HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector"

Transcriptie

1 BDO Consultants B.V. Postbus HB Utrecht Telefoon HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 09/2014 CO1457 Omdat mensen tellen.

2 INHOUDSOPGAVE Door helder zicht te geven in succesvolle bedrijfsstrategieën, is BDO Consultants voortdurend bezig het rendement van organisaties en hun activiteiten te optimaliseren. Hiervoor doen wij regelmatig onderzoek naar innovatieve en succesvolle strategieën binnen het mkb. Met ons onderzoek Succesvolle innovatie in de foodsector, laten we u zien welke elementen het innovatievermogen van een onderneming die specifiek in de foodsector opereert beïnvloeden. In deze publicatie worden onze bevindingen gepresenteerd. Daarnaast ontvangt u praktische aanbevelingen om het innovatievermogen van uw onderneming te vergroten. Focus op de klant is hierbij een belangrijk uitgangspunt, net als samenwerking, en vooral lef. Aan het eind van dit rapport vindt u een vragenlijst waarin u kunt toetsen hoe innovatief úw onderneming is. Wij zijn ervan overtuigd dat deze publicatie u veel handvatten, bruikbare tips en ideeën oplevert. Mocht u meer informatie wensen of behoefte hebben aan een persoonlijk (advies)gesprek, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij wensen u veel inspiratie. E.J. (Ellen Joyce) Dijkema MSc Senior Consultant Organisatieadvies Telefoon Internet 06 Managementsamenvatting Inleiding Innovatie Foodsector: de keuze toegelicht Productinnovatie versus Procesinnovatie Langetermijnvisie van de onderneming op het innovatieproces Elke organisatie is uniek Aanpak van het onderzoek De BDO Innovatiemonitor Uitkomsten onderzoek Een duidelijk verschil tussen producten procesinnovatie De zes cruciale factoren van innovatie Conclusies & Aanbevelingen Belangrijkste conclusies Aanbevelingen Hoe innovatief is uw onderneming? Dit onderzoek is uitgevoerd door BDO Consultants. Food & BDO BDO Consultants is onderdeel van BDO Nederland dat met vestigingen in meer dan 100 landen wereldwijd tot de top 5 van accountantsen adviesorganisaties behoort. Door onze omvang en samenstelling hebben wij de mogelijkheid om organisaties integraal te adviseren over de huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Onze adviseurs zijn betrokken bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van Strategie en Bedrijfsvoering, Financieel management, IT, Personeel, Koop, Verkoop en Waardering, Juridisch advies, Fraude en Risicomanagement. Ondanks de verschillende professionele achtergronden van onze adviseurs, zijn wij allen gericht op het optimale rendement van uw organisatie. Innovatie & BDO Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Consultants B.V. of een van haar adviseurs. BDO Consultants B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Eerste druk, september 2014 BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy) ISBN HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 3

3 MANAGEMENTSAMENVATTING Managementsamenvatting Flexibiliteit Wij definiëren flexibiliteit als het hebben van goed inzicht in de klantwens en dat daar vervolgens passend op ingespeeld wordt. Een goed inzicht in de klantwens zorgt voor een stijgend vertrouwen bij de ondernemer in een succesvolle afloop van het innovatieproces. Ons onderzoek, Succesvolle innovatie in de foodsector, heeft als doel concrete elementen te definiëren die significant effect hebben op de mate van innovatie binnen de organisatie. Met innovatie bedoelen we niet alleen productinnovatie, maar ook procesinnovatie. We hebben gekozen voor de foodsector, omdat dit één van de topsectoren is waar de rijksoverheid in investeert. De Nederlandse foodsector blinkt uit in innovaties en productiviteit en is daarom bijzonder interessant voor ons onderzoek. Het mkb speelt hierin een belangrijke rol. Product- en procesinnovatie Wij leggen de nadruk op twee vormen van innovatie: productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie is de introductie van nieuwe en verbeterde producten en/of diensten. Procesinnovatie gaat over het introduceren van nieuwe en verbeterde processen. Doel is de verschillen en gevolgen te identificeren tussen ondernemingen die bezig zijn met product- en/of procesinnovaties, en ondernemingen die hier niet mee bezig zijn. Ons onderzoek definieert zes factoren die het verschil maken tussen innoverende en niet-innoverende ondernemingen: Omvang De relatie tussen omvang en mate van innovatie is sterk positief. Oorzaak hiervoor ligt vooral in de aanwezigheid van meer financiële slagkracht waardoor investeringsbeslissingen vaker voordelig uitpakken. Samenwerking Samenwerking is in meerdere opzichten voordelig voor innovatie. Ten eerste kan eventueel het gebrek aan financiële middelen bij (kleinere) ondernemingen opgevangen worden door de bundeling van krachten. Ten tweede maakt het kennisuitwisseling en wederzijdse controle mogelijk. En ten derde zijn samenwerkingsverbanden de ideale plek voor netwerkexpansie. Strategie & Visie Innovatie vergt een langetermijnvisie. Vrijwel alle innoverende ondernemingen in onze steekproef hebben innovatiedoelstellingen opgenomen in de strategie en deze gecommuniceerd met de werknemers. Op deze manier ligt een deel van de focus op innovatie en kunnen werknemers dit openlijk communiceren en hiernaar handelen. De consensus is dat brainstormsessies bijdragen aan een innoverende onderneming. In ons onderzoek hebben we een aantal eigenschappen van deze sessies onderzocht. Het blijkt niet per definitie dat een groter aantal brainstormsessies per jaar de effectiviteit automatisch verhoogt. De specifieke samenstelling waarin dergelijke sessies worden gehouden is daarentegen wel van groot belang. Een divers participerend werknemersbestand verhoogt bijvoorbeeld in grote mate de effectiviteit. Motivatie Laatste relevante factor is de manier waarop werknemers gemotiveerd worden creatief te zijn. Ons onderzoek concludeert dat intrinsieke motivatie (goede werksfeer, complimenten) veel effectiever is dan extrinsieke motivatie. Bijkomend voordeel is dat intrinsieke motivatiemethodes veelal geen geld kosten in tegenstelling tot extrinsieke motivatiemethodes. Hoe innovatief is uw onderneming? Als u wilt achterhalen in hoeverre uw eigen onderneming innovatief is, vindt u op pagina 22 van deze publicatie een test. Middels een korte vragenlijst bepaalt uw eindscore de mate van innovativiteit. Wilt u naar aanleiding van deze test met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek om het innovatieproces binnen uw onderneming verder te ontwikkelen. 4 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF STEL IK EEN BUSINESSPLAN IS UW ONDERNEMING? OP? 5

4 Inleiding 1.1 Innovatie Om concurrerend en onderscheidend te blijven is voortdurende innovatie van levensbelang. Innovatie is een breed gedragen en veelomvattend begrip en is van toepassing op alle sectoren. Een negental van deze sectoren is door de rijksoverheid verkozen tot Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), waaronder Agro & Food. Dit zijn sectoren waarin Nederland volgens de rijksoverheid nog meer in kan uitblinken en daarom samen met ondernemers en onderzoekers gericht investeert. De afspraken hierover tussen overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra zijn vastgelegd in zogenoemde innovatiecontracten. Innoveren is echter niet gemakkelijk. Er bestaan veel factoren die invloed hebben op het innovatieve vermogen van uw onderneming. Als gevolg hiervan blijkt het creëren van een succesvol innovatieproces voor veel ondernemingen, zeker in het mkb, een moeilijk te behappen proces. Er komt veel kijken bij innovatieprocessen. Het kost tijd en inzet van uw mensen, en vraagt om ruimte, middelen en creativiteit. Daarnaast vergt het ook de nodige investeringen. Om succesvol hierin te zijn moet u niet alleen denken aan de financiering en mogelijke fiscale voordelen. Maar ook aan de manier waarop uw onderneming is ingericht: stimuleert dit creativiteit en innovatie? Hoe motiveert u uw mensen? Wat zijn de kenmerken van de markt waarin u actief bent: hoe belangrijk is innovatie? Hoe laat u zich inspireren? Voor dit onderzoek heeft BDO Consultants een enquête verspreid onder circa 500 van haar relaties in de foodsector. 1.2 Foodsector: de keuze toegelicht Ontwikkelingen in de foodsector volgen elkaar in rap tempo op. Door veranderende klantbehoeftes en toegenomen concurrentie zijn prijzen onder druk komen te staan en hierdoor vaak ook het bedrijfsresultaat. Om rendement te behouden of te verbeteren, moeten foodbedrijven slimmer gaan werken. Daarbij vragen mondiale ontwikkelingen zoals de stijgende voedselvraag en het veranderende klimaat ook om nieuwe en verbeterde producten en diensten. Om deze redenen is de foodsector één van de topsectoren van de overheid, waarin het samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen werkt aan de uitbreiding van kennis en innovatie. 7 HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN OP? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 7

5 1 INLEIDING De Nederlandse foodsector blinkt volgens de rijksoverheid uit in innovaties en productiviteit. Twaalf van de veertig belangrijkste voedselen drankbedrijven wereldwijd hebben een vestiging of R&D-activiteit in Nederland. Het mkb speelt hierin een belangrijke rol. De topsector genereert jaarlijks ruim 50 miljard aan toegevoegde waarde en ruim 80 miljard aan export. Daarmee is het de grootste maaksector van Nederland en goed voor 1 van het bruto nationaal product, 1 van de werkgelegenheid en maar liefst 25% van de export. 1.3 Productinnovatie versus Procesinnovatie Innovatie wordt vaak ten onrechte geassocieerd met volledige vernieuwing. Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde om een bepaald product of proces innovatief te noemen. Een verbetering van een proces kan evengoed een innovatie worden genoemd. In dit onderzoek maken we onderscheid tussen twee typen innovatie: productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie is gericht op de vernieuwing en verbetering van producten en diensten, en dus op wat de onderneming daadwerkelijk produceert. Als we in deze publicatie spreken over nieuwe producten, bedoelen we overigens niet alleen tastbare producten, maar ook innovatieve foodserviceconcepten of bijvoorbeeld de assortimentsamenstelling. Een voorbeeld is de verkoop van speltbrood bij Bakkerij van Dongen. Dit brood is gezonder en bevat minder koolhydraten dan normaal brood. In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezond leven is dit dus een zeer interessant product. Procesinnovatie is gericht op vernieuwing en verbetering van processen en dus op hoe de onderneming produceert. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het automatiseren of verduurzamen van het productieproces. Zo heeft Paul Jolink van banketbakkerij Jolink besloten om een stalen mal te maken waarin 50 broodjes in één keer vierkant gesneden kunnen worden. Dit scheelt arbeidstijd aangezien dit voorheen stuk voor stuk met de hand werd gedaan. Sociale innovatie Naast product- en procesinnovatie bestaat er nog een derde vorm, namelijk sociale innovatie. Deze vorm heeft niet zozeer te maken met technologische vernieuwing. Sociale innovatie gaat over vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, zodat dit arbeidsproductiviteit en kwaliteit ten goede komt. Anders doen vraagt echter om anders denken en anders sturen en in die zin hebben de drie vormen natuurlijk met elkaar te maken. In dit onderzoek zullen we op deze vorm echter niet verder ingaan, aangezien ze zeer lastig te kwantificeren zijn. 1.4 Langetermijnvisie van de onderneming op het innovatieproces Het lastige aan innovatie is de te maken kosten-batenanalyse door de ondernemer. De complexiteit voor ondernemingen beslaat het genereren van zekere kortetermijnkosten en van onzekere langetermijnbaten. De ontwikkeling van een nieuw product/proces brengt namelijk zekere onderzoekskosten met zich mee die op korte termijn betaald moeten worden. Of deze kosten nog terugverdiend worden is sterk de vraag. Het is namelijk lastig om voorafgaand aan het proces in te schatten welk product winstgevend zal zijn en welke niet. Deze onzekerheid resulteert in veel afwijzingen met betrekking tot de te nemen investeringsbeslissingen. Bij dit soort beslissingen is het belangrijk de lange termijn in het oog te houden. Wat hierbij helpt, is een zo goed mogelijke inschatting van de onzekere opbrengsten uit het innovatieproces. Door middel van een haalbaarheidsstudie of een marktonderzoek kunt u klantbehoeftes inschatten. Met deze informatie kunt u scenario s opstellen ten aanzien van de opbrengsten van een innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat u zodoende de succeskans van een innovatie vergroot. De input uit zo n onderzoek maakt uw plannen realistischer omdat ze beter aansluiten op de behoefte van de markt. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de voorwaarden voor succes. Op basis van deze scenario s kunt u (beter) inschatten of een innovatie(proces) moet plaatsvinden. 1.5 Elke organisatie is uniek Decennia lang vindt er al onderzoek plaats naar innovatie en worden methodes ontwikkeld die moeten leiden tot betere beheersing van het innovatieproces. Het creëren en/of verbeteren van nieuwe producten en/of processen blijkt niet te vangen in één universele aanpak over een optimaal in te richten innovatieproces. Dit komt doordat situaties per bedrijf verschillen en elke situatie om een net iets andere aanpak vraagt. Deze publicatie beperkt zich tot de resultaten van ons onderzoek en definieert daarom geen universele aanpak. Wel presenteren we met een aantal aanbevelingen dat voor ieder bedrijf bruikbaar is en de kans op succesvolle innovatie vergroot. Daar kunt u dus mooi uw voordeel mee doen. Het creëren van de perfecte randvoorwaarden voor een succesvol innovatieproces is een uitdagend en complex proces. Doel van ons onderzoek is het identificeren van de belangrijkste factoren die leiden tot een succesvol innovatieproces. Daarnaast willen we handvatten aanreiken die moeten leiden tot een verbeterd rendement ten aanzien van het creatieve proces binnen uw onderneming. 2% 19% 5% 14% 14% 7% 38% Brood & Banket Dranken Zoetwaren, koek en snacks Groenten & fruitproducten Vleesproducten Zuivelproducten Anders Figuur 1 - Samenstelling van de onderzoekspopulatie verdeeld naar subsector Aanpak van het onderzoek Ons onderzoek is gebaseerd op de vragenlijst Succesvolle innovatie in de foodsector en een aantal (diepte-)interviews bij respondenten 1. De vragenlijst beoordeelt het innovatief vermogen van een onderneming. Ten eerste is een analyse gemaakt vanuit extern perspectief (de omgeving van een onderneming), vervolgens zoomt de vragenlijst in op de organisatie en cultuur van de onderneming (het interne perspectief). Ten slotte is het specifieke innovatieproces van de onderneming onder de loep genomen. De interviews verschaffen aanvullende informatie en geven meer inzicht om zodoende de uitkomsten beter te kunnen interpreteren. In totaal zijn er circa 500 mkb-ondernemingen uit verschillende foodsectoren aangeschreven. De samenstelling van deze groep, verdeeld naar subsectoren, is in figuur 1 weergegeven. 2.1 De BDO Innovatiemonitor 2 De respondenten van ons onderzoek hebben direct na het invullen van de vragenlijst een individuele rapportage ontvangen waarin op basis van de volgende vijf indicatoren is aangegeven hoe innovatief de desbetreffende onderneming is: 1 Strategie; 2 Proces; 3 Organisatie; 4 Verbindingen; 5 Lerend vermogen. 1 Om de uitkomsten te kwalificeren spraken we met Paul Jolink, eigenaar van Banketbakkerij Jolink, Jan den Heijer, directeur Fresh Services & Industry van Verstegen Spices & Sauces en Henk Wijnbergen, mede-eigenaar van Bakkerij van Dongen. 2 De vragenlijst kent 28 vragen verdeeld over vijf onderwerpen. Er is een maximale score van 10 te behalen. Elke subcategorie bestaat uit een aantal vragen dat voor een bepaald percentage (afhankelijk van het aantal vragen per onderwerp) meetelt voor de eindscore. Per antwoordmogelijkheid zijn respectievelijk 0, 3, 6 of 10 punten te behalen. 8 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 9

6 Uitkomsten onderzoek 3.1 Een duidelijk verschil tussen product- en procesinnovatie Ons onderzoek laat een duidelijk verschil zien in de mate van product- en procesinnovatie. 64% van de ondernemingen geeft aan de afgelopen twee jaar nieuwe of verbeterde producten te hebben geïntroduceerd. Dit aantal ligt voor nieuwe of verbeterde processen slechts op 48% (figuur 2). Het is echter de vraag of er in de praktijk daadwerkelijk minder aan procesinnovatie wordt gedaan. Uit gesprekken, zoals met 36% Jan den Heijer van Verstegen en Henk Nee Wijnbergen van Bakkerij van Dongen, blijkt dat de associatie met innovatie veel sneller gericht is op producten. Een Jaandere verklaring is het verschil 64% tussen hoe en wat. Het lijkt makkelijker om iets geheel nieuws te doen, dan om bestaand gedrag aan te passen (en af te leren ). Ondernemingen zijn daarom eerder in staat om een nieuw product te ontwikkelen en te lanceren, dan om bestaande processen te wijzigen. 48% 52% Nee Ja Figuur 2 - Wij hebben de afgelopen 2 jaar 1 of meerdere procesinnovaties geïmplementeerd 11 HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN OP? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 11

7 3 UITKOMSTEN ONDERZOEK UITKOMSTEN ONDERZOEK 3 64% 36% Figuur 3 - Wij hebben de afgelopen 2 jaar 1 of meerdere productinnovaties geïntroduceerd In de komende paragrafen definiëren we de cruciale factoren die het verschil bepalen tussen innoverende en niet-innoverende ondernemingen. Met niet-innoverende ondernemingen bedoelen we in dit 48% geval dus ondernemingen 52% Nee die geen productinnovaties én Ja geen procesinnovaties doorvoeren. De betreffende factoren zijn gekozen op basis van correlatiecoëfficiënten, wat neerkomt op het definiëren van de sterkste relaties. OMVANG Nee Ja Geen productinnovatie Wel productinnovatie Geen productinnovatie Wel productinnovatie Figuur 5 - Productinnovatie afgelopen 2 jaar, afgezet tegen omvang De zes cruciale factoren van innovatie 1 Grotere ondernemingen zijn innovatiever Het blijkt dat grotere ondernemingen innovatiever zijn. Ze introduceren zowel meer productinnovaties als procesinnovaties. We zien dat alle ondernemingen binnen onze steekproef met meer dan 50 werknemers de laatste twee jaar productinnovaties hebben doorgevoerd. Voor procesinnovatie is deze positieve relatie ook zichtbaar, hetzij in iets mindere mate. Helaas is de weg naar subsidies moeilijk te vinden, waardoor een innovatief idee vaak ook een idee blijft. Een verklaring voor de relatie tussen omvang en de mate van innovatie moet onder andere gezocht worden in het argument van beperkte middelen. Kleinere ondernemingen hebben doorgaans minder financiële middelen ter beschikking die nodig zijn om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het is daarom jammer dat kleinere ondernemingen de weg naar subsidies moeilijk weten te vinden. Een subsidie of fiscaal voordeel kan nét die extra ruimte geven, waardoor het wel mogelijk wordt om werk te maken van een innovatief idee. Doordat grotere ondernemingen meer werknemers hebben, hebben ze logischerwijs ook meer relaties. Al deze relaties kunnen input of suggesties verschaffen die in potentie kunnen leiden tot product- of procesinnovaties. Vaak vormen de wensen van klanten het vertrekpunt voor innovatie. Jan den Heijer, directeur Fresh Services & Industry van Verstegen Spices & Sauces, gaf aan dat Verstegen veel gebruikmaakt van de input van klanten. Vaak werken ze samen met klanten aan nieuwe producten of combinaties. Hoe meer externe relaties een onderneming dus heeft, hoe krachtiger het signaal dat deze relaties afgeven en des te sterker de drang naar innovatie. Ten slotte is het vaak het geval dat grotere ondernemingen meer tijd en vrijheid ervaren om zich met innovatie bezig te houden. Kleinere bedrijven produceren vaak een beperkt aantal producten voor een beperkt aantal afnemers. De focus ligt eerder op kwaliteit en service om tevreden klanten te krijgen, dan op het overtreffen van klantverwachtingen met nieuwe oplossingen. De noodzaak om te innoveren wordt hier veelal niet ervaren. Het geld is vaak het grote probleem bij mkb-ondernemingen om te innoveren. HENK WIJNBERGEN BAKKERIJ VAN DONGEN SAMEN- WERKING MOTIVATIE INNOVATIEF VERMOGEN ONDERNEMING STRATEGIE BRAINSTORM- SESSIES Het innovatieproces is een langetermijnproces dat geduld en lef vraagt van de ondernemer. Met het opstarten van een dergelijk innovatieproces neemt de ondernemer een aanzienlijk risico; gekeken naar de zekere kosten en onzekere baten. Dit risico is alleen maar groter als de financiële slagkracht van een onderneming niet erg groot is. Startups Een uitzondering op de kleine ondernemingen die over het algemeen minder innovatief zijn, zijn de diverse startups die als het ware onder de radar blijven. Deze hele kleine ondernemingen willen zich juist vaak sterk innovatief profileren. Onze ervaring leert dat hier veel innovatieve ideeën leven en tot bloei komen. Vaak gebeurt dit (nog) op wat kleinere schaal, waardoor het voor de buitenwereld (en ons onderzoek) minder zichtbaar is. KLANTWENS Geen procesinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 4 - De zes succesfactoren van innovatie Figuur 6 - Procesinnovatie afgelopen 2 jaar, afgezet tegen omvang Geen procesinnovatie Wel procesinnovatie 12 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 13

8 3 UITKOMSTEN ONDERZOEK UITKOMSTEN ONDERZOEK 3 Het familiebedrijf Bakkerij van Dongen is gestart in Inmiddels kent de bakkerij acht winkels en meer dan 70. De zonen van Van Dongen senior hebben allen een bakkersopleiding gevolgd en geleerd steeds nieuwe producten te maken. Met deze constante vernieuwing en uitbreiding van het assortiment slaagde Van Dongen er in zich te onderscheiden van de concurrentie. Gestimuleerd door hun vader ontwikkelden de zonen een sterke drang om van traditionele producten een geheel eigen Van Dongen variant te maken. De huidige onderneming kent een unieke combinatie van brood, banket, chocolaterie én catering. Ook de huidige directeuren Paul van Dongen en Henk Wijnbergen blijven streven naar vernieuwing van de producten en de winkels. Henk Wijnbergen geeft aan dat de huidige Bakkerij van Dongen nog steeds continu nieuwe producten introduceert en daarnaast actief is met procesinnovaties om het productieproces verder te verbeteren en vergemakkelijken. Geen samenwerking Wel samenwerking Geen productinnovatie Wel productinnovatie Geen samenwerking Wel samenwerking Geen procesinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 7 - Productinnovatie afgelopen 2 jaar, afgezet tegen samenwerking 2 Ondernemers die samenwerken zijn innovatiever Ondernemers die samenwerken met klanten, leveranciers of zelfs concullega s, zijn over het algemeen innovatiever. Van alle ondernemingen in onze steekproef werkt 52% samen met andere partijen, onder andere op het gebied van innovatie. Van deze 52% is 7 innovatief te noemen. Van de overige 48% van de ondernemers die individueel opereren, is 5 innovatief. Het is opvallend om te zien dat ondernemingen die niet samenwerken nauwelijks procesinnovaties doorvoeren. Slechts 25% geeft aan de laatste twee jaar processen te hebben verbeterd. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zoals aangegeven in de interviews zijn brancheorganisaties, gildes, regionale samenwerkingen en/of specifieke samenwerkingen met leveranciers en afnemers. Zo is banketbakkerij Jolink onderdeel van het gilde Heerlijk & Heerlijk. Dit gilde organiseert maandelijkse bijeenkomsten, inspiratieweekenden en bezoekt aangesloten ondernemingen om de kwaliteit te testen. Een verklaring voor de positieve relatie tussen samenwerking en innovatie moet gezocht worden in de aanwezigheid van de beschikbare middelen. Door samen te werken kun je krachten bundelen. Hierdoor worden investeringen die zonder samenwerking niet realiseerbaar zijn, nu mogelijk en verantwoord. Samenwerking nodigt daarnaast ook uit tot kennisuitwisseling, wederzijdse toetsing en netwerkexpansie. Zodoende stimuleert samenwerking creativiteit en lerend vermogen, en geeft meer inzicht in verbeter- en vernieuwingsmogelijkheden. Twee (of meer) weten immers meer dan één. Bedrijfskolomintegratie is de toekomst van het mkb. HENK WIJNBERGEN BAKKERIJ VAN DONGEN 3 Weet wat de klant wil Wanneer u een goed inzicht heeft in de behoeftes van uw klant, kunt u innovatieve ideeën hierop screenen en aanpassen. De mate van inzicht definiëren wij als flexibiliteit. Ondernemers die weten wat hun klant wil zijn flexibel en behalen vaak een hoger rendement. Eerder BDO-onderzoek 3 heeft echter aangetoond dat veel ondernemers hier te gemakkelijk over denken en hierover niet of nauwelijks met de klant in gesprek gaan. Het inzichtelijk maken van de klantwens blijkt volgens ons onderzoek een cruciale factor. Ondernemingen die een scherp beeld hebben van de klantwens, kunnen hierop inspelen. Wanneer u als ondernemer een goed inzicht heeft in wat uw klant wil, kunt u uw producten, diensten en processen daar beter op aansluiten. Beter afgestemde dienstverlening leidt tot hogere klanttevredenheid en daarmee tot meer kans op succes van de innovatie. Het geeft u als ondernemer meer vertrouwen om in dat geval innovaties door te voeren. Wanneer de kans op succes aanzienlijk wordt geacht, zal de kosten-batenanalyse vaker positief uitvallen en de introductie van nieuwe producten of diensten dus vaker plaatsvinden. van de ondernemingen met een goed ontwikkeld klantbegrip introduceert nieuwe producten en diensten. Voor ondernemingen met een minder accuraat begrip van de klantwens, en dus niet flexibel zijn, is dit slechts. Niet flexibel Wel flexibel Geen productinnovatie Niet flexibel Wel flexibel Geen procesinnovatie Voor procesinnovatie is dit positief effect niet zichtbaar op basis van ons onderzoek. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de klanten van een onderneming vaak geen zicht hebben op de interne processen van de betreffende onderneming, en hier daarom ook geen uitgesproken voorkeuren voor hebben. De processen moeten in hun ogen voornamelijk duurzaam en goedkoop zijn. Vorig weekend ben ik met 25 collegabanketbakkers op inspiratieweekend in Noord-Frankrijk geweest. PAUL JOLINK BANKETBAKKERIJ JOLINK Banketbakkerij Jolink is sinds 1968 gevestigd in Brummen en kent inmiddels ook een tweede vestiging in Zutphen. De banketbakkerij heeft 25, die nog steeds op ambachtelijke wijze producten bereiden met hun kennis en vakmanschap. De banketbakkers verzorgen dagelijks een grote sortering verse producten, zoals roomboterkoekjes, gebak en hartigheden. De onderneming is met de tijd meegegaan in zowel de innovatie van producten als de productiemethoden, maar altijd met het behoud van alleen de natuurlijke smaken en zuivere grondstoffen. Om alle consumenten van dienst te kunnen zijn, heeft de banketbakkerij verschillende allergieproducten opgenomen in het assortiment. Eigenaar Paul Jolink is zeer actief bezig met innovatie. Zo organiseert hij brainstormsessies en was hij voorzitter van samenwerkingsverband Heerlijk & Heerlijk, het Gilde van de Betere Banketbakkers. In dit gilde zijn tweehonderd zelfstandige banketbakkers verenigd. Verspreid over het hele land waarborgen deze banketbakkers topkwaliteit in banket. Regelmatig worden alle Heerlijk & Heerlijk banketbakkers beoordeeld op hun product- en organisatiekwaliteit. Banketbakkerij Jolink introduceert elke maand nieuwe producten en heeft zeer recent het productieproces vernieuwd en uitgebreid. Wel productinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 8 - Productinnovatie afgelopen 2 jaar, afgezet tegen samenwerking 3 Hoe blauw is uw onderneming? Onderzoek naar strategie en rendement in het mkb (BDO Consultants, 2012). 14 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 15

9 3 UITKOMSTEN ONDERZOEK UITKOMSTEN ONDERZOEK 3 Sinds de oprichting in 1886 is Verstegen continu een belangrijke speler geweest in de foodbranche. Dat is ruim 125 jaar anticiperen, creëren en inspireren, maar vooral het leveren van de beste kwaliteit. En dat gaat ver: tot aan de oorsprong. Verstegen Spices & Sauces is een actief familiebedrijf met 360 werknemers binnen alle segmenten van de foodbranche industrie, foodservice, versdistributie, retail en consument. Op basis van partnership en vertrouwen werkt Verstegen met haar relaties intensief samen aan nieuwe trends, behoeften en producten. Verstegen ontwikkelt graag nieuwe concepten en smaken, samen met haar klanten. Rekening houdend met vandaag én morgen. Voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen daarom de basis. Jan den Heijer, directeur Fresh Services & Industry, laat weten dat er maandelijks nieuwe producten worden geïntroduceerd, waar het personeel ook aan meeproeft. Met behulp van topkoks en inspiratie vanuit het buitenland tracht Verstegen elk nieuw product tot een succes te maken. Ze zeggen daarom niet voor niets: Verstegen with pleasure. 4 Formuleren en communiceren van een duidelijke (innovatie)strategie Vooruitdenken is het bepalen van de te varen koers binnen de grenzen van wat mogelijk is. Tegelijkertijd gaat strategisch denken over anticiperen op de omgeving. Het is dus belangrijk dat u sensitief bent voor de ontwikkelingen die zich in uw omgeving voordoen en dat u tijdig anticipeert. Innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw strategie en kan u helpen om onderscheidend te zijn en te blijven. Om succesvol te innoveren, wat een complex langetermijnproces behelst, moet dit ook onderdeel uitmaken van de strategie. Dat betekent dat het noodzakelijk is om duidelijke doelstellingen te formuleren met betrekking tot innovatie. Daarnaast moet u over een duidelijk geformuleerd (actie)plan beschikken hoe u de doelstellingen bereikt. Strategisch denken is vooruitdenken. Oneens Eens Zeer eens Geen productinnovatie Wel productinnovatie Oneens Eens Zeer eens Geen procesinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 9 - In de strategie en visie van de onderneming is innovatie een belangrijk speerpunt We stelden respondenten de vraag of innovatie een belangrijke plek inneemt binnen de strategische doelstellingen. Vervolgens stelden we de vraag of deze strategie bekend is bij de werknemers van de onderneming (zie figuur 10). Het hebben van duidelijk geformuleerde innovatiedoelstellingen en goede communicatie hiervan binnen de onderneming, heeft namelijk een zeer positief effect op de betreffende innovatie binnen de onderneming. Uit ons onderzoek blijkt dat dit vooral geldt voor productinnovaties. Respondenten die innovatie hebben omarmd in hun strategie en dit helder hebben gecommuniceerd binnen de onderneming, hebben deze innovaties ook vaak al doorgevoerd. Voor procesinnovatie is het positieve effect iets minder duidelijk zichtbaar. Goede communicatie betekent niet alleen het verwoorden van de innovatiedoelstelling zelf, maar vooral het vertalen van de doelstelling naar gerichte acties. Zodoende weet het personeel wat er verwacht wordt en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Aannemen dat externen wel weten dat uw onderneming innovatief is, is niet verstandig. Ook extern zult u de boodschap dus moeten blijven herhalen en vooral verduidelijken voor de doelgroep. Toon uw expertise Oneens in vakbladen Eens of Zeer op eens branchebijeenkomsten Oneens Eens en laat Zeer eens vooral uw Geen klanten productinnovatie weten wat het hen kan Geen opleveren. procesinnovatie Wel productinnovatie Wel procesinnovatie Oneens Eens Zeer eens Oneens Eens Zeer eens Geen productinnovatie Geen procesinnovatie Wel productinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 10 - De strategie en visie zijn bij alle bekend 5 : het gaat om kwaliteit niet om kwantiteit Het blijkt dat brainstormsessies het innovatief vermogen van een onderneming positief beïnvloeden. Exacte vorm en frequentie zijn hierbij van minder groot belang dan de samenstelling van de groep deelnemers. Een brainstormsessie zorgt ervoor dat binnen de onderneming wordt nagedacht en overlegd over nieuwe producten (wat kunnen we de markt nog meer bieden?) of processen (hoe kunnen we ons werk slimmer organiseren?). Echter, tijd is geld. Het is dus belangrijk om te weten wat het effect is van het aantal sessies per jaar en de samenstelling van deze sessies, zodat het rendement van de sessies wordt vergroot. Figuur 11 op pagina 18 illustreert de relatie tussen het aantal brainstormsessies en de mate van respectievelijk product- en procesinnovatie. Een klein positief effect is zichtbaar. Dit lijkt te duiden op hoe meer, hoe beter. Het effect van de onderwerpen is niet meetbaar geweest in ons onderzoek, aangezien deze sterk verschillen per onderneming. De samenstelling of de mate van is wel te kwantificeren en te meten. 16 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 17

10 3 UITKOMSTEN ONDERZOEK UITKOMSTEN ONDERZOEK 3 zijn niet effectief zijn niet effectief zijn effectief zijn effectief Wetenschappelijke studies 4 benadrukken het belang van voor creativiteit en de effectiviteit van een brainstormsessie. Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben wij het effect van op twee manieren gemeten. In figuur 12 ziet u het effect van hiërarchische, wat neerkomt op het laten participeren van werknemers uit alle lagen van de onderneming. Er bestaat een wezenlijk verschil in effectiviteit tussen sessies met en zonder deze hiërarchische. Van de sessies met is 9 effectief, terwijl van de sessies zonder deze 65% effectief blijkt te zijn. 6 Intrinsieke motivatie heeft meer effect en is goedkoper dan extrinsieke motivatie Motivatie van werknemers heeft een duidelijk effect op de mate van innovatie. Er kan sprake zijn van zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is motivatie die werknemers vanuit zichzelf hebben, omdat ze het simpelweg leuk vinden om te werken. Extrinsieke motivatie is motivatie die werknemers hebben voor het leveren van een prestatie op basis van een beloning die hen wordt voorgehouden, bijvoorbeeld een geldbedrag. Geen brainstormsessies Wel brain- Geen brainstormsessies Wel brainstormsessiestormsessies Figuur 11 - Effect van frequentie op de effectiviteit van brainstormsessies zijn niet effectief zijn niet effectief zijn effectief zijn effectief Hiërarchische Geen Hiërarchische hiërarchische Geen hiërarchische Figuur 12 - Impact van op effectiviteit brainstormsessies zijn niet effectief zijn niet effectief zijn effectief zijn effectief Bij ons lopen 80 verschillende nationaliteiten rond, met elk hun eigen gewoontes en ideeën. Reken maar dat dit een positief effect heeft op onze innovaties. JAN DEN HEIJER DIRECTEUR FRESH SERVICES & INDUSTRY, VERSTEGEN In figuur 13 ziet u het effect van kenmerkelijke. Kenmerkelijke laat het effect zien van de aanwezigheid van werknemers met verschillende karakteristieken (zoals leeftijd, ervaring en opleiding). 9 van de sessies met kenmerkelijke blijkt zeer effectief. Dit effect is bij sessies zonder kenmerkelijke slechts 5. Kortom: zorg voor in groepssamenstelling. Dit stimuleert mensen om verschillende invalshoeken te kiezen en daardoor gemakkelijker op nieuwe ideeën te komen. Dit vormt de basis voor innovaties. Bovendien dragen brainstormsessies bij aan het draagvlak voor nieuwe ideeën, omdat mensen hier zelf inspraak en invloed op hebben en beter begrijpen waarom keuzes zijn gemaakt. Werknemers krijgen een maandpakket met specerijen en de nieuwste innovaties. JAN DEN HEIJER- DIRECTEUR FRESH SERVICES & INDUSTRY, VERSTEGEN Uit de vragenlijst en de diepte-interviews blijkt dat motivatie een belangrijke rol speelt in vooral de creativiteit van individuele werknemers binnen de onderneming. Verstegen Spices & Sauces geeft werknemers bijvoorbeeld elke maand een pakket mee met specerijen en de nieuwste innovaties. Dit resulteert in reacties met nieuwe ideeën, verbeterpunten en tips voor de producten in het pakket. Op deze manier dragen werknemers dus bij aan kwaliteitsverhoging van het productassortiment en vormen zij een bron van input voor innovatie. Tegelijkertijd motiveert en inspireert het mensen om zelf een bijdrage te leveren. Figuur 14 laat het effect van extrinsieke motivatie op productinnovatie en procesinnovatie zien. Zoals u hieruit kunt opmaken, is er een klein positief effect zichtbaar. Aangezien extrinsieke motivatie kostbaar is en het positieve effect beperkt, is in ons onderzoek de focus verschoven naar intrinsieke motivatie. Uit de diepte-interviews blijkt dat deze vorm van motivatie al veelvuldig wordt toegepast. Geen extrinsieke motivatie Wel extrinsieke motivatie Geen productinnovatie Wel productinnovatie Geen extrinsieke motivatie Wel extrinsieke motivatie Geen procesinnovatie Wel procesinnovatie Figuur 14 - Effect van extrinsieke motivatie op productinnovatie en procesinnovatie Het creëren van een goede sfeer op de werkvloer door bijvoorbeeld het uitdelen van complimenten en het organiseren van uitjes lijkt meer te stimuleren dan een financiële beloning. Figuur 15 geeft de verhouding tussen de twee vormen weer zoals naar voren is gekomen. Als dank gaf ik hem een fiets. Dit vergeet hij nooit meer want hij zit er nog elke dag op! 3 extrinsieke motivatie 7 intrinsieke motivatie Figuur 15 - Verhouding intrinsieke en extrinsieke motivatie Kenmerkelijke Kenmerkelijke Geen kenmerkelijke Geen kenmerkelijke PAUL JOLINK - BANKETBAKKERIJ JOLINK Figuur 13 - Impact van op effectiviteit brainstormsessies 4 O.a. Hoever, Diversiteit en creativiteit: Op zoek naar synergie (2012). 18 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? 19

11 Conclusies & aanbevelingen 4.1 Belangrijkste conclusies De succeskans van een innovatie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Deze factoren zijn deels generiek en deels afhankelijk van de context. Dit onderzoek definieert de belangrijkste gemeenschappelijke factoren zoals deze uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen. Wat ons vooral opvalt zijn de effecten van omvang, samenwerking binnen en buiten de onderneming en brainstormsessies. Alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers in onze steekproef hebben de laatste twee jaar productinnovaties geïmplementeerd. Voor procesinnovaties ligt dit rond de. Voor kleinere ondernemingen ligt het percentage op 35%. Van de ondernemingen die samenwerken op het gebied van innovatie heeft 7 één of meerdere product- en/of procesinnovaties doorgevoerd. Individueel opererende ondernemingen voeren slechts in 35% van de gevallen product- en/of procesinnovaties door. Ten slotte hebben we brainstormsessies in ogenschouw genomen, waarbij blijkt dat kwaliteit veel belangrijker is dan kwantiteit. Het is vooral essentieel een divers werknemersbestand te laten deelnemen aan de sessies. Dat betekent dat het organiseren van sessies waarbij mensen uit alle lagen en afdelingen van de onderneming vertegenwoordigd zijn, de kans op waardevolle, innovatieve ideeën aanzienlijk vergroot. 4.2 Aanbevelingen Op pagina 21 vindt u de belangrijkste aanbevelingen voor ondernemingen die stappen willen zetten naar een meer innovatieve onderneming. Zoek de samenwerking. Gebrek aan financiële middelen is veelal het belangrijkste argument om niet te innoveren. Door middel van samenwerking met ambtgenoten, afnemers en leveranciers kunnen krachten gebundeld worden op het gebied van financiering. Bijkomende voordelen zijn kennisdeling, wederzijdse toetsing en netwerkexpansie. Zorg dat u op de hoogte bent van de laatste marktontwikkelingen en in staat bent toekomstige klantvragen te identificeren. Voer continu klantonderzoek uit, houd evaluatiegesprekken en participeer in branchebijeenkomsten. Maak innovatie onderdeel van uw strategie. Een langetermijnproces hoort verwerkt te zijn in de langetermijndoelstellingen van de onderneming. Zorg dat alle werknemers op de hoogte zijn van deze doelstellingen en weten wat er van hen verwacht wordt. Durf vol te houden. Niet alle innovaties betalen zich direct uit. Doe vooraf een goede analyse, maak een heldere keuze, investeer en houd vol, ook als het even tegenzit. Op de lange termijn zal de balans dan positief uitvallen. Bespaar tijd door brainstormsessies efficiënt te organiseren. Betrek verschillende werknemers met verschillende kenmerken en uit verschillende lagen(en afdelingen) van uw onderneming. Dit verhoogt het rendement van een sessie, en daarmee de kans op succes. Zorg voor een goede sfeer. Dit stimuleert de intrinsieke motivatie en creativiteit. Wanneer werknemers zich prettig voelen, is de veranderingsbereidheid en het innovatievermogen groter. Bovendien voelen werknemers zich op deze manier gestimuleerd om input te genereren voor nieuwe bruikbare innovaties. Extrinsieke motivatie is duur en minder effectief. Heb lef. Ondernemen is risico nemen. De grootste innovaties zijn voortgekomen uit toevallige ontdekking, waarbij men zich niet beperkt voelde om binnen de kaders te blijven. Durf te kiezen. Van alles een beetje doen werkt niet. Dat betekent dat u soms gewaagde keuzes zult moeten maken. U kunt uw tijd immers maar één keer besteden. Durf daarom ook te stoppen/saneren als een idee niet rendeert. 20 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE INNOVATIEF STEL IK EEN BUSINESSPLAN IS UW ONDERNEMING? OP? 21

12 VRAGENLIJST Hoe innovatief is uw onderneming? Vul onderstaande test in en kom erachter hoe innovatief uw onderneming is, en op welke vlakken er ruimte is voor verbetering. De blik naar buiten 1 Mijn onderneming maakt gebruik van onderstaande tools om aan de wensen van de klant te voldoen: A Klanttevredenheidsonderzoek marktonderzoek evaluatiegesprekken B 2 van bovenstaande 3 opties C 1 van bovenstaande 3 opties D Geen van bovenstaande 3 opties 2 Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelen in de markt maken wij gebruik van: A Vakliteratuur branchebijeenkomsten advies van externen (klanten, leveranciers) B 2 van bovenstaande 3 opties C 1 van bovenstaande 3 opties D Geen van bovenstaande 3 opties 3 Op het gebied van innovatie werken wij samen met 1 of meerdere ondernemingen: A Ja, wij werken met meerdere ondernemingen samen B Ja, wij werken met 1 andere onderneming samen C Niet van toepassing D Nee Een volwassen innovatieve organisatie 4 In de strategie en visie van onze onderneming is innovatie een belangrijk speerpunt: A Zeer eens C Oneens B Eens D Zeer oneens 5 Wij houden elk jaar een aantal brainstormsessies: A Ja, minimaal 1x per maand B Ja, minimaal 1x per 6 maanden C Ja, minimaal 1x per jaar D Nee 6 In de samenstelling van deze sessies is sprake van: A Hiërarchische B Kenmerkelijke C Niet van toepassing D Geen van beiden Helderheid in creativiteit 7 Onze onderneming probeert creativiteit te stimuleren door middel van: A Intrinsieke en extrinsieke motivatie B Intrinsieke motivatie C Extrinsieke motivatie D Geen van beiden 8 Werknemers met een idee weten aan wie en hoe dit gecommuniceerd moet worden: A Zeer eens C Oneens B Eens D Zeer oneens 9 Wij evalueren of innovaties de beoogde effecten en resultaten hebben: A Altijd C Niet van toepassing B Soms D Nooit Resultaat Door per vraag te kijken wat u hebt ingevuld, kun u uw totaalscore als volgt berekenen: Aantal keer ingevuld Maal aantal punten Score: A... 4 B... 3 C... 2 D... 1 Tel uw totaalscore op: Kijk hieronder in welke categorie uw onderneming valt. Score 1 t/m 15 Weinig tot geen aandacht voor innovatie. Score 15 t/m 30 Er is aandacht voor innovatie, alleen nog niet echt gestructureerd. Score > 30 Er is veel en gestructureerde aandacht voor innovatie. Wilt u naar aanleiding van de test met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op via of per Wij nemen vervolgens vrijblijvend contact met u op. Tijdens een kennismakingsgesprek spreken we graag met u over organisatieinrichting, cultuur, strategie, samenwerking en klantonderzoek met betrekking tot innovatie. Natuurlijk bespreken we ook graag al uw andere innovatievragen. FOOD & BDO De BDO Branchegroep Flowers & Food staat voor praktische oplossingen om uw onderneming op de juiste weg te zetten en te houden. We bedienen veel klanten in met name de Greenports Westland/ Oostland, de kop van Noord-Holland en de Duinen bollenstreek. Of het nu gaat om internationale samenwerking, accountancy, fiscaliteit of consultancy, binnen de Branchegroep Flowers & Food werken de specialisten van diverse vestigingen en disciplines samen om voor u een optimale dienstverlening te kunnen verzorgen. Zo delen we de kennis en ervaring die BDO rijk is omtrent deze sector en kunnen wij u optimaal van dienst zijn en ondersteuning bieden, precies daar waar u behoefte aan heeft. INNOVATIE & BDO BDO heeft een landelijk opererende specialistengroep Innovatie, waarin kennis en ervaringen over fiscale stimuleringsmaatregelen continu worden gedeeld. Door de combinatie van kennis en praktijkervaring kunnen wij ons onderscheiden en ondernemingen vakkundig helpen. De specialistengroep treedt op als spreker bij uiteenlopende seminars en workshops. Daarnaast heeft een aantal leden van de specialistengroep een boek geschreven inzake de fiscale stimulering van innovatie: Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie, uitgegeven door Kluwer in de serie Fiscaal Actueel. BDO staat bekend om haar innovatieadvisering op het gebied van fiscale maatregelen, zoals WBSO, Innovatiebox en RDA. Echter werken onze adviseurs ook dagelijks aan vraagstukken op onder meer het gebied van Strategie & Bedrijfsvoering, Personeel, IT, Financieel management en Juridisch advies. Door deze expertises met elkaar te verbinden, helpt BDO u bij vrijwel al uw innovatievragen. Zo ondersteunen we u bij de organisatie-inrichting, marktanalyse, certificering van ontwikkelde software, werving van technisch personeel, financieringsvraagstukken gerelateerd aan innovatie of het stimuleren van een verbetercultuur. Raadpleeg daarom ook onze themasite 22 HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? HOE STEL IK EEN BUSINESSPLAN OP? 5

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie