De transformatie van het postindustriele landschap. Capital Transformations of the Post-Industrial Landscape

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De transformatie van het postindustriele landschap. Capital Transformations of the Post-Industrial Landscape"

Transcriptie

1 Ellen Dunham-Jones Capital Transformations of the Post-ndustrial Landscape De transformatie van het postindustriele landschap ::'~M,L.XL. 38 en l<atl11een Charter of The!W York )u.org. ntroduction Sprawl, Koolhaas and ew Urbanism w ~ ~hile ar.chitectural discourse has been preoccupied 2! with vaned strains of postmodern and poststruc- ~ c turalis: theory, approximately 75 percent of develop ~.~ nlent n the US over the last thirty years has 3 occurred in the ever-expanding urban-suburban [~ peripheries that Americans call 'urban sprawl'.1 The.~ ~ journals and the design programs have largely ~ ~ gnored the transformation of interstate highway bypasses and rural landscapes into autonomous low-density clusters of office parks, apartment complexes, strip centres and regional malls. Only two predominate positions have emerged from architectural discourse in response to sprawl. On the one hand, Rem Koolhaas' writings on what he calls 'generic cities', 'Bigness' and 'Lite Urbanism' invite us to perceive these landscapes in terms of dynamic fluidity, change and freedom. His writing on Atlanta and design for Euralille propose new ways of inhabiting a landscape devoted to speed, mobility and malleability.2 On the other hand, the ew Urbanists have been highly critical of the social and environmental consequences of sprawl and have promoted a return to more traditional, compact, town-planning strategies intended to slow down people (and cars), connect to existing conditions and emphasize t3nduring building types and place-based characteristics. 3 Koolhaas' unequivocal modernity has earned him a reputation as a progressive neo-avant-gardist while the neo-traditionalism of the ew Urbanists has generally been associated in the professional journals with conservative nostalgia, centralized authority and a regressive social agenda. Such judgements tend to be based more on knee-jerk responses to the visible aspects of architectural style and centralized planning than on a fuller consideration of their impact on the less visible social and economic aspects of this landscape. will offer an alternative evaluation of their proposals based on an interpretation of sprawl as a distinctively postindustrial landscape manifesting development patterns directly tied to digital media and the global oconomy. Albeit the dominant post-industrial landscape, sprawl is but one part of a larger post-industrial order. will argue that the downtown financial cores of older (and newer) metropolises and the many proliferating free trade zones (FTZs) in developing coun- nleiding 'Sprawl', Koolhaas en ew Urbanism Terwijl de discussie in de architectuur voornamelijk gericht is geweest op de verschillende richtingen binnen de postmoderne en poststructuralistische theorie, heeft in de afgelopen dertig jaar ongeveer 75 procent van de ruimtelijke ontwikkeling in de Verenigde Staten plaatsgevonden in de steeds uitdijende stedelijke en suburbane periferie die de Amerikanen 'urban sprawl' noemen.1 n vaktijdschriften en ontwerpprogramma's is nauwelijks aandacht besteed aan het verschijnsel dat zowel terreinen aan de ringwegen rond grote steden als landelijke gebieden getransformeerd zijn tot weinig compacte autonome clusters van kantoorparken en wooncomplexen, commerciele zones en winkelcentra. Uit de architectutjrdiscussie zijn slechts twee belangrijke visies met betrekking tot 'sprawl' naar voren gekomen. n de publica ties van Rem Koolhaas over 'generic ci.ties', 'Bigness' en 'Lite Urbanism' worden we uitgenodlgd om deze landschappen te zien in termen van dynamische flexibiliteit, verandering en vrijheid. n zijn publicaties over Atlanta en zijn ontwerp voor Euralille presenteert hij nieuwe manieren voor occupatie van een landschap, die gericht zijn op snelheid, mobiliteit en flexibiliteit.2 De aanhangers van ew Urbanism daarentegen staan zeer kritisch tegenover de gevolgen die de ongebreidelde groei van de (sub)urbane periferie met zich meebrengt voor de maatschappij en het milieu. Zij spreken zich uit v66r een terugkeer naar meer traditionele compacte stedenbouwkundige strategieen, die gericht zijn op onthaasting van verkeer en inwoners, die beter aansluiten bij de bestaande situatie en de nadruk leggen op duurzame gebouwtypes en plaatselijke kenmerken. 3 De onmiskenbare moderniteit van Koolhaas heeft hem de reputatie bezorgd van progressief neo-avantgardist, terwijl het neo-traditionalisme van ew Urbanism in de vaktijdschriften in het algemeen vereenzelvigd wordt met conservatieve nostalgie, gecentraliseerd gezag en een regressieve sociale agenda. Dergelijke oordelen zijn eerder een voorspelbare reaetie op de uiterlijke kenmerken van hun architectonische stijl en op hun gecentraliseerde planning dan dat zij zijn gebaseerd op een grondige bestudering van de gevolgen ervan op de minder zichtbare sociale en economische aspecten van dit landschap. k wil een alternatieve evaluatie presenteren van hun voorstellen, gebaseerd op de in terpretatie van 'sprawl' als een specifiek postindustrieel landschap dat zich ontwikkelt volgens patronen die reehtstreeks gerelateerd zijn aan de digitale media en de mondialisering van de economie.

2 tries ar,,' the other principal post-industrial landsea pes to which,;prawl is integrally linked.4.. Recoqnltion of how post-industrialism has mobilized capit;~1 dnu transformed these landscapes an~ their SOci.!,ntl;ractions can enrich our understanding of the various WCiyS n which post-industrialism is technologically progressive but socially regressive. Before returning to the relative merits of Koolhaas' and the \Jew Urbanists' responses to generic cities and old metropolises, will analyse these postindustriclllandscapes to better reveal how the less visible social, technological. and economic forces factor nto architecture and urban design so that we can better dssess what today constitute progressive practices. Post- ndustrialism The term post-industrialism principally dates from the l"lte 19605,md mid-70s when it was used both enthusiastically,l1d with great fear and trepidation to describ(, d /lear-future technocratic society where information systems and telecommunications would lead to the replacement of 'messy' constituency-oriented, partici p"tory politics, by more rational, scientifically-based decision-making and the equitable distribution of automated and now abundant goods to a satisfied media-saturated populace.5 The hopes and fears of post-industrialism live on today. There S wiclespread concern that digitallyenabled globalization is universalizing cultures and erasinq rjiffpr,'nce, The internet both contributes to this ul;ivers8lization, and works against it. n a radical shift, ha sixties' vision of computers leading to the technocratic control of society has given way to the eighties' promise of self-realisation and individualism throu~jh personal computing. Post-industrialism has raised hopes for improved environmental health as WE; le"1m how to clean up highly polluting industries and shift the basis of the economy towards 'cleaner' service jobs. The optimists have further promised that information and laborless abundihlce will put an end to ideology, scarcity and war as free miuket liberalism brings peace to the global villaqe t, As livcjd, it S perhaps more correct to describe, postllldu:;trialism as an image-dominated culture wlwre,;pectc1cle dominates reason, consumensnl dominiltes the equitable allocation of resourcps, thp ncomc, gap between rich and poor is the wriest it has evpr been in human history, pnvironmenlill problems hilve been shifted to poorer countrips mom than they have been solved and multindtional co'porutiuns and their interest in profits are, qrowincj in power as nation-states and their interest in justin, dwindle.? What the cilrly forecasts did get right is the centreility of information systems (computer neto o o <t ttl UJ Ul <l; o 'Sprawl' is weliswaar de belangrijkste vorm van postindustrieellandschap, maar niet de enige: het is een uiting van de algemene postindustriele conditie. Mijn stelling is dat de financiele centra in het hart van oudere (en ook relatief nieuwe) grote steden en de vrijhandelszones die in de ontwikkelingslanden als paddestoelen uit de grond schieten, de andere postindustriele landschappen zijn, waarmee 'sprawl' onlosmakelijk vel' bonden is.4 Door inzicht te krijgen in de wijze waarop het postindustrialisme kapitaal heeft gemobiliseerd en deze landschappen en de daarbij behorende sociale omgangsvormen heeft veranderd, kunnen we betel' begrijpen op welke manier het postindustrialisme in technologisch opzicht progressief is maar sociaal gezien een achteruitgang betekent. Alvorens in te gaan op de verdiensten van de visie van Koolhaas en van de 'ew Urbanists' op generieke steden en oude metropolen, wil ik eerst deze postindustriele landschappen analyseren om duidelijk te maken hoe mindel' zichtbare sociale, technologische and economische krachten een 1'01 spelen in de architectuur en de inrichting van steden. Op die manier kunnen we betel' bepalen wat vandaag de dag als progressieve praktijk kan gelden. Postindustrialisme De term postindustrialisme dateert oorspronkelijk van de periode tussen eind jaren zestig en midden jaren zeventig. Toen we'd hij enthousiast maar ook met vrees gebruikt om de technocratische maatschappij van ~.e nabije toekomst te omschrijven. n die maatschapplj zou door het gebruik van informatiesystemen en telecommunicatie de onoverzichtelijke, op e/ectoraal gewin georienteerde en op participatie gebaseerde politiek vervangen worden door een meer rationele besluitv~rming op wetenschappelijke basis; door een geautomatlseerde productie zouden er voor iedereen voldoende goederen zijn, die gelijkelijk verdeeld zouden zijn over een tevreden, gemediatiseerde bevolking. 5 n onze dagen roept het postindustrialisme nog steeds dezelfde reacties op van hoop en angst. Het baart velen zorg dat de mondialisering, mogelijk geworden door de digitale revolutie, culturen universeel maakt en de verschillen uitvlakt. Het internet draagt bij aan deze universalisatie, maar heeft te~jelijkertijd ook een tegenovergesteld effect. Er heeft een radicale verschuiving plaatsgevonden: het visioen van de jaren zestig, waarin computers tot technocratische beheersing van de maatschappij zouden leiden, heeft plaatsgemaakt voor de belofte van de jaren tachtig: zelfrealisatie en individualisme door het gebruik van de personal computer. Het postindustrialisille creeert hoop op een betel' milieu doordat het mogelijk wordt vervuilende mdustrieen te sluiten en de basis van de economie te verplaatsen in de richting van de 'schonere' dienstverlenende sector. Optimisten gaan er bovendien van uit dat informatie en overvloed een einde zullen maken aan ideologie, schaarste en oorlog omdat het liberalisme en het 'orks, television, and other forn,~ation) and their role in facilitatir.'cion systems of goods.a The glol,vorld of mobile capital, often re 'Jost-industrial economy, is insel :Jost-industrial technologies (infc.,nd telecommunication) upon '" the early 1970s recession and S' economy forced many corporati They looked overseas for reduce opportunities to further expand began using computers and ma 'Jrdinate supply and demand, e 'Jffice and service jobs as manu waned. This is the late capitalis1 ~apitalist'9 economy of global fr tional corporations (MCs) eng, ijractices. 10 While post-fordism globe economy, it spatially segregate; producers. Through a comp~ct Henry Ford recognized that t V. pay his workers enough that th, buy one of his cars, i.e., his pro consumers. As a consequence, expanded and incomes rose an tably distributed in the US bet'" ever before or since. 11 The curro increasingly relies on third worl cially designated FTZs to make markets (free of duties or value Consumers and producers are: MCs have more flexibility to s move rather than negotiate wit bel' of FTZs has dramatically in( While don't disagree with the colloquium's dialectical focus on the interrelationship between generic cities and old metropolises. think it is useful to add consideration of a third landscape that further broadens our understandirlg of ti,e context witllin whicll thai dialectic takes place: F,ee Trade Zones n developing economies See Daniel Bell, The Coming of Post lndusrr!al Society, aw York, for the l110re enthusiastic endorsement of post~ industrialism For ti,e more critl cal View see Alain Touraine, The Post-ndustrial SOCiety. Tomonow's Social History. Classe5~ Confltcts aoa Culture n the Programmed Society, transl. Leonard EX, Mayhew, ew York, 1971, Various writers and futurists have contril)uted to this sense of tile prom'lse of post~incjustriw [ilisrll: Marshall McLuhan, Alvin Toffler, George Gilder, Thomas Friedman, etc. a

3 vorm van e: het is :onditie.. hart van en de vrijals paddetindustriele lakelijk ver ~ waarop liseerd en sociale e beter isme in ciaal gezien,an op de de 'ew 'opolen, wil lalyseren lociale, en rol spe :den.op daag de :elijk van l' jaren met vrees j van de chappij zou telecomgewin geitiek ver Jitvorming matiseerde goederen en tevreime nog t. Het lijk geworsee maakt bij aan lok een verschuizeslig, sing van Jmaakt illie en lal compu 'n beter : industo ver ltverle- 'an uit dat n aan ideime en het works, television, and other forms of telecommunication) and their role in facilitating global distribution systems of goods. 8 The globally integrated world of mobile capital, often referred to as the ijost-industrial economy, is inseparable fram the post-industrial technologies (information services and telecommunication) upon which it depends. n the early 1970s recession and stagflation in the US economy forced many corporations to restructure. They looked overseas for reduced labour costs and opportunities to further expand markets. They also began using computers and marketing to better coordinate supply and demand, leading to a surge in office and service jobs as manufacturing jobs waned. This is the late capitalist, or 'transcendental capitalist'9 economy of global free trade by multinational corporations (MCs) engaged in post-fordist practices. 10 While post-fordism globally integrates the economy, it spatially segregates consumers and producers. Through a compact with the unions, Henry Ford recognized that it was in his interest to pay his workers enough that they could afford to buy one of his cars, Le., his producers were also his consumers. As a consequence, the middle class expanded and incomes rose and were more equitably distributed in the US between than ever before or since. 11 The current system however, increasingly relies on third world sweatshops in specially designated FTZs to make goods for first world markets (free of duties or value-added taxes). Consumers and producers are spatially separate and MCs have more flexibility to subcontract or even move rather than negotiate with labour. As the number of FTZs has dramatically increased in recent While don't disagree with the colloquium's dialeclical focus on the interrelationship between generic cities find old metropolises, think it is useful to add consideration of a third landscape that further broadens our uncierstllnding of the context within which that dialectic takes place: Free Trade Zones in developing economies. See Daniel Bell, njb Commg of Post-ndustnal Soclely, ew York lar the more enthusiaslic ondorsement of postindustrialism. For lhe more criti cal view see Alain Tournine. n'8 Post-ndustrial Socety. Tomorrow's Social History. C/dsses, Conflicts find Culture n {he Progmmmed Society, transl. Leonard EX. Mayhew. ew York Various writers and futurists have contributed to this sense of the promise of post-industrialism: Marshall McLuhan. AlVin roftler. George Gilder. TllOmas Friedman, etc. See Beniamin Barber, Jihad vs McWorid. How Globalism and Trib,1lism are Reshaping the World, ew York Accelerated by telecommunlcalions, the patlerns of these capital flows are nonetheless tamiliar, tending to follow colonial routes, 9 Lieven De Cauter defines transcendental capitalism as beyond 'late capitalism' in that it is withalit an alternative. See 'The C,lpsule and the etwork Preliminary otes for a General Theory', elsewhere in lllis issue 10 For further discussion see Ellen Dunham-Jones 'Stars, Swatches, and Sweets, Thaugilis on Post-Fordist Production and the Star System in Architeclure'. Thresholds 15, Cambridge (Massi. MT Department at Architecture. Fall See Robert Reich. The Work 01 ations. ew York, vrijemarktprincipe vrede zullen brengen in de 'global village'_6 u we het zelf aan den lijve ondervinden, kan het postindustrialisme beter beschreven worden als een cultuur die wordt gedomineerd door beelden, waarin het schouwspel belangrijker is dan logisch denken, waarin consumentisme belangrijker is dan de gelijke verdeling van de middelen, waarin het inkomensverschil tussen arm en rijk grater is dan ooit, waarin milieuprablemen niet opgelost worden maar afgeschoven op de arme landen en waarin de macht van multinationals evenredig toeneemt met hun belangstelling voor winst, terwijl de macht van overheden en hun belangstelling voor rechtvaardigheid afneemt.7 Wei is de voorspelling van toen uitgekomen dat informatiesystemen (computernetwerken, televisie en andere vormen van telecommunicatie) een centrale plaats zouden innemen en het mogelijk zouden maken dat wereldwijde systemen voor de distributie van goederen zouden ontstaan.8 De mondiaal ge'integreerde wereld van het mobiele kapitaal, dikwijls aangeduid als de postindustriele economie, kan niet los worden gezien van de postindustriele technologieen (informatiediensten en telecommunicatie) waarvan zij afhankelijk is. n het begin van de jaren zeventig werden veel bedrijven in de Verenigde Staten door recessie en stagflatie gedwongen om hun activiteiten e herstructureren. Ze gingen in het buitenland op zoek naar mogelijkheden om de arbeidskosten e verlagen en hun afzetmarkt uit te breiden, en begonnen computers te gebruiken en marketing toe te passen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Oit leidde tot een toename van kantoorwerk en het aantal dienstverlenende banen, terwijl de hoeveelheid werk in de productie verminderde. Oit is het 'aatkapitalisme' of 'transcendentale kapilalis- 4 Alhoewel ik het niet oneens ben met de op de dialectiek berustende aandacht op acadelllische conferenties voar onderlinge verbanden tussen 'generic cities' en oude wereldsteden, dank ik toch dat het nutlig is om oak Clandacht e besteden aan een derde saari landschap dat ons hegrip van de context waarbinnen die dialectiek plaatsvindt vergroot: de vrijhandelslones in de ontwikkelingslanden. Zio Daniel Bell. Tile Coming 01 Post-ndustrial Society. ew York, your een enthouslasfe steunbeluiging aan het post industrialisme. Voor een kritischer blik zie Alain Touraine. The Postindustrial Society Tomorrow's SOCff/1 HlslOry Classes, Conflicts and Culture ;0 the Programmed SOCiety, vertflling Leonard rx. M8yhew, ew York Verschillende auteurs en futurologen hebben bijgedragen aan deze visie op de belofte va n postindustrialisrne: Marshall McLuhan. Alvin Toftler. George Gilder. Thomas Friedman, en anderen Zie Benjamin Barber, Jihad vs Me World, How Globalism and Tnbalism are Reshaping the World. ow York A worden ze nu versneld door de telecornmunicatie, de patra len van dele kapitaulslromen volgen loch gewooll de ouele vertrouwde kololllale routes.

4 years, w"cjns in Mexican maquilladoras and Central American and Chinese apparel sweatshops have actually ~Jone down over the past 30 years. 12 Post-ndustrial Cultural Values The spatial segregation of producers out of sight from consumers is in keeping with post-industrialism's general antipathy for the material effort required to produce things. n the high-tech world of digital communication speed, instantaneity, malleability, and mobility are highly valued. They provide the illusion of complete automation, consumerist fantasies, infinite possibility and independence in il society beyond labour, beyond drudgery, beyond obligations to others. They serve to isolate and protect the one fifth of the world's population who have some access to a post-industrial consumerist lifestyle from reminders of the four fifths who do not. These values also do not bode particularly well for buildin~js and cities. n the world of glob(11 positioning systems, web surfing, and electronic town halls, there has been a de-emphasis of place, materiality, measurability, and physical experience. Flxed-n-place crafted objects and communal spaces associated with endurance and shared commitments appear increasingly anachronistic in postindustrial cultures. 13 Post-ndustrial Landscapes ~hile FTZs only dccount for a fraction of foreign nvestment by MCs their number is growing rapidly (there wer over 850 in 1999) and they constitute a new kind of landscape specifically designed to attract mobile capital in a global economy.14 They frequently offer reduced taxes, minimal customs duties, low land and utility costs, low wage rates, abundant labour and even their own courts and laws which tend to be favourable to corporate concerns. Their host countrios have benefited from the influx of C'lpitill, WilgUS, and, in some cases, transfer of technolo,y, but Hconomists politely call the system 'uneven developmont' because of its maintenance of structural nequities between capital and workers, producers and consumers, and developed and developln(j economies. The physicill characteristics of FTZs vary tremendously; frorn Bangalore, ndia's independent y-powerr)d illr-conditloned high rises full of welleducntl'd ~;OltWilrr, programmers working for Siemens, Sony, i1nd Hitachi, to China's rapidly massproduced hilrra"ks and apartments, 15 to Mexico's windowless rn,lquillas sporting the names of AmenCiln,lppli,HlU; manufacturers surrounded by shantytowns, to ;,ecretive and extremely abusive sweatshops mnted by subcontractors on an ad hoc basis. ii There iire two unifying characteristics. First, o <r 1!1 W en.0: o De lunch wordt over het prikkeldraad geserveerd in een 'sweatshop' n icaragua Serving lunch over the barbed wire fence at asweatshop in icaragua (iotolphota: icaragua PllOto Gallery) me'9 van de vrije wereldhandel, waarbij multinationale ondernemingen gebruik maken van post-fordiaanse methodes. 10 Terwijl de wereldeconomie door het post-fordisme een ge'lntegreerd geheel wordt, worden makers en gebruikers van producten erdoor gescheiden. Door overleg met de vakbonden besefte Henry Ford dat het in zijn eigen belang was om zijn werknemers zoveel te betalen dat ze zich konden veroorloven om een auto van hem te kopen; de makers waren dus meteen ook de consumenten. Als gevolg daarvan groeide de middenklasse stormachtig; de inkornens narnen toe en waren in de jaren tussen 1920 en 1960 in de VS gelijkmatiger verdeeld dan 00it daarvoor of daarna. 11 Het huidige systeem berust echter in toenernende mate op 'sweatshops' in de derde wereld, waar in speciaal aangewezen vrijhandelszones goederen worden geproduceerd voor de rnarkten in de 'eerste wereld' (vrij van rechten en omzetbelasting). De makers en de gebruikers van producten zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden en de multinationals hebben ze meer vrijheid om de productie uit te besteden of zelfs te verplaatsen in plaats van met de werl<nemers te onderhandelen. Terwijl het aantal vrijhandelszones de laatste jaren explosief is gegroeid zijn de lonen in de Mexicaanse 'maquilladoras' en de <ledingateliers in Centraal-Amerika en China in de afgelopen c1ertig jaar zelfs omlaag gegaan. 12 Postindustriele culturele waarden De geografische scheiding waarbij de makers van producten uit het zicht van de consumenten worden gehouden is in overeenstemming met de algemene ~fkeer van het postindustrialisme van de lichamelijke nspanning bij productie. n de hightech-wereld van de digitale communicatie worden snelheid, onmidclellijke actie, flexibiliteit en mobiliteit hoog gewaarcleerd. Oeze waarden scheppen consumentistische fantasieen, zeals ~e illusie van volledige automatisering, oneindige moge Jkheden en onafhankelijkheid in een maatschappij die het harde werken, slavenarbeid en verplichtingen aan anderen voorbij is. Ze dienen om een vijfde deel van de werelclbevolking, dat enigermate toegang heeft tot de postindustriele consumentistische levensstijl, te isoleren tile preference for hiring young, L women (or girls) who are perceiv,,)cal connections and unquestior,nd therefore less likely to unioni )reference to locate FTZs on the or port towns to minimize 'eaka~ ~he domestic market. Urbanistica similar from low-density industric,>.merican Edge Cities. Pockets 01 they are autonomous from any 0 ngful civic spaces of collective i' ;solated and autonomous landscl employers a deliberately socially force, unlikely to organize and th dous power in setting the terms The consequent sweatshop cone trade without democratic freedo The ord'ered and monoton, young women making ike athle ndonesia compared to the sedu, 111 in tit fa tc 1«c 15 S' S a 21 n one of many examples, William Branigin of the Washington Post reported 'Operating behind a veil of secrecy, foreign companies that turn out goods in southern China for some of the United States' leading retailers are driving down China's already poor wages and worl<ing conditions, employing mostly poor, young peasant women in sweatshops that resembie labor camps'. 'Chinese Sweatshops labor for U.S. Retailers, Report Says', Washington Posr, March '19, '1998, p. C04. Richard Rothetein reports that 'From , Mexico's real manufacturing wages fell by 24 percent while ndustrial productivity increased 28 percent'. 'The Global Hiring Hall, Why We eed Worldwide Labor Standards', The American Prospect no. 17, Spring 1994, pp l eo-avant garde Mchitects such as Peter Eisenman and Frank Gehry lava embraced use of the computer \0 produce architectural designs that are expressive 01 the immeasureabi1ity and ndeterminacy of cyberspace 16 and post-ndustrialism Variously callod Free Trocle Zones (FTZs), Export Processing Zones EPZs), Free Economic Zones, Duty-FreB Zones, Speclel Economic Zones (SEZs), Special Economic DStricts (SEDs), or '111aquillacJaras', they were first estnblished in MeXCO principally for trdg8 with tle US bt~ginl1ing in the mid-sixties. n their purest lorm EPZs produce for export only and do not mterfere with the host country's markets However, much of the variety in termnology sterns from thh 9 Z P E S C, n /' a

5 tshop' weat w :tionale ~l1se -fordiskers en )oor dat het )Vee te auto van Jk de nidden- 1 waren :matiger idige sys \leat 1gewezen erd voor en en an pro- de multi Jctie uit n met de tal vrijoeid zun de kle- 3 afgelo- vall pro Jen melle melijke d vall de dciellijke lrd. Deze eell, zoals ligs mogeilppij die len aan 'al van de ft tot de te isoleren the preference for hiring young, unmarried rural women (or girls) who are perceived to be without local connections and unquestioning of authority and therefore less likely to unionise, 17 Second, the preference to locate FTZs on the outskirts of border or port towns to minimize 'leakage' of goods into the domestic market. Urbanistically they are not dissimilar from low-density industrial parks in orth American Edge Cities, Pockets of economic activity, they are autonomous from any of the usual meaningful civic spaces of collective life in the city, As isolated and autonomous landscapes, FTZs offer employers a deliberately socially un-integrated work force, unlikely to organize and threaten its tremendous power in setting the terms of employment. The consequent sweatshop conditions result in free trade without democratic freedoms, The ordered and monotonous conditions of young women making ike athletic shoes in ndonesia compared to the seductive dynamism of n one of many examples, William Branigin of the Washington Post reported 'Operating behind a veil of,ecrecy, foreign companies that turn out goods in southern China for some of the United States' leading retailers are driv ing down China's aiready poor wages and working conditions, employing mostly poor, young peasant women in sweatshops that resembie labor camps'. 'Chinese Sweatshops labor for U.S. Retailers, Report Says', Washl/lgton Post, March 19, 1998, p. C04. Richard Rothstein reports that 'From 19BO-1989, Mexico's real manufacturing wages fell by 24 percent while 1dustrial productivity increased 28 percent'. 'The Global Hiring Hall. Why We eed Woridwide Labor Standards', The Ameflcan Prospect no. 17, Spring 1994, pp eo~avant garda architects such as Peter Eisenman and Frank Gehry have embraced use of the computer to produce architectural designs that are expressive of the irnrneasufsflbility and ndeterminacy of cyberspace and post industrlalism Variously called Free Trade Zonos FTZs), Export Processing Zones (EPZs), Free Economic Zones, Duty-Free Zones, Special Economic Zones SEZsl. Special Econollllc Districts (SED::;), 01 'tt<1quiliadoras', Uley were first established in Mexico principally for trade with tile US beginning in the mid-sixties. n their purest form EPZs produce for export only and do not interfere with the host country's 111i.ukets However, much of the vanety in terminology stems from the multitude of policies regarding internal sales. Part of the attrac tion to MCs of off-shore manu facturing facilities is to use them to gain access to foreign markets that might otherwise be closed to them. 15 Shenzhen was designated an SEZ in 19BO wl,en it was mostly a fishing Village supporting 26,500 jobs. n 1990 it had grown to 485,100 jobs. Jieming Zhu, 'Denationalization of Urban Physical Development. The Experiment in the Shenzhen Speciai Economic Zone, China', Cities 13 (1996), no. 3. China's largest SEZ, Shenzhen has monotonous rows of identical flets, plopped onto superblocks with minimai services reflecting a modern, rationalist approach to the segregation of uses that S anytlmg but malleable or indio vidualized. See Ke Chen & Mary Chow, Housing in the Special Economic Zones. A Preliminary Study of Housing Provision and Conditions in Shenzhen, Department of Architecture, The Chinese UniverSity of Hong Kong, Hong Kong, For cliscussion of these conclitians see Charles <ernaghiln's i:llional Labor Committee's investigation8 into Wal Marl's apparel manufacturing in Honduras and icaragua as described in Bob Ortega, n Sam We li'ust The Untold Story 01 Sam Walton and How W" MDrt S Devourmg America, ew York, They can also be found at the ational Labor Committee webpage, www,nlcnet.erg. C'?... het mobiele kapitaal in de mondiale economie. 14 Ze bieen af te schermen van de confrontatie met het viervijfde deel dat daar geen toegang toe heeft. Deze waarden beloven niet veel goeds voor gebouwen en steden, n de wereld van 'global positioning systems', surfen op het web en elektronische gemeentehuizen wordt steeds minder belang gehecht aan plaats, materialiteit, meetbaarheid en fysieke ervaring, Plaatsgebonden ambachtelijke objecten en collectieve plekken, die geassocieerd worden met een zekere duurzaamheid en gedeelde betrokkenheid, lijken steeds meer een anachronisme in de postindustriihe cultuur,13 Postindustriele landschappen Hoewel vrijhandelszones slechts een fractie uitmaken van de investeringen van multinationals buiten de VS, groeit hun aantal in een snel tempo (in 1999 waren er meer dan 850); ze vormen een nieuw soort landschap dat speciasl is ontworpen om santrekkelijk te zijn voor 9 leven De Cauter delinieert transcendentaal kapitallsme als iets wat verder gaat dan 'aatkapitalisme' in die zin dat het geen alternatief kent. 'De capsule en het netwerk. Aantekeningen voor een algemene theorie', zie alders in deze OASE. 10 Dit wordt verder behandeld in Ellen Dunham Jones 'Stars, Swatches, and Sweets, Thoughts on Post Fordlst Production and the Star System in Architecture', Thresholds 75, Cambridge (Mass.. herfst Zie Robert Reich, The Work of ations, ew York, Over een van de talloze voor beelden schrijft William Branigin n de Washington Post: 'Omgeven door een waas van geheimzinnigheid drukken bui tenlandse bedrijven dio in Zuid Cllina goederen produceren vear cle grootste Amerikaanse Wll1kelbadrijven de loch al karige lonen en arbeidsomstandigheden in China omlaag in op werkkampen hjkende fabrieken waar voornamelijk arms jonge vrouwen van het platteland werken.' 'Chinese Sweatshops labor (or U.S Retailers, Report Says', Wasllington Post, 19 maart 1998, p C04 Richard Rothstein schrilft: 'Tussen 1989 en 1989, lljn de lonen 10 de industrie in MeXCO met 24 procflnt QBdaald, terwljl de industrible pmducti8 met 28 procent is toegenomen.' 'The Global Hiring Hall. Why We eed WorldWide Labor Standards', The Ame{/Ciln Prospect (lente 1994). nr. 17, pp eo avantgardistischa architec, ten als Peter Eisenman en Frank Gehry hebben de computer aan gegrepen om architectonische ontwerpen te maken die de onmeetbaarheid en onbepaaid heid van cyberspace an het post industrialisme uitdrukken. 14 Ze hebben verschillende narnen: Free Trade Zones (FTZ'sl. Export Processing Zones (EPZ'sl. Free Economic Zones, Duty Free Zones, Special Economic Zones (SEZ'sl. Special Economic Districts (SED's) en 'maquillado ras'; 28 werden voar het eerst in 118t midden van de jaren zestig in Mexico gevestigd met als voornaamste doel handel met de VS. n hun puurste vorm produ ceren EPZ's uitsluitend voor de export en bhjven bulten de markt van het iand zelf. De verschei denheid aan terminologie S aen gevolg van de verschillen n 11et beleid ten aanzien van deze zones. Een van de redenen wamom het voar multinationals aantrekkelijk is 0111 vestigingen in het buitenland te hebben is dat ze van damuit taegang kun nen knjgen tal bljltenlandse markten die anders voor Z8 gesloten zouden blijven

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete

Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete 2010 Assembling Freeform Buildings in Precast Concrete Zaha Hadid Architects - Heydar Aliyev Cultural Centre - Baku Reader Symposium TU Delft 15 juni 2010 2010 Delft University of Technology and the authors

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid. Martijn de Waal

De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid. Martijn de Waal De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid Martijn de Waal Martijn de Waal Zeeburgerdijk 58 B 1094 AE Amsterdam www.martijndewaal.nl mw@dds.nl +31628431613 Omslagontwerp: Studio Léon

Nadere informatie

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Credits This feature report was published by the Research Centre for Coastal Tourism & Scaldis Academy. Copyright 2014, Research Centre for Coastal Tourism

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Een onderzoek naar vertrouwensopbouw op peer-to-peer marketplaces

Een onderzoek naar vertrouwensopbouw op peer-to-peer marketplaces In sharing we trust Een onderzoek naar vertrouwensopbouw op peer-to-peer marketplaces Naam: Evertse Studentnummer: 3476545 Product: Masterscriptie Universiteit Utrecht Opleiding: MA Nieuwe media en digitale

Nadere informatie