Building Technology Year 1, Semester A 7PF03 Master portfolio 7T552 Industrial design 2 P 7T612 Presentation in English 3 O O 7T645 Research methodology for building technology 2 P 7TS15 Master project 1 14 P Mandatory courses per profile: see below Year 1, Semester B 7M842 Free form design 3 P 7PF03 Master portfolio 7T750 Product development (industry and the building market) 3 W 7T810 Integrated building technology 3 P 7TS25 Master project 2 14 P Mandatory courses per profile: see below Building Technology, course program year 2, generation 2008 (in dutch) Year 2, semester A 7PF03 Master portfolio 3 P 7T545 Masterproject 9 P 7TT41 Learning portfolio 4, BT 4 P Year 2, semester B 7TT37 Final project building technology 37 P Mandatory courses 97 Optional courses 23 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 18

19 Mandatory courses per profile Semester A 7T655 Technology transfer (Productdevelopment) 3 P 7T850 Building and information systems in developing countries (Lifespan) 3 P 7P672 Lightweight structures (Productdevelopment) 3 W 7T910 Structural design and engineering for tropical countries (Lifespan) 3 W 7T777 Workshop manufacturing (Productdevelopment) 2 P P 7S620 Durability asp of building materials (Lifespan) 3 7T830 Innovation and marketing for the building industry (Productdevelopment) 3 P= Paper/project W=Written examination O= Oral examination Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 19

20 3.3 Construction Technology Year 1, Semester A 7PF03 Masterportfolio (afronding in 2.A) 7R800 Materiaal en materiel 6 W 7R900 Tijd en kosten 6 W 7RS15 Masterproject onderzoek in uitvoering 14 W Year 1, Semester B 7PF03 Masterportfolio (completion in 2.A) 7R730 Maatbeheersing 6 W 7R750 Organisatie en cultuur 3 W 7RS25 Masterproject uitvoeringsplan 14 Construction technology, course program year 2, generation 2008 (in dutch) Year 2, Semester A 7R545 Masterproject participerend observeren 9 W 7PF03 Masterportfolio 3 W 7RR41 Afstudeerplan 4 W Year 2, semester B 7RR37 Afstudeerproject (start in Semester A) 37 W totaal verplichte vakken en projecten 102 Optional courses 18 W=werkstuk S= schriftelijk tentamen M= mondeling tentamen Masterinformatie Faculteit Bouwkunde 20

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e 2006-2007 Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids

Nadere informatie

Examenreglement 2012/2013

Examenreglement 2012/2013 Examenreglement 2012/2013 De examencommissie voor de bacheloropleiding Bouwkunde, en/of de bacheloropleiding Bouwkunde nieuwe stijl volgens het Bachelor College en/of de masteropleiding Architecture, Building

Nadere informatie

CONCEPT Eerste jaar van de 3-jarige bachelor opleiding Bouwkunde TU/e generatie 2013, cursusjaar 2013-2014

CONCEPT Eerste jaar van de 3-jarige bachelor opleiding Bouwkunde TU/e generatie 2013, cursusjaar 2013-2014 Eerste jaar van de 3-jarige bachelor opleiding Bouwkunde TU/e generatie 2013, cursusjaar 2013-2014 tijdslot 2WAB0 Basisvak calculus 5 A 7X1X0 Architectuur en de stad (major) 5 D 7N1X0 Atelierwerk 1 (major)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Examenreglement fac. Bouwkunde TU/e

Examenreglement fac. Bouwkunde TU/e De examencommissie van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.12, 7.12.a, 7.12.b, 7.12c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Het bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Voorlichting B3 Civiele Techniek

Voorlichting B3 Civiele Techniek Voorlichting B3 Civiele Techniek Lisette Woud, maart 2015 05 maart 2013 1 Inhoud voorlichting Overzicht programma B3 Civiele Techniek Ingangs- en doorstroomeisen Minor Afstudeersemester Masters Civiele

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Introductie premaster CEM/CME Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Opleidingsintro CEM/CME Inrichting organisatie Studieprogramma en premaster Regels, klachten, begeleiding 2 Opleiding CEM/CME OBP organisatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Opleidingsgids. Master Building Services. Studiejaar 2011-2012

Opleidingsgids. Master Building Services. Studiejaar 2011-2012 Opleidingsgids Master Building Services Studiejaar 2011-2012 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen naar de vakkengids: http://onderwijs.tue.nl

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

OER 2014-2015 Masteropleiding Architecture, Building and Planning

OER 2014-2015 Masteropleiding Architecture, Building and Planning ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDING ARCHITECTURE, BUILDING AND PLANNING Het Bestuur van de faculteit Architecture, Building and Planning van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UR BSc CT 2015-2016, 2 juli 2015 1 Paragraaf 1 Studieprogramma Artikel 1 Samenstelling studieprogramma De

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie