Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V.."

Transcriptie

1 MEMO Aan: Geïnteresseerde investeerders in Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Betreft: Juridische en operationele structuur Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Datum: 12 maart 2015 Beste investeerder, Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V.. Doel In zowel de informatie op het platform Funduzo (www.funduzo.com) als in de onderliggende documentatie ( 2_Onderbouwing aanvraag chargepoint ), is het doel van Chargepoint Laadpalen 1 B.V. als volgt omschreven: Financieel rendement voor de investeerder; een uitgebreider laad netwerk voor de elektrische rijder, een duurzame oplossing voor ons allemaal. Het korte termijn doel (2015) is een netwerk van 20 laadpalen op A-locaties aanbieden. Dit netwerk moet vanaf 2016 gaan renderen, waarna het elk jaar meer optimaal benut zal worden door gerichte (community based) acties. Voor de lange termijn is het streven een rendement van tenminste 20% op de investering te behalen, waarmee toegewerkt wordt naar een exit in de periode Simpel gezegd: met de gevraagde zal worden geïnvesteerd in de aanschaf van 20 laadpalen voor volledig elektrische en hybride auto s. Inkomsten en daarmee rendement, worden verkregen uit de exploitatie van de laadpalen. Om dit te kunnen realiseren is, naast kapitaal, ook een goede, eenduidige juridische en operationele structuur noodzakelijk. In dit document gaan wij verder in op de juridische en operationele structuur van de nog op te richten vennootschap Chargepoint Laadpalen 1. Op grond van de in dit document opgenomen uitgangspunten zal, na het behalen van de benodigde investeringsdrempel, de voorgestelde structuur worden opgericht. Juridische structuur Het eigendom alsmede de exploitatie opbrengsten van de 20 laadpalen, zullen worden ondergebracht binnen een nog op te richten vennootschap: Chargepoint Laadpalen 1 B.V. (hierna: de vennootschap ). De aandeelhouders van deze vennootschap zullen Chargepoint B.V. en een nog op te richten Stichting Administratiekantoor Chargepoint Laadpalen 1 (hierna: de STAK ) worden. Chargepoint B.V. is reeds gevestigd, en zowel de vennootschap als de STAK zullen worden gevestigd op het volgende adres: Vosselmanstraat CL Apeldoorn Voor zowel de vennootschap als de STAK is gekozen voor een zo transparant mogelijke opzet.

2 De vennootschap zal derhalve als werkmaatschappij worden ingericht, met als doel het aankopen, beheren en exploiteren van laadpalen voor elektrische en hybride voertuigen. Bij oprichting zullen aandelen met een beperkte nominale waarde worden uitgegeven; 35% van de aandelen zal door Chargepoint B.V. worden verkregen en 65% van de aandelen door de STAK. Ter voorkoming van een operationeel vacuüm, zal bij oprichting Akiki B.V. tot statutair directeur worden benoemd van de vennootschap. Daarnaast zal Akiki B.V. het Bestuur vormen van de STAK en als zodanig ook van de vennootschap. Deze rollen zullen door Akiki B.V. vervuld worden gedurende de aanloopperiode. Per 1 januari 2016 zal een bestuur, gekozen door de certificaathouders, de STAK vertegenwoordigen. Akiki B.V. kan zich kandidaat stellen voor een rol in het bestuur. Gedurende de aanloopperiode zal Akiki B.V. verantwoordelijk zijn voor het oprichten van de vennootschap en de STAK (begeleiden van het proces met de notaris), voor het uitgeven van de certificaten aan de investeerders, voor de administratie van de vennootschap en van de STAK, voor de begeleiding van de aankoop en plaatsing van de 20 laadpalen (geld uitvragen bij de notaris, administratie en operatie), etc. De aanloopperiode zal een intensieve begeleiding van Akiki B.V. vragen. Derhalve wordt gedurende de aanloopperiode een periode van 4 maanden een bedrag van (ex BTW) per maand door Akiki B.V. gefactureerd aan de vennootschap. Ten behoeve van het aanstellen van een bestuur voor de STAK per 1 januari 2016, zal in december 2015 een certificaathouders vergadering bijeen worden geroepen. Tijdens deze vergadering zal tevens de beheersvergoeding voor het nieuwe bestuur vastgesteld worden. Akiki B.V. kan zich tevens kandidaat stellen voor het nieuwe bestuur van de STAK. Voor een profiel van Akiki B.V. verwijzen wij naar de bijlage I bij dit memo. Alle aandelen betreffen gewone aandelen en hebben als zodanig vergaderrecht, stemrecht en winstrecht. Al deze rechten komen derhalve toe aan Chargepoint B.V. en aan de STAK. De aandelen die de STAK houdt in de vennootschap worden gecertificeerd en vervolgens naar rato van de investering aan de investeerders uitgegeven. Investerende partijen zijn daarmee certificaathouders van de aandelen die de STAK beheert. Deze certificaten geven vergaderrecht en winstrecht. Het stemrecht rust op de gewone aandelen, welke worden beheerd door de STAK. Het Bestuur van de STAK vertegenwoordigt de investerende partijen (hierna: de certificaathouders) en brengt namens alle certificaathouders een stem uit bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Voor Bestuurders geldt dat zij alle relevante verzekeringen (met name bestuurdersaansprakelijkheid) zelf dienen te verzorgen en te bekostigen. Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de STAK of de vennootschap. De vennootschap vergadert minimaal tweemaal per jaar in een formele setting (Algemene vergadering van Aandeelhouders). Regulier operationeel overleg vindt frequenter plaats. Overige bepalingen Op alle aandelen rust een aanbiedingsplicht aan overige aandeelhouders. Chargepoint heeft daarmee altijd het eerste recht van koop van (een deel van) de aandelen die de STAK houdt in de vennootschap (en vice versa).

3 Gecertificeerde aandelen worden onderhands geleverd (zonder notariële tussenkomst) door de STAK aan de investerende partij. Het eerste recht op koop van certificaten komt andere certificaathouders toe. Certificaathouders kunnen gedurende een periode van circa 5 jaar na verkrijging (t/m 30 juni 2020) hun certificaten enkel aanbieden aan reeds bestaande certificaathouders. De waarde van de aangeboden certificaten binnen deze periode van 5 jaar is nimmer meer dan de nominale waarde (de investering) van de certificaten. Transacties vinden enkel plaats via en na goedkeuring door het Bestuur van de STAK. Transacties zonder tussenkomst van het Bestuur zijn nietig. Bij het aanbieden van certificaten na 30 juni 2020, vindt waardering van de vennootschap plaats. De waarde van de vennootschap, en daarmee dus ook de waardering van de certificaten, wordt berekend middels de volgende methode: (1/3 van de winst in T-3 (waarbij T is het huidige boekjaar) + 1/2 van de winst in T-2 + 1/1 van de winst in T-1 + 1/1 van de winst in T (prognose aan de hand van begroting danwel prognose aan de hand van voorlopige cijfers (resp. H1 en H2 van het betreffende boekjaar) + 1/1 van de winst in T+1 (eerstvolgende boekjaar na T, prognose)) Optelsom gedeeld door 5 (jaar) en vermenigvuldigd met 7. Ook in deze situatie geldt dat transacties enkel plaatsvinden via en na goedkeuring door het Bestuur van de STAK. Transacties zonder tussenkomst van het Bestuur zijn nietig. Alle afspraken en uitgangspunten worden vastgelegd in een certificaathoudersovereenkomst welke tussen alle certificaathouders en de STAK zal worden aangegaan. Operationele structuur De vennootschap zal geen personeel in dienst krijgen. De operationele activiteiten binnen de vennootschap en de STAK zullen in de aanloopperiode worden uitgevoerd door Akiki B.V. (voor het profiel verwijzen wij nogmaals naar de bijlage). Zij zullen namens de vennootschap met Chargepoint B.V., de leverancier van de laadpalen, contact onderhouden om de levering en installatie zo soepel mogelijk en conform afspraken te laten verlopen. Tevens zal Akiki toezien op correcte uitvoering van de afspraken omtrent service en onderhoud. Akiki zal in de eerste fase (aankoop, levering en installatie van de laadpalen) zo vaak als nodig is, maar minimaal een maal per week, overleg voeren met de hierbij betrokken partijen. Tevens zal Akiki verslag leggen van deze overleggen. Zodra de noodzaak van wekelijks overleg verdwijnt (in principe is dat zodra een ruime meerderheid van de laadpalen is geïnstalleerd), zal ten minste 1 maal per twee weken overleg plaats vinden. Indien frequenter overleg nodig is, dan zal dat uiteraard gebeuren. Akiki draagt zorg voor tijdige en correcte verslaglegging inzake alle overlegstructuren binnen zowel de vennootschap als de STAK. Tevens zal Akiki zorgdragen voor het organiseren van de noodzakelijke vergaderingen (binnen de STAK alsmede de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders). De kosten voor de activiteiten van Akiki zijn opgenomen in de begroting en komen voor rekening van de vennootschap. Per 1 januari 2016 zal door de certificaathouders een nieuw bestuur aangesteld worden. Akiki B.V. kan zich tevens kandidaat stellen voor dit bestuur. Bovenstaande activiteiten zullen derhalve per 1 januari 2016 overgedragen worden aan het bestuur van de STAK.

4 Financieel Voor de rendementsberekening en het risicoprofiel van je investering in de vennootschap, verwijzen wij naar het document 2_Onderbouwing aanvraag Chargepoint. Vanwege het feit dat Chargepoint Laadpalen 1 B.V. een start-up is, is Graydon informatie niet van toepassing. De Funduzo Kredietwaardigheid Indicatie (FKI) is op 5 gesteld vanwege het feit dat Chargepoint Laadpalen 1 B.V. een start-up betreft.

5 Bijlage I Profiel Akiki B.V. Akiki Akiki is een partner en adviseur voor zowel (innovatieve) start-ups als bestaande ondernemingen. Met uitgebreide ervaring op het gebied van project management en administratie, in product ontwikkeling (zowel hardware als software) en in het opzetten en aansturen van bedrijven, zijn we echte business accelerators. Akiki heeft samengewerkt met bedrijven uit heel Europa en (Oost) Afrika. Onze diensten zijn op te splitsen in twee delen : activiteiten gericht op Nederland en internationaal gerichte activiteiten. Akiki s Nederlandse activiteiten richten zich op het ondersteunen van nieuwe bedrijven, startups, en gevestigde ondernemingen, door ze te assisteren bij het vinden van financiering, door ze te begeleiden en coachen, door interim- of project management te voeren en/of door samen te sparren over strategie en marktentree. Akiki treedt daarmee op als financieel, operationeel en/of commercieel management gedurende een vooraf gedefinieerde periode. Akiki s internationale activiteiten richten zich op het begeleiden en ondersteunen van Nederlandse bedrijven in (het opzetten van) hun activiteiten in Afrika. Akiki richt zich met name op MKB bedrijven die een langdurige samenwerking aan willen gaan met een lokaal Afrikaans bedrijf, of bedrijven die zelf willen investeren of starten in Afrika. Akiki ondersteunt deze bedrijven in het structureren van een Joint Venture, in het inrichten van lokaal management en in het vertrouwd raken met de Afrikaanse manier van zaken doen. Team Akiki heeft twee bestuurders (via bovenliggende vennootschappen): Silvie Mensink en Ramon Lambert. Beiden hebben een belang van 50% in Akiki B.V.. De (Engelstalige) CV s zijn bijgevoegd.

6 Silvie Mensink, BSc, LLM Borgerstraat 134-A 1053 PZ Amsterdam +31 (0) The Netherlands +31 (0) DOB: 2 October 1987 Driving license: Yes, B, since 2006 POB: Kigali, Rwanda nl.linkedin.com/in/silviemensink Nationality: Dutch Summary My characteristics are that I am well-structured, detailed, studious, pro-active, independent, entrepreneurial, motivated, flexible, obliging, creative and communicative. As such, I have extensive experience in acquiring funding for (tech) start-ups to accelerate their growth. With my entrepreneurial skills and my background in International Trade and Investment Law, I am able to (re)structure these start-ups in order to make them future proof. I am an experience project manager, highly skilled in product-, financial-, operational-, and marketing strategies. As an entrepreneur myself, I have experienced all issues a start up company may face. Besides, in my experience working as a consultant I have dealt with project- and portfolio management of considerable size and amount. Experience Akiki B.V., co founder / managing director (June 2014 current) Akiki is a partner and advisor for both innovative start-ups and established companies. With extensive experience in the fields of project management and -administration in product development (both hardware and software), as well as in setting up and managing companies, we have proven to be a true business accelerator. We have worked with (start up) companies across Europe and in East-Africa. Visit for more info. As co founder and managing director of Akiki, I am responsible for commercial activities / business development, operations (project- and financial planning) and strategy. Subtracers B.V., Consultant, Senior Consultant (January 2013 June 2014) Subtracers is a grant advisory firm, specialized in the application of public grants, public loans, fiscal regulations and other financial incentives for companies. As a consultant, I managed these applications and have gained extensive experience in project design, -management and structure. The companies I consulted ranged from SME to Multinational to governmental institutions, at all levels. My portfolio consisted out of around 75 companies. Also, in my roles of consultant and senior consultant I managed a team of consultants and I was responsible for acquisition of clients. Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Hong Kong, Economic Attaché (2010) Hong Kong is an import crossroads in international trade. As such, The Netherlands has to be represented in economic affairs very solid: import, export, investments and economic cooperation between The Netherlands and Hong Kong and China. In my role as economic attaché I was responsible for the research, communication and advisory regarding the economic opportunities and advantages of Hong Kong over China. Furthermore extensive experience in boards and committees of not-for-profit and student organizations varying from research programmes and seminars to international study trips.

7 Education Bachelor of Science, International Relations, Rijksuniversiteit Groningen. Thesis: ASEAN: Unity despite Diversity? Foundation Bachelor of Law, Universiteit van Amsterdam (course not credited with certificate) Master of Law / LLM, International Trade and Investment law, Universiteit van Amsterdam. Thesis: The Concept of FDI in the European Union. A Comparative Analysis of the International, European and National Concepts. Grade: 9 (out of 10; equals A-). Languages Dutch: English: German: French: Mother tongue Fluent Basic Basic

8 Ramon Lambert Borgerstraat 134-A 1053 PZ Amsterdam +31 (0) The Netherlands +31 (0) DOB: 11 October 1978 Driving license: Yes, B, since 1998 POB: IJsselstein, The Netherlands nl.linkedin.com/in/ramonlambert Nationality: Dutch Summary I have extensive experience in project, operational and financial management and project planning and I have excellent skills in the fields of business strategy, operational strategy, commercial and financial strategy and -planning. I am a straightforward problem solver: clear, entrepreneurial, task-oriented, with a strong focus on feasible and useful solutions, but above all decisive. As such my entrepreneurial skills are my trademark. It is my ambition to use these skills and capacities in a key position in companies that I am involved in. From this role I can and will motivate co-workers to make improvements in joint cooperation, as a team. Experience Akiki B.V., co founder / managing director (June 2014 current) Akiki is a partner and advisor for both innovative start-ups and established companies. With extensive experience in the fields of project management and -administration in product development (both hardware and software), as well as in setting up and managing companies, we have proven to be a true business accelerator. We have worked with (start up) companies across Europe and in East-Africa. As co founder of Akiki, I am responsible for business development, operations and strategy. Subtracers B.V., founder (March 2009 June 2014) Subtracers is a grant advisory firm, which I founded in Within the firm I was responsible for Finance, Operations and the development and implementation of the (long term) strategy. I left the firm to focus more on broader and international activities, rather than on a limited amount of local activities. Ineum Consulting, senior consultant (July 2007 March 2009) At Ineum Consulting (currently: KSA) I was part of the Financial Subsidy Services group. I was responsible for generating new business and for the majority of our client portfolio. Main activities: - Program management - Draw up and implement financial- and strategic policy - Advise clients on grant opportunities for R&D investments, Human Resources and investments in Emerging Markets - Analyse and interpret relevant literature (i.e. legislation) - Identify (and develop) new business - Contract negotiations with both new and existing clients Ernst & Young Grants and Incentives, consultant (December 2004 June 2007) I worked at the Grants and Incentives department, where I was responsible for acquiring all types of public funding for my clients. Main activities: - Project management - Advise clients on grant opportunities for R&D investments, Human Resources and investments in Emerging Markets - Apply for and draw up grant applications and fiscal incentives on clients behalf - Identify (and develop) new business

9 Education Master in Law, Vrije Universiteit Amsterdam (first year diploma / foundation course) Master in Law, Maastricht University, Health Law (not completed) Bachelor in Management, Economics and Law, Alkmaar Thesis: The European program for Life Long Learning and the opportunities it offers to Ernst & Young Grants and Incentives. Grade: A- (Dutch: 9) Languages Dutch: English: German: French: Mother tongue Fluent Basic Basic

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan 2006

Nationaal Actie Plan 2006 NL Den Haag, 20-12-2006 Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: 6112398) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s 2000-2006

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten.

Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten. Sluit u aan? Woordjes vooraf Ricoh imagine. change. Academy januari 2014 Geprint door Ricoh op papier met het FSC Keurmerk. Gewaardeerde relatie, imagine. change. Twee woorden die los van elkaar veel betekenis

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Why take a project management training course?

Why take a project management training course? Why take a project management training course? A project management training course is not only a good investment for the organisation you work for but also for you personally. More and more organisations

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie