Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group"

Transcriptie

1 Human Resource Management Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Functies in de Informatievoorzieningketen een handreiking Derde publicatie van het CIO Platform Nederland Maart 2008

2 Van de voorzitter Voor u ligt de derde publicatie van het CIO Platform Nederland. Ons platform is een onafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van grote organisaties in Nederland. Binnen ons platform zijn diverse CIO Interest Groups (CIGs) actief om verschillende, voor de CIO interessante onderwerpen, uit te diepen en hierover aan de leden van het CIO Platform verslag te doen. De algemene informatie, zoals ook deze publicatie, stellen wij graag publiekelijk beschikbaar. Eerdere publicaties zijn: HRM met functieprofielen en toepassingsgebieden (juni 2007) Informatiebeveiliging in Control, Awareness, Identity en Access Management. (juni 2007) Deze derde publicatie beoogt een handreiking te zijn voor de HRM discipline om in de veranderende wereld van ICT en de ontwikkelingen bij de business de juiste competenties aan boord te hebben. Met name de indeling demand-regie-supply is er een die veel gehoord wordt. Veel organisaties worstelen met de concrete invulling hiervan. Deze publicatie is een handreiking, gebaseerd op de best practices van onze leden. Graag bedank ik de deelnemende medewerkers en organisaties voor hun inbreng. Namens het bestuur. Peter Hagedoorn Voorzitter CIO Platform Nederland.

3 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling van dit rapport De IV Matrix Generieke functies in de IV matrix Toepassen IV matrix...10 Bijlage 1: Functies en rollen...11 Bijlage 2: Systematisch overzicht generieke functies...13 Bijlage 3: Praktijkvoorbeeld...16 Bijlage 4: Deelnemers CIG HRM...18 CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 3 van 18

4 1 Inleiding Het CIO Platform Nederland is een samenwerkingsverband van ICT organisaties aan de vraagkant van de markt. Zij maken deel uit van de bedrijfsorganisatie die zij op ICT gebied ondersteunen. ICT organisaties spelen een belangrijke rol in bedrijven bij het realiseren van de informatievoorziening en het beschikbaar stellen van ICT middelen. Zij organiseren de expertise die nodig is om de informatievoorziening en de ICT ondersteuning van bedrijfsprocessen op orde te brengen én te houden. De bedrijfsonderdelen moeten hun informatiebehoefte kenbaar maken, maar de ICT organisatie kan hen daarbij ondersteunen en aangeven wat er voor nodig is om deze behoeften te realiseren. Aan de andere kant zijn er marktpartijen die zich op bepaalde aspecten van ICT dienstverlening hebben gespecialiseerd en deze diensten doelmatig en met hoge kwaliteit aanbieden, de aanbodkant van de markt. ICT organisaties moeten de afweging maken welke taken zij zelf moeten uitvoeren en welke taken beter kunnen worden ingekocht bij deze externe ICT dienstverleners. ICT organisaties hebben dus een schakelfunctie tussen enerzijds de bedrijfsonderdelen en anderzijds de ICT dienstverleners. Zij voeren, in het belang van de organisatie waar zij deel van uitmaken, de regie over de ICT processen gericht op de ontwikkeling én het beheer van de informatievoorziening en de ICT ondersteuning. Daarbij is een trend zichtbaar, dat ICT organisaties transformeren naar IV organisaties die zich geheel richten op het voeren van de regie. De ICT taken worden in toenemende mate uitbesteed aan externe ICT dienstverleners. 1.1 Doelstelling van dit rapport Er is al veel gepubliceerd over de veranderende rol van de ICT organisatie. Doelstelling van dit rapport is om tot een zekere eenduidigheid te komen in terminologie met betrekking tot de IV organisatie van de toekomst en daarbinnen specifiek de HRM-problematiek. Deze eenduidigheid maakt het mogelijk dat leden van het CIO Platform ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Een aantal organisaties heeft er tot nu toe voor gekozen om nog veel ICT taken zelf uit te voeren, andere organisaties hebben al veel meer taken uitbesteed en hebben het karakter van een IV organisatie. Zij proberen zich veel meer te richten op het voeren van de regie over de informatievoorziening. De huidige plaats van een organisatie op de as van ICT naar IV is vaak situationeel bepaald, maar de trend is dat de transformatie van ICT organisatie naar IV organisatie zal doorzetten. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 4 van 18

5 Om tot de gewenste uniformiteit in terminologie te komen is een matrix opgesteld waarin alle taken met betrekking tot de informatievoorziening en ICT ondersteuning gepositioneerd kunnen worden (hier genoemd: de IV matrix). Verder zijn generieke functies onderkend die een rol spelen bij de informatievoorziening en ICT ondersteuning en deze zijn in de IV matrix geplaatst. Met deze IV matrix kunnen organisaties vaststellen waar zij staan op de transformatie-as van ICT naar IV en wat er moet veranderen aan takenpakket en bemensing om verder op te schuiven in de richting van een IV organisatie. De IV matrix is niet af. Door de matrix te gaan gebruiken zullen omissies in generieke functies zichtbaar worden en zal er discussie ontstaan over de juistheid van de positionering van sommige generieke functies. Op basis van ervaring in de praktijk bij de leden van het CIO platform en de uitwisseling van ervaring zal dit rapport worden aangepast. Verder wordt het mogelijk om op basis van dit uniforme model vergelijkende analyses uit te voeren waarmee iedere organisatie zijn eigen positie op de transformatie-as ten opzichte van vergelijkbare organisaties kan bepalen. Wanneer duidelijk is welke generieke functies noodzakelijk zijn voor de IV organisatie van de toekomst, wat de daarvoor benodigde competenties zijn en welke aantallen medewerkers daarvoor worden ingeschakeld kan ook gerichter worden gewerkt aan opleiding- en (om)scholingstrajecten. In dit rapport wordt de volgende definitie gebruikt voor de taakopdracht van een IV organisatie: Regisseren van de relatie tussen Vraag en Aanbod voor Innovatie, optimale Informatie Voorziening en inzet ICT voor de business. Onder regie verstaan we hier de invulling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden om voor de organisatie een optimale invulling van de vraagkant te realiseren met de diensten, in de breedste zin, vanuit de aanbodkant. De relatie met de business, controle op naleving van contracten en controle op de processen zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 5 van 18

6 2 De IV Matrix Het startpunt voor het formeren van de IV matrix wordt gevormd door de bedrijfsprocessen van een organisatie en de daarvoor benodigde informatievoorziening. Ieder bedrijfsonderdeel is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van haar bedrijfsprocessen en het vaststellen van de informatiebehoeften. Informatiesystemen kunnen voorzien in informatiebehoeften en ondersteunen daarmee bedrijfsprocessen. Een informatiesysteem is een complex van applicatiesoftware en andere ICT middelen. Voor het inrichten en uitvoeren van informatiesystemen is gespecialiseerde expertise nodig, van oudsher het domein van ICT organisaties. Ieder informatiesysteem is uniek en toegesneden op het ondersteunde bedrijfsproces. Dat is echter steeds minder het geval voor de applicatiesoftware die gebruikt wordt om dit systeem te realiseren. ICT dienstverleners ontwikkelen en ondersteunen applicatiepakketten die de kern vormen van informatiesystemen. Het parameteriseren van deze applicatiesoftware en het koppelen met andere applicaties die in het informatiesysteem worden gebruikt, blijft de verantwoordelijkheid van de ICT organisatie. Datzelfde is van toepassing op de overige ICT middelen, vaak ook aangeduid als de ICT infrastructuur. Uiteindelijk zal voor alle ICT middelen gelden dat externe dienstverleners veel beter zijn toegerust om deze te ontwikkelen en te beheren. De ICT organisatie zal zich steeds meer terugtrekken op het schakelpunt met de bedrijfsonderdelen: de informatievoorziening van bedrijfsprocessen; het realiseren en beheren van de informatiesystemen die uniek zijn voor deze bedrijfsprocessen en het managen van de contracten met externe ICT dienstverleners die de voor die systemen benodigde ICT middelen beschikbaar stellen. Kort samengevat: de ICT organisatie van de toekomst is de regisseur van de informatievoorziening en wordt daarom aangeduid als de IV organisatie. Voor het formeren van de IV matrix is nog een tweede as noodzakelijk en wel het onderscheid tussen het richten (plannen, architectuur), inrichten (ontwikkelen en onderhouden) en uitvoeren (exploitatie en beheer) van informatiesystemen. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 6 van 18

7 Richten: Hierbij gaat het over het bepalen van de doelstellingen van een organisatie en de richtlijnen en kaders voor de ontwikkeling en het gebruik van bedrijfsmiddelen. Langetermijnplanning en -architectuur zijn activiteiten die op dit niveau worden uitgevoerd. De IV organisatie adviseert als het gaat om de bedrijfsprocessen, maar heeft een bepalende stem als het gaat om informatiesystemen, applicatiesoftware en overige ICT middelen. Inrichten: Hierbij gaat het over het verwerven of ontwikkelen van bedrijfsmiddelen en het toewijzen van resources voor het ontwikkelen en onderhouden van die bedrijfsmiddelen. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van bedrijfsprocessen ligt bij de bedrijfsonderdelen, maar de IV organisatie zal daarbij vanuit haar specifieke expertise een bijdrage leveren. Ten aanzien van de ontwikkeling van informatiesystemen ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de IV organisatie, maar de ontwikkeling en het onderhoud van applicatiesoftware en overige ICT middelen is steeds meer het speelveld van externe ICT dienstverleners. Wel berust bij de IV organisatie de verantwoordelijkheid deze verschillende componenten in het informatiesysteem te integreren en borg te staan voor de integriteit van het ontwerp. Uitvoeren: Hierbij gaat het over het aansturen van de bedrijfsmiddelen die worden ingezet om de transformatieprocessen in een organisatie uit te voeren met als doel deze bedrijfsmiddelen zo efficiënt mogelijk te benutten. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bedrijfsprocessen ligt bij de bedrijfsonderdelen, de IV organisatie moet er borg voor staan dat de informatiesystemen beschikbaar gesteld en gebruikt kunnen worden door de bedrijfsonderdelen conform daartoe gemaakte service afspraken. De feitelijke uitvoering van informatiesystemen wordt steeds vaker uitbesteed aan externe ICT dienstverleners. Uit deze beschrijving blijkt duidelijk de verantwoordelijkheid die de IV organisatie heeft als het gaat om informatiesystemen en dat zij die verantwoordelijkheid alleen goed kan dragen door veel meer op te treden als de regisseur van de informatievoorziening voor de ondersteunde bedrijfsonderdelen. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 7 van 18

8 3 Generieke functies in de IV matrix ICT professionals kunnen vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij de ontwikkeling, het beheer en de uitvoering van bedrijfsprocessen, informatiesystemen, applicatiesoftware en andere ICT middelen. De benodigde competenties voor het uitvoeren van een rol zijn afhankelijk van een groot aantal factoren (bijvoorbeeld specifiek voor een bepaalde branche of technologie). Wanneer een medewerker fulltime is ingezet in een bepaalde rol, vindt dat zijn weerslag in zijn functienaam en omdat er een grote diversiteit bestaat in rolcompetenties is er in het ICT vakgebied ook een grote diversiteit in functienamen (zie ook bijlage 1). In dit rapport is gekozen voor een generieke benadering van rollen en functies. ICT organisaties moeten zich kunnen herkennen in de hier beschreven generieke functies, waarbij het duidelijk is dat op detailniveau verschillen mogelijk zijn. Met deze benadering kunnen ICT organisaties zich met elkaar vergelijken en zo trends signaleren ten aanzien van het verschuiven van functies en competenties in het transformatieproces naar de IV organisatie van de toekomst. Voor de werkwijze bij het onderkennen van de generieke functies wordt verwezen naar bijlage 2. We volstaan hier met het benoemen van deze functies en het plaatsen van deze functies in de IV matrix. We beschrijven ieder van de kolommen en daarbinnen de rijen van de IV matrix. Vraag: De bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor de planning en architectuur van de bedrijfsprocessen, het ontwerpen en onderhouden van de bedrijfsprocessen en het implementeren en in productie houden van de bedrijfsprocessen. De daarbij onderkende generieke functies zijn: Richten: Bedrijfsproces architect Inrichten: Bedrijfsproces manager, -, -bouwer en -tester Uitvoeren:, functioneel en technisch bedrijfsproces. Regie: De IV organisatie is verantwoordelijk voor het regisseren van de informatievoorziening. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de informatiesystemen waarmee die informatievoorziening wordt gerealiseerd en de service processen die ervoor zorgen, dat verstoringen in de informatievoorziening worden voorkomen en indien nodig snel verholpen. De daarbij onderkende generieke functies zijn: Richten: Informatiesysteem architect, service delivery architect, projecten portfolio manager, risk manager. Inrichten: Informatiesysteem manager, -, -bouwer en -tester, Service delivery manager, -, -bouwer en -tester, programmamanager, projectmanager, contractmanager. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 8 van 18

9 Uitvoeren:, functioneel en technisch informatiesysteem, kwaliteitsborger, functioneel en technisch service delivery, security officer. Aanbod: De ICT dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de ICT middelen die worden ingezet bij de informatievoorziening. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen applicatiesoftware en. Verder wordt de als bedrijfsproces meegenomen. De onderkende generieke functies zijn: Richten: architect, architect, ICT operatie architect. Inrichten: manager, -, -bouwer en tester, manager, -, -bouwer en -tester, manager, -, -bouwer en -tester. Uitvoeren:, functioneel en technisch applicatiesoftware, kwaliteitsborger, functioneel en technisch, kwaliteitsborger, functioneel en technisch ICT operatie. Richten Inrichten Uitvoeren VRAAG REGIE AANBOD Bedrijfsproces architect Informatie-systeem architect Applicatie-software architect Service delivery architect architect Projecten portfoliomanager architect Risk manager Bedrijfsproces manager Informatiesysteem manager Applicatie-software manager Bedrijfsproces Informatiesysteem Applicatie-software Bedrijfsproces bouwer Informatiesysteem bouwer Applicatie-software bouwer Bedrijfsproces tester Informatiesysteem tester Applicatie-software tester Service delivery manager manager Service delivery Service delivery bouwer bouwer Service delivery tester tester Programmamanager manager Projectmanager Contractmanager bouwer tester bedrijfsproces informatie-systeem applicatie-software Technisch bedrijfsproces Technisch informatiesysteem Technisch applicatiesoftware Functioneel bedrijfsproces Functioneel informatiesysteem Functioneel applicatiesoftware service delivery Technisch service delivery Technisch Functioneel service delivery Functioneel Security officer Technisch Functioneel CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 9 van 18

10 4 Toepassen IV matrix ICT organisaties kunnen de IV matrix gebruiken om te bepalen waar zij staan op het transformatiepad naar de moderne IV organisatie. Wanneer nog veel medewerkers taken uitvoeren die in de kolom aanbod staan, dan is er nog veel potentie om taken uit te besteden. Wanneer bovendien in de analyse wordt meegenomen of de taken door interne of ingehuurde medewerkers worden uitgevoerd wordt duidelijk welke consequenties een eventuele uitbesteding heeft op de eigen medewerkers. Een veel voorkomend beeld is, dat al betrekkelijk veel externe medewerkers worden ingezet op ICT taken. In de kolom regie staan de generieke functies die de kerntaken van de moderne IV organisatie uitvoeren. Wanneer ook hier veel taken worden uitgevoerd door externe medewerkers is er de mogelijkheid om interne medewerkers vanuit de kolom aanbod te laten doorstromen naar regie functies. Dit zijn immers medewerkers die er vaak bewust voor hebben gekozen om bij een echt bedrijf te gaan werken en die relevante kennis en ervaring van het bedrijf hebben. In dit rapport is er tot nu toe van uitgegaan, dat er één (gecentraliseerde) ICT organisatie is in een bedrijf. Bij grotere organisaties is de IV functie en soms ook de ICT functie, min of meer gedecentraliseerd. De IV matrix kan in deze organisaties gebruikt worden om zicht te krijgen op het aantal ICT taken, dat verspreid aanwezig is in de organisatie. Wanneer de (centrale) ICT organisatie haar ICT taken uitbesteed aan externe dienstverleners, terwijl deze decentrale ICT taken niet in beeld zijn, wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de efficiencyvoordelen die met de uitbesteding worden beoogd. Ten slotte kan de IV matrix gebruikt worden als basis voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de bedrijven die lid zijn van het CIO Platform. Door het aantal medewerkers van een ICT organisatie (in- en extern) per generieke functie in de IV matrix op te nemen, wordt het mogelijk vergelijkingen uit te voeren met andere bedrijven en zijn lessen te leren van bedrijven die al verder zijn in het transformatieproces. In bijlage 3 is een praktijkvoorbeeld opgenomen van een ICT organisatie die deze analyse reeds heeft uitgevoerd. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 10 van 18

11 Bijlage 1: Functies en rollen Er bestaat veel verwarring over het gebruik van begrippen en terminologie in het veld. In bijgaande tekening worden de begrippen en termen toegelicht die in deze notitie worden gebruikt. Bij het inrichten van een organisatie en het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt gebruik gemaakt van functiebeschrijvingen. Een functie is daarbij een plek in de organisatiestructuur (ook wel genoemd: een positie), waarop een medewerker van de organisatie kan worden aangesteld (de functiehouder). Door middel van functiewaardering wordt de relatieve zwaarte van een functie ten opzichte van andere functies vastgesteld en wordt de functie ingepast in het salarisbouwwerk (ingeschaald). Bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen in een organisatie worden processtappen onderkend en per processtap wordt aangegeven welke eisen worden gesteld aan de medewerker(s) die deze processtap gaan uitvoeren. De rol van die medewerker(s) in het proces wordt dan vaak vastgelegd in een RACI matrix: de medewerker is eindverantwoordelijk (Accountable), verantwoordelijk voor de uitvoering (Responsible), moet van te voren worden geraadpleegd (to be Consulted) of worden geïnformeerd (to be Informed). De begrippen functie en rol lopen vaak in elkaar over: bepaalde rollen worden uniek toegewezen aan specifieke functies. Wordt een nieuwe medewerker in een dergelijke functie benoemd dan wordt hij tevens de uitvoerder van de daaraan gekoppelde rol. Rollen zijn echter aan processtappen gekoppeld en het aantal rollen in een organisatie zal in principe veel groter zijn dan het aantal functies. Voorbeeld: Een medewerker met de functie Software Engineer zal in een mainframe omgeving de rol Cobol programmeur kunnen invullen, en in een Windows omgeving de rol Java programmeur. Aan beide rollen worden echter verschillende eisen gesteld en een specifieke medewerker zal mogelijk niet beide rollen kunnen invullen, omdat hij niet deskundig is op het gebied van Cobol of Java. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 11 van 18

12 Het gevolg van de gevoelsmatige overlap tussen de begrippen functie en rol is, dat er in het ICT werkveld en binnen organisaties, een veelheid van functiebenamingen bestaat. Organisaties kennen Cobol programmeurs en Java programmeurs als afzonderlijke functies. In het eerste rapport van de werkgroep ithrm is er daarom gezocht naar het onderkennen van generieke functies die indien nodig binnen organisaties specifiek gemaakt kunnen worden. De reden om specifiek te worden kan bijvoorbeeld liggen in een verschil in de zwaarte van de functie (de ene programmeertaal stelt zwaardere eisen dan de andere). In het schema is, naast de verbinding tussen een generieke functie en organisatie specifieke functies, ook een koppeling aangebracht met rollen die beschreven kunnen worden met een generieke functie. Dat is gedaan omdat sommige rollen wel generiek beschreven kunnen worden, maar niet terugkomen in een organisatie specifieke functie. Denk bijvoorbeeld aan de rol Applicatie eigenaar die wel generiek kan worden beschreven. Dit type rollen wordt vaak ingevuld door management functies, waarbij de rol één van de aspecten is die behoort bij de taken en verantwoordelijkheden van die manager. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 12 van 18

13 Bijlage 2: Systematisch overzicht generieke functies Richten Architect Inrichten Manager Bedrijfsproces Informatiesysteem Service delivery Bedrijfsproces architect Bedrijfsproces manager Informatiesysteem architect Informatiesysteem manager architect manager architect manager Service delivery architect Service delivery manager architect manager Ontwerper Bedrijfsproces Informatiesysteem Service delivery Bouwer Bedrijfsproces bouwer Informatiesysteem bouwer bouwer bouwer Service delivery bouwer bouwer Tester Bedrijfsproces tester Informatiesysteem tester tester tester Service delivery tester tester Uitvoeren bedrijfsproces Informatiesysteem ICT infrastructuur Service delivery Functioneel Technisch Functioneel bedrijfsproces Technisch bedrijfsproces Functioneel Informatiesysteem Technisch Informatiesysteem Functioneel Technisch Functioneel Technisch Functioneel Service delivery Technisch Service delivery Functioneel Technisch Toelichting op dit systematische overzicht De basis voor het onderkennen voor generieke functies kan veelal worden gevonden in beroepsgroepen, professionele disciplines en daaraan gerelateerde (beroeps)opleidingen. Er zijn buiten de ICT voldoende voorbeelden van opleidingen die toegang bieden tot een beroepsgroep, bijvoorbeeld artsen, advocaten, accountants. Het feit dat je arts bent (generieke functie) wil nog niet zeggen dat je binnen een organisatie de functie of rol van arts hebt; je kunt als arts ook directeur van een ziekenhuis worden. De grondslag voor een professionele discipline kan worden gevonden in het onderwerp van studie. Om deze onderwerpen te onderkennen en af te bakenen wordt onderstaand model gebruikt (zie volgende bladzijde). Iedere organisatie verwerft en configureert de bedrijfsmiddelen (waaronder mensen) waarmee zij haar taken kan uitvoeren. Deze bedrijfsmiddelen kunnen hiërarchisch gerangschikt worden: Het middel bedrijfsproces geeft aan welke transformatiestappen zijn te onderkennen, welke goederen- en informatiestromen plaatsvinden, hoe de transformatie in de stappen wordt uitgevoerd en welke bedrijfsmiddelen daarbij worden ingezet. Het bedrijfsproces kan formeel zijn beschreven, maar dit ligt ook vaak vast in de ervaring van de mensen die leiding geven aan het transformatieproces en van de medewerkers die dit proces uitvoeren. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 13 van 18

14 Middelen die worden ingezet in het bedrijfsproces zijn bijvoorbeeld productiemachines, vrachtauto s, en geld, maar ook mensen en informatiesystemen. Voor het onderkennen van generieke functies in de ICT beperken we ons tot informatiesystemen. Middelen die worden ingezet bij het realiseren van een informatiesysteem zijn procedures, applicatie software en databases. Middelen die worden ingezet om de applicatie software uit te voeren (en daarmee het informatiesysteem te realiseren) zijn onder meer computers, het computernetwerk en diverse categorieën van systeemsoftware. Deze middelen groeperen we onder het begrip IT Infrastructuur (of in deze context kortweg genoemd: infrastructuur). Voor ieder van de hier genoemde bedrijfsmiddelen kan een levenscyclus worden onderkend: onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, gebruik, onderhoud, ontmanteling. In het kader van dit rapport beperken we ons tot de volgende vier typen bedrijfsmiddelen: Bedrijfsproces Informatiesysteem Applicatie software Infrastructuur In het systematische overzicht zijn twee specifieke bedrijfsmiddelen toegevoegd: Service delivery: Het bedrijfsproces dat ervoor zorgt dat er afspraken zijn over de beschikbaarheid van de (ICT)middelen en dat deze afspraken nagekomen worden. : Het bedrijfsproces dat zorgt dat computers worden gestart zodat applicaties kunnen worden uitgevoerd. ICT professionals kunnen vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij de genoemde bedrijfsmiddelen. Sommige disciplines hebben een directe koppeling met een bepaald type bedrijfsmiddel, andere disciplines hebben een bredere scope. In bovenstaande tabel is alleen de eerste categorie opgenomen. In de volgende toelichting worden alle onderkende generieke functies beschreven, waarbij weer de driedeling richten, inrichten en uitvoeren is gebruikt. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 14 van 18

15 Richten: De architectuur van een bedrijfsmiddel omvat zaken als een blauwdruk van huidige en gewenste situatie, een weg waarlangs de gewenste situatie kan worden bereikt, kaders en richtlijnen voor ontwerp, bouw en testen van het bedrijfsmiddel en afspraken over het naleven van deze afspraken. Er wordt een generieke functie onderkend voor ieder type bedrijfsmiddel: de bedrijfsarchitect, informatiesysteem architect, applicatiesoftware architect en architect. Maar ook de service delivery architect en de architect. De business consultant is een brede discipline aan de vraagzijde. Onder regie zijn verder onderkend een projecten portfolio manager en een risk manager. Inrichten: Disciplines die betrokken zijn bij het ontwikkelen en onderhouden van een bedrijfsmiddel zijn de, bouwer en tester. Bovendien moet iemand het ontwikkelproces managen. Daarom zijn voor ieder van de genoemde typen bedrijfsmiddelen de volgende generieke functies onderkend: manager,, bouwer, tester. Bij de generieke functie manager wordt nog een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de programmamanager en de project manager en anderzijds de manager van een specifiek bedrijfsmiddel. Programma- en projectmanagers worden ingezet wanneer een keten van bedrijfsmiddelen in onderlinge samenhang moet worden ontwikkeld, waarbij het ontwikkelproces projectmatig wordt aangepakt. Zodra de bedrijfsmiddelen zijn opgeleverd zijn deze functies niet meer in beeld, maar blijft er wel permanent aandacht nodig voor bijvoorbeeld het life cycle management van de bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld: de informatiesysteemmanager moet erop toezien dat de nieuwe wensen en eisen ten aanzien van de functionaliteit of techniek geïdentificeerd worden en door middel van onderhoud op het informatiesysteem worden gerealiseerd. Omdat het onderhoud en het uitvoeren van applicatiesoftware en ICT middelen steeds vaker wordt uitbesteed, wordt de generieke functie contractmanager binnen de regieorganisatie steeds belangrijker en is dan ook in IV matrix opgenomen. Uitvoeren: Bij het uitvoeren van ICT middelen wordt natuurlijk direct gedacht aan de klassieke operator functie. Deze taak wordt echter steeds meer door tools overgenomen, zodat deze niet meer als generiek functie is onderkend. Tools doen echter niet zelfstandig het werk, daarom zijn er drie taakclusters, en daarbij passende generieke functies, onderkend: de kwaliteitsborging, de functionele ondersteuning en de technische ondersteuning. Kwaliteitsborging moet zeker stellen of het bedrijfsmiddel functioneert zoals afgesproken op het moment dat het in gebruik is genomen. Functionele ondersteuning is gericht op de gebruiker van het bedrijfsmiddel en technische ondersteuning speelt een belangrijke rol bij het installeren van het bedrijfsmiddel, maar ook bij het verhelpen van verstoringen. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 15 van 18

16 Bijlage 3: Praktijkvoorbeeld Het plaatsen van de generieke ICT functies in IV Matrix heeft tot doel helder te maken welke functies en daarbij behorende competenties typisch behoren bij de rol van regisseur van de ICT dienstverlening. Door een inventarisatie uit te voeren van de huidige bemensing van een ICT organisatie, dus door iedere medewerker te koppelen aan een generieke functie die het meest overeenkomt met zijn takenpakket en verantwoordelijkheden, ontstaat een beeld van de mate waarin deze ICT organisatie zijn focus heeft op de rol van regisseur, respectievelijk van taken aan de vraag- en aanbodzijde die ook worden uitgevoerd door de ICT organisatie. Hier is overigens geen sprake van een zwart/wit beeld. Er kunnen goede redenen zijn om een generieke functie aan de aanbodzijde toch voor de ICT organisatie te behouden. Een dergelijke reden is bijvoorbeeld wanneer het een bedrijfskritieke applicatie betreft en er onvoldoende expertise beschikbaar is in de markt om deze software te onderhouden. Maar het beeld maakt wel een trend zichtbaar en de organisatie kan actief sturen op de ontwikkeling van de regiecompetenties en het afbouwen van competenties aan de aanbodzijde. Dit assessment kan als volgt worden aangepakt: Bespreek de IV Matrix met de leden van het managementteam en bespreek de plaatsing van de generieke functies in de IV Matrix. Afhankelijk van de aard van de bedrijfsprocessen en de visie van het managementteam kunnen generieke functies in een andere cel van de matrix worden geplaatst. Stel een lijst samen van alle (interne en externe) medewerkers van de ICT organisatie, met daarbij de manager die het beste kan beoordelen wat het huidige takenpakket is van iedere medewerker. Neem met ieder van de managers de lijst van zijn medewerkers door en laat de manager een generieke functie koppelen aan ieder van de medewerkers. Kwantificeer het aantal medewerkers per generieke functie en plaats deze functies en het aantal medewerkers in de IV matrix. Dit assessment is uitgevoerd voor een ICT organisatie met in totaal 240 medewerkers, waarvan 100 externe medewerkers. In de volgende tabel is het resultaat weergegeven. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 16 van 18

17 Vraag Regie Aanbod Richten 2 Informatiesysteem 8 architect architect 6 Bedrijfsproces 7 Informatiesysteem manager 20 5 Programmamanager 1 manager manager 25 Projectmanager 1 manager Inrichten Service Delivery 6 Manager 3 Informatiesysteem Accountmanager 9 4 Administratief medewerker 9 bouwer bouwer 5 Testmanager 9 Tester Uitvoeren 8 Informatiesysteem Service Support 4 Manager 33 Helpdesk medewerker 11 1 Security Officer 11 7 Administratief medewerker 9 12 Telefoniste 1 ICT operatie In deze ICT organisatie is eenderde van de medewerkers werkzaam in generieke functies die zijn aangemerkt als te behoren tot de kern van de ICT organisatie als regisseur van de ICT dienstverlening. Het management van deze organisatie verwacht dat in de nabije toekomst meer taken zullen worden uitbesteed aan externe ICT dienstverleners. Verder worden functies aan de aanbodzijde reeds voor 50% ingevuld door externe medewerkers. Hiermee wordt in feite al vooruit gelopen op een eventuele uitbesteding van taken. Een punt van aandacht is dat ook de regiefuncties voor eenderde worden ingevuld door externe medewerkers. Er wordt dan ook overwogen om interne medewerkers met functies aan de aanbodzijde een ontwikkelpad aan te bieden, zodat ze op termijn voor de organisatie kunnen worden behouden in regiefuncties. CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 17 van 18

18 Bijlage 4: Deelnemers CIG HRM Marieke Blonk UVIT Joep Boon ABP Jan Dirkx Exin Jos van Eck ING Commercial Finance Bob van Graft Min van Justitie, IND Jacomien Hordijk UWV Jodi Kremer UMCG Paul Laagland Adviseur Pascal Reijnders NS Maud Sliepen TNT Post, ICT Mail Nicoline Stoffel Océ Kees Jan van Toledo UWV Paul Vlug Telegraaf Media Groep N.V. Foppe Vogd CIO Platform Nederland Rienke Voorburg Exin CIO Platform Nederland, Interest Group HRM, maart 2008 pagina 18 van 18

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld

Kwaliteitsborging en Contractmanagement. 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Kwaliteitsborging en Contractmanagement 30-1-2014, Gert-Jan Vlasveld Even voorstellen. Gert-Jan Vlasveld 20 jaar: 5 jaar: 7 jaar: 3 jaar: Mede ontwikkelaar methode Even voorstellen de NBCM o Nederlandse

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Visie op regievoering

Visie op regievoering Compact_ 2011_3 3 Visie op regievoering Dr. Paul Laagland en drs. ing. Paul Olieman RE Dr. P. Laagland is senior manager bij KPMG EquaTerra en heeft meer dan tien jaar ervaring met het inrichten van IT-organisaties

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking 26 november 2015 Werk mee aan een referentiearchitectuur voor ICT-kwaliteit: een katern Kwaliteit als leidraad voor samenwerking van ITdisciplines Martijn Sasse, business architect en QA, m.sasse@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Risk Based Standaard Testproces CEDS

Risk Based Standaard Testproces CEDS Risk Based Standaard Testproces CEDS Cor Laan, Han Toan Lim V1.0 2 november 2005, Nieuwegein Agenda Introductie bedrijf en sprekers Standaard werkplekken Aanleiding project Risk Based Standaard Testproces

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Document nummer ISMS 2 Versie 1.4 Auteur M. Konersmann Goedgekeurd door J. Meijer Datum 30-08-2017 Classificatie Openbaar Versie Datum Reden voor Aangepast door opmaak 1.0

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Medical device software

Medical device software Medical device software Medical device software Software ontwikkeling voor de medische wereld Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl Medical devices zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 Collegebesluit Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 1. Inleiding In 2011 zorgde een aantal incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie er voor dat met andere

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland Wie de business case zoekt voor het gebruik van Social Media bij gemeenten vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9

Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Stakeholder behoeften beschrijven binnen Togaf 9 Inventarisatie van concerns, requirements, principes en patronen Bert Dingemans Togaf 9 kent verschillende entiteiten om de behoeften van stakeholders te

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Statistics Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Enterprise Architecture na 2012 Algemene gegevens 1. Functie Als u bij een

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Groeien met clusters

Groeien met clusters Bon Uijting innovatieadviseur Groeien met clusters Duurzaam samenwerken als versneller voor nieuwe waardecreatie in de zorg SamenwerkingsTOP 28 nov. 2013 - Utrecht 27-11-2013 Syntens? 1 januari 2014 gaat

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie