Koen Vincent Studentnummer: Scriptienummer 1049

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049"

Transcriptie

1 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: Scriptienummer 1049

2 1. Voorwoord Dit document is het resultaat van mijn scriptie ten behoeve van de postdoctorale opleiding EDP auditing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze scriptie is het resultaat van onderzoek, interviews, workshops en praktische toetsing. Resulterend tot een framework voor het beheersen van risico s tijdens legacysysteemintegratie. Graag wil ik mijn begeleider aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Paul Harmzen, bedanken voor zijn hulp en flexibiliteit bij het realiseren van deze scriptie. Daarnaast wil ik mijn vrouw bedanken voor alle goede zorgen tijdens de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van deze scriptie. Ook gaat mijn dank uit naar alle geïnterviewden zowel van de interne organisatie als ook externe organisaties die in hun drukke schema s tijd hebben gevonden om bij te dragen aan het onderzoek

3 2. Samenvatting In mijn werkomgeving is sprake van een grote hoeveelheid legacy-systemen. Jarenlang zag de organisatie geen noodzaak om het systeemlandschap te vernieuwen en te vervangen. De winsten waren goed, de marges op veel producten, waren hoog. Daarnaast was sprake van een economisch goede tijd. Dit had tot gevolg dat zij minder kritisch ging kijken naar haar eigen verdienmodel, maar ook naar de inrichting van de operationele processen en ondersteunende systemen. Hierdoor is jarenlang doorgewerkt met hoge operationele kosten. De gemaakte winsten verborgen de noodzaak voor de integratie van bestaande systemen. In de laatste jaren is hier verandering in gekomen en staat men voor een nieuwe uitdaging, waarbij een veelvoud aan systemen geïntegreerd moet worden in een nieuwe doelarchitectuur. Vanuit een Audit perspectief werd ik gegrepen door de vraag welke risico s zich voordoen bij het integreren van legacy-systemen. Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst vastgesteld wat een legacy-systeem is. Vanuit de literatuur is hiervoor geen eenduidige definitie beschikbaar. Vaak wordt bij legacy-systemen gedacht aan verouderde systemen, waarvoor geen ondersteuning op de hardware of software meer gegeven wordt door de leverancier. In het onderzoek is de definitie met betrekking tot legacy-systemen breder geformuleerd. De definitie is als volgt: Legacy-systemen zijn die systemen, die niet binnen de nieuw ingerichte of in te richten doelarchitectuur passen en vervangen zullen worden bij het realiseren van systeemintegratie en rationalisatie. Deze definitie is de basis waarop gekeken wordt naar legacy-systeemintegratie. Legacy-systeemintegratie is het proces waarbij het oude systeem gemigreerd gaat worden naar de doelarchitectuur. Het startpunt hierbij is de beslissing tot het uitfaseren van het legacy-systeem. Het eindpunt betreft het daadwerkelijk uitzetten en verwijderen van het legacy-systeem. Onderzoek in bestaande literatuur gaf weinig houvast met betrekking tot risico s in samenhang met legacysysteemintegratie. De aanwezige informatie was vaak niet specifiek gericht op legacy-systeemintegratie. Daarnaast was de beschikbare informatie erg versnipperd. Dit onderzoek heeft wel geleid tot het onderkennen van een aantal stappen in de legacy-systeemintegratie: huidige situatie, geplande uitfasering, in transitie en uitgefaseerd. Per fase is uitgewerkt wat in de literatuur terug te vinden was met betrekking tot het beheersen van risico s en bijvoorbeeld eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Dit onderzoek was de basis voor het opstellen van een risicobeheersingsframework. Om de risico s in kaart te brengen en uit te gaan van een marktstandaard is ervoor gekozen de risico s met betrekking tot legacy-systeemintegratie te plotten op Cobit control objectives. Hierdoor is het voor organisaties relatief eenvoudig aanvullende maatregelen in te richten naast eventueel bestaande Cobit implementaties. Vanuit deze risico-inventarisatie is een framework opgesteld met aanvullende maatregelen, om de legacy-systeemintegratie te beheersen. De risicomapping en het normenkader zijn getoetst in de praktijk met behulp van workshops en interviews. Deze workshops en interviews hebben geleid tot aanvullingen en aanscherpingen van de risico s evenals de verwachte beheersmaatregelen. De risicomapping is opgenomen in bijlage 1. Het uiteindelijke resultaat, het framework, is opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste risico s die naar voren kwamen tijdens de praktische toetsing van het framework zijn onder andere de tijdigheid bij uitvoering van beheersmaatregelen en de periodiciteit waarmee dit plaatsvindt gedurende de integratie. Daarnaast is de IT-governance en planning bij het maken van de juiste keuze met betrekking tot legacy-systeemintegratie een van de te beheersen risico s. Vaak wordt niet bewust gekozen voor een strategie die past bij de kenmerken van het te integreren legacy-systeem. Het toekennen van voldoende prioriteit en budget voor onderhoud en ontwikkeling van de legacy-systemen is ook een aspect dat beheerst moet worden. Het is dus de vraag of de toegekende budgetten en prioriteitstellingen nog in lijn zijn met het belang van het legacy-systeem voor de operationele processen. Het niet meer aansluiten van de legacy-systemen bij de klant- en de marktvraag is eveneens een van de te beheersen risico s. Voor (IT-) Auditors is het beoordelen van legacy-systeemintegratie interessant. Tijdens systeemintegratietrajecten is vaak veel aandacht voor de nieuwe doelarchitectuur en slechts beperkt voor de legacysystemen. Beslissingen voor legacy-systeemintegratie worden vaak genomen vanuit politieke overwegingen of opgelegd middels financiële targets. Door objectief beoordelingen uit te voeren kan het management ondersteund worden in het maken van de juiste beslissingen ten aanzien van legacy-systeemintegratie. Gedurende de transitiefase is sprake van verschuivingen in het risicoprofiel. Deze verschuivingen moeten - 3 -

4 ook beheerst worden. Het verschaffen van zekerheid over deze transitie is eveneens waardevol voor het management, omdat men zekerheid verkrijgt over de integriteit en continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast is de aandacht voor het uitfaseren van systemen zeer beperkt. Bij het daadwerkelijk uitschakelen van systemen komt meer kijken dan men in eerste instantie denkt. Het framework biedt een handvat om ook deze processen beheerst te laten verlopen

5 3. Inhoudsopgave 1. Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding en onderzoeksopzet Aanleiding Doelstelling onderzoek Onderzoeksvragen Resultaat van het onderzoek Aanpak Leeswijzer Theoretisch kader Inleiding Wat zijn legacy-systemen? Welke fasen zijn er bij systeemintegratie? Verschillende faseringen Huidige situatie Application Portfolio Management Val-IT Geplande uitfasering System development lifecycle Enterprise Architecture SRAH In transitie Conversies Legacy migratie strategieën Chicken Little Strategie Butterfly methode Big bang theorie Uitfaseren Compliancy Fiscale wetgeving Wet bescherming persoonsgegevens Cobit Opbouw van het framework Opstellen risicoprofiel Opstellen normen Conclusie Persoonlijke reflectie...30 Bijlage 1 Legacy Integratie Risico Framework...31 Bijlage 2 Normenkader...38 Bijlage 3 SRAH readiness checklist...47 Bijlage 4 Geïnterviewde functionarissen...49 Bijlage 5 Literatuurlijst

6 4. Inleiding en onderzoeksopzet 4.1. Aanleiding In mijn werkomgeving is sprake van een grote hoeveelheid van legacy-systemen. De organisatie heeft jaren geen noodzaak gezien om haar systeemlandschap te vernieuwen en te vervangen. De resultaten waren goed, de marges op veel producten waren afdoende. Daarnaast was sprake van een economisch goede tijd en waren de rendementen uit beleggingen gunstig. Voor de organisatie had dit het gevolg dat zij minder kritisch heeft gekeken naar haar eigen verdienmodel, maar ook naar de inrichting van de operationele processen en ondersteunende systemen. In het verleden heeft de organisatie, een fusiebedrijf, andere bedrijven opgekocht en as is in de organisatie geplaatst. De daadwerkelijke integratie van deze organisaties heeft echter slechts beperkt plaatsgevonden. Dit betekent een grote diversiteit in het systeemlandschap, maar ook dat de processen jaren naast elkaar hebben gefunctioneerd en niet uniform zijn ingericht. Systeemintegratie om te komen tot een uniforme backoffice werd niet in gang gezet. Hierdoor is jarenlang doorgewerkt met hoge operationele kosten. De gemaakte winsten verborgen de noodzaak voor de integratie van de organisaties. De laatste jaren is hier verandering in gekomen. De marges zijn geslonken, de winsten zijn gedaald en de huidige economie zit in een recessie. Hierdoor is het noodzakelijk kostenbesparingen door te voeren. Een sterke IT-Business alignement is hierbij noodzakelijk. Men moet investeren in een vernieuwde dienstverlening waarbij de IT aansluit op de huidige business doelstellingen, om uiteindelijk kostenbesparingen te realiseren en nieuwe/andere klantbehoefte te kunnen bedienen. De systeemontwikkeling heeft zich in het verleden lange tijd gericht op het doorontwikkelen van duurzame, maar vaak complexe, verouderde systemen op de zeer betrouwbare legacy-omgevingen. De angst voor vernieuwing kwam vaak voort uit onzekerheid over het onbekende. Vooral over het risico dat de nieuw te ontwikkelen systemen de betrouwbaarheid van de legacy-systemen niet kunnen evenaren. Door de (bedrijfs)economische verandering is de organisatie overgegaan tot het rationaliseren van haar systeemlandschap. Legacy-systeemintegratie is het proces waarbij het oude systeem over gaat tot integratie/vernieuwing van het systeem in de doelarchitectuur. Het startpunt hierbij is de beslissing tot integratie van het legacy-systeem. Het eindpunt betreft het daadwerkelijk uitzetten en verwijderen van het legacy-systeem. In de praktijk constateer ik een aantal oorzaken voor de noodzaak tot legacy-systeemintegratie. Onder andere door het verlies van kennis over deze legacy-systemen, de dalende performance, schaalbaarheid en het verliezen van support op software en hardware ontstaat deze noodzaak. Voor een aantal van de systemen geldt dat de ontwikkelaars met kritieke kennis, die inmiddels al jaren verbonden waren aan de organisatie, de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daarnaast zijn er in het verleden voor hetzelfde doel vaak meerdere applicaties ontwikkeld (fusiebedrijf) die allemaal onderhouden moeten worden en bijvoorbeeld aangepast bij wettelijke veranderingen. De bovenstaande redenen leiden ertoe dat een enorme aandacht bestaat voor het integreren van systemen en processen. Dit leidt tot rationalisatie van het systeemlandschap, kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Zowel binnen de auditafdeling als binnen de businessafdelingen zelf is voldoende aandacht voor de ontwikkeling van deze nieuwe systemen aanwezig. De aandacht voor de uit te faseren systemen en de risico s die de transitie met zich meebrengt voor de bestaande organisatie, processen en systemen is vaak beperkt Doelstelling onderzoek Bij het realiseren van de integratiedoelstellingen ligt vaak de focus op de ontwikkeling van het nieuwe systeem. In de literatuur is veel informatie beschikbaar over het ontwikkelen van nieuwe doelsystemen en ook over projectaanpakken om de ontwikkeling van de nieuwe doelsystemen te realiseren. De andere kant van systeemintegratie is het blijven beheersen van de oude omgeving. Door de veranderende doelstellingen van het bedrijf en het investeren in de nieuwe omgeving, wordt in mijn werkomgeving, op de oude omgeving vaak direct bezuinigd. De veranderingen brengen risico s met zich mee die beheerst moeten worden. De doelstelling van mijn onderzoek is om in kaart te brengen welke risico s het realiseren van de integratiedoelstellingen met zich mee brengen voor de legacy-systemen. De inventarisatie heeft geleid tot een overzicht van maatregelen om het risico te beheersen. Mijn onderzoek heeft zich niet gericht op de risico s met betrekking tot de doelsystemen en de systeemontwikkeling van de doelarchitectuur. De - 6 -

7 doelstelling heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systemeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? 4.3. Onderzoeksvragen De volgende deelvragen moeten gezamenlijk antwoord geven op de hoofdvraag van het onderzoek: 1. Wat zijn legacy-systemen? 2. Welke fasen bestaan bij systeemintegratie en welke specifieke aspecten bevatten deze fasen? 3. Welke veranderingen ontstaan ten aanzien van de beheersing? 4. Welke risico s moeten worden beheerst bij het uitfaseren van een (legacy)systeem? 5. Hoe kan een auditor toegevoegde waarde leveren? 4.4. Resultaat van het onderzoek Het resultaat van het onderzoek is een praktisch getoetst framework dat weergeeft welke risico s een organisatie moet beheersen bij het realiseren van haar systeemintegratiedoelstellingen van legacysystemen Aanpak Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een uitwerking van het literatuuronderzoek tot een bruikbaar framework. Bij het literatuuronderzoek gaat het voornamelijk om begripsbepaling en (theoretische) modelvorming op basis van academische literatuur en artikelen uit het werkveld. In het literatuuronderzoek is de basis gelegd voor het framework. In aansluiting op het literatuuronderzoek is een framework ontwikkeld. Doelstelling was om uit de modellen in de literatuur risico s en maatregelen te extraheren en deze specifiek te maken voor het onderwerp. Om de werkbaarheid van het framework vast te stellen is deze getoetst in de praktijk. Deze toetsing is uitgevoerd door verschillende kennisexperts in het vakgebied. Dit is vormgegeven door interviews en workshops. Het bijgestelde framework is opgenomen in bijlage 2. Een toelichting van de gewijzigde elementen in het theoretisch gevormde framework als resultaat van de praktische toetsing is onderdeel van de scriptie Leeswijzer In dit hoofdstuk zijn de aanleiding en doelstelling van het onderzoek beschreven. Tevens is aangegeven op welke onderzoeksvragen antwoord wordt gegeven in dit referaat. Daarnaast is het verwachte resultaat van het onderzoek en de aanpak van het onderzoek beschreven. De deelvragen zijn de uiteindelijke basis voor beantwoording van de hoofdvraag. Het theoretisch kader wordt geschetst in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvragen 1, 2 en 3. In hoofdstuk 6 wordt antwoord gegeven op deelvraag 4. Een deelresultaat van de scriptie (legacy integratie risico framework) is opgenomen in bijlage 1. Deze risico-inventarisatie is de basis voor het vervolg van hoofdstuk 6. Hierin wordt de totstandkoming van het framework beschreven. Het framework beantwoordt de hoofdvraag en is opgenomen in bijlage 2. In de conclusie wordt aandacht besteed aan de toegevoegde waarde,die een(it) auditor kan leveren bij legacy-systeemintegraties

8 5. Theoretisch kader 5.1. Inleiding In mijn werkomgeving, is het IT-landschap grotendeels traditioneel. Voor de transactie verwerkende systemen wordt veelal nog gebruik gemaakt van legacy-systemen. Voorbeelden hiervan zijn Mainframes en/of AS/400 systemen met bijbehorende database management systemen en applicaties. In de huidige tijd en economische situatie is de focus op de kosten zichtbaar toegenomen. Een voorbeeld hiervan is dat programma s ten behoeve van het versnellen van de IT-vernieuwing zijn opgezet. Een start met het realiseren van systeemrationalisatie is gemaakt. Hiervoor is een Enterprise Architectuur opgesteld en is voorzichtig begonnen aan application portfolio management, die verderop worden toegelicht. Door de veranderingen in de markt wordt scherper aan de wind gezeild en heeft dit ook zijn effect op de versnelde doorvoering van IT Rationalisatie. Bij de integratie van legacy-systemen gaat de aandacht veelal uit naar de nieuw in te richten omgeving. Ook in de theorievorming is dit zichtbaar, dit blijkt uit het feit dat nauwelijks literatuur en normenkaders beschikbaar zijn voor het integreren van legacy-systemen in een nieuwe doelarchitectuur. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat legacy-systemen zijn, uit welke fasen legacysysteemintegratie bestaat, welke risico s en beheersmaatregelen in de literatuur zijn aangetroffen ten aanzien van legacy-systeemintegratie. De in de literatuur aangetroffen risico s en beheersmaatregelen hebben de basis gevormd voor het opgestelde framework in bijlage 2 voor het beheersen van de risico s bij legacy-systeemintegratie Wat zijn legacy-systemen? Om te bepalen wanneer sprake is van legacy-systemen is een aantal definities beschikbaar in de literatuur. Een uniforme terminologie bestaat nog niet voor legacy-systemen. Een voorbeeld: Een legacy-systeem kan worden gedefinieerd als een informatiesysteem dat zich verzet tegen noodzakelijke wijzigingen en evolutie. [Brodie 1995]. Dit is veelal een eenzijdige blik op de ontwikkeling en toekomstvastheid van legacy-systemen. Een meer algemene definitie van legacy-systemen is de volgende: Het gaat om systemen waarmee de bedrijfskritische informatie van een organisatie wordt verwerkt en geconsolideerd. Als deze systemen falen heeft dat een serieuze impact op essentiële processen. Dergelijke systemen kunnen diverse problemen veroorzaken voor een organisatie. Ze draaien veelal op exotische en/of verouderde hardware en zijn daardoor traag en duur in het onderhoud. Ook het softwareonderhoud kan duur zijn: omdat vaak weinig of sterk verouderde documentatie beschikbaar is. Hierdoor is het begrijpen van het systeem en het opsporen van fouten vaak duur en tijdrovend. Legacy-systemen zijn soms geschreven in een programmeertaal die niet meer gangbaar is en die nog maar weinig ontwikkelaars beheersen. Het gebrek aan eenduidige software-interfaces maakt integratie van legacy-systemen met andere systemen moeilijk. De systemen zijn vaak moeilijk of helemaal niet uitbreidbaar. Legacy-systemen zijn niet noodzakelijkerwijs oud. Merk ook op dat het woord Legacy vaak een negatieve lading heeft. Dit is veelal onterecht, aangezien dergelijke systemen vaak wel de kritieke systemen van een bedrijf vormen [Wu et al 1997], [Maat&Vogt, 1998], [Bisbal et al 1999] en [Bisbal 1997]. Zoals blijkt uit de vorige alinea bestaan meerdere definities voor legacy-systemen binnen de literatuur. Legacy-systemen zoals benoemd in de literatuur zijn voor het doel en de begripsvorming in het kader van dit onderzoek te eng. In mijn werkomgeving is sprake van een fusiebedrijf, waarbij in het verleden veel bedrijven opgekocht zijn en met andere bedrijven is gefuseerd, maar de IT-integratie niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een gediversifieerd landschap ontstaan. Deze ontwikkeling is zichtbaar bij meerdere grote organisaties. Het betreft niet altijd systemen die op basis van leeftijd als legacy benoemd worden en hiermee dus aan het einde van hun systeemlifecycle zijn. Voor andere systemen die als legacysystemen bestempeld worden kan het zijn dat deze aan het einde van haar economische lifecycle zijn of dat de strategische doelstellingen niet in voldoende mate ondersteund worden. Hiermee passen deze systemen niet meer in het gerationaliseerde applicatielandschap. Op basis van het bovenstaande wil ik legacysystemen ook als volgt definiëren: Legacy-systemen zijn die systemen, die niet binnen de nieuw ingerichte of in te richten doelarchitectuur passen en vervangen worden bij het realiseren van systeemintegratie en rationalisatie Welke fasen zijn er bij systeemintegratie? Wanneer sprake is van een gediversifieerd systeemlandschap, is het realiseren van uniformiteit in processen en procedures niet eenvoudig. De financiële crisis creëert druk op het resultaat van organisaties. De - 8 -

