CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives"

Transcriptie

1 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

2

3 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives Almere Apeldoorn Den Haag Hamburg Heerhugowaard Hillerød Provincie Noord-Holland Provincie utrecht Rotterdam Stadsregio Arnhem Nijmegen waterschappen Zaanstad TODAY

4 voorwoord Foreword Hans van der Vlist Voormalig Secretaris-Generaal bij het ministerie van VROM Former Secretary-General at the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 2

5 Het moet anders en het kán ook anders Things must and can be done differently Klimaatverandering is een vaak besproken onderwerp. Niet zo vreemd, want het is iets dat iedereen raakt en waar iedereen mee te maken krijgt. De mooie kant van het verhaal is dat ook iedereen op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Een belangrijke boodschap: we moeten het samen doen! In Nederland is een sterke drive op gang gekomen om op lokaal niveau met energie en klimaat aan de slag te zijn. 325 gemeenten voeren energie- en klimaatbeleid uit, wat neerkomt op meer dan 80% van de Nederlandse bevolking. Uit de recente collegeakkoorden blijkt bovendien dat in 95% van de gemeenten duurzaamheid sterk verankerd is. Het gaat in het bijzonder om energiebesparing in de bouw en decentrale duurzame energie. De gestelde nationale doelstellingen zijn ambitieus, maar haalbaar, mits we nu een volgende stap voorwaarts maken. Dat vraagt om een grote inzet van alle partijen. Het moet anders en het kán ook anders. Dat is de boodschap als het gaat om de energietransitie die in Nederland gaande is. >> Climate change is a frequently discussed topic, which is not surprising because it s a subject that affects everyone and that everyone has to deal with. Fortunately, everyone can also do their bit to minimise the consequences. The important thing is we have to work together! In the Netherlands there is now a huge drive underway to tackle energy-related problems and climate-change issues at local level. A total of 325 local municipal authorities are implementing energy and climate policies, therefore affecting more than 80% of the Dutch population. The recent agreements concluded by municipal executives also show that sustainability is firmly embedded in 95% of all municipalities. The main issues covered by the agreements are energy savings in construction and decentralised sustainable energy supplies. The national objectives are ambitious but achievable, provided that we take the next step now. This will require a major commitment from all parties. Things must and can be done differently. That s the message when it comes to the energy transition that is currently underway in the Netherlands. I would like to give a special mention to those who take the initiative at the local level to save energy in existing buildings. >> TODAY 3

6 << This is an area where we want to accelerate progress in the years to come. I can also see interesting developments in area-based energy policies. An increasing number of municipal authorities aim to complete area development projects with high energy ambitions by We can see that the link between energy and spatial development needs to be strengthened even more. There are already many excellent examples of how things can be done differently. Municipal authorities, provincial authorities and water boards have already declared that they accept the challenge by committing to climate-change agreements with the national government. The situations and opportunities described in this book are a magnificent example of how different parties can work together to improve the climate and our response to climate change. The examples highlighted show just how much is possible and as a result inspire others to take part as well, therefore taking our combined efforts to a higher and broader level. I wish you every success and all of the inspiration necessary en route to climate neutrality. << Ik vraag in het bijzonder aandacht voor lokale initiatiefnemers bij energiebesparing in de bestaande bouw. Daar willen wij de komende jaren tot een versnelling komen. Daarnaast zie ik interessante ontwikkelingen bij gebiedsgericht energiebeleid. Een steeds groter aantal gemeenten wil gebiedsontwikkelingen voor 2020 al realiseren met hoge energieambities. Vanuit de Rijksoverheid zetten wij hierbij in op het versterken van de koppeling tussen energie en ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn al vele mooie voorbeelden van hoe het anders kan. Gemeenten, provincies, stadsregio s en waterschappen hebben zich al uitgesproken om de uitdaging aan te gaan door zich aan afspraken te committeren in de klimaatakkoorden met het Rijk. Dit boek geeft een mooie afspiegeling van hoe verschillende partijen zich samen inzetten voor een beter klimaat. Door voorbeelden te etaleren, laten zij zien wat mogelijk is en inspireren daarmee anderen, met de gewenste opschaling tot gevolg. Ik wens u veel succes en inspiratie op weg naar klimaatneutraliteit. Hans van der Vlist Hans van der Vlist 4

7 We gaan de koppeling tussen energie en ruimtelijke ontwikkeling versterken The link between energy and spatial development needs to be strengthened even more TODAY 5

8 projecten projects Zaanstad Pagina 38 Provincie noord-holland Pagina 32 DEN HAAG Pagina 26 ROTTERDAM Pagina 8 waterschappen Pagina 50 6

9 Heerhugowaard Pagina 20 Apeldoorn Pagina 14 Almere Pagina 62 Provincie UTRECHT Pagina 56 Stadsregio Arnhem NIJMEGEN Pagina 44 projecten over de grens projects abroad Hamburg, Duitsland Pagina 68 Hillerød, Denemarken Pagina 74 TODAY contents 7

10 Rotterdam Rotterdam 8 Fotografie: Rotterdam Image Bank, Marc Heeman

11 Klaar voor klimaatverandering Ready for climate change Als waterkennisstad wil Rotterdam zich niet alleen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, maar vooral laten zien wat er allemaal mogelijk is. Met duurzame concepten als exportproduct, Home to a wealth of water management expertise, Rotterdam not only wants to prepare for the impact of climate change, (zoals drijvend bouwen), gaat de stad de (internationale) markt op. Zonder link naar economische groei kun je klimaatambities niet volhouden. it is particularly keen on demonstrating possibilities. The city is entering the national and international market with sustainable concepts as export products, such as the floating construction concept. You cannot maintain your climate ambitions without a link to economic growth. TODAY Rotterdam 9

12 10 Three large futuristic spheres floating in the Rijnhaven draw admiring looks from passers-by. This Floating Pavilion has been the high-profile symbol of the Rotterdam climate policy since May As a city situated in a river delta, we will be the first to experience the impact of climate change, including rising sea levels, explains Alexandra van Huffelen, Vice Mayor Sustainability, City Center and Public Spaces. That is why we re not only looking into the causes of climate change, i.e. mitigation, but also into the consequences, i.e. adaptation. While we will work the entire world to adapt to climate change, we do not plan to wait until it is too late. We are already preparing for severe weather conditions. Floating construction concepts, green facades/roofs and the construction of squares designed to temporarily hold excess water from heavy showers are good examples of what the city is already doing. Floating city The Floating Pavilion is the centre of expertise of Rotterdam s approach to climate change. This is where the municipal authority, housing corporations and knowledge institutes join forces to brainstorm and coordinate measures for sustainability. It also acts as the display window of the National Water Centre (Nationaal Watercentrum) and consequently also serves as a high-profile reminder of the Dutch water sector. The Pavilion s construction incorporated state of the art sustainable technology. For example, the building is heated and cooled using solar power and surface water, respectively. Wastewater is purified and recycled in a self-contained system. We want to use these spheres to highlight innovative possibilities, explains Van Huffelen. It demonstrates how you can make a city change on the water. You can make an entire city float, even using sound in terms of energy materials. Other buildings will be able to follow suit, says Van Huffelen. This is already being done, for instance, with the office units on the Heijplaat. Profitable sustainability Part of the Rotterdam Climate Initiative, Rotterdam Climate Proof is closely involved with European consultations on water management. >> Drie grote futuristische bollen in het water van de Rijnhaven trekken bewonderende blikken van voorbijgangers. Dit Drijvend Paviljoen is sinds mei 2010 het zichtbare symbool voor het Rotterdams klimaatbeleid. Als deltastad krijgen wij eerder last van klimaatveranderingen zoals zeespiegelstijging, vertelt Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid. Wij kijken daarom niet alleen naar de oorzaken van klimaatverandering, mitigatie, maar ook naar de gevolgen, adaptatie. Voor klimaatadaptatie hebben we de hele wereld nodig. Maar wij willen niet wachten tot het te laat is. Wij bereiden ons alvast voor op heftige weersomstandigheden. Drijvend bouwen, groene gevels en daken en de aanleg van waterpleinen, met een opvangbekken voor harde regenval, zijn mooie voorbeelden van wat er in de stad al gebeurt. Drijvende stad Het Drijvend Paviljoen is het expertisecentrum van de Rotterdamse klimaataanpak. Hier komen gemeente, woningcorporaties en kennisinstellingen samen om te brainstormen en duurzame maatregelen op elkaar af te stemmen. Ook is het de etalage van het Nationaal Watercentrum en daarmee het visitekaartje van de Nederlandse watersector. Voor de bouw van het paviljoen zijn de nieuwste duurzame technologieën gebruikt. Zo wordt het gebouw verwarmd en gekoeld met zonne-energie en oppervlaktewater. Het eigen afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt. Met deze bollen willen we tonen wat er innovatief mogelijk is, vertelt Van Huffelen. Dit laat zien hoe je een stad kunt laten veranderen op het water. Je kunt een hele stad drijvend maken en dat ook nog eens van energetisch goed materiaal. Andere gebouwen kunnen dit voorbeeld volgen, aldus de wethouder. Dat gebeurt bijvoorbeeld al met de kantoorunits op het werkeiland Heijplaat. Verdienen aan duurzaamheid Rotterdam Climate Proof is, als onderdeel van Rotterdam Climate Initiative (RCI), nauw betrokken bij Europees overleg over watermanagement. Door zich als waterkennisstad te profileren, hoopt Rotterdam uiteindelijk ook concepten (internationaal) te vermarkten en daar geld mee te verdienen. De wethouder stelt resoluut dat ze Rotterdam graag ziet als de stad waar het meest wordt verdiend aan duurzaamheid. Er is natuurlijk al een lange geschiedenis met de haven en industrie en dus met economische groei. Bedrijven en overheid van het RCI hebben op tijd ingezien dat dit ook kansen biedt voor duurzaamheid en -besparing. Je kunt überhaupt niet meer aan het milieu werken vanuit alleen de ideologische gedachte, meent Van Huffelen. Dan beklijft het niet. Je moet het integraal aanpakken, samen met de industrie en samen met bewoners. Wij gaan pas aan de slag als we het samen kunnen doen.

13 Je kunt een hele stad drijvend maken You can make an entire city float TODAY ROTTERDAM 11

14 Met stevige ambities trek je koplopers aan High-flying ambitions draw frontrunners 12

15 Om financieel voordeel te behalen met duurzaamheid heb je volgens de wethouder in de eerste plaats stevige ambities nodig. Het Rotterdam Climate Initiative heeft als doelen de uitstoot van in 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van 1990 en 100% klimaatbestendig te zijn. Van Huffelen: Door koploper te willen zijn, trek je ook koplopers aan. In het geval van het drijvend bouwen komen de beste architecten naar de stad, om te kunnen leren en innoveren. Met die kennis en kunde wordt het makkelijker het concept ook op andere plekken te gaan bouwen. Verder is het belangrijk dat je als gemeente de juiste faciliteiten biedt, zoals financieringsfondsen of een gezamenlijk warmtenet met bedrijven. Zodat zij investeringen willen doen, aldus Van Huffelen. Infrastructuur voor CCS Op het gebied van mitigatie speelt Rotterdam een belangrijke rol bij de ontwikkeling van afvang en ondergrondse opslag van (Carbon Capture Storage), naast energie efficiëntie en duurzame energie. In deze regio is een concentratie van industrie aanwezig, die veel energie gebruikt en -uitstoot. Alle benodigde partijen binnen het RCI werken samen aan een totale infrastructuur, of netwerk, voor afvang, transport en opslag van. Met een flink aantal industriële bedrijven in de regio wordt al samengewerkt en zij investeren zelf ook flink in die infrastructuur. Het netwerk wordt ontwikkeld voor Rotterdam, maar in de toekomst zijn er mogelijkheden voor uitbreiding naar andere gebieden in Nederland en Noordwest Europa. Zo kunnen ook andere industriële regio s met veel -uitstoot, zoals Antwerpen en het Roergebied, er belang bij hebben. Samen met marktpartijen wordt een winstgevend kostenplaatje voor de opslag bestudeerd. Want ook voor -opslag geldt dat de economische motor wel moet draaien. Alleen dan kun je ambities ook volhouden, aldus de wethouder. << By presenting itself as a city with substantial water management expertise, Rotterdam is hoping to eventually market concepts (internationally) and turn a profit in the process. Van Huffelen is unequivocal when she expresses the ambition for Rotterdam to be the city that generates the most profit from sustainability. It naturally has a long history with the port and industry, and therefore with economic growth. Businesses and authorities of the Rotterdam Climate Initiative have realised in time that this also offers opportunities for sustainability and reductions. Nowadays, it is completely impossible to work on preserving the environment from a purely ideological viewpoint, says Van Huffelen. That won t last. You must take a comprehensive approach, together with industry and local residents. We will not do anything unless we can do it together. According to her, you first need high-flying ambitions to generate financial profit from sustainability. The targets of the Rotterdam Climate Initiative are to reduce emissions by 50% in 2025 compared to 1990 and to be 100% climate proof. Van Huffelen: By striving to be a frontrunner, you also draw frontrunners. As regards the floating construction concept, leading architects visit the city to learn and innovate. This knowledge and these skills make it easier to implement the concept at other locations as well. It is also important for the municipal authorities to offer the right facilities, including financing funds or a shared heat distribution network with businesses. This will encourage them to invest, explains Van Huffelen. CCS infrastructure As regards mitigation, Rotterdam plays a key role in the development of capture and storage of (Carbon Capture and Storage), along with energy conservation and renewable energy. This region is home to a high concentration of industry that consumes a lot of energy and emits. All Rotterdam Climate Initiative stakeholders work together on a comprehensive infrastructure or CCS network. Collaboration is already underway with many manufacturing businesses in the region, which also invest heavily in this infrastructure. Although the network is being developed for Rotterdam, there are future opportunities to expand to other regions in the Netherlands and North-West Europe. In this way, other industrialised regions with high emissions, such as Antwerp and the Ruhr Region, may also benefit. A profitable cost estimate for storage is being explored together with market parties, because the economic motor will still have to run for as well. Only then will you be able to continue pursuing your ambitions, explains Van Huffelen. TODAY Rotterdam 13

16 Apeldoorn Apeldoorn 14 Fotografie: Ben Vulkers, RAU

17 Slim combineren van wensen Smart combinations of wishes Het gebouw De in Apeldoorn is een icoonproject voor -neutraal bouwen. Tegelijkertijd laat het zien hoe voor de belangen van meerdere partijen een gezamenlijke oplossing is An icon of -neutral construction, the De building in Apeldoorn also gevonden. Coen de Ruiter, directeur van Stichting Apenheul, beschrijft het proces van die samenwerking. demonstrates how a joint solution was found to meet the interests of several different parties. Coen de Ruiter, Director of the Apenheul Foundation, describes the cooperation process. TODAY Apeldoorn 15

18 De is a striking building that has fitted in completely with the natural surroundings between the trees of Berg en Bos Park in Apeldoorn since the building was finished in June The building is made of a large amount of glass and natural materials such as native and FSC wood. From above, it looks like the giant skeleton of an animal, so it s no surprise that animals in their natural habitat were the basis for the building s design. The building is used for exhibitions by the Apenheul animal park, as a conference centre for regional and national businesses, and it offers the municipal authority the space needed to provide education about the environment. It is an excellent example of how different interests can produce a common result. A number of issues came together, explains Coen de Ruiter, Director of Apenheul. As a foundation we want to instil a love for nature in the general public and encourage people in a surprising way to think about sustainability in their daily lives. We also needed more office space, but we couldn t build anything else in the park itself. We were therefore looking for a solution to build in the area. At the same time we wanted to focus on a new target group by inspiring businesses with regard to sustainability and offering a platform to bring people together, and the municipal authority wanted to increase the appeal of education about nature and the environment. So we got together to look at how we could combine all of these wishes. Freedom given The Thomas Rau architects agency was asked to draw up the design of the area. The project had to be iconic and an architectural, sustainable tour de force. RAU designs buildings that have minimal impact on the environment: they are -neutral and the building materials are recyclable or biodegradable as much as possible. Thomas Rau s projects also include a -neutral and energy-producing school in Eindhoven and a station restaurant with an energy-producing revolving door in Driebergen-Zeist. Right from the start, all of the partners were looking for an architect who was willing to listen and had an obliging attitude. The municipal authority eventually decided in favour of this building in late In uncertain times we needed that financial guarantee. The municipal authority said: The uncertainty is temporary. >> Tussen de bomen van park Berg en Bos in Apeldoorn staat sinds juni 2010 een opvallend gebouw dat helemaal past in de natuurlijke omgeving: De Het is gemaakt van veel glas en natuurlijke materialen zoals inlands en fsc-hout. Van bovenaf lijkt het gebouw op een reusachtig skelet van een dier. Dieren in hun natuurlijke omgeving zijn dan ook uitgangspunt geweest bij het ontwerp van De Het gebouw dient voor tentoonstellingen van dierenpark Apenheul, als congrescentrum voor het regionale en nationale bedrijfsleven en biedt de gemeente ruimte voor milieueducatie. Het is een prachtig voorbeeld van hoe verschillende belangen een gezamenlijke uitwerking hebben gekregen. Er kwam een aantal vraagstukken samen, vertelt Coen de Ruiter, directeur van Apenheul. Als stichting willen wij liefde voor de natuur creëren en mensen op een verrassende manier over duurzaamheid in hun dagelijks leven na laten denken. Bovendien hadden we meer kantoorruimte nodig, maar konden we in het park zelf niet verder bouwen. We zochten een oplossing om in de omgeving te bouwen. Tegelijkertijd wilden we ons richten op een nieuwe doelgroep; we wilden het bedrijfsleven inspireren op het gebied van duurzaamheid en een platform bieden om mensen bij elkaar te brengen. De gemeente wilde natuur- en milieueducatie meer allure geven. We zijn bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we al deze wensen konden combineren. Vrijheid gekregen Voor het ontwerp van de ruimte werd het bureau van de architect Thomas Rau gevraagd. Het moest een icoonproject en een architectonisch, duurzaam hoogstandje worden. RAU ontwerpt gebouwen die zo min mogelijk impact hebben op het milieu; ze zijn -neutraal en de bouwmaterialen zijn zo veel mogelijk herbruikbaar of biologisch afbreekbaar. Thomas Rau is ook verantwoordelijk voor onder andere een -neutrale en energieleverende school in Eindhoven en een stationsrestaurant met energieleverende draaideur in Driebergen-Zeist. Alle partners hebben vanaf het begin aangestuurd op een architect met open oor en een bereidwillige geest. De gemeente heeft uiteindelijk eind 2008 de doorslag gegeven voor dit gebouw. In een onzekere tijd hadden we die financiële garantie nodig. De gemeente zei: De onzekerheid is tijdelijk. Het was vanaf het begin duidelijk dat ze heel graag wilde dat dit gebouw er kwam. Dat wekte vertrouwen. De gemeente geeft op haar beurt aan hoe belangrijk het was dat een bekende Apeldoornse partij als Apenheul hierin het voortouw wilde nemen. Het past bij de strategie van de gemeente om het stokje van klimaatoplossingen over te dragen aan bedrijven en bewoners. Slim gebruik van deze ruimte zou een inspiratie voor andere bedrijven worden. 16

19 Partijen betrekken bij die onderdelen waar ze nodig zijn Involving parties in the parts where they are needed TODAY Apeldoorn 17

20 Municipality of Apeldoorn Turning advice into action Gemeente Apeldoorn Advies omzetten in daden The Municipality of Apeldoorn has long had the ambition of being energy-neutral by The Municipal Executive recently adopted a new roadmap for achieving this ambition. As Olaf Prinsen, Alderman for the Environment and Sustainability, comments, In recent years we have set up major projects with national and international appeal in order to put sustainability on the map. Now we need to make sure that the residents of Apeldoorn continue the good work. We have leading figures, such as a resident in the new Zuidbroek neighbourhood who built an entirely energy-neutral house for himself which he now opens to visitors. People like that are fantastic, but it s also important to convince people who don t have the same degree of passion. One of the projects aiming to convince the public as a whole is called How to Really Pamper Your Home. In this project the municipal authority wrote to 1,400 residents in the Anklaar and Sprenkelaar neighbourhoods to invite them to take part in a pilot study in which they could easily obtain Energy Performance Advice (EPA) and have the recommendations implemented. As Prinsen explains, At the municipal authority, we see our role as that of a director correcting mistakes that have been made in the past. We saw that a lot of people sought advice, but they didn t act on the advice they were given. In this project we turn the advice into action. We have signed a pact with businesses in Apeldoorn who will implement the advice given to the residents. The various businesses involved in this collective effort ranging from window cleaners to general contractors will also give people discount and extra guarantees. The provincial authority is subsidising the initiative. Another project involves resetting central-heating systems on the water side of the system. A lot of systems are not set precisely enough and unnecessary heating cycles cost enormous amounts of energy, explains Prinsen. By changing the settings on the water side of the system, residents can immediately achieve energy savings of between 15% and 25%. We will profit from the knowledge that is already available on the market, says the Alderman. Gemeente Apeldoorn heeft al lange tijd de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Onlangs stelde het college een nieuwe routekaart vast voor de weg daarnaartoe. Olaf Prinsen, wethouder Milieu en Duurzaamheid: We hebben de afgelopen jaren grote projecten opgezet met nationaal en internationaal aanzien om duurzaamheid op de kaart te krijgen. Nu moeten we ervoor zorgen dat de Apeldoorner het overneemt. We hebben koplopers, zoals een bewoner in de nieuwe wijk Zuidbroek die zijn woning helemaal energieneutraal heeft gebouwd en zijn huis openstelt voor bezoek. Dat zijn pareltjes. Maar het is ook belangrijk om mensen die niet dezelfde passie hebben te overtuigen. Eén van de projecten waarmee dat gebeurt is Uw woning in de watten. Bewoners van 1400 woningen in de buurten Anklaar en Sprenkelaar zijn door de gemeente aangeschreven om mee te doen aan een pilot om eenvoudig Energie Prestatie Advies (EPA) in te winnen en de adviezen uit te voeren. Prinsen: Wij zien onze rol van gemeente als die van regisseur daar waar het fout gaat. We zagen dat veel mensen zich wel lieten adviseren, maar dat er geen vervolg aan werd gegeven. Met dit project zetten we advies om in daden. Met Apeldoornse bedrijven hebben we een pact gesloten voor uitvoering van de adviezen. Dit collectief van betrokken partijen, van glazenwasser tot aannemer, geeft mensen bovendien korting en extra garantie. De provincie subsidieert het initiatief. Een ander project is het waterzijdig inregelen van CV-installaties. Veel installaties zijn niet nauwkeurig afgesteld. Het onnodig aanslaan kost enorm veel energie, verklaart Prinsen. Door het waterzijdig inregelen kunnen bewoners direct 15 tot 25% energie besparen. We gaan nu rendement halen uit zaken die de markt al kent en weet, aldus de wethouder. 18

21 Projectmatig heeft de gemeente een bescheiden rol gespeeld. Apenheul heeft alle vrijheid gekregen om met partners dit project te verwezenlijken. Goede samenwerking betekent niet dat iedereen overal bij betrokken moet zijn, vindt De Ruiter. Zorg dat je partijen betrekt bij die onderdelen waar ze nodig zijn en niet bij onderdelen waar dat niet relevant is. Dan gaan ze onnodig naar een rol zoeken. Hoe meer je partijen kunt terugbrengen, des te beter. Open blik Opvallend aan het gebouw is dat het geen gasaansluiting heeft. Verwarming is afkomstig van zonne- en lichaamswarmte en warmte van machines zoals computers. In plaats van radiatoren of airco wordt de massa van het gebouw gebruikt om het gebouw op temperatuur te houden. Overtollige warmte en koude wordt in de grond opgeslagen. De noordkant van het gebouw is goed geïsoleerd en de zuidkant, waar de kantoren zich bevinden, heeft veel glas om zoveel mogelijk warmte binnen te laten. De LED-verlichting wordt per werkplek automatisch geregeld. Het gebouw is -neutraal en de initiatiefnemers hopen in de toekomst ook energieneutraal (door zonnecellen op het dak). Het vele glas in de kantoorruimten geeft de medewerkers van Apenheul het gevoel midden in de natuur te werken. Ook deelnemers aan congressen worden geïnspireerd door de omgeving. Ze krijgen letterlijk een meer open blik door de open ruimte, vertelt De Ruiter. Duurzaamheid wordt een vanzelfsprekend thema, ook wanneer het niet eens op de agenda staat. << It was clear from the start that they very much wanted this building to become a reality. That created the trust we were looking for. As for the municipal authority, they indicated how important it was that a well-known party from Apeldoorn such as Apenheul wanted to take the lead. That fits in with the municipality s strategy of passing the climate-solutions baton to businesses and local residents. Smart use of this area would be an inspiration for other businesses. The municipality played a small role in the project itself. Apenheul was given total freedom to work with partners to make the project a reality. According to De Ruiter, close collaboration does not mean that everyone should be involved in everything. Make sure that parties are involved in the parts where they are needed and not where they have no real role to play, otherwise they ll only start looking for a role unnecessarily. The more you can limit the number of parties involved the better. Open view One especially striking aspect about the building is that it is not connected to the gas grid. Heating comes from solar and body heat and from warmth from machines such as computers. Instead of radiators or air conditioning, the mass of the building is used to maintain the building at the correct temperature. Surplus heat and cold are stored in the ground. The north side of the building is well-insulated and the south side, which is where the offices are located, has a lot of glass to let as much heat into the building as possible. The LED lighting is automatically controlled per workstation. The building is -neutral and the initiators are hoping it will also be energy-neutral in the future (because of the solar cells on the roof). The large amount of glass in the office part of the building gives the Apenheul staff the feeling that they re working in the middle of the countryside. Conference participants are also inspired by the surroundings. They re literally given a more open view because of the open space, explains De Ruiter. Sustainability will become an automatic theme, even if it s not explicitly on the agenda. TODAY Apeldoorn 19

22 20 Heerhugowaard Heerhugowaard

23 In beweging blijven Keep on moving Delegaties uit de hele wereld komen in Heerhugowaard kijken Delegations from all over the world are visiting Heerhugowaard to see the City of the Sun, but the municipal authority does naar Stad van de Zon. Maar de gemeente wil niet te lang op dat paradepaardje blijven leunen; er is nog zoveel meer te doen. not want to rely on that showpiece for too long. There is much more to be done. TODAY Heerhugowaard 21

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie