De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V."

Transcriptie

1 Verzekeringsreglement inboedel Maatschappij De Maatschappij is Noord Nederland schepenverzekering, gevestigd te Heerenveen (Uhlweg 46, 8441 AG), onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Artikel 1. Verzekering 1.1 De verzekering geldt voor de zich aan boord bevindende, tot de particuliere huishouding behorende roerende zaken, welke toebehoren aan de verzekeringsnemer en/of aan personen met wie de verzekeringsnemer duurzaam samenwoont en/of personeel van de verzekeringsnemer. Artikel 2. Gevaren waartegen verzekerd 2.2 De inboedel is verzekerd tegen beschadiging of verlies ontstaan door: a. alle gevaren van de vaart, als storm, onweder, schipbreuk, stranding, aanvaring en andere het vaartuig overkomen onheilen; b. brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag; c. onvoorzien uitstromen van water of olie en plotseling uitstoten van rook en roet; d. diefstal of poging daartoe en vandalisme, na braak gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen. Artikel 3. Eigen gebrek 3.1 De Maatschappij zal zich in geval van schade niet beroepen op eigen gebrek van de verzekerde inboedel, mits dit niet te verwijten is aan schuld van de verzekeringsnemer. Artikel 4. Eigen schuld 4.1 Fouten, nalatigheden of verkeerde handelingen door verzekeringsnemer leveren slechts dan eigen schuld op, indien de verzekeringsnemer opzet of grove schuld te verwijten is. Artikel 5. Dekkingsgebied 5.1 Het vaargebied zoals voor de verzekering van het vaartuig met de Maatschappij werd overeengekomen. 5.2 Wanneer de inboedel in verband met verhuizing of anderszins wordt vervoerd of elders wordt opgeslagen, blijft de verzekering van kracht, mits hiervan vooraf aan de Maatschappij mededeling is gedaan. De Maatschappij is bevoegd hieraan voorwaarden te verbinden. Artikel 6. Aanvang, duur en einde van de verzekering 6.1 Eigenaren, natuurlijke of rechtspersonen, van bij de Maatschappij verzekerde vaar- 19 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement inboedel

2 tuigen, kunnen een ondertekende aanvraag tot verzekering van hun inboedel bij de Maatschappij indienen. 6.2 Het formulier voor de aanvraag wordt door de Maatschappij vastgesteld. 6.3 Met het ingediende aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement zo dit bij de ingang van de verzekering van kracht is of tijdens de duur van de verzekering rechtsgeldig is gewijzigd. 6.4 De Maatschappij is bevoegd zonder opgave van redenen bepaalde ter verzekering aangeboden voorwerpen te weigeren. 6.5 Een geaccepteerde aanvraag blijkt uit de polis van het bij de Maatschappij verzekerde vaartuig. 6.6 I n spoedeisende gevallen kan de Maatschappij een voorlopige dekking geven. 6.7 De verzekering gaat in terstond nadat de aanvraag tot verzekering is geaccepteerd, tenzij de verzekering op een latere datum dient in te gaan. 6.8 De verzekering wordt geacht telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor de termijn van één jaar indien niet tenminste twee maanden voor het einde van het lopende verzekeringsjaar per aangetekend schrijven opzegging aan de Maatschappij is gedaan. 6.9 De inboedelverzekering eindigt zodra de verzekeringsnemer ophoudt eigenaar van het bij de Maatschappij verzekerde vaartuig te zijn Wanneer een bij de Maatschappij verzekerde inboedel elders geheel of gedeeltelijk reeds voor dezelfde risico s verzekerd is, vervalt het recht op schadevergoeding en zal de verzekering met onmiddellijke ingang worden opgezegd of beëindigd. Artikel 7. Verzekerd bedrag 7.1 Het verzekerd bedrag waarvoor de verzekering van de inboedel geschiedt, dient in overeenstemming te zijn met de waarde van de inboedel en wordt door de Maatschappij in overleg met de verzekeringsnemer vastgesteld. 7.2 Wanneer de verzekeringsnemer of Maatschappij aanleiding ziet het verzekerd bedrag te wijzigen vindt herwaardering plaats. 7.3 De verzekeringsnemer is verplicht de samenstelling en de waarde van de inboedel in overeenstemming met het verzekerd bedrag te houden. Wanneer het verzekerd bedrag minder is dan de waarde kan de Maatschappij een beroep op onderverzekering doen en wordt op grond daarvan bij gedeeltelijke schade een deel, in de verhouding zoals het verzekerd bedrag staat tot de werkelijke waarde, vergoed. Artikel 8. Vergoeding schade 8.1 De Maatschappij vergoedt, de uit een in artikel 2 vermelde oorzaak voortvloeiende: a. schade wegens verlies van of beschadiging aan de inboedel; b. hulplonen, reddings- en bergingskosten; c. opruimingskosten voor zover gemaakt op wettelijk bevel. 8.2 De schade aan de inboedel wordt vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. 8.3 Bij schade aan voorwerpen: a. waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; b. welke onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, wordt het schadebedrag vastgesteld op basis van de dagwaarde. Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 8.4 Bij schade aan voorwerpen, die hersteld kunnen worden zullen de herstellingskosten worden vergoed, eventueel verhoogd met een bedrag voor waardevermindering mits deze totale kosten niet hoger zijn dan het verschil tussen de waarde voor en na het ongeval. 20 Algemene verzekeringsvoorwaarden Noord Nederland schepenverzekering Verzekeringsreglement inboedel

3 8.5 Van de vastgestelde schadevergoeding aan de inboedel wordt 100% vergoed, onder aftrek van het eigen risico. Artikel 9. Totaal verlies 9.1 Wanneer de inboedel totaal verloren is gegaan zal de verzekeringsnemer hiervan ten genoegen van de Maatschappij het bewijs moeten leveren. 9.2 Aan de verzekeringsnemer, wiens inboedel totaal verloren is gegaan, zal het verzekerd bedrag van de inboedel worden vergoed, verminderd met het eigen risico en de waarde van de restanten. 9.3 Abandonnement, het wettelijke afstaan van de verzekerde inboedel aan de Maatschappij, zal niet mogen plaatsvinden. Artikel 10. Eigen risico bij schade Bij schade als omschreven in artikel 8, 9 en 13 bedraagt het eigen risico van de verzekeringsnemer 250,-- per gebeurtenis. Artikel 11. Beperkingen en uitsluitingen Onverminderd het bij wet of in andere artikelen van dit reglement bepaalde is van de verzekering uitgesloten: 11.1 schade aan of verlies van geld, geldswaardig papier, protheses (waaronder brillen), instrumenten, zeilbootjes, zeilplanken, kano s en alle andere vaartuigen, fietsen, bromfietsen en alle andere motorvoertuigen; (Desgewenst kunnen hiervoor aanvullende verzekeringen worden afgesloten) 11.2 schade aan kunstvoorwerpen, schilderijen, antiek, verzamelingen, lijfsierraden en andere kostbaarheden; (Desgewenst kan hiervoor aanvullend een kostbaarhedenverzekering worden afgesloten) 11.3 schade aan of verlies van inboedel, welke elders is opgeslagen, tenzij hiervan de Maatschappij kennis is gegeven; 11.4 schade aan of verlies van inboedel, welke in auto s of andere vervoermiddelen, anders dan het verzekerde vaartuig worden meegevoerd; 11.5 schade waarover de verzekeringsnemer opzettelijk onjuiste opgave doet of waarvoor de verzekeringsnemer de in dit reglement gestelde verplichtingen niet is nagekomen; 11.6 schade door langzaam werkende invloeden, zoals geleidelijke inwerking van gassen, vloeibare- en vaste stoffen; 11.7 schade door zengen, schroeien en smelten; 11.8 schade als gevolg van oorlog of oorlogsgeweld, burgeroorlog, revolutie, opstand, oproer, en andere op oorlog gelijkende handelingen, uitwerking van oorlogstuig en neming en aanhouding op last van hogerhand. Niet uitgesloten is schade als gevolg van gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, één en ander voor zover niet vallend onder oorlog of oorlogsgeweld en voor zover de verzekeringsnemer niet op enigerlei wijze actief aan de bewerkstelliging van de schade heeft meegewerkt dan wel heeft doen meewerken; 11.9 schade door atoomkernreacties en radioactieve straling, hoe ook ontstaan; schade, verlies of inbeslagneming van inboedel als gevolg van zich aan boord bevinden van smokkelwaar of andere bij de wet verboden goederen; opzet of grove schuld van de verzekeringsnemer en/of belanghebbende. 21

4 Artikel 12. Zusterschipclausule 12.1 Indien vaartuigen geheel of gedeeltelijk aan dezelfde eigenaar toebehorend, elkaar schade toebrengen, zal de verzekeringsnemer tegenover de Maatschappij dezelfde rechten hebben als wanneer deze vaartuigen aan verschillende personen toebehoren. Artikel 13. Schade door diefstal 13.1 Schade door diefstal of poging daartoe is verzekerd mits door braak voorafgegaan en door de bevoegde instantie proces-verbaal is opgemaakt Audio-, video en hobby-computerapparatuur is meeverzekerd tot een bedrag van ten hoogste 4.000,-- per gebeurtenis. (Desgewenst kan hiervoor aanvullend een verzekering worden afgesloten). Artikel 14. Schade melden 14.1 De verzekeringsnemer is verplicht de Maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van elke gebeurtenis, die tot enigerlei schadevergoeding aanleiding kan geven Bovendien is de verzekeringsnemer verplicht daarvan binnen veertien dagen aan de Maatschappij schriftelijk mededeling te doen door toezending van een verklaring, bij voorkeur middels het door de Maatschappij verstrekte formulier Bij niet of onvoldoende nakoming van de in dit artikel omschreven verplichtingen vervalt het recht op enigerlei schadevergoeding. Artikel 15. Aanwijzingen bij schade 15.1 Bij schade aan de verzekerde inboedel is de verzekeringsnemer verplicht de aanwijzingen van of vanwege de Maatschappij op te volgen en alles in het werk te stellen om de schade te beperken Ingeval de verzekeringsnemer of diens schipper weigert te voldoen aan een dergelijke aanwijzing, dan blijft eventuele schade daardoor ontstaan voor rekening van de verzekeringsnemer. Artikel 16. Vaststelling schade 16.1 De verzekeringsnemer is verplicht eraan mee te werken dat de schade zo spoedig mogelijk, na het ontstaan door een door de Maatschappij te benoemen expert en eventueel door een expert van de tegenpartij kan worden opgenomen Schade mag niet worden hersteld, voordat deze vanwege de Maatschappij is opgenomen of voordat door of vanwege de Maatschappij toestemming tot herstel is gegeven Kan de verzekeringsnemer zich met de schadevaststelling niet verenigen, dan zal een tweede taxatie geschieden door twee, wederzijds te benoemen, experts. Elke partij draagt de kosten van de door hem benoemde expert. Worden de in de eerste zin bedoelde experts het niet eens, dan wordt de taxatie gedaan door een, op verzoek van de Maatschappij door een bevoegde rechter te Rotterdam te benoemen expert. De beslissing van deze expert zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten zullen door de Maatschappij en de verzekeringsnemer elk voor de helft worden gedragen. 22

5 Artikel 17. Bewijs 17.1 De verzekeringsnemer is verplicht het juiste bedrag van de kosten van vervanging van het beschadigde of de kosten van herstel van de schade aan de Maatschappij op te geven onder overlegging van de originele gespecificeerde rekening van degeen die de schade heeft hersteld of het beschadigde heeft vervangen Zolang het bewijs, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet ten genoegen van de Maatschappij is geleverd, wordt geen schade vergoed. Artikel 18. Betaling vergoedingen 18.1 Bij herstelling van een schade zullen alle vergoedingen geschieden binnen twee maanden nadat het in artikel 17 bedoelde bewijs is geleverd Bij totaal verlies zal betaling geschieden binnen drie maanden nadat het in artikel 9.1 bedoelde bewijs is geleverd. Artikel 19. Verhaal op derden 19.1 De Maatschappij beslist omtrent het instellen van vorderingen tot schadevergoeding tegen derden en tot het al dan niet voeren van verweer en is gerechtigd de procedure op naam van de verzekeringsnemer te voeren. De verzekeringsnemer moet met de meeste spoed aan de door de Maatschappij aangewezen rechtskundige raadsman alle gevraagde inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, verschaffen De Maatschappij is gerechtigd en gemachtigd om met derden ter zake van schadevergoeding namens een verzekeringsnemer alle maatregelen te treffen die zij wenselijk mocht achten. Artikel 20. Overdracht/verval van rechten 20.1 Het is de verzekeringsnemer niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Maatschappij de uit de polis voort vloeiende rechten over te dragen aan derden Indien de Maatschappij van mening is dat de Maatschappij uit hoofde van een schadegeval jegens de verzekeringsnemer geen verplichtingen heeft, zal zij hem daarvan schriftelijk bericht doen. Elk recht op uitkering van een verzekeringsnemer tegenover de Maatschappij vervalt, indien hij niet binnen zes maanden na deze mededeling per aangetekende brief tegen de afwijzing in verzet komt. Artikel 21. Premie 21.1 Het verzekeringsjaar van de Maatschappij loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar Aan het begin van het verzekeringsjaar wordt een premie geheven Bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst in de loop van het verzekeringsjaar wordt de premie tot het einde van het verzekeringsjaar naar evenredigheid berekend. Ingeval van beëindiging van de verzekering in de loop van het verzekeringsjaar wordt de premie berekend over dat gedeelte van het verzekeringsjaar, waarover de verzekering van kracht is geweest. De premie moet worden voldaan vòòr de datum en op de wijze als in de betreffende nota is aangegeven De verzekeringsnemer is, door niet tijdige betaling van zijn verzekeringspremie in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling, in welke vorm dan ook, zal zijn vereist. Wanneer de verzekeringsnemer gebruik maakt van een door de Maatschappij vastgestelde betalings- 23

6 regeling zal het niet vol doen van het daarin gestelde als een niet tijdige betaling worden beschouwd. Ter zake van schade, ontstaan zolang de verzekeringsnemer met betaling van de premie in gebreke is, heeft hij geen recht op schadevergoeding,onverminderd het recht der Maatschappij tot invordering van achterstallige premie, daarover berekende rente, incassokosten en andere vorderingen. Artikel 22. Afwijking verzekeringsvoorwaarden 22.1 De Maatschappij is bevoegd, wanneer de verzekeringsvoorwaarden bijzonder onbillijk voor een verzekeringsnemer zouden werken, daarvan af te wijken In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Maatschappij. Artikel 23. Lidmaatschap Het sluiten van deze verzekering door een in Nederland gevestigd bedrijf heeft tot gevolg dat de verzekeringnemer het lidmaatschap van de Coöperatie TVM U.A. mag aanvragen, behalve wanneer deze verzekering via een gevolmachtigde agent loopt. De Coöperatie TVM U.A. heeft onder meer het recht het lidmaatschap op te zeggen per de datum dat deze verzekering gaat lopen via een gevolmachtigde agent. Artikel 24. Recht, klachten en geschillen 24.1 Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing Klachten en geschillen In alle gevallen waarin deze polisvoorwaarden niet voorzien, beslist de Maatschappij. Klachten of geschillen over bemiddeling of de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan het interne klachtenbureau van de Maatschappij, via Een klacht kan ook per brief worden verstuurd aan: Noord Nederland schepenverzekering, Postbus 110, 8440 AC Heerenveen. Indien de verzekeringsnemer zich in het oordeel van het interne klachtenbureau niet kan vinden, dan kan hij/zij zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel.: , Als de verzekeringsnemer het geschil niet aan de Maatschappij en/of het Kifid wil of kan voorleggen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Artikel 25. Privacy Op de verwerking van de gegevens van de verzekeringsnemer is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze code is te raadplegen via de website of op te vragen bij het Verbond van verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Artikel 26. Inwerkingtreding Dit reglement is van kracht geworden op één januari

Inboedelverzekering aan boord van schepen

Inboedelverzekering aan boord van schepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering aan boord van schepen Verzekeringsvoorwaarden IBS 07 S1672.75 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij nadrukkelijk

Nadere informatie

Container- en trailerverzekering

Container- en trailerverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Container- en trailerverzekering Verzekeringsvoorwaarden CTV 14 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade:

4 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade: INBOEDELverzekering Voorwaarden uitgebreide inboedelverzekering - 300 21 704 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06

Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06 Algemene voorwaarden Inboedelverzekering INB06 De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering voor kantoor- en winkelelektronica Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Algemene voorwaarden Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 07 S1628.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld

Nadere informatie

Woonhuis- en inboedelverzekering

Woonhuis- en inboedelverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Woonhuis- en inboedelverzekering All In dekking Formulier 302 1 De overeenkomst 12 Begin en einde van de verzekering 2 Begripsomschrijvingen 13

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB06

Inboedelverzekering INB06 Inboedelverzekering INB06 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06

Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06 Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06 Indeling voorwaarden per artikel Algemeen 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Gebruik 6 Bekendheid

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Inboedelverzekering INB 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor

Nadere informatie

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade.

Goederen Plus Polis. Polismantel 622-14. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van dekking. 3 Uitsluitingen. 4 Schade. Home 1 Goederen Plus Polis Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen Begrippen Omschrijving van dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.52 A Inboedel Uitgebreid Zonder waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Caravanverzekering Verzekeringsvoorwaarden CAR 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verzekerde

Nadere informatie

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Montageverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 654-96 Algemene voorwaarden Artikel A.1 Begripsomschrijvingen A.1.1 Maatschappij A.1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie