Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering"

Transcriptie

1 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering binnen de woning Inboedel op het risico-adres buiten het woongedeelte Inboedel tijdelijk buiten het risico-adres aanwezig Onbewoond woonhuis Boven het verzekerd bedrag zijn verzekerd Extra kosten boven het verzekerd bedrag Glas Eigen risico Uitsluitingen Vaststelling van de omvang van de schade Regeling van de schade Schaderegeling Indexering Risicowijziging en/of verhuizing Eigendomsovergang Risicobekendheid Standaardclausules 1 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

2 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Begripsomschrijvingen Omvang van de verzekering binnen de woning Inboedel op het risico-adres buiten het woongedeelte Inboedel tijdelijk buiten het risico-adres aanwezig Onbewoond woonhuis Boven het verzekerd bedrag zijn verzekerd Extra kosten boven het verzekerd bedrag Glas Eigen risico Uitsluitingen Vaststelling van de omvang van de schade Regeling van de schade Schaderegeling Indexering Risicowijziging en/of verhuizing Eigendomsovergang Risicobekendheid Standaardclausules Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde: Verzekeringnemer en degene wiens belang is meeverzekerd. 1.2 Inboedel: Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde en zijn gezin (voor zover niet vallend onder de begripsomschrijving gebouw ), alsmede verzekerde in eigendom toebehorende handgereedschappen voor uitoefening van het beroep in loondienst en verzekerde in eigendom toebehorende roerende zaken die dienen tot de uitoefening van het bedrijf van verzekerde dat op het risiciadres is gevestigd. Tevens worden tot de inboedel gerekend aan de woning bevestigde zonweringen, rolluiken en antennes (behalve indien hiervoor dekking bestaat op een andere verzekering). Niet tot de inboedel worden gerekend: - Geld en geldswaardig papier, chipknip en/of chipper; - Motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen met een dagwaarde tot maximaal 1500) inclusief de daarbij behorende accessoires; - Vaartuigen en aanhangwagens met een nieuwwaarde boven de 1500,-; - Beroepsuitrusting. 1.3 Lijfsieraden: Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. 1.4 Woning: Het op het polisblad omschreven en door verzekerde permanent bewoonde (gedeelte van een) gebouw en de daarbij behorende en bij verzekerde in gebruik zijnde bijgebouwen en privé bergruimten. 1.5 Gebouw: Het als zodanig op het polisblad genoemde onroerende goed met al wat volgens verkeersopvattingen daarvan deel uitmaakt (inclusief terreinafscheidingen), met uitzondering van funderingen en grond. 1.6 Nieuwwaarde: Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 2 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

3 1.7 Dagwaarde: Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag door waardevermindering door veroudering of slijtage. 1.8 Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaan vuur buiten een haard, dat in staat is zich op eigen kracht uit te breiden. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 1.9 Storm: Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (In)braak: Het zich wederrechterlijk toegang verschaffen tot het verzekerde gebouw door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen Opruimingskosten: De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen is verzekerd Bereddingskosten: De kosten door de verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken Gebeurtenis: Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend voorval, waardoor materiële schade ontstaat aan verzekerde zaken Omvang van de verzekering: In de hierna genoemde artikelen wordt per dekking de omvang van de verzekering omschreven: - artikel 2.1 Uitgebreid Extra - artikel 2.2 Uitgebreid Totaal - artikel 7 Glas De dekkingen genoemd in artikel 2.1, 2.2 en 7 zijn uitsluitend van kracht indien op het polisblad de dekking is aangegeven Huurdersbelang: Het belang van verzekerde als huurder bij (dat gedeelte van) het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden, ter zake van de voor zijn rekening aangebrachte of van vorige huurder tegen betaling overgenomen veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen Garantie tegen onderverzekering De garantie dat in geval van een gedekte gebeurtenis geen beroep zal worden gedaan op onderverzekering, ongeacht of het verzekerde bedrag overeenstemt met de werkelijke waarde van de inboedel. Artikel 2. Omvang van de verzekering De dekking voor schade aan inboedelgoederen is afhankelijk van plaats waar zij zich bevinden. In dit artikel zijn de gedekte gebeurtenissen omschreven van inboedel, aanwezig binnen de woning. 2.1 Uitgebreid extra: Verzekerd is de inboedel aanwezig in de woning tegen materiële schade veroorzaakt door: a) brand en brandblussing; b) blikseminslag, alsmede overspanning en inductie als gevolg van blikseminslag; c) ontploffing zoals omschreven in artikel 10 clausule A van de Algemene voorwaarden; d) luchtvaartuigen zoals omschreven in artikel 10 clausule B van de Algemene voorwaarden; e) storm; f) diefstal of poging daartoe; g) gewelddadige beroving en afpersing. Ten aanzien van de gebeurtenissen f en g zal voor lijfsieraden maximaal per gebeurtenis worden uitgekeerd. Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen verminderd. Uitgesloten is schade door misbruik van of fraude met een betaalpas of creditcard, waarbij gebruik is gemaakt van een pincode. h) vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen; i) aanvaring en aanrijding, afvallende en uitvloeiende lading, omvallen van of aanraking door kranen of heistellingen, een en ander mits het gebouw door deze gevaren mede wordt getroffen; 3 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

4 j) directe neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) onvoorzien het gebouw binnengedrongen en indirecte neerslag. Deze omvat schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan, neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan; k) water of stoom afkomstig uit: 1) binnen en buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen en installatie van waterleiding, centrale verwarming en airconditioning; 2) rioolputten of afvoerbuizen; als gevolg van springen door vorst, breuk, overlopen, verstopping of een ander plotseling optredend defect. Verzekerd is bovendien schade door grondwater, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties. Is er op bovengenoemde wijze schade aan het gebouw ontstaan, dan zijn in geval van springen door vorst, breuk of een ander plotseling optredend defect aan een leiding, met uitzondering van verstopping en overlopen, gedekt de kosten van opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw, inclusief het herstel van de beschadigde leidingen. Bij het springen door vorst zijn bovendien gedekt de kosten van herstel van de beschadigde toestellen en het sanitair. Bovengenoemde kosten worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering zijn gedekt; Voorwaarde voor de onder 1) en 2) genoemde schadeoorzaken is dat er blijvende zichtbare materiële schade veroorzaakt is. l) onvoorzien stromen van water uit: 1) aquaria, inclusief schade aan de inhoud daardoor ontstaan; 2) waterbedden; m) olie, onvoorzien gestroomd uit verwarmingsinstallaties, waaronder begrepen de daaraan gekoppelde leidingen en daaraan gekoppelde tanks; n) rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties (ook open haard); o) plunderingen, rellen en relletjes, ongeregeldheden bij werkstakingen; p) defecten aan koelkasten en diepvriezers of stroomuitval langer dan 6 uur, voor zover het schade aan de inhoud betreft; q) schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitteuitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmede; r) scherven van ruiten, spiegels (geen handspiegels) en glas in wandversieringen. Schade veroorzaakt door eigen gebrek en eigen bederf is meeverzekerd voor alle hierboven genoemde schadeveroorzakende gebeurtenissen, met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 2.1 lid j. 2.2 Uitgebreid totaal: Verzekerd is de inboedel aanwezig in de woning tegen materiële schade veroorzaakt door: a) brand en brandblussing; b) blikseminslag, alsmede overspanning en inductie als gevolg van blikseminslag; c) ontploffing zoals omschreven in artikel 10 clausule A van de Algemene voorwaarden; d) luchtvaartuigen zoals omschreven in artikel 10 clausule B van de Algemene voorwaarden; e) storm; f) diefstal of poging daartoe; g) gewelddadige beroving en afpersing. Ten aanzien van de gebeurtenissen f en g zal voor lijfsieraden maximaal per gebeurtenis worden uitgekeerd. Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde bedragen verminderd. Uitgesloten is schade door misbruik van of fraude met een betaalpas of creditcard, waarbij gebruik is gemaakt van een pincode. h) vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen; i) aanvaring en aanrijding, afvallende en uitvloeiende lading, omvallen van of aanraking door kranen of heistellingen, een en ander mits het gebouw door deze gevaren mede wordt getroffen; j) directe neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) onvoorzien het gebouw binnengekomen en indirecte neerslag. Deze omvat schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan, neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan; k) water of stoom afkomstig uit: 1) binnen en buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding, centrale verwarming en airconditioning; 2) rioolputten of afvoerbuizen; als gevolg van springen door vorst, breuk, overlopen, verstopping of een ander plotseling optredend defect. Verzekerd is bovendien schade door grondwater, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties. Is er op bovengenoemde wijze schade aan het gebouw ontstaan, dan zijn in geval van springen door vorst, breuk of een ander plotseling optredend defect aan een leiding, met uitzondering van verstopping en overlopen, gedekt de kosten van opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw, inclusief het herstel van de beschadigde leidingen. Bij het springen door vorst zijn bovendien gedekt de kosten van herstel van de beschadigde toestellen en het sanitair. Bovengenoemde kosten worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering zijn gedekt; Voorwaarde voor de onder 1) en 2) genoemde schadeoorzaken is dat er blijvende zichtbare materiële schade veroorzaakt is. 4 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

5 l) onvoorzien stromen van water uit: 1) aquaria, inclusief schade aan de inhoud daardoor ontstaan; 2) waterbedden. m) olie, onvoorzien gestroomd uit verwarmingsinstallaties, waaronder begrepen de daaraan gekoppelde leidingen en daaraan gekoppelde tanks; n) rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties (ook open haard); o) plunderingen, rellen en relletjes, ongeregeldheden bij werkstakingen; p) defecten aan koelkasten en diepvriezers of stroomuitval langer dan 6 uur, voor zover het schade aan de inhoud betreft. q) schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmede; r) scherven van ruiten, spiegels (geen handspiegels) en glas in wandversieringen; s) ieder ander plotseling van buiten komend onheil, anders dan hierboven omschreven in a) t/m r) Schade veroorzaakt door eigen gebrek en eigen bederf is meeverzekerd voor alle hierboven genoemde schadeveroorzakende gebeurtenissen, met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 2.2 lid j en artikel 2.2 lid s. Ten aanzien van de gebeurtenissen storm en directe neerslag, zoals genoemd in artikelen 2.1 sub e) en sub j) en artikel 2.2 sub e) en sub j) zal de door de Klimatologische Dienst van het KNMI verstrekte informatie bepalend zijn voor de beoordeling van de vraag of aan de gestelde criteria is voldaan voor het recht op schadevergoeding. Artikel 3. Inboedel buiten het woongedeelte 3.1 De inboedelgoederen in bijgebouwen en privé-bergruimten als deze deel uitmaken van het permanent bewoonde gebouw, zijn verzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen echter voor wat betreft vandalisme/diefstal of poging daartoe, na braak aan het gebouw. Diefstal uit volieres is altijd uitgesloten. 3.2 De inboedelgoederen in trappenhuizen en andere voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten van het gebouw, zijn verzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen, echter voor wat betreft diefstal uitsluitend na braak aan de buitenkant van het gebouw. 3.3 De inboedelgoederen aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, zijn verzekerd tegen alle gedekte gebeurtenissen met uitzondering van die genoemd onder lid e, f, h, j en o van de artikelen 2.1 en 2.2 van deze bijzondere voorwaarden. Echter zonweringen, rolluiken en antennes tegen alle in de toepasselijke dekking omschreven gebeurtenissen. 3.4 Tevens is verzekerd schade door diefstal van/of vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstok en wasgoed, voor zover deze goederen zich bevinden in de tuin, op het erf of het balkon van de door verzekerde permanent bewoonde woning. Artikel 4. Inboedel tijdelijk en voor een periode van ten hoogste 3 maanden buiten het in de polis omschreven risico-adres aanwezig, teneinde op het risicoadres terug te keren, als volgt: 4.1 Binnen Nederland a) in gebouwen tegen alle gedekte gebeurtenissen met dien verstande dat diefstal of poging daartoe en vandalisme, respectievelijk genoemd onder lid f en h van de artikelen 2.1 en 2.2 anders dan uit of in een permanent bewoonde woning slechts gedekt zijn na braak aan de buitenzijde van dat gebouw; b) buiten gebouwen tegen de gebeurtenissen genoemd onder lid a, b, c, d en g van de artikelen 2.1 en 2.2 alsmede: 1) in een deugdelijk afgesloten auto of aanhangwagen tegen diefstal na braak aan de buitenzijde hiervan tot een maximum van 500 per gebeurtenis; 2) tijdens verhuizing bovendien tegen schade ten gevolge van een ongeval, het middel van vervoer overkomen, het uit de strop raken, het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden en lossen; 4.2 Buiten Nederland maar binnen Europa tegen gebeurtenissen genoemd onder lid a, b, c en d van de artikelen 2.1 en 2.2 Artikel 5. Onbewoond woonhuis Vanaf het moment dat het woonhuis niet meer wordt bewoond is uitsluitend de Uitgebreid extra dekking van kracht. Deze dekking is gedurende 90 dagen van kracht. Daarnaast geldt de volgende beperking: - schade door diefstal en kwaadwillige beschadiging is uitsluitend verzekerd na inbraak. Vanaf de 91e dag dat het woonhuis niet wordt bewoond, is de inboedel uitsluitend verzekerd tegen schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: a) brand; b) blikseminslag; c) ontploffing; d) luchtverkeer; e) storm. 5 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

6 Artikel 6. Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd 6.1 Tot een maximum van 1500 zijn, in afwijking van de begripsomschrijving inboedel, verzekerd geld en geldswaardig papier (waaronder mede zijn te verstaan betaalkaarten, betaalpassen, blanco cheques, chipknip en/of chipper), zowel in eigendom van verzekerde als onder zijn berusting. Vergoeding van schade wordt verleend indien en voorzover de betrokken bancaire instelling geen schade vergoedt. De schadevergoeding zal voorts afhankelijk worden gesteld van het naleven van de voorschriften die door de uitgevende instanties voor het gebruik van geldswaardig papier zijn gesteld. Geld en geldswaardig papier zijn verzekerd op dezelfde voorwaarden als de inboedel, echter voor wat betreft diefstal uitsluitend uit een permanent bewoonde woning. 6.2 Gereedschappen, materialen en bedrijfskleding die geen eigendom zijn van verzekerde, maar die hij voor de uitoefening van zijn beroep onder zich heeft, zijn meeverzekerd tegen materiële schade, veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen en op dezelfde plaatsen als de verzekerde inboedel. Voorwaarde is dat de schade voor rekening van verzekerde komt. 6.3 De kosten van experts en de door hen geraadpleegde deskundigen, voor de vaststelling van de schade; 6.4 De bereddingskosten; 6.5 Telkens, tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag, voor zover de schade voor rekening van de verzekerde is gekomen en niet door een andere verzekering is gedekt, de schade aan: a) de tuin behorende bij het op het polisblad genoemde gebouw en wel tegen alle gedekte gebeurtenissen met uitzondering van die genoemd onder lid e, f, h, j en o van de artikelen 2.1en 2.2, alsmede lid s van artikel 2.2. b) Medeverzekerd zijn echter vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkomen van voorwerpen die door storm van buiten de tuin worden meegevoerd; c) de zich in de door de verzekerde permanent bewoonde woning bevindende inboedelgoederen van derden indien er sprake is van een onder artikel 2.1 of 2.2 voor zover gedekt op het polisblad genoemde gebeurtenis; d) huurders belang, indien er sprake is van een onder artikel 2.1 of 2.2 voor zover gedekt op het polisblad genoemde gebeurtenis; e) de door de verzekerde bewoonde woning veroorzaakt door (in)braak of poging daartoe; f) vensterruiten van de door de verzekerde bewoonde woning door brand of ontploffing. 6.6 tot een maximum van 1500 per gebeurtenis (onderdelen van) vaartuigen en aanhangwagens, alsmede losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, alleen indien aanwezig in de woning. Voorwaarde is dat de genoemde zaken verzekerde in eigendom toebehoren en dienen tot privé gebruik. Verzekerd is schade veroorzaakt door dezelfde gebeurtenissen zoals genoemd in artikel 2.1 of Bovendien zijn verzekerd: a) opruimingskosten; b) de kosten van vervoer en opslag van de inboedel als gevolg van een gedekte gebeurtenis, zulks tot maximaal ,-; c) de door verzekerde ten gevolge van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk te maken kosten voor vervangende woonruimte (onder aftrek van de bespaarde kosten), indien de gehuurde woning geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar is en deze kosten niet op een andere verzekering gedekt zijn. Deze vergoeding bedraagt maximaal en geldt maximaal 52 weken. Artikel 7. Extra kosten boven het verzekerde bedrag 7.1 Meeverzekerd is voor zover gedekt op het polisblad de door de verzekerde te lijden schade in de vorm van te verrichten uitgaven, te derven inkomsten of anderszins, doch met uitzondering van materiële schade en kosten als hiervoor onder artikel 2, 3, 4 en 5 bedoeld als rechtstreeks of verwijderd gevolg van een gedekte gebeurtenis waardoor de inboedel waarop deze dekking heeft wordt getroffen. Deze schade dient door de verzekerde te worden aangetoond. De krachtens deze dekking te verlenen uitkering bedraagt maximaal 10% van de schadevergoeding. Deze dekking zal niet van kracht zijn, indien bij schade blijkt, dat de verzekerde met betrekking tot een aan bedoelde inboedel geleden schade nog op uitkeringen uit hoofde van andere verzekeringen aanspraak kan maken; 7.2 Tot maximaal 500 euro voor het vervangen van sleutels en sloten van de woning, als gevolg van diefstal of gewelddadige beroving van de huissleutels. 6 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

7 Artikel 8. Glasbreuk Indien op het polisblad staat aangegeven dat het risico van glasbreuk is meeverzekerd, dan geschiedt tegen de voorwaarden, welke zijn vermeld in artikel 6 van de bijzondere voorwaarden opstal uit deze pakketpolis. 8.1 Deze verzekering geeft dekking tegen schade door breuk van de tot de woning behorende ruiten, meerwandige beglazing, kunststof lichtkoepels, kunststof lichtdoorlatende dakplaten, kunststof dakramen en glas dienende tot gevelversiering die deel uitmaken van de woning. 8.2 Bijzondere bepalingen: Meeverzekerd zijn de kosten van noodzakelijke noodvoorzieningen tot maximaal 100 euro per gebeurtenis. Kosten voor noodvoorzieningen die dit bedrag te boven gaan dienen aan de verzekeraar ter goedkeuring te worden voorgelegd. Artikel 9. Eigen risico Per gebeurtenis blijft voor rekening van verzekerde: per gebeurtenis voor schade genoemd in artikel 2.2 sub s Artikel 10. Uitsluitingen 10.1 Algemene uitsluitingen Van deze verzekering is uitgesloten schade door: a) molest; b) atoomkernreacties; c) aardbeving; d) vulkanische uitbarsting; e) overstroming; Eén en ander als omschreven in artikel 10 van de Algemene voorwaarden. f) slecht onderhoud van het gebouw. Elk recht op schadevergoeding vervalt: g) indien verzekerde over het ontstaan en/of de aard en/of omvang van de schade opzettelijk een onvolledige en/of onjuiste opgave doet. h) indien een verzekerde een verplichting uit deze verzekering niet of niet tijdig is nagekomen, tenzij deze verzekerde aantoont dat de belangen van de verzekeraar hierdoor niet zijn geschaad; i) indien de schade voortvloeit of mogelijk is geworden door aan verzekerde te wijten onvoldoende zorg Bijzondere uitsluitingen Uitgebreid Extra: Behoudens de algemene uitsluitingen is bovendien uitgesloten alle schade veroorzaakt door: a) 1) neerslag, binnengekomen door openstaande ramen, vensters, deuren, luchtroosters, lichtkoepels of luiken 2) neerslag, binnengedrongen door constructiefouten; 3) vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking, die waterdicht behoort te zijn, inclusief de (kit-) voegen; 4) vochtdoorlating van muren of slecht onderhoud van het gebouw; 5) grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; 6) schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; Van vergoeding is tevens uitgesloten: b) met betrekking tot de dekking als omschreven in artikel 2.1 lid j: de reparatiekosten van waterkerende lagen, dakgoten en regenafvoerleidingen; c) schade als genoemd in artikel 2.1 lid q: elektriciteitsschade door het doorbranden of oververhit raken van elektrische apparatuur, motoren, leidingen, ovens en ketels. Wel meeverzekerd is daarentegen materiele schade als gevolg van een te hoge spanning door het losraken van de nuldraad in de groepenkast Bijzondere uitsluitingen Uitgebreid Totaal: Behoudens de algemene uitsluitingen is bovendien uitgesloten alle schade veroorzaakt door: a) 1) alle neerslag, binnengekomen door openstaande ramen, vensters, deuren, luchtroosters of luiken; 2) neerslag, binnengedrongen door constructiefouten; 3) vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking, die waterdicht behoort te zijn, inclusief de (kit-) voegen; 4) vochtdoorlating van muren of slecht onderhoud van het gebouw; 5) grondwater, tenzij binnengedrongen via de afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; 6) schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; Van vergoeding is tevens uitgesloten: b) met betrekking tot de dekking als omschreven in artikel 2.2 lid j: de reparatiekosten van waterkerende lagen, dakgoten en regenafvoerleidingen; c) schade als genoemd in artikel 2.2 lid q: elektriciteitsschade, zoals het doorbranden van elektrische apparaten. d) ten aanzien van artikel 2.2 lid s schade veroorzaakt: 7 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

8 1) door langzaam werkende invloeden; 2) door eigen gebrek of eigen bederf. Schade veroorzaakt door een tot de inboedel behorende voorwerp aan een ander, eveneens tot de inboedel behorend onderwerp wordt echter wel vergoed; 3) door verzakking en/of instorting van het gebouw; 4) door of in verband met verontreiniging van bodem, lucht of water, ongeacht hoe ontstaan; 5) door schimmel, bacteriën, virussen, ander micro-organismen en ongedierte; 6) door bewerking, reiniging of herstel; 7) door vernieling of beschadiging op last van enige overheidsinstantie; 8) door dieren die door verzekerde worden aangehouden; 9) aan ruiten, meerwandige beglazing, kunststof lichtkoepels, kunststof lichtdoorlatende dakplaten, kunststof dakramen en glas dienende tot gevelversiering die deel uitmaken van de woning; 10) aan brillen en contactlenzen; 11) door verlies en/of vermissing; 12) aan kleding tijdens het dragen. Artikel 11. Vaststelling van de omvang van de schade De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis worden mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen als volgt vastgesteld: a) bij onderling goedvinden door een expert; b) desgewenst door twee experts, een aangewezen door de verzekerde en een door de verzekeraar. In dit geval dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert te benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van het schadecijfer dient te doen. De kosten van de contra expert worden vergoed tot maximaal de kosten van de eigen expert; c) alle experts hebben het recht deskundigen te raadplegen; d) de taxatie van de expert(s) zal als waarde moeten aangeven het verschil tussen de waarde van het verzekerde onmiddellijk voor en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis, waartegen de verzekering dekking geeft; beide waarden moeten uit het taxatierapport blijken; e) de taxatie van de expert(s) zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden. Artikel 12. Regeling van de schade a) De schadevergoeding is gelijk aan het door de expert(s) vastgestelde bedrag aan schade en kosten met inachtneming van de in voorwaarden bepaalde maxima; b) Is het verzekerde bedrag lager dan de berekende waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis, dan geschieden alle uitkeringen in evenredigheid van het verzekerd bedrag tot de berekende waarde. De expertisekosten, opruimings- kosten en bereddingskosten worden tot de verzekerde maxima echter volledig vergoed, tenzij artikel 7.2 lid b van de Algemene voorwaarden van toepassing is. c) De verzekeraar zal bij glasbreuk, zoals omschreven in artikel 6 van deze bijzondere voorwaarden, de schade vergoeden door middel van het betalen van de herstelnota dan wel door levering in natura. Artikel 13. Schaderegeling 13.1 Waardebasis: De verzekering geschiedt op basis van nieuwwaarde; in afwijking hiervan vindt verzekering op basis van dagwaarde plaats ten aanzien van: a) zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; b) zaken die niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor zij waren bestemd; c) bromrfietsen, snorfietsen en gazonmaaiers; d) zaken, die u bezit of gebruikt op basis van een overeenkomst, zoals gehuurde apparaten. e) zonweringen en antennes (alleen bij gevaren genoemd onder lid e van artikelen 2.1, 2.2 en artikel 2.2 lid s van deze bijzondere voorwaarden). Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde welke daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te worden toegekend. Indien beschadigde goederen naar het oordeel van de verzekeraar hersteld kunnen worden, zal zij de herstelkosten vergoeden en de eventueel door de gebeurtenis veroorzaakte en door de reparatie niet volledig opgeheven waardevermindering. Regeling van schade aan huurdersbelang wordt vastgesteld op basis van kosten die nodig zijn voor herstel. Hierop kan een redelijke aftrek worden toegepast als door het herstel een duidelijke waardevermeerdering optreedt. Meer dan de nieuwwaarde wordt nimmer vergoed Garantie tegen onderverzekering: Indien op de polis staat aangetekend dat garantie tegen onderverzekering van toepassing is, dan zal verzekeraar zich niet kunnen beroepen op onderverzekering. Het verzekerd bedrag wordt geacht te zijn vastgesteld door middel van gebruik van de door verzekeraar gehanteerde inboedelwaardemeter of inventarisatielijst. Verzekeringnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de verzekering, aan de hand van de meest recente inboedelwaardemeter, 8 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

9 een hernieuwde opgave van de samenstelling en nieuwwaarde van de inboedel te doen en het verzekerd bedrag overeenkomstig te laten aanpassen. Voorts dient verzekerde op verzoek van assuradeur een dergelijke hernieuwde opgave te verstrekken, onder meer in de volgende situaties: - na verhuizing - na (schade)melding - bij afloop van de op de polis vermelde datum van verstrijken van garantieperiode - nadat verzekeraar van een wijziging in de samenstelling van de verzekerde zaken kennis heeft genomen. Artikel 14. Indexering 14.1 Inboedel: a) Jaarlijks worden per de premievervaldag het verzekerde bedrag en in evenredigheid daarmede de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfers van de inboedel; b) Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op de laatste premievervaldag overeenkomstig vastgestelde bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerd bedrag verhoogd met maximaal 25% Glasverzekering voor gehuurde woningen: De premie wordt jaarlijks per de premievervaldag verhoogd of verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Artikel 15. Risicowijziging en/of verhuizing 15.1 Risicoverzwaring De verzekerde is verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen, de verzekeraar in kennis te stellen van elke risicoverzwarende verandering. Hieronder wordt in elk geval verstaan: verandering in bouwaard of gebruik, het gekraakt zijn, het buiten gebruik of onbewoond raken van het verzekerde gebouw. In deze gevallen heeft verzekeraar het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. In geval van risicowijziging of verhuizing eindigt de verzekering op de in de opzeggingsbrief genoemde datum Verhuizing: Onverminderd het onder artikel 14.1 bepaalde geldt bij verhuizing van de inboedel dat: a) de verzekerde een verhuizing zo spoedig mogelijk ter kennis van de verzekeraar of tussenpersoon dient te brengen; b) bij verhuizing naar een ander gebouw in Nederland de dekking van kracht blijft, tenzij de verzekeraar te kennen heeft gegeven de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden te willen voortzetten, in welk geval de dekking nog 60 dagen, te rekenen vanaf de dag ter verhuizing, van kracht blijft. Artikel 16. Eigendomsovergang 16.1 Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de op deze polis verzekerde zaken blijft de dekking nog 1 maand van kracht. Daarna alleen indien de nieuwe eigenaar met verzekeraar overeenkomt de verzekering op zijn naam voor te zetten. De verzekering eindigt onmiddellijk indien de nieuwe eigenaar de op deze polis verzekerde zaken elders verzekert Bij overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht, tenzij verzekeraar binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht heeft meegedeeld de verzekering te zullen beëindigen, in welk geval door verzekeraar een opzegtermijn van veertien dagen in acht moet worden genomen. Artikel 17. Risicobekendheid De gegevens voor de risico-omschrijving op het polisblad worden geacht te zijn verstrekt door de verzekeringnemer. Verzekeraar acht zich bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking, gebruik en belendingen van de woning, zoals die waren bij het afsluiten van de verzekering of zoals die waren ten aanzien van de nieuwe woning bij voortzetting van de verzekering na verhuizing. Artikel 18. Op deze verzekering zijn eveneens van toepassing de in de Algemene Voorwaarden onder artikel 10 genoemde clausules A t/m F. 9 / 9 INB LVP Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier OPS LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Model 20212 blad 1 Bijzondere voorwaarden inboedelverzekering uitgebreid Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De omschrijvingen in de woordenlijst

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202P2 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Topdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012)

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Versie 01-10-2012 1 De verzekering is bedoeld om schade aan uw inboedel te vergoeden Als er iets met uw inboedel gebeurt, wilt

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING

INBOEDEL. Verzekeringsvoorwaarden ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING ARTIKEL 2. BEGRIPPEN ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE DEKKING Verzekeringsvoorwaarden INBOEDEL overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. OMVANG VAN DE DEKKING 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Bijzondere voorwaarden inboedel en InboedelgaranP h-973 Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1)

A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) A. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering (IGV 2.1) Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking binnen Nederland 4. Dekking boven het verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 202W2 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Topdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

Binnenvaart inboedel. Bijzondere voorwaarden

Binnenvaart inboedel. Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden IB01102016 Bijzondere voorwaarden Binnenvaart inboedel Dit zijn de Bijzondere voorwaarden Binnenvaart inboedel. Hierin staat onder andere: welke regels er gelden voor deze verzekering;

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering

Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Verzekeringscertificaat inboedelverzekering Certificaat behorende bij polisnummer: 990-246577 t.n.v.: SSH Algemene gegevens De houder van dit certificaat is de verzekerde in de zin van de inboedelverzekering.

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Inboedelverzekering. Polisvoorwaarden BRI 01 14

DSM Insurances BV. Inboedelverzekering. Polisvoorwaarden BRI 01 14 DSM Insurances BV Inboedelverzekering Polisvoorwaarden BRI 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

WP0804 (jan-2011) Inboedel

WP0804 (jan-2011) Inboedel Bijzondere voorwaarden Inboedeldekking Artikel (Inb) Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Beperkende voorwaarden 6 Algemeen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Excellente inboedelverzekering

Excellente inboedelverzekering Excellente inboedelverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL-ALL RISKS ZONDER GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING. Model BPU 02-1

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL-ALL RISKS ZONDER GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING. Model BPU 02-1 Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Inb.WP0008/12 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 8 waardebetaling en vergoeding Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 9 schadebetaling Artikel 3 Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING BVW-BRI(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BVI032011

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BVI032011 Bijzondere Voorwaarden Inboedel BVI032011 Inhoud Artikel (Inb) Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Eigen risico grote

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN INBOEDEL

SPECIALE VOORWAARDEN INBOEDEL Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Uitbreiding van de dekking Vergoedingen boven het verzekerde bedrag Beperkingen

Nadere informatie

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1

D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering BES 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Duur en wijze van uitkering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Uitgebreid Plus 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art.

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Rubrieken Alle gevaren Uitgebreid Beperkt Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Algemene uitsluitingen Algemene

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING BVW-BRW(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Woonhuis AEWNH08 Onderdeel Glas AEGLA08 Inhoudsopgave

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering U heeft bij ons een inventaris- en goederenverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen tegen brand, storm, inbraak en andere schade. U

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid 2007

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel

Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel Model 154-0302 Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model 100-0302). Inhoudsopgave 1 Begrippen 2 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden WHS041 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 woonhuis: het gebouw, zoals op het polisblad omschreven, met al hetgeen volgens

Nadere informatie

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel tijdelijk buiten het woonhuis Art. 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 8.0088.00.0603 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking tijdens aan- en verbouw 3 Aanvullende dekking 4 Uitsluitingen 5 Eigen risico bij

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Woonhuis: het gebouw, zoals op het polisblad omschreven, met al hetgeen volgens de

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL --- 1 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Beperkende voorwaarden 6 Algemeen eigen risico 7 Waardebepaling en vergoeding

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie