Advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire structuurschema s in het OSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire structuurschema s in het OSP"

Transcriptie

1 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 november 2006 RLLL/MDR/ADV/004 Advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire structuurschema s in het OSP VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE

2 Advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire structuurschema s in het OSP 1 Situering Op 27 juni 2006 ontving de Vlor een adviesvraag van de Afdeling Instellingen en Leerlingen Secundair onderwijs en Volwassenenonderwijs over een aantal voorstellen tot wijziging van modulaire opleidingen voor het secundair onderwijs voor sociale promotie. Conform de bepalingen van de omzendbrief PV/2005/04 De modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie kunnen centra voorstellen indienen om modulaire opleidingen die in het kader van artikel 15 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs zijn goedgekeurd, op bepaalde punten te wijzigen. In de adviesvraag geeft de overheid aan dat de voorstellen tot wijziging niet aan alle modaliteiten van de omzendbrief voldoen, maar, rekening houdend met het feit dat deze modaliteiten op het ogenblik van indiening nog niet bekend waren, toch als ontvankelijk moeten worden beschouwd. 2 Totstandkoming van het advies De sectorcommissie Metaal-Elektriciteit-Kunststoffen, uitbreiding Vrachtwagen bereidde op 24 oktober 2006 het advies over de wijzigingsvoorstellen voor het studiegebied Auto voor. Naast de gemandateerden van de inrichtende machten en van het Gemeenschapsonderwijs, maken ook gemandateerden van de sociale partners, zowel van werkgevers- als werknemerszijde, waaronder het Sociaal Fonds voor het goederenvervoer, deel uit van de sectorcommissie. Een ad-hoc werkgroep modulair stelsel bereidde op 6 november de voorstellen voor toevoeging van een activeringsmodule aan de modulaire opleidingen Informatica- Toepassingssoftware TSO3 en NT2, richtgraad 1 voor. Voor de beoordeling van de voorstellen hanteerde de raad de beoordelingscriteria, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit advies en gerelateerd aan het algemeen toetsingskader van de Vlor wat wenselijkheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid betreft. De Entiteit Curriculum toetste de voorstellen af aan de overheidscriteria, zoals opgenomen in bijlage 2 van hogervermelde omzendbrief. De Afdeling Instellingen en Leerlingen Secundair onderwijs en Volwassenenonderwijs maakte de resultaten van die toetsing aan de Vlor over. De raad apprecieert de transparante manier van werken van de overheid en de aanwezigheid van deskundigen van de overheid op de voorbereidende vergaderingen. Het advies kwam tot stand nadat de indieners van de voorstellen werden gehoord en de deskundigen van de overheid de resultaten van hun toetsing konden toelichten. De raad drukt de hoop uit dat zijn advies de overheid zal toelaten, na alle betrokken partijen op de Vlor gehoord te hebben, een beslissing te nemen in het belang van de kwaliteit van het volwassenenonderwijs. 2

3 De Raad Levenslang en Levensbreed Leren heeft op 21 november 2006 onderstaand advies goedgekeurd met 17 stemmen voor, en één onthouding. 3 Advies over de wijzigingsvoorstellenvoor het studiegebied Auto 3.1 Opleiding vrachtwagenchauffeur BSO3 De indiener, die in het volwassenenonderwijs vandaag de enige aanbieder is van deze opleiding, stelt volgende wijzigingen voor: - het aantal lestijden van de module Onderhoud Rollend Materieel van 80 lestijden herleiden tot 40 lestijden; - de daardoor ter beschikking gekomen 40 lestijden aanwenden voor een bijkomende module Geïntegreerde transportopdracht van 40 lestijden; - de basiscompetenties van de modules aanpassen; - de vakkenconcordanties van de module Rijtechnieken vrachtwagens 1 aanpassen - de instapvereisten van de modules Rijtechnieken 2 en 3 aanpassen De Entiteit Curriculum geeft een negatief advies aan deze voorstellen tot wijziging; enerzijds omdat ze noch in de ontwikkelingsfase ( ), noch in de adviesfase (2004) ter sprake zijn gebracht; anderzijds omdat de overheid niet opportuun acht de wijzigingen nu al door te voeren. De raad stelt vast dat na de totstandkoming van de opleiding zich drie nieuwe elementen aandienen: het beroepsprofiel is gewijzigd (december 2005), de Europese richtlijn 2000/56 (m.b.t. het rijbewijs) is reeds van toepassing in België vanaf 5/9/2005 en er wordt eerstdaags een omzetting naar Belgisch Recht van de Europese richtlijn 2003/59 (m.b.t. de vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs) verwacht. Al deze elementen werden verzameld in de sectorale leidraad van 14 april 2005 (zie bijlage 2 bij dit advies). De overheid wenst met de aanpassing van de modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BSO3 te wachten totdat ook de laatst vermelde omzetting effectief is gebeurd. Hieronder volgen voor elk van de voorgestelde wijzigingen, respectievelijk de motivatie van de indiener, de toelichting bij het advies van de Entiteit Curriculum en tenslotte het advies van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren Onderhoud Rollend Materieel: lestijden De indiener licht toe dat op het ogenblik dat de module werd ontwikkeld, het niet duidelijk was of en onder welke voorwaarden men zowel TV en PV in één module kon integreren. Bij de ontwikkeling van het oorspronkelijke dossier werd ervan uitgegaan dat 80 lestijden de minimale omvang was indien men zowel TV als PV in één en dezelfde module wou kunnen integreren. De indiener stelde achteraf vast dat de overheid het toch mogelijk maakt om ook in een module van 40 lestijden, zowel TV als PV op te nemen. De indiener meent dat 40 lestijden voldoende zijn om de opgenomen basiscompetenties te realiseren. De voorgestelde reductie, onder meer van het aantal lestijden PV, komt voort uit het gegeven dat steeds meer elektronica wordt gebruikt in de voertuigen en de chauffeur de herstelling hoe dan ook niet zelf kan uitvoeren; het volstaat dat hij de diagnose kan stellen en de vrachtwagen tot aan de dichtstbijzijnde garage kan brengen. 3

4 De deskundige van de overheid licht toe dat in het licht van het nieuwe beroepsprofiel, een reductie van het aantal lestijden niet realistisch is. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren geeft een gunstig advies aan het voorstel tot wijziging. Enerzijds omdat rekening moet worden gehouden met de soepeler opstelling van de overheid inzake de integratie van TV en PV in de modules. Anderzijds omdat hij vindt dat indien 40 lestijden voor het profiel van volwassen cursisten blijken te volstaan om de basiscompetenties te realiseren, het traject niet nodeloos moet worden verzwaard. De raad baseert zich hiervoor op het nieuwe beroepsprofiel 1, waarin onderhoud van vrachtwagens als een eenvoudige competentie wordt aangeduid en waarvan het belang in de toekomst nog verder zal afnemen Geïntegreerde transportopdracht: 40 lestijden De indiener licht toe dat de geïntegreerde opdracht op zich niet nieuw is, maar dat het voor het CVO makkelijker is de deelname eraan afdwingbaar te maken voor de cursist door de opdracht op te nemen in een afzonderlijke module die noodzakelijk is om het certificaat van de opleiding te behalen. De opdracht vergt namelijk een aanzienlijke tijdsinvestering vanwege de cursisten en kan pas tot een goed einde worden gebracht nadat de cursist alle andere verplichte opleidingsonderdelen heeft gevolgd. Omdat de opdracht niet inschuifbaar is in één van de bestaande modules, lost het CVO dit vandaag op door de reeds behaalde deelcertificaten in te houden totdat de cursist ook de geïntegreerde transportopdracht tot een goed einde heeft gebracht. Het CVO vindt dit evenwel deontologisch gezien geen gezonde situatie en stelt daarom deze structurele aanpassing voor. De overheid baseert zijn advies op het feit dat dit voorstel noch in de ontwikkelingsfase ( ), noch in de adviesfase (2004) is ter sprake gebracht; bovendien wil de overheid er zich voor behoeden in te grijpen op de vrijheid van het centrum op het vlak van evaluatie. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren neemt er nota van dat de inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs dit voorstel niet als een ingreep op hun vrijheid ervaren inzake evaluatie. De raad stelt vast dat de geïntegreerde transportopdracht ook een verplicht onderdeel is in de gelijknamige opleiding in het leerplichtonderwijs en in de overeenkomstige VDAB-opleidingen. De bijkomende module vormt geen verzwaring van het traject, vermits ze kan georganiseerd worden met een verschuiving van de vrijgekomen 40 lestijden van de module onderhoud rollend materieel. De raad stelt vast dat het draagvlak voor de voorgestelde wijziging zowel bij de andere opleidingsverstrekkers als bij de sector, groot is. Bovendien zal vanaf 2009 de geïntegreerde transportopdracht verplicht zijn opdat de opleiding zou erkend blijven door de sector 2. Als instapvoorwaarden stelt de raad voor dat de cursist minimum 40 lestijden van de opleiding Vrachtwagenchauffeur gevolgd heeft vooraleer hij kan instappen in de module geïntegreerde transportopdracht. Een strikte volgorderelatie acht de raad niet opportuun. De cursist moet in de loop van zijn traject aan de voorbereiding van die opdracht kunnen beginnen en het centrum moet in de nodige begeleiding kunnen voorzien. De raad suggereert om voor deze specifieke toelatingsvoorwaarde in de schematische weergave het icoontje te gebruiken dat de overheid ook in andere opleidingen in vergelijkbare gevallen hanteert: 1 SERV, Beroepsprofiel vrachtwagenchauffeur. Brussel, december Blz. 16, punt Zie de sectorale leidraad, blz. 3, 17 en 23 (bijlage 2 bij dit advies). 4

5 3.1.3 Wijzigingen aan de basiscompetenties van de modules Goederentransport 1, Goederentransport 2, Goederentransport 3, Rijtechnieken vrachtwagens 1, Rijtechnieken vrachtwagens 2, Rijtechnieken vrachtwagens 3 De indiener licht toe dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn opdat het civiel effect van het certificaat gewaarborgd zou zijn. De wijzigingen houden verband met de Europese richtlijn 2000/56 (m.b.t. het rijbewijs) die sedert 5/9/2005 van kracht is (omgezet naar Belgisch recht). Er wordt eerstdaags een omzetting naar Belgisch recht verwacht van de Europese richtlijn 2003/59 (m.b.t. de vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs). Bij de module Goederentransport 1 dient genoteerd dat, naast het deelcertificaat uitgereikt door onderwijs, ook het attest categorie I wordt uitgereikt door de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer (dienst ADR). Als instapvereisten wordt gepreciseerd dat er geen instapvereisten zijn voor het behalen van een basisattest. Maar wanneer het gaat om het verlengen van de geldigheid van dat attest, geldt als instapvoorwaarde een opleidingsgetuigschrift anders dan in tanks (= attest categorie I). De raad geeft een gunstig advies aan deze wijzigingen Instapvereisten voor de modules Rijtechnieken 2 en 3 Deze modules zijn nu instapvrij. De raad acht het wenselijk om er bij de omschrijving van de instapvereisten toch op te wijzen dat de cursist moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. De raad suggereert om in de schematische voorstelling hiervoor het daartoe voorziene icoontje te gebruiken: Vakkenconcordanties voor de module Rijtechnieken vrachtwagens 1 De indiener vraagt een bijkomende vakkenconcordantie Autotechniek, dit naar analogie met het voltijds onderwijs. De overheid stelt vast dat dit noch bij de ontwikkeling van de schema s noch in de adviesfase werd gevraagd. De Raad LLL neemt er nota van dat de indiener destijds deze bijkomende vakkenconcordantie niet vroeg, omdat de overheid toen het principe van de één-op-éénrelatie tussen module en vak hanteerde. In het belang van een zo groot mogelijke inzetbaarheid van leerkrachten in het voltijds onderwijs en het volwassenenonderwijs, geeft de raad een gunstig advies aan dit voorstel voor bijkomende vakkenconcordantie voor de nieuw aangevraagde module Geïntegreerde transportopdracht De raad stelt voor de nieuwe module volgende vakkenconcordanties voor: Module Vakken Geïntegreerde transportopdracht TV Autotechniek TV Autorijtechnieken 5

6 3.2 Zwevende modules studiegebied Auto Op basis van de sectorale leidraad, die bindend is in het kader van de lopende sectorconvenant, stelt de indiener voor drie zwevende modules toe te voegen, met name een module Rijtechnieken Vrachtwagens 4, een module Nascholing en een module ADR Tankvervoer (telkens van 40 lestijden). De voorgestelde module ADR Tankvervoer vervangt de bestaande en goedgekeurde, maar nog niet ingerichte modules ADR Tankwagenvervoer 40 Lt (6493) en ADR vervolmaking 40 lt (6494). Tenslotte stelt de indiener voor de instapvoorwaarden en de vakkenconcordanties van een aantal zwevende modules te wijzigen Bijkomende zwevende modules Rijtechnieken vrachtwagens 4 40 lestijden De indiener formuleert dit voorstel op vraag van de sector (Sociaal Fonds voor Goederenvervoer). Deze bijkomende module maakt geen deel uit het certificaat-traject, maar moet toelaten cursisten verder te bekwamen in het besturen van een voertuigencombinatie. Het SFV geeft aan dat in de module Rijtechnieken vrachtwagens 3 slechts ruimte is om met één type voertuigencombinatie te leren rijden; andere types vereisen echter ook een andere sturing en het blijkt noodzakelijk dat cursisten zich daarin verder onder begeleiding kunnen bekwamen. De overheid baseert zijn advies op het feit dat dit voorstel noch in de ontwikkelingsfase ( ), noch in de adviesfase (2004) is ter sprake gebracht. De raad vindt het ook jammer dat dit niet eerder is gesignaleerd, maar stelt voor dat, gezien andere factoren een aanpassing van het opleidingsprofiel vergen, deze aanvulling nu toch wordt opgenomen ADR Tankvervoer 40 lestijden Deze module ADR Tankvervoer verschilt van de bestaande zwevende module tankwagenvervoer : de eerste is met ADR, de tweede is met niet-adr-producten 3. Deze module vervangt de bestaande en goedgekeurde, maar nog niet ingerichte modules ADR Tankwagenvervoer 40 Lt (6493) en ADR vervolmaking 40 lt (6494), die niet meer geschikt zijn. De indiener stelt voor het geldig ADR-getuigschrift categorie I (uitgereikt buiten onderwijs nl. door de FOD Mobiliteit en vervoer, dienst ADR) als instapvoorwaarde te beschouwen om toegang te hebben tot deze module. Bij deze module dient genoteerd dat, naast het deelcertificaat uitgereikt door onderwijs, ook het attest categorie II wordt uitgereikt door de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer (dienst ADR). 3 ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". 6

7 Nascholing 40 lestijden Met de voorgestelde module Nascholing wil de indiener anticiperen op een aangekondigde verplichte nascholing in de sector. De inhouden, het volume en de organisatorische modaliteiten liggen al vast. De overheid wenst te wachten totdat de verplichting wettelijk vastligt alvorens deze module goed te keuren. De raad meent dat de gevraagde aanpassing niet dringend, maar op termijn toch wenselijk is. De raad wijst erop dat er op dit ogenblik onvoldoende opleidingscapaciteit is om de doelgroep te bedienen, en dat een behoeftedekkend aanbod enkel kan verzekerd worden indien onderwijs- en opleidingsverstrekkers hun opleidingscapaciteit bundelen. De bereidheid daartoe is er. De raad wijst erop dat de timing van de huidige wijzigingsprocedure impliceert dat de module ten vroegste vanaf 1/9/2008 kan geïmplementeerd worden en vraagt zich af of het niet raadzaam is proactief te werken. De elementen die volgens art. 15 van het decreet volwassenenonderwijs zijn vereist, kunnen al worden bepaald, zodanig dat het onderwijsraamwerk beschikbaar kan zijn tegen het moment dat de richtlijn 2003/59 in werking treedt. Bovendien is het voor de centra noodzakelijk dat zij uitsluitsel hebben over de goedkeuring van deze module door Onderwijs, opdat zij de nodige voorbereidingen zouden kunnen treffen voor de wettelijke erkenning als opleidingscentrum in het kader van de nascholing in functie van de vakbekwaamheid van chauffeurs Vakkenconcordanties voor de zwevende module ATP De indiener vraagt als vakkenconcordanties TV Autotechniek / TV Autorijtechnieken en PV Praktijk autotechniek / PV Praktijk autorijtechnieken, naar analogie met het voltijds onderwijs. De overheid stelt vast dat dit noch bij de ontwikkeling van de schema s noch in de adviesfase werd gevraagd. De Raad LLL neemt er nota van dat de indiener destijds deze bijkomende vakkenconcordantie niet vroeg, omdat de overheid toen het principe van de één-op-éénrelatie tussen module en vak hanteerde. In het belang van een zo groot mogelijke inzetbaarheid van leerkrachten in het voltijds onderwijs en het volwassenenonderwijs, geeft de raad een gunstig advies aan dit voorstel voor bijkomende vakkenconcordantie voor de zwevende module Gevaarlijke stoffen De indiener vraagt als vakkenconcordanties TV Autotechniek / TV Autorijtechnieken en PV Praktijk autotechniek / PV Praktijk autorijtechnieken, naar analogie met het voltijds onderwijs. De overheid stelt vast dat dit noch bij de ontwikkeling van de schema s noch in de adviesfase werd gevraagd. 7

8 De Raad LLL neemt er nota van dat de indiener destijds deze bijkomende vakkenconcordantie niet vroeg, omdat de overheid toen het principe van de één-op-éénrelatie tussen module en vak hanteerde. In het belang van een zo groot mogelijke inzetbaarheid van leerkrachten in het voltijds onderwijs en het volwassenenonderwijs, geeft de raad een gunstig advies aan dit voorstel voor bijkomende vakkenconcordantie voor de nieuw aangevraagde module Rijtechnieken vrachtwagens 4 De raad stelt voor de nieuwe module een concordantie voor naar het vak Praktijk autorijtechnieken voor de nieuw aangevraagde modules ADR Tankvervoer en Nascholing De raad stelt voor de nieuwe modules volgende vakkenconcordanties voor: Module Vakken ADR Tankvervoer TV Autotechniek TV Autorijtechnieken Nascholing TV Autotechniek + PV Praktijk Autotechniek TV Autorijtechnieken + PV Praktijk Autorijtechnieken Deze vakkenconcordanties vergemakkelijken de aanstelling van leerkrachten die ook in het voltijds onderwijs fungeren Instapvereisten voor de zwevende modules De indiener vraagt om deze instapvereisten te herformuleren in termen van de wettelijke voorwaarden waaraan een cursist moet beantwoorden om de respectieve types van voertuigen in scholing die in de zwevende modules aan bod komen, op de openbare weg te mogen besturen. De overheid merkt op dat dit noch bij de ontwikkeling van de schema s noch in de adviesfase werd gevraagd. De raad acht het raadzaam dat in de instapvereisten toch melding wordt gemaakt van de wettelijke vereisten, ook al werd dit helaas niet vroeger opgemerkt. De raad vindt het ook verdedigbaar dat een cursist niet noodzakelijk een opleiding vrachtwagenchauffeur moet gevolgd hebben, alvorens bijv. de module ATP (koeltransport) te volgen: deze module kan ook nuttig zijn voor chauffeurs van een bestelwagen met rijbewijs B. De raad begrijpt ook dat een cursist tijdens zijn opleiding Vrachtwagenchauffeur soms al bepaalde zwevende modules die weliswaar optioneel zijn wil volgen. Zo kan een werkgever die enkel met bulktransport werkt, het wenselijk vinden dat een werknemer die nog in opleiding is, al competenties verwerft die in de zwevende module Bulktransport aan bod komen. 8

9 De raad geeft een gunstig advies aan de voorgestelde wijzigingen en heeft de instapvoorwaarden in functie daarvan geherformuleerd (zie bijlage 4 bij dit advies). 3.3 Slotbeschouwingen bij de wijzigingsvoorstellen voor het studiegebied Auto De raad stelt vast dat de meeste wijzigingsvoorstellen verband houden met externe regelgeving. De raad vindt het noodzakelijk dat de opleidingsverstrekkers deze regelgeving nauwgezet opvolgen opdat het civiel effect van hun opleidingen gewaarborgd blijft. De raad pleit ervoor dat de door de overheid vastgelegde opleidingsprofielen enerzijds expliciet zouden verwijzen naar de externe regelgeving die een impact heeft op de betrokken opleiding, en anderzijds de opleidingsprofielen zelf voldoende open zou formuleren zodat niet steeds opnieuw tijdrovende wijzigingsprocedures moeten worden doorlopen. De raad meent dat, indien de opleidingsprofielen de nodige verwijzingen en ankerpunten bevatten naar de relevante regelgeving, de onderwijsverstrekkers in staat moeten zijn om via de leerplannen op een snelle, efficiënte en soepele manier in te spelen op wijzigingen. De raad pleit ervoor de opleidingsprofielen zo op te stellen dat ze enkel bij fundamentele wijzigingen moeten aangepast worden. In dit concrete dossier suggereert de raad alvast om de sectorale leidraad (zie bijlage 2 bij dit advies) als bijlage te voegen bij het opleidingsprofiel. Zowel voor de leerplanmakers als voor het afnemend veld en de eventuele controlerende externe instanties kan dit nuttig zijn. De raad stelt voor ook naar deze leidraad te verwijzen in de rubriek relatie opleiding-beroep. De raad wijst erop dat in dit soort situaties een hele weg dient afgelegd vooraleer externe regelgeving in de onderwijspraktijk ingang kan vinden: Europese richtlijn Belgische wetgeving sectorale leidraad opleidingsprofiel leerplan. De raad stelt tenslotte voor dat, wanneer de minister beslist de aangevraagde wijzigingsvoorstellen goed te keuren, van deze gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de sleutelvaardigheden op het niveau van de opleiding te formuleren i.p.v. op het niveau van de module, conform een eerder genomen beslissing. En tevens om niveau en onderwijsvorm te koppelen aan de opleiding en niet langer aan de modules, eveneens conform een eerder genomen beslissing. 4 Advies over de voorstellen voor toevoeging van een activeringsmodule aan de opleidingen Informatica-Toepassingssoftware TSO3 en NT2, richtgraad 1 De indiener constateert dat heel wat cursisten nog niet de stap zetten naar het reguliere cursusaanbod NT2 of Informatica-Toepassingssoftware in de CVO s. De drempel om onmiddellijk in te stappen in een eerste module van zestig lestijden is te groot. De indiener is ervan overtuigd dat een kort activeringstraject van maximum 20 lestijden of zelfs minder, naar analogie met wat er bestaat in de basiseducatie 4, een geschikte tool is om moeilijk te bereiken doelgroepen toe te leiden naar het aanbod. De indiener baseert zijn voorstel op ervaringen en cijfers vanuit het eigen centrum. Het CVO organiseerde reeds met succes zo n activeringsactiviteiten voor allochtone thuiswerkende moeders en voor senioren, activiteiten die respectievelijk door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en door de Koning Boudewijnstichting werden gefinancierd (zie bijlage 5 bij dit advies). Het doel van zo n activeringsactiviteit bestaat erin potentiële cursisten die vandaag onvoldoende 4 Zie omzendbrief PV/2005/03 (BE), punt activerings - en keuzebegeleidingsactiviteiten. 9

10 participeren aan volwassenenonderwijs, te laten kennismaken met het aanbod, met de in het volwassenenonderwijs gehanteerde methodieken en hen te motiveren een reguliere opleiding aan te vatten. Strikt genomen bevatten de voorgestelde activeringsmodules géén basiscompetenties of leerdoelen. Het is ook niet de bedoeling dat de bereikte potentiële cursisten over die activering geëvalueerd of gecertificeerd worden. De indiener is er zich van bewust dat de module en de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs zoals ze vandaag zijn geconcipieerd, niet het geschikte medium vormen om de beoogde activeringsactiviteiten te formaliseren. De indiener benadrukt dat hij dit voorstel nu indient als signaal naar de overheid opdat in het nieuwe decreet voor volwassenenonderwijs zou voorzien worden in een adequatere wettelijke basis die de centra voor volwassenenonderwijs de mogelijkheid biedt activerings- en toeleidingsactiviteiten te organiseren met een daartoe aangepaste financiering/subsidiëring. Dit naar analogie met de mogelijkheden van de Centra basiseducatie. Het indienen van een wijzigingsvoorstel voor de modulaire structuur leek voor de indiener het enige kanaal om een initiatief of signaal formeel onder de aandacht van de minister te brengen, temeer daar de module vandaag voor de CVO s het énige mechanisme vormt dat subsidiëring of financiering kan genereren. De Entiteit Curriculum geeft een negatief advies aan deze voorstellen tot wijziging. De voorgestelde activeringsactiviteiten passen niet in de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs. Ten eerste omvatten de voorgestelde modules minder dan 40 lestijden. Ten tweede echter veronderstelt elke module ook basiscompetenties, een evaluatie van leerdoelen en een formele certificering wat in het voorstel uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Ten derde veronderstelt het organiseren van een module ook inschrijving, het betalen van inschrijvingsgeld, registratie van het inschrijvingsmoment e.d.m. De raad sluit zich bij het standpunt van de Entiteit Curriculum aan hoewel, voor wat het volume van de voorgestelde modules betreft, art. 15 van het decreet volwassenenonderwijs toelaat dat de overheid een afwijking toestaat voor bepaalde doelgroepen. Er zou evenwel ook moeten afgeweken worden van de gangbare regelgeving op het vlak van evaluatie, certificering en inschrijving, hetgeen wettelijk niet mogelijk is. De raad wenst deze gelegenheid uitdrukkelijk aan te grijpen om de overheid erop te wijzen dat de nood aan activerings- en toeleidingsactiviteiten zich niet alleen stelt voor toeleiding naar het aanbod van de centra basiseducatie, maar ook naar dat van de centra voor volwassenenonderwijs, en ruimer dan alleen voor het studiegebied Algemene vorming. De raad vindt dat de Entiteit Curriculum terecht opmerkt dat een activeringsmodule voor elke opleiding nuttig kan zijn 5. De raad wenst deze discussie ten gronde te voeren bij de voorbereiding van zijn advies over het nieuwe decreet volwassenenonderwijs. De raad is van mening dat elk Centrum Basiseducatie en elk Centrum voor Volwassenenonderwijs gefinancierde/gesubsidieerde activerings- en keuzebegeleidingsactiviteiten voor het eigen aanbod moet kunnen organiseren. Dit sluit samenwerking uiteraard niet uit. Voor die leergebieden die decretaal aan de Centra Basiseducatie zijn toegekend en die als studiegebied eveneens voorkomen in het opleidingsaanbod van de CVO s, pleit de raad ervoor dat activeringsactiviteiten zoveel mogelijk in onderlinge samenwerking tussen beide opleidingssectoren zouden worden opgezet; toeleiding en doorstroom moeten voor beide 5 De Entiteit Curriculum verduidelijkt dat zij hiermee bedoelt dat een vraag voor activering bij een opleiding bij uitbreiding van toepassing kan zijn op andere opleidingen. 10

11 actoren op evenwaardige basis kunnen uitgebouwd worden. Daarbij mag een valabele screening van de leervaardigheden van de bereikte kandidaat-cursisten voor een correcte toeleiding naar het meest geschikte aanbod, niet uit het oog verloren worden. Tot slot merkt de raad op dat activeringsactiviteiten kunnen betrekking hebben op alle doelgroepen die vandaag weinig of niet participeren aan volwassenenonderwijs. Dit zijn niet uitsluitend de zogenaamde kansengroepen of sociaal minder bevoorrechte groepen, maar ook bijv. mensen voor wie tijd en/of plaats de voornaamste barrières vormen om volwassenenonderwijs te volgen. Activeringsactiviteiten kunnen betrekking hebben op alle opleidingen die in het volwassenenonderwijs worden aangeboden, en kunnen zich ook toespitsen op het verschaffen van informatie omtrent de mogelijkheden van gecombineerd onderwijs, elektronisch ondersteund leren en de geëigende methodieken en randvoorwaarden. Naar aanleiding van deze adviesvraag, maakte de raad alvast een aanvang met het onderzoeken en het staven van het draagvlak voor activeringsactiviteiten voor het aanbod van de CVO s. In bijlage bij dit advies voegt de raad de gegevens vanuit de praktijk van een aantal centra voor volwassenenonderwijs, voor zover de inrichtende machten die vandaag ter beschikking konden stellen (zie bijlage 5 bij dit advies). 5 Overzicht van de bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Beoordelingscriteria Sectorale leidraad Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BSO3 Zwevende modules studiegebied Auto Exemplarisch overzicht activeringsactiviteiten CVO s Monique De Ridder secretaris Gunther Degroote voorzitter 11

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 Advies over modulaire opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 18 december 2007 RLLL/MDR/ADV/003 Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs VLAAMSE

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 september 2008 RLLL/MDR /ADV/001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be

ADVIES. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004. www.vlor.be ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 december 2008 RLLL/LSO-MDR /ADV/004 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen - Schoonheidsspecialist, - Schoonheidsspecialist-salonbeheerder, - Voetverzorger,

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Advies over de uitreiking van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer in het OSP

Advies over de uitreiking van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer in het OSP ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/012 Advies over de uitreiking van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer in het OSP VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

STUDIEGEBIED AUTO. Zwevende Modules

STUDIEGEBIED AUTO. Zwevende Modules RLLL/EXT/ADV/004bijl4 STUDIEGEBIED AUTO Zwevende Modules modulaire structuurschema s in het OSP Pagina 1 van 19 modulaire structuurschema s in het OSP Pagina 2 van 19 1 Situering van de zwevende modules

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 20 december 2016 RLLL-RLLL-ADV-1617-004 Advies over enkele voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 22 oktober 2013 RLLL-RLLL-ADV-001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 Advies over de modulaire opleidingen voor het studiegebied Koeling en warmte van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleidingen Maatschappijoriëntatie, NT1, Opstap Frans, Opstap Engels voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleidingen Maatschappijoriëntatie, NT1, Opstap Frans, Opstap Engels voor de basiseducatie ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 26 april 2005 RVOL/MDR/ADV/006 Advies over de modulaire opleidingen Maatschappijoriëntatie, NT1, Opstap Frans, Opstap Engels voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD,

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO AU 303

Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO AU 303 RLLL/EXT/ADV/004bijl3 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO AU 303 modulaire structuurschema s in het OSP. Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding...4 1.1 Korte beschrijving...4

Nadere informatie

Advies over de opleiding Algemene vorming BSO3 en over de opleidingen Opfris tot derde graad (ASO en TSO) in het volwassenenonderwijs

Advies over de opleiding Algemene vorming BSO3 en over de opleidingen Opfris tot derde graad (ASO en TSO) in het volwassenenonderwijs ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 20 december 2005 RVOL/MDR/ADV/002 Advies over de opleiding Algemene vorming BSO3 en over de opleidingen Opfris tot derde graad (ASO en TSO) in het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 17 november 2015 RLLL-RLLL-ADV-1516-002 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2

Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2 Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 4 11 mei 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/011 Advies over nieuwe modulaire structuurschema s voor de studiegebieden Talen en NT2 1 Situering

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 11 maart 2014 RLLL-RLLL-ADV-004 Advies over de voorstellen van opleidingsprofiel voor het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport

Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport Raad Secundair Onderwijs KST / 28 februari 2012 RSO-RSO-ADV-007 Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015

Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015 Raad Secundair Onderwijs 7 mei 2015 RSO-RSO-ADV-1415-006 Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 26 april 2005 RVOL/MDR/ADV/008

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 26 april 2005 RVOL/MDR/ADV/008 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 26 april 2005 RVOL/MDR/ADV/008 Advies over nieuwe modulaire structuurschema s in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs in de studiegebieden Handel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Advies over de nieuwe modulaire structuurschema s voor het studiegebied Auto van het secundair O.S.P. DEEL I: Situering en algemene bemerkingen

Advies over de nieuwe modulaire structuurschema s voor het studiegebied Auto van het secundair O.S.P. DEEL I: Situering en algemene bemerkingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 27 april 200 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/007 Advies over de nieuwe modulaire structuurschema s voor het studiegebied Auto van het secundair O.S.P.

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam Rijtechnieken Vrachtwagen 3 code module 6485 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging

Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging 4 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 20 december 2005 RVOL/MDR/ADV/004 Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5

Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Raad Hoger Onderwijs 13 december 2016 RHO-RHO-ADV-1617-002 Advies over de definitie van werkstudenten in het hoger onderwijs naar aanleiding van de conceptnota hbo5 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl11 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Rechten AO BE 028 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl2 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulaire opleiding Informatie en communicatietechnologie (ICT) AO BE 001 (Ontwerp) communicatietechnologie, opleiding

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2 Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Inhoud 1. Opdracht minister 1. Algemeen 2. Waarom actualiseren? 3. Specifiek 2. Werkwijze 1. Ontwikkeling en resonans 2. Indiening

Nadere informatie

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 12 februari 2009 RSO/ADV/JVR/006 Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN RLLL-RLLL-ADV-004bijl13 nieuw sjabloon Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Opleiding Autobuschauffeur BO BN 006 (Ontwerp) Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 1 van 16 Inhoud

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl5 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Mobiliteit (MO 3) AO BE 22 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

VR DOC.0535/1BIS

VR DOC.0535/1BIS VR 2017 0206 DOC.0535/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Opleiding BO BN 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 1 Opleiding...

Nadere informatie

Advies over het uitreiken van een diploma in het secundair OSP

Advies over het uitreiken van een diploma in het secundair OSP ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 25 januari 2005 RVOL/MDR/ADV/004 Advies over het uitreiken van een diploma in het secundair OSP VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL www.vlor.be Advies

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 10 juni 2014 RLLL-RLLL-ADV-008 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

gezamenlijk advies 22 januari 2013

gezamenlijk advies 22 januari 2013 ONTWERPBESLUIT houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van bewijs van taalkennis gezamenlijk advies 22 januari 2013 VLABEST - Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken Boudewijnlaan

Nadere informatie

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal . ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 12 mei 2009 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl16 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN Opleiding BO AU 404 (Ontwerp) Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Modulaire opleiding Informatie- en communicatietechnologie AO BE 001 Versie 2.0 - BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode: 2010/149/6/D 31 januari 2010 Leerplan Zwevende module Studiegebied Auto 31.01.2010 2 Naam Code Lestijden Vak Gevaarlijke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Vrachtwagenchauffeur. Modulair BSO3 B0 BN 003. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Vrachtwagenchauffeur. Modulair BSO3 B0 BN 003. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Vrachtwagenchauffeur Modulair BSO3 B0 BN 003 Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode: 2010/254/6//D 31 mei 2010 Leerplan Vrachtwagenchauffeur 31 mei 2010 2 Naam

Nadere informatie