Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf"

Transcriptie

1 MANAGEMENT ACCOUNTING EN CONTROL Time-driven activity based costing Mr.drs. Diana Horsmeier RA MM is cfo programme & change director bij ASR Nederland, prof.dr. Werner Bruggeman is buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent en managing partner van B&M Consulting, Thierry Bruyneel HIR MPM is partner B&M Consulting en drs. Tom Veerman AAG RBA is managing partner Triple A - Risk Finance Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf nr 6 juni De financiële sector staat onder zware druk en is volop bezig om zich te heroriënteren. Klaarheid in de winstgevendheid van klanten en producten is daarbij essentieel. Timedriven ABC kan daarin een belangrijke rol spelen. DIANA HORSMEIER, WERNER BRUGGEMAN, THIERRY BRUYNEEL EN TOM VEERMAN De bank- en verzekeringssector neemt haar verliezen op dit moment en de gehele businessaansturing wordt geëvalueerd en waar mogelijk aangepast om een nieuw debacle in de toekomst te vermijden. Door een toegenomen transparantie van de premies en de verlaging van de beleggingsinkomsten komt effectief management van de winstgevendheid steeds meer centraal te staan. Dit geldt zowel voor het verhogen van de winst van het boekjaar, als voor de verhoging van de waarde van de klantenportefeuille in samenhang met de aan de klanten te bieden service. Transparantie over de klant- en productgerelateerde kosten en de risico s wordt ook meer en meer gezien als noodzakelijk binnen de financiële sector. Dit sluit ook aan op de eisen van de toezichthouders in het kader van Solvency II. Nood aan krachtiger management accounting tools Effectief management van de winstgevendheid zowel op korte als op lange termijn vereist dat de leiding moet kunnen beschikken over een gedetailleerd en nauwkeurig inzicht in de winstgevendheid van zowel de verschillende producten als van de verschillende marktsegmenten en distributiekanalen en van de klantenwaarde. In de meeste financiële instellingen is kostprijscalculatie echter enkel productgeoriënteerd en zijn de management accounting systemen niet in staat om inzicht te verschaffen in de winstgevendheid van marktsegmenten en distributiekanalen en evenmin in staat om de klantenwaarde te berekenen. Dit komt vaak door de lastige traceerbaarheid en transparantie van de indirecte kosten. Dit terwijl in de financiële sector de indirecte kosten doorgaans een niet verwaarloosbaar onderdeel zijn van de totale kosten. Management accounting systemen in financiële instellingen geven meestal onvoldoende aan welke kosten klant-, segment- en distributiekanaalgebonden zijn. Ook verschaffen ze onvoldoende inzicht in de kosten die gepaard gaan met het aantrekken van nieuwe klanten en het behoud van bestaande klanten. Nauwkeurige kennis van de acquisitiekosten van nieuwe klanten is van cruciaal belang voor de berekening van de winstgevendheid van de tijdens de periode ontwikkelde nieuwe business. Maar ook de evolutie van de winstgevendheid van de bestaande klanten moet van nabij gevolgd worden. Waardering van de life time value van de bestaande klanten wordt meer en meer een belangrijke stuurvariabele. Berekening van de life time value vergt echter een nauwkeurig inzicht in de acquisitiekosten en de mutatie- en onderhoudskosten per klant. Voorts ligt in management accounting veel focus op de analyse van de historische (korte termijn) periodewinstgevendheid. Deze oriëntatie benadrukt voor managers de optimalisatie en analyse op korte termijn en te weinig voor waardecreatie op langere termijn. Alle aandacht gaat bijvoorbeeld naar het verminderen van de acquisitiekosten van nieuwe klanten door ontwikkeling van e-business. Door meer en TC69_TD ABC :15:11

2 nr 6 juni meer klanten aan te trekken via internet kunnen de acquisitiekosten op korte termijn dalen, maar welke is de invloed op de klantenwaarde op lange termijn? De via internet aangetrokken klanten kunnen meer prijsgevoelig zijn en minder trouw, waardoor de life time value afneemt. Effectieve sturing van de klantenwaarde op lange termijn vergt echter accurate meting en rapportering van winstgevendheid en kasstromen per klant per distributiekanaal en dit vraagt een hoge transparantie van acquisitie- en onderhouds- en retentiekosten per klant per distributiekanaal. Onderhouds- en retentiekosten kunnen sterk verschillen per segment. Jonge verzekerden veranderen meer van woonplaats en hebben meer ongelukken dan oudere verzekerden. De laatsten zijn echter over het algemeen loyaler aan de maatschappij, wat gunstig is voor de retentiekosten. Meting en rapportering van winstgevendheid per klant, per distributiekanaal en per segment vraagt echter een nauwkeurige tracing van de indirecte kosten, zoals sales en marketingkosten, maar ook de kosten van de financiële afdeling, human resource management, facilities en ict. Tot voor kort was dit de grote zwakte van de bestaande management accounting systemen. Onnauwkeurige toerekening van indirecte kosten In veel financiële instellingen worden de indirecte kosten verdeeld op basis van ruwe verdeelsleutels. In andere instellingen werd in de negentiger jaren al gepoogd de kostentraceerbaarheid te verbeteren via het gebruik van activity based costing (ABC). In activity based costing werden de kosten verzameld in activiteiten (bijvoorbeeld acceptatie van verzekeringsaanvragen). Voor elke activiteit werd de cost driver bepaald (bijvoorbeeld het aantal aanvragen) en kosten werden toegerekend aan kostenobjecten op basis van het driververbruik, namelijk het aantal aanvragen. Hoe meer aanvragen in het klantensegment, des te meer kosten toegerekend werden. In de meeste gevallen bleek echter dat ABC onvoldoende in staat was om bij de berekening van de kostprijzen rekening te houden met alle kostengenererende factoren. Niet alle verzekeringsaanvragen drijven evenveel kosten. Het kosteneffect van een aanvraag hangt ook af van andere factoren zoals het type polis, het type klant (nieuwe klant versus bestaande klant). Het was ook moeilijk het systeem op grote schaal in alle geledingen van de organisatie uit te rollen. Ten slotte werd de ABC-toepassing dikwijls verlaten wegens de te hoge onderhoudskosten. Tekortkomingen van traditionele ABC-systemen Een toenemende complexiteit van de taakomgeving heeft ertoe geleid dat activiteiten gedreven worden door meer dan één cost driver. De impact van een verzekeringsaanvraag op de kosten van de activiteit hangt af van het soort aanvraag. In dat geval vereisen traditionele ABC-systemen dat activiteiten opgesplitst worden in kleinere activiteiten, bijvoorbeeld acceptatie verzekeringsaanvragen van nieuwe klan- TC69_TD ABC :15:13

3 nr 6 juni Voorbeeld van een time equation voor het acceptatieproces De kosten van een acceptatie van een verzekeringsaanvraag worden beïnvloed door een aantal factoren, wat men in een time-eqautions de drivers noemt. Hier volgt eerst een opstelling van de drivers en vervolgens een voorbeeld van hoe een complex acceptatieproces vertaald wordt in een time-equation. De drivers - Al dan niet een nieuwe klant -De leeftijd van een klant - Al dan niet STP (straight through processing) - Het type product Het proces Een medewerker in de afdeling acceptatie beschrijft het acceptatieproces als volgt: Bij een acceptatie-aanvraag voor een verzekering van een klant via een makelaar, is de benodigde tijd afhankelijk van het volgende: 1. Indien het een bestaande klant is, dan geen extra werk om de customer master aan te maken, want die zit reeds in het systeem 1.1 Indien het een STP aanvraag is geen extra werk 1.2 Indien het een non-stp (manuele) aanvraag is sowieso 5 minuten om de aanvraag te bestuderen Indien het over het product auto gaat dan 1 minuten extra werk naar de input in het systeem Indien de klant onder de 24 jaar is doen we een extra screening en dat neemt 1 minuten extra in beslag Indien het over het product brand-inboedel gaat dan moet een onderzoek gebeuren en een vragenlijst ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 45 minuten extra in beslag 2. Indien het om een nieuwe klant gaat is 2 minuten extra werk nodig om de customer master aan te maken, want die zit nog niet in het systeem Dit wordt vertaald in volgende time-equation If([Client].[Nieuw]== Ja,2,) + If([ActiviteitType].[Naam]== STP,,1) * ( 5 + If([Product].[Naam]== Auto,1,) + If([Client].[Leeftijd] < 24,1,) + If([Product].[Naam]== Brand-Inboedel,45,)) ten of acceptatie van verzekeringsaanvragen van bestaande klanten. Dit betekent echter dat de betrokken personeelsleden de verdeling van hun tijdsbesteding over een groter aantal activiteiten moeten inschatten. Hierdoor verhoogt de kans op fouten. De ontwerper van systemen voor de rapportering van kosten en winstgevendheid wordt niet alleen geconfronteerd met een toenemende complexiteit van zijn rapporteringstaak, maar ook met voortdurende veranderingen in de strategie en de organisatie. Wanneer de organisatie frequent verandert, wanneer er veel nieuwe activiteiten ontstaan en wanneer mensen zeer frequent voor andere activiteiten worden ingezet, moet de ontwerper van het kostprijssysteem het ABCmodel continu aanpassen. Dit leidt niet alleen tot hoge onderhoudskosten om het model continu bij te werken, maar ook tot verouderde tarieven van de cost drivers. Time-driven ABC Om dit euvel weg te werken ontwikkelden Kaplan en Norton een nieuwe methode: time-driven activity based costing (TD-ABC).Time-driven ABC vertrekt vanuit de werkelijke historische transacties en de werkelijke historische kosten uit de kostenrekeningen van een bepaalde periode. De methode verzamelt de indirecte kosten niet meer in activiteiten maar in departementen, die flexibel kunnen geconsumeerd worden door verschillende activiteiten, afhankelijk van de transactiemix van de periode. Kosten van departementen worden aan kostenobjecten toegerekend op basis van de tijdconsumptie die automatische berekend wordt door tijdsvergelijkingen (time equations). Dit zijn wiskundige functies die de benodigde tijd om een activiteit voor een product of een klant uit te voeren automatisch berekenen in functie van de specifieke kenmerken van het product of de klant (Everaert en Bruggeman, 27). Het concept wordt thans ondersteund door een gebruikersvriendelijke time-driven ABC software applicatie. Voordelen van time-driven ABC Het voordeel van time-equations is dat alle mogelijke kostendrijvende factoren in één time-equation kunnen gespecifieerd worden (zie voorbeeld in kader). Hierdoor wordt vermeden dat het activiteitenmodel, zoals in traditionele ABC-projecten, explodeert qua aantal activiteiten. Die explosie maakte het bijna onmogelijk om een traditioneel ABC-model te onderhouden. Bovendien, aangezien men nog in full costing redeneerde tussen resources en activiteiten module, werd het resultaat beïnvloed door het bewegen van het activiteitenmodel en was het zeer moeilijk te evalueren of de kostenoptimalisatie nu echt was gerealiseerd, of te wijten was aan modelaanpassingen, wat dan weer de geloofwaardigheid van het systeem in twijfel trok. Kortom, de verdienste van time-equations is dat men nu eindelijk in staat is om op een onderhoudbare manier, periodiek, consistente en accurate winstgevendheidsinformatie op te leveren. Time-driven ABC laat toe de servicekosten (cost to serve) van elke klant te berekenen, hierbij rekening houdend met de karakteristieken van de desbetreffende klant. TD-ABC berekent ook het resultaat per klant, per klantensegment en per distributiekanaal gesplitst naar winstrealisatie en kostenefficiency. Managers kunnen zien welke klanten verlieslatend zijn en wat de oorzaken zijn van het negatieve resultaat per klant, per distributiekanaal, per product en dergelijk. Ze tonen ook welke activiteitskosten te hoog zijn en wat de redenen zijn. De TD-ABC winstrapportage kan naar veel invalshoeken worden gemaakt. Dit maakt de implementatie mogelijk van een beter gedifferentieerde strategische, door marketing en sales gestuurde aanpak op het vlak van klantenretentie, mar- TC69_TD ABC :15:16

4 Contribution of TD-ABC (makes actionable data) Complexity handled with time-equations Transparant and readable reporting based processes Lifestage accounting introduced Actionable data used for... For actuary (VANB & MCEV) calculations For profitability reporting (multiperiod) For marketing intelligence/segmentation For operational efficiency (lean) For marketing intelligence/segmentation/customer value * (remark: no cost of capital.../discounting) ketinginspanningen en pricing naar bepaalde segmenten. TD-ABC-rapporten tonen ook de bezetting van de capaciteit van de departementen en hoe deze capaciteitsbezetting zich verhoudt tot stijging of daling van volumes in de business of wijzigingen in de producten of klantenmix of wijzigingen in de organisatie. Dit inzicht in de capaciteitsbezetting laat managers toe beter de head count te optimaliseren en de personeelskosten maximaal af te stemmen op de personeelsbehoeften. TD-ABC laat beter toe te berekenen wat de mogelijke invloeden zijn van procesverbeteringen op de kostprijzen en zo kan eigenlijk de financiële impact van acties in het kader van lean opgevolgd worden. TD-ABC kan ook proactief worden gebruikt voor planning, budgettering en scenario s. Zo zijn managers bijvoorbeeld in staat om te voorspellen hoeveel overcapaciteit zou kunnen worden opgevuld met nieuwe initiatieven, of wat de financiële impact is van een lean-initiatief om complexiteit in het proces meer naar voren te halen. Ook verkrijgen managers inzicht in mogelijke capaciteitstekorten die zouden kunnen ontstaan als gevolg van wijzigingen in de businessmix. TD- ABC wordt dan ook meer en meer gebruikt als een tool voor kostenbudgettering. Verhoging van de klantenwaarde De verzekeringsmarkt is een verzadigde markt. De verzekeraars hebben vooreerst de uitdaging om de juiste productportfolio te definiëren voor de klantengroepen die als strategisch gezien worden. Hiervoor wenst men een duidelijk inzicht in de opbouw van de kosten per product te hebben om deze portfoliobeslissingen te helpen ondersteunen. Een product consumeert namelijk al lang niet meer een gemiddelde indirecte kostprijs. Bovendien speelt bij het bepalen en het verbeteren van de financiële waarde van een klant de mate van retentie van klanten en tussenpersonen een cruciale rol. Dit maakt dat klantenwinstgevendheidsanalyse met behulp van TD-ABC niet enkel een kostenverhaal mag zijn. Er moet ook systematisch gewerkt worden op de verhoging van die retentie van klanten en tussenpersonen. Retentie wordt bepaald door de klantentevredenheid in alle stappen van het waardecreatieproces (bijvoorbeeld bij de keuze van de verzekeraar, het afsluiten van de polis, premiebetaling, regeling van schadegevallen tot de beeïndiging van de polis). Bij de klantenwinstgevendheidsanalyse is het dus niet voldoende de activiteitskosten te kennen. Men moet ook inzicht hebben in de tevredenheid van de klant in elke stap van het waardecreatieproces. De centrale vraag is: hoe ervaren nr 6 juni Corporatecapacity report Capacity Cost fte fte % % per min euro euro euro Back office systems Acquisition transactions Maintenance transactions Termination transactions Claims handling teams Claims transactions Segment A Household 1 (klant 1) P&L Auto Brand-inboedel Totaal Net eamed premiums Actual claim amount Expected claim amount (norm) Variance (Actual claim amountexpected) Reinsurance Investment income Technical margin Cost of acquisition Cost of maintenance Cost of termination Cost of claims handling Period result Performance metrics(simplified example) Auto Brand-inboedel Totaal Lifetime (in years) Profitability (*) Value added new business (*) Valuation of product (*) Customer valuation 9.45 Figuur 1. Resultaat per klantsegment Capacity 8% 9 min/ fte Fin acc Used cost Overcapacity % 88% % 75% 2, Figuur 2. Capaciteitsbezetting TC69_TD ABC :15:17

5 nr 6 juni 29 onze klanten de contacten met onze maatschappij? Hierbij kan men gebruik maken van de recent ontwikkelde analysemethode: experience co-creation (ECC). Hierbij is het belangrijk om binnen het klantenproces te onderscheiden welke de belangrijke touch points zijn tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij/makelaar. Ook wordt geïdentificeerd in welke stappen van het customer process de maatschappij afzijdig is en geen waarde creëert. Elk touch point wordt gezien als een interactie. Voor elke touch point wordt onderzocht in welke mate het contact met de maatschappij een wonderful experience is. Ook heeft de analyse betrekking op frustrating experiences, dit zijn de ervaringen die klanten aanzetten van maatschappij te veranderen. Zo leerde Progressive Insurance dat voor hun cliënten in de sector auto-ongevallenverzekering het moment na het autoongeval het meest onaangenaam moment was in hun klantenproces en dat de verzekeraar op dat moment eigenlijk afzijdig is en voor de klant geen waarde creëert. Na deze analyse besliste Progessive Insurance schaderegelaars te sturen naar de plaats van het ongeval en er de schade onmiddellijk te regelen (immediate response). Door deze nieuwe value attribute in de value curve levert de maatschappij een meer gedifferentieerde ervaring op voor haar cliënten en kan de maatschappij de schaderegelingskosten reduceren. Zulke meer gedifferentieerde klantenervaringen, leiden tot verhoogde klantentevredenheid, een hogere klantenretentie met een hogere financiële life-time value van de klantenportefeuille als gevolg. C advertentie Literatuur Bruggeman, W., en K. Moreels, Activity-Based Costing in complex and dynamic environments: the emergence of timedriven ABC, Controlling, nr. 11, 24. Bruggeman, W., S. Hoozée, K. Moreels en T. Bruyneel, Timedriven Activity-based Costing, Intersentia, 27. Bruggeman, W., P. Everaert, K. Moreels en T. Lowyck, Time- Driven Activity-Based Costing: een nieuwe doorbraak in management accounting, Accountancy en bedrijfskunde Maandschrift, nr.7, 25. Everaert, P., en W. Bruggeman, Time-driven Activity-Based Costing: exploring the underlying model, Cost Management, nr. 2, 27. Kaplan, R. en S. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, nr. 11, 24. Kaplan, R. en S. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, 27. Kaplan, R. en S. Anderson, The innovation of Time-Driven Activity-Based Costing, Cost Management, nr. 2, 27. Ramaswamy, V. en F. Gouillart, Co-creating Strategy with Experience Co-Creation, Balanced Scorecard Report, Harvard Business Press, nr. 4, TC69_TD ABC :15:18

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19

Inhoudsopgave. De auteurs 3. Voorwoord 5. Inleiding 7. Deel 1: Het begon met ABC 17. Hoofdstuk I Bezin eer je begint... 19 De auteurs 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Deel 1: Het begon met ABC 17 Bezin eer je begint... 19 Wat is Activity Based Costing? 25 1. Globaal ABC-model 25 2. Basisconcepten 30 2.1. Activity Costing 30 2.2.

Nadere informatie

Inzicht in winstgevendheid. time-driven ABC

Inzicht in winstgevendheid. time-driven ABC MANAGEMENT ACCOUNTING & CONTROL Time-driven activity-based costing Thierry Bruyneel is director bij B&M Consulting (Thierry.Bruyneel@bmcons.com). Werner Bruggeman (PhD) is managing parnter bij B&M Consulting

Nadere informatie

GERICHT OP WINSTMAXIMALISATIE

GERICHT OP WINSTMAXIMALISATIE Financial accounting Integratie van time-driven ABC en balanced scorecard biedt betere strategische informatie GERICHT OP WINSTMAXIMALISATIE Zowel time-driven activity-based costing als de balanced scorecard

Nadere informatie

BETER BEHEER DOOR TRANSPARANT KOSTENBELEID

BETER BEHEER DOOR TRANSPARANT KOSTENBELEID Financial accounting Time-driven activity-based management: instrument voor procesverbetering BETER BEHEER DOOR TRANSPARANT KOSTENBELEID Goede beslissingen worden genomen op basis van feiten. Dat spreekt

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING

TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING TIME-DRIVEN ACTIVITY- BASED COSTING Inspiratiebron voor prestatieverbetering en winstverhoging WERNER BRUGGEMAN SOPHIE HOOZÉE KRIS MOREELS THIERRY BRUYNEEL Antwerpen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders

Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders Activity Based Costing voor Services-organisaties in de zorg Inzicht in kosten voor interne zorggroepen en externe huurders In het zorg worden steeds vaker grotere shared service centers gevormd. Enerzijds

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in onderzoek. eerdere bijdrage heeft de auteur enkele studies besproken naar de

Recente ontwikkelingen in onderzoek. eerdere bijdrage heeft de auteur enkele studies besproken naar de Management control: Ontwerp, toepassingen en effectiviteit van kostensystemen Recente ontwikkelingen in onderzoek Naar het ontwerp van kostensystemen, en de antecedenten en gevolgen ervan, wordt de laatste

Nadere informatie

Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer

Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer Wat is kwaliteit? Management perspectief. Voice of the Customer SOK-congres Bart Derre DISCLAIMER 2 onderwijs?" - 5 december 2014 1 WAT IK DOE. 24-11-2014 3 WAT IK DOE. 24-11-2014 4 onderwijs?" - 5 december

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1)

Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie (deel 1) Qsolution Your partner in Corporate Performance Management WHITE PAPER Corporate Performance Management: het luik van de strategische en financiële intelligentie November, 2011 Qsolution Pagina 1 Qsolution

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

De waarde van Business Process Management (BPM)

De waarde van Business Process Management (BPM) De waarde van Business Process Management (BPM) Artikel gepost op website van 1 http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=5&sc=72&a=266&tc=1 Auteur : Geert Brandt februari 2009 BPM heeft te maken

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Werner Bruggeman Chargeback niet langer een bron van frustratie

Werner Bruggeman Chargeback niet langer een bron van frustratie Werner Bruggeman Chargeback niet langer een bron van frustratie Nog In April, steeds G4S worstelen Cash Solutions banken (part met de of the kosten largest van security shared services. company Een in

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Stappenplan kostenverdeelmodel

Stappenplan kostenverdeelmodel Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel

Nadere informatie

Requirements Lifecycle Management

Requirements Lifecycle Management Lifecycle Management Wat is het? Waarom is het belangrijk? Presentatie: Marcel Overeem Groep: Berend van Huffelen, Renze Zijlstra, Martijn Ramaekers, Marcel Overeem Agenda Onderwerpen Aanleiding Lifecycle

Nadere informatie

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 INTRODUCTIE In 2012 worden op Europese schaal nieuwe solvabiliteitseisen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Contributiemarge = dekkingsbijdrage voor de vaste kosten = omzet variabele kosten

Contributiemarge = dekkingsbijdrage voor de vaste kosten = omzet variabele kosten Hoofdstuk 1 Accounting verstrekt informatie voor 3 hoofddoelen: 1. Routinematige interne verslaggeving voor beslissingen van managers (die regelmatig voorkomen). 2. Niet routinematige interne verslaggeving

Nadere informatie

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business Marcel Wiedenbrugge WCMConsult Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business VOORUITGANG LIGT BUITEN JE COMFORTZONE Shell International Ltd. 2 WAT

Nadere informatie

29 september 2011 Vlaamse Overheid. Facility plan aanpak. Ing. Rudy Clonen MBA MRE Director MCS

29 september 2011 Vlaamse Overheid. Facility plan aanpak. Ing. Rudy Clonen MBA MRE Director MCS 29 september 2011 Vlaamse Overheid Facility plan aanpak Ing. Rudy Clonen MBA MRE Director MCS Inhoud Facility management anno 2011 De 5 succes pijlers Aanpak Facility plan Risico s @ facilities Kwaliteitscontroles

Nadere informatie

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving De meeste organisaties hebben geen idee hoe hoog het verlies

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Value based pricing strategy

Value based pricing strategy Value based pricing strategy Het succesvol implementeren van value based pricing levert bedrijven doorgaans % - 3% resultaatverbetering op. Lees hoe: Value based pricing: kans voor optimalisatie die met

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

De winstgevendheid van een collectieve schuldenregeling voor de schuldbemiddelaar: een studie met Time-Driven Activity-Based Costing

De winstgevendheid van een collectieve schuldenregeling voor de schuldbemiddelaar: een studie met Time-Driven Activity-Based Costing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 De winstgevendheid van een collectieve schuldenregeling voor de schuldbemiddelaar: een studie met Time-Driven Activity-Based

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Transparantie van de solvabiliteit Presentatie Actuariaatcongres 2014 Bevordert de regelgeving de transparantie van de solvabiliteit?

Transparantie van de solvabiliteit Presentatie Actuariaatcongres 2014 Bevordert de regelgeving de transparantie van de solvabiliteit? Transparantie van de solvabiliteit Presentatie Actuariaatcongres 2014 Bevordert de regelgeving de transparantie van de solvabiliteit? Wouter Elshof Wouter Klaassen 5 maart 2014 Inleiding Thema Actuariaatcongres:

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

VBA ALM Congres. ALM + Risk Budgeting binnen een verzekeraar. Otto Veldt. Directeur Balansmanagement Eureko

VBA ALM Congres. ALM + Risk Budgeting binnen een verzekeraar. Otto Veldt. Directeur Balansmanagement Eureko VBA ALM Congres ALM + Risk Budgeting binnen een verzekeraar Otto Veldt Directeur Balansmanagement Eureko 1 Agenda Aansturing Verzekeraar Ontwikkeling ALM Risk Budgeting Conclusies 2 Verzekeraar vs pensioenfonds

Nadere informatie

Baten van Business Process Management (BPM)

Baten van Business Process Management (BPM) Baten van Business Process Management (BPM) Geert Brandt, Partner Covista geert.brandt@covista.be BPM of Business Process Management omvat de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Voorwoord 5. Deel 1 De beheerscontrolestructuur 35

Voorwoord 5. Deel 1 De beheerscontrolestructuur 35 Inhoud Voorwoord 5 1 Beheerscontrole: definities en concepten 13 1 Definitie en doel van beheerscontrole 13 2 Missie, doelstellingen, strategieën, politieken en geloofswaarden 14 2.1 Definities 14 2.2

Nadere informatie

How to build a Business Case for Capital Investments. Presentatie 8e Asset Management Control Seminar 28 en 29 oktober 2009

How to build a Business Case for Capital Investments. Presentatie 8e Asset Management Control Seminar 28 en 29 oktober 2009 How to build a Business Case for Capital Investments Presentatie 8e Asset Management Control Seminar 28 en 29 oktober 2009 Drs.S.A.G.Burgers OAM Consultancy BV 1. Inleiding 2. Business Plan 3. Business

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

De werkelijke waarde van uw klant

De werkelijke waarde van uw klant MANAGEMENT ACCOUNTING EN CONTROL Customer accounting in de praktijk De werkelijke waarde van uw klant Bedrijven proberen concurrentievoordeel te behalen door klantgerichte strategieën te ontwikkelen. Die

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Op het kruispunt van verandering. BZB Congres, 7 November 2014

Op het kruispunt van verandering. BZB Congres, 7 November 2014 Op het kruispunt van verandering BZB Congres, 7 November 2014 Reports of my death are greatly exaggerated. De wereld rondom ons is in verandering met een zichtbare impact op de verzekeringsmarkt

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Krist l Krols 24-05-2012 Uitgangspunten 1. Handelingen/werkwijze van de leverancier beïnvloeden de eigen kostenstructuur. Transparantie

Nadere informatie

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van time-driven activity-based costing in een dienstenorganisatie

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van time-driven activity-based costing in een dienstenorganisatie UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Een onderzoek naar de toepasbaarheid van time-driven activity-based costing in een dienstenorganisatie Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL 19 mei 2009 janw@mamut.nl Agenda Overzicht Mamut Validis Wat is de business need? Actueel door Credit Crunch Wie gebruikt Mamut Validis en wanneer? Sales Materiaal:

Nadere informatie

Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt?

Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt? Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt? Rob Berting Strategic Development Director Turning Small Pieces of Data in Big Decisions Small Small Data, Big Decisions 20/10/2016 Rob

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUWE DYNAMIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG

NAAR EEN NIEUWE DYNAMIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG NAAR EEN NIEUWE DYNAMIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG (DRAFT VERSION) Juni 2012 (Revised November 2012) MOREELS K. INLEIDING Een kwalitatieve betaalbare gezondheidszorg is één van de belangrijkste maatschappelijke

Nadere informatie

Lean Innovation Network

Lean Innovation Network Lean Innovation Network Business Excellence Waarborgen van de toekomst van ons bedrijf en financiële onafhankelijkheid door krachtig verder te ontwikkelen bij Bosch Thermotechniek te Deventer Datum : Donderdagmiddag

Nadere informatie

De next step in bedrijfsbesturing Kosteninzicht via Activity Based Costing. Fort Voordorp, 9 oktober 2012

De next step in bedrijfsbesturing Kosteninzicht via Activity Based Costing. Fort Voordorp, 9 oktober 2012 De next step in bedrijfsbesturing Kosteninzicht via Activity Based Costing Fort Voordorp, 9 oktober 2012 Gevolgen van wet en regelgeving.. De afschaffing provisie op complexe producten: Introductie werken

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. BASISBEGRIPPEN VAN KOSTPRIJSCALCULATIE 1

INHOUD DEEL 1. BASISBEGRIPPEN VAN KOSTPRIJSCALCULATIE 1 Voorwoord Lijst van tabellen Lijst van figuren v xxi xxvii DEEL 1. BASISBEGRIPPEN VAN KOSTPRIJSCALCULATIE 1 HOOFDSTUK 1. De techniek van kostprijscalculatie 3 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling bij kostencalculatie:

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie