Portfoliomanagement. Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf. Bachelorscriptie Leonie Broeze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfoliomanagement. Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf. Bachelorscriptie Leonie Broeze"

Transcriptie

1 Portfoliomanagement Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf Bachelorscriptie Leonie Broeze

2 Portfoliomanagement Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf Geschreven door: Leonie Broeze Studentnummer: Afstudeercommissie: Prof. dr. ir. De Weerd-Nederhof Dr. ir. Visscher 21 september 2011 Aantal woorden:

3 VOORWOORD Voor u ligt mijn bachelorscriptie voor de bachelor Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Voor de afsluiting van mijn bachelor heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van portfoliomanagement binnen bedrijven, met een focus op organisaties met een serviceprofiel. Er is gekeken naar de verschillen op het gebied van portfoliomanagement tussen grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Het verzamelen en interviewen van de respondenten is gedaan vanuit Novay. Dit in het kader van het project Benchmark Innovatie Project Portfoliomanagement, in samenwerking met PwC en RSM. Vanuit Novay wil ik Henny de Vos graag bedanken voor de begeleiding. Het meewerken in het project is voor mij een leerzame ervaring geweest. Het traject van mijn bachelorscriptie is niet optimaal verlopen. Ik ben erg blij dat Petra de Weerd-Nederhof als eerste begeleider altijd begrip heeft gehad voor de situatie en in mij is blijven geloven. Ook wil ik haar danken voor de begeleiding vanuit de universiteit. Tot slot wil ik Klaasjan Visscher bedanken voor het beoordelen van mijn stukken, ik denk dat maar weinig docenten zo n actieve meelezer zijn. Enschede, 21 september 2011 Leonie Broeze 3

4 4

5 INHOUD Samenvatting Inleiding Theoretische relevantie Praktische relevantie Theoretisch kader Innovatiemanagement Kernprocessen Services Dimensies van (service) innovatie Midden- en kleinbedrijf Kenmerken midden- en kleinbedrijf Stage-gate proces Betekenis van het stage-gate proces Relatie met portfoliomanagement Portfoliomanagement De plaats van portfoliomanagement binnen de organisatie Redenen voor en doelen van portfoliomanagement Niveaus van portfoliomanagement Formalisering Model en Hypotheses Relatie tussen stage-gate en portfoliomanagement Formalisering binnen het midden- en kleinbedrijf Portfoliomanagement prestatie Methoden Context van het onderzoek De aard van onderzoek naar organisaties Gekozen onderzoeksmethode Vormgeving vragenlijst Steekproef Operationalisatie

6 5. Resultaten Kwantitatieve analyse - Relaties Relatie tussen stage-gate en portfoliomanagement Formalisering binnen het midden- en kleinbedrijf Portfoliomanagement prestatie Discussie Conclusies Limitaties Aanbevelingen voor de praktijk Aanbevelingen vervolgonderzoek Referenties Appendix A: Vragenlijst

7 SAMENVATTING Portfoliomanagement neemt binnen bedrijven een steeds belangrijkere rol in. In het kader hiervan is er onderzoek verricht naar de verschillen tussen het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven binnen de dienstensector op het gebied van de inrichting van portfoliomanagement. Portfoliomanagement gaat om het selecteren van de juiste mix aan projecten en het aanpassen van deze mix aan de hand van veranderende omstandigheden. Voordat effectief portfoliomanagement kan worden gerealiseerd moet er een werkend productontwikkelingsproces aanwezig zijn binnen een organisatie. Het hanteren van een stage-gate proces kan hiervoor een manier zijn. Aan de hand van bestaande literatuur is het hiernaast weergegeven model samengesteld. Waar een + staat wordt een positieve relatie tussen de variabelen verwacht en bij een een negatieve relatie. Binnen 42 organisaties met een dienstenkarakter is er een vragenlijst bestaande uit 106 items afgenomen. 11 van de 42 organisaties vallen in de midden- en kleinbedrijf categorie. Uit het onderzoek is gebleken dat er een positieve relatie bestaat tussen het hanteren van een stage-gate proces en het hanteren van portfoliomanagement. Daarnaast zijn er statistisch significante verschillen gevonden tussen het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven op het gebied van de inrichting van portfoliomanagement. Het midden- en kleinbedrijf hanteert minder vaak het stage-gate proces en duidelijke projectselectiecriteria. Beslissingen worden op een meer informele wijze gemaakt. De belangrijkste aanbeveling voor de praktijk is om binnen het midden- en kleinbedrijf duidelijke projectselectiecriteria te introduceren, zodat beslissingen op een rationele wijze worden gemaakt in plaats van op basis van persoonlijke autoriteit. In vervolgonderzoek dient er meer aandacht uit te gaan naar de relatie tussen het hanteren van een formeel productontwikkelingsproces en portfoliomanagement en de prestaties van het portfolio. Het onderzoek heeft een start gemaakt met het systematisch onderzoeken van portfoliomanagement binnen twee belangrijke delen van onze economie; de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf. Voor de toekomst is vervolgonderzoek binnen deze sectoren van belang. Hierbij is het aan te bevelen om het onderzoek ook in de maakindustrie uit te voeren, zodat mogelijke verschillen worden aangetoond. 7

8 8

9 1. INLEIDING Portfoliomanagement neemt binnen bedrijven een steeds belangrijkere rol in. Portfoliomanagement gaat over het juiste doen; het selecteren van de juiste mix aan projecten en het aanpassen van deze mix als de omstandigheden veranderen (Bridges, 1999). Grote bedrijven zijn in toenemende mate bezig met het organiseren van project portfoliomanagement, met name op het gebied van Research & Development (R&D) projecten (Mikkola, 2001). Ook in de wetenschap zie je dat er de afgelopen decennia veel aandacht is gekomen voor portfoliomanagement. Er zijn verschillende lessen die getrokken kunnen worden (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1997) en er zijn best practices op het gebied van portfoliomanagement aangemerkt (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2004). De toenemende aandacht die uitgaat naar portfoliomanagement maakt het een interessant onderzoeksproject. Komt de praktijk overeen met wat er vanuit de literatuur wordt verwacht? De nadruk van onderzoek naar portfoliomanagement ligt vaak op grote(re) bedrijven binnen de maakindustrie. Voor de servicesector en het midden- en kleinbedrijf (MKB) is minder aandacht. Dit terwijl services en het MKB een belangrijke rol spelen in de economie. Vanwege de belangrijke rol die de servicesector en het MKB spelen voor de economie en ook innovatie in het bijzonder, is het interessant om onderzoek te doen naar deze groepen; op welke manier gaan servicebedrijven en het MKB om met portfoliomanagement? De centrale onderzoeksvraag van de bachelorscriptie luidt daarom: Wat zijn de verschillen binnen de dienstensector tussen het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven op het gebied van de inrichting van portfoliomanagement? De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord door aan de hand van de literatuur hypotheses op te stellen die vervolgens worden getoetst. Voor het onderzoek is er binnen vijfenveertig bedrijven een vragenlijst afgenomen. Uit deze steekproef hebben tweeënveertig organisaties een servicekarakter en hiervan vallen elf organisaties binnen de categorie midden- en kleinbedrijf. 1.1 THEORETISCHE RELEVANTIE De wetenschap richt zich bij onderzoek naar organisaties vaak op de succesfactoren. Dit geeft inzicht in waarom bedrijven wel of niet overleven en hoe de bedrijfsontwikkeling verloopt. Op het gebied van nieuwe productontwikkeling is er ook onderzoek gedaan naar de factoren voor succes en zijn er verschillende raamwerken van succesfactoren onderscheiden (Kahn, Barczak, & Moss, 2006; Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2004). Portfoliomanagement is één van de onderscheiden succesfactoren die vaker terugkomt in de literatuur over nieuwe productontwikkeling. Bij het verrichte onderzoek naar succesfactoren staat het ontwikkelen van nieuwe producten centraal en niet het ontwikkelen van nieuwe services. Het is daarom interessant om het onderzoek op het gebied van portfoliomanagement door te trekken naar de servicesector. De innovatieliteratuur heeft service-innovatie veel jaren weinig aandacht gegeven, bij innovatie werd een nieuw fysiek ding gezien als een vereiste (Trott, 2008: p. 461). Tether en Howells (2006) geven aan dat tot 1980 innovatie in services, en zelfs services in het algemeen, genegeerd werden door onderzoekers (p. 25). In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor diensteninnovatie (Tether & Howells, 2006; Miles, 2000). Miles (2000) geeft aan dat het tijd is dat onderzoek naar service innovatie en het oorspronkelijke innovatieonderzoek wordt gecombineerd, the time is right for a 9

10 marriage (Miles, 2000: p. 371). Onderzoek naar portfoliomanagement binnen de dienstensector draagt hieraan bij. Met name Cooper, Edgett en Kleinschmidt hebben veel onderzoek verricht op het gebied van portfoliomanagement. Wanneer gekeken wordt naar de achtergrond van dit onderzoek dan zie je dat het midden- en kleinbedrijf hierin een kleine rol speelt (Cooper, Edgett & Kleinsmidt, 1997a, 1997b, 1999). Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verspreiden van de vragenlijst binnen de Fortune 500 bedrijven (een ranking van de 500 grootste bedrijven in Amerika) (Cooper et al., 1999: p. 338). De resultaten geven op deze wijze geen algemeen beeld van de inrichting van portfoliomanagement en het belang hiervan voor organisaties. Lawson, Longhurst en Ivey (2006) geven aan dat er, in het bijzonder binnen kleine bedrijven, nog weinig onderzoek is gedaan naar het gebruik van projectselectieprocessen. Lawson et al. (2006) hebben daarom een case studie gedaan naar het gebruik van een project selectiemodel binnen een kleine onderneming. Uit de case bleek dat kosten een barrière zijn voor het implementeren van een formele projectselectie techniek (Lawson et al., 2006: p. 17). De vraag blijft hiermee bestaan op welke wijze de projectselectie wel wordt vormgegeven. Hoe richt het midden- en kleinbedrijf het project portfoliomanagement op dit gebied in? Voor de wetenschap kan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag dus leiden tot aanvullingen op de bestaande kennis over portfoliomanagement. Hiermee heeft het onderzoek theoretische relevantie. Aan de hand van het gedane onderzoek zullen ook aanbevelingen worden geformuleerd voor verder onderzoek, toegespitst op de servicesector en het midden- en kleinbedrijf. 1.2 PRAKTISCHE RELEVANTIE Zoals al eerder vermeld hebben de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf een groot aandeel in de Nederlandse economie. In 2010 werd 72,4% van het bruto binnenlands product verdiend in de servicesector en 80% van de werknemers was in 2005 werkzaam in deze sector (CIA, 2010). Ook binnen de politiek zie je een toenemende aandacht voor de dienstensector. Zo heeft de Europese Unie services en niet technische innovaties opgemerkt als een strategische prioriteit binnen het innovatiebeleid (Expert Panel on Service Innovation, 2011). In 2010 telde Nederland bedrijven, waarvan 99% valt binnen de MKB categorie (CBS, 2011). Het MKB representeert de helft van de totale werkgelegenheid (Gessel-Dabekaussen, 2011: p. 7). Een goed functionerend MKB wordt gezien als een banenmotor voor de economie, waar nieuwe bedrijven en nieuwe werkgelegenheid ontstaan (Gessel-Dabekaussen, 2011: p. 5). Deze quote uit een CBS rapport geeft het belang van het midden- en kleinbedrijf duidelijk weer. Door onderzoek te doen naar of de succesfactoren, zoals portfoliomanagement, ook op eenzelfde manier van toepassing zijn binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf, kan worden bijgedragen aan het verkrijgen van inzicht in hoe waarde gecreëerd kan worden voor de Nederlandse economie. In het bijzonder op het gebied van innovatie, waarvan portfoliomanagement één van de kernprocessen is (dit wordt besproken in hoofdstuk 2 paragraaf 1), is meer onderzoek relevant. Voor een gevestigde economie als Nederland is innovatie namelijk een belangrijk middel om economische groei te blijven realiseren (CBS, 2009: p. 43). Niet alleen op macroniveau, maar ook op microniveau heeft het voorgestelde onderzoek praktische relevantie. Een organisatie kan haar bedrijfsvoering aanpassen aan de hand van 10

11 aangetoonde succesfactoren. Wanneer uit onderzoek blijkt dat portfoliomanagement van groot belang is dan kan een bedrijf ervoor kiezen om hieraan meer aandacht te besteden. Voor organisaties binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf is het daarom relevant om te weten of portfoliomanagement ook voor hen loont. 11

12 12

13 2. THEORETISCH KADER In dit hoofdstuk wordt de literatuur besproken relevant voor het onderzoek. Allereerst wordt kort ingegaan op de kernprocessen van innovatiemanagement, waar portfoliomanagement er één van vormt. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van services en wat innovatie binnen de dienstensector betekent. Hierna worden de kenmerken van het midden- en kleinbedrijf besproken. Vervolgens wordt ingegaan op wat portfoliomanagement is. Hierbij wordt in de eerste paragraaf het stage-gate proces besproken. Hierna komen aspecten van portfoliomanagement aan de orde, waarbij er onder andere dieper wordt ingegaan op portfoliomanagement als formalisering. 2.1 INNOVATIEMANAGEMENT KERNPROCESSEN Bedrijfssucces wordt tegenwoordig voor een groot deel veroorzaakt door de mate waarin bedrijven in staat zijn om te innoveren (Tidd & Bessant, 2009). Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat de innovatiecapaciteit de belangrijkste determinant van de bedrijfsprestatie is (Mone et al., 1998). Innovatie is in de snel veranderende omgeving waarin bedrijven opereren cruciaal voor het behalen van competitief voordeel. Bij innovatie spelen verschillende processen een rol. Aan te merken als kernprocessen zijn: initiatie, portfoliomanagement, ontwikkeling en implementatie, projectmanagement en commercialisering (Crossan & Apaydin, 2010: p. 1173). Tidd en Bessant (2009) onderscheiden in het proces van innovatiemanagement vier fasen: (1) de zoekfase, (2) de selectiefase, (3) de implementatiefase en (4) de fase waarin de waarde wordt behaald. Ideeën voor innovatie kunnen overal worden gevonden. Bedrijven hebben veel mogelijkheden en initiatieven om uit te kiezen, echter; te weinig resources om al deze nieuwe initiatieven te ondernemen (Tidd & Bessant, 2009: p. 312). Als gevolg van alle nieuwe ideeën ontstaat er een portfolio aan mogelijke innovatieprojecten (Crossan & Apaydin, 2010). Portfoliomanagement, als één van de kernprocessen van innovatie, speelt bij de selectie van de juiste projecten een grote rol. Project portfoliomanagement gaat namelijk onder andere om het selecteren van de juiste mix aan projecten (Bridges, 1999). Veel nieuwe productconcepten blijken te falen, veel ontwikkelingsprojecten worden niet commercieel succesvol (Huizingh, 2008). Uit onderzoek blijkt dat nieuwe productontwikkeling bij veel bedrijven lijdt onder een resource crunch, een tekort aan middelen (Cooper, 2005). Bedrijven willen te veel projecten ondernemen voor de middelen die ze beschikbaar hebben (Cooper & Edgett, 2003). Dit heeft invloed op het fenomeen van fire fighting (Repenning, 2001). Fire fighting houdt in dat de schaarse middelen worden ingezet daar waar zich problemen voordoen (Repenning, 2001: p. 286). Binnen productontwikkeling houdt dit in dat resources daar worden ingezet waar ze op dat moment het hardst nodig zijn, een allocatie van middelen zonder planning. Het tekort aan middelen dat leidt tot problemen binnen bedrijven betekent dat het des te belangrijker is om de juiste keuzes te maken bij het selecteren van projecten. Portfoliomanagement vormt een essentieel proces binnen bedrijven (Mikkola, 2001). Het onderzoek gaat in op dit kernproces van innovatie. 13

14 2.2 SERVICES Diensten zijn van toenemend belang in de economie. Services onderscheiden zich van goederen doordat ze ontastbaar zijn. Bij diensten gaat het om een activiteit of een proces en niet om een fysiek object. Daarnaast worden services gekenmerkt door gelijke productie en consumptie, consumenten zijn direct betrokken bij de productie (Van Looy, Gemmel & Van Dierdonck, 2003). Een breed scala aan branches kan worden geplaatst onder de dienstensector. Hierbij kan gedacht worden aan transport, verzekeringen, gezondheidszorg en toerisme DIMENSIES VAN (SERVICE) INNOVATIE Zoals al gesteld in de inleiding werd er oorspronkelijk weinig aandacht besteed aan diensten in de literatuur (o.a. Trott, 2008; Miles, 2000). In de laatste decennia is dit veranderd en is er meer aandacht voor gekomen. Ook binnen organisaties is er meer aandacht voor services. Tegenwoordig zie je dat bedrijven vaak serviceproducten gerelateerd aan de aangeboden producten aanbieden (Howells, 2004). Organisaties focussen zich op het creëren van waarde, diensten en producten worden gebundeld om klanten gevraagde oplossingen te bieden (Tether & Howells, 2006; p. 35). Innovatie bestaat dan ook uit verschillende dimensies, waarvan de technologische component er maar één is. Den Hertog (2000) maakt onderscheid tussen vier dimensies van (service) innovatie: 1. Het service concept Dat wat nieuw is voor de consument. Den Hertog (2000) geeft aan dat het om een innovatie gaat als de toepassing van het service concept nieuw is binnen een bepaalde markt (p. 495). 2. Omgang met de klant De manier waarop de dienstverlener omgaat met de klant, waaronder het contact met de klant, kan een bron zijn van innovatie (Den Hertog, 2000: p. 496). 3. Het service leveringssysteem Bij deze dimensie gaat het om interne innovaties die nodig zijn om werknemers de diensten aan de klant op een juiste wijze te laten leveren (Den Hertog, 2000: p. 497). Het draait om de interne processen die nauw in verband staan met dimensie Technologische mogelijkheden Veel services gaan gepaard met een technologische dimensie. Ook aan services zit vaak wel een tastbare component. Met name ICT is voor services erg belangrijk (Den Hertog, 2000: p. 498). Op de bovengenoemde vier dimensies kan een (service)bedrijf innoveren om klanten nieuwe oplossingen te bieden. In de dimensies komt de breedheid van de dienstensector weer naar voren. Miles (1993) geeft aan dat met name de kennisintensieve zakelijke dienstverlening een dienstencategorie is die tot veel innovaties leidt. De kennisintensieve zakelijke dienstverlening wordt gedefinieerd als private bedrijven of organisaties waarbinnen professionele kennis of expertise bestaat over een specifieke (technische) discipline, waarmee kennisgebaseerde intermediaire producten worden geleverd (Den Hertog, 2000; Miles et al., 1995). 2.3 MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF Alvorens in te gaan op het midden- en kleinbedrijf is het belangrijk om te definiëren wat er onder het midden- en kleinbedrijf wordt verstaan. De Europese Commissie heeft in 2005 de definitie van het MKB vastgesteld. Een bedrijf kan gecategoriseerd worden als MKB bedrijf aan de hand van drie variabelen: aantal medewerkers, omzet en balanstotaal (Europese Commissie, 2011). Het aantal medewerkers moet minder zijn dan 250 en de omzet minder dan 50 miljoen of het balanstotaal 14

15 minder dan 43 miljoen. Er kunnen binnen het MKB weer verschillende categorieën worden onderscheiden (Europese Commissie, 2011): 1) middelgrootte; minder dan 250 medewerkers, 2) klein; minder dan 50 medewerkers en 3) micro; minder dan 10 medewerkers KENMERKEN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF Het MKB verschilt over het algemeen van grote bedrijven op een aantal kenmerken. Het midden- en kleinbedrijf wordt gekenmerkt door: reactiviteit, een fire-fighting mentaliteit, beperkte middelen, informele en dynamische strategieën, hoog innovatiepotentieel en platte, flexibele structuren (Terziovski, 2010: p. 892; Hudson, Smart & Bourne, 2001: p. 1105). Typische problemen die spelen binnen het MKB op het gebied van het innovatieproces zijn: grotere financiële beperkingen, meer knelpunten op het gebied van mankracht (te weinig mankracht of onvoldoende gekwalificeerd personeel) en geen andere producten om te compenseren voor een gebrek aan verkoop en winst bij nieuwe producten (Pullen, Weerd-Nederhof, Groen, Song & Fisscher, 2009: p. 209). In de kenmerken en problemen typerend voor het MKB kunnen de problemen van de resource crunch en fire fighting worden teruggevonden, kenmerken die portfoliomanagement belangrijk maken (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk). Doordat het MKB vaker op verschillende gebieden te maken heeft met een gebrek aan middelen is het des te belangrijker om de juiste projectkeuzes te maken, aangezien één verkeerde investering al fataal kan zijn. Naast de problemen die zich kunnen voordoen op het gebied van nieuwe productontwikkeling bij midden- en kleinbedrijven heeft het MKB ook voordelen ten opzichte van grote bedrijven. Door de flexibiliteit kan er worden ingespeeld op vernieuwingen in bijvoorbeeld technologie of marktvraag (Nooteboom, 1994). In de huidige economie die wordt gekenmerkt door flexibiliteit, turbulentie, diversiteit en creativiteit (Gessel-Dabekaussen, 2011: p. 7) kan het MKB hierdoor competitief voordeel behalen. Daarnaast heeft het midden- en kleinbedrijf grotere prikkels om succesvol te zijn (Pullen et al., 2009). Eigenaarschap en management zijn vaak met elkaar verbonden en veel medewerkers binnen het MKB hebben een persoonlijke band met de organisatie (Nooteboom, 1994). Deze prikkels leiden tot een gemotiveerd management en gemotiveerd personeel. 2.4 STAGE-GATE PROCES Wanneer wordt gekeken naar best practices op het gebied van innovatiemanagement dan zie je dat de vormgeving van het New Product Development (NPD) proces hierin een belangrijke rol speelt. Het stage-gate proces is aangemerkt als een belangrijk element in het NPD proces (Kahn, Barczak & Moss, 2006: p. 111; Griffin, 1997). Cooper en Edgett (2010) geven aan dat je een werkend proces voor productontwikkeling nodig hebt om effectief portfoliomanagement te realiseren. Dit heeft twee redenen: 1) data integriteit en 2) slechte projecten worden in een vroeg stadium beëindigd (Cooper & Edgett, 2010: p. 5). Een werkend NPD proces moet dus worden opgezet alvorens portfoliomanagement goed tot zijn recht kan komen. Daarom zal nu eerst worden stilgestaan bij wat het stage-gate proces inhoudt en wat de (directe) relatie met portfoliomanagement is, alvorens dieper in te gaan op portfoliomanagement. 15

16 2.4.1 BETEKENIS VAN HET STAGE-GATE PROCES Onder het proces van nieuwe productontwikkeling worden de NPD stages, de bijbehorende activiteiten en gate criteria verstaan (Kahn et al., 2006: p. 110). De stages zijn de fasen die worden onderscheiden in het proces van de productontwikkeling. De gates zijn de controlepunten tussen de fasen (Cooper, 1990: p. 46). Bij iedere gate moet de projectmanager laten zien dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, voordat er verder mag worden gegaan met het proces. Er wordt op dat moment dus gekeken of er aan de vooraf vastgestelde criteria wordt voldaan, waarna de Go/Kill/Hold/Recycle beslissing wordt gemaakt. Het proces waarin de productontwikkeling wordt verdeeld in fasen en bijbehorende beslissingspoorten tussen de fasen wordt het stage-gate proces genoemd. Het stage-gate proces biedt organisaties een manier om het proces van productontwikkeling te managen. Het biedt een blauwdruk van het NPD proces, van ideegeneratie tot productlancering (Cooper, 2008: p. 214). Organisaties die vergevorderd zijn in innovatiemanagement gebruiken vaak een standaard, formeel proces met duidelijk gedefinieerde stages en zichtbare, gedocumenteerde gates (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2002a). Door middel van het stage-gate proces kan worden voorkomen dat bedrijven blijven investeren in projecten met een lage potentiële waarde. In de praktijk is namelijk gebleken dat organisaties vaak moeite hebben met het stoppen van projecten. Er wordt beargumenteerd dat er al zoveel in het project is geïnvesteerd of dat er nog iets meer tijd nodig is, dan zijn we er (Cooper & Edgett, 2003: p. 52). In andere gevallen zijn er in het geheel geen momenten in het proces waar er een Go/Kill/Hold/Recycle beslissing wordt gemaakt. Het stage-gate proces kan de resource crunch, het veelvoorkomende probleem binnen organisaties helpen voorkomen. In figuur 1 is een voorbeeld van een stage-gate proces weergegeven. Volgens Cooper (2008) vormt dit het meest typische voorbeeld van een stage-gate proces voor aanzienlijk nieuwe productontwikkelingen. Ontdekking Idee screenen Gate 1 Tweede screen Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Scope Business case bouwen Ontwikkeling Testen en valideren Figuur 1: Voorbeeld van een stage-gate proces, gebaseerd op Cooper (2008: p. 215) Lanceren 16

17 2.4.2 RELATIE MET PORTFOLIOMANAGEMENT Het stage-gate proces is, net zoals portfoliomanagement, een macroproces. Het is een overkoepelend proces - anders dan projectmanagement (microproces) (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2002a). Als een organisatie het goed wil doen, dan dient het stage-gate proces in de gehele organisatie doorgevoerd te worden. Bij alle projecten moet er kritisch en systematisch gekeken worden naar de uitvoering. Het stage-gate proces en portfoliomanagement hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het uitvoeren van de juiste projecten binnen de organisatie, waarmee de hoogst mogelijke waarde wordt gecreëerd. Wanneer het stage-gate proces juist wordt geïmplementeerd, dan worden bij de gates de slechte projecten eruit geselecteerd, wat vervolgens leidt tot een verbetering van het portfolio (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2002b: p. 47). Daarnaast zal het stage-gate proces leiden tot betere informatie over projecten, dat input vormt voor het portfoliomanagement: in het vervolg kunnen projecten beter worden geselecteerd (Cooper et al., 2002b: p. 47). Portfoliomanagement kan ook direct worden opgenomen in het stage-gate proces. Wanneer er beslissingen worden genomen over de (dis)continuatie van projecten kan er worden gekeken naar de impact van het toevoegen van het project tot het portfolio (Cooper et al., 2002b: p. 48). Er wordt dan gekeken naar de relatieve waarde van het project, vergeleken met andere actieve en potentiële projecten. In figuur 2 is deze integratie van portfoliomanagement in de beslissingspoorten (gates) weergegeven. In het rechterdeel van het figuur zie je dat er prioritisatie wordt toegepast om te beslissen of er wordt doorgegaan met het project ( Go ) of dat het project wordt gestopt ( Kill ). Figuur 2. Hoe Go/Kill/Hold beslissingen bij de gates in twee delen (evaluatie individueel project en prioritisatie) worden gemaakt, opgenomen uit Cooper, Edget en Kleinschmidt (2002b: p. 48) 17

18 2.5 PORTFOLIOMANAGEMENT Portfoliomanagement gaat over het juiste doen. Het selecteren van de juiste mix aan projecten en het aanpassen van deze mix gedurende de tijd, aan de hand van de veranderende omstandigheden (Bridges, 1999). Portfoliomanagement vormt hiermee een dynamisch proces; de lijst van actieve R&D projecten wordt constant geüpdate en herzien (Cooper, Edgett & Kleinsmidt, 1997a: p. 16). LaBrosse (2010) geeft aan dat project portfoliomanagement (PPM) een manier is voor bedrijven om een groep van lopende of voorgenomen projecten te analyseren en in zijn geheel te managen. Het draait bij project portfoliomanagement om het continu identificeren, prioritiseren en selecteren van projecten (Cooper et al., 1997a: p. 16). Blichfeld en Eskerod (2008) onderscheiden hierbij drie managementactiviteiten: 1) de initiële screening, selectie en proritisering van projectvoorstellen, 2) de gelijktijdige herprioritisering van projecten in het portfolio en 3) de allocatie en herverdeling van middelen aan projecten naar prioriteit (Blichfeld & Eskerod, 2008: p. 358) DE PLAATS VAN PORTFOLIOMANAGEMENT BINNEN DE ORGANISATIE Bridges (1999) geeft aan dat portfoliomanagement zich begeeft tussen de strategische planning en het projectmanagement. Er is een strategische focus nodig, voordat projecten geselecteerd kunnen worden. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het management van het portfolio belangrijk is bij het succesvol implementeren van de strategie (Dietrich & Lehtonen, 2005). Projecten moeten worden gezien als powerful strategic weapons, opgezet / geïnitieerd om economische waarde en concurrentievoordeel te behalen (Shenhar, Dvir, Levy & Maltz, 2001: p. 703). De focus van de organisatie moet dan ook de basis vormen voor portfoliomanagement (Bridges, 1999). Dit aspect vind je terug bij de doelen van het portfoliomanagement (zie paragraaf 2.5.2). Projectmanagement volgt het portfoliomanagement op, door middel van het managen van de individuele projecten. Meskendahl (2010) definieert project portfoliomanagement (PPM) als: the simultaneous management of the whole collection of projects as one large entity (p. 807). In deze definitie kun je goed het verschil tussen project- en portfoliomanagement terugvinden. Bij portfoliomanagement draait het om alle projecten die binnen de organisatie spelen. In onderstaand figuur (figuur 3) worden de relaties tussen strategische planning, portfoliomanagement en projectmanagement schematisch weergegeven. Tussen alle fasen zijn pijlen weergegeven, er is namelijk sprake van continue interactie. Figuur 3. Plaats van portfoliomanagement binnen de organisatie, opgenomen uit Bridges (1999: p. 2). 18

19 2.5.2 REDENEN VOOR EN DOELEN VAN PORTFOLIOMANAGEMENT Cooper, Edgett en Kleinschmidt (2001) hebben onderzoek gedaan naar de redenen waarom portfoliomanagement belangrijk is voor bedrijven. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties op verschillende manieren resultaten verwachten van portfoliomanagement (Cooper et al., 2001). Allereerst zijn er de verwachte financiële voordelen. De financiële redenen domineren vaak de discussie over waarom bedrijven portfoliomanagement implementeren; making the most money en maximize returns (Cooper et al., 2001: p ). Naast de potentiële financiële voordelen zijn er echter nog meer verwachte resultaten te identificeren. Het meest geciteerde resultaat binnen het onderzoek van Cooper et al. (2001) is het bereiken van een gedeelde basis voor discussie. Wanneer er een expliciete methode wordt gebruikt voor het prioritiseren en selecteren van projecten is het voor iedereen binnen de organisatie mogelijk om op eenzelfde wijze projectkeuzes te maken. Op deze wijze wordt consistentie bereikt (Cooper et al., 2001: p. 376). Daarnaast worden voordelen genoemd als het verkrijgen van een betere focus en balans en het bereiken van een portfolio die beter in lijn is met de strategie (Cooper et al., 2001). De bovengenoemde resultaten die organisaties verwachten van portfoliomanagement sluiten aan bij de drie macro doelen van portfoliomanagement geïdentificeerd door Cooper, Edgett en Kleinschmidt (1997a). Deze drie doelen zijn: 1. waarde maximalisatie, 2. balans en 3. strategische richting (Cooper et al., 1997a: p. 19). Het eerste doel houdt in dat de waarde van het portfolio wordt gemaximaliseerd aan de hand van een bepaald bedrijfsdoel. Voorbeelden van bedrijfsdoelen zijn het maximaliseren van de ROI of kans op succes. Bij het tweede doel draait het om het bereiken van een balans van projecten aan de hand van een aantal parameters. Voorbeelden van parameters zijn een juiste balans tussen lange en korte termijnprojecten of tussen projecten gericht op verschillende markten. Het laatste doel betekent dat het portfolio aan projecten een reflectie moet vormen van de bedrijfsstrategie. In figuur 3 is de plaats van portfoliomanagement weergegeven. De link met de strategie is hierin sterk aanwezig. Portfoliomanagement draagt bij aan het implementeren van de strategie (Dietrich & Lehtonen, 2005). Twee aspecten spelen bij de strategische richting een rol (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1997b: p. 43): 1. strategische fit zijn de projecten in lijn met de strategie? en 2. verdeling van uitgaven reflecteert de verdeling in projectinvesteringen de strategische prioriteiten? NIVEAUS VAN PORTFOLIOMANAGEMENT Kahn, Barczak en Moss (2006) hebben een best practices raamwerk opgesteld, waarin ook portfoliomanagement is opgenomen. Portfoliomanagement activiteiten binnen bedrijven variëren van niet bestaand tot een formeel systematisch portfoliomanagement proces (Kahn et al., 2006: p. 109). Tabel 1 op de volgende pagina beschrijft de kenmerken van de vier niveaus van portfoliomanagement welke Kahn et al. (2006) onderscheiden. Aan de hand van het onderzoeken van de kenmerken van portfoliomanagement binnen een organisatie kan de organisatie worden geplaatst binnen één van de vier niveaus van portfoliomanagement. Bij de kenmerken waarop een organisatie wordt beoordeeld voor het plaatsen binnen één van de niveaus vind je twee van de drie macrodoelen van portfoliomanagement duidelijk terug, zijnde: balans en strategische richting. 19

20 Tabel 1: Vier niveaus van portfoliomanagement Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Geen portfoliomanagement proces Geen prioritisering van NPD projecten Een portfoliomanagement proces wordt gebruikt voor het managen van het bestaande aanbod NPD project prioritisering vindt plaats tijdens het jaarlijkse budgetproces Afwegingen in het management van het nieuwe aanbod worden gemaakt op een niet formeel vastgelegde manier (subjectief) Een formeel en systematisch portfoliomanagement proces is aanwezig Geen belangstelling voor het type NPD projecten dat wordt ondernomen Een variëteit aan NPD projecten wordt gesteund met weinig tot geen inachtneming van de mix aan projecten Afwegingen tussen projecten worden gemaakt door iedere afdeling afzonderlijk Er bestaat een balans in de variëteit aan projecten Geen belangstelling voor samenhang van NPD projecten met de strategie De meeste NPD projecten zijn in lijn met de missie van de organisatie Alle projecten moeten in lijn zijn met de missie en het strategische plan van de organisatie Pet projecten zijn overheersend Pet projecten bestaan Er bestaan erg weinig, of geen, pet projecten, Er bestaat een ideeënbank De hoeveelheid beschikbare middelen voor projecten is leidend in het selecteren en ontwikkelen van NPD projecten Middelen kunnen beschikbaar gesteld worden als er een nieuwe mogelijkheid ontstaat De balans tussen het aantal projecten en beschikbare middelen wordt nauwkeurig overwogen NPD projecten worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld NPD projecten worden als een geheel geëvalueerd binnen een specifieke groep Er wordt ranking of prioritisering op projecten toegepast Gebaseerd op Kahn, Barczak en Moss (2006: p. 110) 20

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

Innovatie-management

Innovatie-management De Innovator Stage-Gate Hoe maak je innovatieprocessen beheersbaar? Innovatie-management Stage-Gate De Stage-Gate methode is een onderdeel van het innovatiemanagement; hiermee kunt u het hele innovatieproces

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een bedrijf dat bereid is om te investeren in innovatie, zal er in de regel ook zeker van willen zijn dat het profiteert van deze innovatie zonder dat een concurrent de

Nadere informatie

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR)

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR) Nederlandse Samenvatting Welke mensen bekleden de top posities van professionele organisaties? In Nederland, net zoals in veel andere westerse landen, klinkt waarschijnlijk het antwoord op deze vraag ongeveer

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase

Inleiding Deel I. Ontwikkelingsfase Inleiding Door de toenemende globalisering en bijbehorende concurrentiegroei tussen bedrijven over de hele wereld, de economische recessie in veel landen, en de groeiende behoefte aan duurzame inzetbaarheid,

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Implementations of Tests on the Exogeneity of Selected Variables and Their Performance in Practice M. Pleus

Implementations of Tests on the Exogeneity of Selected Variables and Their Performance in Practice M. Pleus Implementations of Tests on the Exogeneity of Selected Variables and Their Performance in Practice M. Pleus Dat economie in essentie geen experimentele wetenschap is maakt de econometrie tot een onmisbaar

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie Recepten uit het kookboek van het gebruik van sociale media voor innovatie 1 Sociale media en NPD Set Inzet sociale media: - vermogen definiëren probleem - vermogen identificeren juiste crowd - vermogen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling

1. Inleiding. 2. De analyses. 2.1 Afspraken over kinderopvang versus m/v-verdeling Bijlage II Aanvullende analyses 1 Inleiding In aanvulling op de kwantitatieve informatie over de diverse arbeid-en-zorg thema s, is een aantal analyses verricht Aan deze analyses lagen de volgende onderzoeksvragen

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl

Innovatiebenchmark Noord-Nederland. Overzichtsrapport. Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl Innovatiebenchmark Noord-Nederland Overzichtsrapport Prof.Dr. Dries Faems d.l.m.faems@rug.nl 1. Inleiding 1.1 Project Innovatie Benchmark Noord-Nederland Dit rapport is opgesteld in kader van het project

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Klant Centraal 2013 Projectbeschrijving

Klant Centraal 2013 Projectbeschrijving Inleiding Met de intensieve concurrentie en veeleisende klanten van vandaag de dag, ervaren veel bedrijven meer en meer de noodzaak om een uniek concurrentievoordeel te creëren. Customer Intimacy oftwel

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

hoe worden innovatieve, grote en complexe schepen in de praktijk ontwikkeld?

hoe worden innovatieve, grote en complexe schepen in de praktijk ontwikkeld? xiv Samenvatting In de scheepsontwerp industrie en specifiek in de ontwikkeling van grote, complexe en innovatieve schepen spelen ervaren scheepsontwerpers een belangrijke rol in het organiseren en structureren

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 32 MCA: juni 214, nummer 3 Onderzoekers hebben de laatste jaren

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009

EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I. 30 januari 2009 EIND TOETS TOEGEPASTE BIOSTATISTIEK I 30 januari 2009 - Dit tentamen bestaat uit vier opgaven onderverdeeld in totaal 2 subvragen. - Geef bij het beantwoorden van de vragen een zo volledig mogelijk antwoord.

Nadere informatie

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve Zorg Onderdeel: Kwalitatief onderzoek Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Zoekstrategie Blz 3 Kwaliteitseisen van Cox et al, 2005 Blz 3 Kritisch

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Een Project Management model. Wat is IASDEO?

Een Project Management model. Wat is IASDEO? Een Project Management model Project Management betekent risico s beheersen, voldoen aan allerlei vereisten, klanten tevreden stellen, beslissingen nemen, producten leveren, activiteiten coördineren, inputs

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen?

Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen? Beter Oud Worden in Amsterdam - 31 maart 2015 Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen? Dr. Machteld Huber, arts, senior-onderzoeker Louis Bolk Instituut, Driebergen www.louisbolk.nl

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen?

Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen? Benchmarken in de Nederlandse drinkwatersector: hoe kan dat leiden tot verbeteringen? Marieke de Goede, Bert Enserink (TU Delft), Ignaz Worm (Isle Utilities), Jan Peter van der Hoek (TU Delft en Waternet)

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

INNOVATIEVERMOGEN 1 SITUATIE

INNOVATIEVERMOGEN 1 SITUATIE INNOVATIEVERMOGEN prof. ir. drs. W.J. Vrakking 1 SITUATIE Wat is strategisch innoveren? Het innoveren van de strategie van uw bedrijf, afdeling. Het gaat dan om wat we wel aangeduid zien met het begrip

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB Dit document is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die samen met politie en TNO in het kader van het RTI-lab willen samenwerken aan innovatie. SAMENVATTING

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie