STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A."

Transcriptie

1 STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. ALGEMENE VOORWAARDEN Overal waar in deze voorwaarden hij staat, kan ook zij gelezen worden. BEGRIPSOMSCHRIJVING. Artikel 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Onderlinge: De Vereniging tot Onderlinge Verzekering Steenwijkerwold W.A. Verzekeringnemer Degene die de verzekering heeft afgesloten. Verzekerde: Verzekeringnemer, alsmede de inwonende en door verzekeringnemer onderhouden gezinsleden en inwonende personen waarmee verzekeringnemer een duurzame relatie onderhoudt. Gebouw: Het als zodanig in de polis omschreven onroerend goed met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, met uitzondering van funderingen. In het op het gebouw verzekerde bedrag zijn tevens begrepen de bijgebouwen en de terreinafscheidingen (mits niet bestaande uit beplantingen en rietmatten), voorzover deze naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, alsmede - behalve indien hiervoor dekking bestaat op een inboedelverzekering - zonweringen en antennes. Herinvestering: Het aanwenden van de schade-uitkering voor herstel, (her)bouw en/of aanschaf van soortgelijke zaken als de verzekerde voorwerpen, ter voortzetting van het bedrijf, beroep of andere activiteiten dan wel functie, vallende binnen de polisomschrijving. Herbouwwaarde: Het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na het voorval. Verkoopwaarde: De prijs van het gebouw bij verkoop exclusief de prijs van de grond. Inboedel: Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekerde (voorzover niet vallend onder de begripsomschrijving gebouw ), alsmede de gereedschappen voor de uitoefening van het beroep in loondienst, met uitzondering van: - geld- en geldswaardig papier, voorzover zich dit buiten de bewoonde woonruimte bevindt en/of voorzover dit het bedrag van 1.000, te boven gaat; - onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen; - levende dieren, met uitzondering van kleine huisdieren die gewoonlijk binnenshuis worden gehouden; - motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen); - caravans; - andere aanhangwagens en vaartuigen, met dien verstande dat zijn meeverzekerd: aanhangwagens en vaartuigen tot een maximum van 750, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen alles voor zo ver dienende tot privé gebruik, en mits aanwezig in de woning van verzekerde of in een bijgebouw of privé bergruimten. Tot de inboedel worden gerekend zonweringen en antennes. Lijfsieraden: Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. Audiovisuele en computerapparatuur: - alle beeld-, geluids-, onvangst- en zendapparatuur, zoals radio s, platenspelers, televisietoestellen, videocamera s, band-cassette-, dvdspelers, videorecorders en compact-disc spelers; - alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers; alles met begrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, discs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. Nieuwwaarde: Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van gelijkwaardige soort en kwaliteit. Dagwaarde: Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en/of slijtage. Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Braak: Wederrechtelijk toegang verschaffen met zichtbare beschadiging aan het gebouw. Huurdersbelang: a. De door verzekerde aangebrachte verbeteringen in en aan de door hem/haar bewoonde en gehuurde woning, alsmede herstel of vervanging van behang-, schilder- of witwerk; b. Installaties van watervoorziening, centrale verwarming en airconditioning en de daarop aangesloten toestellen. c. Huurdersbelang is alleen gedekt voorzover de voorzieningen zijn aangebracht voor rekening van de huurder. Opruimingskosten: De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover deze niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een voorval waartegen is verzekerd. Bereddingskosten: De kosten door de verzekerde bij of na een gedekt voorval gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. OMVANG VAN DE VERZEKERING Artikel Verzekerd is het belang van verzekerde met betrekking tot de in de polis omschreven inboedel en/of gebouw, met inachtneming van deze voorwaarden en de van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden. Het huurdersbelang wordt geacht begrepen te zijn in de door verzekeringnemer opgegeven verzekerde som voor de inboedel. 2. De verzekerde som wordt door verzekeringnemer vastgesteld, - bij onroerend goed wordt voor de verzekerde som uitgegaan van de herbouwwaarde; - bij inboedels wordt voor de verzekerde som uitgegaan van de nieuwwaarde (zie ook sub F van de Bijzondere Voorwaarden voor Inboedels). 1

2 ALGEMENE UITSLUITINGEN Artikel 3. Van de verzekering is uitgesloten schade door: a. molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, een en ander zoals omschreven in artikel 15; b. opzet of kwaadwilligheid van verzekerde(n). De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde de verplichtingen uit deze voorwaarden of de statuten niet is nagekomen of onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en de Onderlinge daardoor in haar belangen is geschaad. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE(N) Artikel 4. Verplichtingen van de verzekerde bij schade. Zodra de verzekerde kennis draagt van een voorval dat voor de Onderlinge tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 1. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 x 24 uur (waarbij zon- en feestdagen niet meegeteld worden) het voorval bij de Onderlinge te melden en het schade-aangifteformulier naar de Onderlinge te sturen; 2. zo spoedig mogelijk alle inlichtingen omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te verstrekken en stukken door te zenden; 3. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de Onderlinge zou kunnen schaden; 4. opgave te doen van alle andere (elders lopende) verzekeringen op het verzekerde belang; 5. onmiddellijk alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van eventuele uitbreiding van de schade. In geval van (in)braak, poging tot (in)braak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal, gewelddadige beroving en afpersing is de verzekerde verplicht onverwijld aangifte te doen bij de politie en desgevraagd zijn eigendomsrechten op de ontvreemde zaak aan de Onderlinge over te dragen. REGELING EN VERGOEDING VAN SCHADE Artikel 5. Vaststelling van de omvang van de schade De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de waarde onmiddellijk voor het voorval worden als volgt vastgesteld: 1. bij onderling goedvinden door één expert; 2. desgewenst door twee experts, één aangewezen door de verzekerde en één door de Onderlinge. In dit geval dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert te benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van het schadecijfer dient te doen. De kosten van schaderegeling en van de experts komen voor rekening van de Onderlinge, met dien verstande dat de kosten van de door verzekerde benoemde expert voor maximaal de kosten van de door de Onderlinge aangewezen expert zullen worden vergoed; 3. alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen; 4. het rapport van de expert(s) zal dienen te vermelden: - bij gebouwen: de gewenste herbouw, de herbouwwaarde, de verkoopwaarde, de waarde van de restanten, de verzekerde waarde, de herstelkosten, de door vernieuwing ontstane verbetering; - bij inboedels: de nieuwwaarde, de ouderdom, de dagwaarde van het goed, de herstelkosten, de waardevermindering (zie sub.7), de waarde van de restanten; 5. de taxatie van de expert(s) zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden; 6. de schadevergoeding is gelijk aan het door de expert(s) vastgestelde bedrag aan schade en kosten, met inachtneming van de in de verzekeringsvoorwaarden bepaalde maxima; 7. is herstel mogelijk, dan is de schade gelijk aan de herstelkosten, eventueel, indien verzekerd is op basis van nieuwwaarde, vermeerderd met vergoeding voor de waardevermindering, welke ontstaan is door de schade en niet wordt opgeheven door het herstel; indien de waarde van de verzekerde zaak lager is dan de herstelkosten, dan is de schade gelijk aan het bedrag overeenkomstig de waarde van de zaak, eventueel verminderd met de waarde van de restanten; 8. is het verzekerde bedrag lager dan de berekende waarde onmiddellijk voor het voorval, dan geschiedt uitkering in evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de berekende waarde. Het bepaalde in de vorige alinea is slechts op de vergoeding voor geld en geldswaardig papier van toepassing indien op hetzelfde belang en tegen hetzelfde gevaar nog andere verzekeringen van kracht zijn; 9. indien een gedekt voorval zou leiden tot toepassing van verschillende in de polis genoemde eigen risico s zal slechts éénmaal het eigen risico op de schadevergoeding in mindering worden gebracht, en wel het hoogste; 10.heeft de Onderlinge ten aanzien van een vordering van de verzekerde een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op de Onderlinge ter zake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond. SPECIALE VERZEKERING EN VERZEKERING ELDERS Artikel 6 1. Indien de schade tevens door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijke bedrag van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden het op deze polis verzekerd bedrag en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie vindt niet plaats. 2. Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens verzekerd is onder een speciale op een zaak afgestemde verzekering, zoals een verzekering van glas, kostbaarheden of (brom)fiets, zal de speciale verzekering voorgaan, ongeacht of deze al dan niet van ouder datum is. PREMIEBETALING Artikel 7 1. De verzekeringnemer dient de (suppletie)premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden op of na de dag waarop de (suppletie)premie, de kosten en de assurantiebelasting verschuldigd worden. Een ingebrekestelling door de Onderlinge is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde (inclusief rente en incassokosten) alsnog te betalen. De dekking gaat weer in de dag nadat het verschuldigde aan de Onderlinge is voldaan, tenzij de Onderlinge binnen veertien dagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag anders besluit. 2. De Onderlinge behoudt zich het recht voor het totaalbedrag van de nog verschuldigde betalingen te verrekenen met een te verstrekken uitkering ten behoeve van verzekeringnemer. WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN Artikel Zowel de deelnemer als de Onderlinge hebben het recht de verzekering tegen het einde van een tijdvak, als in artikel 13 bedoelde, per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De deelnemer heeft het recht van zijn opzegging terug te komen tot het tijdstip, waarop de verzekering zou eindigen. De opzegging is slechts van kracht, indien zij voor dat tijdstip wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad. 2. De Onderlinge heeft het recht de verzekering tussentijds per aangetekende brief aan de deelnemer op te zeggen: a. zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de deelnemer enige in de Statuten of in dit reglement omschreven verplichting niet nakomt; 2

3 b. met inachtneming van een termijn van 8 dagen terstond na schade, mits niet later dan drie maanden na de schadeafwikkeling. 3. De dekking eindigt zodra de deelnemer of -in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het verzekerd object en tevens de feitelijke macht er over verliezen. De deelnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen 8 dagen na iedere overgang van eigendom en iedere omstandigheid, die tot het einde van de dekking heeft geleid, daarvan mededeling te doen aan de Onderlinge. De dekking eindigt niet bij overgang van de eigendom die niet gepaard gaat met de hiervoor genoemde omstandigheden. 4. De verzekering eindigt op het ogenblik, waarop het lidmaatschap van de Onderlinge van de betrokken deelnemer eindigt. Indien echter het lidmaatschap van de deelnemer eindigt tengevolge van zijn overlijden, blijft de verzekering van kracht voor de verkrijger van het verzekerde belang tot de eerstvolgende premievervaldag. Daarna alleen indien de verzekering door de Onderlinge ten name van de nieuwe belanghebbende is geaccepteerd. De verzekering eindigt echter onmiddelijk indien de verkrijger het belang elders heeft verzekerd. De erfgenamen zijn verplicht van het overlijden van de deelnemer binnen 8 dagen mededeling te doen aan de Onderlinge. INDEXERING Artikel 9. Gebouw 1. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks per de premievervaldag verhoogd of verlaagd op basis van het laatstbekende indexcijfer voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De premie wordt in evenredigheid hiermede verhoogd of verlaagd. 2. Bij schade zullen de experts ook vaststellen het indexcijfer op de datum van het voorval op basis van het laatstbekende indexcijfer. Indien het indexcijfer hoger is dan dat op de laatste premievervaldag, geldt als het verzekerde bedrag het bedrag overeenkomende met het hierboven genoemde door de experts vastgestelde indexcijfer, gemaximeerd tot 125% van het laatst vastgestelde verzekerde bedrag. Inboedel 1. Jaarlijks wordt per de premievervaldag het verzekerde bedrag en in evenredigheid daarmede de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van woninginboedels. 2. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op de laatste premievervaldatum vastgestelde bedrag (enkel en alleen door waardestijging na deze laatste premievervaldatum) dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met maximaal 25%. BEKENDHEID EN BELENDINGEN Artikel 10. De Onderlinge acht zich voldoende bekend met de tegenwoordige ligging, constructie, aard en inrichting van het gebouw alsmede met het gebruik daarvan. Wijziging van belendingen tast de aansprakelijkheid van de Onderlinge niet aan. RISICOWIJZIGING EN/OF VERHUIZING Artikel 11. A. Risicoverzwaring 1. Verzekerde dient de Onderlinge zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van: - wijziging van bestemming, bouwaard of dakbedekking van het omschreven gebouw; - leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; - het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode, die (naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren; - het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw. Bedoelde melding dient in ieder geval binnen twee maanden te worden gedaan, tenzij de verzekerde van het optreden van een der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 2. De verzekering geeft vanaf het moment dat - het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is - of (een als zelfstandig aan te merken deel van) het gebouw leeg komt te staan - dan wel voor een aaneengesloten periode die naar verwachting langer dan twee maanden zal duren, niet meer in gebruik zal zijn, alleen dekking voor de schade als gevolg van de gevaren genoemd in A1 tot en met 5 van de Bijzondere Voorwaarden. 3. De Onderlinge zal ten aanzien van de overige wijzigingen, genoemd in artikel 10. A.1 de dekking niet wijzigen, met uitzondering van hetgeen gesteld is in het hiernavolgende. 4. Na ontvangst van een melding van verzekerde van risicowijzigingen zoals genoemd in artikel 10. A.1 zal de dekking met inachtneming van de in lid 2 genoemde beperkingen worden voortgezet, tenzij de Onderlinge te kennen geeft de verzekering niet te willen voortzetten of met verzekerde ten aanzien van premie en/of voorwaarden tot nadere overeenstemming te willen komen. 5. Verzuimt de verzekerde tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen, dan vervalt alle recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van de risicowijziging, tenzij de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien de Onderlinge de verzekering slechts tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden van de risicowijziging geldende premie staat tot de nieuwe te noteren premie. 6. Tijdens aan- of verbouw, waarbij het pand nog niet glas- en waterdicht is, wordt uitsluitend dekking verleend tegen de gevaren genoemd onder A1 tot en met 5 van de Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden. Verhuizing Onverminderd het onder Abepaalde geldt bij verhuizing van de inboedel dat: 1. de verzekerde een verhuizing zo spoedig mogelijk ter kennis van de Onderlinge dient te brengen; 2. bij verhuizing naar een ander gebouw in Nederland de dekking van kracht blijft, tenzij de Onderlinge te kennen heeft gegeven de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden te willen voortzetten. OVERGANG VAN HET VERZEKERDE BELANG Artikel 12. Gebouw Bij overgang van het verzekerde belang als gevolg van overlijden van verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht voor de verkrijger, tot de eerstvolgende premievervaldag; daarna alleen indien de verzekering door de Onderlinge ten name van de nieuwe belanghebbenden is geaccepteerd. De verzekering eindigt echter onmiddellijk indien de verkrijger het belang elders heeft verzekerd. Inboedel De verzekering eindigt bij overgang van het verzekerde belang, behalve wanneer deze plaatsvindt onder algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging) in welk geval het hierboven ten aanzien van het gebouw bepaalde geldt. AANVANG EN DUUR VAN DE VERZEKERING Artikel 13. De verzekering gaat in op de in de polis genoemde datum. Indien de verzekering niet is beëindigd overeenkomstig het gestelde in artikel 13, dan loopt de verzekering tot de contractsvervaldatum en wordt de verzekering telkens stilzwijgend voor vijf jaar verlengd. 3

4 EINDE VAN DE VERZEKERING EN OPZEGGING Artikel 14. De verzekering eindigt: A. op de premievervaldatum indien de verzekeringnemer of de Onderlinge uiterlijk drie maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd; B. indien de Onderlinge van haar recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen en wel door schriftelijke opzegging: 1. indien de verzekeringnemer langer dan twee maanden in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen; 2. indien een verzekerde enige andere verplichting uit de voorwaarden voortvloeiende niet na is gekomen; 3. terstond na schade, mits niet langer dan 30 dagen nadat zij een uitkering heeft verstrekt, dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; de Onderlinge zal in de gevallen B2 en B3 een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen. C. Indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van de premie en/of de voorwaarden te accepteren, die de Onderlinge op grond van de voorwaarden kan verlangen; en wel per de in de mededeling door de Onderlinge genoemde datum, met restitutie van de onverdiende premie. B. Luchtvaartuigen Deze verzekering geschiedt in afwijking van het in clausule Abepaalde, doch onverminderd het bepaalde in clausule C, mede tegen schade - anders dan brandschade - aan de verzekerde zaken, ten gevolg van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffings-middel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. C. Molest Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit: 1. gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; 2. burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 3. opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 4. binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; 5. oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 6. muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. STANDAARDCLAUSULES Artikel 15. A. Ontploffing 1. Verzekering tegen schade door ontploffing geschiedt onverschillig waar de onploffing mocht zijn ontstaan, in het omschreven gebouw dan wel elders, doch onverminderd het bepaalde in de clausules C en E. 2. Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. Derhalve is het knappen van een ballon o.i.d. geen ontploffing. 3. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. overstroming. Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland G. Storm op 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd. 4 De Onderlinge dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit een van de hierboven genoemde oorzaken. Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd en gedeeltelijk herzien in D. Atoomkernreacties 1. De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 2.De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enig overheid vergunning (voorzover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aanspakelijkheid kernongevallen Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. E. Aardbeving en vulkanische uitbarsting Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. F. Overstroming Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering gedekt gevaar. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing, veroorzaakt door Onder storm wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut of één zijner filialen, gevestigd het naast bij de verzekerde objecten, doch ten hoogste 10 kilometer daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt waargenomen van tenminste 14 meter per seconden, terwijl wanneer plaatselijke gevallen van hevige wind zich voordoen, die buiten de waarneming van het Meteorologisch Instituut of filiaal daarvan zijn gebleven, door betrouwbare getuigen geconstateerd moet worden, dat ter plaatse storm woedde.

5 Ook kan het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving (doch eveneens binnen een kring van 10 kilometer) blijkbaar stormschade hebben geleden, als bewijs dienen dat recht op schadevergoeding schept. PRIVACY Artikel 16. De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens, kunnen worden opgenomen in de door of namens de Onderlinge gevoerde persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. STATUTEN Artikel 17 Op deze verzekering zijn tevens de statuten van de Onderlinge van toepassing. ONVOORZIENE GEVALLEN Artikel 18 In gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Onderlinge. BIJZONDERE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR GEBOUWEN EXTRA van de Vereniging tot Onderlinge Verzekering Steenwijkerwold W.A. OMVANG VAN DE VERZEKERING De Onderlinge verzekert: A. Het gebouw op basis van herbouwwaarde tegen directe materiële schade veroorzaakt door: 1. brand, naburige brand en brandblussing; 2. blikseminslag; 3. ontploffing volgens clausule A, zoals omschreven in artikel 15 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden; 4. luchtvaartuigen volgens clausule B, zoals omschreven in artikel 15 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden; 5. storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (zie ook artikel 15 G Algemene Voorwaarden) voor dit gevaar geldt per gebouw een eigen risico van tenminste 2 o /oo van het verzekerd bedrag met een maximum van 250,- per gebeurtenis; 6. diefstal van tot het gebouw behorende materialen en voorwerpen, of poging daartoe; 7. inbraak of poging daartoe; 8. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk en na braak het gebouw is binnengedrongen; deze dekking geldt niet voor leegstaande panden; 9. aanvaring en aanrijding, afvallende en uitvloeiende lading, omvallen van of aanraking door bomen, kranen of heistellingen; 10. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen: neerslag), onvoorzien het gebouw binnengedrongen; uitgesloten van vergoeding is /zijn: - schade veroorzaakt door neerslag, binnengekomen door openstaande ramen, deuren, vensters of luiken; - schade ten gevolge van vochtdoorlating van muren of slecht onderhoud van het gebouw, constructie-of installatiefouten, tenzij de verzekerde aantoont dat de schade geen gevolg is van slecht onderhoud en/of gebrek van het gebouw, constructie- of installatiefouten; - schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; - reparatiekosten van daken, dakgoten en regenafvoerpijpen; 11. a water of stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst, onvoorzien gestroomd uit installaties van de waterleiding, de centrale verwarming, de airconditioning, uit de daarop aangesloten aan-en afvoerleidingen, sanitaire en andere toestellen; b. het overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen, mits ten gevolge van een plotseling opgetreden gebrek; indien schade aan het gebouw is ontstaan als bedoeld onder a., zijn tevens gedekt de kosten van; - opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - herstel van installaties, leidingen en toestellen zelf. Bij springen door vorst zijn bovendien gedekt de kosten van herstel van de beschadigde toestellen en het sanitair, mits verzekerde kan aantonen dat hij alle zorg heeft betracht, die redelijkerwijs van verzekerde gevergd kon worden, om die schade te voorkomen; uitgesloten van vergoeding is schade door terugstromend water van de openbare riolering of door grondwater, tenzij dit grondwater via de afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw is binnengedrongen; 12. onvoorzien stromen van water uit aquaria of waterbedden; 13. olie, onvoorzien gestroomd uit verwarmingsinstallaties, waaronder begrepen de daarbij behorende leidingen en tanks; 14. rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties; 15. plunderingen, rellen en relletjes en opstootjes; daarnaast is schade verzekerd welke ontstaat door ongeregeldheden bij werkstakingen; de nadere omschrijving van deze begrippen is door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s Gravenhage gedeponeerd; Behoudens het onder 10 bepaalde geldt de dekking voor alle hierboven genoemde gevaren, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf, dan wel uit de aard van het gebouw zelf voortspruiten. B. Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd: 1. de kosten van experts en de door hen geraadpleegde personen, voor de vaststelling van de schade; 2. de bereddingskosten; 3. telkens tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag: a. schade aan de tuin behorende bij het gebouw en wel tegen alle gedekte gevaren met uitzondering van die genoemd onder A5, 6, 7, 8, 10 en 15; b. opruimingskosten; c. huurderving over de periode dat het gebouw geheel of gedeeltelijk niet gebruikt kan worden als gevolg van een gedekt voorval; indien de verzekerde zelf gebruiker is wordt uitgekeerd alsof het gebouw voor hetzelfde gebruik was verhuurd; d. schade tengevolge van een gedekt voorval aan zaken van derden, deel uitmakende van het verzekerde gebouw, mits voor rekening van de verzekerde en niet door een andere verzekering gedekt; e. extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, wijzigingen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen waartoe de verzekerde door de overheid verplicht wordt na een gedekt voorval. C. Extra kosten boven het verzekerde bedrag: - in geval van verzekering van een uitsluitend tot bewoning dienend gebouw is meeverzekerd de door de verzekerde te lijden schade - in de vorm van teverrichten uitgaven, te derven inkomsten of anderszins, doch met uitzondering van materiële schade en kosten als hiervoor onder Aen B bedoeld - als rechtstreeks of verwijderd gevolg van een gevaar waartegen dekking is verleend en waardoor het gebouw waarop deze dekking betrekking heeft wordt getroffen; 5

6 - deze schade dient door de verzekerde te worden aangetoond; - de krachtens deze dekking te verlenen schadevergoeding bedraagt maximaal 10% van de aan bedoeld gebouw geleden schade; - deze dekking zal niet van kracht zijn, indien bij schade blijkt, dat de verzekerde met betrekking tot een aan bedoeld gebouw geleden schade nog op uitkeringen uit hoofde van andere aanvullende verzekeringen aanspraak kan maken. D. Schade aan zonweringen en antennes: Indien zonweringen en antennes zijn meeverzekerd, zijn deze slechts verzekerd op basis van dagwaarde. E. Schaderegeling bij niet-herbouwen: Indien verzekeringnemer te kennen geeft niet tot herbouw of herstel van het gebouw te zullen overgaan, zal het bedrag van de schade worden berekend naar de verkoopwaarde. Huurderving wordt maximaal over een periode van 2 maanden vergoed. F. Betaling van de schadevergoeding: 1. De betaling van de schadevergoeding geschiedt binnen drie maanden, nadat de maatschappij de vergoeding heeft vastgesteld. 2. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan ten hoogste de verzekerde som(men). BIJZONDERE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR INBOEDELS EXTRA van de Vereniging tot Onderlinge Verzekering Steenwijkerwold W.A. OMVANG VAN DE VERZEKERING De Onderlinge verzekert: A. De inboedel aanwezig in het gebouw tegen directe materiële schade veroorzaakt door: 1. a. brand, naburige brand en brandblussing; b. schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee. 2. a. blikseminslag; b. overspanning/inductie tengevolge van bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan, aan elektrische apparatuur/installaties met uitzondering van computer- en randapparatuur; 3. ontploffing volgens clausule A, zoals omschreven in artikel 15 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden; 4. luchtvaartuigen volgens clausule B, zoals omschreven in artikel 15 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden; 5. storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde; 6. diefstal of poging daartoe, met dien verstande dat voor lijfsieraden maximaal 2.500, per schadegeval wordt uitgekeerd; indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen verminderd; indien sprake is van diefstal/verlies van (betaal-/euro-) cheques, girobetaalkaarten met eventuele bijbehorende passen en/of creditcards van bank, of andere instellingen, komt de hieruit voortvloeiende schade niet voor rekening van de Onderlinge; 7. gewelddadige beroving en afpersing; 8. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk en na braak het gebouw is binnengedrongen; 9. aanvaring en aanrijding, afvallende en uitvloeiende lading, omvallen van of aanraking door bomen, kranen of heistellingen, een en ander mits het gebouw door deze gevaren mede wordt getroffen; 10. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen: neerslag), onvoorzien het gebouw binnengedrongen; uitgesloten van vergoeding is schade: - veroorzaakt door neerslag, binnengekomen door openstaande ramen, deuren, vensters of luiken; - ten gevolge van vochtdoorlating van muren of slecht onderhoud van het gebouw, constructie of installatiefouten; - door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; 11. a. water of stoom, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst, onvoorzien gestroomd uit installaties van de waterleiding, de centrale verwarming, de airconditioning, uit de daarop aangesloten aan-en afvoerleidingen, sanitaire en andere toestellen; b. het overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen, mits ten gevolge van een plotseling opgetreden defect; indien schade aan de inboedel is ontstaan als bedoeld onder a., zijn tevens gedekt de kosten van: - opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - bij springen door vorst zijn bovendien gedekt de kosten van herstel van de beschadigde leidingen en toestellen en het sanitair; - bovengenoemde kosten worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering zijn gedekt; uitgesloten van vergoeding is schade door terugstromend water van de openbare riolering of door grondwater, tenzij dit grondwater via de afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw is binnengedrongen; 12. onvoorzien stromen van water uit: a. aquaria, inclusief schade aan de inhoud hierdoor ontstaan; b. waterbedden; 13. olie, onvoorzien gestroomd uit verwarmingsinstallaties, waaronder begrepen de daarbij behorende leidingen en tanks; 14. rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties; 15. plunderingen, rellen, relletjes en opstootjes; daarnaast is schade verzekerd welke ontstaat door ongeregeldheden bij werkstakingen; de nadere omschrijvingen van deze begrippen zijn door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s Gravenhage gedeponeerd en in 2001 gedeeltelijk herzien. 16. defecten aan koelkasten en diepvriezers of stroomuitval langer dan 6 uur, voor zover het schade aan de inhoud betreft; 17. scherven van ruiten, spiegels en glas in wandversieringen; behoudens het onder 10 bepaalde geldt de dekking voor alle hierboven genoemde gevaren, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf, dan wel uit de aard of de natuur der verzekerde zaken zelf voortspruiten. B. 1. De inboedelgoederen in niet-bewoonde panden, bijgebouwen en in privé-bergruimten in flatgebouwen en in trappenhuizen en andere voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten van het gebouw, tegen alle gedekte gevaren, echter voor wat betreft diefstal uitsluitend na braak aan de buitenkant van het gebouw of ruimte; 2. de inboedelgoederen aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, tegen alle gedekte gevaren, met uitzondering van die genoemd onder A5, 6, 8, 10 en 15, echter zonweringen en antennes tegen alle gedekte gevaren; 3. schade door diefstal van of vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggestok en wasgoed, voor zover deze goederen zich bevinden in de tuin, op het erf of op het balkon van de door verzekerde permanent bewoonde woning. C. Inboedelgoederen vanuit de woning tijdelijk tot maximaal 3 aaneengesloten maanden elders aanwezig, teneinde daarin terug te keren en tijdens een verhuizing als volgt: - binnen Nederland 1. In gebouwen tegen alle gedekte gevaren, met dien verstande dat diefstal of poging daartoe en vandalisme, respectievelijk 6

7 genoemd onder A6 en 8, anders dan uit of in een permanent bewoonde woning (hieronder vallen geen schuren of garages) slechts gedekt zijn na braak aan het gebouw; 2. buiten gebouwen tegen de gevaren, genoemd onder A1 en 2, 3, 4 en 7 alsmede: a. in auto s tegen diefstal, na aantoonbare braak, deugdelijk afgesloten en wel tot een maximum van 250, per schadegeval; b. in afgesloten reiskoffers tegen diefstal van de reiskoffer met inhoud alsmede tegen diefstal van de inhoud na braak aan de reiskoffer, onverminderd het bepaalde onder A6; c. tijdens vervoer van en naar een reparatieinrichting of tijdens de verhuizing van de gehele inboedel of een gedeelte daarvan tegen schade door een ongeval, het middel van vervoer overkomen, het breken van heisgerei of het uit de strop schieten; - buiten Nederland maar binnen Europa, tegen de gevaren genoemd onder A1, 2, 3 en 4. D. Boven het verzekerde bedrag: 1. de kosten van experts en de door hen geraadpleegde personen, voor de vaststelling van de schade; 2. de bereddingskosten; 3. telkens tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag, voor zover de schade voor rekening van de verzekerde is genomen en niet door een andere verzekering is gedekt, de schade aan: a. de tuin behorende bij het in de polis genoemde gebouw en wel tegen alle gedekte gevaren met uitzondering van die genoemd onder A5, 6, 8, 10 en 15, evenwel tot een maximum van 1.500, ; b. de zich in de door de verzekerde permanent bewoonde woning bevindende inboedelgoederen van derden, tegen alle onder Agenoemde gevaren, voor zover het verzekerde bedrag toereikend is; c. huurdersbelang; d. de door de verzekerde gehuurde woning veroorzaakt door inbraak of poging daartoe, tot een maximum van 250, ; 4. telkens tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag zijn bovendien verzekerd: a. de opruimingskosten; b. de kosten van vervoer en opslag van de inboedel als gevolg van een gedekt voorval; c. de extra kosten voor hotel en pension of andere voorziening, die de verzekerde als gevolg van een gedekt voorval moet maken, een en ander in overleg met de Onderlinge. G. Vaststelling van de schade. De schade wordt geacht te bedragen: 1. ten aanzien van de onder de nieuwwaarde regeling vallende goederen: - indien de goederen hersteld kunnen worden, de geschatte kosten van herstel, eventueel vermeerderd met een bedrag ter grootte van de door de schade ontstane en door het herstel niet opgeheven waardevermindering; het totaal bedrag mag de nieuwwaarde niet overschrijden; - indien de goederen niet hersteld kunnen worden, de aanschafprijs van een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit als het verzekerde voorwerp, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade; 2. ten aanzien van de overige inboedel goederen: - indien verzekerde te kennen geeft dat de goederen hersteld zullen worden, de herstelkosten, waarbij deze nooit meer kunnen bedragen dan de hieronder aangegeven dagwaarde; - indien goederen niet hersteld/vervangen kunnen worden, de dagwaarde van het goed onmiddellijk voor de schadegebeurtenis. H. Betaling van de schadevergoeding. 1. De betaling van de schadevergoeding geschiedt binnen drie maanden, nadat de maatschappij de vergoeding heeft vastgesteld. 2. In geval van herstel is de verzekerde desgevraagd verplicht de rekening van het herstel aan de maatschappij te overleggen. 3. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan ten hoogste de verzekerde som(men). STATUTEN van de Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade "Steenwijkerwold" W.A. gevestigd in de gemeente Steenwijkerland na akte, houdende wijziging van de statuten op 6 mei 2010 verleden voor mr M. K. kroek, notaris in de gemeente Steenwijkerland. E. Extra kosten boven het verzekerde bedrag: - medeverzekerd is de door de verzekerde te lijden schade - in de vorm van te verrichten uitgaven, doch met uitzondering van materiële schade en kosten als hierboven onder Atot en met D bedoeld - als rechtstreeks of verwijderd gevolg van een voorval waartegen dekking is verleend en waardoor de inboedel waarop deze dekking betrekking heeft wordt getroffen; - de krachtens deze dekking te verlenen schadevergoeding bedraagt maximaal 10% van de aan bedoelde inboedel geleden schade; - deze dekking zal niet van kracht zijn, indien bij schade blijkt, dat de verzekerde met betrekking tot een aan bedoelde inboedel geleden schade nog op uitkeringen uit hoofde van aanvullende verzekeringen aanspraak kan maken. F. Waardebasis. De verzekering geschiedt op basis van nieuwwaarde; in afwijking hiervan vindt verzekering op basis van dagwaarde plaats ten aanzien van: 1. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 2. zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; 3. fietsen, brom- en snorfietsen; 4. zonweringen en antennes; 5. de niet bij de begripsomschrijving inboedel uitgesloten aanhangwagens en vaartuigen. Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te worden toegekend. 7 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade "Steenwijkerwold" W.A.. 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland en is aangegaan voor onbepaalde tijd. WERKGEBIED Artikel 2 1. De vereniging strekt haar werkgebied uit over de gemeente Steenwijkerland en aangrenzende delen van de gemeenten Meppel, Westerveld, Noordoostpolder en Weststellingwerf. 2. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan het bestuur, kunnen ook verzekeringen buiten het werkgebied worden aangenomen. DOEL Artikel 3 1. De vereniging stelt zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te verzekeren tegen schade aan onroerende en roerende zaken op basis van de door de vereniging in gevolge artikel 26 van deze statuten vastgestelde verzekeringsvoorwaarden. 2. De vereniging kan haar bemiddeling verlenen bij het afsluiten van andere verzekeringen. Voorts kan de vereniging bemiddelen in financiële dienstverlening.

8 3. De vereniging stelt zich voorts den doel al hetgeen te verrichten dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords. LIDMAATSCHAP Artikel 4 Leden van de vereniging zijn uitsluitend degenen, die een of meer verzekeringen bij haar hebben lopen. Artikel 5 Na beëindiging van het lidmaatschap heeft het betrokken lid generlei aanspraak op de reserves van de vereniging. Ingeval van beëindiging door royement van de verzekering(en) is het lid gehouden tot betaling van de premies en omslagen geheven over het boekjaar waarin het royement plaatsvindt. BOEKJAAR EN JAARREKENING Artikel 6 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en met eenendertig december. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op, die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overlegd. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag en van de in artikel 392, Boek 2,Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vereniging van toepassing is. 3. Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens ten kantore van de vereniging voor de leden ter inzage liggen en voorts vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vereniging aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos afschrift van verkrijgen. ALGEMENE VERGADERING Artikel 7 1. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden. 2. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een gewone algemene vergadering gehouden en wel vóór de eerste juli van ieder jaar. 3. In deze vergadering wordt: a. door het bestuur verslag uitgebracht betreffende de toestand van de vereniging; b. de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd; c. besloten over decharge van het bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid; d. voorzien in vacatures van het bestuur; e. al datgene besproken wat door of met toestemming van het bestuur verder ter tafel wordt gebracht. 4. De oproeping geschiedt door middel van convocatiebiljetten en/of advertenties in door het bestuur aangewezen plaatselijke bladen, welke de te behandelen agenda bevatten, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. 2. Blijft het bestuur in gebreke de in het vorig lid bedoelde vergadering binnen veertien dagen na het verzoek daartoe bijeen te roepen, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, alles met inachtneming van de formaliteiten als omschreven in artikel 7 lid De verzoekers kunnen anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van een op grond van lid 3 opgeroepen algemene vergadering. Artikel artikel 7 lid 4 vermelde formaliteiten. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij de vergadering anders beslist. Een ter vergadering afwezig lid kan zich door een meerderjarige huisgenoot of door een medelid met schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.een ter vergadering aanwezig lid kan slechts één afwezig lid met schriftelijke volmacht vertegenwoordigen. leder aanwezig lid of vertegenwoordigd lid brengt één stem uit. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij voorziening in vacatures maakt het bestuur voor elke vacature een niet-bindende voordracht op, bevattende, zo mogelijk, twee namen. Wordt bij verkiezing van bestuursleden gedurende de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan volgt een stemming tussen de personen, die bij de Vorige stemming de meeste stemmen op zich verenigden, zonodig na een tussen-stemming. Voor het overige worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waarin deze statuten een andere meerderheid eisen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, bij stemming over personen echter het lot. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen ten aanzien van punten die niet op de agenda zijn vermeld. BESTUUR Artikel Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen door de algemene vergadering al dan niet uit de leden gekozen. De bestuursleden dienen zoveel mogelijk in de verschillende delen van het werkgebied woonachtig te zijn. 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een Penningmeester, tezamen in dezelfde functies het dagelijks bestuur vormende dat belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging, eventueel aangevuld met één of meer leden van het bestuur, bijgestaan door de administrateur en eventueel deskundigen. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het bestuur en de algemene Vergadering uit. 3. Jaarlijks treden op de algemene vergadering ten naaste bij een derde van hen af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn herkiesbaar onverminderd het bepaalde in artikel In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Indien er meer dan één tussentijdse vacatures ontstaan, is het bestuur verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na het ontstaan van de laatste vacature. Het bestuurslid dat in Een tussentijdse vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij werd gekozen volgens rooster had moeten aftreden. 5. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Dit ontslag kan slechts geschieden met ten minste twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel. Artikel 8 Indien het bestuur daartoe besluit zal een buitengewone vergadering Worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats en tijd. 1. Indien ten minste een tiende gedeelte van de leden schriftelijk en met opgave der te behandelen punten de wens te kennen geeft tot het houden van een zodanige vergadering zal het bestuur deze bijeenroepen op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek, met inachtneming van de in 8 Artikel 11 Indien een lid van de vereniging tot bestuurder is benoemd eindigt zijn lidmaatschap van het bestuur terstond door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging Tenzij de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, anders besluit, eindigt het lidmaatschap van het bestuur doordat het betrokken bestuurslid failliet wordt verklaard, aan

9 het bestuurslid surseance van betaling is verleend, het bestuurslid Onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over diens vermogen verliest. Artikel 12 Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de zaken welke het bij de statuten en de verzekeringsvoorwaarden wordt opgedragen. Artikel Het bestuur en voorts twee leden van het dagelijks bestuur tezamen zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door de administrateur, echter met inachtneming van de eventuele beperkingen, die aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. 2. Indien een lid van het bestuur een overeenkomst met de vereniging sluit of wijzigt, of indien een lid van het bestuur in privé enigerlei procedure tegen de vereniging voert, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. Artikel Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht, maar ten minste één maal per kwartaal. Indien drie of meer bestuursleden schriftelijk aan de voorzitter de wens te kennen geven tot het houden van een vergadering, is deze verplicht binnen vijf dagen een vergadering te Doen uitschrijven met inachtneming van een termijn van ten hoogste acht dagen. 2. Vergaderingen worden in opdracht van de voorzitter uitgeschreven met inachtneming van een termijn van drie vrije dagen, behalve in spoedeisende gevallen. 3. Mocht de voorzitter weigeren of in gebreke blijven zodanige vergadering te doen houden, dan zullen drie of meer bestuursleden zelf die vergadering kunnen bijeenroepen met inachtneming van een termijn van ten minste drie vrije dagen. 4. De bijeenroeping zal steeds behelzen een opgave van plaats en tijd der te houden vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen. 5. Onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen te allen tijde worden behandeld, doch besluiten zullen in dat geval slechts kunnen worden genomen, indien ten minste vier/vijfde deel der fungerende bestuursleden zich vóór het nemen van een besluit verklaart. Artikel 15 Besluiten van het bestuur en het dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De administrateur woont de vergaderingen bij en heeft een adviserende stem. Artikel 16 De bestuursleden hebben het recht hun onkosten ten behoeve van de vereniging gemaakt, uit de kas der vereniging te doen betalen. Het bestuur stelt de hoogte van de vergoeding van de bestuursleden vast. COMMISSIE VAN TOEZICHT Artikel 18 Het bestuur benoemt in overleg met de administrateur, hetzij in vaste, hetzij in tijdelijke dienst, hetzij voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden alle nodige personeel. Het bestuur regelt tevens hun werkzaamheden, alsmede hun arbeidsvoorwaarden. WERKWIJZE VAN DE VERENIGING Artikel Aan het begin van elk boekjaar wordt van ieder lid ter dekking van schaden en kosten een premie geheven naar een tarief, dat wordt vastgelegd en gewijzigd door het bestuur. 2. Met betrekking tot de premies voor verzekeringen, die in de loop van een boekjaar beginnen, wordt de premie tot het einde van het boekjaar naar evenredigheid berekend. VERWERKING VOORDELIG SALDO Artikel Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten mocht opleveren, hebben de leden recht op dit overschot, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur besluit (een deel van) dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve. 2. De algemene reserve kan door het bestuur worden gebruikt om tot een spoedige uitkering van schadevergoedingen te geraken en/of ter vermijding van kleine en/of herhaalde omslagen. VERWERKING NADELIG SALDO Artikel Indien de premies en andere inkomsten over het boekjaar niet voldoende zijn voor betaling der schaden en kosten, besluit het bestuur: a. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene reserve te brengen, en/of b. dit nadelig saldo geheel of gedeeltelijk om te slaan over alle leden en degenen, die in het afgelopen boekjaar opgehouden hebben lid te zijn, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar. Het besluit van het bestuur als bedoeld in lid 1 kan worden uitgevoerd tenzij door de algemene vergadering binnen acht dagen na het bestuursbesluit, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, zelf een besluit over het dekken van het nadelig saldo is genomen. In geen geval mag ter dekking van een tekort over een boekjaar meer dan een/vierde deel aan het reservefonds onttrokken worden, met dien verstande, dat er geen onttrekking aan het reservefonds kan plaats hebben, wanneer dit reservefonds nog geen tweeduizend vijfhonderd euro s ( 2.500, ) bedraagt, en dat er ook geen onttrekking kan plaats vinden, waardoor het reservefonds zou dalen tot beneden tweeduizend vijfhonderd euro s 2.500, Artikel 22 Hel bestuur is verplicht de bij de vereniging verzekerde risico's op genoegzame wijze te herverzekeren. Artikel Het bestuur benoemt een administrateur. De administrateur wordt zo nodig door het dagelijks bestuur geschorst en door het bestuur ontslagen. Bij schorsing heeft hij recht van beroep bij het bestuur. Zijn werkzaamheden worden door het bestuur bij instructie vastgesteld en zo nodig gewijzigd. 2. De arbeidsvoorwaarden van de administrateur worden in een schriftelijke arbeidsovereenkomst neergelegd. Bij ontstentenis van de administrateur wordt deze vervangen door een door het bestuur aan te wijzen persoon. 3. Schorsing heeft geen verlies van beloning tengevolge. VERJARING Artikel 23 Alle vorderingen van een lid jegens de vereniging vervallen na verloop van vijf jaren, nadat de beslissing van de vereniging definitief is vastgesteld. 9

10 VERZEKERINGSVOORWAARDEN Artikel GESCHILLEN Artikel 25 Geschillen tussen een lid en de vereniging zullen in eerste instantie door de vereniging overeenkomstig een daartoe opgesteld reglement worden behandeld. Dit reglement wordt op aanvraag van het lid toegezonden. Leidt de interne behandeling niet tot overeenstemming, dan kan de klacht als het om een particuliere verzekerde gaat kosteloos worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag. Het lid kan het geschil ook aan de gewone rechter voorleggen. Zakelijk verzekerden kunnen een geschil na interne behandeling desgewenst eveneens aan de gewone rechter voorleggen. a. b. c. De algemene verzekeringsvoorwaarden worden door de algemene vergadering vastgesteld en zijn neergelegd in de desbetreffende verzekeringsreglementen. De verzekeringsreglementen kunnen door de algemene vergadering worden gewijzigd, krachtens een besluit, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, nadat de voorgestelde wijzigingen ter kennis van de leden zijn gebracht. De bijzondere verzekeringsvoorwaarden worden opgesteld door het bestuur. WIJZIGING STATUTEN Artikel 26 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd, indien daartoe wordt besloten in een algemene vergadering, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, nadat de voorgestelde wijziging: ter kennis van de leden is gebracht; gedurende vijf dagen onmiddellijk voorafgaande aan de algemene vergadering op het kantoor van de vereniging ter inzage heeft gelegen; op de agenda staat vermeld. AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONTBINDING Artikel Zij die bij de ontbinding van de vereniging lid zijn of minder dan een jaar te voren hebben opgehouden lid te zijn, zijn tegenover de vereniging naar de in artikel 23, lid 1, sub b genoemde maatstaf voor een tekort aansprakelijk; wordt de vereniging ontbonden door zijn insolventie nadat hij in staat van faillissement is verklaard, dan wordt de termijn van een jaar niet van de dag der ontbinding, maar van de dag der faillietverklaring gerekend. 2. Kan op een of meer leden, of gewezen leden hun aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden of gewezen leden aansprakelijk naar de maatstaf hiervoor vermeld. 3. De in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid bestaat ook, indien de vereffenaars afzien van verhaal op een of meer door de uitoefening van het verhaalsrecht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen. Indien de vereffening geschiedt onder toezicht van personen, door de wet met dat toezicht belast, kunnen de vereffenaars van dat verhaal slechts afzien met machtiging van deze personen. 4. De aansprakelijke leden en oud-leden zijn gehouden tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met vijftig procent of zoveel minder als de vereffenaars voldoende achten tot voorlopige dekking van een nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen. Een lid of oud-lid is niet bevoegd tot verrekening van zijn schuld uit hoofde van dit artikel. Artikel 29 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Artikel 30 In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ONTBINDING VAN DE VERENIGING Artikel De vereniging wordt ontbonden: a. indien daartoe wordt besloten door de algemene vergadering en het voorstel tot ontbinding op de agenda staat vermeld. Op het besluit tot ontbinding zijn de bepalingen van artikel 26 van toepassing. Indien tot ontbinding wordt besloten, wordt door de algemene vergadering een of meer personen tot vereffenaars benoemd; b. door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; c. door het geheel ontbreken van leden; d. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald. 2. Indien bij ontbinding van de vereniging blijkt, dat zijn bezittingen zijn schulden overtreffen, stelt de algemene vergadering de bestemming van dit batig saldo vast. BRANDSCHADEREGLEMENT van de Vereniging tot Onderlinge Verzekering Steenwijkerwold W.A. DEFINITIES Art. 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de Onderlinge: de Vereniging tot Onderlinge Verzekering Steenwijkerwold W.A. te Willemsoord. b. deelnemer: ieder lid, dat een verzekering tegen het risico van brandschade en/of andere risico s bij de Onderlinge heeft lopen. AANVRAAG VERZEKERING EN POLIS Art Voor ieder object waarvoor een aanvraag tot verzekering is ingediend en dat voor de verzekering is aanvaard, ontvangt de deelnemer een polis. Meerdere objecten kunnen op een polis worden vermeld. De verzekering kan op bijzondere voorwaarden, afwijkend van het in dit reglement bepaalde, worden aangegaan. Deze bijzondere voorwaarden worden in de polis vermeld. 10

11 Wijzigingen 2. Indien een verzekerd object een wijziging ondergaat, of voor andere doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld zal worden gebruikt, dient de deelnemer dit onmiddellijk aan de Onderlinge schriftelijk op te geven. Indien de Onderlinge het uit de wijziging of het uit de gewijzigde bestemming voortvloeiende risico aanvaardt, wordt dit op de polis vermeld. Grondslag 3. Iedere verzekering geschiedt op grondslag van de gegevens, vermeld in het aanvraagformulier en van die, vermeld in de polis. AANVANG EN DUUR DER VERZEKERING Art. 3 Iedere verzekering gaat in op de in de polis genoemde datum. Indien de verzekering niet is beeindigd overeenkomstig het gestelde in artikel 4 of 5.2, dan loopt de verzekering tot de contractsvervaldatum en wordt de verzekering telkens stilzwijgend voor vijf jaar verlengd. EINDE VAN DE VERZEKERING OF DE DEKKING Art Zowel de deelnemer als de Onderlinge hebben het recht de verzekering tegen het einde van een tijdvak, als in artikel 3 bedoeld, per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De deelnemer heeft het recht van zijn opzegging terug te komen tot het tijdstip, waarop de verzekering zou eindigen. De opzegging is slechts van kracht, indien zij tot bedoeld tijdstip wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor dat tijdstip wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad. 2. De Onderlinge heeft het recht de verzekering tussentijds per aangetekende brief aan de deelnemer op te zeggen: a. zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de deelnemer enige in de Statuten of in dit reglement omschreven verplichting niet nakomt; b. met inachtneming van een termijn van 8 dagen terstond na schade, mits niet later dan drie maanden na de schadeafwikkeling. 3. De dekking eindigt zodra de deelnemer of -in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het verzekerd object en tevens de feitelijke macht er over verliezen. De deelnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen 8 dagen na iedere overgang van eigendom en iedere omstandigheid, die tot het einde van de dekking heeft geleid, daarvan mededeling te doen aan de Onderlinge. De dekking eindigt niet bij overgang van de eigendom, die niet gepaard gaat met de hiervoor genoemde omstandigheden. 4. De verzekering eindigt op het ogenblik, waarop het lidmaatschap van de Onderlinge van de betrokken deelnemer eindigt. Indien echter het lidmaatschap van de deelnemer eindigt tengevolge van zijn overlijden, blijft de verzekering van kracht voor de verkrijger van het verzekerde belang tot de eerstvolgende premievervaldag. Daarna alleen indien de verzekering door de Onderlinge ten name van de nieuwe belanghebbende is geaccepteerd. De verzekering eindigt echter onmiddelijk indien de verkrijger het belang elders heeft verzekerd. De erfgenamen zijn verplicht van het overlijden van de deelnemer binnen 8 dagen mededeling te doen aan de Onderlinge. BETALING Art De deelnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden. Wanbetaling 2. Indien de deelnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden op of na de dag waarop de premie, de kosten en de assurantiebelasting verschuldigd worden. Een ingebrekestelling door de Onderlinge is daarvoor niet vereist. 3. De deelnemer dient het verschuldigde(inclusief de rente en incassokosten) alsnog te betalen. De dekking gaat weer in de dag nadat het verschuldigde aan de Onderlinge is voldaan, tenzij de Onderlinge binnen 14 dagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag anders besluit. 4. De Onderlinge behoudt zich het recht voor het totaalbedrag van de verschuldigde betalingen te verrekenen met een te verstrekken uitkering ten behoeve van de deelnemer. HERVERZEKERING Art. 6 De Onderlinge zal het risico voortvloeiend uit de in dit reglement bedoelde verzekeringen of zelf dragen of geheel of ten dele door derden doen dragen dan wel bij overeenkomst met maatschappijen met eendere doelstelling als de Onderlinge geheel of ten dele voor gezamenlijke rekening dragen. RISICO-OMSCHRIJVING Art. 7 De verzekering geschiedt tegen directe materiele schade aan de verzekerde zaken, die een gevolg is van brand, alsmede tegen die risico s, die nader tussen de deelnemer en de Onderlinge door middel van aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen. Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen beweging voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Art. 8 Met brandschade wordt gelijk gesteld: a. schade door gehele of gedeeltelijke vernieling van het verzekerde op last van hogerhand, teneinde een ontstane brand te stuiten; b. schade aan het verzekerde toegebracht bij redding van het verzekerde of bij poging daartoe, wanneer brand is uitgebroken of dreigt, met insluiting van roof of diefstal bij deze gelegenheid; c. schade en vernieling, bij of tengevolge van de blussing aan het verzekerde toegebracht; d. schade veroorzaakt door blikseminslag; e. schade veroorzaakt door ontploffing ten aanzien waarvan evenwel wordt bepaald: 1. De verzekering tegen ontploffing, als hierna onder 2 omschreven geldt voor de verzekerde voorwerpen, onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het verzekerde complex dan wel elders; 2. Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 3. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van 11

12 verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere voorwerpen door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke als een gevolg van de naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt. f. schade aan levende have, veroorzaakt door aanraking met electrische geleidingen,en/of verstikking door rook als direct gevolg van een gedekte schade, tenzij de schade een gevolg is van onvoorzichtigheid of grove nalatigheid van de deelnemer. g. schade veroorzaakt door hetzij: 1. een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, hetzij 2. een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen voorwerp, hetzij 3. enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder 1 of 2 bedoeld. een en ander in afwijking van het bepaalde in artikel 8 onder e.3 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 onder a en b. UITSLUITINGEN Art. 9 Geen vergoeding wordt verleend: a. voor schade, veroorzaakt door of ontstaan uit: 1.1.Gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. 1.2.Burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 1.3.Opstand: Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 1.4.Binnenlandse onlusten: Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 1.5.Oproer: Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 1.6.Muiterij: Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 1.7.Terrorismerisico: Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen het "terrorismerisico", is de schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het van toepassing zijnde Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het Clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorend Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 78/2003 en onder nummer 79/ Rellen, relletjes of opstootjes: Onder rellen, relletjes of opstootjes wordt verstaan incidentele geweldmanifestaties. 2. De Onderlinge dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in het vorig lid genoemde oorzaken. b. wanneer de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan en onverschillig of zij zich in of buiten het verzekerde heeft voorgedaan; c. wanneer de schade is ontstaan door aardbevingen en vulcanische uitbarstingen; d. voor verbroeid hooi en andere voorraden die aan broei onderhevig zijn; e. wanneer de schade een gevolg is van kwaad opzet van de deelnemer; f. wanneer de deelnemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen hem opgelegd door de statuten of het (de) verzekeringsreglement(en ), dat (die) op zijn verzekering(en) van toepassing is (zijn), of in gebreke is met de nakoming van zijn financiële verplichtingen tegenover de Onderlinge; g. indien de deelnemer onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt of niet tijdig melding heeft gedaan van brandgevaar verhogende omstandigheden. Het Bestuur is bevoegd om in de van d t/m g omschreven gevallen vergoeding te verlenen, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Art. 10 Indien de verzekering betrekking heeft op huishoudelijke inboedel, geschiedt de verzekering tevens tegen de brandschade toegebracht aan: a. kleding en lijfgoederen, aan de lijve of anderszins; b. de zaken welke zich in de was bevinden, onverschillig waar binnen Nederland; c. zaken welke zich elders binnen Nederland in bewaring of herstelling bevinden, zulks tot een maximum van 10% der verzekerde som; d. de inboedel, aan logés of inwonenden toebehorende, die zich gedurende de loop der verzekering in het in het polis genoemd pand mochten bevinden, doch met dien verstande, dat deze verzekering in de eerste plaats de inboedel van de deelnemer zelf dekt, terwijl indien en voorzover daarop teveel is verzekerd, het surplus dient tot dekking van de inboedel van logés of inwonenden. In de sub a, b, c en d genoemde gevallen geldt deze verzekering overigens alleen, indien de schade niet op elders lopende verzekeringen verhaalbaar is, onverschillig of deze elders lopende verzekeringen van oudere of jongere datum zijn. UITGESLOTEN RISICO S Art. 11 a. Van de verzekering zijn uitgesloten geld en geldswaardige papieren,voorzover zich dit buiten de bewoonde woonruimte bevindt en/of voorzover dit een bedrag 1.000,- te boven gaat, onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen, bouwvallige panden en hun inhoud, fabrieken van ontplofbare stoffen en opslagplaatsen van deze zaken. b. Onder de verzekerde som vallen niet lijfsieraden voorzover deze een waarde van 2.500,- te boven gaan, tenzij anders is overeengekomen. Onder lijfsieraden wordt verstaan: sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. VASTSTELLING VAN VERZEKERDE SOMMEN Art. 12 De verzekerde som wordt vastgesteld door de (kandidaat)-verzekerde. Art Verzekerde som onroerende zaak Voor onroerende zaken wordt als verzekerde som opgegeven het bedrag nodig om de aanwezige bouwwerken, met al wat daarin aard- of nagelvast is, weder in dezelfde staat op te bouwen en te 12

13 plaatsen, onder aftrek van de waardevermeerdering, die de zaak door vernieuwing zal ondergaan. Is er sprake van leegstand op de schadedag, welke bij de Onderlinge onbekend was, dan vindt automatisch schaderegeling plaats op basis van maximaal 40% van de verzekerde som. 2. Indexering onroerende zaak De verzekerde som - en in evenredigheid daarmee de premie - wordt jaarlijks per de premievervaldatum aangepast (naar boven afgerond op een veelvoud van 250,-) overeenkomstig het laatste indexcijfer van bouwkosten dat het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gepubliceerd. Indien het indexcijfer bij schade hoger is dan bij de laatste aanpassing als hiervoor bedoeld, geldt voor de regeling van die schade als verzekerde som het bedrag, dat zou zijn verkregen bij aanpassing op het moment van de schade, met als maximum 125% van de per de laatste premievervaldag vastgestelde verzekerde som. Art. 14 Tenzij in de polis anders is overeengekomen, worden fundamenten, kelders, regenwaterbakken en dergelijke bouwsels voorzover zij zich onder de begane grond bevinden, niet medeverzekerd. Art Verzekerd is het belang van verzekerde met betrekking tot de in de polis omschreven inboedel, bedrijfsinventaris, zaken en levende have, met inachtneming van deze voorwaarden. 2. Verzekerde som bedrijfsinventaris. Voor de bepaling van de verzekerde som van de bedrijfsinventaris en overige zaken wordt uitgegaan van de vervangingswaarde, en voor de levende have van de marktwaarde. 3. Verzekerde som huishoudelijke inboedels De verzekerde som van huishoudelijke inboedels (in woonhuizen) wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde, met uitzondering van: a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; b. zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; c. fietsen, brom- en snorfietsen; d. zonweringen en antennes. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag, dat nodig is om verloren gegane onherstelbaar beschadigde zaken door nieuwe zaken van gelijkwaardige soort en kwaliteit te vervangen. Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te worden toegekend. 4. Indexering huishoudelijke inboedels Jaarlijks worden per de premievervaldatum het verzekerde bedrag en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van woninginboedels. Indien bij schade blijkt dat de waarde van de inboedel, als gevolg van aanschaffingen na de laatste premievervaldatum, hoger is dan het op de laatste premievervaldatum overeen-komstig het indexcijfer vastgestelde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met maximaal 25%. 5. Voor de bepaling van de verzekerde som van de huishoudelijke inboedels, die niet onder de nieuwwaarde vallen, wordt opgegeven de vervangingswaarde, na afschrijving wegens gebruik, hierna te noemen werkelijke waarde. SCHADEREGELING Art Schaden kunnen tussen het bestuur en de deelnemers in onderling overleg worden geregeld. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zijn de leden 3 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing. 2. Behalve indien de schade overeenkomstig het vorig lid wordt geregeld, worden van alle schaden de bedragen van de waarden, die de grondslag vormen om het bedrag van de schade en dat van de schadevergoeding vast te stellen bindend vastgesteld door taxateurs. 3. Daartoe wijzen de Onderlinge en de deelnemer binnen 3 dagen nadat de schade is voorgevallen elk een taxateur aan en geven van de benoeming binnen die tijd kennis aan de andere partij. 4. Indien de deelnemer binnen die tijd geen taxateur mocht hebben aangewezen, wordt de schade door de taxateur van de Onderlinge alleen vastgesteld. 5. De beide taxateurs bedoeld in lid 4 stellen tezamen vast, de waarden bedoeld hieronder in artikel 17 lid Beide taxateurs benoemen voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, tezamen een onpartijdige derde taxateur, die, indien de door de partijen benoemde taxateurs niet tot overeenstemming kunnen komen, binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van de schade dient te doen. Blijven de taxateurs in gebreke tezamen een onpartijdige taxateur te benoemen, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de kantonrechter in het kanton, waartoe het verzekerde object behoort. 7. De taxateurs kunnen zich te allen tijde doen bijstaan en voorlichten door deskundigen. 8. De kosten van schaderegeling en van de taxateurs worden voldaan aan de Onderlinge. Echter zullen de kosten van de door de deelnemer benoemde taxateur voorzover zij het bedrag van de declaratie van de taxateur van de Onderlinge te boven gaan, voor rekening van de deelnemer komen. 9. Het bedrag der kosten door de Onderlinge betaald, wordt, voorzover het voor rekening van de deelnemer komt, voorzover mogelijk verrekend met de eerste termijn van de schadebetaling. TAXATIE Art De taxateurs stellen vast en volgen daarbij zoveel mogelijk de omschrijving van de polis: a. bij onroerende zaken: 1e.de herbouwwaarde onmiddellijk voor de brand, welke herbouwwaarde op dezelfde wijze wordt vastgesteld als die van de verzekerde som vermeld in artikel 13 van dit reglement; 2e.de verkoopwaarde van het verzekerde goed, onmiddellijk voor de brand, alles zonder bouwsels, bedoeld in art. 14, tenzij deze medeverzekerd zijn; 3e.de kosten nodig om het beschadigde onmiddellijk na de brand weer zo goed mogelijk in de vorige staat te herstellen of te herbouwen; 4e.de verkoopwaarde van de restanten of het evenredig aandeel van het verzekerde, dat geacht moet worden verloren te zijn gegaan; b. bij roerende zaken: 1e.de aard en de hoeveelheid der zaken, die aanwezig waren op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de brand; 2e.de waarde daarvan toe te kennen volgens dit reglement; 3e.de waarde van de teniet gegane zaken, niet vallend onder het bepaalde sub 4e, hetzij door vast te stellen de waarde van de restanten, hetzij door aan te geven het evenredige deel, waarop de schade moet worden geschat; 4e.de kosten van herstel of vervanging van die zaken, die hersteld of vervangen kunnen worden, alsmede de verkoopwaarde van die zaken in onbeschadigde en in beschadigde toestand. 2. Indien een volgens artikel 15 lid 2 op basis van nieuwwaarde verzekerd voorwerp beschadigd en naar het oordeel van de taxateur voor herstel vatbaar is, dient laatstgenoemde tevens vast te stellen de door de schade ontstane en door het herstel niet opgeheven waardevermindering. 3. De deelnemer zal desgevraagd aan de taxateur(s) binnen 4 dagen na de opdracht overleggen staten en specificaties van de zaken, die onmiddellijk voor de brand aanwezig waren. 4. De taxateurs bepalen deze waarde naar de maatstaven aangegeven in de artikelen 13 en 15. De gewaardeerde schade zal ten aanzien van de onder de nieuwwaardeverzekering vallende zaken nimmer de nieuwwaarde overschrijden en ten aanzien van de overige zaken zal de gewaardeerde schade nimmer het bedrag te boven gaan, waarvoor het beschadigde kan worden hersteld of vervangen. 5. De taxateurs controleren nauwgezet de in het derde lid van dit artikel bedoelde staten. 13

14 VASTSTELLING VAN SCHADEVERGOEDING Art De schade door de deelnemer geleden, wordt geacht te bedragen: a. bij onroerende zaken: 1e.indien de deelnemer te kennen geeft tot herbouw of herstel te willen overgaan, de geschatte kosten van herbouw of herstel, onder aftrek van de waardevermeerdering die het goed door vernieuwing zal ondergaan, volgens het rapport van de taxateurs; 2e.indien de deelnemer te kennen geeft niet tot herbouw of herstel te willen overgaan, het bedrag van de schade berekend naar verkoopwaarde volgens het rapport van de taxateurs; 3e.indien de deelnemer te kennen geeft slechts gedeeltelijk tot herbouw te willen overgaan of in kleiner omvang te willen herbouwen, een nader door de taxateurs op te stellen evenredig deel van de schade hiervoor sub 1e bedoeld, terwijl aan het restant de schade wordt geacht te zijn het daarmee evenredig deel van de sub 2e bedoelde schade; b. bij roerende zaken: I. ten aanzien van de onder nieuwwaardeverzekering vallende zaken: 1e. voor zover de beschadigde voorwerpen naar het oordeel van een deskundige hersteld kunnen worden, de geschatte kosten van herstel, eventueel vermeerderd met een bedrag ter grootte van de door de schade ontstane en door het herstel niet opgeheven waardevermindering, een en ander met dien verstande, dat de gezamenlijke vergoeding van kosten van herstel en waardevermindering het bedrag van de nieuwwaarde niet mag overschrijden; 2e. voorzover het verzekerde voorwerp verloren is gegaan of onherstelbaar is beschadigd, de aanschaffingsprijs van een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit als het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. II. bij overige roerende zaken: 1e. indien en voorzover de deelnemer te kennen geeft, dat hij ze wil herstellen of vervangen, de kosten van herstel of ver vanging op het tijdstip van de brand volgens het rapport van de taxateurs; 2e. indien niet tot herstel of vervanging wordt overgegaan, de schade, berekend naar de verkoopwaarde, volgens het rapport van de taxateurs. 2. De Onderlinge stelt het bedrag van de schadevergoeding vast op grond van dit verzekeringsreglement, de polis en het procesverbaal van de opneming en de waardering van de schade. 3. Blijkt de verzekerde som van de zaken, die onder de nieuwwaardeverzekering vallen, lager te zijn dan de nieuwwaarde van deze zaken, doch hoger dan de werkelijke waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, dan vindt de schadevergoeding volgens het bepaalde, geldende voor de niet onder de nieuwwaardeverzekering vallende roerende zaken plaats, terwijl het overige deel van de schade wordt vergoed in de verhouding van het bedrag waarmee de verzekerde som de werkelijke waarde overtreft tot het volle verschil tussen de werkelijke waarde en de nieuwwaarde; is het verzekerde bedrag gelijk of lager dan de werkelijke waarde, dan wordt de schadevergoeding vastgesteld volgens het bepaalde, geldende voor de niet onder de nieuwwaardeverzekering vallende roerende zaken. 4. Indien ten aanzien van de niet onder de nieuwwaarde- verzekering vallende zaken is gebleken dat de verzekerde som voor enig in de polis genoemd deel van het verzekerde lager is dan de waarde daaraan door de taxateurs onmiddellijk voor de brand toegekend, zal de schadevergoeding op die zaken uit te keren overeenkomstig de regel van artikel 253 2e lid W.v.K. evenredig worden verminderd. Deze vaststelling is definitief, behalve voor het geval bedoeld in de leden 2 tot en met 6 van artikel Indien bij schade aan roerende zaken, met uitzondering van oogstprodukten en levende have, mocht blijken, dat de verzekerde som voor enig onderdeel te laag is aangegeven, maar een ander onderdeel aanwezig op hetzelfde risico en waarvoor geen lagere premie is genoteerd een overschot op de verzekerde som vertoont, staat het aan de Onderlinge vrij dat overschot te voegen bij de verzekerde som, die anders onvoldoende zou zijn en wordt eerst daarna de berekening van de evenredigheid bedoeld in de voorgaande leden toegepast. 6. Voorzover de schadevergoeding ten aanzien van onroerende zaken en roerende niet onder de nieuwwaardeverzekering vallende zaken, niet overeenkomstig het hiervoor sub 1a 1e en 1b II 1e naar herstel, vervanging of herbouw wordt berekend, zal de toepassing van de evenredigheid, in het 4e lid van dit artikel bedoeld, geschieden naar de verkoop- c.q. handelswaarde. 7. Voor geen onderdeel zal de schadevergoeding meer bedragen dan de daarvoor in het polis uitgetrokken verzekerde som, behalve in het geval hiervoor sub 5 genoemd. Art De betaling van de schadevergoeding geschiedt voor zaken die niet herbouwd of hersteld (vervangen) worden binnen drie maanden, nadat de Onderlinge het bedrag van de schadevergoeding heeft vastgesteld. 2. De Onderlinge heeft de bevoegdheid om de vergoeding op basis van de nieuwwaarde afhankelijk te stellen van het door de deelnemer te leveren bewijs, dat onherstelbaar beschadigde of verloren gegane zaken binnen een vooraf door haar te stellen termijn door gelijksoortige nieuwe zaken zijn vervangen. Bij gebreke van dit bewijs wordt de deelnemer geacht van vervanging af te zien en zal hij slechts aanspraak kunnen maken op vergoeding volgens de bepalingen zoals die gelden voor de overige roerende zaken. 3. In geval van herbouw, herstel of vervanging is de deelnemer desgevraagd verplicht de rekeningen van de herbouw, het herstel of de vervanging, nadat deze zijn voltooid of geschied, aan de Onderlinge te overleggen. 4. Indien het bedrag van de kosten van het herstel, de herbouw of de vervanging van de beschadigde niet onder de nieuwwaardeverzekering vallende zaken blijft beneden het bedrag van de schade, dat de taxateurs vaststelden, kan de Onderlinge het bedrag van de aangerichte schade en van de schadevergoeding herzien en definitief vaststellen op grondslag van de werkelijke gemaakte kosten van herbouw, herstel of vervanging. 5. Indien de deelnemer niet binnen 12 maanden na de brand met het herstel of de herbouw van de onroerende zaken is aangevangen en dit herstel of deze herbouw niet binnen 24 maanden na de brand mocht hebben voltooid, of indien het herstel of de vervanging van de roerende zaken niet binnen 12 maanden mocht zijn voltooid, wordt, tenzij de Onderlinge voor deze termijnen uitstel mocht hebben verleend, de schade alsnog berekend op basis van de verkoopwaarde en wordt de schadevergoeding op die basis vastgesteld. 6. Indien deelnemer naderhand blijkt slechts gedeeltelijk of in kleiner omvang te hebben herbouwd, wordt lid 4 toegepast, tenzij de Onderlinge er alsnog in bewilligt op de grondslag van artikel 18 lid 1a sub 3e de schade te regelen. 7. De betaling van de schadevergoeding ingeval van herbouw of herstel (vervanging) geschiedt, nadat het herstel of de herbouw is voltooid en het bestuur in voorkomende gevallen de schadevergoeding nader heeft vastgesteld. 8. De Onderlinge kan gedurende de herbouw of het herstel (vervanging), naar gelang deze gevorderd is, voorschotten op de vast te stellen schadevergoeding verstrekken. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER Art. 20 De deelnemer is verplicht: a. aan de Onderlinge zo spoedig mogelijk kennis te geven van elke gebeurtenis, die aanleiding kan geven tot het vorderen van een schadevergoeding; b. met alle beschikbare kracht mee te werken tot beperking van de schade en voorts onverminderd de verplichting aan de deelnemer opgelegd in het Burgerlijk Wetboek alle maatregelen te nemen tot voorkoming of beperking van de schade; c. alle overige hem bekende verzekeringen op te geven, die op hetzelfde belang bij het ontstaan van de schade van kracht waren; d. de Onderlinge onmiddellijk op de hoogte te stellen van leegstand van de onroerende opstal. 14

15 ONDER- EN OVERVERZEKERING Art Indien blijkt, dat ten tijd van het ongeval de waarde der verzekerde voorwerpen niet ten volle is verzekerd, is de Onderlinge zowel voor vergoeding der geleden schade als voor de kosten van beredding en taxatie, slechts verbonden in evenredigheid van het verzekerd bedrag tot de volle waarde. 2. Indien sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn, zullen de overschotten ten goede komen aan de te laag verzekerde zaken waarvoor, in relatie tot de verzekerde gevaren, eenzelfde of een lagere premienotering geldt, en wel naar verhouding van de tekorten. Voor de toepassing van dit artikel blijven buiten beschouwing die zaken die verzekerd zijn op voortaxatie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. SPECIALE VERZEKERING EN VERZEKERING ELDERS Art Indien de schade tevens door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijke bedrag van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden het op deze polis verzekerd bedrag en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie vindt niet plaats. 2. Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens verzekerd is onder een speciale op een zaak afgestemde verzekering, zoals een verzekering van glas, kostbaarheden, computer of (brom)fiets, zal de speciale verzekering voorgaan, ongeacht of deze al dan niet van oudere datum is. PRIVACY Art. 23 De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens, kunnen worden opgenomen in de door of namens de Onderlinge gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. STATUTEN Art. 24 Op deze verzekering zijn tevens de statuten van de Onderlinge van toepassing. ONVOORZIENE GEVALLEN Art. 25 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Instituut te De Bilt, of door een zijner filialen of stations, gevestigd in de omgeving van het verzekerde object. Bij plaatselijke storm, gebleven buiten de waarneming van voornoemd instituut, zijn filialen of stations kan de verklaring van betrouwbare getuigen, dat ter plaatse storm gewoed heeft en (of) het feit dat meerdere gebouwen in de omgeving van het verzekerde object blijkbaar stormschade geleden hebben, als genoegzaam bewijs gelden, dat storm in de zin van dit reglement heeft plaats gehad. Artikel 2. Met stormschade wordt gelijkgesteld: a. schade, direct of indirect veroorzaakt door het neerstorten van bomen of andere voorwerpen, tengevolge van storm; b. schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater, echter uitsluitend indien en voorzover deze het onmiddellijk gevolg is van schade aan het pand tengevolge van storm; c. schade veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke vernieling van het pand, op last van hogerhand geschied, wegens de toestand van het reeds door storm beschadigde gebouw. UITSLUITINGEN Artikel 3. Geen uitkering wordt verleend: a voor schaden aan bomen of bossen, te velde staande gewassen, schepen of andere drijvende voorwerpen. ook indien zij in aanbouw zijn, sluizen of waterkeringen, molens, hijskranen in de buitenlucht, electrische lijnen, draden en geleidingen; b. voor schade aan glasruiten, schuttingen, omheiningen, antennes, bliksemafleiders of andere voorwerpen op of aan daken, schoorstenen of gevels bevestigd (zoals zonneschermen en lijsten daarvan, luchtkokers, pijpen, kroonlijsten, luiken, vlaggestokken e.d..), tenzij het verzekerde gebouw waarbij die goederen behoren door dezelfde storm een schade heeft belopen, die het eigen risico in art. 4 genoemd, te boven is gegaan; c. indien de deelnemer zijn verplichtingen tegenover de Onderlinge niet nakomt; d. voor schade aan een opstal of de zich daarin bevindende of daarbij behorende goederen, indien de opstal langer dan 45 achtereenvolgende dagen onbewoond of buiten gebruik is geweest, tenzij het lid aantoont, dat de opstal gedurende die tijd onder behoorlijk toezicht was gesteld; e. voor schade veroorzaakt door overstroming tengevolge van storm; f. indien en voorzover de schade (mede) het gevolg is van het niet in goede staat van onderhoud verkeren der gebouwen; g. voor gebouwen, waarvan de waarde ligt beneden de 2.500,= voorzover deze gebouwen niet van essentieel balang zijn voor de bedrijfsvoering; h. voor gevolgschaden van storm, zoals inkomensverlies en/of bedrijfsschade ontstaan door stagnatie in de groei, verhoogd voedergebruik, slechtere legresultaten en andere schaden, die indirekt het gevolg zijn van stormschade. EIGEN RISICO Artikel 4 AANVULLENDE VOORWAARDEN STORMVERZEKERING. Risico-omschrijving. Artikel 1. De verzekering geschiedt tegen schade aan de verzekerde goederen, die een gevolg zijn van storm, waaronder wordt verstaan: wind van een snelheid van minstens 14 meter per seconde, zo mogelijk waargenomen door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Terzake van elke stormschade blijft een nader te noemen bedrag voor rekening van de deelnemer, t.w. a. voor agrarische en qua bouwaard daarmee gelijk te stellen objecten: 2,00 per duizend euro verzekerd bedrag met een minimum van 250,- en een maximum van 500,-. Voor gebouwen met een of meer open zijden (hooibergen, kapschuren e.d.) geldt een extra eigen risico van 100,- per gebeurtenis. Het totale eigen risico zal echter nimmer meer bedragen dan 500,- per complex en per schadegebeurtenis. b. Voor overige objecten: 2,00 per duizend euro verzekerd bedrag met een minimum van 125,- en een maximum van 250,-. 15

16 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 5 De Onderlinge is bevoegd met een deelnemer overeen te komen, dat bepaalde risico s van verzekering zullen zijn uitgesloten en dat hierboven uitgesloten risico s in de verzekering zullen worden opgenomen, zo nodig op bijzondere voorwaarden. TOEPASSELIJKHEID BRANDVERZEKERINGSREGLEMENT Artikel 6 Op de stormverzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen van het brandverzekeringsreglement, voorzover niet door haar aard daartoe ongeschikt en voorzover niet in dit reglement daarvan is afgeweken. SLOTBEPALING Artikel 7 In gevallen, waarin deze aanvullende voorwaarden storm- verzekering niet voorzien, beslist het Bestuur der Onderlinge. Overige bepalingen De Vereniging is bevoegd met een deelnemer overeen te komen, dat bepaalde risico s van verzekering zullen zijn uitgesloten en dat hierboven uitgesloten risico s in de verzekering zullen worden opgenomen, zo nodig op bijzondere voorwaarden. Toepasselijkheid brandverzekering reglement Op de aanvullende voorwaarden voor de bijverzekering van glasschade zijn mede van toepassing alle bepalingen van de brandverzekeringsreglement, voorzover niet door haar aard daartoe ongeschikt en voorzover niet in dit reglement daarvan is afgeweken. Slotbepaling In gevallen, waarin deze aanvullende voorwaarden bijverzekering glasschade niet voorzien, beslist het Bestuur der Vereniging. BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND AGRARISCH INDUCTIESCHADEVERZEKERING A. Omvang van de dekking. Deze verzekering dekt plotselinge en onverwachte beschadiging van elektronica door: 1. inductie tengevolge van bliksem; 2. andere vormen van inductie; 3. over- en onderspanning. Deze verzekering is van kracht binnen Nederland. AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJVERZEKERING GLASSCHADE Standaarddekking Deze bijverzekering dekt alle ruiten (met een maximale oppervlakte van 6 m 2 ), dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van de omschreven woning, tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval. Als schade geldt tevens: a. de noodzakelijke kosten van noodvoorzieningen, echter tot een maximum van 75 euro. b. de inboedelschade ten gevolge van glasscherven, echter tot een maximum van 250 euro. Geen dekking Geen dekking wordt verleend bij schade aan: a. ruiten met een oppervlakte tussen 6 m 2 en8 m 2 ; b. liggend glas, groter dan 1 m 2 ; c. ruiten die dienen als afscheiding, bijvoorbeeld op balkons of geplaatst in windschermen; d. ruiten, geplaatst in ander materiaal dan hout of aluminium; e. glas tijdens aan- of verbouw. Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend: a. voor schade aan glas in behandeling of bewerking, normale reiniging hieronder niet begrepen; b. voor schade aan gebrandschilderd glas in lood; c. voor schade aan gebogen glas; d. voor schade aan ruiten met een oppervlakte van 8 m 2 of meer; e. voor schade aan gevelversieringen in glas; f. voor schade aan op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen of opschriften. Eigen risico 25 euro per schadegeval. Schadevergoeding In geval van breuk van ruiten zal de verenining het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen, dan wel - zulks ter beoordeling van de Vereniging - de kostprijs van het glas, vermeerderd met de inzetkosten, in geld vergoeden. 16 B. Begripsomschrijvingen Elektronica Alle elektrische en/of elektronische (onderdelen van) apparaten of installaties behorende tot (de uitoefening van) het agrarisch bedrijf van de verzekerde. Hiertoe behoren tevens alle bekabelingen en aansluitingen. Hieronder vallen niet (onderdelen van) zelfrijdende werktuigen en andere werktuigen. Inductie Het opwekken van een magnetisch of elektrisch veld of het wijzigen van een bestaande toestand in een lichaam door middel van een naburig magnetisch of elektrisch geladen lichaam zonder onmiddellijke aanraking. Overspanning Elektrische spanning die gedurende korte tijd hoger is dan de hoogste waarde die gedurende de normale bedrijfstoestand tussen twee of meer geleidende delen aanwezig mag zijn. Onderspanning Elektrische spanning die gedurende korte tijd lager is dan de laagste waarde die gedurende de normale bedrijfstoestand tussen twee of meer geleidende delen aanwezig mag zijn. Premier risque Schadevergoeding vindt plaats tot maximaal de verzekerde som. Het eventuele deel van de schade dat de verzekerde som te boven gaat, blijft voor rekening van de verzekerde. C. Uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten: 1. schade, bestaande uit slijtage, corrosie, oxydatie of schade als gevolg van onvoldoende onderhoud; 2. schade aan gegevens op informatiedragers alsmede schade aan de informatiedragers zelf, zoals banden, films platen, (harde) schijven, kaarten; 3. schade tengevolge van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen alsmede schade tijdens reparatiewerkzaamheden of revisie ontstaan; 4. schade die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract of schade die valt onder garantie of enig andere overeenkomst, alsmede schade die gedekt is op een brand-storm en/of uitgebreide gevarenverzekering; 5. materiële beschadiging die niet van invloed is op het functioneren van de elektronica; 6. reconstructie van verloren gegane gegevens; 7. schade als gevolg van het uitvallen van de elektronica waaronder klimaatschade en bedrijfsschade. D. Waardebasis en schadevergoeding 1. de elektronica is verzekerd op basis van nieuwwaarde. In afwijking hiervan vindt de verzekering op basis van dagwaarde plaats ten aanzien van: a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;

17 b. zaken ontrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd; c. (elektrisch bedienbare) zonwering en antennes. 2. schadevergoeding vindt plaats tot maximaal de verzekerde som ook indien de totaal aanwezige waarde hoger is dan de verzekerde som. E. Inspectie De Vereniging is bevoegd te allen tijde de elektronica te (doen) inspecteren. De verzekerde is verplicht de naar aanleiding daarvan gegeven voorschriften op te volgen. F. Premie, verzekerd kapitaal en eigen risico Verzekerd bedrag maximaal euro. Vaste premie 200,-- per jaar. Eigen risico 350,- per schadeclaim. 10% AANVULLENDE BRANDVERZEKERING AGRARISCHE RISICO S Aanvullende verzekering Deze verzekering dekt de in de polis genoemde verzekerde som(men) de ongedekte schaden en onkosten, die uit een brandschade en wat daar volgens het reglement mee gelijkgesteld wordt, kunnen voortvloeien. Schade als gevolg van; - voorziening voor tijdelijke bedrijfs- en woonruimte - verliezen door produktievermindering en ontijdige verkoop van vee - extra loonkosten. De aansprakelijkheid voor het totaal van deze kosten is beperkt tot 10% van de verzekerde som(men), echter met een maximum van ,-. Premie De premie van deze aanvullende verzekering bedraagt 10% van de jaarlijks door het bestuur vast te stellen premie voor de normale brandverzekering. Samengestelde gewogen gemiddelde brandpremie. Schaderegeling Als bindende maatstaf voor beide partijen zal de schadetaxatie gelden zoals die overeenkomstig het brandschadereglement wordt vastgesteld. Over dit schadebedrag zal een uitkering van 10% geschieden, echter met inachtneming van bovengenoemd maximum. Eigen behoud Geen aanspraak op uitkering krachtens deze regeling bestaat, indien 10% van de brandschade-uitkering minder bedraagt dan 500,-. Algemeen Voor zover niet anders vermeld, zijn de bepalingen van h et brandschadereglement eveneens van toepassing op de aanvullende verzekering. Toepasselijkheid brandverzekerings reglement Op de verzekering opruimingskosten zijn mede van toepassing alle bepalingen van het brandverzekeringsreglement, voorzover niet door haar aard daartoe ongeschikt en voorzover niet in dit reglement daarvan is afgeweken. Ingevallen, waarin deze aanvullende voorwaarden opruimingskosten niet voorzien, beslist het bestuur der Onderlinge. SCHADE ALS GEVOLG VAN SNEEUWDRUK Burgerrisico s: schade als gevolg van sneeuwdruk gratis meeverzekerd op alle polissen met uitgebreide dekking (UGV); eigen risico 225,- per schadegeval. Agrarische en daarmee gelijkt te stellen risico s (met uitzondering van mestsilo s): schade als gevolg van sneeuwdruk gratis meeverzekerd op polissen met brand-storm dekking; eigen risico 2,- pro mille per verzekerd object met een minimum van 250,- en een maximum van 500,- per gebeurtenis per adres. Mestsilo s: schade als gevolg van sneeuwdruk gratis meeverzekerd op polissen met brand/stormdekking. Eigen risico 2.000,- per schade geval. Schade als gevolg van sneeuwdruk wordt meegenomen in bestaande clausule opruimingskosten. Gratis meeverzekerd, mits leden deze verzekeringsvorm hebben afgesloten. Eigen risico als omschreven. Uitsluiting van vergoeding in alle hierboven genoemde risico s indien er sprake is van een ondeugdelijke constructie en/of achterstallig onderhoud van de opstallen of bij het niet tijdig verwijderen van de sneeuwlaag op mestsilo s en platte daken. In opstallen aanwezig vee, machines, en gereedschappen, randapparatuur melkinstallaties, etc. kan tegen schade als gevolg van sneeuwdruk worden meeverzekerd tegen een extra premie van 0,20 pro mille bovenop de premie brand/storm of de premie ugv-dekking. VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODERINGEN OP POLISBESCHEIDEN STEENWIJKERWOLD WA: 010: indexering gebouwen; 011 indexering roerende goederen en inboedels; 500: brand; 501: brand+10% aanvullende verzekering; 503: brand+storm; 504: brand/storm+10% aanvullende verzekering brand; 505: uitgebreide gevaren verzekering; 508: uitgebreide gevaren verzekering gebouwen+glas; 510: extra uitgebreide gevarenverzekering inboedels exclusief glas; 511: idem inclusief glas; 549: inductieschadeverzekering agrarische risico s. AANVULLENDE VERZEKERING OPRUIMINGSKOSTEN NABRAND EN/OF STORMSCHADE (asbestgolfplaten, met asbest verontreinigde mest, puin) Verzekerd zijn de werkelijk gemaakte kosten voor opruiming van puin, asbestgolfplaten, verontreinigde mest enz. tot maximaal het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gemaximeerd tot 20% van het totale polisbedrag met een minimum van 2.500,-. De verzekering is op premier risque basis. De premie bedraagt 2,00 per duizend euro verzekerd bedrag voor een brand en storm dekking. 17

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

A.B. 7 - Brandverzekering

A.B. 7 - Brandverzekering A.B. 7 - Brandverzekering Wegwijzer in de polis Zie artikel: * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking woonhuizen 2 c 1 - Goederen van derden 2 d - Tijdens aanbouw 2 e * Uitgesloten

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen U.A., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer:

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

Brand Inboedelverzekering

Brand Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig papier Gereedschap Dekking Dekkingsgebied Nieuwwaarde Dagwaarde Marktwaarde

Nadere informatie

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel E.G.2 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Waartegen gedekt 2.1 Glasdekking 2.2 Dekking boven

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4 Verzekering Woonhuis Herbouwgarantie Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Bereddingskosten Opruimingskosten Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering Gebouw Brand Brandblussing

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

1 van 6. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen / E

1 van 6. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen / E 3.4.1. in geval van schade aan gebouwen 1 o/oo van de verzekerde som per gebouw met een minimum van EUR 67,50 en een maximum van EUR 225,- per gebeurtenis, voor zover niet anders vermeld op het inlegblad;

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Statuten per 6 juli 2012

Statuten per 6 juli 2012 Onderlinge Steenwijker Brandassurantie Vereniging U.A. Statuten per 6 juli 2012 NAAM EN ZETEL Ingeval van beëindiging door royement van de verzekering(en) Artikel 1 is het lid gehouden tot betaling van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Indien dit volgens de polis is overeengekomen zijn verzekerd: 1 de woning, die in de polis is genoemd, met

Nadere informatie

Statuten 11 juni 2013

Statuten 11 juni 2013 Statuten 11 juni 2013 Statuten Naam en zetel 3 Werkgebied 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Boekjaar en jaarverslag 4 Algemene vergadering 4 Bestuur 6 De directeur en het verdere personeel 7 Naam en zetel Artikel

Nadere informatie

Perfect Woonhuisverzekering

Perfect Woonhuisverzekering Perfect Woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 071-04 artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Verplichtingen bij schade 4 Schaderegeling 5 Premie 6 Aanpassing van de verzekering

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING Verzekeringsvoorwaarden INBOEDEL overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. OMVANG VAN DE DEKKING 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met

Nadere informatie

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02

Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Uitgebreide Brandverzekering voor Bedrijven UBB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDELS-BRAND/INBRAAK INDEXVERZEKERING. Model BPR 02-1

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDELS-BRAND/INBRAAK INDEXVERZEKERING. Model BPR 02-1 Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inboedel Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde, met inbegrip van

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Glas Versie 2.0 Let op! Deze Glas vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Dekking 2.1 Verzekerde belangen 2.2 Waar en waartegen gedekt 2.3 Glasdekking 2.4 Dekking boven verzekerde som Artikel 3. Aanvullende uitsluitingen

Nadere informatie

Excellente inboedelverzekering

Excellente inboedelverzekering Excellente inboedelverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

BRAND ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

BRAND ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN BRAND ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Par. 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verzekerde: de verzekeringnemer. b. Gebouw: het als zodanig omschreven onroerend goed met

Nadere informatie

STATUTEN. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld en Omstreken U.A.

STATUTEN. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld en Omstreken U.A. -1- STATUTEN van Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld en Omstreken U.A. Gevestigd te Zegveld, opgericht 16 maart 1909 zoals deze statuten luiden per 30 november 2012 NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1.1.

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

BRILJANT OPSTALVERZEKERING

BRILJANT OPSTALVERZEKERING POLIS BRILJANT OPSTALVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De maatschappij AMEV Schadeverzekering N.V., die wat de rechten en verplichtingen van de verzekeraars betreft,

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Brand-Storm Gebouwenverzekering

Brand-Storm Gebouwenverzekering Verzekering Leeuwarder Gebouw Herbouwgarantie Onderlinge Brand Brandblussing Verzekeringen Ontploffing Blikseminslag U.A. Verzekering Gebouw Herbouwgarantie Voorwaarden Brand Brandblussing Ontploffing

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering Polismantel P.Z.6 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Geld / geldswaardig papier 2 d 1, 2 - Tuinaanleg 2 d 3 - Noodopslag

Nadere informatie