FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic"

Transcriptie

1 FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic Bond World «Classic» Presentatie van de Vennootschap FORTIS L FUND is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten conform de bepalingen van Deel I van de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en onderworpen aan de bepalingen van Deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging als gevolg van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 juni Zij is onderworpen aan de Europese Richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG. Beleggingsdoelstelling De beleggers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te kunnen bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede risicospreiding. Beleggingsbeleid Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in obligaties van hoge kwaliteit die uitgegeven zijn op de internationale markten en uitgedrukt zijn in diverse valuta s, en in financiële derivaten die afgeleid zijn van dit type activa. Ook kan het tot 1/3 van zijn vermogen beleggen in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, op voorwaarde dat de beleggingen in converteerbare obligaties of opties niet meer bedragen dan 25% van het vermogen, de beleggingen in aandelen en andere winstdelingsrechten niet meer dan 10% van het vermogen en die in andere ICBE s of ICB's niet meer dan 5% van het vermogen. Risicoprofiel Er zijn zeven risicoklassen gedefinieerd. De klasse 0 vertegenwoordigt het laagste risico, de klasse 6 het hoogste risico. Klasse 2 Jaarlijks rendement ,26% -2,76% -8,88% De in het verleden behaalde rendementen vormen geen aanwijzing voor de toekomstige rendementen. Profiel van de typische belegger Er zijn vijf beleggersprofielen gedefinieerd: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Dit compartiment beantwoordt aan het profiel defensief. Aanbevolen beleggingstermijn : 4 jaar Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap. Aandelen "Classic-Capitalisation" en "Classic-Distribution" op naam of aan toonder. "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94" niet open voor inschrijvingen. De certificaten aan toonder zijn verkrijgbaar in coupures van 1, 10 en 50 aandelen. De coupures van 1 aandeel worden slechts ter aanvulling uitgegeven. "Classic-QD", op naam of aan toonder, maar niet materieel leverbaar. ISIN-code LU "Classic-Capitalisation" LU "Classic-Distribution" LU "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94" LU "Classic-QD" Aandelencategorieën Voor het in de titel vermelde compartiment zijn er verscheidene categorieën van aandelen. Dit vereenvoudigd prospectus heeft alleen betrekking op de in de titel vermelde categorie van aandelen. FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 3

2 FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic Bestemming van de inkomsten Uitkeringsaandelen: er wordt jaarlijks een dividend uitgekeerd. In de categorie "Classic-QD" zullen voorschotten op dividenden worden betaald op de 20e dag van de maand na het einde van elk kalenderkwartaal (of de eerstvolgende bankwerkdag als deze dag een feestdag in Luxemburg is) op voorwaarde dat de categorie tijdens het hele kwartaal actief was in dit compartiment. Het totaal van de dividenden die tijdens het jaar worden gestort, stemt minimaal overeen met het geheel van de door het compartiment verkregen rente-inkomsten, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten ten laste van dit compartiment. Kapitalisatieaandelen: de inkomsten worden herbelegd. Provisies en kosten Terugkerende provisies en kosten die door het compartiment worden betaald Beheerprovisie Rendementsprovisie Distributieprovisie Andere kosten Taxe d abonnement TER per 31/12/08 0,75% nihil nihil 0,15% 0,05% 0,96% De Vennootschap is in België overigens onderworpen aan een jaarlijkse heffing op de ICB's die 0,08% bedraagt van de nettobedragen die door de Vennootschap in België worden belegd, vanaf haar inschrijving bij de CBFA. Maximale eenmalige provisies en kosten voor rekening van de belegger ten gunste van de plaatsingsagent Instapkosten Conversiekosten Uitstapkosten 5% 1% (1) nihil (1) en in geval van conversie naar een compartiment waarvoor hogere instapkosten gelden, kan het verschil worden geïnd Aanvullende informatie Referentievaluta : EUR Netto-inventariswaarde (NIW) : Wordt elke dag berekend in EUR en USD met uitzondering van zaterdagen, zondagen en de volgende feestdagen in Luxemburg: 1 januari, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 1 mei, Pinkstermaandag, 25 en 26 december, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW. Ze kan worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid. In de categorie "Classic-Capitalisation" wordt de NIW eveneens berekend in SEK. Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop : Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde te worden verwerkt, moeten de aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop ontvangen zijn bij een plaatselijk agent, een distributeur of rechtstreeks bij de transferagent vóór uur Luxemburgse tijd op de dag die de waarderingsdag voorafgaat. De orders voor inschrijving, omzetting en terugkoop die verstuurd worden per fax, of een andere manier die een handmatige verwerking vereist, moeten toekomen bij de transferagent vóór uur Luxemburgse tijd één dag voor de waarderingsdag. Zij zullen betaald worden in een van de waarderingsvaluta s van de betrokken aandelen, binnen twee werkdagen op de markt van de uitdrukkingsvaluta na de waarderingsdag. Promotor : Fortis Bank N.V., Brussel, België Vennootschap belast met het beheer en de centrale administratie : Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxemburg Financieel beheerder : Fortis Investments Agent NIW-berekening, transferagent en registerhouder : Fastnet Luxembourg S.A., Luxemburg Bewaarder : BGL, Luxemburg Accountant : PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 3

3 FORTIS L FUND Bond World Categorie Classic Toezichtsorgaan : Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Plaatselijke vertegenwoordigers : Oostenrijk: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG België: Fortis Bank N.V. Denemarken: Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Spanje: Fortis Bank, S.A., Sucursal en España Finland: Alfred Berg Asset Management Finland Ltd Frankrijk: Fortis Banque France sa Groothertogdom Luxemburg: CACEIS BANK LUXEMBOURG en Fortis Banque Luxembourg S.A. Griekenland: Aspis International MFMC S.A. Hongkong: ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd Ierland: Fastnet Ireland Limited Italië: BNP PARIBAS Securities Services Milan Branch; Banca Intesa; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Allfunds Bank S.A.; Société Générale Securities Services S.p.A. Liechtenstein: LGT Bank in Liechtenstein AG Macau: China Construction Bank; Banco Weng Hang S.A. Noorwegen: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Nederland: Fortis Bank (Nederland) N.V. Portugal: BEST - Banco Electrónico de Serviço Total S.A. Tsjechië: Česká spořitelna, a.s. Verenigd Koninkrijk: Fortis Investment Management UK Ltd Singapore: Fortis Investment Management Singapore Ltd. Slowakije: Across Wealth Management o.c.p. Zweden: Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Zwitserland: Fortis Foreign Fund Service AG als wettelijk vertegenwoordiger en Fortis Banque (Suisse) S.A. als betaalkantoor Aangezien niet alle categorieën en subcategorieën van aandelen noodzakelijkerwijze in deze landen zijn geregistreerd, dienen potentiële beleggers, alvorens in te schrijven in een van deze landen, informatie in te winnen over de categorieën en subcategorieën van aandelen van het compartiment die er verkocht mogen worden, en over de eventuele beperkingen die eigen zijn aan elk land. Notering : nihil Introductiedatum : op 14 maart 1990 onder de benaming Gammafund-International Bonds De categorie Classic-QD is geïntroduceerd op 1 juli De eerste NIW wordt vastgesteld op EUR 100,00 per aandeel. Achtergrond : Inbreng op 30 juni 1998 in de sicav Fortis Fund door vorming van het compartiment "Bond Global", hernoemd tot "Fortis L Universal Fund-Bond World" op 30 september 1999 Inbreng op 2 november 2001 in de sicav door vorming van het huidige compartiment Absorptie op 4 november 2002 van de compartimenten: - "Bonds World" van de sicav Maestro Lux - "International Bonds" van de sicav Panelfund Absorptie op 18 augustus 2003 van het compartiment "JPY" van de sicav Generalux Absorptie op 8 december 2008 van de categorie "A" van het compartiment "Global Bond Fund" van de sicav ABN AMRO Funds Belastingstelsel : De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Op verzoek zijn het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en andere informatie kosteloos verkrijgbaar : op de statutaire zetel ; bij de agenten die belast zijn met de financiële dienstverlening ; op de internetsite FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 3

4 FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 2

5 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS FORTIS L FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgsrecht conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst (1) Fortis Bank (financiële dienst), Warandeberg 3, 1000 Brussel (1) Verdeling van de aandelencategorieën Classic en van zijn subcategorieën, Classic H EUR, M en T Verdelers in België (1) ABN Amro Bank, Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel Axa Bank, Grote steenweg 214, 2600 Berchem Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel Bank Delen, Jan van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen Bank J. Van Breda, Plantin en Moretuslei 295, 2140 Antwerpen Citibank Belgium, Général Jacques-laan 263 g, 1050 Brussel (2) Cortal Consors, Koningsstraat 145, 1000 Brussel Crédit Professionnel, Kunstlaan 6-9, 1210 Brussel Landbouwkrediet, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel Beroepskrediet, Kunstlaan 6-9, 1210 Brussel Deutsche Bank, Marnixlaan 17, 1000 Brussel Dierickx, Leys & Cie nv, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen Fintro, afdeling van Fortis Bank N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel ING Private Portfolio management, Marnixlaan 24, 1000 Brussel KBC Securities, Havenlaan 12, 1080 Brussel Leleux Associated Brokers, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel Petercam, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Puilaetco-Dewaay, Hermann Debrouxlaan 46, 1160 Brussel Quatannens & C (J.), Wortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem Rabobank, Uitbreidingsstraat 86, 2000 Antwerpen S.G. Private Banking, Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent Van Lanschot Bankiers België, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen (1) Verdeling van de aandelencategorie Classic en van zijn subcategorieën en, uitsluitend voor Fintro, van de aandelencategorie M (2) Citibank Belgium NV biedt eveneens een nominee service aan. Voor details, zie de rubriek Nominee hieronder. FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

6 Nominee Het stelsel van de Nominee houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam worden ingeschreven in een effectenrekening geopend op hun persoonlijke naam bij de Nominee, terwijl de gezamenlijk inschrijvingen van de houders die voor deze techniek kiezen (de Nominee-beleggers ) een weerslag vinden in de globale inschrijving voor rekening van de Nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van de SICAV. Als centraliserende tussenpersoon waakt de Nominee over de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Bovendien staat hij in voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers in de individuele effectenrekeningen. Deze laatsten kunnen de staat en waardering van hun aandelen op naam continu volgen dankzij de geregelde communicatie vanwege de Nominee. De rechtsverhouding tussen de Nominee-beleggers en de Nominee wordt geregeld door het Belgisch recht. De individuele rechten van elke Nominee-belegger zijn dan ook gewaarborgd door de hierna beschreven wettelijke bepalingen en maatregelen. Krachtens het Koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten heeft de houder van een inschrijving op effectenrekening (in casu de Nominee-belegger) een revindicatierecht m.b.t. de titels die zijn eigendom zijn, dat geldt tegenover alle derden, inzonderheid in geval van insolventie van de Nominee. Dit betekent dat hij in alle omstandigheden zijn rechten kan opvorderen in geval zijn aanspraken in samenloop komen met die van andere schuldeisers van de Nominee. Aldus blijven de patrimoniale rechten van de belegger dankzij de inschrijving in een effectenrekening gewaarborgd. In het Nominee-stelsel heeft de belegger uiteraard recht op mededeling van alle informatie die volgens de wet die van toepassing is op de aandelen moet worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam (periodieke rapporten, documenten m.b.t. algemene vergaderingen, jaarrekeningen en dgl.). Elke Nominee-belegger zal dan ook een bericht ontvangen waarbij hem gemeld wordt welke informatie gepubliceerd werd en dat hij die informatie op verzoek gratis kan bekomen in zijn verkooppunt Ten slotte komt ook het stemrecht van de aandeelhouder in het Nominee-stelsel niet in het gedrang. Mits tijdig schriftelijk verzoek aan de Nominee (met name uiterlijk 30 dagen vóór de betrokken algemene vergadering) worden de nodige administratieve stappen genomen om de Nominee- belegger toe te laten zelf zijn stemrecht uit te oefenen. Bij ontstentenis van dergelijk verzoek zal de Nominee namens de Nominee- beleggers steeds het stemrecht uitoefenen in het exclusieve belang van de Nominee. Omdat de behandeling van inschrijvingen en bewegingen m.b.t. zulke directe inschrijvingen op naam extra administratief werk zal vergen voor zowel de Nominee als de SICAV en zijn Transfer Agent zal bij elke wijziging van een Nominee-inschrijving naar een directe inschrijving een kostendekkende vergoeding worden aangerekend. Thans is deze vergoeding vastgesteld op 50 EUR (BTW inbegrepen) per tussenkomst, ten gunste van de Nominee. Omzettingen van directe inschrijving in Nominee-inschrijving en vice versa gebeuren op louter verzoek aan de loketten van ieder verkooppunt van de Nominee. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken Onderstaande compartimenten mogen openbaar beroep doen op het spaarwezen in België via de voor elk compartiment tussen haakjes vermelde aandelenklasse: FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BALANCED (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BOND EMERGING (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO PLUS (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN BOND GLOBAL OPPORTUNITIES (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN CURRENCIES (Classic) vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN EQUITY EUROPE (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN EURO (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN GROWTH (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN STABILITY (Classic) FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN V150 (Classic) - vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN V300 (Classic) - vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND ACTIVE CLICK EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND ASIA EX-JAPAN (Classic en Classic H EUR) - vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND BOND BEST SELECTION CONVERTIBLE EUROPE (Classic) vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING (Classic en Classic H EUR) - vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE ASIA (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE EUROPE (Classic) FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE WORLD (Classic) FORTIS L FUND BOND CORPORATE EURO (Classic) FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

7 FORTIS L FUND BOND CORPORATE HIGH YIELD EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND CORPORATE HIGH YIELD USD (Classic) FORTIS L FUND BOND CORPORATE HIGH YIELD WORLD (Classic) FORTIS L FUND BOND CURRENCIES HIGH YIELD (Classic) FORTIS L FUND BOND EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND EUROPE EMERGING (Classic) FORTIS L FUND BOND EUROPE OPPORTUNITIES (Classic) FORTIS L FUND BOND EUROPE PLUS (Classic) FORTIS L FUND BOND GOVERNMENT EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND HIGH YIELD WORLD (Classic) - vanaf 8/12/2008 FORTIS L FUND BOND INFLATION-LINKED EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND LONG EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND MEDIUM TERM EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND SRI EURO (Classic) FORTIS L FUND BOND USD (Classic) FORTIS L FUND BOND WORLD (Classic) FORTIS L FUND BOND WORLD 2001(Classic) FORTIS L FUND BOND WORLD EMERGING (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND BOND WORLD EMERGING LOCAL (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND COMMODITY WORLD (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND EQUITY ASIA EMERGING (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY ASIA ex-japan (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-japan (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION EURO (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION EUROPE ex-uk (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION JAPAN (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION USA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BEST SELECTION WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BIOTECHNOLOGY WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY BRAZIL (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY CHINA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY CLEAN TECH WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY CONSUMER GOODS WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY ENERGY EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY ENERGY WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY EURO (Classic) FORTIS L FUND EQUITY EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING (Classic) FORTIS L FUND EQUITY FINANCE EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY FINANCE WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY FUNDAMENTAL 130/30 EURO (Classic) FORTIS L FUND EQUITY GERMANY (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

8 FORTIS L FUND EQUITY GROWTH EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY GROWTH USA (Classic et Classic H EUR) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY HEALTH CARE WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND USA (Classic en Classic H EUR) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY INDIA (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY INDONESIA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY INDUSTRIALS EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY INDUSTRIALS WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY JAPAN (Classic en Classic H EUR) FORTIS L FUND EQUITY LATIN AMERICA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY MATERIALS EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY MATERIALS WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY NETHERLANDS (Classic) FORTIS L FUND EQUITY PACIFIC ex-japan (Classic) FORTIS L FUND EQUITY RUSSIA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS JAPAN (Classic et Classic H EUR) FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS USA (Classic et Classic H EUR) FORTIS L FUND EQUITY SMALL CAPS WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY SRI EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY SRI WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY TECHNOLOGY WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY TELECOM EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY TELECOM WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY TURKEY (Classic) FORTIS L FUND EQUITY USA (Classic) FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES EUROPE (Classic) FORTIS L FUND EQUITY UTILITIES WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY WORLD (Classic) FORTIS L FUND EQUITY WORLD EMERGING (Classic) FORTIS L FUND GREEN FUTURE (Classic) FORTIS L FUND GREEN TIGERS (Classic) Belangrijke opmerking: de raad van bestuur heeft beslist dat de initiële inschrijvingsperiode van het compartiment Green Tigers (categorie Classic ) uitgesteld is van 20 oktober naar 31 oktober De eerste netto-inventariswaarde zal berekend worden op 4 november 2008 en de initiële inschrijvingen dienen op 6 november 2008 te zijn betaald. FORTIS L FUND LIFECYCLE 2015(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2018(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2020(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2022(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

9 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2025(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2028(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2030(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2032(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2035(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2038(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND LIFECYCLE 2040(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 1(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 2(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 3(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 4(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 5(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND MODEL 6(Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND OBAM EQUITY WORLD (Classic) FORTIS L FUND OPPORTUNITIES EURO PLUS (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES EUROPE (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES JAPAN (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (Classic en Classic H EUR) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES WORLD (Classic) FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES EUROPE (Classic) FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC (Classic) FORTIS L FUND REAL ESTATE SECURITIES WORLD (Classic) - vanaf 24/11/2008 FORTIS L FUND SAFE BALANCED W1 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE BALANCED W4 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE BALANCED W7 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE BALANCED W10 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE CONSERVATIVE W1 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE CONSERVATIVE W4 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE CONSERVATIVE W7 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE CONSERVATIVE W10 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE GROWTH W1 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE GROWTH W4 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE GROWTH W7 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE GROWTH W10 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE HIGH GROWTH W1 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE HIGH GROWTH W4 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE HIGH GROWTH W7 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE HIGH GROWTH W10 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE STABILITY W1 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE STABILITY W4 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE STABILITY W7 (Classic en M) FORTIS L FUND SAFE STABILITY W10 (Classic en M) FORTIS L FUND SHORT TERM EURO (Classic en T) FORTIS L FUND SHORT TERM USD (Classic) FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

10 FORTIS L FUND STRATEGY ACTIVE CLICK BALANCED (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY ACTIVE CLICK STABILITY (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED SRI EUROPE (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED USD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY BALANCED WORLD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY CONSERVATIVE WORLD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH SRI EUROPE (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH USD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY GROWTH WORLD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY HIGH GROWTH WORLD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY SRI EUROPE (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY USD (Classic) FORTIS L FUND STRATEGY STABILITY WORLD (Classic) De categorieën van aandelen «I», «IH EUR», «IH USD», «L», «ASR», «P», «UK», «UKH», «Classic H CZK», «Classic H USD» en «Classic H PLN» maken geen deel uit van het openbaar aanbod in België. De subcategorieën van de aandelencategorie Classic (Classic-Capitalisation, Classic-Distribution en Classic-QD) zullen deel uitmaken van een openbaar aanbod in België (voor meer details verwijzen we de beleggers naar het prospectus). Gebruik van een handelsnaam De verkoop in België van de compartimenten van het Safe -gamma door het distributienetwerk Fintro van Fortis Groep zal gebeuren onder de benaming MAESTRO gevolgd door de naam van het compartiment via de aandelenklasse M (uitsluitend voor de compartimenten vermeld onder punt 3 die openbaar beroep mogen doen op het spaarwezen in België). Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst : Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie Administratieve kosten 2,50 % (1) voor alle compartimenten met uitzondering van de compartimenten : Bond Medium Term: 0,30 % (1) en Short Term: 0,15 % (behalve categorie T: 2,50%) (1) -- Eventueel verschil tussen de verhandelingsprovisie van de respectieve compartimenten Compartimentswijziging (2) EUR BTW inbegrepen (maximum) Wijziging van een nominee inschrijving naar een directe inschrijving Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede EUR BTW inbegrepen (ten gunste van de Nominee) Beurstaks (3) -- Terugkoop van kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 EUR Kap. Kap./Dis: 0,5% met een maximum van 750 EUR FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

11 (1) In het distributienetwerk van Fortis Bank, Fintro en Rabobank, vermindering van 20% op de provisie voor iedere inschrijving via PC banking of Phone banking. (2) In geval van omzetting van aandelen (Kap Dis of Dis Kap) binnen eenzelfde compartiment zijn de kosten van maximaal 10 EUR eveneens van toepassing. (3) Berekend op de netto-inventariswaarde, eventueel verminderd met de roerende voorheffing weerhouden volgens artikel 19bis van het WIB 92. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de ICBE: het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus van de ICBE; de statuten of het beheerreglement van de ICBE; de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE gepubliceerd wordt, zal ook gepubliceerd worden in de volgende Belgische nationale dagbladen: De Tijd en L Echo. Het kan met name maar niet exclusief gaan om de publicatie van de nettoinventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde. Voorwaarden voor inschrijving op en inkoop van rechten van deelneming in de ICBE De modaliteiten inzake de uitgifte of de terugkoop van aandelen of inzake de wijzigingen van compartimenten worden per compartiment in Deel II van het huidige prospectus opgesomd. Fiscaal regime voor natuurlijke personen 1. Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscaal regime beschreven in punt 2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij inkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de ICB of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen. 2. Belasting bij inkoop of bij verdeling van het eigen vermogen van een ICBE (kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen) 2.1. Inkoop of verdeling We onderscheiden de volgende drie gevallen betreffende het in dit punt beschreven fiscaal regime: o de ICBE of het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks minder dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei De belegger is geen roerende voorheffing van 15% verschuldigd; o de ICBE of het compartiment belegt rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei De belegger is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op alle inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van in schuldvorderingen belegde activa onder de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden. Dit bedrag waarop de belegger kan worden belast wordt ook 'Belgische TIS' genoemd. Als de Belgische TIS niet gekend is of niet kan worden bepaald, is het bedrag waarop de belegger kan worden belast gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, vermenigvuldigd met het percentage van de in schuldvorderingen belegde activa van het compartiment. Indien de belegger de deelbewijzen verworven heeft vóór 1 juli 2005 of indien hij de aankoopdatum van de deelbewijzen niet kan bewijzen, wordt hij geacht houder te zijn van deze stukken sinds 1 juli o de ICBE of het compartiment zou meer dan 40% van zijn/haar kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 17 mei 2004 kunnen beleggen. Afhangend van de samenstelling van het patrimonium van de ICBE of het compartiment tijdens de referentieperiode, zou de belegger een roerende voorheffing van 15% verschuldigd kunnen zijn op alle inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van in schuldvorderingen belegde activa onder de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden. Dit bedrag waarop de belegger kan worden belast wordt ook 'Belgische TIS' genoemd. Als de Belgische TIS niet gekend is of niet kan worden bepaald, is het bedrag waarop de belegger kan worden belast gelijk aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, vermenigvuldigd met het percentage van de in schuldvorderingen belegde activa van het compartiment. Indien de belegger de deelbewijzen verworven heeft vóór 1 juli 2005 of indien hij de aankoopdatum van de deelbewijzen niet kan bewijzen, wordt hij geacht houder te zijn van deze stukken sinds 1 juli Opmerking De belegger kan contact opnemen met Fortis Investment Management Belgium N.V., Sterrenkundelaan, Brussel, Tel.: 02/ (Client Service) om informatie te verkrijgen over het fiscaal regime bedoeld in punt 2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het bevekcompartiment waarin hij wil beleggen. FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

12 Die informatie is ook beschikbaar op de website onder de rubriek Wettelijke informatie. 3. Belasting op dividenden De dividenden die door een bevek worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 15% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar. Voor aandelendividenden die vóór 1 januari 1994 zijn uitgegeven, geldt een roerende voorheffing van 25%. 4. Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Beleggers-natuurlijke personen die roerende voorheffing hebben betaald, zijn niet meer verplicht de inkomsten bedoeld in de punten 2 en 3 hierboven, op te nemen in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend ). Indien die beleggers voor de ontvangen inkomsten echter geen roerende voorheffing hebben betaald, moeten zij die inkomsten wel aangeven in hun jaarlijkse belastingaangifte. 5. Richtlijn 2003/48/EG over de belastingheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de bevek via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. 6. Andere belastingen Beurstaks (TOB): De beurstaks wordt onder meer geheven op de inkoop en de conversie van kapitalisatie aandelen wanneer die verrichtingen in België worden gesloten of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de inkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks 0,5% (met een maximum van 750 EUR per verrichting). FORTIS L FUND Bond World «Classic» - Verkort prospectus - Versie van MEI / 8

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic Safe Stability W10 «Classic» Presentatie van de Vennootschap FORTIS L FUND is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de Vennootschap) BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (hierna: de "Vennootschap") beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced "L objectif d investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement supérieur de 2% à son indice de référence, l

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie