CONFIGURATIES VAN STRATEGIEËN, STRUCTUREN EN MANAGEMENT CONTROL RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONFIGURATIES VAN STRATEGIEËN, STRUCTUREN EN MANAGEMENT CONTROL RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK"

Transcriptie

1 Management accounting & control: CONFIGURATIES VAN STRATEGIEËN, STRUCTUREN EN MANAGEMENT CONTROL RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK De laatste jaren hebben onderzoekers steeds meer oog voor het gegeven dat bepaalde organisatiekenmerken beter in combinatie dan individueel kunnen worden onderzocht. In een eerdere bijdrage aan deze rubriek (Schoute, 2014) heb ik een tweetal studies besproken waarbij ik zelf betrokken ben geweest en waarin de effecten van het gebruik van combinaties van strategieën en van managementconcepten zijn onderzocht. Een recente ontwikkeling in onderzoek naar organisatorische configuraties (samenstellingen van conceptueel verschillende organisatiekenmerken die vaak in combinatie voorkomen) is dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van een relatief nieuwe methode genaamd Qualitative Comparative Analysis (QCA). 38 MCA: december 2016, nummer 6

2 Dr. M. Schoute: Bij toepassing van QCA worden meerdere cases systematisch met elkaar vergeleken met als doelstelling de noodzakelijke en voldoende voorwaarden (condities of combinaties van condities) die de aan- of afwezigheid van een uitkomst binnen de verschillende cases kunnen verklaren, te identificeren (Stinckens, 2016). 1 In dit artikel worden de resultaten besproken van drie recente studies waarin deze methode is gebruikt om configuraties van strategieën, structuren en management control te onderzoeken. Eerst wordt aandacht besteed aan een studie van Fiss (2011), waarin de typologie van Miles en Snow (1978) nader is onderzocht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan een studie van Erkens en Van der Stede (2015), waarin is onderzocht welke combinaties van kenmerken van de strategie en het management control systeem van bedrijven, alsmede de mate van turbulentie in de omgeving waarin zij opereren, het al dan niet behalen van goede organisatorische prestaties kunnen verklaren. Ten slotte wordt aandacht besteed aan een studie van Bedford, Malmi en Sandelin (2016), waarin is onderzocht hoe een aantal management control praktijken in combinatie wordt gebruikt om effectieve beheersingsuitkomsten te bereiken in verschillende strategische contexten, alsmede welke van deze praktijken onderling afhankelijke systemen vormen en hoe deze variëren over verschillende strategische contexten. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie. Strategie - structuur configuraties Fiss (2011) heeft de typologie van Miles en Snow (1978) nader onderzocht. 2 In deze typologie worden op basis van enkele strategische en structurele kenmerken drie typen organisaties onderscheiden: prospectors, analyzers en defenders. 3 Hiervan worden prospectors qua structuur gekenmerkt door een beperkte grootte en een lage mate van formalisatie, centralisatie en complexiteit, en qua strategie door een hoge mate van differentiatie en een lage mate van kostenleiderschap. Daarentegen worden defenders qua structuur gekenmerkt door een omvangrijke grootte en een hoge mate van formalisatie, centralisatie en complexiteit, en qua strategie door een lage mate van differentiatie en een hoge mate van kostenleiderschap. Analyzers bevinden zich wat deze kenmerken betreft tussen prospectors en defenders in, behalve dat ook zij worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Probleemstelling en onderzoeksvragen: Wat zijn de resultaten van onderzoek waarin de Qualitative Comparative Analysis (QCA)- methode is gebruikt om configuraties van strategieën, structuren en management control te onderzoeken? Onderzoeksmethode: Literatuurstudie, waarin drie recente studies nader zijn onderzocht. Bevindingen: In ieder van de besproken studies zijn meerdere configuraties van strategieën, structuren en/of management control geïdentificeerd die allemaal tot goede organisatorische prestaties dan wel effectieve beheersingsuitkomsten leiden. Organisaties blijken hun strategie, structuur en management control praktijken op meerdere en even effectieve wijzen te kunnen combineren. Ook blijkt dat effectiviteit van accounting en structurele beheersingsmechanismen niet alleen door hun fit met de strategische context wordt bepaald, maar ook door hoe zij onderling bij elkaar passen. Betekenis voor de financiële functie: Het inzicht dat er meerdere configuraties van strategieën, structuren en/of management control zijn die allemaal tot goede organisatorische prestaties dan wel effectieve beheersingsuitkomsten kunnen leiden, alsmede een beter begrip van welke configuraties dat dan zoal zijn. Om deze typologie te onderzoeken heeft Fiss gebruikgemaakt van enquêtegegevens van 139 Britse, hightechproductiebedrijven. In zijn analyses heeft Fiss tevens de mate van veranderlijkheid en onzekerheid van de omgeving waarin de onderzochte bedrijven opereren meegenomen en kijkt hij als uitkomst naar het al dan niet goed presteren van deze bedrijven (waarbij hij goed presteren definieert als het zich bevinden in de Top-25% van alle bedrijven in termen van hun Return on Assets, ROA). De resultaten duiden erop dat vier verschillende combinaties van condities tot de aanwezigheid van de uitkomst (goede organisatorische presta- MCA: december 2016, nummer 6 39

3 ties) leiden. Zo blijkt het volgen van een kostenleiderschapsstrategie in combinatie met een hoge mate van formalisatie en centralisatie en een lage mate van omgevingsonzekerheid voldoende voor het behalen van goede prestaties, hetgeen goed aansluit bij het profiel van defenders. Hierbij blijken er dan nog trade-offs te zijn met betrekking tot een hoge mate van complexiteit en een lage mate van veranderlijkheid van de omgeving, welke kenmerken binnen deze configuratie substituten blijken te zijn. Daarnaast blijken ook een beperkte grootte en het (in ieder geval enigszins) volgen van een differentiatiestrategie onderdelen van deze configuratie. Een tweede configuratie die voldoende blijkt voor het behalen van goede prestaties combineert het volgen van zowel een differentiatie- als een kostenleiderschapsstrategie met een lage mate van formalisatie. Deze configuratie sluit aan bij het profiel van analyzers, maar anders dan op basis van de theorie zou mogen worden verwacht, lijkt dit type niet goed te werken in een veranderlijke en/of onzekere omgeving. Een derde configuratie die voldoende blijkt voor het behalen van goede prestaties combineert het volgen van een differentiatiestrategie met een lage mate van formalisatie, hetgeen goed aansluit bij het profiel van prospectors. Binnen deze configuratie blijken er dan nog trade-offs te zijn met betrekking tot een hoge (lage) mate van complexiteit in combinatie met een hoge (lage) mate van veranderlijkheid van de omgeving. Ten slotte blijkt dat in een omgeving met een lage mate van onzekerheid ook een omvangrijke grootte tot het behalen van goede prestaties kan leiden, hetgeen duidt op het bestaan van schaalvoordelen. Als geheel sluiten de vier door Fiss geïdentificeerde configuraties vrij goed aan bij de typologie van Miles en Snow (1978). Strategie - management control configuraties Erkens en Van der Stede (2015) hebben onderzocht welke combinaties van kenmerken van de strategie en het management control systeem van bedrijven, alsmede de mate van turbulentie (veranderlijkheid en onzekerheid) in de omgeving waarin zij opereren, het al dan niet behalen van goede organisatorische prestaties kunnen verklaren. Op basis van eerder onderzoek (van met name Robert Simons) verwachtten de onderzoekers dat in ieder geval de volgende twee configuraties een goede fit tonen en daardoor tot goede prestaties leiden: 1. bedrijven die in een turbulente omgeving opereren en die een kostenleiderschapsstrategie combineren met gedelegeerde besluitvorming en een alomvattend prestatiemetingsysteem; en 2. bedrijven die in een turbulente omgeving opereren en die een differentiatiestrategie combineren met een alomvattend prestatiemetingsysteem dat nauwgezet wordt gemonitord. De eerste configuratie vanwege het feit dat bij een dergelijke combinatie het volgen van de implementatie van de strategie erg belangrijk is en de tweede configuratie vanwege het feit dat bij een dergelijke combinatie het leren over strategische onzekerheden juist erg belangrijk is. De onderzoekers hebben hun verwachtingen onderzocht op basis van enquête- en databasegegevens van 159 Amerikaanse, beursgenoteerde productiebedrijven. Hierbij hebben zij goede organisatorische prestaties, op vergelijkbare wijze als Fiss (2011), gedefinieerd in termen van hun ROA. Uit de analyses blijkt dat zeven verschillende combinaties van condities tot de aanwezigheid van de uitkomst leiden. Hiervan komen er twee volledig overeen met de eerdergenoemde combinaties van condities, hetgeen impliceert dat deze twee configuraties inderdaad tot goede organisatorische prestaties leiden. De andere vijf geïdentificeerde combinaties van condities duiden erop dat er nog meer configuraties zijn die eveneens tot goede prestaties leiden. Drie van deze configuraties sluiten echter vrij nauw aan bij de tweede configuratie, zoals deze door de onderzoekers werd verwacht. Twee daarvan suggereren dat voor bedrijven die in een turbulente omgeving opereren, gecentraliseerde besluitvorming in combinatie met het nauwgezet monitoren van een alomvattend prestatiemetingsysteem voldoende is voor het behalen van goede prestaties indien deze bedrijven ofwel een differentiatiestrategie volgen ofwel geen kostenleiderschapsstrategie volgen. De derde suggereert evenwel dat het volgen van een differentiatiestrategie in gecentraliseerde bedrijven voldoende is voor het behalen van goede prestaties als dit wordt gecombineerd met een alomvattend prestatiemetingsysteem dat nauwgezet wordt gemonitord. 40 MCA: december 2016, nummer 6

4 De laatste twee geïdentificeerde combinaties van condities verschillen echter nogal van de vooraf verwachte configuraties, hetgeen vooral lijkt te worden veroorzaakt door een afwezigheid van omgevingsturbulentie in deze configuraties. De eerste van deze configuraties duidt erop dat een stabiele omgeving het voor bedrijven die een differentiatiestrategie volgen mogelijk maakt om goede prestaties te behalen door besluitvorming te delegeren en tegelijkertijd nauwgezet een smalle (niet alomvattende) set prestatiemaatstaven te monitoren. De tweede suggereert daarentegen dat als bedrijven in een stabiele omgeving een kostenleiderschapsstrategie volgen, en als gevolg daarvan met relatief weinig strategische onzekerheden worden geconfronteerd, dat zij dan goede prestaties kunnen behalen door besluitvorming te delegeren en tegelijkertijd nauwgezet een smalle of een alomvattende set prestatiemaatstaven te monitoren. In een gevoeligheidsanalyse, waarin een striktere definitie van goede organisatorische prestaties wordt gehanteerd, vinden Erkens en Van der Stede overigens dat alleen de vooraf verwachte configuraties consistent tot zeer goede prestaties leiden. Strategie - structuur - management control configuraties Bedford et al. (2016) hebben onderzocht hoe een aantal management control praktijken in combinatie (als pakketten) wordt gebruikt om effectieve beheersingsuitkomsten te bereiken in verschillende strategische contexten, alsmede welke van deze praktijken onderling afhankelijke systemen vormen en hoe deze variëren over verschillende strategische contexten. Zij combineren in één studie meerdere methoden om combinaties van organisatiekenmerken te onderzoeken, waaronder QCA. Verder wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van enquêtegegevens van 400 Australische bedrijven en gaat het voor wat betreft strategische contexten, net als Fiss (2011), uit van de typologie van Miles en Snow (1978). 4 De resultaten van deze studie duiden erop dat zowel prospectors als defenders management control praktijken op meerdere en even effectieve wijzen kunnen combineren, alsmede dat niet alle praktijken binnen een pakket even relevant zijn voor het bereiken van effectieve beheersingsuitkomsten. Zo worden er voor de prospectors drie effectieve management control pakketten gevonden. Deze pakketten hebben met elkaar gemeenschappelijk dat zij alle drie een interactief gebruik van accountinginformatie en een organistische organisatiestructuur als praktijken bevatten. 5 Zij verschillen van elkaar in termen van de aanwezigheid, afwezigheid of redundantie van andere praktijken, namelijk strakheid van de beheersing, diversiteit aan prestatiemaatstaven, prestatiebeloning en (subjectieve versus objectieve) vaststelling van beloning. Opvallend is onder meer dat één van de pakketten een losse beheersing als praktijk bevat, terwijl één van de andere pakketten juist een strikte beheersing bevat. Dit suggereert dat, daar waar de bestaande literatuur de effectiviteit van de één of de ander ondersteunt, zowel een losse als een strikte beheersing door prospectors met andere management control praktijken kan worden gecombineerd om effectieve beheersingsuitkomsten te bereiken. Voor de defenders worden er twee effectieve management control pakketten gevonden. Deze pakketten hebben met elkaar gemeenschappelijk dat zij beide een diagnostisch gebruik van accountinginformatie en objectieve vaststelling van beloning als praktijken bevatten, alsmede een afwezigheid van een interactief gebruik van accounting informatie. Echter, daar waar het eerste pakket tevens een mechanistische organisatiestructuur en een strikte beheersing als praktijken bevat, zijn deze in het tweede pakket afwezig, terwijl in dit pakket diversiteit aan prestatiemaatstaven juist een belangrijke praktijk is. Dit geeft aan dat dit twee behoorlijk van elkaar verschillende aanpakken zijn die beide door defenders worden gebruikt om effectieve beheersingsuitkomsten te bereiken. In het tweede deel van de studie wordt op basis van een vergelijking van effectieve management control pakketten onderzocht welke van de management control praktijken onderling afhankelijke systemen vormen en hoe deze variëren over verschillende strategische contexten. De resultaten hiervan laten onder andere zien dat bij defenders een diagnostisch gebruik van accountinginformatie en een mechanistische organisatiestructuur complementair zijn, terwijl een mechanistische organisatiestructuur en diversiteit aan prestatiemaatstaven juist substituten van elkaar zijn. Bij prospectors blijken een interactief gebruik van MCA: december 2016, nummer 6 41

5 accountinginformatie en een organistische organisatiestructuur complementair te zijn. Deze resultaten impliceren dat effectiviteit van accounting en structurele beheersingsmechanismen niet alleen door hun fit met de strategische context wordt bepaald, maar ook door hoe zij onderling bij elkaar passen. Conclusie In dit artikel zijn de resultaten besproken van drie recente studies waarin QCA wordt gebruikt om configuraties van strategieën, structuren en management control te onderzoeken. Fiss (2011) heeft de typologie van Miles en Snow (1978) nader onderzocht en daarbij vier configuraties geïdentificeerd die vrij goed aansluiten bij deze typologie. Erkens en Van der Stede (2015) hebben onderzocht welke combinaties van kenmerken van de strategie en het management control systeem van bedrijven, alsmede de mate van turbulentie in de omgeving waarin zij opereren, het al dan niet behalen van goede organisatorische prestaties kunnen verklaren. Hierbij hebben zij zeven configuraties geidentificeerd die allemaal tot goede organisatorische prestaties leiden, waarvan er twee (die vrij goed aansluiten bij de resultaten van eerder veldonderzoek) zelfs consistent tot zeer goede prestaties leiden. Ten slotte hebben Bedford et al. (2016) onderzocht hoe een aantal management control praktijken in combinatie wordt gebruikt om effectieve beheersingsuitkomsten te bereiken in verschillende strategische contexten, alsmede welke van deze praktijken onderling afhankelijke systemen vormen en hoe deze variëren over verschillende strategische contexten. Zij hebben hierbij onder andere gevonden dat zowel prospectors als defenders management control praktijken op meerdere en even effectieve wijzen kunnen combineren, alsmede dat niet alle praktijken binnen een pakket relevant zijn voor het bereiken van effectieve beheersingsuitkomsten. Ook tonen hun resultaten dat effectiviteit van accounting en structurele beheersingsmechanismen niet alleen door hun fit met de strategische context worden bepaald, maar ook door hoe zij onderling bij elkaar passen. Tezamen onderschrijven deze drie studies het belang om bepaalde organisatiekenmerken in combinatie te onderzoeken, alsmede dat QCA hiervoor een geschikte methode is. Noten 1 Om deze voorwaarden te identificeren maakt QCA overigens gebruik van Booleaanse algebra. Verder is van belang dat de visie op causaliteit in QCA fundamenteel verschilt van die in traditionele statistische methoden, waarbij causaliteit als lineair en additief wordt opgevat. In QCA wordt causaliteit daarentegen als context- en conjuncture-sensitive opgevat (Stinckens, 2016). Zie Bedford en Sandolin (2015) voor meer informatie over QCA, alsmede over andere statistische methoden om organisatorische configuraties te onderzoeken. 2 Ik beperk me in dit artikel overigens slechts tot het bespreken van de empirische analyses van Fiss (2011). 3 Daarnaast onderscheiden Miles en Snow (1978) nog een vierde type (reactors) dat, anders dan de andere drie typen organisaties, geen consistente strategiestructuurrelatie heeft. Voor wat betreft de structurele kenmerken heeft formalisatie betrekking op de mate waarin taken binnen een organisatie zijn gestandaardiseerd en heeft centralisatie betrekking op de mate waarin macht en zeggenschap in een organisatie in handen zijn van relatief weinig individuen. 4 Overigens hanteren Bedford et al. (2016) een engere definitie van de verschillende typen organisaties binnen deze typologie dan Fiss (2011), die alleen is gebaseerd op onderlinge verschillen in termen van de strategische kenmerken. 5 Organistische (mechanistische) organisaties worden gekenmerkt door een lage (hoge) mate van verticale differentiatie, formalisatie en centralisatie. Hiervan heeft verticale differentiatie betrekking op de diepte van de organisatiestructuur, heeft formalisatie betrekking op de mate waarin taken binnen een organisatie zijn gestandaardiseerd en heeft centralisatie betrekking op de mate waarin macht en zeggenschap in een organisatie in handen zijn van relatief weinig individuen. Literatuur ~ Bedford, D.S., T. Malmi en M. Sandelin (2016), Management control effectiveness and strategy: An empirical analysis of packages and systems, Accounting, Organizations and Society, 51, p ~ Bedford, D.S. en M. Sandelin (2015), Investigating management control configurations using qualitative comparative analysis: An overview and guidelines for application, Journal of Management Control, 26, p ~ Erkens, D.H. en W.A. van der Stede (2015), Strategy and control: Findings from a set-theoretical analysis of high-performance manufacturing firms, Marshall School of Business Working Paper No. ACC ~ Fiss, P.C. (2011), Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research, Academy of Management Journal, 54, p ~ Miles, R.E. en C.C. Snow (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-Hill, New York (NY). ~ Schoute, M. (2014), Effecten van het combineren van strategieën en van managementconcepten: Recente ontwikkelingen in onderzoek, Management Control en Accounting, 18 (3), p ~ Stinckens, M. (2016), Op zoek naar innovatie in het beleidsimplementatieonderzoek: De meerwaarde van Qualitative Comparative Analysis, Beleidsonderzoek Online, februari, DOI: /BO/ Dr. M. Schoute is als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 42 MCA: december 2016, nummer 6

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: EFFECTEN VAN HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN EN VAN MANAGEMENTCONCEPTEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 32 MCA: juni 214, nummer 3 Onderzoekers hebben de laatste jaren

Nadere informatie

GEBRUIK VAN ABC. Sinds haar introductie in de management accounting literatuur, biedt activitybased

GEBRUIK VAN ABC. Sinds haar introductie in de management accounting literatuur, biedt activitybased 34 MCA: mei 29, nummer 4 Tom Nance: beeld Management control: CONTEXTUELE FACTOREN, EN DE ADOPTIE EN HET GEBRUIK VAN ABC RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Sinds haar introductie in de management accounting

Nadere informatie

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: VASTSTELLING EN INTERPRETATIE VAN TAAKSTELLINGEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Taakstellingen ( targets ) vormen een belangrijk onderdeel van management control systemen.

Nadere informatie

Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse)

Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse) Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse) Introductie tot techniek Stefan Verweij Lasse Gerrits Korte recapitulatie vorige week Logica van QCA: 1. Voorlopige theorie

Nadere informatie

Antecedents and consequences of cost system design choices Martijn Schoute

Antecedents and consequences of cost system design choices Martijn Schoute Antecedents and consequences of cost system design choices Martijn Schoute Nederlandstalige samenvatting Titel: Antecedenten en gevolgen van ontwerpkeuzes van kostensystemen In dit proefschrift staat het

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in onderzoek. eerdere bijdrage heeft de auteur enkele studies besproken naar de

Recente ontwikkelingen in onderzoek. eerdere bijdrage heeft de auteur enkele studies besproken naar de Management control: Ontwerp, toepassingen en effectiviteit van kostensystemen Recente ontwikkelingen in onderzoek Naar het ontwerp van kostensystemen, en de antecedenten en gevolgen ervan, wordt de laatste

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

ONTWERP, GEBRUIK EN EFFECTEN VAN VALUE- BASED MANAGEMENT RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK

ONTWERP, GEBRUIK EN EFFECTEN VAN VALUE- BASED MANAGEMENT RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Management accounting & control: ONTWERP, GEBRUIK EN EFFECTEN VAN VALUE- BASED MANAGEMENT RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK Value-Based Management (VBM) systemen hebben betrekking op geïntegreerde interne

Nadere informatie

Management control: ONTWERP VAN KOSTENSYSTEMEN EN CONTEXTUELE KENMERKEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK. MCA: november 2007, nummer 7

Management control: ONTWERP VAN KOSTENSYSTEMEN EN CONTEXTUELE KENMERKEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK. MCA: november 2007, nummer 7 Management control: ONTWERP VAN KOSTENSYSTEMEN EN CONTEXTUELE KENMERKEN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK 4 MCA: november 27, nummer 7 De afgelopen jaren is een behoorlijk aantal studies verricht naar

Nadere informatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie

Recepten uit het kookboek. van het gebruik van sociale media voor innovatie Recepten uit het kookboek van het gebruik van sociale media voor innovatie 1 Sociale media en NPD Set Inzet sociale media: - vermogen definiëren probleem - vermogen identificeren juiste crowd - vermogen

Nadere informatie

Management control: EARLY-STAGE

Management control: EARLY-STAGE 16 MCA: september 2008, nummer 6 Clara Natoli: beeld Management control: EARLY-STAGE MANAGEMENT CONTROL ONDERZOEKEN TONEN POSITIEF VERBAND TUSSEN MCS EN ONDERNEMINGSPRESTATIES In de literatuur is de afgelopen

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Het gebruik en belang van kostensystemen in middelgrote, Nederlandse productiebedrijven

Het gebruik en belang van kostensystemen in middelgrote, Nederlandse productiebedrijven MANAGEMENT ACCOUNTING Het gebruik en belang van kostensystemen in middelgrote, Nederlandse productiebedrijven Martijn Schoute SAMENVATTING In dit artikel worden enkele resultaten behandeld van een enquêteonderzoek

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

8-6-2010. Oplossingen voor Implementatie. Wat betekenen deze organisatie concepten voor RM implementatie in een organisatie?

8-6-2010. Oplossingen voor Implementatie. Wat betekenen deze organisatie concepten voor RM implementatie in een organisatie? 2. Oplossingen voor WELKOM Implementatie Door combineren van: 1. Organisatiekunde 2. Innovatiemanagement 3. Verandermanagement 2. Neo-modernistisch: menselijk begrip, de mens centraal Toenemende geschiktheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Over successen en knelpunten van samenwerking tussen meerdere organisaties

Over successen en knelpunten van samenwerking tussen meerdere organisaties Over successen en knelpunten van samenwerking tussen meerdere organisaties Werkconferentie Project KOMPLEET Integrale ondersteuning van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers Prof. Dr. Patrick Kenis Academic

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Organisatienetwerking

Organisatienetwerking Organisatienetwerking Netwerkmoment De Ambrassade 18 september 2015 Prof. Dr. Patrick Kenis patrick.kenis@ams.ac.be Antwerp Management School Netwerken Waarom zijn ze belangrijk in je werkcontext? Algemeen

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken

De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken De effectiviteit van samenwerking in multi-organisatienetwerken Samenwerkingsovereenkomst Zenderen 6 april 2016 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean, Antwerp Management School Hoogleraar Beleid- en Organisatiewetenschappen

Nadere informatie

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines

Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Mediacontext: thematische congruentie tussen context/advertentie en het effect op reclameverwerking in magazines Universiteit van Amsterdam, The Graduate School of Communication Naam: Jean-michel Kerkhoff

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Marlies Baeten Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren

Marlies Baeten Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren STIMULEREN VAN LEREN IN STUDENTGERICHTE LEEROMGEVINGEN? Marlies Baeten Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren Probleemgestuurd leren Projectonderwijs Casusgebaseerd onderwijs

Nadere informatie

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen

Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen Research in Higher Professional Education: A staff perspective. Mw. D.M.E. Griffioen This chapter is part of: Griffioen, D.M.E. (2013). Research in Higher Professional Education: A Staff Perspective. Chapter

Nadere informatie

De kunst van slim samenwerken

De kunst van slim samenwerken De kunst van slim samenwerken SMOEL themabijeenkomst: Eerste hulp bij samenwerking met de gemeenten(n) Utrecht, 27 juni 2013 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean, Antwerp Management School Hoogleraar

Nadere informatie

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING Consortium Integrated Approach Overweight WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING (WG) 2 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING?

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Onderzoeksontwerp. Module 1 (29 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit

Onderzoeksontwerp. Module 1 (29 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit Onderzoeksontwerp Module 1 (29 sept 2015) Jac Christis en Annet Jantien Smit De cursus Module 1: Overzicht plus empirische cyclus Module 2: Interventiecyclus (beroepsproducten) Diagnostisch onderzoek Ontwerpgericht

Nadere informatie

STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES?

STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES? Management accounting & control: STRATEGISCHE MANAGEMENT ACCOUNTING: WAT DOEN NEDERLANDSE ORGANISATIES? In de voorgaande decennia is veel kritiek geuit op conventionele management accounting praktijken

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR)

afgelopen jaren beweren vele professionele organisaties specifieke human resource (HR) Nederlandse Samenvatting Welke mensen bekleden de top posities van professionele organisaties? In Nederland, net zoals in veel andere westerse landen, klinkt waarschijnlijk het antwoord op deze vraag ongeveer

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Mini-college Netwerkorganisaties

Mini-college Netwerkorganisaties Mini-college Netwerkorganisaties Jeugd FoodValley 21 mei 2015 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean Antwerp Management School Hoogleraar Universiteit van Tilburg Lessen vanuit het organisatienetwerk perspectief

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

DE SOM DER DELEN: ONDERZOEK NAAR MANAGEMENT-CONTROL- SYSTEMEN

DE SOM DER DELEN: ONDERZOEK NAAR MANAGEMENT-CONTROL- SYSTEMEN Management control: DE SOM DER DELEN: ONDERZOEK NAAR MANAGEMENT-CONTROL- SYSTEMEN 14 Stillfix: beeld Over de werking van specifieke controlinstrumenten, zoals budgetten, bonussen en prestatiedoelen, is

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de interventiecyclus. Jac Christis, 11 september 2013

Onderzoek in het kader van de interventiecyclus. Jac Christis, 11 september 2013 Onderzoek in het kader van de interventiecyclus Jac Christis, 11 september 2013 Onderzoeksopzet 1. Formuleer je onderzoeksvraag 2. Bepaal welke gegevens je nodig hebt 3. Bepaal hoe je die gegevens verzamelt

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Persoonlijke factoren en Sales succes

Persoonlijke factoren en Sales succes Persoonlijke factoren en Sales succes Welke samenhang is er? Gerard Groenewegen Mei 2009 06-55717189 1 Agenda 1. Inleiding 2. Opzet studie 3. Beoordeling van dit onderzoek 4. Bevindingen 5. Conclusie 6.

Nadere informatie

RAPPORT 2012 OMDAT SUCCES NOOIT VANZELF KOMT. Een initiatief van Mercuri International, de Sales Management Association en RSM Erasmus University.

RAPPORT 2012 OMDAT SUCCES NOOIT VANZELF KOMT. Een initiatief van Mercuri International, de Sales Management Association en RSM Erasmus University. RAPPORT 2012 OMDAT SUCCES NOOIT VANZELF KOMT Een initiatief van Mercuri International, de Sales Management Association en RSM Erasmus University. Inhoudsopgave Het wat en hoe van het Nationaal Sales Onderzoek...

Nadere informatie

De Ondernemende Commissaris Testlounge.

De Ondernemende Commissaris Testlounge. u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

PARTNERSHIPS IN ZORGINKOOP DR ERIK M. VAN RAAIJ DR MERIEKE STEVENS

PARTNERSHIPS IN ZORGINKOOP DR ERIK M. VAN RAAIJ DR MERIEKE STEVENS PARTNERSHIPS IN ZORGINKOOP DR ERIK M. VAN RAAIJ (ERAAIJ@RSM.NL) DR MERIEKE STEVENS (MSTEVENS@RSM.NL) PARTNERSHIPS IN ZORGINKOOP: DE TCE RATIONALE (1) Bij elke inkooprelatie treden transactiekosten op (bijv.:

Nadere informatie

BACHELOROPDRACHT UNIVERSITEIT TWENTE. Effecten van lean management op het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie bij MKB s in Nederland

BACHELOROPDRACHT UNIVERSITEIT TWENTE. Effecten van lean management op het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie bij MKB s in Nederland BACHELOROPDRACHT UNIVERSITEIT TWENTE Effecten van lean management op het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie bij MKB s in Nederland Naam: Studentnummer: s1012479 Studie: Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

NEA Paper De techniek van ALM modellen. 17 December 2010 Theo Nijman, Bart Oldenkamp en Hens Steehouwer

NEA Paper De techniek van ALM modellen. 17 December 2010 Theo Nijman, Bart Oldenkamp en Hens Steehouwer NEA Paper De techniek van ALM modellen 17 December 2010 Theo Nijman, Bart Oldenkamp en Hens Steehouwer Inhoud Doel paper en presentatie Outline paper Strategisch risico management Liquiditeitsrisico en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek

Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek HIVA-KU Leuven / VEP Leuven, België Valérie Pattyn (Instituut voor de Overheid, KUL) 25 maart 2013 Stefan Verweij (Dep. Bestuurskunde, EUR) Van Klassiek via

Nadere informatie

One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership

One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership One Style Fits All? A Study on the Content, Effects, and Origins of Follower Expectations of Ethical Leadership Samenvatting proefschrift Leonie Heres MSc. www.leonieheres.com l.heres@fm.ru.nl Introductie

Nadere informatie

Voorwoord 5. Deel 1 De beheerscontrolestructuur 35

Voorwoord 5. Deel 1 De beheerscontrolestructuur 35 Inhoud Voorwoord 5 1 Beheerscontrole: definities en concepten 13 1 Definitie en doel van beheerscontrole 13 2 Missie, doelstellingen, strategieën, politieken en geloofswaarden 14 2.1 Definities 14 2.2

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Auteur: Erik de Vries Gonggrijp September/oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1: samenvatting paper 1 blz. 22 2: beschrijving van de onderzoeksmethode blz. 22 Literatuur blz. 28

Nadere informatie

De veranderende ontwikkelaar. 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport. Urban Area Development lab. info@m-hk.nl

De veranderende ontwikkelaar. 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport. Urban Area Development lab. info@m-hk.nl De veranderende ontwikkelaar 8 december 2014 P4 Onderzoeksrapport Urban Area Development lab info@m-hk.nl De veranderende ontwikkelaar Colofon P4 Onderzoeksrapport Student E-mail: info@m-hk.nl Universiteit

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Samenvatting. Leraren die het verschil maken: een onderzoek naar leraren als change agents in het primair onderwijs

Samenvatting. Leraren die het verschil maken: een onderzoek naar leraren als change agents in het primair onderwijs Samenvatting Leraren die het verschil maken: een onderzoek naar leraren als change agents in het primair onderwijs Monique H. R. M. A. van der Heijden Verdediging 13 juni 2017 Dit proefschrift bevat vier

Nadere informatie

Onderzoeksontwerp. Jac Christis (29 april 2016)

Onderzoeksontwerp. Jac Christis (29 april 2016) Onderzoeksontwerp Jac Christis (29 april 2016) Onderzoeksontwerp: fundamenteel Onderzoeksontwerp Experimental Observational Pure RCT Natural Variable oriented () Case oriented Cross sectional Longitudinal

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST

DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST COMPUTER SIMULATIE VAN EEN SPOEDEISENDE HULP EN HUISARTSENPOST Footer text: to modify choose 'Insert' (or View for Office 2003 26/3/14 or 1 earlier) then 'Header and footer'

Nadere informatie

Samenvatting / Dutch summary

Samenvatting / Dutch summary Samenvatting / Dutch summary De verantwoordelijkheid die mensen al dan niet nemen voor hun eigen leven is een centraal thema op dit moment, zowel binnen de politieke als de publieke discussie: we gaan

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden en -technieken voor doelmatiger en doeltreffender beleid

Onderzoeksmethoden en -technieken voor doelmatiger en doeltreffender beleid Driedaagse Leergang Beleidsonderzoek en Beleidsevaluatie Onderzoeksmethoden en -technieken voor doelmatiger en doeltreffender beleid Beproefde en innovatieve onderzoeksmethoden voor effectieve, op leren

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Teamperformance volgens Drexler en Sibbet

Teamperformance volgens Drexler en Sibbet Teamperformance volgens Drexler en Sibbet De Amerikanen Alan Drexler en David Sibbet hebben een even transparant als overzichtelijk model ontwikkeld over wat een groep tot een excellent team maakt. Het

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40167 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Mooijman, Marlon Title: On the determinants and consequences of punishment goals

Nadere informatie

Organisatienetwerken. Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015

Organisatienetwerken. Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015 Organisatienetwerken Studienamiddag nieuwe zorgorganisatiemodellen In4care 3 september 2015 Prof. Dr. Patrick Kenis Academic Dean Antwerp Management School Overzicht Vormen van samenwerken tussen organisaties

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20566 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wit, Frank R.C. de Title: The paradox of intragroup conflict Issue Date: 2013-02-28

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie