Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1"

Transcriptie

1 Meerjarenplan HHW Een vooruitblik op Bestuur HHW Vastgesteld AV 9 oktober 2012 Pagina 1

2 Inleiding... 3 De huurdersorganisatie van de toekomst... 3 Wie zijn wij: vereniging... 3 Wat doen we: doelstelling... 3 Doelen... 3 De belangen van de leden / huurders... 3 Huisvesting... 4 Woongenot... 4 Hoe realiseren we die doelen... 5 Bestuur, vereniging en de huurdersbelangen... 5 De Algemene Vergadering... 5 Bestuur... 5 Samenstelling bestuur... 6 Dagelijks Bestuur... 6 Uitbreiding en versterking bestuur... 7 Samenwerken en versterking bewonerscommissies... 7 Opleidingen... 8 Overleg met Haag Wonen... 9 Organisatie van het overleg volgens de PO... 9 Directeurenoverleg twee maal per jaar... 9 Beleidsoverleg drie tot vier maal per jaar... 9 Werkgroepen Overleg met consulenten, participatie op het juiste niveau Jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen Inhoud van het overleg Strategisch Voorraadbeleid (=huisvesting en woongenot) Leefbaarheid en energiebesparing (= woongenot) (Samenwerking met) derden Wijk- en buurtniveau Andere huurdersverenigingen en horizonverbreding Geschillencommissie en toewijzingscommissie Bijlage Overlegstructuur Pagina 2

3 Inleiding De huurdersorganisatie van de toekomst In het tweede decennium van het bestaan van de Huurdersvereniging Haag Wonen (HHW) zijn we in rustig vaarwater terecht gekomen. De meeste bestuursleden zitten er een aantal jaren en hebben door scholing en actieve betrokkenheid voldoende kennis en ervaring om het overleg met de verhuurder op hoog niveau te voeren. De eind 2011 ondertekende Participatieovereenkomst biedt een stevige basis om in het overleg met de verhuurder ook resultaten te boeken. De relatie met het in 2009 grondig vernieuwde management is open en constructief. Kortom een basis om op voort te bouwen en meer ambities te realiseren. De Huurdersvereniging wil op nog meer terreinen invloed van de huurders op de beleidsvoering van de verhuurder uit gaan oefenen. Wie zijn wij: vereniging De Huurdersvereniging is een formele bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging, dat betekent dat we statuten hebben waaraan we moeten voldoen, doelen hebben die we willen verwezenlijken, leden, bewonerscommissies, hebben die de basis van de vereniging zijn, een bestuur hebben die de statuten bewaakt en de doelen realiseert. Wat doen we: doelstelling Doelen Conform de Statuten heeft de Huurdersvereniging Haag Wonen (HHW) de volgende doelstelling: Behartiging van gemeenschappelijke belangen van de huurders van Haag Wonen en daarmee samenhangende taken: Inventarisatie gemeenschappelijke problemen en zoeken naar oplossingen Overleg met de Stichting Haag Wonen Bevorderen overleg tussen leden Overleg met leden Bevorderen overleg leden en Haag Wonen Bewaken rechten van leden en huurders t.o.v. Haag Wonen Uitbreiding bevoegdheden HHW Bemiddeling bij conflicten tussen bewonerscommissies en Haag Wonen Zorgdragen voor ondersteuning bij behartiging huurderbelangen Kortom de Huurdersvereniging Haag Wonen zal invloed op de verhuurder uit moeten oefenen om de belangen van (toekomstige) huurders te behartigen. De belangen van de leden / huurders De (toekomstige) huurders van Haag Wonen waar we ons als HHW op richten zijn de personen/huishoudens in Haaglanden, die een woning hebben of een (andere) woning wensen en zijn te onderscheiden in vier categorieën huurders : Pagina 3

4 1. die in aanmerking komen voor huurtoeslag 1 (), hiervoor moeten voldoende woningen onder de aftoppingsgrens 2 beschikbaar zijn, 2. met een laag middeninkomen 3, hiervoor moeten voldoende huurwoningen boven de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens 4, 3. huurders met een inkomen tot ca per jaar, ook voor hen moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn liefst onder of rond de liberalisatiegrens, 4. overig. De belangen van de leden onderscheiden zich in drie niveaus: Beleid (abstract) Wijkplannen en Beheer (concreet) De belangen van de huurders zijn in twee categorieën in te delen, t.w. Huisvesting Voor (toekomstige) huurders moeten er voldoende betaalbare woningen zijn in Haaglanden om te kiezen voor een passende woning (v.w.b. kwaliteiten zoals grootte, huurprijs). Voor de komende vijf jaar vertalen de bovengenoemde belangen van huisvesting zich in de volgende doelstellingen: Kwaliteitsbehoud/-verbetering van de huidige voorraad; Beheersing van de huurprijzen; Structurering van het overleg met de verhuurder naar verschillende belangenniveaus (zie hierboven); Samen met Haag Wonen trachten om de negatieve gevolgen van Europese regelgeving voor huurders te beperken. Woongenot Huurders moeten de beschikking hebben over een woning met het comfort van deze tijd, passend bij de prijs die ze betalen. En huurders moeten bij gebreken snel service ontvangen. Maar woongenot wordt niet alleen tussen vier muren ervaren, ook de kwaliteit van de woonomgeving en de invloed van de huurder op diverse aspecten van het wonen speelt een rol. Leefbaarheid is daarom een belangrijk thema voor het bestuur net als de mogelijkheid voor bewonerscommissies om invloed uit te oefenen op het beleid van de verhuurder ten aanzien van het complex. 1 zie 2 afhankelijk van gezinssamenstelling tussen de 524,37 en 561,98 1 juli tot p/j voor alleenstaanden en voor meerpersoons huishoudens 4 664,64 prijspeil 1 juli 2012 Pagina 4

5 Voor het woongenot zullen we de komende vijf jaren continu trachten verbetering te realiseren op de volgende terreinen: Onderhoud; Service (abonnementen); Leefbaarheid, energiebesparing en initiatieven van huurders; Rechten van de huurders. Hoe realiseren we die doelen Bestuur, vereniging en de huurdersbelangen De belangrijkste rol van het bestuur is: het bewaken van de belangen van (toekomstige) huurders van Haag Wonen in het algemeen en van onze leden (bewonerscommissies) in het bijzonder. De rol van belangenbehartiger volgt grotendeels uit de Participatieovereenkomst. Het bestuur (van HHW) treedt op als belangenbehartiger en oefent invloed uit op het beleid van Haag Wonen door het voeren van overleg met de Raad van Commissarissen, de directie en de front-office manager en conform de afspraken mee te beslissen en advies uit te brengen op diverse beleidsonderwerpen. Het bestuur van HHW tracht daarbij zoveel mogelijk raamafspraken te maken met de verhuurder (de Participatieovereenkomst is daar een voorbeeld van). Met deze kaderafspraken kunnen bewonerscommissies aan de slag om invulling te geven aan het overleg over hun eigen complex en directe woonomgeving, waarin de Huurdersvereniging ondersteunt daar waar nodig. In het contact met de bewonerscommissies moet blijken waar de beleidsafspraken niet werken. Hiervan wordt weer melding gemaakt in het overleg met HW (front-office manager) De realisatie van de hierboven omschreven doelen wordt als volgt georganiseerd: De Algemene Vergadering HHW is een formele vereniging met statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De leden zijn de aangesloten Bewonerscommissies. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe (zie art. 12.1), die niet door wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Een Algemene Vergadering moet minimaal eenmaal per jaar plaatsvinden (art de Jaarvergadering ), maar kan zo dikwijls worden gehouden als het bestuur wenst (art. 12.3). Ook minimaal 10% van de leden (art. 17.4) kan om een Algemene Vergadering verzoeken. Van een Algemene Vergadering wordt verslag gemaakt (art. 15.2). Bestuur Het Bestuur als geheel is er om de doelen te bewaken en het Dagelijks Bestuur te machtigen en / of te ondersteunen bij haar bestuurstaken. Daarbij is de bestuursvergadering de bijeenkomst waar alle bestuursleden met hun individuele verantwoordelijkheden en deskundigheid bijeen zijn. Het moment dus om ervaringen uit te wisselen en acties af te stemmen. De agenda van de bestuursvergadering (ca. 10x per jaar) is als volgt: 1. Opening en verslag vorig overleg; 2. Actiepuntenlijst van de vergaderingen van Dagelijks Bestuur; 3. Per kwartaal het financiële verslag; 4. Verslag divers overleg op beleidsniveau; 5. Verslag werkgroepen; 6. Verslag van de contacten met leden; 7. Verslag van contacten met derden. Pagina 5

6 Samenstelling bestuur Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 leden (bij voorkeur een oneven aantal). De samenstelling per oktober 2012 is als volgt: oktober 2011 functie voordracht zetel aantreden aftreden R. Klein voorzitter bestuur bestuur sept S. Brederode secretaris leden BC apr A. Mooijman penningmeester leden BC april G.J.M. van der Ploeg vicevoorzitter leden huurder juli M.M.L. van Bergenhenegouwen lid leden huurder aug D. van den Boom lid leden BC apr T. Wagner lid leden BC april P. Struik lid leden BC april A. ben Yahya lid leden BC april vacant lid bestuur bestuur vacant lid leden BC Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar. Na vier jaar zijn zij herkiesbaar. Er zijn nog twee zetels vacant, het zou fijn zijn als de zetel op voordracht van en uit de bewonerscommissie nog ingevuld gaat worden. De voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur. Dagelijks Bestuur Een Dagelijks Bestuur (DB) is er om de dagelijkse gang van zaken aan te sturen. Het gaat hier inhoudelijk om de zaken die voornamelijk de rol als belangenbehartiger betreffen. Dus over participatie onderwerpen op de hierna (zie inhoud overleg Haag Wonen) genoemde terreinen en over het contact met de leden. Het DB komt minimaal elke maand bijeen (meestal 2 maal per maand), zij anticipeert op lopende zaken. Voor het DB luidt de agenda grotendeels als volgt: 1. Opening en actiepuntenlijst vorige bijeenkomst 2. Ingekomen stukken 3. Actie- en agendapunten en stand van zaken diverse overleggen 4. Contacten met de leden (waaronder de website) 5. Kantooraangelegenheden Hieronder staan de taken van de DB-leden: Voorzitter De voorzitter is in het algemeen verantwoordelijk voor het functioneren van de huurdersvereniging, voor een heldere besluitvorming in de Algemene Vergadering en Bestuursvergadering en de uitvoering daarvan. Daarbij heeft de voorzitter de volgende verantwoordelijkheden: Bij alle voorkomende gelegenheden de woordvoerder van het bestuur te zijn; Pagina 6

7 De bestuursvergaderingen en de bijeenkomsten van de Algemene Vergaderingen te leiden; De bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te doen naleven. Vicevoorzitter Treedt in de plaats van de voorzitter bij zijn afwezigheid en ondersteunt de voorzitter bij bovengenoemde taken. Voorzitter en vice-voorzitter kunnen een nadere taakverdeling overeenkomen. Secretaris Bij de HHW is de secretaris verantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor in het algemeen en de onderstaande taken in het bijzonder: De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie en tekent of laat de uitgaande stukken in opdracht tekenen; De secretaris draagt zorg, in overleg met de voorzitter, voor het tijdig en correct bijeenroepen, agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen en stelt de data en agenda s voor; De secretaris is verantwoordelijk voor het concept van het secretariële jaarverslag; De secretaris is verantwoordelijk voor het archief. Penningmeester De penningmeester is speciaal belast met het financieel beheer van de huurdersvereniging en: Zal toezicht uitoefenen op de aanwending van gelden van de vereniging; Is verantwoordelijk voor het concept van het financiële jaarverslag en de concept begroting; Draagt zorg voor een overzichtelijke financiële administratie en doet één maal per kwartaal verslag in de bestuursvergadering van de financiële positie van de vereniging. Uitbreiding en versterking bestuur Zoals bij de rol van het bestuur als belangenbehartiger al blijkt is deskundigheid bij het bestuur van groot belang. Het bestuur van de HHW heeft zich de afgelopen jaren bijgeschoold en dat heeft tot goede resultaten geleid (Participatieovereenkomst, A-Z, Sociaal Statuut). Het bestuur zoekt nu naar een basis met meer visie op de risico s die de politiek op het gebied van huren kan gaan leveren. Aanvulling van het bestuur in dit licht zou welkom zijn. Het bestuur zal leden actief benaderen met een beroep op hun verantwoordelijkheid om de huurdersvereniging te komen versterken. Samenwerken en versterking bewonerscommissies Ons doel is behartiging van gemeenschappelijke huurdersbelangen. Dit is alleen te bereiken met een stevige achterban. Deze achterban moet op complexniveau, aan de hand van de afspraken (beleid, kaderovereenkomsten) invloed uitoefenen. Om als bestuur van de vereniging te weten wat er speelt in de complexen en te toetsen of de afspraken met Haag Wonen werken is een goede relatie met de bewonerscommissies nodig. Voor versterking van de gemeenschappelijke huurdersbelangen zijn we met alle leden lid van de Woonbond. Leden dienen voldoende financiële middelen te krijgen voor hun activiteiten. De regeling voor vergoedingen van activiteiten van leden wordt op dit moment aangepast. Pagina 7

8 Er worden regelmatig opleidingen georganiseerd om de leden van bewonerscommissies de benodigde vaardigheden en kennis bij te brengen om op complexniveau de belangen van de huurders te behartigen. Opleidingen Zowel bestuur als leden willen we opleidingen aanbieden, om hun rol als gesprekspartner van de verhuurder beter in te kunnen vullen. Voor leden inhoudelijk en bestuurlijk: Inleiding huurrecht (onderhoud, servicekosten en ZAV); Participatieovereenkomst en rechten bewonerscommissies; Servicekosten; Introductie bewonerscommissies; Voor bestuur vaardigheden (voor het vormgeven van een gemeenschappelijke visie): Effectief vergaderen en discussietechniek; Effectiever samenwerken; Invloed op de prestatieafspraken / lokale politiek (WMO) Pagina 8

9 Overleg met Haag Wonen Organisatie van het overleg volgens de PO In de Participatieovereenkomst (PO) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (ook wel Overlegwet genoemd) hebben bewonerscommissies een formele wettelijke status als overlegpartner voor bijna alle onderwerpen waar de huurdersorganisatie ook overlegpartner is. Volgens de Overlegwet wordt er onderscheid gemaakt in het niveau van overleg, de bewonerscommissie is er voor onderwerpen die het complex aangaan, de huurdersorganisatie voor complexoverstijgende onderwerpen. Dat betekent dat er voor de huurdersorganisatie twee soorten punten in het overleg met Haag Wonen zijn: 1. Inhoudelijk over de diverse beleidsonderwerpen; 2. Signalen van de leden waaruit blijkt dat het afgesproken beleid niet wordt nageleefd. Het overleg met HW vindt op drie niveaus plaats (zie ook bij belangen van de leden): Beleid (abstract) Wijkplannen en Beheer (concreet). De HHW heeft voert regelmatig overleg met diverse vertegenwoordigers van Haag Wonen in diverse overleggen (zie bijlage Overlegstructuur uit de PO). Directeurenoverleg twee maal per jaar Bij dit overleg zijn een afvaardiging van ons bestuur en een afvaardiging van het bestuur van de Bewonersraad aanwezig. Namens Haag Wonen zit hier de directeur van het woonbedrijf, soms schuift de algemeen directeur aan. Hier wordt het strategisch beleid ten aanzien van de onderwerpen in de Participatieovereenkomst besproken, zoals onder andere: o beleid ten aanzien van de leefbaarheid in de wijken, o beleid ten aanzien van huisvesting van speciale doelgroepen, o geleverde prestaties van Haag Wonen aan de hand van het jaarplan en rapportages van diverse commissies (Arbitrage, Geschillen) en instanties (Centraal Fonds Volkshuisvesting). Beleidsoverleg drie tot vier maal per jaar Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van Haag Wonen. Bij dit overleg is naast een afvaardiging van ons bestuur ook een afvaardiging van het bestuur van de Bewonersraad aanwezig. Hier worden de plannen en tevens afspraken voor de uitvoering besproken, toegespitst op de onderwerpen uit de Participatieovereenkomst, zoals: o wijkgerichte aanpak, o overeenkomsten met derden voor onderhoud en service, o woningverbetering. Vanuit dit overleg worden de werkgroepen aangestuurd met een duidelijke opdracht om onderwerpen voor het beleidsoverleg uit te werken. Huurdersorganisaties gebruiken dit overleg ook om te melden waar de uitvoering niet volgens plan verloopt. Werkgroepen. De deelnemers worden door de huurdersorganisaties en HW aangewezen. De afgevaardigden van de HHW behoeven echter geen lid te zijn van het bestuur van HHW. Zij vervullen een opdracht binnen een in het vastgesteld taakgebied. Op dit moment functioneren de Pagina 9

10 werkgroepen onder regie van het beleidsoverleg. Het Beleidsoverleg geeft de opdracht en wordt geïnformeerd over de voortgang en ontvangt het eindresultaat. Binnen zo n opdracht kan het bestuur van HHW personen afvaardigen naar de werkgroep met een mandaat. Het bestuur zal de leden nauw betrekken bij deze werkgroepen. De werkgroep WMO, die onder druk van HHW weer actief is, is daar een voorbeeld van. Overleg met consulenten, participatie op het juiste niveau Het complexoverleg met de beheerconsulenten is natuurlijk voorbehouden aan de bewonerscommissies. In de Participatieovereenkomst wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen overleg op complexniveau en het complexoverstijgende overleg, door het bestuur omschreven als Participatie op het meest passende niveau Als HW plannen heeft voor een wijk of buurt dan zou het overleg op complexoverstijgend niveau en op complexniveau op elkaar aan moeten sluiten om te voorkomen dat er verwachtingen zijn op complexniveau, die op grotere schaal niet haalbaar zijn of andersom. Het bestuur van HHW heeft daar een ingewikkelde verantwoordelijkheid. Jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen Dit overleg heeft een hoog abstractieniveau, het gaat over de meerjarenkoers van Haag Wonen en HHW. Inhoud van het overleg Conform de Participatieovereenkomst (zie bijlage) komen veel onderwerpen op de drie niveaus aan de orde zoals in ieder geval: Strategisch Voorraadbeleid (=huisvesting en woongenot) Op complexoverstijgend niveau het Onderhoudsbeleid (= HHW doel woongenot) met meerjarenplanning en de procedures van (groot) onderhoud, beheer en keuze aannemers. Leefbaarheid en energiebesparing (= woongenot) Behalve veiligheidsaspecten zoals aanpak en voorkoming van vandalisme hoort hierbij ook de bevordering van de sociale samenhang en de stimulering van de betrokkenheid van de bewoners. In wijken waar herstructurering speelt zullen veel van deze aspecten gelijktijdig een rol spelen. In de overige wijken moet juist bevorderd worden dat de kwaliteit niet achteruit gaat. Het bestuur van HHW zal actief beleid voeren met betrekking tot leefbaarheid. Met de ervaringen die opgedaan zijn met het initiatiefrecht voor energiebesparende maatregelen zullen we trachten de mogelijkheden voor deze comfortverbetering uit te breiden en te standaardiseren met behulp van een instrumentarium waarmee bewonerscommissies zelf aan de slag kunnen. (Samenwerking met) derden Voor versterking en continuïteit is samenwerking met derden nodig om ook invloed te krijgen op het beleid van de gemeente o.a. in de wijken of ten aanzien van de uitvoering van WMO. Pagina 10

11 Wijk- en buurtniveau Op wijk- en buurtniveau zitten vaak de knelpunten, die binnen onze organisatie een signaal voor actie moeten zijn. We moeten dus nauw contact onderhouden met onze leden en (via hen) samenwerken met de wijkorganisaties. Het bestuur dient hier een werkbare structuur voor te realiseren. Het bestuur heeft de intentie al een jaar eerder geuit, echter ontbreekt het aan vrijwilligers om dit ook gerealiseerd te krijgen. Het belang blijft groot, en het bestuur zal zich blijven inzetten het overleg ook op dit niveau te laten plaatsvinden. Ook heeft het bestuur Haag Wonen betrokken bij de noodzaak van overleg op wijkniveau. In de nieuwe Participatieovereenkomst is dit niveau ook uitgewerkt. Andere huurdersverenigingen en horizonverbreding Eenduidigheid bij de uitvoering door Haag Wonen wordt zichtbaar. Maar bij HW zijn van oudsher nog twee huurdersorganisaties actief. Maandelijks heeft een afvaardiging van het bestuur een overleg met bestuursleden van de Bewonersraad over lopende zaken. Doel afstemming van en / of inzicht in elkaars standpunten. De initiatieven van de (voorzitter van de) HHW hebben geleid tot een formele huurdersvereniging bij Staedion. We zullen in zaken die de Haagse corporaties aangaan gezamenlijk optrekken, zoals bij het opstellen van het nieuwe Sociaal Statuut (2012). Geschillencommissie en toewijzingscommissie Het is belangrijk dat getoetst wordt of regels naar behoren werken. Zo niet dan zal er een mogelijkheid moeten zijn om in beroep te gaan. Voor het verkrijgen van een voorragsverklaring is een commissie ingesteld. We hebben ervaren dat het huidige regelement van deze commissie niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en zullen Haag Wonen uitnodigen om hier gezamenlijk verbeteringen te realiseren. Als (toekomstige) huurders menen dat de regels voor woningtoewijzing niet correct opgevolgd worden kunnen zij de besluitvorming laten toetsen. Hier zal HHW zich inzetten om de transparantie van deze commissies bij benoeming en uitvoering te verbeteren. Den Haag, oktober 2012 Pagina 11

12 Bijlage Overlegstructuur DIVERSEN Aanwezigheid bij Algemene Vergaderingen van HHW en BR a. ONDERHOUD RvC Huurdersorganisatie Bewonerscommissie Het in stand houden en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving Voorraadbeleid 5 : aanpak, planning, svz Onderhoudsbeleid 6 Planmatig onderhoud complex Uitgangspunten overeenkomsten derden m.b.t. complex Uitgangspunten voor groot onderhoud met individuele verbeteringen Groot onderhoud met individuele verbeteringen Beheerplan b. SLOPEN, RENOVEREN, VERWERVEN etc. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden Sloop en nieuwbouwbeleid Afweging sloop/nieuwbouw 7 van een complex Uitgangspunten complexmatige woningverbetering, renovatie en huurverhoging Complexmatige woningverbetering, renovatie en huurverhoging Verkoop 8 beleid Verkoop beleid binnen een complex Procesbeschrijving sloop/behoud 9 complexoverstijgend Procesbeschrijving sloop/behoud 10 c. TOEWIJZINGS EN VERHUURBELEID Huisvesting doelgroepen/portefeuillestrategie Verhuurbeleid 5 Beleid voor het totale woningbezit met betrekking tot doelgroepen, huurprijzen, onderhoud, sloop/nieuwbouw enz. 6 Het beleid inzake de onderhoudssoorten, onderhoudsniveaus en de criteria ten aanzien van de kwaliteit, meerjaren(beheer)plan, handhaving bij mutatie, wijzigingen door huurder. (ZAV). 7 Beschrijving van de afwegingen wel of geen sloop van het complex met de argumenten voor en tegen. 8 Beschrijving van de afwegingen verkoop woningen met de argumenten voor en tegen en beleid ten aanzien van positie huurders, oprichten VvE en regeling meerjarenonderhoudsplan. 9 Afspraken over de uitgangspunten voor ondersteuning van huurders ook wel Sociaal Statuut genoemd 10 Afspraken over de uitgangspunten voor ondersteuning van huurders ook wel Sociaal Statuut genoemd Pagina 12

13 d. HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN de door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur Huurovereenkomst Alg. Voorwaarden 11 e. HUURBELEID Het beleid inzake de huurprijzen Huurbeleid 12 f. SERVICEKOSTEN(BELEID) samenstelling, kwaliteitsniveau en prijs van de door verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met bewoning, betrekken van een woongelegenheid en huisvesten van personen Inhoud serviceabonnement Uitgangspunten overeenkomsten derden Overeenkomsten derden Beleid ten aanzien van de te leveren diensten 13 Beleid ten aanzien van afrekening 14 Samenstelling dienstenpakket in het complex Begroting en afrekening van de servicekosten Takenpakket huismeester huurdersdeel Uitgangspunten takenpakket huismeester 15 verhuurdersdeel Takenpakket huismeester verhuurdersdeel g. FUSIE Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Fusie / samenwerking derden h. LEEFBAARHEID Beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken Wijkopdracht, wijkstrategie, wijkprofiel Uitgangspunten leefbaarheid wijk Beschrijving van de rechten en plichten die huurder en verhuurder ten opzichte van elkaar hebben 12 Beleid inzake de huurprijzen voor het totale woningbezit bereikbaarheid voor doelgroepen, de huurprijsvaststelling na mutatie, uitgangspunten huurverhoging na woningverbetering. Incl. vaststelling van de systematiek van de huurverhoging (differentiatie en gemiddelde) voor het gehele woningbezit en de schriftelijke informatie naar de huurders (de jaarlijkse huurverhoging) 13 Inhoud van de diensten die HW levert, incl serviceabonnement 14 Inhoud serviceabonnement (zie daar), wijze en termijn van afrekening 15 Vaststellen van de uitvoerende en controlerende taken van de huismeester, welke betreffen verhuurdersonderhoud en welke huurdersonderhoud 16 Uitgangspunten HW-beleid, wijkplannen, t.b.v. leefbaarheid en veiligheid Pagina 13

14 Leefbaarheid wijk 17 en complex Sociaal beheer en veiligheid wijk en complex i. HUISVESTING OUDEREN ETC. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg en begeleiding behoeven Huisvesting doelgroepen j. OVEREENKOMSTEN DERDEN overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in art, 237, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde Uitgangspunten overeenkomsten derden k. UITSPRAKEN COMMISSIES over geschillen huurders Haag Wonen Uitspraken van de klachtencommissie van verhuurder Uitspraken van: o Huurcommissie o Geschillencommissie Huursector o Arbitragecommissie o (Kanton)rechter l. PRESTATIEAFSPRAKEN beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen verhuurder en een of meerdere gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken Prestatieafspraken gemeente/stadsgewest (regionaal) GESCHILLENBESLECHTING Reglement Arbitragecommissie BBSH RAPPORTAGES (rechten o.g.v. BBSH) Overzichten: o voorgenomen activiteiten o jaarrekening/jaarverslag o volkshuisvestingsverslag o overzicht kengetallen o prognoses financieel/volkshuisvesting /RvC DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE MET HUURDERS (folders, collectieve brieven, callcentre, en diverse meldlijnen) Inhoud van diverse brochures: o A-Z o Serviceabonnement o Aankondiging (geen) sloop, renovatie e.d. o ZAV o Etc. Kwaliteit van de telefonische communicatie met huurders 17 Uitgangspunten HW-beleid, wijkplannen, t.b.v. leefbaarheid en veiligheid Pagina 14

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-09-2012) Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders verhuurder) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Artikel 1 Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuur van de Stichting; b. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies 2 WoonFriesland overlegt graag met u, bewoners van onze woningen. Hoe waardeert u die woning? Wat vindt u van de directe woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt? Hoe ervaart

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huurdersvereniging Haag Wonen

Jaarverslag 2014. Huurdersvereniging Haag Wonen Jaarverslag 2014 Huurdersvereniging Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen Secretariaat Leggelostraat 63 2541 HR Den Haag Email info@hvhw.org Website www.hvhw.org Voorwoord Het was een stormachtig jaar

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015

Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015 Huurdersvereniging Heusden Jaarverslag 2015 Grotere opgave voor het bestuur HVH in 2015 In het afgelopen jaar heeft de huurder, middels een huurdersvereniging, een veel grotere invloed gekregen op het

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen

NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen 1 Inhoudsopgave 2. Inhoud 3. Wie zijn wij 4. Memorandum van Overeenstemming 4. Samenstelling Bestuur DMR 5. Wij hebben Uw steun nodig 6. Mag ik mij even voorstellen.

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU

REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE BEWONERSPARTICIPATIE OP COMPLEXNIVEAU Bewonerscommissies worden opgericht om de belangen van de bewoners van het betreffende complex op allerlei gebieden bij Woongroep Holland

Nadere informatie

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 Guus Terlingen (FRAEY) en Maarten Groen (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) Vandaag De Woningwet over de invloed van huurders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 1. Plaats binnen CNV Publieke Zaak Het LGB draagt zorg voor het ontwikkelen, vaststellen, evalueren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen

Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Samenwerkingsovereenkomst voor Het Huurderscollectief Heuvelrug Wonen en Woningcorporatie Heuvelrug Wonen Februari 2002 Ondergetekenden, Woningcorporatie Heuvelrug Wonen, hierna te noemen 'de Verhuurder'

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2011 Stichting Huurdersbelangen Noordwijk en Noordwijkse Woningstichting 220211.doc pagina 1 van 14 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 5 2. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST stichting Nijestee en stichting Participatieraad Nijestee Roelof Otten d.d. 0 april 06 ALGEMEEN Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de al bestaande samenwerking tussen

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

HOOD. Beleidsplan 2010

HOOD. Beleidsplan 2010 HOOD Beleidsplan 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Doelstelling en interne activiteiten Doelstelling Bestuur Bewonerscommissies Werkgroepen Overlegonderwerpen Middelen Activiteiten met Ons Doel Overleg met

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

L E I D R A A D. voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE

L E I D R A A D. voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE L E I D R A A D voor bewonerscommissies MAASDELTA SPIJKENISSE Versie 1 januari 2013 2 VOORWOORD Bewonerscommissies zijn voor een woningcorporatie als Maasdelta een belangrijke gesprekspartner voor het

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 17 februari 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING Inleiding In deze nota wordt de huidige stand van zaken rondom medezeggenschap van cliënten en huurders beschreven en de knelpunten die zich daarbij voordoen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon

Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon Verslag van de bijeenkomst voor de voorzitters (of hun afgevaardigden) van de bewonerscommissies en werkgroepsleden van de Bewonersraad Parteon Datum: 1 juli 2015 Plaats: De Vuister, Koog aan de Zaan Aanwezig

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Beleidsvoornemens

Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens 2015-2016 De Bewonersraad signaleert voor de komende jaren belangrijke en voor huurders ingrijpende wijzigingen op het gebied van de volkshuisvesting. Wijzigingen die voor een belangrijk

Nadere informatie