9 beheersing van de kosten wordt hierdoor onder een vergrootglas gelegd. De keuze wordt gemaakt om het IT-landschap te rationaliseren en de legacy-systemen te integreren in de doelarchitectuur. De verandering vanuit deze legacy-systemen naar nieuwe systemen kan op meerdere manieren. Voorbeelden hiervoor zijn nieuwbouw, migratie, re-engineering of softwarerenovatie. Voor allen geldt dat uiteindelijk een overgang plaats zal vinden vanuit de legacy-systemen naar de doelarchitectuur. Wanneer de keuze wordt gemaakt om het IT landschap te gaan rationaliseren heeft dit flinke gevolgen voor een organisatie. Rationalisatie heeft een enorme impact op de omvang van het personeelsbestand. Dit wordt mede veroorzaakt doordat door rationalisatie processen, systemen en beheersing hiervan geüniformeerd kunnen worden en uiteindelijk minder redundantie in werkzaamheden aanwezig is. Deze besparingen worden eveneens inzichtelijk in een artikel van IBM over Empowering the CIO: Enabling smarter decisions with Application Portfolio Management[IBM 2011]. Figuur 1 uit dit artikel geeft dit grafisch weer. Figuur 1: Enabling smarter decisions Het proces van de systeemintegratie start op het moment dat het management heeft besloten over te gaan tot het uitfaseren/integreren van legacy-systemen. De impact op het systeem, de processen en organisatie begint vaak al wanneer de keuze voor overgang naar een nieuwe doelarchitectuur wordt gemaakt. Het overzicht van IBM toont dat de kosten van operations, onderhoud en systeemontwikkeling dalen gedurende het integratietraject naar de doelarchitectuur. Dit betreft echter enkel de doelstellingen, die middels rationalisatie en integratie gerealiseerd moeten worden. De huidige situatie van het systeemlandschap, operationele kosten en ontwikkelingskosten zijn inzichtelijk te maken. De projectie van de verwachte kosten voor het doelsysteem is ook redelijk te prognosticeren. Het verloop van de integratieperiode is minder rechtlijnig. De timing en inrichting van deze fase zijn zeer divers. Oorzaken hiervoor liggen onder andere in de gekozen aanpak. Hierdoor valt te stellen dat de dalende lijn zoals geschetst in Figuur 1 niet altijd dalend lineair verloopt. Of een besparing op cost of operations plaatsvindt tijdens de integratiefase is sterk afhankelijk van de legacy-systeemintegratie strategie. Een eventuele besparing moet in lijn zijn met het belang van het legacy-systeem voor de organisatie. Figuur 1 schetst dat in de integratiefase nog wordt geïnvesteerd in aanpassingen van de legacy-systemen. In de praktijk blijkt vaak dat slechts een beperkt budget beschikbaar is voor het onderhouden van de legacysystemen. Ontwikkeling wordt beperkt tot het voldoen aan wet- en regelgeving en het oplossen van productieverstoringen. Naast de financiële beschouwing kan vanuit andere perspectieven naar de legacy-systeemintegratie worden gekeken. Voorbeelden zijn het beheersen van de continuïteit van de core-business of een risicobeheersingsperspectief, waar IT een onderdeel van is. Risico s die zich voor kunnen doen zijn bijvoorbeeld het beheersen van de integriteit van systemen bij parallelle omgevingen. Problemen met de beschikbaarheid en kwaliteit van resources. Niet voldoen aan wet- en regelgeving, omdat zich wijzigingen - 9 -

10 voordoen die niet worden verwerkt in legacy-systemen. Security risico s omdat support ontbreekt op verouderde systemen. Figuur 1 geeft wel een heldere basis om te concluderen dat het systeemintegratieproces van de legacysystemen uit meerdere fasen is opgebouwd. Passende maatregelen voor het beheersen van de risico s aangaande de legacy-systemen gedurende het integratietraject en de specifieke fasen zijn zoals eerder aangegeven nauwelijks beschreven en uitgewerkt in literatuur. Uit mijn waarnemingen over hoe een dergelijke overgang tot stand komt, concludeer ik dat 4 fases te onderkennen zijn rondom legacysysteemintegratie doelstellingen. Deze fasen zijn te benoemen als huidige situatie, geplande uitfasering, in transitie en uitgefaseerd. Wanneer vanuit het oogpunt van beheersing naar deze fases wordt gekeken hebben deze een specifiek risicoprofiel. Onderstaand worden per fase mogelijke beheersmaatregelen behandeld passend bij het risicoprofiel. Dit is tevens de basis voor het opstellen van een specifiek risicoprofiel Verschillende faseringen In dit hoofdstuk wordt per fase toegelicht voor welke risico s in de literatuur aanknopingspunten zijn aangetroffen in het kader van risicobeheersing. Het is van belang inzicht te hebben in het verloop van het legacy-systeemintegratieproces vanuit een risicoperspectief om deze beheersmaatregelen te kunnen plaatsen in het proces. Wanneer de keuze is gemaakt dat een systeem vervangen gaat worden of dat integratie gaat plaatsvinden, dan wijzigt mogelijk een aantal zaken in de beheersing. De transitie van huidige situatie naar geplande uitfasering betekent dat zowel het financiële belang als het business belang van de applicatie in eerste instantie gelijk blijft. Een verschuiving van effort en budget voor het legacy-systeem en de processen hier omheen gaat plaatsvinden. Onderzoek naar de veranderende situatie voor een aantal applicaties in mijn werkomgeving wijst uit dat de aandacht verschuift naar het nieuwe systeem. Het budget voor beheer en ontwikkeling op het legacy-systeem is gedaald. Bezuinigingen vinden plaats op het proces. Hierdoor neemt mogelijk het aantal beheersmaatregelen af, waardoor het risico toeneemt. Een schematische weergave van het resultaat van deze analyse is opgenomen in Figuur 2. Situatieverloop Risico Beheersing Budgetten Impact Figuur 2: situatieverloop Huidige situatie Geplande uitfasering In transitie Uitgefaseerd Fasen Besparingen op IT-beheersmaatregelen en het korten van beschikbare budgetten, worden mogelijk direct doorgevoerd. Hierdoor is een verschil te zien in de beheersing tussen een systeem in de huidige situatie en de verandering naar geplande uitfasering. Voorbeelden zijn aanpassingen van service levels en afname van

11 beschikbare resources, omdat externe inhuur wordt beëindigd of resources op het ontwikkelen van de doelarchitectuur worden ingezet. Bij de overgang van geplande uitfasering naar in transitie betreft het voornamelijk een afname van investeringen. Daarnaast wordt vaak verder bezuinigd op het uitvoeren van IT-beheersmaatregelen en gaat de beschikbaarheid en inzet van resources verder dalen. Hierdoor kunnen de risico s op de bestaande omgeving toenemen. De gekozen legacy-systeemintegratie is ook van invloed op de toename van de risico s, naarmate de ontwikkeling van het nieuwe systeem vordert. Een van de strategieën kan zijn dat parallel wordt gedraaid met twee omgevingen, met alle bijbehorende processen en beheersomgevingen die van toepassing zijn. Een andere strategie kan het gelijktijdig functioneren van de systemen op één infrastructuur zijn, waardoor risico s met betrekking tot juiste verwerking en integriteit van de data zullen toenemen. Bij een overgang van in transitie naar uitgefaseerd is het belang van het systeem gedaald. Hierdoor nemen ook de risico s af. De risico s verdwijnen nog niet, omdat het verwijderen van systemen en data ook beheerst moet plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog risico s met betrekking tot wet- en regelgeving Huidige situatie Om te komen tot het besluit van legacy-systeemintegratie dient een analyse te worden uitgevoerd op het bestaande systeemlandschap. Hierbij moet worden geïnventariseerd welke systemen niet passen binnen de doelarchitectuur. Daarna dient objectief bepaald te worden of een legacy-systeem in aanmerking komt voor systeemintegratie. Een logisch startpunt hierbij is het constateren in welke fase van haar life cycle een applicatie zich bevindt. Daarna moet een analyse uitgevoerd worden waarin wordt bepaald welke oplossing het best gekozen kan worden voor het integreren van het legacy-systeem. Hiervoor zijn verschillende scenario s denkbaar. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft hiervoor het Software Re-engineering Assessment Handbook ontwikkeld. Dit handboek biedt richtlijnen voor het kiezen van de beste oplossingsrichting voor het uitfaseren en integreren van legacy-systemen Application Portfolio Management Omdat legacy-systemen niet generiek zijn, is de route om te komen tot uitfasering eveneens niet generiek. De trigger om te komen voor geplande uitfasering zou onderdeel moeten zijn van gedegen IT-portfolio management. [Maat&Vogt 1998] toont in figuur 3 welke aspecten er bijdragen aan de keuze om legacysystemen te rationaliseren. Figuur 3: aspecten rationalisering legacy-systemen Te zien is dat portfolio management de basis kan vormen voor de start van de verandering. Uit een portfolioassesment kan blijken dat een systeem in aanmerking komt voor verandering. In de ring om portfoliomanagement heen staan verschillende strategieën die de basis zijn voor de verandering

12 Softwarerenovatie is een samenspel van strategieën en is daarom als een basis onder deze strategieën weergegeven. Bedrijfsprocesrenovatie is tevens als aparte balk benoemd omdat dit eveneens een aanleiding kan zijn voor uitfasering. Application portfolio management draagt zorg voor het geordend en gestructureerd omgaan met de applicaties waar een organisatie gebruik van maakt. In portfolio management worden de financiële baten afgewogen tegen de operationele- en onderhoudskosten van de applicaties [IBM 2011]. Aspecten waarop applicaties gemeten kunnen worden zijn Return on Investment, Total Cost of Ownership, Total Economic Impact Business Value of IT. De uitkomsten van dergelijke metingen bepalen mede of systemen in aanmerking komen voor uitfasering en de passende strategie. Het beoordelen van de portefeuille is een continu proces. Figuur 4: [IT investment management] Door op een gestructureerde wijze het applicatielandschap vanuit onder andere financieel perspectief te beheersen, ontstaat ruimte om op een beheerste wijze de transitie vorm te geven. Dit betekent dat een integratie/transitie roadmap opgesteld kan worden. Hierbij is het van belang dat deze roadmap niet enkel de investeringen in de nieuwe systemen bevatten, maar ook de investeringen die benodigd zijn voor het realiseren van de integratie en het beheersen van de oude legacy-systemen. Figuur 4 geeft weer dat op basis van gemaakte keuzes, de investeringen in de integratie eveneens moeten worden bestuurd in investment- en project portfolio management

13 Val-IT Het sturen op IT-investeringen, voor zowel de ontwikkeling van de doelarchitectuur als de ontwikkelingen in de legacy-systemen, is van belang tijdens de legacy-systeemintegratie. Hier is het Val-IT framework[isaca VAL-IT] voor ontwikkeld. Val-IT is een governance framework wat algemeen aanvaarde richtlijnen en process ondersteuning biedt bij de evaluatie en selectie van It-enabled business investeringen. Daarnaast biedt het ondersteuning om beter te sturen op de realisatie van baten en het leveren van waarde vanuit deze investeringen. Het Val IT framework is gebaseerd op het COBIT framework. Om return on investment te realiseren worden de Val IT principes toegepast op management processen inclusief value governance, portfolio management, and investment management. Het doel van Val IT is: Het definiëren van de relatie tussen IT, business en andere organisatieonderdelen met governance verantwoordelijkheden; Het managen van het portfolio IT-enabled business investeringen; Verhogen van de kwaliteit van business cases voor IT-ondersteunde business investeringen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het definiëren van key financial indicatoren, het kwantificeren van indirecte baten en een uitgebreide bepaling van het downside risk Het is van belang kosten, risico s en uitkomsten te relateren aan een gebalanceerd portfolio van IT-enabled business investeringen. Ook is het van belang investeringen te beoordelen over de gehele looptijd. In figuur 5 is wordt het kritieke pad van de IT-enabled investeringen opgenomen. Dit ook van toepassing bij legacy-systeemintegratie. Hierin wordt getoond dat IT solution delivery en IT operational implementation eerst moeten plaatsvinden alvorens overgegaan kan worden tot Business integration. Verder wordt inzichtelijk gemaakt dat het realiseren van de baten plaatsvindt na uiteindelijke realisatie. Het eerder inboeken van nog niet gerealiseerde baten is een van de grote risico s in deze fase, omdat het invloed heeft op de inrichting van de bestaande business operation. Figuur 5: [ISACA VAL-IT] Geplande uitfasering Wanneer is bepaald dat een systeem in aanmerking komt voor integratie, dan zal dit proces gepland moeten worden. Wanneer het vernieuwen van het applicatielandschap onderdeel is van een continu proces, dan zal het startpunt voor legacy-systeemintegratie ook voortkomen uit bijvoorbeeld application lifecycle management. Om vervolgens op een beheerste en gestructureerde wijze om te gaan met het plannen van de migratie, is te verwachten dat in de literatuur informatie beschikbaar is over deze periode in life cycle management. Dit is echter zeer beperkt het geval. Daarnaast heeft legacy-systeemintegratie zeker raakvlakken met systeemontwikkeling en kwaliteitsbewaking van systeemontwikkeling. Deze onderdelen sluiten echter niet aan op het specifieke risicoprofiel voor legacy-systeemintegratie, omdat deze zich voornamelijk richten op de doelarchitectuur. Voor het plannen van een integratie is dan ook niet veel literatuur beschikbaar System development lifecycle Een kwaliteitsbeheersingsframework om te bepalen of een legacy-systeem in aanmerking komt voor systeemintegratie verwacht je aan te treffen in de methodieken die de levensfase van systemen bepalen en controleren. Het blijkt echter dat hierin de aandacht zich vooral richt op de ontwikkeling van het nieuwe systeem. De ontwikkeling van software vindt al tijden plaats. Het samenspel van hardware, platform en database bepaalt mede of er sprake is van een gemoderniseerd systeem. Door het ministerie van justitie in de Verenigde Staten is de levensloop van een informatiesysteem vastgelegd

14 Figuur 6: [US DOJ 2003] Volgens de ontwikkelmethodiek van het Amerikaanse ministerie van justitie bestaat de levensloop van een systeem uit 10 fases. Waarbij uitfasering de laatste fase van de Systems Development Life Cycle is. In de meeste omgevingen is de focus vaak gelegd op de eerste 9 stappen uit de levenscyclus. Literatuur over de te nemen stappen bij de zogenoemde disposition van een systeem is zeer beperkt. Volgens de SDLC cycle omvat de laatste stap een aantal aspecten. Deze fase draagt zorg voor de geordende uitfasering van het systeem. Daarnaast dient zorg gedragen te worden voor het veiligstellen van de cruciale informatie over het systeem. Op deze wijze kan indien nodig het systeem in de toekomst weer hergebruikt worden. Als belangrijkste onderdeel van deze fase wordt het veiligstellen van de data uit het systeem benoemd, zodat deze op een beheerste wijze beschikbaar gesteld kan worden aan het nieuwe informatiesysteem. Verder dient de data uit het systeem gearchiveerd te worden om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en voor beschikbaarheid van de gegevens in de toekomst. Voor het inventariseren van de risico s geeft dit een aardige eerste aanzet, maar het helpt onvoldoende bij het inventariseren van de risico s tijdens de verschillende fasen Enterprise Architecture Voor het integreren en migreren van de legacy-systemen bestaat een relatie met de nieuw in te richten omgevingen. Een van de methodieken die ontwikkeld is, is het Deloitte Enterprise Architecture Framework [Deloitte]. Dit framework moet bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe doelarchitectuur. Dit proces is weergegeven in figuur

15 Figuur 7: [Deloitte] Het model geeft weer dat de toekomstige omgeving moet aansluiten op de businesstransformatie, moet zorgen voor kostenbesparingen, procesoptimalisatie en rationalisatie. Ook in dit model is relatief weinig aandacht voor de legacy-systemen en de integratiestrategieën. Het model is voornamelijk gericht op de transformatie die de doelarchitectuur moet opleveren SRAH Wanneer de keuze voor uitfasering en/of integratie is gemaakt is het van belang op een juiste en eenduidige manier vast te stellen welke strategie hiervoor het best gebruikt kan worden. Het eerder genoemde Software Re-engineering Assessment Handbook (SRAH) van het Amerikaanse ministerie van defensie biedt hiervoor een drietal assessments. Dit zijn assessments op het gebied van techniek, economisch perspectief en een management guidance bij het nemen van een beslissing op basis van het technische assessment gecombineerd met het economische assessment. Deze assessments besteden aandacht aan een risico dat wordt gelopen bij het maken van keuzes met betrekking tot de systeemintegratie van legacy-systemen. Een van deze risico s is het maken van een onjuiste keuze voor het te integreren legacy-systeem. Want welk systeem is de beste keuze om in aanmerking te komen voor systeemintegratie? Het SRAH geeft middels een onderbouwde analyse een goed handvat voor het vaststellen van de volgordelijkheid, daarnaast ondersteunt het de uitvoering van deze analyse. Wat in het assessment niet wordt meegenomen is de operationele noodzaak en efficiency van de systemen. Wel geeft het een gedegen representatief oordeel over mogelijk beste volgorde legacysysteemintegratie. Een belangrijk risico volgens het SRAH betreft het feit dat de organisatie niet klaar is voor de verandering. Hiervoor hebben ze een assessment opgesteld. De vragenlijst om te toetsen of een bedrijf klaar is voor reengineering is opgenomen in bijlage 3. De belangrijkste thema s waar op getoetst wordt zijn: Organisatorische aspecten Inrichting van het re-engineering team Tool analyse Training Inrichting van nieuwe beheerprocessen Ontwikkelstandaarden Uitgangspunt hierbij is dat wanneer de score vanuit de vragenlijst te laag uitpakt op deze specifieke aspecten eerst maatregelen getroffen moeten worden om het juiste volwassenheidsniveau te bereiken

16 Alvorens over te gaan om de juiste technische oplossing vast te stellen. Het technisch assessment bevat een drietal vaste oplossingsstrategieën. Deze strategieën zijn re-engineer, Reverse-engineer en status quo. De re-engineering kent een verzameling van vijf deelstrategieën. Het betreft hier de deelaspecten: Herdocumenteren Vertalen van broncode Data reengineering Retarget Restructure De beste strategie wordt bepaald op basis van vragenlijsten, het is aan te bevelen deze uit te zetten bij meerdere kennisexperts om bepaalde vooroordelen zo veel mogelijk uit te sluiten en een objectieve analyse na te streven In transitie Voorgaande fasen waren vooral gericht op het bepalen of systemen in aanmerking komen voor systeemintegratie en de hierbij te volgen aanpak. De fase die volgt is de transitiefase. In deze fase moet onder andere het migratieverloop worden bepaald. Dit kan plaatsvinden met behulp van migratiestrategieën, daarnaast moet een beheerste conversie van data plaatsvinden. De reguliere IT-beheersmaatregelen voor de legacy-systemen moeten eveneens op pijl blijven Conversies In frameworks die conversie ondersteunen lijkt het logisch meer kaders te vinden hoe te handelen bij de integratie van systemen. Nader onderzoek wijst uit dat ook deze frameworks zich over het algemeen richten op de daadwerkelijke conversie en de overgang naar het nieuwe systeem. De aandacht voor het latende systeem is dan ook zeer beperkt. Zo blijkt ook uit het IT Control framework voor dataconversies [Korff en Verberne 2010]. De normen waarmee rekening gehouden dient te worden beperken zich tot de rechten in het latende systeem en het beschikbaar blijven van historische data. Ook in [Maat et al 2008] is weinig tot geen aandacht voor de latende systemen met betrekking tot migraties. De aandacht gaat vooral uit naar de juistheid en volledigheid van de conversie Legacy migratie strategieën Voor het juist kunnen uitvoeren van migraties van legacy omgevingen naar nieuwe omgevingen wordt doorgaans gebruik gemaakt van legacy migratiestrategieën. In deze strategieën is de aandacht vooral gericht op de transformatie vanuit het nieuwe systeem. Echter bevinden zich in de aandachtpunten voor de transformatie belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden op de oude omgeving. Legacy-systeemintegratie is een fenomeen wat al lang speelt. In [Bisbal et al 1999] is beschreven dat legacy-systemen een enorme, langdurige zakelijke investering vertegenwoordigen. Helaas zijn deze systemen vaak langzaam en onvoldoende schaalbaar. Het vastleggen van gegevens uit een legacy-systeem op een manier die organisaties kan ondersteunen in de toekomst, is belangrijk. In 1999 was dit nog een relatief nieuw onderzoeksgebied. Deze migratiestrategieën zijn tot op heden nog steeds onderbelicht. Twee methoden zijn bedacht voor de migratie van Legacy. Deze twee benaderingen zijn de " Chicken Little Strategie " [Brodie 1995] en de "Butterfly methode"[brodie 1995] en [Aebi 1994]. Naast deze twee theorieën bestaat nog de veel gebruikte Big Bang theorie[eason 1988]. Genoemde strategieën zijn in de hierop volgende paragrafen nader uitgelegd Chicken Little Strategie De eerste strategie " Chicken Little Strategy ", laat het legacy-systeem en doelarchitectuur samenwerken tijdens de migratie met behulp van een bemiddelende module. Deze strategie herbouwt de legacy-systemen geleidelijk op het doelsysteem. De doelarchitectuur is in eerste instantie vrij klein, maar groeit als de migratie vordert. Deze werkwijze begint met de analyse van het legacy-systeem gevolgd door het ontwerpen van de doel-interface, database en applicatie. Vervolgens wordt de oude database stapsgewijs gemigreerd en vindt uiteindelijk een overgang naar de doelarchitectuur plaats. De strategie om hiertoe te komen bevat 11 stappen. Te weten: 1: Incrementeel analyseren van het legacy-systeem; 2: Incrementeel ontleden van het legacy-systeem; 3: Incrementeel ontwerpen van de doelinterfaces;

17 4: Incrementeel ontwerpen van de doelapplicaties; 5: Het stapsgewijs ontwerpen van de doeldatabase; 6: Het in etappes installeren van de doelomgeving; 7: Ontwikkelen van de per deel benodigde gateways en installeren; 8: Getrapt migreren van de legacy databases; 9: Stapsgewijs migreren de legacy-applicaties 10: Incrementeel migreren van de legacy interfaces 11: In etappes overbrengen naar het doel informatiesysteem. Met de interoperabiliteit van beide systemen ontstaat het risico dat het proces complex en traag wordt Brodie en Stonebraker hebben de Chicken Little Strategie uitgewerkt voor kritieke systemen binnen organisaties. Hierbij hebben ze een methodiek bedacht, waarbij de business impact op de reguliere processen zo laag mogelijk dient te zijn. Dit heeft echter wel impact op de complexiteit van het IT-landschap, omdat systemen gelijktijdig gebruikt moeten kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde gateway. Deze gateway treedt dan op als een tussenlaag voor de communicatie tussen het legacy-systeem en het doelsysteem [Brodie 1995]. Onderstaand is het landschap zoals bedacht door Brodie en Stonebraker weergegeven. Figuur 8: Chicken Little Strategie Door het kiezen van deze migratiestrategie wordt het landschap complexer en foutgevoeliger. In figuur 8 is te zien dat er een Forward Gateway,ingericht is die de brug vormt tussen de nieuwe interface en de nieuwe database. Deze wordt gebruikt om transacties te verwerken in de doelarchitectuur. Voor de legacy-systemen is er een reverse gateway om de connectie te maken met de oude omgeving. Een van de nadelen is dat de structuren van de verschillende databases niet altijd overeen komen. Legacy systemen gebruiken bijvoorbeeld niet altijd een relationele database. Een mapping tussen het oude en het nieuwe systeem wordt hierdoor complex en brengt integriteits- en volledigheidsrisico s met zich mee. Daarnaast ontstaat een risico op ongewenste redundantie. Om de data consistent te verwerken in de juiste database is er een tussenlaag bedacht. Deze zogenoemde coördinator controleert naar welke database de data getransporteerd moet worden. Gezien de complexiteit van het ontwikkelen van een nieuw doelsysteem lijkt het erg ambitieus om gelijktijdig een compleet vertaalportaal in te richten en de integriteit en volledigheid van de gegevensverwerking te waarborgen. Daarnaast ontstaan risico s voor koppelingen met andere systemen in de keten, zoals de verwerking van de gegevens in de financiële systemen. Daarnaast heeft deze migratiestrategie impact op de te beheersen omgevingen die toeneemt in het gewijzigde landschap. Aanvullende maatregelen moeten getroffen worden, omdat er sprake is van uitbreiding voor de bestaande kritieke systemen

18 Butterfly methode De Butterfly Methode, veronderstelt dat de legacy-systemen de gehele migratie werkzaam moet blijven en dat het legacy-systeem en doelarchitectuur niet samenwerken tijdens het migratieproces. Hierbij blijven in principe zowel het legacy-systeem als de doelarchitectuur parallel aan elkaar in gebruik en worden gedurende het migratietraject de legacydatabases overdragen naar de doeldatabase. Echter tijdens de parallelle run worden er geen transacties opgeslagen in de oorspronkelijke tabellen, maar worden deze vastgelegd in tijdelijke tabellen. Deze tabel wordt later overgebracht naar de doeldatabase. Tijdens de overdracht van de tijdelijke tabellen worden verdere transacties van de gegevens in andere tijdelijke tabellen opgeslagen. Dit levert een iteratief proces op. Dit proces gaat door tot de migratie van de laatste tabellen geen ernstige overlast voor de core business meer veroorzaken. Ook hier is de koppeling van de systemen in de keten, waaronder de doorkoppeling naar de financiële systemen, een verhoogd risico. In [Brodie 1995] en [Aebi 1994] wordt aangegeven, dat het migreren van de data management service de belangrijkste stap is voor een succesvolle migratie van legacy-sysytemen. Dit vanwege het feit dat hierin vaak de meeste problemen optreden. De Butterfly methode richt dan ook zijn aandacht op het migreren van deze stappen. Hoe men dit oplost is grafisch weergegeven in Figuur 9: Figuur 9: Butterfly methode De ontwikkeling van het doelsysteem vindt zoals te zien onafhankelijk plaats van het legacy-systeem. Wanneer gestart wordt met de migratie vindt er een freeze plaats van de legacy data store zoals weergegeven in Figuur 9. Hierin geldt de Data-Access-Allocator als een middelware component die de Legacy-systemen naar de juiste datastore geleidt. Dit kan de Legacy Datastore betreffen, maar ook de Temporary Store (TSn). Tevens wordt er een conversiestraat gebouwd, de zogenaamde Chrysaliser. Deze draagt zorg voor het migreren van de tijdelijke datastores naar de doelarchitectuur. Door deze methodiek is het dus eenvoudig meerdere omgevingen naast elkaar te laten functioneren Big bang theorie Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van de big bang theory, waarbij het nieuwe systeem geheel separaat wordt ontwikkeld naast de bestaande variant. [Eason 1988] beschrijft Big bang als volgt: Wanneer iedereen die betrokken is bij het nieuwe systeem gelijktijdig over gaat tot het gebruiken van dit volledig

19 werkende nieuwe systeem op een specifieke datum. Het realiseren van een juiste en uitgebreide planning is hierbij van cruciaal belang. Omdat er een specifieke datum voor go live is vastgesteld. Op deze datum moet alle functionaliteit beschikbaar zijn, tests zijn uitgevoerd, de data moet zijn geconverteerd, getest en gevalideerd. Daarnaast moeten alle nieuwe werkprocedures beschikbaar zijn en de medewerkers getraind. Dit alles in een gezamenlijk traject tot de specifieke datum. Planning en realisatie zijn vaak complex en deadlines worden vaak overschreden. Door de grote verandering in systemen en processen is het niet waarschijnlijk dat alles vanaf dag één vlekkeloos verloopt. Op basis van onderzoek is gebleken dat de performance van de organisatie een dip krijgt na de implementatie van een wijziging. Figuur 10 uit [Eason 1988] visualiseert deze dip: Figuur 10: Initial dip phenomenon De dip in performance wordt mede veroorzaakt doordat men nog moet wennen aan het nieuwe systeem en de vernieuwde processen. Na een periode van weken en of maanden normaliseert de performance en stijgt zelfs mogelijk. Wetende dat deze dip ontstaat, is het voor een organisatie dan ook van belang maatregelen te treffen. Enerzijds helpt het weten van het bestaan van deze dip het management om actief te sturen op performance en eventueel tijdelijk de capaciteit te verhogen. Anderzijds is het van belang risico s in het aanloopproces van implementatie zo veel mogelijk te minimaliseren. Dit kan worden gerealiseerd door medewerkers offline te trainen, proefimplementaties te organiseren en het beschikbaar hebben van actieve coaches gedurende de implementatieperiode Uitfaseren De status uitgefaseerd kan op meerdere wijzen ingevuld worden. Echter het voornaamste is dat bestaande systeemfunctionaliteit en infrastructuur, uitgezet wordt en niet meer in gebruik is. Vanwege wettelijke eisen kan het voorkomen dat gegevens nog bewaard moeten worden. Hierdoor is het mogelijk dat een gegevensverzameling nog steeds beschikbaar moet zijn. Om dit te realiseren zijn meerdere mogelijkheden denkbaar. Bijvoorbeeld een Offline-back-up van de gehele gegevensverzameling of het gebruiken van geminimaliseerde database. Hierbij is het van belang de data goed te kwalificeren en te classificeren. Wanneer deze gegevensverzamelingen worden afgevoerd is hierop wet- en regelgeving van toepassing. Literatuur waar het uitfaseren van systemen in verwacht mag worden is IT-outsourcing. Vooral bij het overdragen van de huidige systemen, is te verwachten dat aandacht wordt besteed aan de systemen die uitgezet worden. Het blijkt echter dat bij de meeste exit strategieën er relatief geen tot weinig aandacht is voor het daadwerkelijk uitzetten van bestaande systemen. Veelal omdat deze worden overgedragen aan de nieuwe organisatie Compliancy Tijdens de uitfasering van een legacy-systeem zijn compliance aspecten een belangrijk aandachtspunt. In

20 eerste instantie is sprake van fiscale aspecten. Daarnaast zijn er nog eisen met betrekking tot de privacywetgeving. Wanneer sprake is van eventuele productrationalisaties of commerciële conversies van producten is het van belang juridische aspecten af te wegen. Bijvoorbeeld of de voorgenomen wijziging impact heeft op het afgesloten contract en geen negatieve gevolgen heeft voor de dienstverlening Fiscale wetgeving Vanuit de fiscale plicht geldt, dat een administratie minimaal 7 jaar moet worden bewaard, deze wetgeving is opgenomen in artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De zogenaamde administratieplichtigen zijn krachtens het eerste lid van dat artikel gehouden op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen hieruit duidelijk blijken. Ook alle gegevens die van belang zijn voor de heffing van de belasting moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Een andere belangrijke bewaarplicht is de administratieplicht voor het bestuur van rechtspersonen. Krachtens artikel 2:10 BW is dat bestuur verplicht om van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Wanneer systemen gemigreerd worden, moeten keuzes gemaakt worden hoe om te gaan met historische data. Deze historische gegevens moeten worden bewaard. Mogelijkheden hiervoor zijn conversie van historische data naar een nieuw opslagmedium, beschikbaar houden van een oude omgeving of historische data mee migreren naar het nieuwe systeem. Conversie is op grond van artikel 52 lid 5 AWR onder de volgende voorwaarden toegestaan: Volledigheid van de conversie van oude gegevens is gegarandeerd; Juistheid van de uitvoering van de conversie is noodzakelijk; Beschikbaarheid moet gedurende de volledige bewaarplicht geborgd zijn; De geconverteerde gegevens moeten binnen redelijke tijd reproduceerbaar en leesbaar zijn; De controle van de geconverteerde gegevens moet binnen redelijke termijn kunnen worden uitgevoerd; De uitkomsten van de interne controle (onder andere de analyse van de verschillen tussen de originele en de overgezette bestanden) van de conversie dienen ook bewaard te blijven; Authenticiteit en integriteit van gegevens moet gewaarborgd zijn. Voor de bewaarplicht van gegevens zijn richtlijnen meegegeven hoe om te gaan met het bewaren van gegevens. Hiervoor zijn een aantal NEN ISO normen als voorbeeld benoemd, deze zijn de standaard NEN ISO 15489: 2001 'Informatie- en archiefmanagement', de standaard NEN ISO 23081: 2006 'Processen voor informatie- en archiefmanagement - Meta-gegevens voor archiefbescheiden' en de standaard NEN 2082: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur' Wet bescherming persoonsgegevens Vanuit Artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Hierna WBP) [CBP artikelen]: geldt dat er een omgekeerde bewaarplicht is. Het betreft hier een vernietigingsplicht. Wanneer gegevens niet meer relevant zijn, dan dienen deze verwijderd te worden. Dit is terug te vinden in de WBP: 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt. Om te voldoen aan bovenstaande regelgevingen moeten maatregelen getroffen worden. Tevens is in de WBP sprake van registratie van gegevensverzamelingen en bewerkingen. Hiervoor is het Wbpmeldingenregister [CBP artikelen] opgericht. Dit register bevat de verwerkingen van persoonsgegevens die bij het College bescherming persoonsgegevens zijn aangemeld. Het CBP heeft de plicht een openbaar register van deze meldingen bij te houden (art. 27 Wbp). Opname in het register is geen verklaring van het CBP dat de verwerking rechtmatig is. De verwerking is door het CBP niet inhoudelijk getoetst. Het blijft de verantwoordelijkheid van degene die meldt om de

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam

Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Criteria voor virtualisatie, welke zijn relevant? Afstudeerscriptie FEWEB IT Audit Vrije Universiteit Amsterdam Datum: 1 april 2008 Door : Marcel Woltjes en Salo van Berg (Team 805) Bedrijfscoach: drs.

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie