Social Software in het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Software in het onderwijs"

Transcriptie

1

2 Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven In opdracht van Stichting Kennisnet ICT op School en SURFnet bv Datum 13 maart 2006 Kenmerk /PG 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Opbouw van de beschrijving Wat is social software? Kenmerken van social software Mate van geschiktheid Social software versus overige software Traditionele media Websites (L)CMS Elektronische leeromgeving (ELO) Projectruimte Portfolio SMS (Short Message Service) Social Software Instant Messaging (IM) of Chat Forums Weblog Podcasts Videoblogs Wiki s Social Network Services Social Bookmarking Collaborative real-time editing Virtual Worlds

4 1 Inleiding In het onderwijs is op het moment veel belangstelling voor het verschijnsel social software. Bij social software gaat het om software die de gebruikers ervan in staat stelt of ondersteunt bij het opbouwen van netwerken met andere gebruikers. Het is een breed begrip en er is een groot aantal soorten softwareprogramma s dat tot deze categorie gerekend kan worden. Deze programma s hebben elk hun eigen unieke eigenschappen. Het zal dan ook van de specifieke wensen afhangen welk programma het beste ondersteuning biedt voor het onderwijs. Dit rapport biedt een overzicht van de mogelijkheden op dit moment en de wijze waarop deze samenhangen. 1.1 Opbouw van de beschrijving In het hoofdstuk volgend op deze inleiding zijn de verschillende soorten softwareprogramma s beschreven die tot de categorie social sofware gerekend kunnen worden. Per soort zijn in de daar op volgende hoofdstukken de belangrijkste eigenschappen en concepten met betrekking tot die softwareprogramma s besproken. De onderlinge samenhang, verschillen en overeenkomsten met de andere software wordt toegelicht. Er zullen steeds een aantal voorbeelden van toepassingen genoemd worden, al is het niet de bedoeling uitputtend te zijn in de beschrijvingen van websites en softwareprogramma s. Het verzamelen van informatie heeft plaats gevonden op basis van deskresearch. De nadruk ligt niet op de details van de technische implementatie maar op het geven van een inleiding en gebruiksmogelijkheden in het onderwijs. 1.2 Wat is social software? Er is een groot aantal softwareprogramma s dat onder de noemer social software gevat kan worden en een aantal die we daar expliciet niet onder willen laten vallen. Dit eerste hoofdstuk licht de onderlinge samenhang schematisch toe en bespreekt de soorten toepassingen die niet tot de social software gerekend worden. Met social software wordt bedoeld: Alle software die tot doel heeft om het tot stand brengen en houden van netwerken tussen mensen te vereenvoudigen. Daarbij gaat het niet om nieuwe technologie versus oude technologie, maar om het gebruik van software voor het ondersteunen van netwerken tussen mensen. Zo is bijvoorbeeld het bellen via internet (voice over IP of VOIP) een nieuwe technologie. Maar het is nieuwe technologie ter ondersteuning van een traditionele vorm van communicatie en wordt binnen dit overzicht daarom niet tot social software gerekend. 1.3 Kenmerken van social software Om de verschillende softwareprogramma s naast elkaar te kunnen bespreken, zijn ze nadrukkelijk uit elkaar gehaald terwijl ze in de praktijk vaak gecombineerd ingezet zullen worden. In dit overzicht worden websites en forums afzonderlijk besproken. Een onderwijsinstelling kan bijvoorbeeld een website met daarin een forum hebben. De eigenschappen van die combinatie zullen voor een groot deel een combinatie zijn van de eigenschappen van een website en de eigenschappen van een forum. Zo n combinatie heeft ook zijn eigen dynamiek en eigen specifieke eigenschappen, maar het uitsplitsen daarvan zou leiden tot een te grote verzameling individueel te onderscheiden software. Dat gebeurt daarom niet in dit rapport. 4

5 Trad. media VoIP (L)CM S website SM S ELO videoblog podcast weblog social bookmarking WWW portfolio forum social network service projectruimte IM wiki collaborative real-time editing virtual w orld -- Int eract ie + + Hiërarchie -- Individu Groep Afbeelding 1 Social software in samenhang Bovenstaand schema geeft een groot aantal (soorten) software in hun onderlinge samenhang weer. De software in de witte cirkels wordt gerekend tot de categorie social software gerekend en besproken in hoofdstuk 3. De overige software (in de zwarte cirkels) wordt besproken in hoofdstuk 2. Software die aan elkaar gerelateerde functionaliteit bieden zijn dichter bij elkaar geplaatst in het schema. Daarnaast geeft het schema door de plaatsing op de horizontale as een aantal eigenschappen van de beschreven software weer. Uit het schema zijn af te leiden: Gelijksoortigheid van functionaliteit die geboden wordt; Deze samenhang vormt als het ware de Y-as van het schema. Mate van (veronderstelde) interactie; Mate van (expliciete) hiërarchie; Gericht op individuen of groepen; Gebruik makend van het Word Wide Web (WWW) of niet. Deze eigenschappen zullen hieronder kort toegelicht worden. Gelijksoortigheid van functionaliteit die geboden wordt. Veel software is (nauw) aan elkaar gerelateerd als het gaat om de functionaliteit die geboden wordt. Zo bevat een projectruimte mogelijkheden voor het beheren van, meerdere versies, van documenten. Een portfolio zal die mogelijkheid ook bieden, maar met enkele afwijkende accenten. Een projectruimte ondersteunt het samenwerken en de communicatie daarover. Dat is ook functionaliteit die in een virtual world of een social network service te vinden is. Omdat een projectruimte en een website minder functionaliteit met elkaar gemeen hebben staan ze verder van elkaar in het overzicht dan een projectruimte en een portfolio. Mate van (veronderstelde) interactie. Een website is gericht op het aanbieden van informatie. Dit is éénrichtingsverkeer en niet, zoals bij een forum, een discussie. Daarom staat een website verder naar links als het gaat om de mate van (veronderstelde) interactie. 5

6 Mate van (expliciete) hiërarchie. Bij een (L)CMS is heel strak met accounts, wachtwoorden en rechten vastgelegd wie bestanden mag inzien en wie die mag wijzigen. Bij een wiki is in principe iedereen auteur en mag iedereen alle pagina s zien. De mate van hiërarchie is bij een wiki veel lager dan bij een (L)CMS. Gericht op individuen of groepen Een website richt zich op individuele bezoekers en informatie die voor een individuele bezoeker relevant is. Software ter ondersteuning van realtime collaborative editing is alleen zinvol als het gelijktijdig door meerdere personen gebruikt wordt. Die toepassing is gericht op groepen terwijl een website gericht is op de individuele gebruiker. Het is niet zo dat een grote groep altijd een voorwaarde is. Elke toepassing heeft een eigen kritische massa waarin deze het beste tot zijn recht komt. Gebruik makend van het Word Wide Web (WWW) of niet In de definitie op pagina 4 wordt als voorwaarde om tot de categorie social software gerekend te worden gesteld dat het om software gaat. Die software zal meestal gebruik maken van het World Wide Web (WWW) en is dan te bekijken in een webbrowser. Bij een toepassing als social bookmarking, waarbij het gaat om het bijhouden van verwijzingen naar websites is dat zelfs een onderdeel van de functionaliteit. Bij podcasting, waarbij de audiobestanden juist ook offline, op een MP3-speler, beluisterd kunnen worden, is het gebruik van het WWW minder zichtbaar. 1.4 Mate van geschiktheid De genoemde dimensies zullen gebruikt worden bij het beschrijven van de verschillende toepassingen. Daarbij is het zeker niet zo dat meer hetzelfde is als beter. Meer interactie is niet altijd beter dan minder interactie. Minder hiërarchie is niet altijd wenselijk. Centraal staat de keuze op basis van de combinatie van de eigen of gewenste situatie en de eigenschappen van de software: Is een hoge mate van interactie door een groep niet haalbaar, dan is het niet logisch om met software voor collaborative real-time editing te beginnen. Is communicatie een belangrijke wens dan is alleen een website niet voldoende. Daarnaast betekent de beschikbaarheid van social software niet dat andere toepassingen en software achterhaald of minder geschikt zijn geworden. Daarom zullen in het volgende hoofdstuk eerst die andere toepassingen kort besproken worden. 6

7 2 Social software versus overige software De software en toepassingen die in de afbeelding op pagina 4 zijn opgenomen horen niet allemaal in de categorie social software. De volgende toepassingen, in de afbeelding in de zwarte cirkels weergegeven, vallen niet binnen de in dit rapport gebruikte definitie van social software, maar hebben daar wel een (nauwe) relatie mee. Traditionele media Websites (L)CMS ELO Projectruimte Portfolio SMS Bij het keuzeproces voor software die het onderwijsproces optimaal kan ondersteunen zullen (moeten?) ook deze groepen bekeken worden. De toepassingen zullen hieronder kort toegelicht worden om hun relatie duidelijk te maken. In het volgende hoofdstuk komen de toepassingen die wel tot de categorie social software behoren aan bod en van daaruit zal waar relevant naar de toepassingen in dit hoofdstuk verwezen worden. 2.1 Traditionele media Voorbeelden van traditionele media zijn tijdschriften, kranten, televisie. Het is niet ongebruikelijk dat deze tradionele media ook met één been in een van de beschreven social softwareprogramma s staan. Meest bekende voorbeeld daarvan zijn ongetwijfeld de muziekzenders zoals TMF en MTV die SMS-chat op de TV inzetten in combinatie met social network services en forums op hun website. Traditionele media Mate van (veronderstelde) interactie: Laag (--) Mate van (expliciete) hiërarchie: Hoog (++) Gericht op individuen of groepen: Individuen Gebruikt het World Wide Web: Nee Aangrenzende toepassingen: Website VoIP 2.2 Websites Dit zijn de websites van bedrijven, instanties en ook particulieren gericht op het overdragen van informatie. Het gaat hierbij om eenrichtingsverkeer van de website naar de bezoeker soms aangevuld met (beperkte) mogelijkheid om te reageren. Hoewel een website veel bezoekers kan trekken richt het zich bij het informatieaanbod op individuen. Het niveau van hiërarchie is hoog omdat de bezoeker in het algemeen geen invloed heeft op de inhoud van de website anders dan datgene wat de beheerder(s) van de website beschikbaar gesteld hebben. Websites Mate van (veronderstelde) interactie: Laag (--) Mate van (expliciete) hiërarchie: Hoog (++) Gericht op individuen of groepen: Individuen Gebruikt het World Wide Web: Ja Aangrenzende toepassingen: (L)CMS Weblog Videoblog Social bookmarking 7

8 2.3 (L)CMS Een CMS (Content Management System) richt zich op het beheer van content in het algemeen terwijl een LCMS (Learning Content Management System) zich specifiek richt op het beheer van onderwijsmaterialen. Deze systemen richten zich niet op interactie maar slechts op het zo efficiënt mogelijk beheren van de opgeslagen content. Ze worden hier expliciet genoemd omdat een aantal van de andere applicaties eveneens grote hoeveelheden content beheren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wiki of een groot weblog. (L)CMS Mate van (veronderstelde) interactie: Laag (--) Mate van (expliciete) hiërarchie: Hoog (++) Gericht op individuen of groepen: Individuen Gebruikt het World Wide Web: Ja Aangrenzende toepassingen: Website ELO 2.4 Elektronische leeromgeving (ELO) De definitie van een Elektronische Leeromgeving (ELO) is niet eenduidig. In het algemeen zijn er een tweetal stromingen te herkennen. Bij de eerste stroming heeft men het bij een ELO over het softwareprogramma Blackboard, Website, Moodle, etc.) en bij de andere heeft men het over het totaal van ICT-middelen ten behoeve van de leeromgeving van de student. In dit rapport wordt uitgegaan van de eerste definitie (het softwareprogramma). Het gebruik van de tweede definitie heeft namelijk geen zin omdat daarmee alle in het figuur op pagina 4 genoemde applicaties aangeduid worden. Voor het overzicht wordt in dit rapport daarnaast de beperking gemaakt tot dat deel van het softwareprogramma dat zich richt op het aanbieden van lesmaterialen aan de student. Andere functionaliteiten, zoals een forum, digitaal portfolio of projectomgeving worden afzonderlijk besproken. De interactiemogelijkheden binnen dat deel van de elektronische leeromgeving zijn in het algemeen beperkt. ELO Mate van (veronderstelde) interactie: Matig (-) Mate van (expliciete) hiërarchie: Hoog (++) Gericht op individuen of groepen: Individuen Gebruikt het World Wide Web: Ja Aangrenzende toepassingen: Website LCMS 2.5 Projectruimte Projectruimtes bieden online ondersteuning voor het werk van projectgroepen. Vanwege het vaak formele karakter daarvan en de hiërarchie die vaak verbonden is aan het in gebruik nemen ervan worden ze hier niet tot de categorie social software gerekend. Projectruimte Mate van (veronderstelde) interactie: Redelijk hoog (+) Mate van (expliciete) hiërarchie: Redelijk laag (-) Gericht op individuen of groepen: Groepen Gebruikt het World Wide Web: Ja Aangrenzende toepassingen: Portfolio Social Network Service Wiki Collaborative Realtime Editing tools 8

9 2.6 Portfolio Het elektronisch portfolio is de plaats waar de student zijn of haar bewijsstukken met betrekking tot behaalde competenties beheert. Nauw gerelateerd aan de leeractiviteiten die met de ELO ondersteund worden. Vanwege het assessment- en showdossier-aspect ook meer op interactie gericht dan een ELO. Een portfolio zal vaak gericht zijn op individuen, maar er kan ook sprake zijn van groepsportfolio s waarbij de producten van een groep studenten worden opgeslagen. Bij dit soort portfolio s zal de mate van interactie hoger zijn dan bij individuele portfolio s en zal een portfolio vaak overeenkomsten vertonen met een projectruimte. De mate van hiërarchie in een portfolio kan sterk variëren. Soms kiezen opleidingen er voor en portfolio dicht te timmeren en vaak ook heeft een student heel veel vrijheid bij de inrichting van zijn/haar portfolio. Mate van (veronderstelde) interactie: Mate van (expliciete) hiërarchie: Gericht op individuen of groepen: Gebruikt het World Wide Web: Aangrenzende toepassingen: Portfolio Gemiddeld Gemiddeld Individuen of groepen Ja ELO Projectruimten 2.7 SMS (Short Message Service) Het versturen van SMS-berichten (Short Message Service, tekstberichten via de mobiele telefoon) is razend populair. Overigens niet alleen bij jongeren, die vaak razendsnel met één vinger het kleine toetsenbordje van hun mobiele telefoon weten te bedienen. De mate van interactiviteit bij het versturen van SMS-berichten is redelijk hoog. De berichten zijn kort, korter dan bij bijvoorbeeld en gebruikers kunnen ze bijna overal en altijd verzenden en ontvangen. Het leent zich dus erg voor het snel heen en weer voeren van conversaties die de interactiviteit van bijvoorbeeld een telefoongesprek soms erg dicht benaderen. SMS-en wordt niet tot de categorie social software gerekend omdat het hier niet om software gaat, maar om een geïntegreerd geheel van hardware, netwerk en software. SMS Mate van (veronderstelde) interactie: Hoog (++) Mate van (expliciete) hiërarchie: Laag (--) Gericht op individuen of groepen: Individuen Gebruikt het World Wide Web: Nee Aangrenzende toepassingen: Forum Wiki 9

10 3 Social Software Trad. media VoIP (L)CM S website SM S ELO videoblog podcast weblog social bookmarking WWW portfolio forum social netw ork service projectruimte IM wiki collaborative real-time editing virtual world -- Int eract ie + + Hiërarchie -- Individu Groep Afbeelding 2 Social software in samenhang In hoofdstuk 1 is bovenstaande afbeelding besproken en in hoofdstuk 2 zijn de toepassingen die niet tot de social software behoren kort toegelicht. Dit hoofdstuk zal aandacht besteden aan de softwareprogramma s die tot de social software behoren. Deze programma s zijn in de afbeelding in het wit aangegeven. Er zal ingegaan worden op: Instant Messaging (IM) of Chat Forums Weblogs Podcasts Videoblogs Wiki s Social Network Services Social Bookmarking Collaborative real-time editing Virtual Worlds Van elk van de programma s zal worden aangegeven wat de mate van interactiviteit is, wat de mate van hiërarchie is, of het programma gericht is op individuen of groepen, of er gebruik gemaakt wordt van het World Wide Web, wat aangrenzende toepassingen zijn, welke gebruiksvoorbeelden er zijn en wat toepassingsmogelijkheden in het onderwijs zijn. 10

11 3.1 Instant Messaging (IM) of Chat Het online kletsen met tekstberichten (Instant Messaging of Chat) is voor jongeren wat was voor de oudere generaties. In het begin lag de nadruk op het gebruik van uitsluitend tekst, tegenwoordig kunnen de chat-clients bijna allemaal ook audio en video aan. Daarmee schuiven ze vaak op in de richting van de traditionele toepassingen als telefoon of voice over IP (bellen via internet). Mate van interactiviteit De mate van interactie bij het online kletsen is erg hoog. De berichten zijn kort, veel korter dan bij bijvoorbeeld . Mate van hiërarchie Het zijn in het algemeen één-op-één gesprekken waarbij beide deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn. Afbeelding 3 MSN Messenger Gericht op individuen of groepen Ondanks het één-op-één karakter van chatten wordt het ingedeeld als gericht op groepen. Belangrijke eis van het gebruik ervan is namelijk dat er een voldoende grote groep moet zijn om het zinvol te maken. De vergelijking met de telefoon is helder: één telefoon is nutteloos, er is immers niemand om op te bellen. Het blijkt ook dat met name jongeren een groot aantal contacten (buddy s) bijhouden in hun instant messagingapplicatie, tot wel driehonderd contacten. Bij het onderhouden van hun persoonlijke netwerk speelt chat een belangrijke rol. Gebruik van het World Wide Web Hoewel er ook chat-toepassingen zijn die uitsluitend gebruik maken van het World Wide Web, hebben de meeste gebruikers daarvoor een losse applicatie. In het verleden was ICQ de onbetwist marktleider, op dit moment is dat MSN Messenger van Microsoft. Aangrenzende toepassingen Forum Belangrijkste verschil tussen een forum en het regulier gebruik van SMS en Chat is de archieffunctie van een forum. Discussielijnen worden automatisch behouden en kunnen dus herlezen worden. Chat-sessies worden maar zelden opgeslagen en zelfs dan is het ontsluiten er van via het internet een stuk moeilijker en minder gestructureerd dan bij een forum. Wiki Pagina s in een wiki zijn vaak het resultaat van een aantal iteraties van edits waarbij verschillende auteurs een bijdrage leveren. Net als bij het forum is een belangrijk verschil de aanwezigheid van een archief (de wiki-pagina). De discussie wordt gearchiveerd in de vorm van de geschiedenis van de pagina met daarin de verschillende versies. SMS Waar het gebruik van chatprogramma s meestal beperkt blijft tot gebruik achter een computer die aan een netwerk verbonden is kan het versturen van SMS-berichten bijna overal plaatsvinden. Dus ook onderweg naar huis, in de trein of de bus, of tijdens de les. 11

12 Voorbeelden van toepassingen MSN Messenger (binnenkort Windows Live Messenger) In Nederland is dit chat-programma dat gratis en standaard met Windows meegeleverd wordt razend populair met ruim 4 miljoen gebruikers 1 en daarmee ongeveer 85 procent van de markt in Nederland 2. De chat-client kan zowel tekst- als video- (met audio) conversaties verwerken. Zie: Skype Dit programma richt zich op het bellen (audio) via internet, maar kan ook gebruikt worden voor tekst-conversaties en vanaf de meest recente versie ook voor video. Vanwege het grote aantal gebruikers wereldwijd en functionaliteiten zoals het kunnen zien welke contactpersonen online zijn, valt Skype zeker binnen de categorie chatprogramma s. Zie: Afbeelding 4 Skype ICQ ICQ (I Seek You) was lange tijd dé marktleider op het gebied van chat-programma s, maar moet in Nederland op dit moment met een tweede plek achter Microsoft genoegen nemen. Overigens met een marktaandeel van 10 procent. Zie: Gebruiksmogelijkheden in het onderwijs Chatten, zowel tekst- als audio-chat, wordt al ingezet in het talenonderwijs voor het oefenen van schrijfvaardigheid of spreekvaardigheid in gesprekssituaties. Daarbij is de gesprekspartner bij voorkeur een leerling uit een ander land, die de taal spreekt die geoefend moet worden. In een rapport van het Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen 3 worden de volgende voordelen van chatten in het vreemdetalen-onderwijs genoemd: Uitspraak speelt geen rol, dus leerlingen met een slechte uitspraak hoeven zich niet te generen. Langzame leerders, die wat langer willen nadenken voor ze hun mond opendoen, komen bij het chatten ook aan bod. De klas en de docent lezen niet mee, dus er is minder schroom om te communiceren. (Soms zal de docent het geschrevene wel achteraf onder ogen krijgen). Leerlingen kunnen zelfstandig aan de gang en kunnen op hun eigen niveau taal produceren. Alle leerlingen zijn continu aan de beurt. Ze produceren dus meer taal dan in een groepsdiscussie in de klas. Het is mogelijk in de vreemde taal te communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland. Het taalaanbod (van de leeftijdsgenoten) is levensecht en functioneel en sluit aan bij de belangstelling van de leerlingen, vooropgesteld dat ze met levensechte opdrachten werken. Er komt meteen respons, en daarmee direct feedback op de inhoud en soms ook op de vorm van het geschrevene. Chatten is eigentijds en veel leerlingen vinden het leuk. 1 Bron: messengerworld.nl, zie: 2 Bron: emerce.nl, zie: 3 Bron: 12

13 Samenvatting IM Mate van (veronderstelde) interactie: Hoog (++) Mate van (expliciete) hiërarchie: Laag (--) Gericht op individuen of groepen: Groepen Gebruikt het World Wide Web: Nee Aangrenzende toepassingen: Forum Wiki SMS 3.2 Forums Forums als discussieplatform bestaan al langer dan het begrip social software bestaat. Ze worden ten onrechte soms als ouderwets en achterhaald bestempeld, maar dat is zeker niet het geval. Forums hebben verschillende verschijningsvormen. Voordat het World Wide Web zo populair werd, bestonden er al forums via en usenet 4. Inmiddels zijn daar de forums bijgekomen die via een browser benaderd moeten worden. Soms ook biedt een forum een combinatie van methoden om berichten te lezen en er op te reageren. Zie hiervoor ook de voorbeelden verderop in dit onderdeel. Afbeelding 5 phpbb Mate van interactiviteit Bij forums gaat het om threads ( lijnen ) van discussies die starten met een eerste bericht, meestal een vraag of een stelling. De andere deelnemers reageren daar dan op. Die reacties wordt ofwel lineair ofwel in een hiërarchische structuur weergegeven. Bij de hiërarchische structuur kan een deelnemer er voor kiezen om niet zozeer op het oorspronkelijke bericht, maar op de reactie van een van de andere deelnemers te reageren. Zo ontstaan dan verschillende discussielijnen. Mate van hiërarchie In principe kan iedereen een nieuwe lijn starten in een forum. Soms wordt bij een forum aangegeven dat er maar een bepaalde groep gebruikers nieuwe berichten mag starten terwijl alle gebruikers dan mogen reageren op die berichten. Ook heeft een forum meestal één of meerdere moderatoren. Dat zijn gebruikers die de mogelijkheid hebben om berichten van andere gebruikers te wijzigen of zelfs te verwijderen indien die bijvoorbeeld kwetsend taalgebruik bevatten of spam. In het algemeen zal een goede moderator zijn/haar werk echter zo veel mogelijk ongemerkt verrichten en in ieder geval niet teveel inhoudelijk invloed op de discussies uitoefenen. Gebruik van het World Wide Web De eerste forums maakten gebruik van als transportmechanisme, sinds de komst van het World Wide Web zijn de online forums, als onderdeel van een website, sterk opgekomen. Het opstarten van een forum is vaak niet eenvoudig. Het vergt een groep gebruikers die niet alleen lezen ( lurken ), maar ook reageren. Het veronderstelt ook dat als er iemand 4 Zie: 13

14 een vraag stelt er iemand is die een (deel) van een antwoord weet. Op het moment dat een forum eenmaal op gang gekomen is en er zich een gebruikersgroep gevormd heeft van voldoende omvang, kan het grote hoeveelheden lijnen gelijktijdig aan en is het in staat om grote hoeveelheden gebruikers te herbergen. Aangrenzende toepassingen Weblog Bij een weblog kan maar een bepaald aantal personen, de auteur of auteurs van het weblog, een nieuw onderwerp starten. De berichten op een weblog zijn minder gericht op het ontlokken van reactie dan bij een forum. Wiki De pagina s in een wiki zijn vaak het resultaat van een aantal iteraties van edits waarbij verschillende auteurs een bijdrage leveren. In tegenstelling tot een forum wordt bij een wiki alleen het eindresultaat (de laatste versie van de wiki-pagina) prominent getoond. De discussie (de voorgaande versies en de wijzigingen) wordt gearchiveerd. Instant Messaging Forums zijn bedoelt voor asynchrone communicatie tussen meerdere deelnemers terwijl instant messaging zich richt op synchrone communicatie. Soms wordt een forum ten onrechte gebruikt als een soort chatbox. 5 Voorbeelden van toepassingen phpbb Dit is een gratis, open source, toepassing. Het is er één van een groot aantal forumtoepassingen dat op vergelijkbare wijze opgezet is. Om er gebruik van te kunnen maken moet de software gedownload en op een eigen server gezet worden. Toegang tot het forum gebeurt via een browser. Zie: Yahoo! Groups Dit is een gratis, in de online versie van advertenties voorziene, forumtoepassing. Bij dit forum is het mogelijk om zowel via een browser als via of RSS (zie ook het kader op pagina 22) toegang te krijgen tot het forum. Dat maakt het mogelijk het forum ook als een archief voor een mailinglijst te gebruiken. Zie: Google Discussiegroepen Gratis service met online community s en discussiegroepen en archief van meer dan één miljard usenetberichten. Zie: Afbeelding 7 Yahoo! Groups 5 Afbeelding 6 Google Discussiegroepen Dit verschijnsel heet slowchat. Zie: 14

15 Gebruiksmogelijkheden in het onderwijs Forums spelen op veel plaatsen een belangrijke rol in het onderwijs als discussieplatform of ter ondersteuning in de vorm van een soort online vraagbaak. In de leestekst voor cursussen ICT in onderwijs van het ICT Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit getiteld Activerend gebruik van discussielijsten in Hoger Onderwijs 6 worden de volgende toepassingen genoemd: Cursusondersteuning Gebruik van forums voor een vraag- en antwoordrubriek of een vaakgestelde vragenrubriek (Frequently Asked Questions ofwel FAQ s). Studenten stellen daarbij een vraag en de docent of medestudenten kunnen deze beantwoorden. Het voordeel is dat een vraag daarmee maar één keer beantwoord hoeft te worden en dat de docent minder persoonlijke hoeft te beantwoorden. Het is ook vooral een ondersteuning voor studenten die niet vaak op de instelling komen (zoals deeltijd studenten of studenten die ver weg wonen). Meningsvorming, visieontwikkeling en reflectie In veel vakgebieden zullen studenten kennis en vaardigheden moeten leren beheersen op het evaluatieve en reflectieve niveau. In de wetenschap, het wetenschappelijk onderwijs en de beroepspraktijk is dat een belangrijke vaardigheid. Een student moet leren om vragen te beantwoorden zoals: wat vind jij van..., pas de gegeven theorie toe op.... Studenten moeten leren om een visie te formuleren en tot uitdrukking te brengen, zodat reflectie op de leerstof en eigen functioneren bevorderd wordt. Deze vaardigheden zijn moeilijk te onderwijzen en te toetsen door het bestuderen van boeken en het afnemen van tentamens. Gebruik bij contactmomenten In veel onderwijssituaties wordt het rooster en daarin geplande colleges, werkcolleges en practica als leidraad genomen voor de inrichting van een cursus. Dit heeft veel voordelen voor de werkbelasting en biedt zowel de docent als de student een houvast om de werkzaamheden te kunnen plannen en zich te oriënteren op de cursus. Een discussielijst kan helpen om deze werkvorm te verbeteren door bijvoorbeeld studenten voorafgaand aan colleges gerichte opdrachten te geven en die in te laten leveren in een discussielijst. Zo bereiden zij zich beter voor op de colleges, worden ze actiever en u als docent kunt uw college besteden aan onderwerpen die studenten als problematisch ervaren. Dat verhoogt het rendement van colleges. Deze aanpak kan ook goed werken ter voorbereiding van werkcolleges of practica. Ontwikkelen van product, werkwijze, of oplossing Discussielijsten kunnen ook gebruikt worden wanneer studenten een product, werkwijze of oplossing van een probleem moeten ontwikkelen. De discussielijst is vooral zinvol om tussenresultaten te plaatsen (analyserapporten, conceptverslagen, conceptoplossingen, conceptpresentaties, conceptprocesbeschrijvingen). Aan de hand van commentaar van andere studenten kunnen wijzigingen, verfijningen en verbeteringen worden aangebracht. Samenvatting Forums Mate van (veronderstelde) interactie: Hoog (+) Mate van (expliciete) hiërarchie: Redelijk laag (-) Gericht op individuen of groepen: Groepen Gebruikt het World Wide Web: Ja Aangrenzende toepassingen: Weblog Wiki SMS / IM 6 Bron: 15

16 3.3 Weblog Bij een weblog gaat het om een website die regelmatig, soms meerdere keren per dag, vernieuwd wordt en waarop (tekst-) berichten in chronologische volgorde wordt weergegeven. Voor gebruikers betekende de beschikbaarheid van weblogsoftware een enorme verbetering van de mogelijkheden om informatie online te plaatsen. Binnen vijf minuten konden ze de beschikking hebben over een geavanceerd contentpublicatiesysteem inclusief de mogelijkheid voor gebruikers om te reageren, archivering van oudere berichten en eenvoudige mogelijkheden om het uiterlijk aan te passen. Mate van interactie Of het doel van een bericht primair is om een discussie op gang te brengen zal een beetje van de soort weblog afhangen. Bij shockblogs is het doel lezers te shockeren met de berichten en de mate van verontwaardiging is dan vaak af te leiden uit het aantal reacties. Maar bij bijvoorbeeld een weblog dat door een student gebruikt wordt om te reflecteren op zijn/haar ervaringen tijdens de stage zal het zeker niet zo zijn dat elk bericht reacties van de lezers oproept. Mate van hiërarchie Belangrijk verschil tussen weblogs en Afbeelding 8 Blogger.com forums is de auteur van de berichten. Bij forums mag in het algemeen iedereen een nieuwe thread ( lijn ) opstarten. Bij een weblog kunnen alleen de auteurs van het weblog dat. Daarmee bepalen zij in grote mate de soort discussies/gesprekken die op het weblog plaats kunnen vinden. Toch is dat een beperkte hiërarchie omdat het een lezer natuurlijk vrij staat om een eigen weblog te starten en daar de discussie op de wijze waarop hij/zij dat wil voort te laten zetten. Gebruik van het World Wide Web Een weblog wordt meestal online gelezen. Bij weblogs blijft het bijhouden ervan in toenemende mate niet beperkt tot alleen het (online) lezen in een browser. Het is heel moeilijk een groot aantal weblogs bij te houden als dat betekent dat je steeds die weblogs in je browser moet openen om te kijken of er nieuwe berichten zijn. Niet alle weblogs bevatten dagelijks nieuwe berichten en het aantal sites dat je op die manier kunt bijhouden is beperkt tot ongeveer 10 tot 15 stuks. Gelukkig hoeft dat ook niet en is er een eenvoudigere oplossing in de vorm van een afspraak die RSS (Really Simple Syndication) heet. Zie daarvoor ook het speciale kader over RSS op pagina 22. Aangrenzende toepassingen Website Belangrijk verschillen tussen een weblog en een traditionele website zijn het meestal ontbreken van een chronologische ordening van berichten op die website, het meestal ontbreken van reactiemogelijkheden bij de individuele berichten, de invloed van de redactie en de mate waarin berichten ook persoonlijke meningen van de auteur bevatten. Forum Bij een forum kan meestal iedereen een nieuw onderwerp starten. De berichten op een forum zijn meer gericht op het ontlokken van een reactie of het krijgen van een antwoord dan berichten op een weblog. 16

17 Podcast Belangrijk verschil tussen een weblog en een podcast is het formaat van de berichten. Die zijn bij een podcast in de vorm van audiobestanden. Videoblogs Wat betreft eigenschappen, net als een podcast redelijk vergelijkbaar met een weblog, maar nu hebben de berichten de vorm van videobestanden. Voorbeelden van toepassingen Blogger Het bekendste voorbeeld van een gratis online aanbieder van weblogs. Het starten van een nieuw weblog kost ongeveer 5 minuten. Zie: Web-log.nl Een Nederlandse aanbieder van gratis weblogs. Zie: Wordpress Een gratis, open source, toepassing waarmee je zelf, op je eigen server, een weblog kunt inrichten. Zie: Bloglines Gratis, online, RSS-lezer voor het bijhouden van RSS-feeds. Zie: Edublogs.nl Overzicht van Nederlandse edubloggers, verzamelaar met berichten en wiki over ICT en Onderwijs. Zie: Gebruiksmogelijkheden in het onderwijs In het onderwijs kunnen weblogs dienst doen als online logboek, bijvoorbeeld tijdens een stageperiode. Het voordeel van het online staan van het logboek is dat de studenten, die elkaar tijdens zo n periode anders vaak minder zien en spreken, langs die weg op de hoogte kunnen blijven van elkaars stages. Daarbij gaat het dan zeker niet alleen (of zelfs juist niet) om de gewone verhalen over koetjes en kalfjes, die wisselen ze ook wel in het café, via SMS of MSN uit. Juist de overpeinzingen die de moeite van het opschrijven waard zijn, zoals de ervaringen met het stagebedrijf, de wijze van aanpak van de opdracht etc. zijn in dit kader waardevol. Wilfred Rubens zet in een bijdrage voor de e-learning Themasite 7 het gebruik van weblogs in het onderwijs af tegen de zeven pijlers van van digitale didactiek van Robert- Jan Simons. Hij geeft aan dat de meerwaarde van weblogs vooral is terug te vinden wanneer een student zelf of samen met anderen een weblog schrijft. Afhankelijk van het doel van de weblog zijn dan alle zeven pijlers terug kunnen vinden in een weblog van een student: Relaties leggen Weblogs lenen zich goed voor het leggen van relaties tussen (bijdragen van) verschillende personen. Een weblog kan ook een goed medium zijn voor sociale interactie. 7 Bron: 17

18 Creëren Weblogs kunnen worden gebruikt om online redeneren te stimuleren. Er zijn ook voorbeelden van weblogs waarmee studenten expliciet werken aan hun schrijfvaardigheden. Uitdragen Een weblog is bij uitstek bedoeld om informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen. Transparant maken Met behulp van een weblog is het mogelijk om bijdragen (de reacties er op en de relaties met andere bijdragen) te analyseren. Weblogs ontberen echter functionaliteiten om de bijdragen te analyseren. Leren leren Weblogs worden gebruikt voor het geven van feedback en voor het reflecteren op het eigen leren. Verschillende promovendi gebruiken weblogs bijvoorbeeld voor dit doel 8. Ook zijn voorbeelden bekend waar weblogs gebruikt worden als digitale portfolio's 9. Competenties centraal stellen Bij het gebruik van een weblog als portfolio komt deze pijler naar voren. Flexibilisering Dit behoeft verder geen toelichting. Samenvatting Mate van (veronderstelde) interactie: Mate van (expliciete) hiërarchie: Gericht op individuen of groepen: Gebruikt het World Wide Web: Aangrenzende toepassingen: Weblogs Gemiddeld Gemiddeld Individuen Voor een groot deel Website, Forum,Podcast, Videoblog 8 Zie bijvoorbeeld: 9 Zie: voor een aantal voorbeelden hiervan. 18

19 Really Simple Syndication (RSS) RSS is een afspraak voor het beschikbaar stellen van (delen van) content in de vorm van een gesorteerde itemlijst van beperkte (begrensde) omvang. Die lijst bevat dan bijvoorbeeld de titel en (korte) inhoud van de 10 tot 15 recentste berichten op een weblog. Dit lijstje heeft de vorm van een XML-bestand en is bedoelt om in een zogeheten RSS-lezer of Feedreader gelezen te worden. De inhoud van zo n lijstje is niet beperkt tot het gebruik bij weblogs, maar kan een heleboel andere soorten informatie bevatten. Bijvoorbeeld de laatste 15 berichten op een forum, de laatste 20 nieuwe films die op DVD zijn uitgekomen, de eerste 10 resultaten van een zoekopdracht op Google, de recentste 5 berichten in je GMail-inbox of de laatste 10 wijzigingen op Wikipedia. Eigenlijk dus alles waar je een lijstje van kunt maken, er regelmatig of onregelmatig wijzigingen plaats vinden in dat lijstje, je gebruikers flexibel (lees: niet alleen op de site of vanuit de applicatie) toegang toe wilt geven. RSS-feeds blijven niet beperkt tot tekst alleen. Het is ook mogelijk om enclosures aan de RSS-feed toe te voegen. Zo n enclosure bevat een verwijzing naar een bestand (audio, video, PDF, PPT, etc.). Een RSS-lezer die ondersteuning heeft voor dit element, haalt dit bestand automatisch op. Dit is de toevoeging die Podcasting en Videoblogs mogelijk maakt. Daarbij voeg je de RSS-feed toe in bijvoorbeeld itunes of Lemon, twee RSS-lezers met ondersteuning voor enclosures. De RSS-lezer downloadt dan automatisch de nieuwe bestanden en zorgt er voor dat ze op je MP3-speler terecht komen. 3.4 Podcasts Waar weblogs het moeten doen met tekst en afbeeldingen gebruiken podcasts audiobestanden. Meestal in MP3- of AACformaat 10. En net als webloggers hebben podcasters veel verschillende redenen voor het produceren van een podcast. Soms zijn het (ex- / amateur-)radiomakers die zelfstandig willen zijn van de radiostations en op deze manier een legaal alternatief voor de zendpiraterij gevonden hebben. Maar vaak zijn het ook gewone mensen die vertellen over uiteenlopende onderwerpen, van techniek tot wat de hele week Afbeelding 9 Podfeed.nl meegemaakt hebben. Er bestaan ook podcasts waarbij docenten hun colleges opnemen of aanvullende informatie over hun vakgebied geven 11. Andere podcasters interviewen bekende collega s via de telefoon of via internet met behulp van Skype of andere voicechat-programma s 12. Kortom, alles wat maar in audioformaat online te zetten is verschijnt als podcast. Podcasts maken gebruik van RSS (zie het aparte kader daarover op pagina 22) met enclosures. Hiermee kunnen ze niet alleen beknopte informatie over de podcast zoals titel en onderwerp verspreiden, maar ook de verwijzing naar de plaats van de bijbehorende audiobestanden. Speciale software (podcatchers genaamd) kan die 10 Voor uitleg over AAC, zie: 11 Zie bijvoorbeeld de podcast van de Universiteit Leiden: 12 Zie bijvoorbeeld: 19

20 audiobestanden dan automatisch downloaden en er voor zorgen dat ze op de MP3-speler terecht komen. Mate van interactie De mogelijkheid om te reageren op een podcast is er wel. De meeste podcasters vinden het prettig om feedback en reacties te krijgen. Vaak worden die dan voorgelezen in de volgende aflevering. Het meest op prijs gesteld wordt audiofeedback waarbij niet een mailtje of tekstbericht gestuurd wordt, maar een (link naar een) audiobestand. Dat is namelijk veel beter op te nemen in een nieuwe podcast en maakt de reactie nog persoonlijker. De drempel daarvan is echter wel een stuk hoger dan bij het gewoon intypen van een tekstbericht als reactie op een weblog. Ook zit er veel langere vertraging tussen het versturen van de reactie en het hoorbaar worden ervan voor anderen. Dat gebeurt immers meestal pas tijdens de volgende uitzending en niet direct. Mate van hiërarchie Doordat de interactie minder direct is en altijd via de podcaster verloopt is deze nog meer dan bij een weblog de baas. Net als bij een weblog is die machtpositie beperkt aangezien iedereen zelf een podcast kan starten over een onderwerp. Maar omdat de technische drempel van het starten van een eigen podcast hoger is dan van het starten van een weblog is hier sprake van meer hiërarchie. Gebruik van het World Wide Web Podcasts worden zowel online beluisterd als gedownload voor gebruik op een audiospeler (een MP3-speler / een ipod etc.). Een toepassing die het gebruik van podcasts een enorme stimulans heeft gegeven is ongetwijfeld itunes van Apple. Deze toepassing maakte het mogelijk voor een grote groep gebruikers om podcasts te vinden, zich er op te abonneren en de afleveringen naar hun ipod te synchroniseren zonder te hoeven zoeken op de verschillende websites van de individuele podcasters. Aangrenzende toepassingen Website Net als een weblog gebruikt een podcast een chronologische ordening van berichten en verschilt daarmee van websites. Het formaat (audio) is natuurlijk een ander duidelijk verschil. Forum Bij een forum kan meestal iedereen een nieuw onderwerp starten. Bij een podcast is de podcaster de baas. Weblog Belangrijkste verschil tussen een podcast en een weblog is het gebruik van audio in plaats van tekst. Videoblog Belangrijkste verschil tussen een podcast en een videoblog is het ontbreken van beelden. Afbeelding 10 Podsafe music network 20

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU mijnou.nl Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit Jannes Eshuis Henry Hermans April 2010 IPO rapporten reeks De OU ontwikkelt en verzorgt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer. Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten

Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer. Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten Nieuwe Sociale Media: Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten TIE Netherlands en Networganization Mei 2012 Amsterdam 1876 door

Nadere informatie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie Centrum voor Instructiepsychologie en technologie Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan 53 8500 Kortrijk Een educatieve portaalsite

Nadere informatie