w w w. N a n o S o c. b e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w w w. N a n o S o c. b e"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudstafel 1 Inleiding 4 Waarom deze brochure 4 Hoe zijn we te werk gegaan 4 Wat leest u in deze brochure 4 Het NanoSoc-project 5 Doel 5 Drie casussen 5 Verantwoording 5 Visies 6 Visies als strategische instrumenten 6 Visies wedijveren 7 Welke visies doen de ronde 8 Officiële routekaarten 8 Literatuur, evenementen, media 9 Technologisch determinisme of co-evolutie van techniek en maatschappij 10 Visies van NanoSoc-deelnemers 12 Nanotechnologische toepassingen 12 Maatschappelijke uitdagingen 13 Thema s voor maatschappelijk debat 15 Onderliggende mens- en maatschappijvisies 17 Technologisch reductionisme 18 Functionele en slimme materialen 18 Screen and intervene 19 Anywhere, anytime, anyplace 20 Vooruitblik 23 Referenties 24 Het NanoSoc team 25 Inhoudstafel

4 2 Inleiding Waarom deze brochure Hoe kijkt men in Vlaanderen en over de grenzen aan tegen de mogelijke maatschappelijke veranderingen die gepaard gaan met de invoering van nanotechnologieën? Dat wil NanoSoc onderzoeken. We hopen in deze brochure een aantal visies te presenteren die het publieke debat in Vlaanderen kunnen voeden. Deze visies kunnen onder meer de nano-onderzoekers helpen om de juiste strategische keuzes te maken, keuzes die het langetermijnbelang dienen, zowel van onze maatschappij als van de globaliserende wereld. Nanotechnologieën voor de Maatschappij van Morgen, kortweg NanoSoc, is een onderzoeksproject gefinancierd door de Vlaamse Overheid, meer in het bijzonder door het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen (IWT). Hoe zijn we te werk gegaan Wat leest u in deze brochure Deze brochure biedt een staalkaart van toekomstvisies op nanotechnologie. We putten uit beleidsdocumenten en persartikels en we gaan na welke meningen de verschillende NanoSoc-deelnemers erop na houden. Die deelnemers zijn hoofdzakelijk Vlamingen. Nanoonderzoekers zijn wel vaak buitenlanders, omdat nano-onderzoeksgemeenschappen nu eenmaal internationaal samengesteld zijn, uitzonderingen niet te na gesproken 1. We gaan ervan uit dat de visies van onze NanoSoc-deelnemers niet helemaal origineel zijn, omdat zij sowieso beïnvloed zijn door de visies die volop de ronde doen. Deze visies kunnen meer of minder lokaal zijn, meer of minder abstract, meer of minder generiek, meer of minder speculatief, en afhankelijk van de toehoorder in kwestie, meer of minder aantrekkelijk. Deze visies worden verspreid via diverse kanalen, zoals evenementen, media, beleidsdocumenten van overheden, bedrijven, sectororganisaties en onderzoeksgemeenschappen. In deze brochure willen we eerst uitleggen waarom we zoveel belang hechten aan die zogenaamde visies. Deze brochure wil ook een staalkaart bieden van de vele visies die in Vlaanderen circuleren. Bovendien willen wij tonen hoe NanoSoc-deelnemers denken over nanotechnologie, welke technologische applicaties zij voor ogen hebben en op welke maatschappelijke problemen deze toepassingen een oplossing moeten bieden. Er wordt ten slotte nagegaan welke verwachtingen en angstgevoelens onze deelnemers associëren met nanotechnologie. Om tot deze inzichten te komen, heeft de onderzoeksgroep van NanoSoc verschillende interactieve oefeningen georganiseerd. In de eerste drie oefeningen hebben wij deelnemers gevraagd om, alleen of in groep, verhalen te verzinnen en zich in die verhalen in te leven. De vierde oefening bestond uit een reeks mondelinge interviews. De laatste oefening was een combinatie van lezingen en discussies Aan de eerste oefening nam een gemengd gezelschap deel van nano-onderzoekers, burgers met een meer dan gemiddelde interesse in wetenschap en technologie en experts met een sociaalwetenschappelijke achtergrond (eind begin 2007; 60-tal deelnemers). De tweede oefening richtte zich op burgers van alle leeftijden, met zeer uiteenlopende opleidingen, interesses en werkervaring (september 2007; 45-tal deelnemers). De derde oefening spitste zich dan weer toe op nano-onderzoekers, verbonden aan de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het Leuvense onderzoeksinstituut IMEC (juni 2008; 40-tal deelnemers). De vierde oefening voelde laatstgenoemde onderzoeksgemeenschappen opnieuw aan de tand. Ditmaal kwamen niet alleen uitvoerende functies aan het woord, maar ook managers (doorlopend ; 15-tal deelnemers). Bij de laatste oefening, tot slot, werden vertegenwoordigers van verschillende organisaties betrokken: zowel organisaties die het gebruik van nanotechnologie promoten (bedrijven, sectororganisaties, administraties verantwoordelijk voor het Vlaamse innovatiebeleid) als instellingen die zich richten op gebruikers (milieu- en consumentenorganisaties, ziekenfondsen, zorg- en patiëntenorganisaties, administraties verantwoordelijk voor onderwijs, milieu, zorg en volksgezondheid) (november 2008; 45-tal deelnemers). 1 Dit verklaart waarom er in deze brochure zowel citaten in het Nederlands als in het Engels te vinden zijn. Nanotechnologieën Wedijverende vieis van hoop en vrees

5 Het NanoSoc-project Wat er van zij, er bestaan vele soorten nanotechnologieën. Wij hebben ons voor dit onderzoeksproject beperkt tot drie groepen of liever drie domeinen. De constructie en manipulatie van nanodeeltjes en mesoporeuze materialen (cfr. de casus Nieuwe materialen ), de koppeling van biologische materie en micro- of nano-elektronica (de casus Bio-onchip ), en netwerken van piepkleine computers die draadloos met elkaar communiceren en ingebouwd kunnen worden in ons lichaam, onze kledij en onze omgeving (de Slimme omgeving ) 2. 3 Doel Verantwoording Het NanoSoc-project wil het debat over nanotechnologieën verrijken met visies die vooralsnog minder of niet aan bod komen. Er leven onder meer bij wetenschappers immers dominante visies op nanotechnologie. Zolang andere maatschappelijke groepen, gewone burgers of het middenveld, niet betrokken worden bij dit debat, kunnen de wetenschappelijke visies bezwaarlijk bogen op een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom willen wij in kaart brengen hoe promotoren én mogelijke toekomstige gebruikers tegen nanotech aankijken. Wat zijn hun verwachtingen, noden, wensen en zorgen? Uiteindelijk willen we in samenspraak met nano-onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Leuvense IMEC de voorlopige resultaten van dit debat integreren in een oefening van strategische planning, die qua aanpak verder gaat dan in industriële kringen gebruikelijke routekaart-oefeningen. Roadmapping is in dit geval immers niet de beste aanpak en heeft heel wat nadelen, zoals de Duitse filosoof Alfred Nordmann terecht opmerkt: Nordmann I tend to be very critical towards roadmapping exercises because they are too future-oriented and thus import all the problems associated also with our ignorance regarding the future, which are especially large in the case of a technology that is defined only in terms of its potentialities. I would recommend instead an approach that seeks to match an awareness of publically recognized problems to existing capabilities. Roadmapping would then be an exercise of identifying the missing steps and trying to evaluate the difficulties they pose. These evaluations could include reflections on limits of knowledge and could incorporate concerns of citizens (Nordmann 2008) Drie casussen Wat is nanowetenschap? Wat is nanotechnologie? De discussie over de precieze definitie is nog altijd niet uitgeklaard. De grenzen tussen wat wel en wat niet tot nanotechnologie wordt gerekend, zijn nog altijd niet afgebakend. Waarom praten helpt Een breder debat over nanotech komt allereerst technisch-wetenschappelijke innovatie ten goede. Het laat promotoren van nieuwe en opkomende technologieën toe om op een (maatschappelijk) onderbouwde en dus strategisch minder risicovolle manier keuzes te maken. Ook nano-onderzoekers hebben baat bij zo n debat. Een ruimere waaier van invalshoeken, kan voor hen immers een bron van inspiratie zijn. Het laat onderzoekers toe om technisch-wetenschappelijke opportuniteiten te ontwaren en randvoorwaarden te definiëren die voorheen niet aan de orde waren. Tot slot is zo n debat in ons aller belang, want als de overheid onderzoek en innovatie financiert, moet dat uiteindelijk tegemoetkomen aan de noden en verwachtingen van een ruim publiek. Publieke debatten kunnen de wetenschap en technologie nopen om hun rol te herdenken in onze huidige samenleving en de rol van onderzoekers en promotoren te herdefiniëren. Voorlopig hebben veel promotoren en onderzoekers echter koudwatervrees ten aanzien van publieksparticipatie in technisch-wetenschappelijke innovatie. Velen ervaren een externe inbreng als bedreigend en zien niet onmiddellijk de kansen ervan in. Misschien heeft dit deels te maken met de economische, politieke en culturele context waarin ze werken. Vooruitgang is relatief In onze moderne maatschappijen staat technisch-wetenschappelijke vooruitgang nog altijd gelijk met maatschappelijke vooruitgang. De vooruitgangsgedachte rechtvaardigt dat publieke middelen aangewend worden voor het stimuleren en financieren van technischwetenschappelijk onderzoek (Sarewitz 1996; Zilsel 2000). Maar vooruitgang dekt vele ladingen. Sommigen interpreteren vooruitgang louter in economische zin, in termen van groei of concurrentiepositie. De term kan echter verwijzen naar sociale robuustheid : we spreken van vooruitgang als veranderingen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe technologieën, ook aanvaardbaar zijn voor een ruim publiek (Gibbons et al. 1994). Publieke waarde is een ander criterium om vooruitgang te definiëren: vooruitgang is er maar als de veranderingen ook beantwoorden aan de pluraliteit van waarden die burgers koesteren (Bozeman 2007; Bozeman and Sarewitz 2005). Vooruitgang kan tenslotte ook een ethische lading krijgen, wanneer vooruitgang bijdraagt tot duurzame ontwikkeling en dus tot intergenerationele rechtvaardigheid. 2 In de NanoSoc-brochure Nanotechnologie Gewikt en Gewogen (Goorden et al. 2008) vindt de lezer verhalen die een beeld geven van welke toepassingen in deze drie domeinen mogelijk zijn. Uiteraard zijn deze drie domeinen niet strikt gescheiden. Toepassingen die ontwikkeld worden in het ene domein zijn vaak nodig om toepassingen in andere domeinen mogelijk te maken. Het NanoSoc Project

6 4 Controverse Visies Het geloof in maatschappelijke vooruitgang via technologische vernieuwing is sinds de zestiger jaren geen evidentie meer. Misschien heeft het opkomen van kernenergie, ICTtoepassingen en genetisch gewijzigde organismen of GGO s daar wel mee te maken (Guston and Sarewitz 2002; Kitcher 2001). Tegenwoordig lijkt het zelfs alsof nieuwe en opkomende technologieën, zoals nanotechnologie, synthetische biologie, cognitieve wetenschappen, en de convergentie van deze onderzoeksdomeinen, sowieso aanleiding geven tot wetenschappelijke en maatschappelijke controverse. Dergelijke controverse noopt openbare besturen tot beheer en beheersing van technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Europa grijpt ook in en hanteert met betrekking tot technologische innovatie het voorzorgsprincipe. De Unie spoort de lidstaten aan om via informatie, educatie en participatie het brede publiek te betrekken bij technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Visies als strategische instrumenten Promotoren van technisch-wetenschappelijke innovaties beroepen zich al dan niet bewust op visies of verbeeldingen om de veelheid aan reacties, onderzoeks- en beleidsinitiatieven op één lijn te krijgen en zo te komen tot productieve samenwerking (Grunwald 2004). Zo n fundamentele visie luidt bijvoorbeeld dat men ooit in staat zal zijn om de wereld atoom per atoom te herscheppen, zodra men de materie op atomaire schaal weet te manipuleren. Een mengeling van feiten en fictie NANOSOC ALS EXPERIMENT Wij willen ons steentje bijdragen in het verbreden van het maatschappelijk debat rond nanotechnologie. Maar ook voor ons is het koffiedik kijken of de resultaten van ons project benut zullen worden, dan wel als irrelevant van tafel geveegd of erger nog, misbruikt zullen worden. Het NanoSoc-team pretendeert niet dat haar onderzoeksaanpak de enige, noch de beste manier is om bij te dragen tot de maatschappelijke robuustheid van nanotechnologische ontwikkelingen. NanoSoc is in de eerste plaats een onderzoeksproject, een sociaal-wetenschappelijk experiment. De mate waarin de resultaten al dan niet benut zullen worden, dient voorwerp te zijn van bijkomend sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Visies, zoals ze in de brochure aan bod komen, zijn een mengeling van feiten en fictie. Zij bevatten fictieve, utopische elementen, maar leggen ook een claim op technisch-wetenschappelijke haalbaarheid. Visies zijn geen pure sciencefiction. De bedenkers ervan zijn geen SF-auteurs, maar wetenschappers die geloven dat hun verbeeldingen werkelijkheid kunnen worden, juist omdat zij er reeds op werken. Visies zijn ballonnetjes die door promotoren van nanotechnologie worden opgelaten, ten behoeve van nano-wetenschappers en van de maatschappij in bredere zin. Een mengeling van voorspellen en bewerkstelligen Verbeeldingen pretenderen niet alleen een voorspellende waarde te hebben, ze zijn ook normatief. Ze beschrijven niet alleen de toekomst, maar schrijven ook voor hoe die toekomst eruit moet zien. Bovendien bewerken ze alle toehoorders. Ze schudden kandidaatfinanciers wakker, ze wekken de onderzoeksinteresse van de wetenschappelijke gemeenschap, ze halen de media. Ze eisen de aandacht op en maken toehoorders ontvankelijk voor wat er te gebeuren staat, ze dwingen toehoorders hun eigen voorkeuren en ambities te situeren ten opzichte van de voorgehouden toekomstbeelden. Verbeeldingen helpen met andere woorden het proces van technisch-wetenschappelijke ontwikkeling te stroomlijnen en helpen bij de maatschappelijke acceptatie van technologische en sociale veranderingen. Een communicatieplatform Visies zijn verbeeldingen, gebracht in verhalende vorm. Zij scheppen orde in de wereld(en) van de toekomst. Ze geven mensen en waarden een plaats. Ze geven een idee van een mogelijke, andere orde. Omdat ze een verhaal vertellen, zijn ze erg toegankelijk en kun- Nanotechnologieën Wedijverende vieis van hoop en vrees

7 Visies wedijveren 5 Visies die door promotoren worden verkondigd en waar de maatschappij op voortborduurt, zijn soms, maar niet altijd, onderling verenigbaar. Visies zijn immers niet neutraal of onbevooroordeeld. Zij onthullen iets over de maatschappelijke of politieke positie van degene die de visie verkondigt. Want zij zijn deels het resultaat van de mogelijkheden en beperkingen van het huidige wetenschapssysteem (voorwaarden voor beloning en financiering), de specifieke positie van wetenschappers, de netwerken van concurrenten en financiers, de samenwerkingsverbanden, of nog, de dominante visies op mens en maatschappij. Visies versterken al dan niet bewust de positie van sommige maatschappelijke groepen en verzwakken die van andere. Visies wedijveren met elkaar en vechten om bestaansrecht. Zij geven aanleiding tot een politiek strijdtoneel. Maar niet alle visies komen terecht in de publieke ruimte, noch wegen alle visies even zwaar in de beslissingscentra. Sommige visies zijn dominant. In de Europese en Amerikaanse context zijn technisch-wetenschappelijke visies bijvoorbeeld sterk beïnvloed door economische overwegingen. De belangrijkste drijfveer voor overheidssteun aan technisch-wetenschappelijk onderzoek is economisch van aard. Dat wordt met zoveel woorden gezegd in de Europese beleidsdocumenten. Let bijvoorbeeld op het belang dat aan economische groei wordt gegeven in deze Mededeling van de Europese Commissie, getiteld Naar een Europese strategie voor nanotechnologie. Op de huidige geglobaliseerde markten is voor economische groei innovatie noodzakelijk, die op haar beurt weer afhankelijk is van onderzoek. O&O van wereldklasse is een essentieel onderdeel van het proces, maar er zijn nog andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Het gaat om vijf stuwfactoren: O&O, infrastructuur, onderwijs en opleiding, innovatie, en de maatschappelijke dimensie (COM 2004). Figuur 1: Dit is de cover van het bekende rapport van de National Science and Technology Council (Roco, 1999), met volgende tekst en uitleg: This combination of a scanning tunneling microscope image of a silicon crystal s atomic surfacescape with cosmic imagery evokes the vastness of nanoscience s potential. nen ze een verbindende, bemiddelende rol spelen. Ze vormen met andere woorden een gemeenschappelijk platform (Lösch 2006). Maar visies helpen ons niet enkel te communiceren en van gedachten te wisselen over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Ze overtuigen ook. Wie een visie naar voren schuift, wil andere wetenschappers, kandidaat-financiers en toekomstige gebruikers, winnen voor zijn of haar versie van de toekomst. Zo n promotor wil de toehoorder niet zozeer diets maken dat zijn visie waar is, dan wel iedereen ervan overtuigen dat zijn visie geloofwaardig is, haalbaar en zinvol. Het is vooral de overheid die bepaalt aan welke onderzoeksdomeinen publieke middelen worden gegeven. Onderzoekers en onderzoeksinstellingen spelen weliswaar een belangrijke rol in het formuleren van de onderzoeksvragen- en programma s binnen deze domeinen. Maar feit blijft dat almaar vaker wordt aangestuurd op onderzoeksvragen die op korte of middellange termijn uitmonden in valoriseerbare of commercialiseerbare producten. Dus het economische argument krijgt almaar meer gewicht. Ter illustratie: In Europa heeft men zogenaamde technologieplatformen opgericht. Deze Technology Platforms zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat technisch-wetenschappelijk onderzoek optimaal wordt omgezet in concrete toepassingen. Deze platformen dienen te voldoen aan een aantal eisen. Zij moeten gericht zijn op een Europees probleem (zoals vergrijzing, energieschaarste, vervuiling). Er moet een routekaart (roadmap) kunnen uitgewerkt worden, met de formulering van een visie op het centrale probleem, een strategie om het probleem aan te pakken en, tot slot, een gedetailleerd actieplan. Die platformen staan echter altijd onder leiding van de actoren die uiteindelijk de toepassingen op de markt zullen brengen, waardoor natuurlijk vooral gezocht worden naar noden, producten en diensten waarvoor voldoende koopkracht aanwezig is. Gevolg? Een overwicht van economische overwegingen. Dat is niet zonder gevaar, want vooral de visies die een plaats weten te verwerven in dergelijke industriële routekaarten, krijgen de volle aandacht van onze nano-onderzoekers. Visies

8 6 Welke visies doen de ronde Er zijn heel wat visies in omloop met betrekking tot nanotechnologie. Promotoren sturen er de wereld in, financiers, wetenschappelijke genootschappen, publieke en private beleidsinstanties, kunstenaars, bedrijven en sectororganisaties, middenveldorganisaties en ngo s of individuele burgers pikken die op en gaan ermee aan de slag. Visies veranderen, worden gecombineerd, getransformeerd of aangevuld. In deze brochure willen wij u eerst en vooral een staalkaart bieden van de bestaande visies. In een tweede deel zoomen wij in op de visies van onze NanoSoc-deelnemers. Over welke toepassingen spreken zij? Waarin schuilen de verschillen en de gelijkenissen? Op welke uitdagingen bieden deze toepassingen een antwoord? Welke gevoelens koesteren de deelnemers ten aanzien van de veranderingen die nanotechnologieën teweegbrengen? In laatste instantie zullen we ook trachten de onderliggende mens- en maatschappijvisies te achterhalen. Chemical industry R&D Roadmap This novel approach requires a robust understanding of the fundamental scientific principles operating at the nanoscale, including interdependent structure-property relationships. (...) The capability will accelerate nanomaterial development, moving the field from today s discovery-based science and product development to application-based problem solving in the future (...). Once the capability becomes available, large numbers of diverse products could rapidly enter global markets to solve long-standing problems and stimulate economic growth for decades to come [eigen cursivering] (CIV2020TP 2003). Officiële routekaarten Om een indruk te krijgen van de visies die promotoren van nanotechnologieën verspreiden, heeft het NanoSoc-team zich voornamelijk gebaseerd op documenten die door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en van het IMEC zijn aangereikt (AIRI 2006; BACAS 2008; CIV2020TP 2003; ETP 2005; ETP 2006; ISTAG 2003; ITU 2005; Marent et al. 2003; Nanoroadmap; Schmidt 2002; Van Doom et al.; Vision ). De visies die promotoren in dergelijke documenten naar voren brengen, zijn doordrenkt van optimisme. Getuige volgende citaten: Nanoroadmap Synthesis Report Nanotechnology for Health The ageing population, the high expectations for better quality of life and the changing lifestyle of European society call for improved, more efficient and affordable health care. Nanotechnology can offer impressive resolutions, when applied to medical challenges like cancer, diabetes, Parkinson s or Alzheimer s disease, cardiovascular problems, inflammatory or infectious diseases [eigen cursivering] (ETP 2005). The past years have seen an unprecedented growth of R&D activity in the field of nanotechnology propelled by the belief that nanotechnology represents a radically new approach to manufacturing which is bound to revolutionise practically all the industrial sectors and everyday life in this beginning of the 21st Century [eigen cursivering] (AIRI 2006). Ambient Inelligence: From vision to reality The concept of Ambient Intelligence (AmI) provides a wide-ranging vision on how the Information Society will develop. The emphasis of AmI is on greater user-friendliness, more efficient services support, user-empowerment, and support for human interactions. ( ) people are surrounded by intelligent intuitive interfaces that are embedded in all kinds of objects. The Ambient Intelligence environment is capable of recognising and responding to the presence of different individuals. And, most important, Ambient Intelligence works in a seamless, unobtrusive and often invisible way (ISTAG 2003). Nanotechnologieën Wedijverende vieis van hoop en vrees

9 7 De intelligente omgeving Ambient intelligence, smart environment, pervasive/ubiquitous computing, intelligente omgeving, het zijn allemaal synoniemen die het nieuwe technologische tijdperk omschrijven dat gradueel werkelijkheid zal worden in de komende 10 jaar ( ). In dit nieuwe computertijdperk zullen computersystemen (letterlijk en figuurlijk) naar de achtergrond verdwijnen terwijl de mens naar de voorgrond zal verschuiven om zo de kwaliteit van het dagelijkse leven te verbeteren. In de toekomst zal de technologie zich dus meer aanpassen aan de mens en zich ten dienste stellen van het comfort van de mens, daar waar in het verleden de mens zich steeds opnieuw sterk diende aan te passen aan de snel-wijzigende technologieën. Men zal dan op elk ogenblik van de dag en op elke willekeurige plaats op een gebruiksvriendelijke en transparante manier snel toegang krijgen tot informatie en elektronische diensten i.p.v. via een toetsenbord of via sensoriële gewaarwording (Marent et al. 2003). Literatuur, evenementen, media Technisch-wetenschappelijke visies die de publieke ruimte bereiken, geven aanleiding tot min of meer fantastische variaties op dezelfde thema s. Dergelijke visies zijn ook een dankbare bron van inspiratie voor sciencefiction-schrijvers. In het volgende fragment uit het boek Prey van Michael Crichton is de toon een stuk grimmiger dan in boven vernoemde routekaarten. In dit boek weerklinkt een echo van de groene blubber -theorie, een doembeeld dat mede dankzij prins Charles onder de publieke aandacht is gekomen 3. were blown into the desert, evolving and eventually forming autonomous swarms. fast rate. The swarms exhibit predatory behavior, attacking and killing animals in wild. Most alarmingly, the swarms seem to possess rudimentary intelligence, the ability to quickly learn and to innovate. The swarms tend to wander around the fab plant during the day but quickly leave when strong winds blow or night falls. ( ) Jack is attacked by the swarms. He barely manages to get through the airlock inside the lab before falling unconscious from an anaphylactic shock. ( ) Persuaded by Jack, the team decides to destroy the swarm. They believe that the swarm must have nested in the desert to reproduce. They decide to attempt to find this nest by tagging the swarm with radioactive isotopes and following them back to their nest at night. Under the cover on a strong wind that forces the swarms to remain dormant, the team goes outside to a storage shack to find the isotopes and build a spray device. However, as the wind dies down, four swarms attack the shack and eventually kill David and Rosie. The rest of the team are forced to take shelter in the cars parked outside. The Swarms begin an attempt to enter the cars. The team notices that these swarms are more advanced than the ones they saw before: They are capable of tracing tracks, trip their prey by making the ground slippery, take snapshots of their prey and form up into a flat surface to display 2D rudimentary still images ( ). Voor de geschreven en gesproken pers zijn technisch-wetenschappelijke visies dikwijls een vette kluif. Getuige een aantal artikels die in 2008 verschenen zijn in de Vlaamse en internationale pers. Prey van Michael Crichton Vlaamse en internationale pers Ricky ( ) reveals that building contractors failed to properly install filters in a certain vent in the building [of a nanorobotics company]. As a result, hazardous elements such as ( ) assemblers, ( ) bacteria, and ( ) nanobots Textiel van de 21ste eeuw (De Standaard, 5/11/2008), over antistralingskledij, pleisters die de hartslag meten, kunstgras zonder latex, vuurgordijnen uit vulkanisch gesteente. Dit is de gsm van de toekomst (De Standaard, 18/3/2008) De Morph-gsm (...)is de gsm zoals we hem in de toekomst zullen kennen. Hij is volledig flexibel en elastisch, waardoor je hem als armband 3 Bill Joy, een vooraanstaand wetenschapper van Sun Microsystems, omschreef als eerste het grey goo-probleem in zijn artikel Why the Future Doesn t Need Us (Wired, 2000). Daarin oppert hij de mogelijkheid dat nanobots zich zo snel en op ongecontroleerde manier reproduceren dat zij alles op hun pad veranderen in een grijze of groene blubber en aldus het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen (Selin, C. (2007). Expectations and the Emergence of Nanotechnology. Science, Technology & Human Values, 32, ). Welke visies doen de ronde

10 8 kan dragen. (...) Aan de batterij moet je ook niet meer denken, want hij laadt zichzelf op met zonne-energie. Bovendien is de nieuwe gsm zelfreinigend, en volledig transparant. (...) De Morph-telefoon mag dan nog maar een concept zijn, het is geen sciencefiction. De gsm bestaat nog niet, maar alle technologie is voorhanden. De vraag is niet of het er ooit zal zijn, de vraag is wanneer. (...) Het concept is te bewonderen tijdens de Design and the Elastic Mind-tentoonstelling in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Swallow the surgeon (The Economist, 4/9/2008) Tiny medical robots are being developed that could perform surgery inside patients with greater precision than existing methods. In the 1966 film Fantastic Voyage, a submarine carrying a team of scientists is shrunk to the size of a microbe and injected into a dying man. The crew s mission is to save the man s life by dissolving a blood clot deep inside his brain. After a harrowing journey through the patient s body, the scientists succeed: the clot is destroyed and the patient cured. For decades, scientists and fiction writers alike have been fascinated by the possibility of tiny machines that can enter a patient, travel to otherwise inaccessible regions, and then diagnose or repair problems with far less pain and with far greater precision than existing medical procedures. In his famous speech from 1959, There s Plenty of Room at the Bottom, Richard Feynman, an American physicist, called this concept swallow the surgeon. More recently proponents of nanotechnology have imagined swarms of nanobots tiny machines just billionths of a metre, or nanometres, across that might fix mutations in a person s DNA or kill off cancer cells before they have a chance to develop into a tumour. Such nanobots still exist only in the realm of science fiction, of course, and it may take decades before they become practical. But there is progress in developing small medical robots for sensing, drug delivery or surgery inside the human body. (...) De eerste duizendjarigen zijn nu al geboren (Humo, 4/11/2008) Wijlen Herman Le Compte beweerde dat hij duizend jaar zou worden. De feiten hebben hem inmiddels ongelijk gegeven, maar als we de Britse wetenschapper Aubrey de Grey mogen geloven, had de dokter een punt. De Grey heeft een methode ontwikkeld, Strategies for Engineered Negligible Senescence of kortweg SENS, om de gevolgen van veroudering ongedaan te maken. Het principe is even simpel als geniaal: om de zoveel tijd krijgt je lichaam een onderhoudsbeurt, en je bent weer als nieuw. Het zal nog wel een paar decennia duren voor de technologie helemaal gebruiksklaar is, maar volgens De Grey zijn de eerste duizendjarigen nu al geboren: tegen de tijd dat zij beginnen af te takelen, staat SENS klaar om de slijtage te herstellen. En vanaf dan kan het allemaal: moeder worden op je 250ste, op je 400ste de Mont Ventoux opfietsen, met de achterkleinkinderen van je achterkleinkinderen je 600ste verjaardag vieren. Alleen met pensioen gaan op je 65ste zal dan wat moeilijker liggen. Aubrey de Grey (45), van opleiding computeringenieur, komt aan de kost als expert in genetische data-analyse aan de universiteit van Cambridge. Kennelijk heeft hij daar geen voltijdse baan aan, want vijftien jaar geleden begon hij zich te verdiepen in de biogerontologie, zeg maar: de wetenschap van het ouder worden. Hoe omstreden ook, zijn theorieën verschijnen in toonaangevende vakbladen en worden aan wetenschappelijke peer reviews blootgesteld. Het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft in 2005 zelfs een SENS Challenge uitgeschreven: dollar voor wie er als eerste in slaagt SENS met wetenschappelijke argumenten onderuit te halen. De helft van dat bedrag werd overigens toegezegd door The Methuselah Foundation, De Greys eigen stichting die de wereldwijde strijd tegen veroudering ondersteunt. Al vijf teams van wetenschappers hebben hun kans gewaagd, voorlopig zonder succes. (...) Technisch-wetenschappelijke visies wekken ook de interesse van kunstenaars. Dat blijkt onder meer uit de videodocumentaire Technocalyps van Frank Theys, die in het najaar van 2006 te zien was in verschillende Vlaamse schouwburgen. Hierin verkende de regisseur verschillende wetenschappelijke pogingen om de menselijke sterfelijkheid te omzeilen. Kunstenaars waagden zich aan een dialoog met nieuwe technologie tijdens In.tangible. scape.s (Leuven, najaar 2008, een samenwerking tussen IMEC en Addict), op het NanoNufestival (Brussel, najaar 2007, georganiseerd door het Vlaamse parlementaire Instituut voor Samenleving en Technologie), en het Homo futuris -festival (Gent, september 2006, een samenwerking tussen het UNESCO Centrum Vlaanderen en Kunstencentrum Vooruit). Het NanoNu-festival toonde overigens niet alleen artistieke interpretaties van de nieuwe technologische mogelijkheden. Het was vooral bedoeld om het publieke debat aan te zwengelen. Wetenschapsmusea, universiteiten en overheden laten zich niet onbetuigd. Zij organiseren ook tentoonstellingen om het ruime publiek warm te maken voor toekomstige wetenschappelijke en technologische realisaties. Een sprekend voorbeeld is de rondreizende wetenschapstentoonstelling Science Tunnel, die in België al tweemaal te zien was (in het najaar van 2008 aan de Universiteit Hasselt, in maart 2007 in Brussel) 4. Technologisch determinisme of co-evolutie van techniek en maatschappij Visies die bij het grote publiek de ronde doen, zijn vaak uitgesproken positief of negatief. 4 In de tentoonstelling worden recente evoluties uit de wetenschap getoond. De Science Tunnel is ontwikkeld door de Max Planck Society. De tentoonstelling was eerder te zien in Tokio, Singapore, Shanghai, Dresden, Johannesburg, Seoul, Berlijn en Brussel. In Brussel werd de tentoonstelling getoond ter gelegenheid van de lancering, in maart 2007, van het zevende Europees kaderprogramma voor onderzoek. Nanotechnologieën Wedijverende vieis van hoop en vrees

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen

Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2011/06, mei 2011 Klaar voor wat

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

De ondraaglijke zwaarte van de mens

De ondraaglijke zwaarte van de mens De ondraaglijke zwaarte van de mens Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. Josee van Eijndhoven De ondraaglijke zwaarte van de mens 19 oktober 2007 Inaugurele rede van dr. Josee van Eijndhoven bij gelegenheid

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Bestuur van het Rathenau Instituut

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Informatie en Politiek in de Verenigde Staten

Informatie en Politiek in de Verenigde Staten Informatie en Politiek in de Verenigde Staten Guido Enthoven Deelstudie dissertatie Maart 2009 Concept, do not cite or quote 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over informatie 4 3. Scheiding van Machten

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

Helderheid creëren met Big Data

Helderheid creëren met Big Data vint-onderzoeksnotitie 1 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 4 van 4 Helderheid creëren met Big Data Jaap Bloem Menno van Doorn Sander Duivestein

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie