Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf"

Transcriptie

1 MANAGEMENT ACCOUNTING EN CONTROL Time-driven activity based costing Mr.drs. Diana Horsmeier RA MM is cfo programme & change director bij ASR Nederland, prof.dr. Werner Bruggeman is buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent en managing partner van B&M Consulting, Thierry Bruyneel HIR MPM is partner B&M Consulting en drs. Tom Veerman AAG RBA is managing partner Triple A - Risk Finance Waardecreatie in het bank- en verzekeringsbedrijf nr 6 juni De financiële sector staat onder zware druk en is volop bezig om zich te heroriënteren. Klaarheid in de winstgevendheid van klanten en producten is daarbij essentieel. Timedriven ABC kan daarin een belangrijke rol spelen. DIANA HORSMEIER, WERNER BRUGGEMAN, THIERRY BRUYNEEL EN TOM VEERMAN De bank- en verzekeringssector neemt haar verliezen op dit moment en de gehele businessaansturing wordt geëvalueerd en waar mogelijk aangepast om een nieuw debacle in de toekomst te vermijden. Door een toegenomen transparantie van de premies en de verlaging van de beleggingsinkomsten komt effectief management van de winstgevendheid steeds meer centraal te staan. Dit geldt zowel voor het verhogen van de winst van het boekjaar, als voor de verhoging van de waarde van de klantenportefeuille in samenhang met de aan de klanten te bieden service. Transparantie over de klant- en productgerelateerde kosten en de risico s wordt ook meer en meer gezien als noodzakelijk binnen de financiële sector. Dit sluit ook aan op de eisen van de toezichthouders in het kader van Solvency II. Nood aan krachtiger management accounting tools Effectief management van de winstgevendheid zowel op korte als op lange termijn vereist dat de leiding moet kunnen beschikken over een gedetailleerd en nauwkeurig inzicht in de winstgevendheid van zowel de verschillende producten als van de verschillende marktsegmenten en distributiekanalen en van de klantenwaarde. In de meeste financiële instellingen is kostprijscalculatie echter enkel productgeoriënteerd en zijn de management accounting systemen niet in staat om inzicht te verschaffen in de winstgevendheid van marktsegmenten en distributiekanalen en evenmin in staat om de klantenwaarde te berekenen. Dit komt vaak door de lastige traceerbaarheid en transparantie van de indirecte kosten. Dit terwijl in de financiële sector de indirecte kosten doorgaans een niet verwaarloosbaar onderdeel zijn van de totale kosten. Management accounting systemen in financiële instellingen geven meestal onvoldoende aan welke kosten klant-, segment- en distributiekanaalgebonden zijn. Ook verschaffen ze onvoldoende inzicht in de kosten die gepaard gaan met het aantrekken van nieuwe klanten en het behoud van bestaande klanten. Nauwkeurige kennis van de acquisitiekosten van nieuwe klanten is van cruciaal belang voor de berekening van de winstgevendheid van de tijdens de periode ontwikkelde nieuwe business. Maar ook de evolutie van de winstgevendheid van de bestaande klanten moet van nabij gevolgd worden. Waardering van de life time value van de bestaande klanten wordt meer en meer een belangrijke stuurvariabele. Berekening van de life time value vergt echter een nauwkeurig inzicht in de acquisitiekosten en de mutatie- en onderhoudskosten per klant. Voorts ligt in management accounting veel focus op de analyse van de historische (korte termijn) periodewinstgevendheid. Deze oriëntatie benadrukt voor managers de optimalisatie en analyse op korte termijn en te weinig voor waardecreatie op langere termijn. Alle aandacht gaat bijvoorbeeld naar het verminderen van de acquisitiekosten van nieuwe klanten door ontwikkeling van e-business. Door meer en TC69_TD ABC :15:11

2 nr 6 juni meer klanten aan te trekken via internet kunnen de acquisitiekosten op korte termijn dalen, maar welke is de invloed op de klantenwaarde op lange termijn? De via internet aangetrokken klanten kunnen meer prijsgevoelig zijn en minder trouw, waardoor de life time value afneemt. Effectieve sturing van de klantenwaarde op lange termijn vergt echter accurate meting en rapportering van winstgevendheid en kasstromen per klant per distributiekanaal en dit vraagt een hoge transparantie van acquisitie- en onderhouds- en retentiekosten per klant per distributiekanaal. Onderhouds- en retentiekosten kunnen sterk verschillen per segment. Jonge verzekerden veranderen meer van woonplaats en hebben meer ongelukken dan oudere verzekerden. De laatsten zijn echter over het algemeen loyaler aan de maatschappij, wat gunstig is voor de retentiekosten. Meting en rapportering van winstgevendheid per klant, per distributiekanaal en per segment vraagt echter een nauwkeurige tracing van de indirecte kosten, zoals sales en marketingkosten, maar ook de kosten van de financiële afdeling, human resource management, facilities en ict. Tot voor kort was dit de grote zwakte van de bestaande management accounting systemen. Onnauwkeurige toerekening van indirecte kosten In veel financiële instellingen worden de indirecte kosten verdeeld op basis van ruwe verdeelsleutels. In andere instellingen werd in de negentiger jaren al gepoogd de kostentraceerbaarheid te verbeteren via het gebruik van activity based costing (ABC). In activity based costing werden de kosten verzameld in activiteiten (bijvoorbeeld acceptatie van verzekeringsaanvragen). Voor elke activiteit werd de cost driver bepaald (bijvoorbeeld het aantal aanvragen) en kosten werden toegerekend aan kostenobjecten op basis van het driververbruik, namelijk het aantal aanvragen. Hoe meer aanvragen in het klantensegment, des te meer kosten toegerekend werden. In de meeste gevallen bleek echter dat ABC onvoldoende in staat was om bij de berekening van de kostprijzen rekening te houden met alle kostengenererende factoren. Niet alle verzekeringsaanvragen drijven evenveel kosten. Het kosteneffect van een aanvraag hangt ook af van andere factoren zoals het type polis, het type klant (nieuwe klant versus bestaande klant). Het was ook moeilijk het systeem op grote schaal in alle geledingen van de organisatie uit te rollen. Ten slotte werd de ABC-toepassing dikwijls verlaten wegens de te hoge onderhoudskosten. Tekortkomingen van traditionele ABC-systemen Een toenemende complexiteit van de taakomgeving heeft ertoe geleid dat activiteiten gedreven worden door meer dan één cost driver. De impact van een verzekeringsaanvraag op de kosten van de activiteit hangt af van het soort aanvraag. In dat geval vereisen traditionele ABC-systemen dat activiteiten opgesplitst worden in kleinere activiteiten, bijvoorbeeld acceptatie verzekeringsaanvragen van nieuwe klan- TC69_TD ABC :15:13

3 nr 6 juni Voorbeeld van een time equation voor het acceptatieproces De kosten van een acceptatie van een verzekeringsaanvraag worden beïnvloed door een aantal factoren, wat men in een time-eqautions de drivers noemt. Hier volgt eerst een opstelling van de drivers en vervolgens een voorbeeld van hoe een complex acceptatieproces vertaald wordt in een time-equation. De drivers - Al dan niet een nieuwe klant -De leeftijd van een klant - Al dan niet STP (straight through processing) - Het type product Het proces Een medewerker in de afdeling acceptatie beschrijft het acceptatieproces als volgt: Bij een acceptatie-aanvraag voor een verzekering van een klant via een makelaar, is de benodigde tijd afhankelijk van het volgende: 1. Indien het een bestaande klant is, dan geen extra werk om de customer master aan te maken, want die zit reeds in het systeem 1.1 Indien het een STP aanvraag is geen extra werk 1.2 Indien het een non-stp (manuele) aanvraag is sowieso 5 minuten om de aanvraag te bestuderen Indien het over het product auto gaat dan 1 minuten extra werk naar de input in het systeem Indien de klant onder de 24 jaar is doen we een extra screening en dat neemt 1 minuten extra in beslag Indien het over het product brand-inboedel gaat dan moet een onderzoek gebeuren en een vragenlijst ingevuld worden. Dat neemt ongeveer 45 minuten extra in beslag 2. Indien het om een nieuwe klant gaat is 2 minuten extra werk nodig om de customer master aan te maken, want die zit nog niet in het systeem Dit wordt vertaald in volgende time-equation If([Client].[Nieuw]== Ja,2,) + If([ActiviteitType].[Naam]== STP,,1) * ( 5 + If([Product].[Naam]== Auto,1,) + If([Client].[Leeftijd] < 24,1,) + If([Product].[Naam]== Brand-Inboedel,45,)) ten of acceptatie van verzekeringsaanvragen van bestaande klanten. Dit betekent echter dat de betrokken personeelsleden de verdeling van hun tijdsbesteding over een groter aantal activiteiten moeten inschatten. Hierdoor verhoogt de kans op fouten. De ontwerper van systemen voor de rapportering van kosten en winstgevendheid wordt niet alleen geconfronteerd met een toenemende complexiteit van zijn rapporteringstaak, maar ook met voortdurende veranderingen in de strategie en de organisatie. Wanneer de organisatie frequent verandert, wanneer er veel nieuwe activiteiten ontstaan en wanneer mensen zeer frequent voor andere activiteiten worden ingezet, moet de ontwerper van het kostprijssysteem het ABCmodel continu aanpassen. Dit leidt niet alleen tot hoge onderhoudskosten om het model continu bij te werken, maar ook tot verouderde tarieven van de cost drivers. Time-driven ABC Om dit euvel weg te werken ontwikkelden Kaplan en Norton een nieuwe methode: time-driven activity based costing (TD-ABC).Time-driven ABC vertrekt vanuit de werkelijke historische transacties en de werkelijke historische kosten uit de kostenrekeningen van een bepaalde periode. De methode verzamelt de indirecte kosten niet meer in activiteiten maar in departementen, die flexibel kunnen geconsumeerd worden door verschillende activiteiten, afhankelijk van de transactiemix van de periode. Kosten van departementen worden aan kostenobjecten toegerekend op basis van de tijdconsumptie die automatische berekend wordt door tijdsvergelijkingen (time equations). Dit zijn wiskundige functies die de benodigde tijd om een activiteit voor een product of een klant uit te voeren automatisch berekenen in functie van de specifieke kenmerken van het product of de klant (Everaert en Bruggeman, 27). Het concept wordt thans ondersteund door een gebruikersvriendelijke time-driven ABC software applicatie. Voordelen van time-driven ABC Het voordeel van time-equations is dat alle mogelijke kostendrijvende factoren in één time-equation kunnen gespecifieerd worden (zie voorbeeld in kader). Hierdoor wordt vermeden dat het activiteitenmodel, zoals in traditionele ABC-projecten, explodeert qua aantal activiteiten. Die explosie maakte het bijna onmogelijk om een traditioneel ABC-model te onderhouden. Bovendien, aangezien men nog in full costing redeneerde tussen resources en activiteiten module, werd het resultaat beïnvloed door het bewegen van het activiteitenmodel en was het zeer moeilijk te evalueren of de kostenoptimalisatie nu echt was gerealiseerd, of te wijten was aan modelaanpassingen, wat dan weer de geloofwaardigheid van het systeem in twijfel trok. Kortom, de verdienste van time-equations is dat men nu eindelijk in staat is om op een onderhoudbare manier, periodiek, consistente en accurate winstgevendheidsinformatie op te leveren. Time-driven ABC laat toe de servicekosten (cost to serve) van elke klant te berekenen, hierbij rekening houdend met de karakteristieken van de desbetreffende klant. TD-ABC berekent ook het resultaat per klant, per klantensegment en per distributiekanaal gesplitst naar winstrealisatie en kostenefficiency. Managers kunnen zien welke klanten verlieslatend zijn en wat de oorzaken zijn van het negatieve resultaat per klant, per distributiekanaal, per product en dergelijk. Ze tonen ook welke activiteitskosten te hoog zijn en wat de redenen zijn. De TD-ABC winstrapportage kan naar veel invalshoeken worden gemaakt. Dit maakt de implementatie mogelijk van een beter gedifferentieerde strategische, door marketing en sales gestuurde aanpak op het vlak van klantenretentie, mar- TC69_TD ABC :15:16

4 Contribution of TD-ABC (makes actionable data) Complexity handled with time-equations Transparant and readable reporting based processes Lifestage accounting introduced Actionable data used for... For actuary (VANB & MCEV) calculations For profitability reporting (multiperiod) For marketing intelligence/segmentation For operational efficiency (lean) For marketing intelligence/segmentation/customer value * (remark: no cost of capital.../discounting) ketinginspanningen en pricing naar bepaalde segmenten. TD-ABC-rapporten tonen ook de bezetting van de capaciteit van de departementen en hoe deze capaciteitsbezetting zich verhoudt tot stijging of daling van volumes in de business of wijzigingen in de producten of klantenmix of wijzigingen in de organisatie. Dit inzicht in de capaciteitsbezetting laat managers toe beter de head count te optimaliseren en de personeelskosten maximaal af te stemmen op de personeelsbehoeften. TD-ABC laat beter toe te berekenen wat de mogelijke invloeden zijn van procesverbeteringen op de kostprijzen en zo kan eigenlijk de financiële impact van acties in het kader van lean opgevolgd worden. TD-ABC kan ook proactief worden gebruikt voor planning, budgettering en scenario s. Zo zijn managers bijvoorbeeld in staat om te voorspellen hoeveel overcapaciteit zou kunnen worden opgevuld met nieuwe initiatieven, of wat de financiële impact is van een lean-initiatief om complexiteit in het proces meer naar voren te halen. Ook verkrijgen managers inzicht in mogelijke capaciteitstekorten die zouden kunnen ontstaan als gevolg van wijzigingen in de businessmix. TD- ABC wordt dan ook meer en meer gebruikt als een tool voor kostenbudgettering. Verhoging van de klantenwaarde De verzekeringsmarkt is een verzadigde markt. De verzekeraars hebben vooreerst de uitdaging om de juiste productportfolio te definiëren voor de klantengroepen die als strategisch gezien worden. Hiervoor wenst men een duidelijk inzicht in de opbouw van de kosten per product te hebben om deze portfoliobeslissingen te helpen ondersteunen. Een product consumeert namelijk al lang niet meer een gemiddelde indirecte kostprijs. Bovendien speelt bij het bepalen en het verbeteren van de financiële waarde van een klant de mate van retentie van klanten en tussenpersonen een cruciale rol. Dit maakt dat klantenwinstgevendheidsanalyse met behulp van TD-ABC niet enkel een kostenverhaal mag zijn. Er moet ook systematisch gewerkt worden op de verhoging van die retentie van klanten en tussenpersonen. Retentie wordt bepaald door de klantentevredenheid in alle stappen van het waardecreatieproces (bijvoorbeeld bij de keuze van de verzekeraar, het afsluiten van de polis, premiebetaling, regeling van schadegevallen tot de beeïndiging van de polis). Bij de klantenwinstgevendheidsanalyse is het dus niet voldoende de activiteitskosten te kennen. Men moet ook inzicht hebben in de tevredenheid van de klant in elke stap van het waardecreatieproces. De centrale vraag is: hoe ervaren nr 6 juni Corporatecapacity report Capacity Cost fte fte % % per min euro euro euro Back office systems Acquisition transactions Maintenance transactions Termination transactions Claims handling teams Claims transactions Segment A Household 1 (klant 1) P&L Auto Brand-inboedel Totaal Net eamed premiums Actual claim amount Expected claim amount (norm) Variance (Actual claim amountexpected) Reinsurance Investment income Technical margin Cost of acquisition Cost of maintenance Cost of termination Cost of claims handling Period result Performance metrics(simplified example) Auto Brand-inboedel Totaal Lifetime (in years) Profitability (*) Value added new business (*) Valuation of product (*) Customer valuation 9.45 Figuur 1. Resultaat per klantsegment Capacity 8% 9 min/ fte Fin acc Used cost Overcapacity % 88% % 75% 2, Figuur 2. Capaciteitsbezetting TC69_TD ABC :15:17

5 nr 6 juni 29 onze klanten de contacten met onze maatschappij? Hierbij kan men gebruik maken van de recent ontwikkelde analysemethode: experience co-creation (ECC). Hierbij is het belangrijk om binnen het klantenproces te onderscheiden welke de belangrijke touch points zijn tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij/makelaar. Ook wordt geïdentificeerd in welke stappen van het customer process de maatschappij afzijdig is en geen waarde creëert. Elk touch point wordt gezien als een interactie. Voor elke touch point wordt onderzocht in welke mate het contact met de maatschappij een wonderful experience is. Ook heeft de analyse betrekking op frustrating experiences, dit zijn de ervaringen die klanten aanzetten van maatschappij te veranderen. Zo leerde Progressive Insurance dat voor hun cliënten in de sector auto-ongevallenverzekering het moment na het autoongeval het meest onaangenaam moment was in hun klantenproces en dat de verzekeraar op dat moment eigenlijk afzijdig is en voor de klant geen waarde creëert. Na deze analyse besliste Progessive Insurance schaderegelaars te sturen naar de plaats van het ongeval en er de schade onmiddellijk te regelen (immediate response). Door deze nieuwe value attribute in de value curve levert de maatschappij een meer gedifferentieerde ervaring op voor haar cliënten en kan de maatschappij de schaderegelingskosten reduceren. Zulke meer gedifferentieerde klantenervaringen, leiden tot verhoogde klantentevredenheid, een hogere klantenretentie met een hogere financiële life-time value van de klantenportefeuille als gevolg. C advertentie Literatuur Bruggeman, W., en K. Moreels, Activity-Based Costing in complex and dynamic environments: the emergence of timedriven ABC, Controlling, nr. 11, 24. Bruggeman, W., S. Hoozée, K. Moreels en T. Bruyneel, Timedriven Activity-based Costing, Intersentia, 27. Bruggeman, W., P. Everaert, K. Moreels en T. Lowyck, Time- Driven Activity-Based Costing: een nieuwe doorbraak in management accounting, Accountancy en bedrijfskunde Maandschrift, nr.7, 25. Everaert, P., en W. Bruggeman, Time-driven Activity-Based Costing: exploring the underlying model, Cost Management, nr. 2, 27. Kaplan, R. en S. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, nr. 11, 24. Kaplan, R. en S. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, 27. Kaplan, R. en S. Anderson, The innovation of Time-Driven Activity-Based Costing, Cost Management, nr. 2, 27. Ramaswamy, V. en F. Gouillart, Co-creating Strategy with Experience Co-Creation, Balanced Scorecard Report, Harvard Business Press, nr. 4, TC69_TD ABC :15:18

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur

Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIX, 1, 2004 Customer Lifetime Value: een overzicht van de literatuur door P. C. VERHOEF * Verhoef Peter C. Erasmus Universiteit Rotterdam, FEW Departement

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Datum: 1 april 2008 Door : Marcel Woltjes en Salo van Berg (Team 805) Bedrijfscoach: drs.

Nadere informatie

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Informatiemanagement: Lessons Learned, rekenvoorbeelden en valkuilen Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 2 (2012) www.linio.nl Gepubliceerd door Auteur: Peter

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence Compact_ KPMG IT Najaarsevent 2008 17 Vaststellen belangrijkste pitfalls BI/CPM-systemen. Business Intelligence Holistisch benaderen, stap voor stap implementeren l Menno Gaus, drs. Teo Griffioen MMC en

Nadere informatie

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance Willem Peter de Ridder SAMENVATTING Operationeel risicomanagement staat hoog op de agenda van ondernemingen,

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Kansen door de Zorgplicht

Kansen door de Zorgplicht Kansen door de Zorgplicht Hoe financiële dienstverleners de zorgplicht voor zich kunnen laten werken Kansen door de zorgplicht. Op 15 mei 2013 kondigde de Minister van Financiën aan dat er een algemene

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Vernieuwing verzekeringssoftware

Vernieuwing verzekeringssoftware Vernieuwing verzekeringssoftware 2011-2013 Dit document is eigendom van Netaspect Software BV. Distributie zonder schriftelijke toestemming van Netaspect Software is niet toegestaan. De informatie in dit

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie