WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet"

Transcriptie

1 WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

2 2

3 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en aanbieders op het gebied van zorg en werk maken zich op voor deze grote verantwoordelijkheden. Werk is de beste zorg Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet Een belangrijk vraagstuk daarbij is hoe de participatie van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving straks wordt vormgegeven. Immers, met de decentralisatie van dagbesteding van de AWBZ naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor de participatie en dagbesteding van de meest kwetsbaren van de samenleving. Daarbij rijst de vraag: hoe zorgt de gemeente voor een integraal aanbod aan de kwetsbare burger, waarbij iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, en die tegelijkertijd bijdraagt aan ontwikkeling en meer zelfstandigheid? Die integrale benadering op maat is immers een belangrijke reden voor decentralisatie naar het niveau van de gemeenten. De informatie in dit boekje is gebaseerd op het project Werk is de beste zorg; praktisch onderzoek naar de aansluiting tussen dagbesteding en beschut werken dat wij tussen december 2012 en juni 2014 hebben uitgevoerd. Wij danken alle deelnemers en sprekers voor hun bijdragen. Wij hopen met dit boekje inzicht te bieden in de kansen en uitdagingen waar gemeenten en aanbieders op het gebied van participatie voor staan. Met vriendelijke groet, Dorrit de Jong Maarten Adelmeijer Berenschot B.V.

4 4

5 5 1. De decentralisaties in het sociaal domein 1.1 Sociaal domein Met de decentralisaties in het sociaal domein worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Het kabinet heeft aangekondigd dat de gemeenten daarbij veel beleidsvrijheid krijgen, al worden met de decentralisaties ook extra bezuinigingen gerealiseerd. Eén gezin, één plan, één regisseur is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociaal domein: bij de Participatiewet, de overheveling van Begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulpverlening. Drie decentralisaties, drie bewegingen: De bedoeling van het overbrengen van een groot aantal taken van het Rijk en provincie naar de gemeenten is het mogelijk maken van meer maatwerk en tevens de betrokkenheid van burgers te vergroten. Gemeenten zouden de uitvoering van de taken beter op elkaar kunnen afstemmen en zo meer kunnen doen voor minder geld. Hierna worden de (voorgenomen) wijzigingen op het gebied van werk, zorg en jeugd kort beschreven. Meer met minder 1.2 Werk en inkomen Met de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor een grote groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze Participatiewet is feitelijk een bundeling van de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de huidige Wajong. Met minder budget moeten gemeenten straks meer mensen aan het werk krijgen, zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers. De Participatiewet moet het sluitstuk worden van een jarenlang proces waarbij gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden hebben gekregen op het terrein van werk en inkomen. Dichter bij huis De invoering van de WWB in 2004 was een belangrijke mijlpaal. Gemeenten werden vanaf dat moment volledig financieel verantwoordelijk. Met de Participatiewet wordt deze verantwoordelijkheid en de beleidsvrijheid verder uitgebreid. Er worden hoge eisen gesteld. Het speelveld zal in de komende jaren aanzienlijk veranderen. Meer zelfredzaamheid Wat kunnen we verwachten?

6 6 De sociale dienst en het SW-bedrijf een andere rol gaan spelen. Werkgevers krijgen een nadrukkelijkere positie. De verhouding tussen gemeenten met het UWV en met het Rijk zal veranderen. En ook de verhoudingen tussen gemeenten en de interne verhoudingen binnen gemeenten: tussen verschillende afdelingen, tussen raad en college en tussen college en apparaat. Het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers in april 2013 met het kabinet sloten, heeft verschillende gevolgen voor het domein van werk en inkomen. Enkele belangrijke punten zijn het perspectief op de vorming van 35 werkbedrijven, de instandhouding van beschut-werkplekken en dat er (nog) géén arbeidsgehandicaptenquotum voor werkgevers komt, mits zij de gemaakte afspraken om extra banen voor deze doelgroep te creëren, nakomen. Al in 2012 werden 35 arbeidsmarktregio s gevormd, elk met een eigen werkplein waar gemeenten en UWV samenwerken volgens bepalingen in Wet SUWI. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de 35 werkpleinen worden aangestuurd door werkgevers, vakbonden en wethouders. Nieuw in het sociaal akkoord is dat in de arbeidsmarktregio s 35 werkbedrijven gevormd worden, bestaande uit de huidige SW-bedrijven. Werkbedrijven organiseren beschut werk en detacheren en begeleiden mensen met een arbeidsbeperking naar werkgevers. Daarna is er nog een het akkoord gesloten tussen het kabinet en de constructieve oppositie. Daarin is onder andere afgesproken dat mensen die nu in de Wajong zitten en die na herindicatie wel arbeidspotentieel blijken te hebben, toch in de Wajong en bij het UWV blijven en niet naar de gemeente gaan. Tevens is afgesproken dat het UWV de indicatie voor Beschut Nieuw gaat uitvoeren. 1.3 Zorg De decentralisatie in de zorg betreft de overheveling van extramurale vanuit de AWBZ naar de Wmo, waaronder Begeleiding. Daarnaast worden gemeenten binnen de nieuwe Wmo ook verantwoordelijk voor kortdurend verblijf, beschermd wonen en de inloopfunctie bij de GGZ. Ook Hulp bij huishouden blijft een taak van de gemeenten, net als nu het geval is. Persoonlijke verzorging en Verpleging valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. De overheveling van Begeleiding betekent dat de dagbesteding ( begeleiding groep ) voor ouderen en gehandicapten naar gemeenten komt: dit betreft ook de arbeidsmatige dagbesteding, onderwerp van dit onderzoek. Complicerende factoren bij de overheveling van de dagbesteding zijn dat reeds in 2014 de aanspraak op de dagbesteding vervalt en dat de overheveling gepaard gaat met een bezuiniging van 25%. De rechten van de Begeleiding gaan niet over naar gemeenten. Het wordt een compensatieplicht voor gemeenten, maar zij mogen zelf weten hoe ze deze invullen.

7 7 1.4 Jeugdzorg Met de nieuwe Jeugdwet worden alle jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is een gevolg van de wens de jeugdzorg bij die bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat. Ook vloeit de decentralisatie voort uit de wens één financieringsstroom tot stand te brengen ter ontschotting van het ondersteunings- en zorgaanbod. Daarnaast zijn ook een aantal inhoudelijke overwegingen van doorslaggevend belang geweest. De belangrijkste is het uitgangspunt dat niet langer de problemen centraal staan, maar de kansen van kinderen en hun opvoeders. Dat betekent dat er meer moet worden geïnvesteerd in preventie, ondersteuning en ambulante hulp zodat een beroep op dure vormen van zorg kan worden teruggedrongen. Men gelooft dat gemeenten beter in staat zijn om maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de mogelijkheden en de behoeften van de individuele jongeren en hun ouders. Voor een aantal deeltaken binnen het brede pakket jeugdzorg geldt dat dit niet op gemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden. Dit heeft geleid tot een, door gemeenten zelf opgestelde, landelijke indeling waarmee alle gemeenten in Nederland deel uit maken van een regionaal samenwerkingsverband, waarin de transitie jeugdzorg, inclusief de vormgeving van bovenlokale samenwerking wordt voorbereid. Er zijn 42 van dit soort regio s. De regio s hebben in 2013 allen een regionaal transitiearrangement opgesteld. Met deze regionale transitiearrangementen moet de continuïteit van zorg worden gewaarborgd. 1.5 Drie wetten die alles, maar ook niets met elkaar te maken hebben De drie decentralisaties worden vaak in één adem genoemd. Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met één gezin, één plan, één regisseur. Toch is een 3D-benadering in niet alle gevallen noodzakelijk; iemand met een uitkering hoeft lang niet altijd ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet te ontvangen of daarmee in aanraking te komen. Waar raken de decentralisaties elkaar wel? Hieronder staat een schematisch overzicht waar de drie decentralisaties elkaar overlappen: 1. Bijvoorbeeld een oudere met fysieke beperkingen. 2. Bijvoorbeeld een jongere met een verstandelijke beperking, met een moeder me een fysieke beperking. 3. Bijvoorbeeld een gezin waarin een jongere gedragsproblemen en behoefte aan begeleiding heeft en de vader afstand tot de arbeidsmarkt. 4. Bijvoorbeeld iemand met een bijstandsuitkering die een beroep doet op dagbesteding. Nb dit is het overgangsgebied tussen dagbesteding en beschut werken. 5. Bijvoorbeeld een kind met een beperking dat thuis woont en begeleiding krijgt. 6. Bijvoorbeeld een gezin waarin een jongere gedragsproblemen heeft en de vader afstand tot de arbeidsmarkt. 7. Bijvoorbeeld een alleenstaande volwassene met een bijstandsuitkering. Jeugdwet 5 1 Wmo Participatiewet Hier is een gezinsaanpak mogelijk van meerwaarde 7 Het project Werk is de beste zorg van Berenschot richtte zich op de overlap onder nummer 4: de aansluiting tussen dagbesteding en beschut werken, oftewel de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Participatiewet.

8 8

9 9 2. Project Werk is de beste zorg 2.1 Aanleiding Op het gebied van werk zal de Participatiewet de huidige regelingen WWB, Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samenvoegen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de hele groep werkzoekenden, met uitzondering van de WW en een deel van de Wajong. Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor delen van de huidige AWBZ: de zorgsoorten extramurale Begeleiding (inclusief vervoer) en Kortdurend Verblijf worden overgeheveld naar de Wmo. Deze wijzigingen hebben hun beslag op het organiseren van werk voor mensen die lang niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In de huidige situatie gaat het daarbij om het beschut werken in de sociale werkvoorziening (SW) en de (arbeidsmatige) dagbesteding in de AWBZ. Door de veranderingen en de financiële druk die daarmee gepaard gaat, worden instellingen en gemeenten gedwongen na te denken over hoe zij beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding in de toekomst gaan invullen. Gezocht wordt naar synergie en efficiency mogelijkheden waarbij de begeleiding en zorg die cliënten nodig hebben, gehandhaafd wordt. Hieronder staat en schematisch overzicht van de niveaus in werkvoorzieningen voor de doelgroepen in de toekomstige Participatiewet. Het grijze vak geeft de overlap tussen werk en zorg weer. Recreatie en educatie (van AWBZ naar Wmo) Arbeidsmatige dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) Beschut werken (van SW naar Participatiewet) SW overig (van SW naar Participatiewet) Regulier werk (eventueel met ondersteuning) In hebben we met acht SW bedrijven en in met een combinatie van 10 SW-bedrijven, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten praktisch onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken: werk is de beste zorg. 2.2 Waarom werken? Iedereen kan aanvoelen dat het prettig is om werk te hebben: het biedt structuur in de dag, je draagt bij aan de samenleving, je betekent iets voor een organisatie of een collega, je kunt je ontwikkelen, je verdient je eigen brood. Zou werk dan echt de beste zorg zijn? Uit onderzoek is gebleken dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten over veel aspecten van hun leven minder tevreden zijn dan mensen met een betaalde baan. Het gaat dan bijvoorbeeld om hun dagelijkse bezigheden en hun

10 10 vrienden- en kennissenkring. Slechts de helft van de werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten is (zeer) tevreden over zijn leven, tegen negen van de tien werkenden. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in gezondheid, opleiding en andere achtergrondkenmerken blijft overeind dat mensen met betaald werk tevredener zijn met hun leven en zich minder sociaal uitgesloten voelen dan mensen zonder werk. Werklozen en arbeidsongeschikten zijn in veel opzichten vaker sociaal uitgesloten dan werkenden. Ze zijn vaak minder sociaal actief (vrijwilligerswerk, politieke interesse, vriendenkring, lidmaatschap van een vereniging of kerk), hebben relatief vaak te maken met financiele problemen (kunnen niet goed voorzien in elementaire levensbehoeften), voelen zich vaker onveilig in de buurt en hebben minder goed contact met hulpverlenende instanties (toegang tot sociale grondrechten). Overigens is het niet zo dat werklozen en niet-werkende arbeidsongeschikten niet vinden dat zij niet moeten werken. Zij ervaren dezelfde plicht om te werken als werkenden en stellen zich niet calculerend op. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat lang niet alle werklozen actief op zoek zijn naar werk. Waarom is het zo belangrijk om betaald werk te kunnen verrichten? In de economische theorie wordt het hebben van betaald werk toegeschreven aan het inkomen dat erdoor gegenereerd wordt. Onderzoek laat echter zien dat het negatieve effect van werkloosheid op het welbevinden blijft bestaan wanneer er gecontroleerd wordt voor het verlies in inkomen. Dit wijst erop dat betaald werk, naast dat het leidt tot inkomen, een zelfstandige invloed heeft op het welbevinden van mensen. In de sociaalpsychologische literatuur wordt gesteld dat werk bijdraagt aan sociale integratie, maatschappelijke participatie, ontplooiingsmogelijkheden biedt en politieke en maatschappelijke invloed verschaft. Het Latente Deprivatiemodel van Jahoda wordt in dit verband vaak aangehaald. Werk heeft een aantal latente voordelen die belangrijk zijn voor het welbevinden van individuen: z Het structureert de tijd van het individu. z Het verschaft sociale contacten. z Het maakt het mogelijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. z Het levert status en identiteit: men ontvangt respect door het werk. z Het biedt kansen tot zelfontplooiing en ontwikkeling van competenties en vaardigheden. De hedendaagse filosoof Alain de Botton (die onder andere het boek Ode aan de arbeid schreef) is echter een andere mening toegedaan. Hij is van mening dat we er zelf zozeer van uitgaan dat onze beroepskeuze onze identiteit bepaalt dat we van mensen die we ontmoeten niet in de eerste plaats willen weten waar ze vandaan komen of wie hun ouders zijn maar vooral wat ze dóén. Dit doen we vanuit de gedachte dat een zinvol bestaan vooral mogelijk is via betaalde arbeid. Kortom, is het nut van werk gelegen in het belang wat we er zelf aan hechten of daarmee bedacht door onszelf? En als dat zo is, is werk dan nog steeds de beste zorg? Een ding is zeker: het maakt dat arbeid een belangrijke plaats inneemt in onze samenleving. Voor iedereen.

11 11 3. Hoe komen we tot een arrangement? Hoe komen we nu tot een keuze hoe de participatie voor deze meest kwetsbare groep wordt ingericht? Gemeenten en aanbieders zijn volop met deze vraag bezig. De decentralisaties bieden hierbij kansen, nu gemeenten verantwoordelijk worden voor de hele doelgroep en zij niet meer gebonden zijn aan verschillende regelingen. 1 De nieuwe wetten worden reeds op 1 januari van kracht. Dan moeten burgers ergens terecht kunnen en weten waar zij aan toe zijn. Wellicht is er geen tijd meer om het perfecte arrangement te bedenken en geheel tot uitvoering te brengen, om verscheidene redenen. Dat is niet vreemd. Decentraliseren betekent ook dat iedere gemeente en regio zelf moet bepalen wat in de eigen situatie passend is. Dat betekent dat er geen blauwdruk is, of een model en regels die overal toegepast kunnen worden. Daarnaast zijn de decentralisaties een enorme stelselwijziging die nieuw is voor iedereen. De situatie dat gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor deze doelgroep is nog onbekend. Zij moeten samenwerken met andere partners, met een beperkter budget. De Wmo 2015 en Participatiewet zijn pas zes maanden voor ingang van de wetten definitief gemaakt. Beslissingen over het wat en hoe moeten dus worden genomen in een periode van onzekerheid en onbekendheid. Daarom is het advies: begin met wat nu moet en bouw ruimte in om de aanpak telkens te kunnen bijstellen. Men moet nu aan de slag. Er is geen tijd om te wachten of om alles tot in detail uit te werken voor men begint met de implementatie. Het is nodig om te kijken naar een minimaal kader; wat moet er minstens staan op 1 januari zodat mensen de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben? Daarbij is helder dat niet elke gemeente nog zal zijn gekomen tot definitieve keuzes over de inrichting van participatie voor de kwetsbare groepen. Er zullen ongetwijfeld bijstellingen worden gedaan, op korte en op lange termijn. Dat is niet erg; we gaan daarom naar lerende organisaties, die telkens een beetje bijsturen en verbeteren. Op dit moment heeft niemand de waarheid nog in pacht; de tijd ook moet leren hoe de participatie voor de meest kwetsbaren het best ingericht kan worden. 1 Wat nieuwe instroom betreft.

12 12 Begin met de basis Begin met wat nu moet. Zes stappen die daarbij in elk geval gezet kunnen worden zijn: z Inventariseer wat er minimaal voor geregeld moet zijn en er nu nog niet is. Denk hierbij aan verordeningen, de toegang, voorzieningen, maar ook de communicatie naar burgers. z Over welke aantallen en budgetten gaat het nu eigenlijk? Ga voor elke categorie na over hoeveel mensen het gaat, welke ondersteuning die mensen nu zitten en welke budgetten daar nu en in de toekomst bij horen. z Welke infrastructuur is er al? Inventariseer de bestaande infrastructuur bij de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en SW-bedrijven in de regio. z Wat gaan we dan nu regelen? Bepaal op basis van bovenstaande inventarisaties de to do list en nog specifieker een must do list voor z Begin ergens! Bewaak daarbij kwaliteit en budgetten; zorg voor leercirkels Het belangrijkste voor nu: begin ergens. Wacht niet op een totaalplan maar ga die dingen doen die nu moeten. Zorg dat iemand het overzicht houdt en de budgetten bewaakt, met oog voor kwaliteit. Zorg daarbij voor leercirkels zodat ingezette bewegingen en gemaakte keuzes worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. z Daarna: terug naar de gewenste stip op de horizon Ga bij het inzetten van acties uit van wat bestaat aan beleid en uitgangspunten. Houd daarbij in het achterhoofd wat de achterliggende vragen zijn. Leg van tijd tot tijd de ingezette acties naast de achterliggende vragen bespreek dit met de beleidsbepalers: gaan we nog de goede kant op? Zo nodig kan dan worden bijgesteld. Evalueren Richten Inrichten 3.2 Geef ruimte om te leren Gemeenten zitten midden in het proces van het maken van keuzes en het inrichten van het nieuwe systeem. Zij moeten daarbij richten (het maken van strategische keuzes), inrichten (de organisatorische invulling; hoe gaan we het doen?) en verrichten (het realiseren van deze keuzes). Vervolgens worden gemaakte keuzes, de invulling en realisatie geëvalueerd, waarna het richten weer begint. Verrichten Het doorlopen van de verschillende stappen richten, inrichten, verrichten en evalueren is geen eenmalig proces, maar wordt steeds opnieuw doorlopen om aan de hand van de evaluatie zaken bij te stellen (zie nevenstaand). In de volgende hoofdstukken worden de stappen richten, inrichten en verrichten beschreven vanuit het perspectief van gemeenten en aanbieders: welke keuzes moeten zij maken bij deze procesfasen? En welke vragen moeten daarbij worden beantwoord?

13 13 4. De participatie voor de meest kwetsbaren: gemeenten Gemeenten worden verantwoordelijk voor de participatie van de meest kwetsbare groep. Hoe komen zij tot een arrangement? 4.1 Arrangementen voor gemeenten De gemeente begint te richten door de uitgangspunten van beleid te bepalen. Belangrijke elementen hierbij zijn: bepalen van prioritaire doelgroepen, beschikbaar te stellen middelen en besluiten nemen ten aanzien van wat regionaal, wat lokaal en wat op wijkniveau wordt opgepakt. Daarnaast moet de gemeente de vraag beantwoorden hoe de gemeente zelf wil werken: wil de gemeente regie voeren of zelf uitvoeren? We zien in de praktijk dat de drie fasen richten, inrichten en verrichten door elkaar lopen. Dat is niet erg, zolang er maar ruimte is om daarna weer te evalueren en bij te stellen. In de drie fasen moeten in elk geval de volgende zaken worden meegenomen: Richten Inrichten Verrichten Gemeenten Opstellen visie op het sociaal domein Prognosticeren van relevante aantallen en aandeel in sociaal deelfonds op gemeenteniveau Bepalen van uitgangspunten van beleid - Prioritaire doelgroepen - Instrumenten - In te zetten budgetten Wat lokaal en wat regionaal Wat doe je als gemeente zelf en wat besteed je uit (Financiële) gevolgen van voorkeursarrangementen m.b.v. scenario-analyse doorrekenen Alliantievorming met andere gemeenten Hoe werk je samen met uitvoerders en hoe selecteer je deze Welke doelgroepen gaan we ondersteunen met welke instrumenten? Keuze voor portfolio en aanbod Keuze regio Vormgeven dienstenaanbod Bepalen juridische en organisatorische vormgeving van uitvoeringsarrangement Capaciteit en competenties (inter)gemeentelijke organisatie in lijn brengen met nieuwe taken Aansturing en toezicht (governance) Evaluatie en bijsturing Huis op orde (bedrijfsvoering)

14 Te beantwoorden vragen In de drie fases komen telkens strategie, inhoud, arrangementen, proces en ook organisatie aan de orde. Hieronder een selectie van vragen uit ieder van die invalshoeken, die in praktijk vaak aan de orde zijn bij gemeenten: Beleid Inhoud Bedrijfsvoering Arrangementen Proces Organisatie Uitganspunten visie: tegenpresentatie, financiën, ontwikkeling, wat de klant kan of wil? Welke instrumenten zetten we in voor welke doelgroep? Wat zijn prioritaire doelgroepen? Hoe bereiken we meer met minder geld? Voor welke doelgroepen doe ik wat? Wat vinden we eigen kracht en wat moet de gemeente regelen? Gaan we wijkgericht werken? Hoe geven we de indicatiestelling vorm? Hoe plaatsing en begeleiding van arbeidsgehandicapten organiseren? Hoe werkgeversbenadering versterken? Hoe organiseer ik de toegang? Welk diensten bied ik aan en hoe regel ik dit efficiënt? Hoe combineer ik diensten aan verschillende doelgroepen? Financiën Facturering Informatie Gegevens-uitwisseling ICT Governance Sturing en control Risicoverdeling Administratie Hoe geven we de samenwerking met aanbieders vorm? Integratie of specialisatie? Welke juridische vormgeving kiezen we voor arrangement? Met wie ga ik samenwerken? Wie gaat wat doen? Wat doen we zelf, wat besteden we uit? En hoe organiseren we de inkoop? Aanbesteden of subsidiëren. Wat voor uitvoeringsarrangement past bij mijn strategie? Hoe richten we de aansturing en rolverdeling in? Wat doen we lokaal en wat doen we regionaal? Hoe bereiden we de raad voor op gevoelige thema s? Hoe gaan we om met (democratische) risico s? Hoe krijg ik burgers mee en in hun eigen kracht? Wie neemt welke beslissing over inzet instrumenten? Mandaten? Hoe maak ik mijn organisatie 3D-proof? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Hoe haal ik voldoende kennis in huis over de doelgroep?

15 15 5. De participatie voor de meest kwetsbaren: aanbieders 5.1 Arrangementen voor aanbieders Tegelijkertijd werken organisaties (zorginstellingen, SW-bedrijven, welzijnsinstellingen, maar ook commerciële partijen) aan de een totstandkoming van arrangementen. Belangrijke elementen daarbij enerzijds kijken naar de eigen sterke en zwakke kanten, het kiezen van de core business en het versterken daarvan. Anderzijds denken aanbieders over het aansluiten bij gemeenten, waar mogelijk samen tot arrangementen komen en inspelen op de vraag van gemeenten, waar die overeenkomt met de gekozen core business: Richten Inrichten Verrichten Aanbieders Strategie waar zijn wij van? Kiezen van dienstenaanbod op basis van sterkte-zwakteanalyse Profielkeuze (operational excellence, customer intimacy, innovation) Oriëntatie op gemeenten Oriëntatie op andere aanbieders; omgeving Productontwikkeling Mogelijkheden inventariseren voor aanpassen bedrijfsvoering aan nieuwe dienstverlening; kostenflexibiliteit? Met gemeente werken aan strategievorming (indien mogelijk) Scenario analyse Keuze voor portfolio en aanbod Vormgeven van dienstenaanbod Samenwerking met andere aanbieders (bijv. bij dagbesteding, welzijn, werkbedrijf) Keuze gemeenten en/of regio(s) Uitbrengen offerte of inschrijving op subsidietraject Capaciteit en competenties medewerkers in lijn brengen met nieuwe taken Verantwoording vormgeven Evaluatie en bijsturing Huis op orde houden (bedrijfsvoering)

16 Verschillende vragen voor verschillende fases Om tot goede arrangementen te komen, kunnen aanbieders tijdens de verschillende fases deze vragen worden gesteld: Strategie Inhoud Bedrijfsvoering Arrangementen Proces Organisatie Waar zijn wij goed en onderscheidend in? Welke portfolio aan diensten ga ik aanbieden, welk? Voor welke cliënten? In welke regio s? Waar zijn wij onderscheidend en goed in? Welke diensten gaan we aanbieden? In welke regio s gaan we dat doen? Wat is onze visie op zorg? Welke zorgvraag is er in de regio en zal er in de toekomst zijn? Hoe zoek ik verbinding met andere aanbieders? Hoe om te gaan met het zittend bestand WSW? Kunnen we een rol spelen bij indicatiestelling? Hoe gaan we de beschutte arbeidsplekken organiseren? Financiën Facturering Informatie Gegevensuitwisseling ICT Governance Sturing en control Administratie Met wie ga ik samenwerken? Moeten we een gezamenlijk aanbod naar gemeenten doen? Hoe worden we een aantrekkelijke partner voor samenwerking? Hoe kom ik in beeld bij gemeenten? Hoe werk ik samen met andere aanbieders en gemeenten? Hoe komen we in beeld bij gemeenten? Hoe te anticiperen op beleidskeuzes? Welke processen kunnen efficiënter? Welke competenties moeten medewerkers hebben? egen welke kostprijzen/tarieven kan ik werken? Welke competenties moeten medewerkers hebben?

17 17 6. Vijf voorbeelden De afgelopen 1,5 jaar zijn we vele organisatievormen voor participatie door de meest kwetsbaren tegengekomen. Er zijn vele vormen te onderscheiden 2, en daarbinnen weer meerdere varianten omdat accenten net anders worden gelegd afhankelijk van de locatie contact of door path dependency. Uit al die ervaringen hebben we vijf verschillende voorbeelden van arrangementen gekozen, omdat deze mooi de variëteit weergeven. Onderstaande lijst met voorbeelden is dus niet uitputtend, maar geeft wel een indruk van hoe participatie voor deze kwetsbare doelgroep gerealiseerd kan worden. z Inloopactiviteiten in de wijk, met of zonder inzet van vrijwilligers. Hier kunnen cursussen gegeven worden (taal, budgetteren, computer, schilderen enz.) of additionele activiteiten georganiseerd worden, zoals een weggeefwinkel. De activiteiten vinden plaats in de wijk, waardoor een beroep kan worden gedaan op het bestaande netwerk van vrijwilligers. Het komt vaak voor dat mensen uit de doelgroep na een inwerkperiode ook aan de slag gaan als vrijwilliger. In Utrecht zijn door welzijnsorganisatie Portes zogenoemde Pleisterplaatsen gecreëerd, waar gelegenheid wordt geboden aan mensen in de wijk om activiteiten te organiseren. Hier gaat een preventieve werking vanuit; de Pleisterplaats biedt mensen die dat eerder niet hadden een sociaal netwerk. Uit onderzoek is gebleken dat mede door het vliegwielprincipe (er ontstaan nieuwe initiatieven vanuit de deelnemers) alle deelnemers stijgen op de participatieladder. z Sociale ondernemingen waar mensen uit verschillende doelgroepen werken en een product wordt verkocht. In de praktijk zien we veel horecaondernemingen of winkels als een bakkerij waar mensen met een beperking werken in een commerciële omgeving en waarbij zij ook klantcontact hebben. In Dordrecht is kringloopwinkel Opnieuw & Co een succesvol voorbeeld van een sociale onderneming waarin wordt samengewerkt door verschillende doelgroepen (SW ers en mensen met een GGZ indicatie). We hebben in ons onderzoek gezien dat alle medewerkers gelijk zijn en ook worden behandeld als medewerkers van Opnieuw & Co. Zo moeten ze op tijd komen en zich aan de regels houden. In 2012 waren er betalende klanten en zijn de winkelomzetten met 10% gestegen. 2 Zie ook de placemat met verschillende vormen in het volgende hoofdstuk.

18 18 z Groepsdetachering bij reguliere werkgevers, met begeleiding. Dit is met name bedoeld voor de doelgroep waarvan de loonwaarde vaak laag is en die begeleiding nodig heeft. Werkgevers moeten ervoor open staan. De nieuwe garantiebanen bieden hier kansen, hoewel veel werkgevers naar verwachting zullen kiezen voor mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan hebben we gezien bij een SW-organisatie in Nijmegen, waar zowel cliënten uit dagbesteding als uit de SW aan het werk zijn en hun bijdrage leveren aan de productie. Zelfs de cliënten met de zwaarste ZZP s weten hier een toegevoegde waarde van 700,- per persoon per jaar te genereren. Opvallend is de goede samenwerking tussen de SW-organisatie en de zorg instelling. z Werk in de wijk: zoals in het groen en grijs, kringloopwinkel of café: kleine werkzaamheden voor ondernemers met het wijkcentrum als terugval basis. Kleinschalig en past bij het wijkgericht werken, maar daarom is het belangrijk om de begeleiding zo te organiseren dat die niet te duur wordt. Dit komt voor op heel veel plekken. z Grootschalig eenvoudig werk (zoals inpakken, monteren), waarbij de ontwikkeling mede gericht is op zelfredzaamheid (taal, budgettering, bewegen, werken). Het geeft bevrediging aan mensen om te werken. Het gaat hier vaan om routinematig werk dat weinig logistiek, accountmanagement en begeleiding vergt. Dit is ook wel het meer traditionele werk in SW-beschut of arbeidsmatige dagbesteding. Wat bepaalt nu welk van deze arrangementen de gemeente uiteindelijk kiest? In de praktijk kwamen we tegen dat de onderstaande vijf bepalende factoren daarbij het meest voorkomend zijn: 1. Kosten Hoe doorslaggevend zijn de kosten? Bepalen die de keuze volledig? Of zijn andere elementen belangrijker? Belangrijke kostenposten zijn huisvesting en begeleiding: Het al dan niet bestaan van gebouwen is daarbij belangrijk: is er ruimte in het productiebedrijf? Of kan die ruimte juist afgestoten worden? Zijn er wijkcentra die ruimte bieden voor extra activiteiten? Hoe zit het met de gebouwen van zorginstellingen? Begeleidingskosten kunnen vaak beperkt worden door de inzet van vrijwilligers of door het creëren van grootschalig eenvoudig werk, waarbij één begeleider veel mensen kan begeleiden. Dit heeft echter wel weer gevolgen voor het soort werk dat kan worden gedaan. Een derde belangrijke post is vervoer. Dit werd voor dagbesteding in de AWBZ vergoed. Gemeenten moeten dit straks zelf betalen en krijgen daar geen apart budget voor. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen, of wel door vervoer te combineren ofwel door de reisafstand kleiner te maken.

19 19 2. Keuzevrijheid Is het uitgangspunt wat de burger wil of wat de burger kan? Heeft hij of zij een keuze, of bepaalt de gemeente welk arrangement het beste past, met als factoren bijvoorbeeld kosten en kans op doorstroom? 3. Aanbod op naam of inloopvoorziening De gemeente kan kiezen voor een inloopvoorziening, waar mensen uit de buurt heen kunnen gaan als ze daar behoefte aan hebben. De gemeente kan ook kiezen voor een aanbod op naam: jij hebt recht op zoveel uur dagbesteding op die locatie. Die laatste voorziening is duurder, maar vaak geschikter voor mensen met ernstigere beperkingen. Ook geeft dit meer structuur en houvast dan een vrijblijvendere inloopvoorziening. 4. Wat is het doel? Tegenprestatie, werk of ontwikkeling van zelfredzaamheid? Bepalend voor de werkzaamheden is de (politieke) keuze voor wat het doel is van de participatie voor de doelgroep. Als het doel van het aanbod tegenprestatie luidt, moet de activiteit, liefst zichtbaar, leiden tot een prestatie geleverd aan de maatschappij. Ontwikkeling van zelfredzaamheid kan ook een doel zijn, dan ligt het voor de hand om ook op de werkvloer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld budgettering, taal of computerles. En een ander doel kan werk zijn. Dat is vooral zinvol voor mensen met uitstroompotentieel. 5. Voorziening of baan? SW en beschut nieuw betekenen dat iemand een baan heeft en loonvormende arbeid verricht, waarvoor betaald moet worden. Dagbesteding betekent een activiteit met behoud van uitkering, die additioneel werk moet betreffen, werk dat anders niet verricht zou worden. Voor de gemeente is het zaak om op te letten dat er geen verdringing optreedt. Bovenstaande vijf factoren kunnen leiden tot verschillende arrangementen, waarbij we in de praktijk zien dat gemeenten verschillende keuzes maken voor verschillende doelgroepen. Dus een gemeente kan kiezen om verschillende voorzieningen te organiseren, om daarmee maatwerk te kunnen leveren voor de individuele burgers met een ondersteuningsvraag. Het is aan gemeenten om daarin een keuze te maken, en aan aanbieders om een passend aanbod te organiseren.

20 20 7. Placemat Het eindproduct van het eerste project was een placemat, waarin alle bevindingen werden samengevat:

21 21

22 22

23 23 8. Deelnemers Aan het project Werk is de beste zorg deden mee: Project I Project II Het Ministerie van SZW en Cedris waren nauw betrokken bij dit project.

24 24 Contact Dorrit de Jong Senior adviseur Berenschot Expertise: gevolgen 3D s voor gemeenten Ervaring: o.a. diverse opdrachten voor sociale diensten, lid van het Ondersteuningsteam decentralisaties (OTD), Ondersteuningsprogramma transitie jeugd (OTJ) en het bestuurlijk ondersteuningsprogramma Werken aan Werk voor de VNG. // Maarten Adelmeijer Senior managing consultant Berenschot Expertise: sociale werkvoorziening Ervaring o.a.: businesscase pilot Malietorenberaad, projecten bij diverse SW-organisaties met betrekking tot strategie en organisatieinrichting, project Instituut GAK over leerwerkvoorzieningen. Voorheen 10 jaar directielid van Pantar Amsterdam (SW en re-integratie). // Berenschot Groep B.V. Europalaan KS Utrecht T +31 (0) E Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting Group, een Europees samenwerkings verband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie- Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Wat gebeurt er en wat kan Berenschot voor u betekenen? Decentralisaties in vogelvlucht Aantallen Budgetten Wat moet er gebeuren? 1 Doel van deze 3D-presentatie Wat komt

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken

Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken Verslag rondetafelbijeenkomst dagbesteding beschut werken Berenschot kantoor Den Haag, 26 april 2013 Samenvatting In het project Werk is de beste zorg is onderzoek gedaan naar vormen van aansluiting tussen

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Beschut werk nieuw 6 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 7 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Ondertussen.. In de SW

Ondertussen.. In de SW Ondertussen.. In de SW Jan-Jaap de Haan, 24 november 2017 Op weg naar de toekomst Naar een effectieve, werkzame, financieel haalbare inzet van kennis en expertise. Participatiewet en Sociaal Akkoord Doel:

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING VERENIGING BEDRIJFSTAK ZORG 400.11/me november 2011 STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING De verplaatsing van (extramurale) begeleiding van de AWBZ naar de WMO en dus de gemeenten biedt nieuwe

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Stroomopwaarts Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Opzet Korte inleiding Stroomopwaarts Visie Aanpak begeleiding Jongeren met psychische kwetsbaarheid Training medewerkers door GGZ, MEE en

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten mw. A. Jorritsma-Lebbink Postbus 30435 2500 GK Den Haag DGBK Bestuur, Democratie en Financien

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

ontwikkelingen sociaal domein

ontwikkelingen sociaal domein ontwikkelingen sociaal domein Stand van zaken drie decentralisaties 13 juni 2013 3 Inleiding De contouren van de decentralisaties in het sociaal domein (werk, zorg en jeugd) worden steeds duidelijker.

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Het schaakbord van de Participatiewet

Het schaakbord van de Participatiewet Het schaakbord van de Participatiewet De gemeente aan zet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In deze wet is de bijstandswet samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en belangrijke

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Proces Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie